ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Nr 14/07 z dnia 11.12.2007 r.

Protokół Nr 14/07
z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 11.12.2007 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marek Szymański
Z- cy przewodniczącego Rady – Edmund Sak, Stanisław Robak,
Sekretarz Rady Nadzorczej – Waldemar Żak

Członkowie:
Stefania Chodkiewicz, Hipolit Dziaduszek,
Jan Biss, Zbigniew Ulanowski, Zbigniew Dyguś,
Jerzy Kutyła, Elżbieta Betka, Michał Kołczewski,
Jerzy Kaczmarski, Elżbieta Misztal, Grzegorz Zgierski,
Helena Hułyk, Tadeusz Mazurek, Danuta Przybyś – Ziemba

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– Prezes Zarządu Spółdzielni – Ryszard Burski,
– Z- ca Prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek
– Z- ca Prezesa, Członek Zarządu – Andrzej Borówka,
– Główny Księgowy – Adam Ziółek
– Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad.1 Członkowie Rady Nadzorczej jednomyślnie – 18 za przyjęli do realizacji poniżej przedstawiony porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie porządku.

2. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmian w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody zatwierdzonego Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 8/12/07 z dnia 06.02.2007 r.

b/ rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od Uchwały Nr 3/2007 Rady Osiedla „Widok” z dnia 19.09.2007 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

c/ rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie od Uchwały Nr 4/2007 Rady Osiedla „Widok” z dnia 19.09.2007 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej

4. Zapytania i wnioski.

Ad. 2
a) Przewodnicząca Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej SM „Czuby” poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy, po przeanalizowaniu na posiedzeniu w dniu 27.11.2007 r. projektu uchwały w sprawie zmian w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej Nr 8/12/07 z dnia 06.02.2007 r., po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez z – cę prezesa ds. eksploatacyjnych oraz po dyskusji , postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek , by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej w projekcie do zaopiniowania przez komisję.

Przewodniczący Rady Nadzorczej po dyskusji; w której głos zabrali : Jerzy Kaczmarski, Jerzy Kutyła, Zbigniew Dyguś, Marek Szymański i Stanisław Robak, oraz po wysłuchaniu wyjaśnień z – cy prezesa ds. eksploatacyjnych; zgłoszone wnioski dot. ustalenia w „Rozdziale VIII pkt1 projektu uchwały , zapisu o powiększeniu ustalonej zaliczki na centralne ogrzewanie , o wskaźnik w wysokości 20% , poddał pod głosowanie.

Za przyjęciem :
– wniosku Zarządu Spółdzielni i komisji GZM dot. – powiększenia ustalonej zaliczki o wskaźnik w wysokości 20% – głosowało 5 członków Rady

– wniosku zgłoszonego przez Marka Szymańskiego dot.- powiększenia ustalonej zaliczki o wskaźnik w wysokości 15% – głosowało 5 członków Rady

– wniosku zgłoszonego przez Jerzego Kaczmarskiego dot. – powiększenia ustalonej zaliczki o wskaźnik w wysokości 10% – głosowało 8 członków Rady

Rada Nadzorcza podjęła jednomyślnie – 18 za – uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 122 / 13 / 2007
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby
z dnia 11.12.2007 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody zatwierdzonego Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 8/12/07 z dnia 6.02.2007 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 9 lit. l Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody (załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/12/07 z dnia 6.02.2007 r.) zmienia się treść:

1. Rozdziału III ust. 4 pkt. 4.2. lit d, który otrzymuje brzmienie:
„Pojedyncze grzejniki nieopomiarowane w lokalu mieszkalnym, z uszkodzonym podzielnikiem, zdemontowane łącznie z podzielnikiem, nieodczytane (gdy odczyt będzie technicznie niemożliwy) lub nieodczytane w poprzednich okresach rozliczeniowych (tzw. odczyt wieloletni) rozliczane są wg najwyższego odczytu na grzejniku w danym budynku.
Tak wyznaczony odczyt należy przemnożyć przez UF i LAF grzejnika szacowanego.”

2. Rozdziału III ust. 4 pkt. 4.2. lit f, który otrzymuje brzmienie:
„Jeżeli użytkownik lokalu mieszkalnego uniemożliwił montaż lub odczyt podzielników kosztów w mieszkaniu wówczas dla takiego mieszkania przyjmuje się maksymalne zużycie w budynku na m2.
Maksymalne zużycie w budynku to najwyższy wskaźnik sumy obliczeniowych jednostek zużycia lokalu mieszkalnego do powierzchni lokalu mieszkalnego.
Obliczeniowe jednostki zużycia są iloczynem odczytu, współczynnika UF i współczynnika LAF.
Tak wyznaczony wskaźnik należy przemnożyć przez powierzchnię mieszkania szacowanego.

3. Rozdziału VIII pkt 1, który otrzymuje brzmienie:
„1. Centralne ogrzewanie Wyliczenie opłaty zaliczkowej za centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych określa się uwzględniając: rzeczywisty koszt lub ilość ciepła dostarczonego do jednostki rozliczeniowej w poprzednim okresie rozliczeniowym, warunki atmosferyczne np. średnią temperaturę zewnętrzną minionego sezonu grzewczego, zmianę opłat za dostarczone ciepło i opłat zmiennych usług przesyłowych w nowym okresie rozliczeniowym zgodnie z taryfami, wynik rozliczenia kosztów dostawy ciepła do lokali za poprzednie okresy rozliczeniowe.
Opłata zaliczkowa na dany okres rozliczeniowy jest płatna w ratach miesięcznych.
Wymiar zaliczek za centralne ogrzewanie określany jest indywidualnie dla każdego lokalu wg średniorocznego kosztu z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych powiększonego o wskaźnik w wysokości 20%.
Zaliczka będzie określona kwotowo (zł/lokal/ miesiąc).
W przypadku budynków nowododanych zaliczka za centralne ogrzewanie określona będzie na podstawie budynków podobnych.

4. Rozdziału VIII, w którym dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„Wymiar indywidualnych zaliczek za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody obowiązuje odpowiednio:
a) dla osiedli Widok, Poręba od 1 kwietnia każdego roku
b) dla osiedli: Łęgi, Ruta, Skarpa, Błonie od 1 listopada każdego roku.”

§ 2

W Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody (załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/12/07 z dnia 6.02.2007 r.) dodaje się Rozdział VII A w brzmieniu:

„Rozdział VII A. Rozliczenie kosztów ogrzewania i podgrzewu cwu dla lokali mieszkalnych wyposażonych w logotermy

1. W budynkach wyposażonych w logotermy energię cieplną dostarczoną do lokalu ( łącznie dla potrzeb ogrzewania i podgrzewu wody) rozlicza się wg następujących zasad.

1.1. Koszty stałe – wyliczone jako suma kosztów opłaty stałej zafakturowanej przez LPEC oraz koszty opłaty zmiennej wynikającej z różnicy wskazań licznika głównego a sumą wskazań liczników indywidualnych w mieszkaniach rozliczane są proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej mieszkań.

1.2. Koszty zmienne – wg wskazań liczników ciepła w mieszkaniach.

1.3. Współczynnik wyrównawczy wynikający z położenia mieszkania w bryle budynku wynosi jeden.

1.4. W przypadku uszkodzenia (awarii) indywidualnego licznika ciepła w lokalu mieszkalnym w okresie rozliczeniowym do rozliczeń przyjmuje się ilość zużytych jednostek z poprzedniego okresu rozliczeniowego, a gdy dotyczy to pierwszego okresu rozliczeniowego zużycie należy przyjąć ze średniego zużycia w budynku.

§ 3

Uchwala się tekst jednolity Regulaminu uwzględniający zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

b) Przewodnicząca Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie poinformowała , że członkowie komisji której przewodniczy, po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 27.11.2007 r. z poniżej wyszczególnionymi dokumentami:

– pismem mieszkańców bloku przy ulicy Bursztynowej 37 z dnia 29.10.2007 r. dot. uchylenia
uchwały Nr 3/07 Rady Osiedla „Widok” z dnia 19.09.2007 r.

– uchwałą Nr 3/07 Rady Osiedla „Widok” z dnia 19.09.2007 r.

– projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały nr 3/07 Rady Osiedla „Widok” z dnia 19.09.2007 r..

po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawionych przez z – cę prezesa ds. eksploatacyjnych, postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania komisji.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez członka Rady Osiedla „Widok” będącego członkiem Rady Nadzorczej, wyjaśnień przedstawionych przez z – cę prezesa ds. eksploatacyjnych , nie przyjęła do realizacji zgłoszonej przez Jerzego Kaczmarskiego propozycji by przy rozpatrzeniu odwołania obecny był przynajmniej jeden z odwołujących się mieszkańców i podjęła uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 123 / 6 / 2007
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 11.12. 2007 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od Uchwały Nr 3/2007 Rady Osiedla „Widok” z dnia 19.09.2007 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu w toku postępowania wewnątrzspółdzielczego odwołania z dnia 23.10.2007 r. członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od Uchwały nr 3/2007 Rady Osiedla „Widok” z dnia 19.09.2007 r. w sprawie podwyższenia odpisu na fundusz remontowo-dociepleniowy – Rada Nadzorcza postanowiła nie uwzględnić zarzutów odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę w mocy.
Uzasadnienie decyzji Rady zawarte jest w załączniku do uchwały stanowiącym jej integralną część.

§ 2

Uchwałę wraz z uzasadnieniem należy doręczyć odwołującym się w ciągu 14 dni od dnia jej podjęcia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr123 /6/07
Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 11.12.2007 r.

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie od Uchwały Nr 3/2007 Rady Osiedla „Widok” z dnia 19.09.2007 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Zgodnie z § 102 ust. 1 Statutu kompetentnym organem do uchwalenia planu jest Rada Osiedla, pełniąca funkcję gospodarza danego osiedla decydującego w drodze swoich uchwał o sposobie i zakresie wykorzystania środków finansowych danego osiedla zgodnie z przyjętym planem rzeczowym.

Członkowie Rady Osiedla wybierani są na grupach członkowskich, które dokonując ich wyboru udzielają Radzie Osiedla mandatu do działania w imieniu pozostałych członków i decydowania o istotnych sprawach osiedla.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 14, może uchylić uchwałę Rady Osiedla, o ile jest ona niezgodna z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.

Żadna z tych przesłanek nie wystąpiła.

Za podjęciem uchwały głosowało 16 członków Rady, przeciw – 2 członków.

c) Przewodnicząca Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy , po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 27.11.2007 r. z poniżej wyszczególnionymi materiałami:
– pismem mieszkańców bloku przy ulicy Bursztynowej 37 z dnia 29.10.2007 r. dot. uchylenia uchwały Nr 3/07 Rady Osiedla „Widok” z dnia 19.09.2007 r.

– uchwałą Nr 4/07 Rady Osiedla „Widok” z dnia 19.09.2007 r.

– projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” z dnia 19.09.2007 r.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez z – cę prezesa ds. eksploatacyjnych , postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek, by podjęła uchwałę w wersji przedstawionej do zaopiniowania komisji.

Rada Nadzorcza po dyskusji, jednomyślnie – 18 za, podjęła uchwałę następującej treści:


UCHWAŁA Nr 124
/ 7 / 2007
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 11.12. 2007 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od Uchwały Nr 4/2007 Rady Osiedla „Widok” z dnia 19.09.2007 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu w toku postępowania wewnątrzspółdzielczego odwołania z dnia 23.10.2007 r. członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od Uchwały nr 4/2007 Rady Osiedla „Widok” z dnia 19.09.2007 r. w sprawie podwyższenia stawki za wywóz nieczystości – Rada Nadzorcza postanowiła nie uwzględnić zarzutów odwołania i utrzymać zaskarżoną uchwałę w mocy.
Uzasadnienie decyzji Rady zawarte jest w załączniku do uchwały stanowiącym jej integralną część.

§ 2

Uchwałę wraz z uzasadnieniem należy doręczyć odwołującym się w ciągu 14 dni od dnia jej podjęcia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
doUchwałyNr124/7/2007
Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 11.12.2007r.

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie od Uchwały Nr 4/2007 Rady Osiedla „Widok” z dnia 19.09.2007 r. w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 14, może uchylić uchwałę Rady Osiedla, o ile jest ona niezgodna z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.

Żadna z tych przesłanek nie wystąpiła.

Ad. 3 Nie rozpatrywano pism członków Spółdzielni.
Realizację powyższego punktu przełożono na kolejne posiedzenie.

Ad. 4 Protokół z posiedzenia odbytego w dniu 20.11.2007 r. został przyjęty większością głosów – 17 za , przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Waldemar Żak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie