ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Nr 15/07 z dnia 15.12.2007 r.

Protokół Nr 15/07
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 15.12.2007 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marek Szymański,
Z- cy przewodniczącego Rady – Edmund Sak, Stanisław Robak,
Sekretarz Rady Nadzorczej – Waldemar Żak,

Członkowie:
Stefania Chodkiewicz, Jan Biss, Teresa Husarek,
Zbigniew Ulanowski, Zbigniew Dyguś, Jerzy Kutyła,
Elżbieta Betka, Michał Kołczewski, Jerzy Kaczmarski,
Elżbieta Misztal, Grzegorz Zgierski, Helena Hułyk,
Tadeusz Mazurek, Danuta Przybyś – Ziemba, Teresa Panas.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– Prezes Zarządu Spółdzielni – Ryszard Burski,
– Z- ca Prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek,
– Główny Księgowy – Adam Ziółek,
– Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek.

Ad. 1 Członkowie Rady Nadzorczej jednomyślnie – 19 za przyjęli do realizacji poniżej przedstawiony porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków Zarządu Spółdzielni o wykluczenie ze Spółdzielni członków posiadających zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz spłaty kredytu i odsetek
3 Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni – po jego spłacie.
4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
5. Zapytania i wnioski.

Ad. 2 Kierownik działu członkowsko-mieszkaniowego poinformowała , że Zarząd Spółdzielni przekłada do rozpatrzenia wnioski o wykluczenie ze Spółdzielni 11 członków, których nazwiska zostały umieszczone w wykazie przekazanym członkom Rady:

Przystąpiono do rozpatrywania wniosków:

Rada Nadzorcza, po przeanalizowaniu przedłożonych wniosków, wysłuchaniu wyjaśnień członków zadłużonych wobec Spółdzielni, oraz po dyskusji, podjęła uchwały:

nr 125/90/07, nr 126/91/07, nr 127/92/07, nr 128/93/07, nr 129/94/07, nr 130/95/07, nr 131/96/07, nr 132/97/07, nr 133/98/07, nr 134/99/07 – w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie. Rada Nadzorcza uwzględniła prośbę 2 członków zadłużonych dotyczącą przedłużenia terminu spłaty zadłużenia i odroczyła termin rozpatrzenia wniosków Zarządu – w pierwszym przypadku o 3 miesiące, w drugim o 6 miesięcy – w tym miejscu w protokole umieszczone są wnioski Zarządu oraz uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą.

Ad. 3 Prezes Zarządu zgłosił do Rady Nadzorczej wniosek, by uchyliła uchwałę o wykluczeniu ze Spółdzielni 1 członka wykluczonego wobec którego podjęła uchwałę w dniu 27.02.1998 r.w związku z posiadanym zadłużeniem z tytułu opłat eksploatacyjnych, które na dzień 31.01.1998 r. wynosiło 6.279,96 zł. W dniu 15.12.2007 r. zadłużenie bieżące zostało uregulowane. Zostały również spłacone naliczone odsetki w wysokości 50%. W/w zwrócił się z prośbą do Zarządu Spółdzielni o odstąpienie od egzekucji pozostałej kwoty odsetek.

Rada Nadzorcza jednomyślnie – 19 za, podjęła uchwałę nr 135/100/07 – w tym miejscu w protokole umieszczono uchwałę stanowiącą załącznik do protokołu.

Ad. 4 Nie rozpatrywano pism skierowanych przez członków Spółdzielni.

Ad. 5 Członkowie Rady Nadzorczej zgłosili poniższe wnioski:

1. Przedkładane dla członków Rady analizy, zestawienia oraz plany winne być sporządzane w taki sposób, by miały odniesienie do lat ubiegłych, np. poprzednich dwóch.
Sporządzone w taki sposób dokumenty dawały będą obraz wzrostu lub obniżenia ustalanych zaliczek, planowanych kosztów, stopnia wykonania lub ich przekroczenia.

2. Czy nie zasadnym byłoby wprowadzenie dla pracowników SM „Czuby” zatrudnionych w charakterze konserwatorów i gospodarzy rejonów mieszkalnych, jednolitych w całej Spółdzielni ubrań roboczych, które to ubrania pozwalałyby na szybką identyfikację i lokalizację pracowników w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

3. Zarząd Spółdzielni na jednym z kolejnych posiedzeń winien Radzie Nadzorczej przedłożyć informację na temat wysokości zadłużenia członków Spółdzielni.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Waldemar Żak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie