ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Nr 08/2008 z dnia 13.06.2008 r.

Protokół Nr 08/2008
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 13.06.2008 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marek Szymański,
Z- cy przewodniczącego Rady – Edmund Sak, Stanisław Robak,
Sekretarz Rady Nadzorczej – Waldemar Żak,

Członkowie:
Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Dyguś, Roman Janczarek,
Jerzy Kutyła, Elżbieta Betka, Teresa Husarek, Michał Kołczewski,
Jerzy Kaczmarski, Elżbieta Misztal, Grzegorz Zgierski,
Tadeusz Mazurek, Danuta PrzybyśZiemba, Hipolit Dziaduszek.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– Prezes Zarządu Spółdzielni – Ryszard Burski,
– Z-ca Prezesa ds. finansowych – Główny Księgowy – Adam Ziółek,
– Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Członkowie Rady Nadzorczej jednomyślnie – 17 za, przyjęli do realizacji poniżej przedstawiony porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.

2. Rozpatrzenie wniosków Zarządu Spółdzielni o wykreślenie z rejestru członków – § 67 ust.2

3. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:
a/ rozpatrzenie odwołania od uchwały Rady Osiedla Skarpa nr 17/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. dot. wyrażenia zgody na podwyższenie opłat za dostarczane usługi przez UPC.
b/ zmiany opłat za wywóz nieczystości w nieruchomościach osiedla Ruta

4. Analiza wyników ekonomicznych Spółdzielni za I kwartał 2008 r.

5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 27.05.2008 r.

6. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.

7. Informacja Zarządu dot. przebiegu Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby” odbytego w dniu 07.06.2008 r.

8. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.

9. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.

10. Ocena pracy członków Zarządu za II kwartał 2008 r. – wnioski w sprawie przyznania premii.

11. Zapytania i wnioski.

Ad. 2
Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego poinformowała, że w dniu dzisiejszym przedkłada poniżej przedstawione wnioski o wykreślenie ze Spółdzielni – 9 członków.

Rada Nadzorcza rozpatrywała wnioski o wykreślenie członków ze Spółdzielni bez ich udziału z uwagi na fakt, że pomimo odebrania zawiadomienia, nie przybyli na posiedzenie.
Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedłożonych wniosków oraz po dyskusji podjęła uchwały:
– nr 53/23/08, nr 54/24/08, nr 55/25/08, nr 56/26/08, nr 57/27/08, nr 58/28/08, nr 59/29/08, nr 60/30/08, nr 61/31/08
– w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykreślenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczone są wnioski Zarządu oraz uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą.

Ad. 3

A/ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po przeanalizowaniu na posiedzeniu w dniu 12.06.2008 r. poniżej przedstawionych dokumentów:

Projekt

UCHWAŁA Nr         /         /2008
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………….. 2008 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od Uchwały Nr 17/2008 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 17.04.2008 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 13 i 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu w toku postępowania wewnątrzspółdzielczego odwołania z dnia 23.04.2008 r. członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od Uchwały nr 17/2008 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 17.04.2008 r. w sprawie zmiany opłat w zakresie dostarczania Pakietu Minimalnego do zasobów Osiedla „Skarpa” – Rada Nadzorcza postanowiła nie uwzględnić zarzutów odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę w mocy.
Uzasadnienie decyzji Rady zawarte jest w załączniku do uchwały stanowiącym jej integralną część.

§ 2

Uchwałę wraz z uzasadnieniem należy doręczyć odwołującym się w ciągu 14 dni od dnia jej podjęcia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Projekt

Załącznik
do Uchwały Nr         /         /08
Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………….

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie od Uchwały Nr 17/2008 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 17.04.2008 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Rada Nadzorcza nie znalazła podstaw prawnych do uchylenia zaskarżonej uchwały Rady Osiedla.
Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 14 Statutu, może uchylić uchwałę Rady Osiedla, o ile jest ona niezgodna z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.
Wobec braku wyżej wymienionych przesłanek zaskarżenie uchwały na uwzględnienie nie zasługuje.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez przewodniczącego Rady Osiedla Skarpa oraz 2 innych członków tego organu, obecnych na posiedzeniu, oraz po dyskusji jednomyślnie – 6 za, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by rozpatrując odwołanie podjęła uchwałę w wersji przedłożonej do zaopiniowania przez komisję.

– w tym miejscu w protokole umieszczono uchwałę Nr 17/2008 Rady Osiedla Skarpa z dnia 17.04.2008 r. w sprawie zmiany opłat w zakresie dostarczania Pakietu Minimalnego do zasobów Osiedla Skarpa,

– w tym miejscu w protokole umieszczono odwołania członków Spółdzielni zamieszkałych w osiedlu Skarpa z dnia 19 maja 2008 r. od uchwały Nr 17/2008 r. z dnia 17.04.2008 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez przewodniczącego Rady Osiedla Skarpa oraz 2 innych członków tego organu, obecnych na posiedzeniu, oraz po dyskusji, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by rozpatrując odwołanie podjęła uchwałę w wersji przedłożonej do zaopiniowania przez Komisję.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu powyżej przedstawionych materiałów, wysłuchaniu wyjaśnień jednego z członków skarżących uchwałę Rady Osiedla (w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka skarżącego), wyjaśnień i dodatkowych informacji przedstawionych przez przewodniczącego i członka Rady Osiedla Skarpa oraz po dyskusji, większością głosów – 16 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 45 / 22 /2008
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06. 2008 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od Uchwały Nr 17/2008 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 17.04.2008 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 13 i 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu w toku postępowania wewnątrzspółdzielczego odwołania z dnia 23.04.2008 r. członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od Uchwały nr 17/2008 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 17.04.2008 r. w sprawie zmiany opłat w zakresie dostarczania Pakietu Minimalnego do zasobów Osiedla „Skarpa” – Rada Nadzorcza postanowiła nie uwzględnić zarzutów odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę w mocy.
Uzasadnienie decyzji Rady zawarte jest w załączniku do uchwały stanowiącym jej integralną część.

§ 2

Uchwałę wraz z uzasadnieniem należy doręczyć odwołującym się w ciągu 14 dni od dnia jej podjęcia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Projekt

Załącznik
do Uchwały Nr 45 /22 /08
Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06.2008 r.

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie od Uchwały Nr 17/2008 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 17.04.2008 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Rada Nadzorcza nie znalazła podstaw prawnych do uchylenia zaskarżonej uchwały Rady Osiedla.
Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 14 Statutu, może uchylić uchwałę Rady Osiedla, o ile jest ona niezgodna z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.
Wobec braku wyżej wymienionych przesłanek zaskarżenie uchwały na uwzględnienie nie zasługuje.

B/
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji której przewodniczy po przeanalizowaniu na posiedzeniu w dniu 12.06.2008 r. poniżej przedstawionych materiałów:

1.

PROJEKT

Uchwała Nr         /        /08
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06.2008 r.

w sprawie: zmiany opłat za wywóz nieczystości w nieruchomościach osiedla Ruta.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz uchwały Nr 14/2008 Rady Osiedla Ruta z dnia 05.06.2008 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

Wprowadza się zmianę wysokości opłat za wywóz nieczystości w nieruchomościach osiedla Ruta od dnia 01.07.2008 r. wg załączonego zestawienia.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

2.

UCHWAŁA NR 14/2008
Rady Osiedla „RUTA”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 05.06. 2008

Rada Osiedla „Ruta”, działając na podstawie § 102 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie postanawia:

§1

Rada Osiedla „Ruta” ustala od 1 lipca 2008 nowe miesięczne stawki opłat za wywóz nieczystości i za dostawę gazu w osiedlu „Ruta” – stanowiących załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Realizację niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Sp-ni.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powyższą uchwałą głosowano:
– 11 głosów „za”,
– 0 głosów „przeciw”,
– 2 głosy ,,wstrzymał się”.

W tym miejscu w protokole umieszczono:
– Załącznik nr 1 – Kalkulacja miesięcznej stawki wywozu nieczystości w zł/os. dla nieruchomości w osiedlu Ruta na II półrocze 2008 r.
– Załącznik nr 2 – Kalkulacja miesięcznej stawki za gaz w zł/os. na budynki w os. Ruta na II półrocze 2008 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. finansowych, oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania przez komisję.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu powyżej przedstawionych materiałów, po wysłuchaniu wyjaśnień i dodatkowych informacji na temat przeprowadzonej w Spółdzielni analizy kosztów wywozu nieczystości w osiedlach Ruta, Łęgi, Skarpa, przedstawionej przez zastępcę prezesa ds. finansowych oraz po dyskusji większością głosów 16 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania podjęła Uchwały:

I

Uchwała Nr 46 / 9 /08
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06.2008 r.

w sprawie: zmiany opłat za wywóz nieczystości w nieruchomościach osiedla Ruta.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz uchwały Nr 14/2008 Rady Osiedla Ruta z dnia 05.06.2008 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

Wprowadza się zmianę wysokości opłat za wywóz nieczystości w nieruchomościach osiedla Ruta od dnia 01.07.2008 r. wg załączonego zestawienia.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

II

Uchwała Nr 47/10/08
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06.2008 r.

w sprawie: zmiany opłat za wywóz nieczystości w nieruchomościach osiedla Łęgi.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz uchwały Nr 07/06/2008 Rady Osiedla Ruta z dnia 02.06.2008 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

Wprowadza się zmianę wysokości opłat za wywóz nieczystości w nieruchomościach osiedla Łęgi od dnia 01.07.2008 r. wg załączonego zestawienia.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza uchwałę Nr 47/10/08 z dnia 13.06.2008 r. w sprawie zmiany opłat za wywóz nieczystości w nieruchomościach osiedla Łęgi, podjęła większością głosów, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania.

Załącznik do uchwały:

Uchwała nr 07/06/08
Rady Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 02.06.2008 r.

dotyczy: zmiany od 01.07.2008 r. stawek opłat eksploatacyjnych w osiedlu „Łęgi” w pozycji: gaz i wywóz nieczystości, w części mieszkalnej.

Działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Osiedla „Łęgi” zatwierdza zmiany stawek opłat eksploatacyjnych w pozycji gaz i wywóz nieczystości, w części mieszkalnej, wg załącznika nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tym miejscu w protokole umieszczono:
– Załącznik nr 1 – Analiza kosztów gazu i wywozu nieczystości w osiedlu „Łęgi”.

III

Uchwała Nr 48/11/08
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 13.06.2008 r.

w sprawie: zmiany wysokości opłat w nieruchomościach osiedla Skarpa

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz uchwały Nr 24/2008 i 25/2008 Rady Osiedla Skarpa z dnia 12.06.2008 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

Wprowadza się zmianę wysokości opłat od dnia 01.07.2008 r. za:
1. wywóz nieczystości wg zestawienia w uchwale Nr 24/2008
2. odpis na fundusz remontowy nieruchomości ES 07 w budynku przy ul. Romantycznej 6 w wysokości 1,55 zł/m2 – uchwała Nr 25/2008.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Załącznik

Uchwała Nr 24/2008
Rady Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 12.06.2008 r.

Rada Osiedla „Skarpa” na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia:

§ 1

Rada Osiedla „Skarpa” ustala od 01.07.2008 r. wysokość odpisu za wywóz nieczystości wg poniższego zestawienia:

ADRES

numer
nieruchomości

ODPIS od 01.07.2008 r.
zł/osoba

Fantastyczna 11

1

6,50

Sympatyczna 1, 3

2

7,30

Gościnna 7, 9, 11, 13

3

6,60

Romantyczna 9

4

6,20

Radości 9, 11
Romantyczna 15

5

4,70

Romantyczna 8, 10, 12

6

6,40

Romantyczna 6

7

7,30

Przedwiośnie 2

8

5,70

Fantastyczna 4, 6, 8

9

7,80

Fantastyczna 5, 7, 9, 13, 15

13

7,40

Fantastyczna 17, 19, 21

14

7,55

Sympatyczna 12, 14, 16
Radości 4

15

5,50

Sympatyczna 8, 10
Radości 10, 12

16

7,70

Sympatyczna 2, 4

17

6,20

Radości 14

18

3,40

Gościnna 1, 3, 5, 15

19

7,64

Radości 1, 3, 5
Romantyczna 17, 19

20

7,80

Przedwiośnie 1, 3, 7

21

7,40

§ 2

Realizację niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2008 r.

Załącznik

Uchwała Nr 25/2008
Rady Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 12.06.2008 r.

Rada Osiedla „Skarpa” na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia:

§ 1

Rada Osiedla „Skarpa” w ramach realizacji wniosku z zebrania grupy członkowskiej w dniu 28.04.2008 r. dot. robót remontowych w budynku przy ul. Romantycznej 6 ustala od 01.07.2008 r. odpis na fundusz remontowy nieruchomości ES 07 – ul. Romantyczna 6 w wysokości 1,55 zł/m2 p.u.

§ 2

Realizację niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2008 r.

Rada Nadzorcza uchwałę Nr 48/11/08 z dnia 13.06.2008 r. w sprawie zmiany wysokości opłat w nieruchomościach osiedla Skarpa podjęła większością głosów – 16 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania.

Ad. 4
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członkowie komisji, której przewodniczy, po przeanalizowaniu na posiedzeniu w dniu 12.06.2008 r. – Analizy działalności gospodarczo-finansowej za I kwartał 2008 r.:

– zestawienie pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych i finansowych za I kwartał 2008 r.,
– wynik na działalności za I kwartał 2008 r.,
– eksploatacja i zarządzanie za I kwartał 2008 r.,
– konserwacja i przeglądy za I kwartał 2008 r.,
– gaz za I kwartał 2008 r.,
– wywóz nieczystości za I kwartał 2008 r.,
– fundusz remontowy I kwartał 2008 r.,
– działalność społeczna, kulturalna i oświatowa I kwartał 2008 r.,
– koszty zarządzania za I kwartał 2008 r.,
– wykonanie zatrudnienia i funduszu płac za I kwartał 2008 r.

W tym miejscu w protokole umieszczono wyżej wymienione dokumenty

po wysłuchaniu dodatkowych informacji, wyjaśnień i odpowiedzi na zgłoszone pytania udzielonych przez prezesa Zarządu oraz specjalistę ds. analiz ekonomicznych i po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by przedstawioną analizę przyjęła.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu odpowiedzi udzielonych przez zastępcę prezesa ds. finansowych na postawione pytania i dyskusji analizę działalności gospodarczo – finansowej za I kwartał 2008 r. – przyjęła jednomyślnie – 17 za.

Ad. 5
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 27.05.2008 r. został przyjęty bez uwag większością głosów – 16 za, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania.

Ad. 6
Ustalono, że kolejne posiedzenie zostanie zwołane po przerwie wakacyjnej, prawdopodobnie w sierpniu. W porządku obrad w/w posiedzenia umieszczone punkty dot.

– analiza wyników ekonomicznych za II kwartał 2008 r.

– dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie : – zatwierdzenia wstępnej ceny 1 m2 oraz współczynników atrakcyjności dla lokali w budynku przy ulicy Dziewanny 14,

– zatwierdzenia Regulaminu najmu i użytkowania miejsc postojowych na wydzielonych i ogrodzonych parkingach niestrzeżonych w nieruchomościach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,

– harmonogram realizacji wniosków zgłoszonych na zebraniach grup członkowskich w 2008 r. do realizacji przez Radę Nadzorczą i Zebranie Przedstawicieli.

Ad. 7
Rada Nadzorcza jednomyślnie – 17 za, postanowiła realizację powyższego punktu przełożyć na kolejne posiedzenie.

Ad. 8

Rada Nadzorca zapoznała się z poniżej przedstawionymi pismami:

1. Mieszkańców budynku nr 46 przy ulicy Szmaragdowej w sprawie sposobu i zasad funkcjonowania parkingu ogrodzonego przy ulicy Szmaragdowej 46 – w tym miejscu w protokole umieszczono w/w pismo.

– poniżej przedstawioną uchwałą Rady Osiedla Widok:

Uchwała Nr 4 / 2008
Rady Osiedla „Widok” z dnia 4 czerwca 2008 roku

Dotycząca: parkingu ogrodzonego przy ul. Szmaragdowej 46.

W celu zapewnienia miejsc postojowych dla wszystkich mieszkańców budynku Szmaragdowa 46 na ogrodzonym parkingu z wydzielonymi miejscami postojowymi na podstawie &102 ust. 1-3 Statutu Spółdzielni Rada Osiedla „Widok” uchwala co następuje:

§1

Utrzymać w mocy Uchwałę nr 9/1997 z dnia 14.10.1997 roku w sprawie zagospodarowania (ogrodzenia) jednej części parkingu przy ul. Szmaragdowej 46.

§2

Zagospodarować drugą część parkingu w celu zapewnienia miejsc postojowych dla wszystkich mieszkań nieruchomości ul. Szmaragdowa 46.

§3

Przy zagospodarowaniu drugiej części parkingu należy zabezpieczyć dostęp do altany śmietnikowej oraz pozostawić cztery miejsca poza ogrodzeniem.

§4

Koszty zagospodarowania drugiej części parkingu poniosą przyszli użytkownicy parkingu.

§5

Zasady funkcjonowania parkingu ogrodzonego jako całość określi ” Regulamin funkcjonowania parkingu”.

§6

Regulamin opracowany przy współudziale użytkowników parkingu po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Osiedla „Widok” zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą SM „Czuby”.

§7

Uchwałę podjęto 8 głosami za, 1 głosem przeciw, 1 głosem wstrzymującym się.

Rada Nadzorcza po dyskusji, postanowiła jednomyślnie – 17 za, do osób, które podpisały się pod pismem wystosować odpowiedź – w tym miejscu w protokole umieszczono treść odpowiedzi.

2. Członka Spółdzielni z osiedla „Błonie” (w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka) z dnia 09.06.2008 r. dot. prośbą o odstąpienie od pobierania opłat za pomieszczenie usytuowane w piwnicy budynku

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu powyższego pisma, przeanalizowaniu Regulaminu wynajmu pomieszczeń wspólnych budynków (nieruchomości) Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz po dyskusji, jednomyślnie – 17 za, postanowiła do w/w wystosować odpowiedź poniższej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedź na pismo członka Spółdzielni.

3. Członka Spółdzielni z osiedla „Poręba” (w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka) z dnia 05.06.2008 r. – prośbą o uchylenie uchwały o wykluczeniu ze Spółdzielni.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z informacją przedłożoną przez dział członkowsko – mieszkaniowy na temat stanu zadłużenia w/w wobec Spółdzielni, postanowiła jednomyślnie – 17 za, wystosować na powyższe pismo odpowiedz w brzmieniu – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedź na pismo członka Spółdzielni.

4. Członka Spółdzielni posiadającego własnościowe prawo do lokali użytkowych w osiedlu „Błonie” (w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka) z dnia 20.05.2008 r. – skarga na Zarząd Spółdzielni za obciążenie kosztami zastępstwa procesowego.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z informacją przedstawioną przez Zarząd dot. zasad regulowania przez w/w należności z tytułu użytkowania lokali użytkowych (wpłacania należności po skierowaniu spraw do sądu), postanowiła jednomyślnie – 17 za, wystosować na powyższe pismo, odpowiedź następującej treści – w tym miejscu w protokole umieszczono odpowiedź na pismo członka.

Ad. 9
Prezes Zarządu zgłosił do Rady Nadzorczej wniosek, by uchyliła uchwały o wykluczeniu ze Spółdzielni 4 członków wykluczonych, wobec których podjęła uchwały w związku z zadłużeniem z tytułu opłat eksploatacyjnych. Zadłużenie wobec Spółdzielni zostało spłacone.

Rada Nadzorcza jednomyślnie – 17 za, podjęła uchwały nr 49/19/08, nr 50/20/08, nr 51/21/08, nr 52/22/08 w sprawie uchylenia uchwał o wykluczeniu – w tym miejscu w protokole umieszczono podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały.

Ad. 10
Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu w II kwartale 2008 r., biorąc pod uwagę między innymi : wyniki ekonomiczne Spółdzielni za I kwartał 2008 r. i ocenę działalności członków Zarządu dokonaną przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 07.06.2008 r. po dyskusji , postanowiła przyznać premię członkom Zarządu za II kwartał 2008 r. w pełnej wysokości.

Ad.11
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

mgr Waldemar Żak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

mgr Marek Szymański

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie