ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Nr 07/2008 z dnia 27.05.2008 r.

Protokół Nr 07/2008
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 27.05.2008 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marek Szymański,
Z- cy przewodniczącego Rady – Edmund Sak, Stanisław Robak,
Sekretarz Rady Nadzorczej – Waldemar Żak,

Członkowie:
Stefania Chodkiewicz, Zbigniew Dyguś, Jan Biss,
Teresa Panas, Jerzy Kutyła, Elżbieta Betka, Michał Kołczewski,
Jerzy Kaczmarski, Elżbieta Misztal, Grzegorz Zgierski, Tadeusz Mazurek,
Zbigniew Ulanowski, Danuta PrzybyśZiemba, Hipolit Dziaduszek,

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– Prezes Zarządu Spółdzielni – Ryszard Burski,
– Z- ca Prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek,
– Z-ca Prezesa ds. finansowych – Główny Księgowy – Adam Ziółek,
– Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad. 1
Członkowie Rady Nadzorczej – jednomyślnie 18 za, przyjęli do realizacji poniżej przedstawiony porządek posiedzenia.

1. Zatwierdzenie porządku obrad.

2. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.

3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.

4. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały zebrania grupy członkowskiej ulic: Bursztynowa17, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 41 oraz Topazowa 4 i 6 z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie odwołania członka Rady Osiedla Widok.

5. Harmonogram realizacji wniosków zgłoszonych na zebraniach grup członkowskich odbytych w dniach 14.04.2008 r. do 05.05.2008 r.- skierowanych do:
– Rady Nadzorczej,
– Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

6. Omówienie złożonych do Zebrania Przedstawicieli odwołań od uchwał Rady Nadzorczej Nr 98/6/2007, 99/7/2007, 121/8/2007, 136/11/2007 – ujętych w punkcie 11 porządku obrad Zebrania.

7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 13.05.2008 r.

8. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.

9. Zapytania i wnioski.

Ad. 2
Prezes Zarządu zgłosił do Rady Nadzorczej wniosek, by uchyliła uchwały o wykluczeniu ze Spółdzielni 2 członków, którzy spłacili zadłużenie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków wykluczonych.

Rada Nadzorcza jednomyślnie – 18 za, podjęła uchwałę nr 40/17/08 z dnia 27.05.2008 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 39/18 08 z dnia 15.04.2008 r. i uchwałę nr 41/18/08 z dnia 27.05.2008 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 122/79/2000 z dnia 24.10.2000 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono podjęte uchwały.

Ad. 3
Przewodniczący Rady Nadzorczej przypomniał, że członkowie zamieszkali w budynku przy ulicy Szmaragdowej 46, uczestniczący w posiedzeniu plenarnym Rady w dniu 13.05.2008 r., przekazali na jego ręce oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pismo dot. funkcjonowania ogrodzonego parkingu przy ulicy Szmaragdowej 46.

Lublin, 13 maja 2008 r.

Pan
Marek Szymański
Przewodniczący
Rady Nadzorczej SM „CZUBY”
w Lublinie

Dotyczy funkcjonowania ogrodzonego parkingu przy ul. Szmaragdowej 46.

Nawiązując do niedokończonego naszego spotkania w dniu 8 kwietnia br., co zostało uniemożliwione poprzez wtargnięcie i hucpę grupy mieszkańców z bloków 34, 36 i innych z ul. Szmaragdowej, nad którą to grupą nikt nie był w stanie zapanować, ale także autokratycznego stanowiska Pani V-prezes Anny Urbanek, która oświadczyła, że „zdejmuje” ten punkt z obrad Rady Nadzorczej SM „CZUBY”, niniejszym składamy w załączonym do pisma pliku, komplet naszej dokumentacji w sprawie:

1. Petycja, złożona w dniu 25 lutego br. Na ręce Pani V-prezes Anny Urbanek.

2. Nasze uwagi z dnia 2 kwietnia br., do projektu „Regulaminu najmu i użytkowania miejsc postojowych na wydzielonych i ogrodzonych parkingach niestrzeżonych w nieruchomościach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie”, oraz uwagi do „projektu Umowy najmu”.

3. Pismo z dnia 21 kwietnia br., złożone również na ręce Pani V-prezes Anny Urbanek, formalnie wnioskujące o niezwłoczne przedłożenie przez władze Spółdzielni ustaleń i decyzji dotyczących, zgodnych z aktualnie obowiązującym stanem prawnym, zasad korzystania z naszego wydzielonego parkingu przy ul. Szmaragdowej 46.

Załączone w pliku pisma wyczerpująco informują o sytuacji, jak też i intencjach jakimi kieruje się znacząca i rosnąca liczba mieszkańców bloku 46 przy ul. Szmaragdowej.
Nasze zdumienie i zniecierpliwienie budzi fakt, że jeżeli w trakcie pierwszego spotkania z Panią V-prezes Anną Urbanek sprawa była oczywista i prosta, to, z upływem czasu, sprawa ta staje się coraz bardziej skomplikowana, a władze spółdzielni ogarnęła nie tylko niemoc sprawcza, ale obserwujemy wręcz widoczne zdenerwowanie i rosnącą nieprzychylność rozwiązania tej, rzeczywiście prostej sprawy.

Jeżeli, jak widać, przyjęta została zasada „divide et impera”, to zapewniamy, że taka postawa dostatecznie już zdezintegrowała i skłóciła lokalne środowisko, rozszerzając się na całą ulicę Szmaragdową, a nawet i dalej. Uważamy, że jest to najgorsza z możliwych dróg rozwiązanie tego, nie tylko prawnie, ale i społecznie bardzo ważnego problemu.

W związku z powyższym zwracamy się do Rady Nadzorczej SM „CZUBY” o spowodowanie przedłożenia jednoznacznej wykładni formalno-prawnej aktualnego stany rzeczy i upublicznienie, czyli uświadomienie mieszkańcom innych bloków ul. Szmaragdowej niezasadności ich roszczeń i wyeliminowanie dalszego ich dążenia do, dalekiego od stanu prawnego, utrzymywania obecnego stanu rzeczy.

Nasza wola cywilizowanego, zgodnego z prawem, rozwiązania kwestii, o czym dobitnie świadczą załączone pisma, jest aż nazbyt czytelna. Na tym etapie nasze intencje już się prawie wyczerpują. Żywimy jednak przekonanie, że na tym etapie problem zostanie rozwiązany i ostatecznie zamknięty.

Z poważaniem
W imieniu grupy mieszkańców bloku 46,
ul. Szmaragdowa

Do wiadomości:
1. Jan Biss – Przewodniczący Komisji Społeczno-Samorządowej
2. Zbigniew Dyguś Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
3. Ryszard Burski Prezes SM „Czuby”

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu wyjaśnień i dodatkowych informacji przedstawionych przez członków, którzy podpisali się pod w/w pismem, oraz wyjaśnień przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji jednogłośnie – 18 za, postanowiła wystosować na powyżej przedstawione pismo odpowiedź w brzmieniu:

Lublin dnia 27.05.2008 r.

Ldz. RN / 5212 / 08 Mieszkańcy
Budynku przy ulicy Szmaragdowej 46
20 – 570 Lublin

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.05.2008 r. skierowane do przewodniczącego Rady Nadzorczej w sprawie funkcjonowania ogrodzonego parkingu przy ulicy Szmaragdowej 46, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uprzejmie wyjaśnia:

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 08.04.2008 r. w punkcie 4 porządku obrad miała podjąć uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu najmu i użytkowania miejsc postojowych na wydzielonych i ogrodzonych parkingach niestrzeżonych w nieruchomościach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyby” w Lublinie.

Po dyskusji przeprowadzonej tuż przed posiedzeniem, przez przewodniczącego Rady Nadzorczej i zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych z użytkownikami miejsc postojowych na parkingu (członkami Spółdzielni, którzy posiadają lokale mieszkalne w nieruchomości, na terenie której funkcjonuje parking oraz innymi osobami mającymi udział w nieruchomości), zgłoszonej rozbieżności zdań wśród użytkowników parkingu co do sposobu dalszego jego funkcjonowania, Rada Nadzorcza punkt dotyczący uchwalenia regulaminu zdjęła z porządku obrad. Uznała, że regulamin winien być przedyskutowany na zebraniu grupy członkowskiej – członków zamieszkałych przy ulicy Szmaragdowej.

Zebranie grupy członkowskiej w dniu 16.04.2008 r. po dyskusji w sprawie funkcjonowania parkingu przyjęło wniosek w brzmieniu: „Pozostawienie parkingu wygrodzonego w obecnym stanie przy bloku ul. Szmaragdowej 46”

Z informacji przekazanej przez Administrację osiedla wynika, że na 59 miejsc postojowych na wydzielonym parkingu tylko z 11 miejsc korzystają członkowie zamieszkali w innej nieruchomości. i pozostali członkowie tej nieruchomości nie zgłaszają uwag co do funkcjonowania parkingu, poza tymi 3 osobami które podpisały się po pismem skierowanym do przewodniczącego Rady Nadzorczej, oraz 1 osobą która nie była i nie jest członkiem naszej Spółdzielni.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia informujemy, że wnioski zgłoszone na zebraniu grupy członkowskiej zostały przekazane do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Rady Osiedla , która to zdecyduje o formie ich realizacji.
Zgodnie z § 102 ust. 1 Statutu Spółdzielni Rada Osiedla – pełniąca funkcję gospodarza danego osiedla – decyduje w drodze swoich uchwał o sposobie i zakresie wykorzystania środków finansowych danego osiedla według przyjętego planu rzeczowego.

Uchwała Rady Osiedla Nr 9 /97 z dnia 14.10.1997 r. w sprawie zagospodarowania parkingu przy ulicy Szmaragdowej 46, wraz z zatwierdzonym uchwałą Regulaminem dla użytkowników społecznego parkingu nadal obowiązuje.

Do czasu podjęcia przez Radę Osiedla uchwały o zmianie zasad funkcjonowania parkingu np. powiększenia terenu parkingu lub jego likwidacji oraz zarejestrowania zmian statutu, które będą możliwe do wprowadzenia po wydaniu przez Trybunał Konstytucyjny wyroku w sprawie zgodności niektórych postanowień ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – parking przy ulicy Szmaragdowej funkcjonować powinien na dotychczasowych zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami.
Uchwały Rady Osiedla o ile są podejmowane zgodnie z prawem, muszą być uwzględniane przez Radę Nadzorczą.

Ad. 4

Członkowie Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z poniżej przedstawionym odwołaniem z dnia 15.04.2008 r. od uchwały zebrania grupy członkowskiej członków zamieszkałych przy ulicy Bursztynowej:

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie

Po zapoznaniu się z protokołem obrad zebrania grupy członkowskiej ulic: Bursztynowa 17, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 41 oraz Topazowej 4 i 6 z dnia 17 kwietnia 2008 r., na podstawie § 1 ust. 3 regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” wnoszę o uchylenie uchwał zebrania grupy członkowskiej w sprawie:
1) Odwołania z członka Rady Osiedla Pani Katarzyny Krzywickiej,
2) Odwołania z członka Rady osiedla Pana Grzegorza Zgierskiego,
3) Odwołana z członka Rady osiedla Pana Pawła Kępy, w związku z naruszeniem przepisów § 9 ust. 1 i 2 regulaminu obrad zebrań grup członkowskich.

Po zapoznaniu się z protokołem obrad grupy członkowskiej, której jestem członkiem, powziąłem wiadomość, iż w dniu 17 kwietnia 2008 na zebraniu grupy wbrew obowiązującemu regulaminowi obrad, w końcowej fazie obrad, zostały przegłosowane trzy uchwały w przedmiocie odwołania członków Rady Osiedla mimo, iż takiego punktu nie było w porządku obrad grupy członkowskiej. Zgodnie z § 9 ust.1 regulaminu obrad zebrania grupy członkowskiej, zebranie jest władne podjąć uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanych do wiadomości członków w terminie i w sposób określony w regulaminie.

Zapis taki zgodny jest z powszechnie obowiązującą wykładnią prawa dla organów kolegialnych, gdyż tylko w ten sposób, osoba uprawniona do głosowania, może świadomie podjąć decyzję w sprawie swojego udziału w obradach organu. Regulamin obrad grup członkowskich z tego powodu nie zawiera zapisu o możliwości uzupełnienia porządku obrad bezpośrednio na zebraniu.

Ponadto – jak wykazuje protokół – głosowanie w sprawie odwołania poszczególnych członków Rady Osiedla odbyło się jawnie. Zgodnie natomiast z § 9 ust. 2 regulaminu obrad zebrań grup członkowskich, wybory lub odwołania członków Rady Osiedla odbywają się w głosowaniu tajnym. W tej sytuacji dodatkowo nie został zachowany tryb głosowania w sprawie odwołania członków Rady Osiedla, co nawet gdyby punkt taki znajdował się w porządku obrad, czyniłby te uchwały prawnie wadliwe.

Ponieważ Rada Nadzorcza jest organem, który w swoich uprawnieniach ma obowiązek kontroli wykonywania zadań i realizacji celów statutowych spółdzielni, czuwa nad całokształtem jej działalności, zaskarżając powyższe uchwały, kieruję odwołanie do Rady Nadzorczej. Jak wynika z protokołu zebrania grupy członkowskiej, członkowie prezydium zebrania byli w posiadaniu regulaminu obrad, gdyż wybiórczo zastosowali § 13 tego aktu wewnątrzspółdzielczego, lecz w całości pominęli zapisy § 9 regulaminu. Takie działanie członków spółdzielni jest działaniem na szkodę spółdzielni i jej członków, dodatkowo ośmieszających nas jako członków i jako podmiot znany nie tylko na ternie miasta Lublina.

Z tych względów wnoszę o uchylenie uchwał zebrania grupy członkowskiej w sprawie odwołania członków Rady Osiedla.

po wysłuchaniu wyjaśnień i dodatkowych informacji przedstawionych przez członka Rady Nadzorczej i Rady Osiedla Widok Grzegorza Zgierskiego i zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji, jednogłośnie – 18 za, podjęła uchwały następującej treści:

UCHWAŁA Nr 44 / 13 /2008
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 27.05. 2008 r.


w sprawie
: rozpatrzenia odwołania od uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej ulic: Bursztynowa 17, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 41 oraz Topazowej 4 i 6 z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie odwołania członka Rady Osiedla „Widok”.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 1 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w związku z § 90 Statutu Spółdzielni, po rozpoznaniu odwołania od uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej z dnia 17 kwietnia 2008 r. w przedmiocie odwołania z członka Rady Osiedla „Widok” Pani Katarzyny Krzywickiej, podjęła uchwałę następującej treści:

§ 1

W związku z naruszeniem przepisu § 9 ust. 1 i 2 Regulaminu obrad Zebrań Grup Członkowskich, Rada Nadzorcza uchyla uchwałę z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie odwołania Pani Katarzyny Krzywickiej z członka Rady Osiedla „Widok”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

UCHWAŁA Nr 43 / 12 /2008
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 27.05.. 2008 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania od uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej ulic: Bursztynowa 17, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 41 oraz Topazowej 4 i 6 z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie odwołania członka Rady Osiedla „Widok”.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 1 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w związku z § 90 Statutu Spółdzielni, po rozpoznaniu odwołania od uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej z dnia 17 kwietnia 2008 r. w przedmiocie odwołania z członka Rady Osiedla „Widok” Pana Grzegorza Zgierskiego, podjęła uchwałę następującej treści:

§ 1

W związku z naruszeniem przepisu § 9 ust. 1 i 2 Regulaminu obrad Zebrań Grup Członkowskich, Rada Nadzorcza uchyla uchwałę z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie odwołania Pana Grzegorza Zgierskiego z członka Rady Osiedla „Widok”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

UCHWAŁA Nr 42 / 11 /2008
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 27.05. 2008 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania od uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej ulic: Bursztynowa 17, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 41 oraz Topazowej 4 i 6 z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie odwołania członka Rady Osiedla „Widok”.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 1 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w związku z § 90 Statutu Spółdzielni, po rozpoznaniu odwołania od uchwały Zebrania Grupy Członkowskiej z dnia 17 kwietnia 2008 r. w przedmiocie odwołania z członka Rady Osiedla „Widok” Pana Pawła Kępy, podjęła uchwałę następującej treści:

§ 1

W związku z naruszeniem przepisu § 9 ust. 1 i 2 Regulaminu obrad Zebrań Grup Członkowskich, Rada Nadzorcza uchyla uchwałę z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie odwołania Pana Pawła Kępy z członka Rady Osiedla „Widok”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Ad. 4
Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z poniżej przedstawionymi wnioskami:

WNIOSKI ZGŁOSZONE NA ZEBRANIACH GRUP CZŁONKOWSKICH ODBYTYCH
W ROKU 2008 – DO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI

Lp.

Treść wniosku

Wnioskodawca

Uwagi – projekt

1.

Składam wniosek, aby w porządku obrad Zebrania Przedstawicieli znalazł się projekt uchwały wg załączonego wzoru:WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE REKOMPENSATY:
Uchwała nr .
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej CZUBY z dnia ….
w sprawie: rozliczenia kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe prawo do lokalu.
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej . działając na podstawie art. 38 § 1 prawa spółdzielczego (Dz. U. nr 188/2003, poz. 1848, tekst jednolity z późniejszymi zmianami) oraz § . statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w .. uchwałą niniejszą:
1. Wyraża zgodę na dokonanie korekty wpłat na fundusz remontowy dokonanych przez członków spółdzielni z tytułu przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w ten sposób, że kwoty te zostaną zaliczone na poczet wpłat na fundusz remontowy przypadający od osób, na rzecz których spółdzielnia przekształciła prawo lokatorskie na własnościowe przed dniem 23 kwietnia 2001 roku – w wysokości wpłat przekraczających kwotę spłaty wkładu budowlanego (pokrywającą całkowity koszt budowy lokalu).
2. Osoby, których dotyczy rozliczenie określone w pkt.1, nie dokonują miesięcznych wpłat na fundusz remontowy do czasu, aż kwota będąca różnicą pomiędzy wymienioną w pkt. 1, a sumą wpłat miesięcznych na fundusz remontowy przypadający na ten lokal będzie większa od zera.
3. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Józef Wach
Zebranie II Grupy
Członkowskiej
Osiedla „Ruta”
22.04.2008 r.
Wniosek nie może być przedstawiony do realizacji na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 07.06.2008 r., gdyż – zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 125 poz. 873) – uchwałę w tym przedmiocie może podjąć jedynie Walne Zgromadzenie Członków.

2.

Zobowiązuje się Zebranie Przedstawicieli do pozytywnego rozpatrzenia zaskarżenia Uchwał Rady Nadzorczej dot. „mienia Spółdzielni” wniesionych przez członków Spółdzielni i zalecenie Radzie Nadzorczej dokonania ich korekty w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami tj. np. 5 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Uzasadnienie:
Nowy składnik opłat czynszowych p.n. „Koszty utrzymania mienia Spółdzielni” został opracowany niezgodnie z przepisami np. 5 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej, a takimi są przychody z najmu lokali znajdujących się w budynkach stanowiących mienie Spółdzielni, jak np. Administracje co wynika z np. 40 w/w ustawy, służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem. Dopiero w części przekraczającej te wydatki przypada właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej. Tymczasem do kosztów mienia nie zostały włączone np. pożytki z najmu lokali w budynku Administracji Osiedla „Skarpa”, które to zgodnie z np. 5 ust. 1 w/w ustawy winny zmniejszać koszty jego utrzymania. Bezprawiem jest więc przekazywanie pożytków z najmu lokali w Administracji Osiedla „Skarpa” do kosztów Zarządu.
Ponadto, skoro do kosztów mienia włączono koszty związane z utrzymaniem budynku Zarządu na kwotę 82.484 zł o tę kwotę winny być zmniejszone koszty Zarządu, a tego nie zrobiono. To samo dotyczy parkingów. Wnoszone przez najemców opłaty nie pokrywają kosztów ich utrzymania i co roku straty na nich pomniejszają nadwyżkę bilansową co oznacza, że dopłacamy do nich wszyscy. Do kosztów utrzymania mienia winna być włączona część płac pracowników Administracji np. za jego konserwację, sprzątanie i materiały i narzędzia.
Bezzasadnie pozostawiono w kosztach eksploatacji i zarządzania osiedla spłatę kredytu.
Grażyna
Skierczyńska-
Płoszyńska,
Anna Osiej
Zebranie II Grupy
Członkowskiej
Osiedla „Ruta”
22.04.2008 r.
Zaskarżenie uchwały Rady Nadzorczej Nr 121/8/2007 z dnia 20.11.2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 98/6/2007 Rady Nadzorczej z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem zostało umieszczone w punkcie 11. porządku obrad Zebrania Przedstawicieli zwołanego na dzień 7.06.2008 r. Ponadto należy podkreślić, że przedstawiciel na Zebranie Przedstawicieli nie jest związany wnioskami grupy członkowskiej, która go wybrała. Tym bardziej nie jest on związany wnioskami innych zebrań grup członkowskich.
Przedstawiciel w sprawach objętych porządkiem obrad, głosuje on według swego uznania. Żaden z organów Spółdzielni nie może i nie powinien wskazywać przedstawicielowi opcji, za którą ma się opowiedzieć (komentarz autorstwa Adama Stefaniaka „Prawo spółdzielcze oraz ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych).

3.

Zobowiązać Zebranie Przedstawicieli do uchylenia Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie mienia Spółdzielni (Uchwała nr 98/6/2007 z dnia 25.09.2007 r.) celem przygotowania nowej uchwały obejmującej prawidłowe rozliczanie kosztów, tak aby koszty i wpływy dzielone były na osiedla, tak jak one powstają. Teresa Janowska
Zebranie Grupy
Członkowskiej
Osiedla „Widok”
(ul. Bursztynowa i
Topazowa)
17.04.2008 r.
Uchwała nr 98/6/2007 Rady Nadzorczej z dnia 25.09.2008 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem została uchylona w dniu 20.11.2007 r. (uchwała nr 121/8/2007 Rady Nadzorczej).

4.

Zobowiązać Zarząd Spółdzielni, aby pod obrady Zebrania Przedstawicieli w dniu 7.06.2008 r. (w punkcie – Rozpatrywanie odwołań) przekazał naszą opinię w sprawie zasadności odwołań o uchylenie uchwał nr 98/6/2007 – nr 121/8/2007 Rady Nadzorczej w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem, złożonych przez członków Spółdzielni zamieszkałych w osiedlach „Widok” i „Błonie”. Zebranie Grupy
Członkowskiej
Osiedla „Poręba”
5.05.2008 r.
Zaskarżenie uchwały Rady Nadzorczej Nr 121/8/2007 z dnia 20.11.2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 98/6/2007 Rady Nadzorczej z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem zostało umieszczone w punkcie 11. porządku obrad Zebrania Przedstawicieli zwołanego na dzień 7.06.2008 r. Ponadto należy podkreślić, że przedstawiciel na Zebranie Przedstawicieli nie jest związany wnioskami grupy członkowskiej, która go wybrała. Tym bardziej nie jest on związany wnioskami innych zebrań grup członkowskich.
Przedstawiciel w sprawach objętych porządkiem obrad, głosuje on według swego uznania. Żaden z organów Spółdzielni nie może i nie powinien wskazywać przedstawicielowi opcji, za którą ma się opowiedzieć (komentarz autorstwa Adama Stefaniaka „Prawo spółdzielcze oraz ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych).

WNIOSKI ZGŁOSZONE NA ZEBRANIACH GRUP CZŁONKOWSKICH ODBYTYCH
W ROKU 2008 – DO RADY NADZORCZEJ

Lp.

Treść wniosku

Wnioskodawca

Uwagi – projekt

1.

Zobowiązujemy Radę Nadzorczą o uchylenie uchwały Nr 31/4/06 z dnia 21.02.2006 r. i zmianę sposobu naliczania kosztów zarządzania z m2 na lokal mieszkalny (naliczanie kosztów od posiadanego lokalu, a nie zajmowanych metrów).
Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 31/4/06 z dnia 21.02.2006 r. koszty zarządzania z kwoty 14,83 zł/lokal zmieniono na 0,2748 zł/m2 . Uważamy, że jest to nielogiczne, gdyż uderza właścicieli o większym metrażu i niesprawiedliwe społecznie i mało przejrzyste w określeniu właściwych kosztów. Ponadto w 2008 r. powyższe koszty włączono do kosztów eksploatacji. Na zebraniu w 2007 r. był złożony wniosek o powyższej sprawie i dotychczas bez echa.
K. Pędziasz,
Jacek Kompanicki
Zebranie II Grupy
Członkowskiej
Osiedla „Ruta”
22.04.2008 r.
W 2006 roku Rada Nadzorcza uznała, że wniosek nie może zostać zrealizowany z uwagi na to, że wniosek był mało precyzyjny.

Ponadto zgodnie z uchwalonym przez Radę Nadzorczą Regulaminem rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie lokali, podstawą do rozliczenia niektórych składników kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi jest m2 powierzchni użytkowej lokalu.

Zgodnie z § 9 ust. 4 Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich SM „Czuby” w Lublinie – opinie i wnioski Zebrania Grupy Członkowskiej obligują do ich rozpatrzenia i realizacji, o ile znajdują potwierdzenie w opiniach i wnioskach pozostałych grup członkowskich osiedla lub Spółdzielni i na ich wykonanie pozwalają względy merytoryczno – prawne i materialno – finansowe.

2.

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do dokonania korekty Uchwały w sprawie „kosztów utrzymania mienia spółdzielni w taki sposób, aby:
1. Wszystkie koszty i pożytki nieruchomości, które w myśl art. 40 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowią mienie spółdzielni, włączyć do tego mienia.
2. Koszty utrzymania mienia Spółdzielni odnosić w ciężar osiedli, na których się to mienie znajduje.
3. Koszty utrzymania budynku Zarządu podzielić zgodnie z przepisami art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Będzie to zgodne zarówno z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, jak i ustawą o rachunkowości. Bowiem koszty i pożytki odnosi się tam, gdzie one powstają.
Marek Ślipek
Anna Osiej
Zebranie II Grupy
Członkowskiej
Osiedla „Ruta”
22.04.2008 r
Zgodnie z § 9 ust. 4 Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich SM „Czuby” w Lublinie – opinie i wnioski Zebrania Grupy Członkowskiej obligują do ich rozpatrzenia i realizacji, o ile znajdują potwierdzenie w opiniach i wnioskach pozostałych grup członkowskich osiedla lub Spółdzielni i na ich wykonanie pozwalają względy merytoryczno – prawne i materialno – finansowe.

3.

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do:
1. Zamrożenia płac wszystkich pracowników i Zarządu Spółdzielni.
2. Ograniczenie wysokości premii do 5%.
15% premii włączono w 2004 roku do płac zasadniczych.
Nie znajduje żadnego uzasadnienia wypłacanie premii nadal w tej samej wysokości. Takie działania są działaniami na szkodę członków Spółdzielni. Płace w Spółdzielni są i tak wysokie.
Średnia płaca za 2006 r. wyniosła 2.273,83 zł.
Jacek Stępień,
Barbara Dzieniecka
Zebranie II Grupy
Członkowskiej
Osiedla „Ruta”
22.04.2008 r.
Pracownicy Spółdzielni SM „Czuby” wynagradzani są na podstawie Zakładowego układu zbiorowego pracy zawartego pomiędzy Zarządem Spółdzielni i trzema związkami zawodowymi – art. 24123 Kodeksu pracy.
Wysokość funduszu płac pracowników zatrudnionych w Administracji Osiedli ustalają na każdy rok Rady Osiedla podejmując uchwałę w sprawie plan rzeczowo – finansowego dla danego osiedla. Wysokość funduszu płac dla pracowników zatrudnionych w Zarządzie i Administracji Ogólnej ustala Rada Nadzorcza podejmując uchwałę w sprawie planu gospodarczo-finansowego na dany rok kalendarzowy.
Zarząd Spółdzielni dysponuje funduszem płac do wysokości ustalonej w uchwale Rady Nadzorczej.
Kwota podana we wniosku jest średnim wynagrodzeniem brutto (bez potrącenia zaliczki na podatek dochodowy i składki ZUS). Według danych Głównego Urzędu Statystycznego średnie wynagrodzenie w analogicznym okresie w gospodarce narodowej wynosiło – 2.473,03 zł..
Pracownicy Spółdzielni w roku 2006 otrzymywali o 8,76% niższe wynagrodzenie niż średnie wynagrodzenie podane przez GUS.

4.

Wprowadzić zmiany do Regulaminu wyd. w sprawie rozliczenia niedoboru wody, tak aby kwota niedoboru wody dzielona była proporcjonalnie do ilości zużywanej wody przez nieruchomości a w nieruchomości proporcjonalnie do zużycia lokalu. Teresa Janowska
Zebranie Grupy
Członkowskiej
Osiedla „Widok”
(ul. Bursztynowa i
Topazowa)
17.04.2008 r.
Wniosek dotyczy zmiany § 15 Regulaminu rozliczania zużycia wody. uchwalonego przez Radę Nadzorczą w dniu 11.02.2003 r.

Zgodnie z § 9 ust. 4 Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich SM „Czuby” w Lublinie – opinie i wnioski Zebrania Grupy Członkowskiej obligują do ich rozpatrzenia i realizacji, o ile znajdują potwierdzenie w opiniach i wnioskach pozostałych grup członkowskich osiedla lub Spółdzielni i na ich wykonanie pozwalają względy merytoryczno – prawne i materialno – finansowe.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował by sposób realizacji powyżej przedstawionych wniosków ,Rada Nadzorcza ustaliła na jednym z kolejnych posiedzeń, po ich przeanalizowaniu przez komisje Rady. Zgłoszony przez przewodniczącego wniosek, Rada Nadzorcza zaakceptowała jednomyślnie.

Ad. 5
Prezes Zarządu przypomniał, że w porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby” zwołanego na dzień 07.06.2008 r. został umieszczony punkt 11 w brzmieniu:
” 11 Rozpatrzenie odwołania członków Spółdzielni od uchwały Rady Nadzorczej:

a/ nr 98/6/2007 z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem, nr 99/7/2007 z dnia 25.09.2007 r. w sprawie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nr 136/11/2007 z dnia 20.12.2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2008 r.

b/ nr 121/8/2007 z dnia 20.11.2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 98/6/;2007 r. Rady Nadzorczej z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem.

W materiałach przekazanych przedstawicielom na Zebranie Przedstawicieli do realizacji tego punktu porządku obrad zostały umieszczone:
– złożone odwołania,
– zaskarżone uchwały,
– projekty uchwał wraz z uzasadnieniem dla Zebranie Przedstawicieli

Prezes Zarządu i zastępca ds. finansowych wyjaśnili: z jakich powodów zdanie Zarządu, Zebranie Przedstawicieli powinno podjąć przy rozpatrywaniu złożonych odwołań uchwały poniższej treści:

Projekt

Uchwała Nr /2008
Zebrania Przedstawicieli
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 07.06.2008 r.

w sprawie:
rozpatrzenia odwołania Pana Mariana Rynkowskiego od uchwały Nr 98/6/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem, od uchwały Nr 99/7/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25.09.2007 r. w sprawie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz od uchwały Nr 136/11/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na
2008 r.

Na podstawie § 75 pkt 9 Statutu Spółdzielni, Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” postanawia:

§ 1

Utrzymać w mocy uchwałę Nr 99/7/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25.09.2007 r. w sprawie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uchwałę Nr 121/8/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.11.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem, która zastąpiła uchwałę nr 98/6/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem, oraz uchwałę Nr 136/11/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Na wstępie zauważyć trzeba, że odwołania Pana Mariana Rynkowskiego zarejestrowane pod numerami wpływu 265/2008 i 266/2008 zostały mylnie skierowane do Rady Nadzorczej, zamiast do Zebrania Przedstawicieli Członków jako organu właściwego do rozpatrywania odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji. Niemniej jednak rozpatrując te odwołania merytorycznie Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stwierdza, że odwołania nie zasługują na uwzględnienie z następujących powodów:

1. Zasadne jest podjęcie uchwały nr 99/7/2007 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 25.09.2007 r. w sprawie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uchwałą tą Rada Nadzorcza postanowiła włączyć „koszty zarządzania” do składnika opłat czynszowych – „eksploatacja podstawowa w oparciu o art. 15 i 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla funkcjonowania i zarządzania mieniem Spółdzielni w opłatach czynszowych wydzielono składnik „utrzymanie mienia Spółdzielni”, w skład którego wchodzą: koszty utrzymania mienia, konserwacja i remonty, podatek od nieruchomości i podatek od wieczystego użytkowania. Według planowanych kosztów składnik ten ustalono w wysokości 0,103 zł/m2.

2. Uchwała nr 98/6/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem utraciła moc wraz z wejściem w życie uchwały Nr 121/8/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.11.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem, która zmieniła stawkę składnika opłat czynszowych – „utrzymanie mienia Spółdzielni” z 0,083 zł/m2 na 0,103 zł/m2.

3. Bezprzedmiotowe jest odwołanie się od uchwały Nr 136/11/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2008 r., gdyż warunki i wysokość funduszu remontowego ustala Rada Osiedla a zatwierdza je w formie uchwały Rada Nadzorcza.

4. Z uwagi na to, że odwołanie Pana Mariana Rynkowskiego dotyczy spraw związanych z decyzjami podjętymi przez Radę Osiedla, odrębnym pismem zostanie poinformowany o decyzji Rady Osiedla w sprawie zarzutów zgłoszonych w piśmie z dnia 31.12.2007 r. (mylnie datowany – 31.01.2007 r.).

Projekt

Uchwała Nr /2008
Zebrania Przedstawicieli
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 07.06.2008 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania grupy członków Spółdzielni od uchwały Nr 121/8/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.11.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem.

Na podstawie § 75 pkt 9 Statutu Spółdzielni, Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” postanawia:

§ 1

Utrzymać w mocy uchwałę Nr 121/8/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.11.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Przepis art. 3 ustawy Prawo spółdzielcze stanowi, iż majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym podniesiono trafnie, że art. 3 ustawy Prawo spółdzielcze nie statuuje bynajmniej zasady, iż członkowie są współwłaścicielami nieruchomości spółdzielczych, czy innych praw, a zawiera jedynie określenie majątku spółdzielczego, traktowanego dawniej jako mienie społeczne, i to tylko z ekonomicznego punktu widzenia. Takie stanowisko podzielane jest również w doktrynie prawa spółdzielczego (zob. np. A. Stefaniak, Prawo spółdzielcze (…) Komentarz i Orzecznictwo, wyd. IV, 2001, str. 11-13). W świetle powyższego należy przyjąć, że art. 3 prawa spółdzielczego, w jego brzmieniu po nowelizacji z 1994 r., nie pozbawia spółdzielni własności jej majątku i nie czyni spółdzielców współwłaścicielami w rozumieniu prawa cywilnego, a jedynie zalicza własność należącą do spółdzielni, jako osoby prawnej, do kategorii własności prywatnej, a nie jak ongiś spółdzielczej (uchwała Sądu najwyższego z 06.02.1996 r. sygn. akt: III CZP 152/95 OSNC 1996/4 poz. 52).
Spółdzielnia jest osobą prawną i przymiot ten uzyskuje z chwilą wpisu do rejestru. Jeśli zatem spółdzielnia posiada osobowość prawną, to jej majątek (a ściślej mienie, chociaż art. 3 tego terminu nie używa) należy do niej, nie zaś do jej członków. Nie może być bowiem takiej sytuacji, w której osoba prawna byłaby pozbawiona własności majątku.

Zgodnie z treścią art. 40 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.) Spółdzielnia pozostaje właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości i użytkownikiem lub współużytkownikiem wieczystym gruntu w takim zakresie, w jakim nie narusza to przysługującej członkom i właścicielom lokali niebędącym członkami spółdzielni odrębnej własności lokali lub praw z nią związanych. W szczególności mieniem spółdzielni pozostają:

1) nieruchomości służące prowadzeniu przez spółdzielnię działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej, społecznej, oświatowo-kulturalnej, administracyjnej i innej, zabudowane budynkami i innymi urządzeniami,

2) nieruchomości zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym urządzeniami i sieciami technicznego uzbrojenia terenu związanymi z funkcjonowaniem budynków lub osiedli, z zastrzeżeniem art. 49 Kodeksu cywilnego,

3) nieruchomości niezabudowane.

W świetle powyższego podjęta uchwała Nr 121/8/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.11.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mienie jest zgodna z przepisami prawa i zaskarżenie jej nie znajduje uzasadnienia.
Niemniej jednak, ustosunkowując się merytorycznie do zarzutów stwierdzić należy, że:

Ad. 1.
Skarżący nie precyzują, jakie nieruchomości wspólne, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a i b, nie przyporządkowane zostały do mienia Spółdzielni. Place zabaw, place zieleni, które wchodzą do nieruchomości budynkowych, nie mogą być traktowane jako mienie Spółdzielni. Mieniem Spółdzielni może być tylko to, co nie mieści się w ramach nieruchomości budynkowej. Ponadto Spółdzielnia nie może tworzyć nowego osiedla, nowej organizacji w ramach funkcjonowania Spółdzielni, bo wówczas wyodrębniałaby fizycznie to mienie z osiedli.

Ad. 2.
Garaż w budynku przy ulicy Jutrzenki jest częścią nieruchomości budynkowej określoną swym udziałem i nie może stanowić mienia Spółdzielni.

Ad. 3.
Budynek Administracji Osiedla „Skarpa” kilkanaście lat temu podzielony został na część zajmowaną przez Administrację i na część po dawnym zakładzie remontowym, która została wydzielona jako mienie Zarządu. Koszty i przychody obu części budynku są ewidencjonowane odrębnie.

Z powyższych względów Zebranie Przedstawicieli Członków, nie widzi podstaw do uwzględnienia powyższego odwołania.
Członek Rady Nadzorczej będący przewodniczącym Rady Osiedla Poręba oświadczył, że na Zebraniu Przedstawicieli nie będzie głosował za podjęciem uchwał w brzmieniu przedstawionym powyżej, gdyż został zobowiązany przez Radę Osiedla, do głosowania za uchyleniem uchwały nr 121 /8 2007 Rady Nadzorczej, a zgłoszone przez członków Zarządu nie do końca go przekonują.

Ad 6.
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 13.05.2008 r. został przyjęty bez uwag, jednogłośnie – 18 za.

Ad 7.
Ustalono, że kolejne posiedzenie plenarne Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 13.06.2008 r. – ostatnie przed przerwą wakacyjną.
W porządku obrad posiedzenia zostaną zapisane miedzy innymi poniżej przedstawione sprawy:
– Rozpatrzenie wniosków Zarządu Spółdzielni o wykreślenie z rejestru członków.
– Rozpatrzenie odwołania od uchwały Rady Osiedla Skarpa nr 17/2008 z dnia 17.04.2008 r.
– Analiza wyników ekonomicznych Spółdzielni za I kwartał 2008 r.
– Ocena pracy członków Zarządu za II kw. 2008 r. – wnioski w sprawie premii.

Ad 8.
Rada Nadzorcza dyskutowała na temat Zebrania Przedstawicieli – spraw które powinny być przedstawione lub zasygnalizowane Przedstawicielom.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

mgr Waldemar Żak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

mgr Marek Szymański

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie