ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół Nr 13/07 z dnia 20.11.2007 r.

Protokół Nr 13/07 z posiedzenia plenarnego
RADY NADZORCZEJ
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 20.11.2007 r.

Obecni:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Marek Szymański
Z- cy przewodniczącego Rady – Edmund Sak, Stanisław Robak,
Sekretarz Rady Nadzorczej – Waldemar Żak

Członkowie:
Stefania Chodkiewicz, Hipolit Dziaduszek,
Jan Biss, Teresa Husarek, Zbigniew Ulanowski
Jerzy Kutyła, Elżbieta Betka, Michał Kołczewski,
Jerzy Kaczmarski, Elżbieta Misztal, Teresa Panas,
Helena Hułyk, Tadeusz Mazurek, Danuta Przybyś – Ziemba

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– Prezes Zarządu Spółdzielni – Ryszard Burski,
– Z- ca Prezesa ds. eksploatacyjnych – Anna Urbanek
– Z- ca Prezesa, Członek Zarządu – Andrzej Borówka,
– Główny Księgowy – Adam Ziółek
– Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek

Ad.1 Członkowie Rady Nadzorczej jednomyślnie – 18 za przyjęli do realizacji poniżej przedstawiony porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale nr 98/6/07 z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem
3. Analiza wyników ekonomicznych Spółdzielni za III kwartały 2007 r.
4. Przeanalizowanie zmian Statutu zawartych w materiałach przekazanych przedstawicielom na Zebranie Przedstawicieli zwołane na dzień 24.11.1007 r.
5. Przyjęcie protokółu z posiedzenia odbytego w dniu 06.11.2007 r.
6. Uchylenie uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia członków posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni po ich spłacie.
7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Nadzorczej.
8. Składanie propozycji do porządku obrad kolejnego posiedzenia.
9. Zapytania i wnioski.

Ad. 2
Zastępująca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Stefania Chodkiewicz poinformowała, że na posiedzeniu komisji w dniu dzisiejszy . jej członkowie po przeanalizowaniu poniżej przedstawionych materiałów :

– uchwały nr 98/7/2007 r. Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem.

– projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 98/7/2007 Rady Nadzorczej z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem .

– wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez specjalistę ds. analiz ekonomicznych , głównego księgowego i prezesa Zarządu, oraz po dyskusji postanowili zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by podjęła uchwalę w wersji przedłożonej do zaopiniowania komisji.

Rada Nadzorcza po dyskusji, w której głos zabrali : Danuta Przybyś – Ziemba, Jerzy Kaczmarski, Zbigniew Ulanowski, Jerzy Kutyła, Stefania Chodkiewicz, większością głosów – 18 za , przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała Nr 121/8/2007
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20. 11. 2007 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr 98/6/2007 Rady Nadzorczej z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wyodrębnienia
„mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 4 ust. 4 1 i art. 40 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, uchwala się, co następuje:

§1

1. Wyodrębnia się „Mienie Spółdzielni” i ustala zasady rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem:
a) „Mienie Spółdzielni” stanowią budynki tj.:
– administracyjne
– kluby osiedlowe
– biuro Zarządu
– przyziemie – garaż (Przytulna 4)
– garaż (ADM Łęgi i Widok)
– i inne (w przypadku ujawnienia).
b) Kosztami „Mienia Spółdzielni” pozostają koszty:
– utrzymanie pomieszczeń (media)
– podatki i opłaty
– ubezpieczenie majątku
– konserwacja i remonty

2. W celu pokrycia kosztów mienia Spółdzielni wyłącza się ze składników opłat „eksploatacji podstawowej” i „konserwacji i przeglądów” koszty związane z utrzymaniem mienia, wprowadzając nowy składnik opłat – „utrzymanie mienia Spółdzielni” w wysokości 0,103 zł/m2 z dniem 1 stycznia 2008 r.”

3. We wszystkich osiedlach likwiduje się składnik czynszowy – „Wieczyste użytkowanie gruntu – część wspólna” dotyczący mienia Spółdzielni.

4. „Mienie Spółdzielni” wyodrębnia się w ewidencji księgowej jako odrębne tzn. Nr 8 – „Mienie Spółdzielni”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§3

Traci moc uchwała Nr 98/6/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25.09.2007 r.
W tym miejscu w protokole umieszczone są załączniki do uchwały Nr 121/8/2007 Rady Nadzorczej.

Ad.3
Zastępująca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Stefania Chodkiewicz poinformowała , że członkowie komisji, której przewodniczyła, po przeanalizowaniu przedłożonej przez Zarząd ” Analizy Działalności Gospodarczej SM ” Czuby” za III kwartały 2007 r. ” – przedstawionej poniżej:

Zestawienie pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych i finansowych
za III kwartały 2007 r.

SKARPA

N.SKARPA

RUTA

ŁĘGI

BŁONIE

WIDOK

PORĘBA

POZOST. SP-NI

OGÓŁEM

Pozostałe koszty operacyjne

-37 870

0

-24 477

-54 637

-37 741

-6 529

-4 554

-151 786

-317 595

Pozostałe przychody operacyjne

52 678

0

50 007

42 592

15 881

10 150

9 317

22 859

203 484

Pozostałe przychody finansowe

81 436

521

113 614

75 510

51 098

24 569

31 941

570 036

948 725

RAZEM

96 244

521

139 145

63 465

29 238

28 190

36 703

441 108

834 615

WYNIK na działalności eksploatacyjnej (bez co.cw.zw, gazu, nieczystości)

228 168

4 081

381 164

425 895

271 883

104 388

130 614

0

1 546 193

Parking na os. SKARPA         – 559

Wynik SM Czuby za III kwartały 2007r.         2 380 249

Wynik na działalności eksploatacyjnej za III kwartały 2007 r.
SM CZUBY
(zestawienie zbiorcze)

OSIEDLE

Plan

Koszty

%

Wpływy (naliczenia)

WYNIK RAZEM

SKARPA

5 853 278

3 679 403

62,9

3 907 570

228 168

N.SKARPA

44 437

27 229

61,3

31 310

4 081

RUTA

5 928 823

3 552 327

59,9

3 933 491

381 164

ŁĘGI

4 636 725

3 029 738

65,3

3 455 634

425 895

BŁONIE

2 927 343

1 665 037

56,9

1 936 920

271 883

WIDOK

3 216 176

2 125 357

66,1

2 229 745

104 388

PORĘBA

2 733 496

1 781 012

65,2

1 911 625

130 614

OGÓŁEM

25 340 278

15 860 103

62,6

17 406 295

1 546 192

Koszty eksploatacji podstawowej za III kwartały 2007 r.
(Koszty obsługi nieruchomości)
SM CZUBY

Lp.

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%

1.

Płace pracowników administracji

1 117 173

798 396

71,5

2.

Płace gospodarzy, dozorców mienia

1 338 907

999 962

74,7

3.

Narzuty na wynagrodzenia (ZUS, ZFŚS)

587 505

403 462

68,7

4.

Bezosobowy fundusz płac

56 892

30 743

54,0

5.

Materiały

247 621

174 868

70,6

6.

Usługi obce

315 072

271 001

86,0

7.

Usługi bankowe – prowizje

93 922

63 698

67,8

8.

Koszt utrzymania lokalu administracyjnego

106 049

55 449

52,3

9.

Koszty transportu i zaopatrzenia

30 651

21 248

69,3

10.

Koszty mienia spółdzielni

36 568

15 214

41,6

11.

Ubezpieczenie majątku

148 629

114 405

77,0

12.

Kredyt i odsetki

285 600

214 267

75,0

13.

Pozostałe koszty

426 889

322 070

75,4

amortyzacja

97 727

77 635

73,3

świadczenia na rzecz pracowników

72 799

74 483

102,3

ekwiwalent samochodowy

4 659

2 295

49,3

koszty utrzymania organów samorządowych

36 500

26 755

73,3

diety organów samorządowych

117 970

48 860

41,4

inne koszty

97 235

98 042

100,8

RAZEM KOSZTY

4 791 477

3 484 785

72,7

Wykonanie za III kwartały 2007 r.
Konserwacja i przeglądy

SM CZUBY

Lp.

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%

1.

Płace pracowników nadzoru technicznego

366 109

273 449

74,7

2.

Płace pracowników na stan. robotniczych

1 056 299

787 940

74,6

3.

Bezosobowy fundusz płac

14 500

1 418

9,8

4.

Narzuty na płace (ZUS, ZFŚS)

327 859

227 513

69,4

5.

Świadczenia na rzecz pracowników

34 189

27 619

80,8

6.

Amortyzacja

18 950

12 021

63,4

7.

Materiały

245 506

160 484

65,4

8.

Usługi obce

15 500

8 018

51,7

9.

Koszty utrzymania pomieszczeń konserwatorów

65 513

37 776

57,7

10.

Koszty transportu i zaopatrzenia

55 400

42 497

76,7

11.

Inne koszty

37 878

17 919

47,3

Razem

2 237 703

1 596 653

71,4

1.

Konserwacja co

474 874

0

0,0

2.

Przegląd gazowy i wentylacyjny

72 262

0

0,0

3.

Przegląd elektryczny

10 500

0

0,0

4.

Konserwacja zieleni

149 227

120 809

81,0

5.

Konserwacja ciągów pieszo jezdnych

374 438

452 551

120,9

6.

Konserwacja mienia Spółdzielni

14 036

70

0,5

7.

Pozostałe konserwacje

77 118

198

0,3

Razem

1 172 455

573 627

48,9

Ogółem koszty

3 410 158

2 170 280

63,6

Wywóz nieczystości III kwrtały 2007 r.
SM CZUBY
(zestawienie zbiorcze)

OSIEDLE

Plan

Koszty

%

Wpływy (naliczenia)

WYNIK RAZEM

SKARPA

336 257

281 220

83,6

257 666

-23 555

NISKA SKARPA

1 985

2 750

138,5

2 638

-112

RUTA

400 041

323 112

80,8

300 062

-23 050

ŁĘGI

261 131

227 875

87,3

192 612

-35 263

BŁONIE

198 688

170 254

85,7

151 663

-18 591

WIDOK

187 340

160 218

85,5

136 253

-23 965

PORĘBA

160 704

134 744

83,8

119 811

-14 933

OGÓŁEM

1 546 146

1 300 173

84,1

1 160 704

-139 469

Gaz III kwartały 2007 r.
SM CZUBY
(zestawienie zbiorcze)

OSIEDLE

Plan

Koszty

%

Wpływy (naliczenia)

WYNIK RAZEM

SKARPA

379 874

273 633

72,0

272 502

-1 132

RUTA

344 441

254 883

74,0

252 757

-2 126

ŁĘGI

349 930

236 726

67,6

257 571

20 845

BŁONIE

398 721

222 567

55,8

279 119

56 552

WIDOK

141 046

84 780

60,1

103 598

18 818

PORĘBA

134 148

95 542

71,2

97 916

2 374

OGÓŁEM

1 748 160

1 168 131

66,8

1 263 463

95 332

Wykonanie funduszu remontowego za III kwartały 2007 r.
SM CZUBY

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%

BO: Fundusz remontowy nieruchomości:

2 512 431

2 512 431

Fundusz remontowy wspólny osiedla:

4 114 918

4 114 919

Docieplenia:

939 475

939 474

I. Odpis na fundusz remontowy nieruchomości:

3 813 896

2 828 186

74,2

1 . Lokale mieszkalne

2 236 581

1 676 600

75,0

2. Lokale użytkowe

53 299

41 566

78,0

3. Garaże

70 108

61 326

87,5

4. Odpis na wymianę dźwigów (ES)

105 540

95 699

90,7

5. Odpis na skrzynki pocztowe (ES, EW)

89 356

66 994

75,0

6. Docieplenia (EB)

55 235

44 192

80,0

7. Pozostałe wpływy (pożytki, regresy, wolne środki)

3 777

841 809

22 287,8

8. Pożyczka na docieolenia

1 200 000

0

0,0

Razem wpływy z BO

6 326 327

5 340 616

84,4

1. Wykorzystanie

6 326 330

1 484 543

23,5

1 . Remont instalacji

10 000

17 278

172,8

2. Remont dachów i obróbki blacharskie

14 471

17 803

123,0

3. Remont dźwigów i hydroforni

304 400

80 241

26,4

4. Remont i malowanie klatek schodowych

44 900

36 028

80,2

5. Remont elewacji

1 466 631

230 091

15,7

6. Remont opasek

56 040

41 265

73,6

7. Remont balkonów

257 481

98 625

38,3

8. Pozostałe remonty

2 917 191

963 083

33,0

9. Docieplenia

55 216

129

0,2

10. Spłata pożyczki

1 200 000

0

0,0

Wynik

0

3 856 074

II. Odpis na fundusz remontowy wspólny osiedla:

1 554 921

769 698

49,5

1 . Lokale mieszkalne

2 063 194

1 546 898

75,0

2. Lokale użytkowe

160 680

116 813

72,7

3. Garaże

11 777

8 832

75,0

4. Pozostałe wpływy

-680 730

-902 846

132,6

Razem wpływy z BO

5 669 839

4 884 616

86,2

II. Wykorzystanie

5 669 839

2 072 632

36,6

1 . Remont instalacji

12 000

34 025

283,5

2. Remont dachów i obróbki blacharskie

227 800

206 791

90,8

3. Remont dźwigów i hydroforni

0

0

0,0

4. Remont i malowanie klatek schodowych

113 100

86 566

76,5

5. Remont elewacji

586 987

83 186

14,2

6. Remont opasek

12 840

10 243

79,8

7. Remont balkonów

1 776 793

836 598

47,1

8. Pozostałe remonty

2 940 319

815 223

27,7

Wynik

0

2 811 984

III. Odpis na docieplenia:

7 841 381

5 854 154

74,7

1 . Lokale mieszkalne

2 746 367

2 055 411

74,8

2. Lokale użytkowe

27 014

19 864

73,5

3. Pożyczka

3 172 000

3 172 000

100,0

4. Pozostałe wpływy

1 896 000

606 879

32.0

Razem wpływy z BO

8 780 856

6 793 629

77,4

III. Wykorzystanie

8 780 856

2 828 059

32,2

1. Docieplenia

6 277 915

1 556 847

24,8

2. Spłata pożyczki

2 502 941

1 271 212

50,8

Wynik

0

3 961 570

OGÓŁEM WYNIK

0

10 633 628

Fundusz społeczno-wychowawczy III kwartały 2007 r.
SM CZUBY

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%

1. Bilans otwarcia na dz. 01.01.2007 r.

123 304

123 305

Wpływy:
1. odpis od lokali mieszkalnych

347 888

257 080

73,9

2. odpis od lokali użytkowych – własn.prawo

3 414

2 512

73,6

3. odpis od lokali użytkowych – umowa najmu

134 382

96 625

71,9

4. odpis od garaży

14 443

10 785

74,7

5. dotacje na prowadzenie działalności

49 000

38 000

77,6

6. z tyt .prowadzonej działalności

54 293

55 382

102,0

7. z wynajmu pomieszczeń

10 500

10 475

99,8

8. inne wpływy; pożytki

21 000

59 072

281,3

II. RAZEM WPŁYWY z BO

758 224

653 236

86,2

Wydatkowanie:
1 . Osobowy fundusz płac

316 371

241 995

76,5

2. Bezosobowy fundusz płac

59 000

36 647

62,1

3. Narzuty na wynagrodzenia (ZUS, ZFŚS)

78 340

52 267

66,7

4. Materiały

8 900

3 989

44,8

5. Koszty utrzymania lokalu

41 522

29 775

71,7

6. Wiecz.uż.gruntu; podatek od nieruch.

16 000

10 231

63,9

7. Amortyzacja

7 790

5 356

68,8

8. Działalność merytoryczna; dotacje

26 330

20 294

77,1

9. Akcja Lato – Zima; dotacje

30 271

29 606

97,8

10. Dotacje Rady Osiedla

32 500

908

2,8

11 . Pozostałe koszty

150 448

34 863

23,2

III. RAZEM WYDATKI

767 472

465 932

60,7

WYNIK

-9 248

187 304

Koszty zarządzania za III kwartały 2007 r.

Wyszczególnienie

PLAN 2007 r.

Wykonanie

%

1. Wynagrodzenia osobowe

1 448 500

1 089 741

75,2

2. Narzuty na wynagrodzenia

343 150

250 172

72,9

3. Wynagrodzenia bezosobowe

40 000

12 015

30,0

4. Koszty organów samorządowych

95 000

53 339

56,1

5. Świadczenia na rzecz pracowników

30 000

15 715

52,4

6. Koszty administracyjne

400 923

316 665

79,0

7. Amortyzacja środków trwałych

70 000

54 877

78,4

8. Ubezpieczenie majątku

5 000

2 426

48,5

9. Kredyt i odsetki

200 000

150 000

75,0

10. Badanie bilansu i lustracja

20 000

17 390

86,9

11. Podatki i opłaty

58 400

46 847

80,2

Odprawy emerytalno-rentowe, odprawy, ekwiwalenty, jubileusz.

98 000

87 575

89,4

RAZEM

2 808 973

2 096 763

74,6

Wykonanie zatrudnienia i funduszu płac za III kwartały 2007 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Zatrudnienie

Fundusz płac

Plan 2007 r.

Wykon.

Plan 2007 r.

Wykon.

%

1

2

3

4

5

6

7

1.

Zarząd i administracja ogólna

55,5

54,24

1 914 498

1 380 890

72,1

2.

Osiedle SKARPA

37,5

37,38

898 271

673 459

75,0

3.

Osiedle RUTA

29,75

30,42

813 970

585 094

71,9

4.

Osiedle ŁĘGI

26,5

26,64

781 000

569 485,1

72,9

5.

Osiedle BŁONIE

20

19,94

573 485

409 650,8

71,4

6.

Osiedle WIDOK

18

18

479 095

364 749

76,1

7.

Osiedle PORĘBA

17,5

17,25

463 000

349 854

75,6

8.

Klub „Między Nami”

3,25

3,17

92 341

71 923

77,9

9.

Klub Ruta

3,25

3,15

97 730

73 689

75,4

10.

Klub Łęgi

2,33

2,2

70 300

54 079

76,9

11.

Klub Błonie

2

2,14

56 000

42 304

75,5

12.

Zaopatrzenie

2

2

52 968

39 048

73,7

OGÓŁEM

217,58

216,29

6 292 658

4 614 225

73,3

po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień, informacji i odpowiedzi na pytania zgłoszone przez członków komisji, pozytywnie ją zaopiniowała

Członkowie Rady Nadzorczej po dyskusji i wysłuchaniu odpowiedzi na zgłoszone przez członków Rady pytania , przedłożoną analizę z działalności gospodarczej Spółdzielni za III kwartały 2007 r. przyjęli.

Ad. 4
Członkowie Rady Nadzorczej omawiali umieszczone w poniżej przedstawionym wykazie zmiany Statutu , które zostaną przedstawione do uchwalenia w dniu 24.11.2007 r. na Zebraniu Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie.

W tym miejscu w protokole umieszczono wykaz zmian Statutu Spółdzielni zgłoszonych do Komisji Statutowe – stan na dzień 12.11.2007 r.

Ad. 5
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w 06.11.2007 r. został przyjęty bez uwag , większością głosów – 18 za , przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania .

Ad. 6
Prezes Zarządu zgłosił do Rady Nadzorczej wniosek , by po przeanalizowaniu przedłożonego wykazu 2 członków – wykluczonych, tych którzy spłacili zadłużenie wobec Spółdzielni, uchyliła uchwały o wykluczeniu – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków.
Rada Nadzorcza jednomyślnie – 18 za – podjęła uchwały nr 119/88/07 i nr 120/89/07, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7
Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem z dnia 06.11.2007 r. Urzędu Miasta Lublin dot. zweryfikowania stanowiska w sprawie sposobu rozliczania opłat za centralne ogrzewanie w lokalach będących w zasobach Spółdzielni.
Zgłoszona w powyższym piśmie propozycja zostanie przeanalizowana na najbliższym posiedzeniu Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi , która wnioski i uwagi na temat przedstawionych propozycji przekazane na posiedzeniu Rady

Ad. 8
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że kolejne posiedzenia odbędą się:
1) w dniu 15.12.2007 r.:
– do rozpatrzenia wniosków Zarządu o wykluczenie ze Spółdzielni członków, którzy posiadają zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych .
2) w dniu 11.12.2007 r.:
– uchwalenia zmian w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzanie wody zatwierdzonego Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 8/12/07 z dnia 06.02.2007 r. – rozpatrzenia odwołania członków zamieszkałych w Osiedlu „Widok”.

Ad. 9
Nie rozpatrywano spraw w tym punkcie porządku obrad.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Waldemar Żak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie