PROTOKÓŁ Nr
z posiedzenia Zarządu Spółdzielni z udziałem przewodniczących części
Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 16.06.2014 r.

Obecni:

 1. Prezes Zarządu – Ryszard Burski
 2. Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
 3. Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
 4. Przewodniczący części Walnego Zgromadzenia:
  Jerzy Kaczmarski, Krzysztof Piekniak, Danuta Przybyś – Ziemba, Michał Kołczewski, Mirosław Wilk, Zbigniew Gontarz, Jacek Metelski, Barbara Rupczewska, Ryszard Klech, Renata Kiełbińska, Dariusz Siwek, Elżbietą Szabała, Teresa Husarek, Andrzej Turski, Elżbieta Betka, Joanna Guz, Józef Małek, Wiesław Augustowski, Edward Dudek,  Waldemar Wołyniak.
 5. Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek.

Prezes Zarządu przypomniał, że zgodnie z § 77 ust. 6 Statutu po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia w obecności przewodniczących części Walnego Zgromadzenia należy stwierdzić, które z uchwał wynikające z porządku obrad Walnego Zgromadzenia otrzymały wymaganą statutem ilość głosów i w związku z tym zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie oraz które z uchwał takiego warunku nie spełniły.

Zgodnie z art. 83 ust. 9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części walnego zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w walnym zgromadzeniu.

Głosowanie na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia przedstawiało się następująco:

I. W głosowaniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej działalności za 2013 r. – oddano 462 głosy, w tym:

 

Ilość części WZ

Osiedle

Data zebrania

za

przeciw

wstrz.

I

Poręba

12.05.2014

16

0

0

II

Poręba

13.05.2014

19

0

0

III

Łęgi

14.05.2014

18

0

0

IV

Łęgi

15.05.2014

23

0

1

V

Łęgi

16.05.2014

14

0

2

VI

Ruta

19.05.2014

13

1

1

VII

Ruta

20.05.2014

4

9

3

VIII

Ruta

21.05.2014

17

0

2

IX

Ruta

22.05.2014

15

0

0

X

Widok

23.05.2014

14

14

3

XI

Widok

26.05.2014

22

24

5

XII

Błonie

27.05.2014

13

14

0

XIII

Błonie

28.05.2014

19

0

1

XIV

Błonie

29.05.2014

9

4

1

XV

Czł. Oczekujący

30.05.2014

1

0

0

XVI

Skarpa

02.06.2014

12

0

1

XVII

Skarpa

03.06.2014

17

15

3

XVIII

Skarpa

04.06.2014

19

0

15

XIX

Skarpa

05.06.2014

19

3

9

XX

Skarpa

06.06.2014

17

20

4

XXI

Niska Skarpa

09.06.2014

6

0

0

307

104

51

 

– za przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdania oddano – 307 głosów,
– przeciw przyjęciu i zatwierdzeniu oddano – 104 głosy,
– wstrzymujących się – 51 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 1 /2014

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.06.2014 r.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2013 r., poz. 1443) oraz § 79 pkt 2 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje i zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

II. W głosowaniu w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2013 r. – oddano 474 głosy, w tym:

 

Ilość części WZ

Osiedle

Data zebrania

za

przeciw

wstrz.

I

Poręba

12.05.2014

17

0

0

II

Poręba

13.05.2014

19

0

0

III

Łęgi

14.05.2014

18

1

0

IV

Łęgi

15.05.2014

22

0

1

V

Łęgi

16.05.2014

19

0

1

VI

Ruta

19.05.2014

13

1

2

VII

Ruta

20.05.2014

3

21

3

VIII

Ruta

21.05.2014

18

0

1

IX

Ruta

22.05.2014

15

0

0

X

Widok

23.05.2014

9

13

4

XI

Widok

26.05.2014

23

25

3

XII

Błonie

27.05.2014

13

14

0

XIII

Błonie

28.05.2014

19

0

1

XIV

Błonie

29.05.2014

9

4

1

XV

Czł. Oczekujący

30.05.2014

1

0

0

XVI

Skarpa

02.06.2014

13

0

0

XVII

Skarpa

03.06.2014

17

16

0

XVIII

Skarpa

04.06.2014

19

7

10

XIX

Skarpa

05.06.2014

18

1

12

XX

Skarpa

06.06.2014

15

22

4

XXI

Niska Skarpa

09.06.2014

6

0

0

306

125

43

 

– za przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdania oddano – 306 głosów,
– przeciw przyjęciu i zatwierdzeniu – 125 głosów,
– wstrzymujących się – 43 głosy.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 2 /2014

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.06. 2014 r.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2013 roku.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz U. z 2013 r., poz. 1443) oraz § 79 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje i zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III . W głosowaniu w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni z działalności za 2013 r. – oddano 478 głosów, w tym:

 

Ilość części WZ

Osiedle

Data zebrania

za

przeciw

wstrz.

I

Poręba

12.05.2014

17

0

0

II

Poręba

13.05.2014

19

0

0

III

Łęgi

14.05.2014

18

1

0

IV

Łęgi

15.05.2014

23

0

0

V

Łęgi

16.05.2014

19

0

1

VI

Ruta

19.05.2014

13

11

3

VII

Ruta

20.05.2014

13

0

3

VIII

Ruta

21.05.2014

3

11

3

IX

Ruta

22.05.2014

15

0

0

X

Widok

23.05.2014

14

14

2

XI

Widok

26.05.2014

23

24

3

XII

Błonie

27.05.2014

9

17

1

XIII

Błonie

28.05.2014

20

0

0

XIV

Błonie

29.05.2014

9

4

1

XV

Czł. Oczekujący

30.05.2014

1

0

0

XVI

Skarpa

02.06.2014

12

0

1

XVII

Skarpa

03.06.2014

18

13

4

XVIII

Skarpa

04.06.2014

27

1

8

XIX

Skarpa

05.06.2014

20

2

8

XX

Skarpa

06.06.2014

18

20

5

XXI

Niska Skarpa

09.06.2014

6

0

0

317

118

43

 

– za przyjęciem i zatwierdzeniem sprawozdania oddano – 317 głosów,
– przeciw przyjęciu i zatwierdzeniu – 118 głosów,
– wstrzymujących się – 43 głosy.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 3 /2014
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 16.06.2014 r.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz U. z 2013 r., poz. 1443) oraz § 79 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności w 2013 r., bilansem, rachunkiem zysków i strat, przepływem środków pieniężnych, zestawieniem zmian w kapitale/ funduszy/ własnych, wprowadzeniem do sprawozdania finansowego, dodatkową informacją z objaśnieniami i opinią biegłego rewidenta Wojciecha Sadowskiego – Biuro Audytorskie w Lublinie, uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się i zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni obejmujące:

 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 2. Bilans za rok obrotowy 2013 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 267 197 388,33 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złoty i trzydzieści trzy grosze ).
 3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013 wykazujący zysk netto w wysokości 1 089 998,28 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia osiem groszy).
 4. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2013 o kwotę 4 251 717,38 zł ( słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemnaście złoty i trzydzieści osiem groszy).
 5. Zestawienie zmian w kapitale /funduszu / własnym za okres od 01.01.2013r do 31.12.2013r wykazujący zmniejszenie kapitałów (funduszy) własnych o kwotę 5 081 952,98 zł (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy).
 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2013 r

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IV. W głosowaniu jawnym nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2013 r. na poszczególne osoby uzyskano głosów:

1. Poręba 12.05.2014 r.

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2013 r. dla:
Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego głosowało – za 17, przeciw 0, wstrz. 0
Z – cy prezesa ds. fin. Adama Ziółka głosowało – za 17, przeciw 0, wstrz. 0
Z- cy prezesa ds. ekspl. Bożenie Zielińskiej głosowało – za 17, przeciw 0, wstrz. 0

2. Poręba 13.05.2014 r.

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2013 r. dla:
Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego głosowało – za 19 , przeciw 0, wstrz. 0
Z – cy prezesa ds. fin. Adama Ziółka głosowało – za 19, przeciw 0, wstrz. 0
Z- cy prezesa ds. ekspl. Bożenie Zielińskiej głosowało – za 19, przeciw 0, wstrz. 0

3. Łęgi 14.05.2014 r.

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2013 r. dla:
Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego głosowało – za 17, przeciw 2, wstrz. 0
Z – cy prezesa ds. fin. Adama Ziółka głosowało – za 17, przeciw 2, wstrz. 0
Z- cy prezesa ds. ekspl. Bożenie Zielińskiej głosowało – za 17, przeciw2, wstrz. 0

4. Łęgi 15.05.2014 r.
Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2013 r. dla:
Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego głosowało – za 24 , przeciw 0, wstrz. 0
Z – cy prezesa ds. fin. Adama Ziółka głosowało – za 24, przeciw 0, wstrz. 0
Z- cy prezesa ds. ekspl. Bożenie Zielińskiej głosowało – za 24, przeciw 0, wstrz. 0

5. Łęgi 16.05.2014 r

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2013 r. dla:
Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego głosowało – za 17, przeciw 1, wstrz. 1
Z – cy prezesa ds. fin. Adama Ziółka głosowało – za 18 przeciw 1, wstrz. 1
Z- cy prezesa ds. ekspl. Bożenie Zielińskiej głosowało – za 16, przeciw 0, wstrz. 4

6. Ruta 19.05.2014 r.

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2013 r. dla:
Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego głosowało – za 14 przeciw 0, wstrz. 2
Z – cy prezesa ds. fin. Adama Ziółka głosowało – za 14 , przeciw 0, wstrz. 2
Z- cy prezesa ds. ekspl. Bożenie Zielińskiej głosowało – za 15 , przeciw 0, wstrz. 1

7. Ruta 20.05.2014 r.

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2013 r. dla:
Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego głosowało – za 4 , przeciw 11, wstrz. 2
Z – cy prezesa ds. fin. Adama Ziółka głosowało – za 4 , przeciw 11, wstrz. 2
Z- cy prezesa ds. ekspl. Bożenie Zielińskiej głosowało – za 5, przeciw 10 wstrz. 2

8. Ruta 21.05.2014 r.

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2013 r. dla:
Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego głosowało – za 17 , przeciw 0, wstrz. 1
Z – cy prezesa ds. fin. Adama Ziółka głosowało – za 17, przeciw 0, wstrz.2
Z- cy prezesa ds. ekspl. Bożenie Zielińskiej głosowało – za 18, przeciw 0, wstrz. 1

9. Ruta 22.05.2014 r.

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2013 r. dla:
Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego głosowało – za 15 , przeciw 0, wstrz. 0
Z – cy prezesa ds. fin. Adama Ziółka głosowało – za 15, przeciw 0, wstrz. 0
Z- cy prezesa ds. ekspl. Bożenie Zielińskiej głosowało – za 15, przeciw 0 , wstrz. 0

10. Widok 23.05.2014 r.

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2013 r. dla:
Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego głosowało – za 13, przeciw 13, wstrz. 2
Z – cy prezesa ds. fin. Adama Ziółka głosowało – za 13, przeciw 14, wstrz. 3
Z- cy prezesa ds. ekspl. Bożenie Zielińskiej głosowało – za 13, przeciw 15, wstrz. 2

11. Widok 26.05.2014 r.

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2013 r. dla:
Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego głosowało – za 22, przeciw 28, wstrz. 2
Z – cy prezesa ds. fin. Adama Ziółka głosowało – za 23, przeciw 27, wstrz.2
Z- cy prezesa ds. ekspl. Bożenie Zielińskiej głosowało – za 22, przeciw 28, wstrz. 1

12. Błonie 27.05.2014 r.

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2013 r. dla:
Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego głosowało – za 12 , przeciw 15 , wstrz. 0
Z – cy prezesa ds. fin. Adama Ziółka głosowało – za 12, przeciw 15, wstrz. 0
Z- cy prezesa ds. ekspl. Bożenie Zielińskiej głosowało – za 12, przeciw 15, wstrz. 0

13. Błonie 28.05.2014 r.

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2013 r. dla:
Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego głosowało – za 20, przeciw 0, wstrz. 0
Z – cy prezesa ds. fin. Adama Ziółka głosowało – za 20, przeciw 0, wstrz. 0
Z- cy prezesa ds. ekspl. Bożenie Zielińskiej głosowało – za 20, przeciw 0, wstrz. 0

14. Błonie 29.05.2014 r.

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2013 r. dla:
Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego głosowało – za 9, przeciw 4, wstrz. 1
Z – cy prezesa ds. fin. Adama Ziółka głosowało – za 9, przeciw 4, wstrz. 1
Z- cy prezesa ds. ekspl. Bożenie Zielińskiej głosowało – za 9 , przeciw 4, wstrz.1

15. Członkowie oczekujący 30.05.2014 r.

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2013 r. dla:
Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego głosowało – za 1, przeciw 0, wstrz. 0
Z – cy prezesa ds. fin. Adama Ziółka głosowało – za 1, przeciw 0, wstrz. 0
Z- cy prezesa ds. ekspl. Bożenie Zielińskiej głosowało – za 1, przeciw 0, wstrz. 0

16. Skarpa 02.06.2014 r.

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2013 r. dla:
Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego głosowało – za 10, przeciw 1, wstrz.2
Z – cy prezesa ds. fin. Adama Ziółka głosowało – za, 13 przeciw 0, wstrz. 0
Z- cy prezesa ds. ekspl. Bożenie Zielińskiej głosowało – za 11, przeciw 0, wstrz.2

17. Skarpa 03.06.2014 r.

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2013 r. dla:
Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego głosowało – za 15, przeciw 21, wstrz. 0
Z – cy prezesa ds. fin. Adama Ziółka głosowało – za 16, przeciw 19, wstrz. 1
Z- cy prezesa ds. ekspl. Bożenie Zielińskiej głosowało – za 13, przeciw 21,wstrz. 2

18. Skarpa 04.06.2014 r.

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2013 r. dla:
Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego głosowało – za 18 , przeciw 15, wstrz. 2
Z – cy prezesa ds. fin. Adama Ziółka głosowało – za 17, przeciw 16, wstrz. 3
Z- cy prezesa ds. ekspl. Bożenie Zielińskiej głosowało – za 17, przeciw 17, wstrz. 1

19. Skarpa 05.06.2014 r.

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2013 r. dla:
Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego głosowało – za 15, przeciw 15, wstrz. 1
Z – cy prezesa ds. fin. Adama Ziółka głosowało – za 15, przeciw 15, wstrz. 1
Z- cy prezesa ds. ekspl. Bożenie Zielińskiej głosowało – za 15, przeciw 15, wstrz. 1

20. Skarpa 06.06.2014 r.

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2013 r. dla:
Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego głosowało – za 15 , przeciw 27, wstrz.0
Z – cy prezesa ds. fin. Adama Ziółka głosowało – za 15, przeciw 26, wstrz. 1
Z- cy prezesa ds. ekspl. Bożenie Zielińskiej głosowało – za 15, przeciw 27, wstrz. 0

21. Niska Skarpa 09.06.2014 r.

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2013 r. dla:
Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego głosowało – za 6, przeciw 0, wstrz. 0
Z – cy prezesa ds. fin. Adama Ziółka głosowało – za 6, przeciw 0, wstrz. 0.
Z- cy prezesa ds. ekspl. Bożenie Zielińskiej głosowało – za 6. przeciw 0 , wstrz.0 .

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2013 r. Prezesowi Zarządu Ryszardowi Burskiemu Zarządu za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oddano 469 głosów, w tym:

– za udzieleniem absolutorium oddano – 300 głosów
– za nieudzieleniem absolutorium – 153 głosy,
– wstrzymujących się – 16 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 4/2014

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.06.2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2013 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz U. z 2013 r., poz.1443) oraz § 79 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2013 roku Panu Ryszardowi Burskiemu – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

 1. Za udzieleniem absolutorium głosowało 300 członków Spółdzielni.
 2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało 153 członków Spółdzielni.
 3. Wstrzymało się od głosowania 16 członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2013 r. Zastępcy prezesa ds. finansowych Adamowi Ziółkowi za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oddano 474 głosy, w tym:

– za udzieleniem absolutorium oddano – 305 głosów,
– za nieudzieleniem absolutorium – 150 głosów,
– wstrzymujących się – 19 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 5 /2014

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.06.2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2013 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz U. z 2013 r., poz. 1443) oraz § 79 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2013 roku Panu Adamowi Ziółkowi – Zastępcy Prezesa ds. finansowych – Głównemu Księgowemu za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

 1. Za udzieleniem absolutorium głosowało 305 członków Spółdzielni.
 2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało 150 członków Spółdzielni.
 3. Wstrzymało się od głosowania 19 członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za udzieleniem absolutorium za działalność w 2013 r Bożenie Zielińskiej zastępcy prezesa ds. eksploatacji 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. oddano 472 głosy, w tym:

– za udzieleniem absolutorium oddano – 300 głosów
– za nieudzieleniem absolutorium – 154 głosy,
– wstrzymujących się – 18 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwały następującej treści:

UCHWAŁA Nr 6 /2014

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.06. 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2013 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz U. z 2013 r., poz. 1443) oraz § 79 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2013 roku Pani Bożenie Zielińskiej – Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 2

 1. Za udzieleniem absolutorium głosowało 300 członków Spółdzielni.
 2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało 154 członków Spółdzielni.
 3. Wstrzymało się od głosowania 18 członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VI. W głosowaniu w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2013 r. oddano 455 głosów, w tym:

 

Ilość części WZ

Osiedle

Data zebrania

za

przeciw

wstrz.

I

Poręba

12.05.2014

17

0

0

II

Poręba

13.05.2014

19

0

0

III

Łęgi

14.05.2014

17

2

0

IV

Łęgi

15.05.2014

23

1

0

V

Łęgi

16.05.2014

19

0

1

VI

Ruta

19.05.2014

12

3

1

VII

Ruta

20.05.2014

13

0

3

VIII

Ruta

21.05.2014

11

1

7

IX

Ruta

22.05.2014

14

0

1

X

Widok

23.05.2014

12

13

6

XI

Widok

26.05.2014

22

27

1

XII

Błonie

27.05.2014

9

11

6

XIII

Błonie

28.05.2014

20

0

0

XIV

Błonie

29.05.2014

9

5

0

XV

Czł. Oczekujący

30.05.2014

1

0

0

XVI

Skarpa

02.06.2014

12

0

0

XVII

Skarpa

03.06.2014

26

0

3

XVIII

Skarpa

04.06.2014

19

1

9

XIX

Skarpa

05.06.2014

26

0

3

XX

Skarpa

06.06.2014

26

2

9

XXI

Niska Skarpa

09.06.2014

6

0

0

333

167

55

 

– za przyjęciem uchwały oddano – 333 głosy,
– przeciw podjęciu – 67 głosów,
– wstrzymujących się – 55 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 7 /2014

Walnego Zgromadzenie
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 16.06.2014 r.

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2013 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze /Dz. U. z 2013 r., poz. 1443/ oraz § 79 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§1

Nadwyżkę bilansową za 2013 r. w wysokości 1 089 998,28 zł przeznaczyć na:

 1. kwotę 319 104,53 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno-finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych danego osiedla – załącznik nr 1 do uchwały,
 2. kwotę 208 500.11zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową, którą nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla , przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów mieszkaniowych -załącznik nr 2 do uchwał,
 3. kwotę 562 393,64 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalności gospodarczej rozliczyć w roku następnym (rozliczenie międzyokresowe).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

Załącznik 1
do Uchwały Nr 7 /2014
Walnego Zgromadzenia
S M „CZUBY” w Lublinie
z dnia 16.06.2014 r.

Zgodnie § 109 ust. 3 pkt. 2 Statutu Spółdzielni, kwotę 319 104,53 zł, stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno – finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni, przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów mieszkaniowych w osiedlu według powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych:

 

OSIEDLE

kwota

SKARPA

35 644,29

N. SKARPA

2 572,62

RUTA

56 277,10

ŁĘGI

80 573,24

BŁONIE

87 318,30

WIDOK

38 930,76

PORĘBA

17 788,22

RAZEM

319 104,53 zł

 

Załącznik 2
do Uchwały Nr 7 /2014
Walnego Zgromadzenia
S M „CZUBY” w Lublinie
z dnia 16.06.2014 r.

Zgodnie z § 109 ust. 3 pkt. 2 Statutu Spółdzielni, kwotę 208 500,11zł, stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową, którą nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla, przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów mieszkaniowych według powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych:

Przykład
Nadwyżka bilansowa podzielona na lokale mieszkalne wg. m2 .
Nadwyżka bilansowa za 2013 §1 pkt 2 kwota 208 500,11 zł zostanie podzielona zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia SM „CZUBY” w Lublinie.
208 500,11zł : 622 664,91 m2 powierzchni użytkowej mieszkań = 0,334852/m2 – rocznie

Osiedle

Pow. użytkowa

Kwota

SKARPA

141 385,44

47 343,19

N. SKARPA

2,650,30

887,45

RUTA

130 971,41

43 856,00

ŁĘGI

100 972,02

33 810,28

BŁONIE

88 178,18

29 526,63

WIDOK

84 930,25

28 439,06

PORĘBA

73 577,31

24 637,50

———————————————————————————————-

Razem

622 664,91

208 500,11

VI. W głosowaniu w sprawie zmian Statutu:

1) w § 73 dodaje się ust 3 w brzmieniu:.
Walne Zgromadzenie zostanie podzielone na części: Skarpa i Niska Skarpa 2 części,Ruta l część, Błonie l część, Widok l część, Łęgi l część, Poręba l część oraz z§ 87 wykreślić w pkt I ppk 11 oddano 457 głosów, w tym;

 

Ilość części WZ

Osiedle

Data zebrania

za

przeciw

wstrz.

I

Poręba

12.05.2014

0

17

0

II

Poręba

13.05.2014

0

19

0

III

Łęgi

14.05.2014

2

17

0

IV

Łęgi

15.05.2014

4

18

1

V

Łęgi

16.05.2014

1

14

5

VI

Ruta

19.05.2014

0

16

1

VII

Ruta

20.05.2014

15

0

2

VIII

Ruta

21.05.2014

0

14

5

IX

Ruta

22.05.2014

1

8

6

X

Widok

23.05.2014

23

3

2

XI

Widok

26.05.2014

31

17

2

XII

Błonie

27.05.2014

13

8

3

XIII

Błonie

28.05.2014

0

20

0

XIV

Błonie

29.05.2014

5

9

0

XV

Czł. Oczekujący

30.05.2014

0

1

0

XVI

Skarpa

02.06.2014

2

7

4

XVII

Skarpa

03.06.2014

17

14

4

XVIII

Skarpa

04.06.2014

17

18

1

XIX

Skarpa

05.06.2014

19

8

1

XX

Skarpa

06.06.2014

25

4

7

XXI

Niska Skarpa

09.06.2014

0

6

0

3175

238

44

 

2) W § 83 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: „W skład Rady nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni oraz osoby pozostające w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej oddano 460 głosów, w tym:

 

Ilość części WZ

Osiedle

Data zebrania

za

przeciw

wstrz.

I

Poręba

12.05.2014

0

17

0

II

Poręba

13.05.2014

0

19

0

III

Łęgi

14.05.2014

2

17

0

IV

Łęgi

15.05.2014

2

17

5

V

Łęgi

16.05.2014

0

16

4

VI

Ruta

19.05.2014

0

16

1

VII

Ruta

20.05.2014

13

2

2

VIII

Ruta

21.05.2014

0

15

4

IX

Ruta

22.05.2014

4

9

2

X

Widok

23.05.2014

24

5

2

XI

Widok

26.05.2014

30

21

0

XII

Błonie

27.05.2014

14

8

2

XIII

Błonie

28.05.2014

1

17

2

XIV

Błonie

29.05.2014

5

9

0

XV

Czł. Oczekujący

30.05.2014

0

1

0

XVI

Skarpa

02.06.2014

3

7

3

XVII

Skarpa

03.06.2014

22

12

1

XVIII

Skarpa

04.06.2014

0

20

15

XIX

Skarpa

05.06.2014

1

21

1

XX

Skarpa

06.06.2014

26

13

1

XXI

Niska Skarpa

09.06.2014

0

6

0

147

268

45

 

3)
W § 103 a dodaje się pkt 3 o brzmieniu: W skład Rady Przedstawicieli Nieruchomości nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni oraz osoby pozostające w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej oddano 453 głosów, w tym:

 

Ilość części WZ

Osiedle

Data zebrania

za

przeciw

wstrz.

I

Poręba

12.05.2014

0

17

0

II

Poręba

13.05.2014

0

19

0

III

Łęgi

14.05.2014

2

17

0

IV

Łęgi

15.05.2014

2

17

5

V

Łęgi

16.05.2014

0

14

6

VI

Ruta

19.05.2014

1

13

3

VII

Ruta

20.05.2014

13

3

1

VIII

Ruta

21.05.2014

0

13

6

IX

Ruta

22.05.2014

4

8

2

X

Widok

23.05.2014

14

9

5

XI

Widok

26.05.2014

29

21

1

XII

Błonie

27.05.2014

13

7

3

XIII

Błonie

28.05.2014

1

16

3

XIV

Błonie

29.05.2014

5

9

0

XV

Czł. Oczekujący

30.05.2014

0

1

0

XVI

Skarpa

02.06.2014

0

7

6

XVII

Skarpa

03.06.2014

23

12

0

XVIII

Skarpa

04.06.2014

0

20

14

XIX

Skarpa

05.06.2014

0

18

5

XX

Skarpa

06.06.2014

24

14

1

XXI

Niska Skarpa

09.06.2014

0

6

0

131

261

61

 

4) W § 89 dodaje się pkt 3 o brzmieniu: w skład komisji wchodzi co najmniej 5 członków wybranych spośród członków Rady Nadzorczej. Komisja konstytuuje się na pierwszym swoim posiedzeniu wybierając przewodniczącego komisji oddano 446 głosów, w tym

 

Ilość części WZ

Osiedle

Data zebrania

za

przeciw

wstrz.

I

Poręba

12.05.2014

0

17

0

II

Poręba

13.05.2014

0

19

0

III

Łęgi

14.05.2014

2

17

0

IV

Łęgi

15.05.2014

0

21

3

V

Łęgi

16.05.2014

0

17

3

VI

Ruta

19.05.2014

0

15

2

VII

Ruta

20.05.2014

11

3

3

VIII

Ruta

21.05.2014

0

13

6

IX

Ruta

22.05.2014

3

9

3

X

Widok

23.05.2014

15

8

6

XI

Widok

26.05.2014

28

19

5

XII

Błonie

27.05.2014

16

6

1

XIII

Błonie

28.05.2014

0

17

3

XIV

Błonie

29.05.2014

5

9

0

XV

Czł. Oczekujący

30.05.2014

0

1

0

XVI

Skarpa

02.06.2014

2

8

3

XVII

Skarpa

03.06.2014

12

18

6

XVIII

Skarpa

04.06.2014

3

23

8

XIX

Skarpa

05.06.2014

0

11

10

XX

Skarpa

06.06.2014

0

16

4

XXI

Niska Skarpa

09.06.2014

0

6

0

197

283

66

 

5)
W § 103 a1 pkt 1 dodaje kolejne zdanie w brzmieniu: wyboru dokonują Członkowie posiadający tytuł prawny do lokalu w danej nieruchomości.
Oddano 439 głosów, w tym:

 

Ilość części WZ

Osiedle

Data zebrania

za

przeciw

wstrz.

I

Poręba

12.05.2014

0

17

0

II

Poręba

13.05.2014

0

19

0

III

Łęgi

14.05.2014

2

17

0

IV

Łęgi

15.05.2014

0

23

1

V

Łęgi

16.05.2014

1

17

2

VI

Ruta

19.05.2014

0

17

0

VII

Ruta

20.05.2014

15

1

0

VIII

Ruta

21.05.2014

0

13

6

IX

Ruta

22.05.2014

1

9

4

X

Widok

23.05.2014

18

8

3

XI

Widok

26.05.2014

31

19

1

XII

Błonie

27.05.2014

15

7

0

XIII

Błonie

28.05.2014

1

18

1

XIV

Błonie

29.05.2014

5

9

0

XV

Czł. Oczekujący

30.05.2014

0

1

0

XVI

Skarpa

02.06.2014

1

9

3

XVII

Skarpa

03.06.2014

15

14

5

XVIII

Skarpa

04.06.2014

2

19

15

XIX

Skarpa

05.06.2014

9

11

1

XX

Skarpa

06.06.2014

18

4

5

XXI

Niska Skarpa

09.06.2014

0

6

0

134

258

47

 

6)
w § 103 a1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
O czasie i miejscu zebrań, członkowie nieruchomości zawiadamiam są na 14 dni przed ich rozpoczęciem, ogłoszeniem zawierającym harmonogram wszystkich zebrań nieruchomości Osiedla. Ogłoszenia te wywieszane będą na klatkach schodowych danej nieruchomości, tablicach ogłoszeń, boksach garażowych lub na drzwiach lokali użytkowych”
Oddano 432 głosy, w tym:

 

Ilość części WZ

Osiedle

Data zebrania

za

przeciw

wstrz.

I

Poręba

12.05.2014

2

15

0

II

Poręba

13.05.2014

0

19

0

III

Łęgi

14.05.2014

2

17

0

IV

Łęgi

15.05.2014

1

20

2

V

Łęgi

16.05.2014

0

18

2

VI

Ruta

19.05.2014

0

17

0

VII

Ruta

20.05.2014

12

3

2

VIII

Ruta

21.05.2014

0

17

2

IX

Ruta

22.05.2014

0

10

4

X

Widok

23.05.2014

18

9

4

XI

Widok

26.05.2014

30

20

0

XII

Błonie

27.05.2014

13

11

0

XIII

Błonie

28.05.2014

1

18

1

XIV

Błonie

29.05.2014

5

9

0

XV

Czł. Oczekujący

30.05.2014

0

1

0

XVI

Skarpa

02.06.2014

1

12

1

XVII

Skarpa

03.06.2014

8

20

6

XVIII

Skarpa

04.06.2014

1

23

9

XIX

Skarpa

05.06.2014

0

18

1

XX

Skarpa

06.06.2014

15

5

1

XXI

Niska Skarpa

09.06.2014

0

6

0

109

288

35

 

7)
Walne Zgromadzenie zamraża fundusz płac i przyznawanie premii oraz nie wyraża zgody na zatrudnianie pracowników na świadczeniach emerytalnych i rentowych.
Oddano 432 głosy, w tym:

 

Ilość części WZ

Osiedle

Data zebrania

za

przeciw

wstrz.

I

Poręba

12.05.2014

0

16

1

II

Poręba

13.05.2014

0

19

0

III

Łęgi

14.05.2014

2

17

0

IV

Łęgi

15.05.2014

0

20

3

V

Łęgi

16.05.2014

1

17

1

VI

Ruta

19.05.2014

1

13

2

VII

Ruta

20.05.2014

13

2

2

VIII

Ruta

21.05.2014

0

12

7

IX

Ruta

22.05.2014

0

10

4

X

Widok

23.05.2014

16

9

4

XI

Widok

26.05.2014

26

21

4

XII

Błonie

27.05.2014

15

7

1

XIII

Błonie

28.05.2014

0

19

1

XIV

Błonie

29.05.2014

4

9

1

XV

Czł. Oczekujący

30.05.2014

0

1

0

XVI

Skarpa

02.06.2014

6

7

1

XVII

Skarpa

03.06.2014

17

14

3

XVIII

Skarpa

04.06.2014

1

17

12

XIX

Skarpa

05.06.2014

0

15

1

XX

Skarpa

06.06.2014

18

6

7

XXI

Niska Skarpa

09.06.2014

0

6

0

120

257

55

 

8)
W § 74 pkt. 2 otrzymuje brzmienie : Członek Spółdzielni składający wniosek lub projekt Uchwały do Walnego Zgromadzenia może brać udział w każdej jego części celem uzasadnienia swojego wniosku lub projektu Uchwały oddano 438 głosów, w tym:

 

Ilość części WZ

Osiedle

Data zebrania

za

przeciw

wstrz.

I

Poręba

12.05.2014

0

16

1

II

Poręba

13.05.2014

0

19

0

III

Łęgi

14.05.2014

2

17

0

IV

Łęgi

15.05.2014

1

20

3

V

Łęgi

16.05.2014

5

12

2

VI

Ruta

19.05.2014

1

13

3

VII

Ruta

20.05.2014

6

8

3

VIII

Ruta

21.05.2014

2

10

7

IX

Ruta

22.05.2014

4

9

0

X

Widok

23.05.2014

16

9

4

XI

Widok

26.05.2014

31

21

0

XII

Błonie

27.05.2014

12

10

2

XIII

Błonie

28.05.2014

0

18

2

XIV

Błonie

29.05.2014

5

9

0

XV

Czł. Oczekujący

30.05.2014

0

1

0

XVI

Skarpa

02.06.2014

5

9

0

XVII

Skarpa

03.06.2014

0

22

8

XVIII

Skarpa

04.06.2014

9

18

7

XIX

Skarpa

05.06.2014

8

9

2

XX

Skarpa

06.06.2014

24

4

3

XXI

Niska Skarpa

09.06.2014

0

6

0

131

260

47

 

9)
W § 8a pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) prawo brania czynnego udziału w życiu Spółdzielni, żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności
Oddano 441 głosów, w tym:

 

Ilość części WZ

Osiedle

Data zebrania

za

przeciw

wstrz.

I

Poręba

12.05.2014

0

17

0

II

Poręba

13.05.2014

0

19

0

III

Łęgi

14.05.2014

2

17

0

IV

Łęgi

15.05.2014

0

23

1

V

Łęgi

16.05.2014

0

17

3

VI

Ruta

19.05.2014

0

15

2

VII

Ruta

20.05.2014

7

4

6

VIII

Ruta

21.05.2014

0

12

7

IX

Ruta

22.05.2014

0

9

5

X

Widok

23.05.2014

15

10

4

XI

Widok

26.05.2014

27

21

3

XII

Błonie

27.05.2014

13

10

1

XIII

Błonie

28.05.2014

0

17

3

XIV

Błonie

29.05.2014

5

9

0

XV

Czł. Oczekujący

30.05.2014

0

1

0

XVI

Skarpa

02.06.2014

0

11

3

XVII

Skarpa

03.06.2014

0

23

11

XVIII

Skarpa

04.06.2014

1

20

15

XIX

Skarpa

05.06.2014

0

19

0

XX

Skarpa

06.06.2014

13

10

4

XXI

Niska Skarpa

09.06.2014

0

6

0

83

290

68

 

10)
W § 92 dodaje się punktu 6 w brzmieniu:
Członkowie Zarządu obowiązani są do przestrzegania przepisów zawartych w Ustawie o Spółdzielniach Mieszkaniowych, Ustawie Prawo Spółdzielcze i Statut
Oddano 445 głosów, w tym:

 

Ilość części WZ

Osiedle

Data zebrania

za

przeciw

wstrz.

I

Poręba

12.05.2014

0

17

0

II

Poręba

13.05.2014

0

19

0

III

Łęgi

14.05.2014

2

17

0

IV

Łęgi

15.05.2014

0

24

0

V

Łęgi

16.05.2014

0

20

0

VI

Ruta

19.05.2014

1

14

2

VII

Ruta

20.05.2014

11

3

3

VIII

Ruta

21.05.2014

0

15

4

IX

Ruta

22.05.2014

0

15

0

X

Widok

23.05.2014

17

10

2

XI

Widok

26.05.2014

29

21

2

XII

Błonie

27.05.2014

13

9

2

XIII

Błonie

28.05.2014

0

19

1

XIV

Błonie

29.05.2014

5

9

0

XV

Czł. Oczekujący

30.05.2014

0

1

0

XVI

Skarpa

02.06.2014

0

9

3

XVII

Skarpa

03.06.2014

0

26

7

XVIII

Skarpa

04.06.2014

1

22

13

XIX

Skarpa

05.06.2014

0

18

1

XX

Skarpa

06.06.2014

27

5

0

XXI

Niska Skarpa

09.06.2014

0

6

0

106

299

40

 

11)
Uchwala się zmiany statutu, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały w sprawie zmian statutu oddano 436 głosów, w tym:

 

Ilość części WZ

Osiedle

Data zebrania

za

przeciw

wstrz.

I

Poręba

12.05.2014

17

0

0

II

Poręba

13.05.2014

19

0

0

III

Łęgi

14.05.2014

17

2

0

IV

Łęgi

15.05.2014

15

0

4

V

Łęgi

16.05.2014

0

16

4

VI

Ruta

19.05.2014

12

0

5

VII

Ruta

20.05.2014

2

8

7

VIII

Ruta

21.05.2014

14

0

4

IX

Ruta

22.05.2014

12

0

2

X

Widok

23.05.2014

9

12

7

XI

Widok

26.05.2014

21

25

4

XII

Błonie

27.05.2014

9

10

4

XIII

Błonie

28.05.2014

19

0

1

XIV

Błonie

29.05.2014

9

4

1

XV

Czł. Oczekujący

30.05.2014

1

0

0

XVI

Skarpa

02.06.2014

11

0

2

XVII

Skarpa

03.06.2014

22

0

11

XVIII

Skarpa

04.06.2014

30

1

3

XIX

Skarpa

05.06.2014

19

0

0

XX

Skarpa

06.06.2014

18

10

3

XXI

Niska Skarpa

09.06.2014

6

0

0

301

77

58

 

– za przyjęciem uchwały oddano – 301 głosów ,
– przeciw podjęciu – 77 głosów,
– wstrzymujących się – 58 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 8 /2014

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.06.2014 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity – Dz.U. z 2013 r., poz. 1443) oraz § 79 pkt 11 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Statutu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 8 /2014
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 16 .06.2014 r.

W statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 18 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wynajmować lokale mieszkalne”

2) § 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie
„ Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia”.

3) Skreśla się § 52

4) W § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ Po śmierci członka Spółdzielni, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności lokalu określonym w ust. 1, jeżeli brak jest osób uprawnionych: małżonka, dzieci i innych osób bliskich, którym przysługuje roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem Spółdzielni. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni” .

5) W § 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę , na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu” .

6) Skreśla się w § 59 ust. 2

7) W § 61 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„ Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, o których mowa w ust. 3 i ust. 5, ustala się proporcjonalnie do udziału właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej „ .

8) W § 78d ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Do zadań Komisji Wnioskowej należy przyjmowanie wniosków zgłaszanych w toku obrad i skierowanie ich do Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia”.

9) W § 78e skreśla się ust. 4

10) W § 87 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

 1. uchwalanie planów gospodarczo-finansowych i programów działalności kulturalno-oświatowej,
 2. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
  a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
  c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
 3. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości, nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej, oraz nieodpłatnego przekazania na majątek dostawców mediów technologicznych sieci i przyłączy do nowo wybudowanych obiektów realizowanych w ramach inwestycji spółdzielni,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
 7. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 8. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu i Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
 9. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
 11. ustalanie zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części,
 12. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
 13. ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
 14. uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
 15. uchwalanie regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań,
 16. uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej lokali,
 17. uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
 18. uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
 19. uchwalanie regulaminu wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
 20. uchwalanie regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo–budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy,
 21. uchwalanie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym,
 22. uchwalanie regulaminu wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu,
 23. uchwalanie regulaminu porządku domowego,
 24. uchwalanie regulaminu Zarządu,
 25. uchwalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 26. uchwalanie regulaminu wyboru członków Zarządu i odwoływania członków Zarządu,
 27. uchwalanie regulaminu komisji Rady Nadzorczej,
 28. uchwalanie regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania,
 29. uchwalanie regulaminu rozliczania wody,
 30. uchwalanie innych regulaminów niezastrzeżonych do kompetencji innych organów statutowych Spółdzielni,
 31. wybór i odwoływanie członków Zarządu,
 32. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i od decyzji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
 33. zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w § 75 ust. 5 Statutu,
 34. podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z grona członków Spółdzielni,
 35. podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
 36. podejmowanie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu do wytoczenia powództwa o nakazanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji,
 37. uchylanie uchwał Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, o ile są niezgodne z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.
  Uchylenie uchwał może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia.

11) § 88 a otrzymuje brzmienie:
„Członkowie Rady otrzymują za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej komisjach wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
– przewodniczący Rady Nadzorczej – 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członkowie prezydium Rady – 45% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członek Rady Nadzorczej – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
/Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm./, obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie wypłacono”.

12) W § 93 pkt 8 dodaje się lit. e w brzmieniu:
e) zawieranie umów o najem lokali użytkowych i dzierżawę terenu

13) W § 95 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki.

14) W § 103a ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla traci swój mandat na skutek rezygnacji, ustania członkostwa w Spółdzielni lub zbycia lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu, z którym związane jest jego członkostwo w Radzie Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla” .

15) W § 103a1 ust. 1otrzymuje brzmienie:
„Wyboru przedstawicieli do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla dokonuje się na zebraniach członków, o których mowa w § 103 a ust.1”.

16) w § 103 a1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku nie dokonania wyboru przedstawiciela nieruchomości w wyznaczonym terminie, na żądanie większości członków posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu w nieruchomości zwołuje się kolejne zebranie.”

17) W 103b ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) uchwalenie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, remontów i kosztów utrzymania osiedla oraz ustalanie wysokości opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne, garaże i lokale użytkowe o przeznaczeniu gospodarczym oraz dzierżawy terenu w nieruchomości,

18) W § 103b ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
4) opiniowanie w sprawie zatrudnienia, zwalniania kierownika administracji i jego zastępcy oraz kierownika domu kultury a także sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Administracji Osiedla,

19) W § 103b ust. 1 skreśla się pkt 8-9

20) W § 103b dodaje się pkt. 16 w brzmieniu:
„16) koordynowanie i organizowanie współpracy między nieruchomościami oraz inicjowanie przedsięwzięć wspólnych dla nieruchomości w osiedlu”.

21) Skreśla się § 103c

22) § 103d otrzymuje brzmienie:
„Za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i jej komisjach przyznawane będzie wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
1) przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.),
2) członkom prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
3) członek Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę”.

23) W § 107 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Sprawozdania roczne, łącznie z rachunkiem wyników, sprawozdaniem finansowym i opinią rewidenta wykłada się w lokalu Spółdzielni co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, na którym mają być rozpatrywane. Każdy członek Spółdzielni ma prawo je przeglądać i sporządzać odpisy”.

24) W § 109 ust 2 otrzymuje brzmienie:
„Podział kwoty nadwyżki bilansowej dokonuje się na nieruchomości według powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i lokali o innym przeznaczeniu”,

25) W § 109 ust. 3 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) fundusz mienia”.

25) § 113 otrzymuje brzmienie:
„Zmiany niniejszego Statutu uchwalone zostały przez Walne Zgromadzenie w dniu 16.06. 2014 r.”

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 8 /2014
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.06.2014 r .

STATUT
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZUBY” w Lublinie, zwana dalej „Spółdzielnią”.
 2. Siedzibą Spółdzielni jest miasto Lublin.
 3. Spółdzielnia składa się terytorialnie z osiedli:
  a) Skarpa,
  b) Ruta,
  c) Łęgi,
  d) Błonie,
  e) Widok,
  f) Poręba,
  g) Niska Skarpa

§ 2

Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (DZ. U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.), postanowień innych ustaw i niniejszego Statutu.

§ 3

 1. Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.
 2. W czasie trwania Spółdzielni, jej majątek jest niepodzielny. Przepis ten nie narusza postanowień o podziale Spółdzielni.

§ 4

 1. Celem Spółdzielni jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin oraz potrzeb gospodarczych i kulturalnych, wynikających z zamieszkiwania w spółdzielczym osiedlu lub budynku.
 2. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:
  1/ budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków:
  a) lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych,
  b) (skreślono),
  c) odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych;
  2/ budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów;
  3/ udzielanie pomocy członkom w budowaniu przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych;
  4/ budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.
 3. Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków.
 4. Spółdzielnia prowadzi działalność samodzielnie i w ramach tej działalności w szczególności może:
  1/ zarządzać innymi nieruchomościami, na podstawie umów zawartych z właścicielami / współwłaścicielami/ tych nieruchomości;
  2/ nabywać potrzebne jej tereny na własność lub w użytkowanie wieczyste;
  3/ prowadzić zakłady produkcji pomocniczej, zakłady budowlano-remontowe i pogotowie techniczne;
  4/ budować lub nabywać lokale użytkowe, urządzenia i budynki oraz budowle pomocnicze, gospodarcze i inne niezbędne dla realizacji tych celów;
  5/ wydzierżawiać członkom i innym osobom grunty stanowiące jej własność lub będące w jej użytkowaniu wieczystym;
  6/ zaciągać kredyty na realizację przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych Spółdzielni;
  7/ prowadzić działalność społeczną, oświatową i kulturalną.
 5. Spółdzielnia może prowadzić również inną działalność gospodarczą, jeżeli działalność ta związana jest bezpośrednio z realizacją celu, o którym mowa w § 4 ust. 1.
 6. Określona w ust. 2 działalność jest zgodna z Polską Klasyfikacją Działalności obejmującą Sekcję F „Budownictwo”, Dział 49 „Transport lądowy oraz transport rurociągowy”, Grupę 64.1 „Pośrednictwo pieniężne”, Dział 68 „Działalność związaną z obsługa nieruchomości” i Sekcję R „Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją”.

§ 5

Spółdzielnia może przystępować do istniejących związków rewizyjnych lub innych związków spółdzielczych.


II. CZŁONKOWIE

§ 6

 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna lub osoba prawna.
 2. Osoba fizyczna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz spełnia jedno z następujących wymagań:
 3. 1) nabyła w całości lub w ułamkowej części spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności;
  2) nabyła ekspektatywę odrębnej własności lokalu;
  3) przypadło jej spółdzielcze prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lub ekspektatywa po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia małżeństwa;
  4)przypadło jej wskutek śmierci małżonka lokatorskie prawo do lokalu, przysługujące uprzednio obojgu małżonkom;
  5) małżonek jest członkiem Spółdzielni, z tym zastrzeżeniem, że nie zalega w opłatach za używanie lokalu;
  6) ubiega się o członkostwo w związku z zamianą lokalu mieszkalnego;
  7) jest małżonkiem, dzieckiem lub inną osobą bliską byłego członka Spółdzielni, jeżeli lokatorskie prawo do lokalu wygasło wskutek ustania członkostwa lub niedokonania czynności określonych Statutem;
  8) oczekuje na ustanowienie, na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią:
  a) spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
  b) (skreślono),
  c) prawa odrębnej własności lokalu.
 4. Osoba prawna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, o ile ubiega się o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
 5. Osobą bliską w rozumieniu ustawy jest zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoba przysposabiająca i przysposobiona oraz osoba, która pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu.

§ 7

 1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Podpisana przez przystępującego do Spółdzielni deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę, ilość zadeklarowanych udziałów, stwierdzenie o jaki lokal ubiega się /mieszkalny, użytkowy, czy garaż/ oraz dane dotyczące wkładów. Członek może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Spółdzielni wskazać osobę, której Spółdzielnia obowiązana będzie po jego śmierci wypłacić udziały.
  Za osobę nie mającą zdolności do czynności prawnych lub o ograniczonej
  zdolności do takich czynności – deklaracje podpisuje jej ustawowy przedstawiciel.
 2. W poczet członków Spółdzielni przyjmuje Zarząd w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie przyjęć w poczet członków, nabycia i zamiany lokali uchwalonym przez Radę Nadzorczą. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu Spółdzielni z podaniem daty uchwały o przyjęciu.
 3. Zarząd nie może odmówić przyjęcia w poczet członków Spółdzielni osób spełniających wymogi Statutu.
 4. Decyzja o przyjęciu w poczet członków osób, o których mowa w ust. 3 powinna być podjęta w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia deklaracji członkowskiej. O decyzji Zarząd powinien zawiadomić zainteresowaną osobę pisemnie najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji.
 5. W razie decyzji odmownej w zawiadomieniu należy podać uzasadnienie decyzji oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
 6. O przyjęciu do Spółdzielni decyduje Zarząd mając na uwadze możliwość zaspokojenia potrzeb lokalowych w ramach programu budownictwa mieszkaniowego.


III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§ 8

Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w Spółdzielni są dla wszystkich członków równe.

A. PRAWA CZŁONKÓW.

§ 8a

 1. Członkowi Spółdzielni przysługuje:
  1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni,
  2) prawo brania czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z jej działalnością,
  3) prawo do otrzymania w sposób wskazany w Statucie informacji o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
  4) prawo żądania w trybie określonym w Statucie zwołania Walnego Zgromadzenia,
  5) prawo żądania w trybie określonym w Statucie zamieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oznaczonych spraw lub projektów uchwał,
  6) prawo do zaznajomienia się z protokółami obrad organów Spółdzielni oraz otrzymywania kopii tych protokółów, z wyjątkiem spraw indywidualnych członków,
  7) prawo zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności z przepisami prawa lub Statutu,
  8) prawo żądania odpisu obowiązującego Statutu i regulaminów,
  9) prawo przeglądania rejestru członków,
  10) prawo zaznajomienia się z rocznymi sprawozdaniami finansowymi, fakturami i umowami zawieranymi przez Spółdzielnię z osobami trzecimi oraz otrzymania kopii tych dokumentów,
  11) prawo zaznajomienia się z protokółem lustracji oraz wnioskami polustracyjnymi i informacją o ich realizacji,
  12) prawo zapoznania się z uchwałami organów Spółdzielni oraz otrzymywania kopii tych dokumentów, z wyjątkiem spraw indywidualnych członków,
  13) prawo odwoływania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał podjętych przez organy Spółdzielni,
  14) prawo do korzystania, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi z wszystkich wspólnych pomieszczeń, urządzeń, usług i świadczeń Spółdzielni,
  15) prawo zawarcia ze Spółdzielnią umowy o budowę lokalu w trybie określonym Statutem Spółdzielni,
  16) prawo zawarcia umowy o ustanowienie prawa do lokalu w trybie określonym Statutem Spółdzielni,
  17) prawo żądania zawarcia umowy:
  a) przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
  b) przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu,
  c) przeniesienie ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego.
  18) prawo żądania przedstawienia kalkulacji wysokości opłat,
  19) prawo do wynajęcia lokalu, do którego przysługuje członkowi spółdzielcze prawo do lokalu,
  20) korzystanie z innych praw określonych w Statucie.
 2. Uprawnienia przewidziane w ust. 1 nie obejmują treści protokołów obrad organów Spółdzielni, których ujawnienie naruszyłoby przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Koszty wydania kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 10 i 12, ponosi członek występujący o te odpisy. Koszty te określa Zarząd Spółdzielni.
 4. Członek, zainteresowany zaznajomieniem się z dokumentami, o których mowa w ust. 1, zgłasza pisemnie Zarządowi wykaz dokumentów, z którymi chce się zapoznać.
 5. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.


B. OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§ 8b

Członek obowiązany jest:

 1. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,
 2. wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,
 3. wnieść wkład mieszkaniowy lub budowlany, chyba że ubiega się o członkostwo jako współmałżonek członka,
 4. uiszczać terminowo opłaty eksploatacyjne,
 5. uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów,
 6. zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej,
 7. korzystać z lokalu zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez Spółdzielnię,
 8. zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu,
 9. zawiadamiać Spółdzielnię o wynajęciu lokalu na inne cele niż określone w umowie o ustanowienie prawa do lokalu (przydziale),
 10. przestrzegać regulaminu porządku domowego,
 11. dbać o dobro i rozwój Spółdzielni oraz poszanowanie mienia Spółdzielni i o jej zabezpieczenie,
 12. niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody,
 13. udostępnić lokal w celu dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia lokalu oraz ustalenia niezbędnych prac i ich wykonania,
 14. udostępnić lokal w celu wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego,
 15. udostępnić lokal w celu kontroli sprawności zainstalowanych w lokalu urządzeń pomiarowych i podzielników oraz odczytu wskazań tych urządzeń,
 16. wykonywać inne obowiązki określone w Statucie Spółdzielni.

§ 9 – (skreślono)

C. POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE

§ 10

 1. Od uchwał, w sprawach między członkiem a Spółdzielnią, członek może odwołać się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.
 2. Wnioski członków skierowane do Zarządu, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, powinny być rozpatrzone przez Zarząd w ciągu jednego miesiąca, a jeżeli sprawa jest skomplikowana w ciągu dwóch miesięcy od dnia ich złożenia. O sposobie załatwienia wniosków Zarząd zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie.
 3. W razie odmownego załatwienia wniosku w sprawie wynikającej ze stosunku członkostwa Zarząd jest obowiązany podać uzasadnienie i pouczyć członka o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i o skutkach niezachowania tego terminu. Jeżeli we wskazanym terminie członek nie złoży odwołania, uchwała Zarządu staje się ostateczna.
 4. Rada Nadzorcza jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka w ciągu 2 miesięcy od dnia jego wniesienia i doręczyć odwołującemu się odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie odwoławczym jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna.
 5. Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od dnia podjęcia, a jeżeli Statut przewiduje jej doręczenie – od dnia otrzymania tej uchwały na piśmie wraz z uzasadnieniem.
 6. Uchwała Walnego Zgromadzenia w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym jest ostateczna. Odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem doręcza się odwołującemu się członkowi w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.
 7. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie statutowego terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza 6 miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.
 8. W wypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i sądowym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.

§ 11

 1. Uchwały organów Spółdzielni, których doręczenie przewiduje Statut, powinny być doręczone członkom pisemnie listami poleconymi lub za pokwitowaniem.
 2. Spółdzielnia doręcza pisma członkom na wskazany przez członka adres w aktach członkowskich. Pisma zwrócone na skutek niezgłoszenia przez członka zmiany adresu uważa się za doręczone prawidłowo.

D. WPISOWE, UDZIAŁY I WKŁADY

§ 12

 1. Wpisowe wynosi 100,- zł, a udział 200,- zł.
 2. Członek Spółdzielni ubiegający się o lokal mieszkalny i lokal użytkowy (w tym garaż) obowiązany jest wnieść co najmniej 1 udział – na każde prawo.
 3. Udziały, o których mowa w ust. 2, nie podlegają kumulacji i są liczone odrębnie dla każdego prawa.
 4. Wpisowe i zadeklarowane udziały członek jest obowiązany wpłacić do Spółdzielni w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o uzyskaniu członkostwa. Niewpłacenie wpisowego lub udziału w tym terminie może spowodować wykreślenie członka z rejestru.
 5. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 6. Zwrot wpłat za udziały następuje w ciągu trzydziestu dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem, chyba że zwrot udziału następuje łącznie ze zwrotem wkładu mieszkaniowego lub budowlanego albo udziały zostały przeznaczone na pokrycie strat.
 7. Członek może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Spółdzielni wskazać osobę, której Spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku.
 8. Spadkobierca zmarłego członka spółdzielni dziedziczy udziały, jeżeli jest członkiem Spółdzielni lub złożył deklarację przystąpienia do Spółdzielni. Jeżeli spadkobierców jest więcej niż jeden, powinni oni wskazać jednego spośród siebie, który uzyskuje prawo do udziałów, chyba że podzielą oni udziały między tych spadkobierców, którzy złożyli deklarację przystąpienia do Spółdzielni. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków spadkobierców dziedziczących udziały, jeżeli odpowiadają oni wymogom określonym w § 6 ust. 2 Statutu.

§ 13

 1. Członek Spółdzielni ubiegający się o ustanowienie:
  1/ spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania,
  2/ (skreślono),
  3/ odrębnej własności lokalu,
  zobowiązany jest uczestniczyć w kosztach budowy lokali przez wnoszenie wkładu mieszkaniowego lub budowlanego zgodnie z zawartą umową.
 2. Przez koszt budowy lokalu, o którym mowa w ust. 1, rozumie się część kosztów inwestycji, w ramach zadania, w którym budowany jest lokal członka, rzeczywiście poniesionych i przypadających na jego lokal.
 3. Ustalanie kosztów budowy lokalu dokonuje się w dwóch etapach:
  1) wstępnie – na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej danego zadania inwestycyjnego,
  2) ostatecznie – w terminie 6 miesięcy po zakończeniu inwestycji – na podstawie kosztów rzeczywistych poniesionych przez Spółdzielnię.

§ 14

 1. Przy ustalaniu kosztów i warunków realizacji poszczególnych inwestycji Spółdzielnia zobowiązana jest w szczególności uwzględnić:
  1) zakres rzeczowy realizowanej inwestycji;
  2) sposób ewidencjonowania kosztów;
  3) zasady rozgraniczania kosztów budowy części mieszkalnej oraz lokali użytkowych, jeśli takie są w budynku mieszkalnym;
  4) zróżnicowanie obciążenia kosztami budowy z tytułu ich cech funkcjonalno-użytkowych (atrakcyjność).
 2. Szczegółowe zasady rozliczania kosztów poszczególnych inwestycji i ustalania wysokości wkładów mieszkaniowych i budowlanych uchwala Rada Nadzorcza przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.

E. WKŁADY MIESZKANIOWE

§ 15

Członek ubiegający się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przypadającym na jego lokal a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.


F. WKŁADY BUDOWLANE

§ 16 – (skreślono)

§ 17

 1. Członek ubiegający się o ustanowienie odrębnej własności lokalu wnosi wkład budowlany odpowiadający całości kosztów budowy przypadających na lokal członka. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.
 2. Wysokość wkładu budowlanego i terminy wpłat określa zawarta umowa o budowę lokalu.
 3. Członek ubiegający się o prawo odrębnej własności lokalu, do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przysługujące innej osobie, wnosi wkład budowlany w wysokości odpowiadającej rynkowej wartości lokalu na dzień zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności.

§ 17a

 1. W przypadku rozwiązania umowy o budowę lokalu przed zawarciem umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu, Spółdzielnia zwraca uprawnionej osobie wniesioną część wkładu mieszkaniowego lub budowlanego.
 2. Jeśli rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Spółdzielni, należny wkład jest zwracany w terminie 14 dni od rozwiązania umowy.
 3. Jeśli rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło z przyczyn leżących po stronie członka, należny wkład jest zwracany w terminie 14 dni od zawarcia przez Spółdzielnię nowej umowy o budowę danego lokalu.

IV. PRAWA DO LOKALI

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 18

 1. Dla zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia może:
  1/ ustanawiać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
  2/ ustanawiać prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
  3/ wynajmować lokale mieszkalne
 2. Spółdzielnia zawiadamia członków nie mających zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych o planowanej inwestycji i wyznacza termin do zawarcia umowy o ustanowienie prawa do lokalu bądź zawarcia umowy o budowę lokalu, informując jednocześnie o skutkach niezachowania wyznaczonego terminu. Dotyczy to mieszkań nowo budowanych, jak i odzyskanych przez Spółdzielnię (wolnych w sensie prawnym)
 3. W przypadku braku zainteresowania członków, o których mowa w ust. 2 Spółdzielnia może przystąpić do naboru nowych członków.

B. SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

§ 19

 1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia umowy między członkiem a Spółdzielnią.
 2. Przez umowę o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi oznaczony lokal mieszkalny do używania przez czas nieokreślony, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w umowie i Statucie Spółdzielni.
 3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w Statucie.

§ 20

 1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni.
 2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.
 3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków.
 4. Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.

§ 21

Z członkiem ubiegającym się o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa taka, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o spółdzielcze lokatorskie prawo do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:

 1. oświadczenie Spółdzielni, jaki posiada tytuł prawny do gruntu;
 2. określenie lokalu mieszkalnego, o który członek się ubiega, w tym jego rodzaj,położenie i powierzchnię;
 3. wskazanie osób, które mają wspólnie z członkiem zamieszkać;
 4. zobowiązanie członka do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w umowie;
 5. określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu;
 6. określenie wstępnej wysokości wkładu mieszkaniowego, termin jego wpłaty bądź harmonogram wnoszenia rat kredytu na budowę lokalu;
 7. określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy;
 8. określenie terminu zakończenia realizacji inwestycji oraz okoliczności w jakich może nastąpić przesunięcie terminu ukończenia budowy;
 9. określenie trybu zgłaszania ewentualnych wad i usterek oraz zasady ich usuwania;
 10. termin ostatecznego rozliczenia inwestycji i ustalenia wysokości wkładu mieszkaniowego;
 11. warunki wypowiedzenia umowy przez członka lub Spółdzielnię.

§ 22

Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek Spółdzielni lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał warunków umowy określonych w § 21, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłaby niemożliwa albo poważnie utrudniona. Wypowiedzenie może nastąpić na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony postanowią w umowie inaczej.

§ 23

 1. W wypadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim, które miały wspólnie z członkiem zamieszkiwać w tym lokalu, przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu.
 2. konieczne jest złożenie w terminie jednego roku . Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1, deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.
 3. Osoba przyjęta w poczet członków Spółdzielni w wypadku, o którym mowa w ust, 2, staje się stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, której członkostwo ustało.
 4. W wypadku ustania członkostwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o budowę lokalu osobom, o których mowa w ust. 1, przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy.

§ 24

 1. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia małżeństwa, małżonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomić Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa.
 2. Były małżonek niebędący członkiem Spółdzielni powinien złożyć deklarację członkowską w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym przypadło mu prawo do lokalu.
 3. Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności, o których mowa w ust. 1, Spółdzielnia wyznacza im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego prawa do lokalu.

§ 25

 1. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni, powinien w terminie jednego roku od dnia śmierci współmałżonka złożyć deklarację członkowską.
 2. Jeżeli małżonek nie dokona czynności, o których mowa w ust. 1, Spółdzielnia wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego prawa do lokalu.
 3. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.

§ 25a

 1. Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z następujących przyczyn:
  1) jeżeli członek pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokal niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia
  przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi
  domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub
  2) jeżeli członek jest w zwłoce z uiszczeniem opłat, o których mowa w § 61, za 6 miesięcy.
 2. W wypadku gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkom, Spółdzielnia może podjąć uchwałę, o której mowa w ust. 1, wobec jednego albo obojga małżonków.
 3. Do uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – Prawo spółdzielcze o uchwale o wykluczeniu członka ze Spółdzielni.
 4. Z chwilą gdy wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1 i 2, stanie się skuteczne, ustaje członkostwo w Spółdzielni.
 5. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia, z zastrzeżeniem § 24 i § 25 Statutu, ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, zgodnie z postanowieniami Statutu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata wartości rynkowej lokalu.

§ 26

 1. Roszczenia. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie niedokonania czynności, o których mowa w § 24, o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują dzieciom i innym osobom bliskim.
 2. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie § 19 ust. 3 lub niedokonania czynności, o których mowa w § 25, roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.
 3. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.

§ 27

Po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, członek oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od niego wywodzą, są obowiązane do opróżnienia lokalu w terminie 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia tytułu prawnego. Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu.

§ 28

 1. W wypadku wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w § 61 Statutu, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.
 2. Warunkiem wypłaty wartości wkładu mieszkaniowego albo jego części jest opróżnienie lokalu. Jeżeli jednak należność jest ustalana w trybie przetargu, wypłata należności z tytułu wygasłego prawa następuje w terminie wynikającym z rozstrzygnięcia przetargowego.
 3. Przysługujący osobie uprawnionej wkład mieszkaniowy, ustalony w sposób przewidziany w ust. 1, nie może być wyższy od kwoty, jaką Spółdzielnia jest w stanie uzyskać od członka obejmującego dany lokal w trybie przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię.

§ 29

 1. Roszczenie o zwrot wkładu mieszkaniowego jest zbywalne i podlega egzekucji.
 2. Spółdzielnia jest zobowiązana zwrócić wkład mieszkaniowy w terminie 30 dni od dnia zajścia zdarzeń, o których mowa w ust. 1, a w razie wszczęcia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku – nie później niż w ciągu 30 dni od zawiadomienia Spółdzielni o nabyciu spadku.
 3. Spółdzielni przysługuje prawo potrącenia z wkładu mieszkaniowego wszelkich wierzytelności przysługujących jej wobec członka, w tym również z tytułu opłat za używanie lokalu.
 4. Rozliczenie z tytułu wkładu mieszkaniowego następuje na dzień wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, a gdy prawo to jeszcze nie zostało ustanowione – na dzień ustania członkostwa.

C. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

§ 30

 1. W budynkach stanowiących własność Spółdzielni, członkom przysługuje prawo używania lokali na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 2. (skreślono).
 3. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest zobowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.
 4. (skreślono).
 5. (skreślono).
 6. (skreślono).
 7. (skreślono).

§ 31

 1. (skreślono).
 2. (skreślono).
 3. (skreślono).
 4. Przed wygaśnięciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zawarcie umowy o ustanowienie tego prawa jest nieważne.
 5. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może należeć do kilku osób, z tym że członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.
 6. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy prawa, jeżeli odpowiada on wymaganiom Statutu. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.
 7. (skreślono).

§ 32

 1. Własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym przechodzi na padkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.
 2. Zbycie własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne.
 3. (skreślono).
 4. Umowa zbycia własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
 5. Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste, z adnotacją o ustanowionych hipotekach.

§ 33

W wypadku ustania członkostwa jednego ze współuprawnionych z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu albo obojga małżonków, § 31 ust. 5 i 6 Statutu stosuje się odpowiednio.

§ 34

Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni, w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnej związanej z wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu.
W razie bezskutecznego upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub Spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela.

§ 35

W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze prawo do lokalu przysługiwało wspólnie, przepis § 34 Statutu stosuje się odpowiednio.

§ 36

 1. W wypadkach, gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie własnościowego prawa do lokalu z mocy prawa, prawo to, jeżeli jest obciążone hipoteką, nie wygasa, lecz przechodzi z mocy prawa na Spółdzielnię.
 2. Prawo do lokalu, nabyte w sposób określony w ust. 1, Spółdzielnia zbywa w drodze przetargu w terminie sześciu miesięcy. W takim wypadku Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy prawa, jeżeli odpowiada on wymaganiom Statutu.

§ 37

Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości.

§ 38

 1. Po wygaśnięciu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, członek oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od niego wywodzą, są obowiązane do opróżnienia lokalu w terminie trzech miesięcy od daty wygaśnięcia prawa. Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu.
 2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio w wypadku wygaśnięcia tytułu prawnego do korzystania z lokalu o innym przeznaczeniu.

§ 38a

 1. W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w § 63 Statutu, przekraczających 6 miesięcy, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym lub osób z nim zamieszkałych, Spółdzielnia może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.
 2. Z żądaniem, o którym mowa w ust. 1, występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej.

§ 39

 1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia obowiązana jest uiścić uprawnionemu wartość rynkową tego prawa. Przysługująca uprawnionemu wartość własnościowego prawa do lokalu, ustalana w sposób przewidziany w ust. 2, nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia jest w stanie uzyskać od następcy obejmującego dany lokal w trybie przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię.
 2. Z wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu potrąca się niewniesioną przez członka część wkładu budowlanego, a w wypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu – potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami
 3. Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest opróżnienie lokalu. Jeżeli jednak należność jest ustalana w trybie przetargu, wypłata należności z tytułu wygasłego prawa następuje w terminie wynikającym z rozstrzygnięcia przetargowego.

D. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO,GARAŻU ORAZ MIEJSCA POSTOJOWEGO W GARAŻU WIELOSTANOWISKOWYM

§ 40 – (skreślono)

§ 41

 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, garażu, miejsca postojowego może należeć do kilku osób, z tym że członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.
 2. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy prawa, jeżeli odpowiada on wymaganiom Statutu. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

§ 42

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, garażu, miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.


E. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

§ 43

Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać obie strony do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności, a w szczególności powinna zawierać:

 1. oświadczenie Spółdzielni, jaki posiada tytuł prawny do gruntu;
 2. określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych;
 3. zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie;
 4. określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu;
 5. określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu;
 6. określenie wstępnej wysokości wkładu budowlanego, terminu jego wpłaty bądź harmonogramu wnoszenia rat;
 7. określenie terminu zakończenia realizacji inwestycji oraz okoliczności, w jakich może nastąpić przesunięcie terminu ukończenia budowy;
 8. termin ostatecznego rozliczenia inwestycji i ustalenia wysokości wkładu budowlanego;
 9. określenie trybu zgłaszania ewentualnych wad i usterek oraz zasad ich usuwania.

§ 44

 1. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w § 43, powstaje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą odrębnej własności lokalu”.
 2. Ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.
 3. Nabycie ekspektatywy odrębnej. własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład budowlany albo jego część i staje się skuteczne z chwilą przyjęcia w poczet członków nabywcy lub spadkobiercyz tym że w razie kolejnego zbycia , ekspektatywy przed przyjęciem poprzedniego nabywcy w poczet członków zbycie to staje się skuteczne z chwilą przyjęcia kolejnego nabywcy w poczet członków.
 4. Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

§ 45

 1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka lub Spółdzielnię.
 2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek Spółdzielni lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał warunków umowy określonych w § 43, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienia odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłaby poważnie utrudniona.
 3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony postanowią w umowie inaczej.

§ 46

 1. Spółdzielnia ustanawia na rzecz członka odrębną własność lokalu najpóźniej w terminie 3 miesięcy po jego wybudowaniu. Jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie – najpóźniej w terminie 3 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. Na żądanie członka Spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu.
 2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych przez członka Spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie takiego prawa.

§ 47

 1. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez Spółdzielnię łącznie ze wszystkimi członkami, którzy ubiegają się o ustanowienie takiego prawa wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa.
 2. Nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, może być zabudowana również więcej niż jednym budynkiem, stosownie do postanowień umowy, o której mowa w ust.1.

§ 48

 1. Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.
 2. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków niebędącego jej członkiem właściciela lokalu podlegającego przepisom ustawy, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

§ 48a

 1. W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w § 63 Statutu, przekraczających 6 miesięcy, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub
  nieruchomości wspólnej uciążliwym lub osób z nim zamieszkałych, Spółdzielnia może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.
 2. Z żądaniem, o którym mowa w ust. 1, występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej.

V. ZAMIANA LOKALI

§ 49

 1. Spółdzielnia jest zobowiązana umożliwić członkom wzajemną zamianę lokali mieszkalnych, a także z osobami zajmującymi lokale mieszkalne niestanowiące własności Spółdzielni, jeśli spełniają wymogi Statutu.
 2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do lokali użytkowych, w tym garaży.
 3. Spółdzielnia na wniosek członka i w ramach istniejących możliwości, może dokonać zamiany lokalu mieszkalnego na inny. Zamiana ta polega na ustanowieniu prawa do innego mieszkania w zamian za pozostawienie do dyspozycji Spółdzielni mieszkania dotychczasowego.
 4. Szczegółowe zasady zamiany lokali określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

VI. WYNAJEM LOKALI

§ 50

 1. Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne i użytkowe, w tym garaże, członkom oraz osobom fizycznym i osobom prawnym niebędącym członkami Spółdzielni.
 2. Pierwszeństwo najmu lokali na warunkach określonych przez Spółdzielnię, przysługuje członkowi Spółdzielni.
 3. Zasady doboru najemców oraz lokale przeznaczone do wynajmu, określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 51

Prawa i obowiązki stron umowy najmu, wysokości czynszu i innych opłat, wysokości kaucji, czas trwania najmu oraz inne postanowienia określa umowa zawarta z najemcą.

VII. PRZEKSZTAŁCENIE TYTUŁÓW PRAWNYCH DO LOKALI

A. ZE SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO NA SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE


§ 52( Skreślony )

§ 53

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie podlega przekształceniu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w budynku wybudowanym z udziałem środków pochodzących z kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub w ramach realizacji rządowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego.

B. ZE SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO W ODRĘBNĄ WŁASNOŚĆ

§ 54

Członkowi Spółdzielniktóry został wybudowany z udziałem środków pochodzących z kredytu udzielonego przez Bank , któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub w ramach realizacji rządowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego, nie przysługuje prawo żądania przeniesienia własności zajmowanego lokalu.

§ 55

 1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:
  1) jeżeli spłaty przypadającej na jego lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami, Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków – spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez Spółdzielnię do budżetu państwa;
  2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 61 Statutu;
 2. Po śmierci członka Spółdzielni, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności lokalu określonym w ust.1 , jeżeli brak jest osób uprawnionych: małżonka, dzieci i innych osób bliskich, którym przysługuje roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem Spółdzielni. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni.
 3. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają członka Spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

C. Z WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA W ODRĘBNĄ WŁASNOŚĆ

§ 56

 1. Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:
  1) spłaty przypadającej na jego lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami;
  2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 61 Statutu.
 2. Po śmierci członka Spółdzielni albo osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a które to
  osoby wystąpiły z żądaniem przeniesienia własności lokalu, ich spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni lub osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
 3. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają członka Spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

§ 57

 1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu, Spółdzielnia jest obowiązana
  przenieść na tego członka ułamkowy udział we współwłasności tego garażu, przy zachowaniu zasady, że udziały przypadające na każde miejsce
  postojowe są równe, po dokonaniu przez niego przed podpisaniem notarialnego aktu przeniesienia ułamkowego udziału we współwłasności
  garażu wielostanowiskowego:
  1) spłaty przypadającej na jego lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami;
  2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 61 ust. 1 Statutu.
 2. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpisu do księgi wieczystej obciążają w odpowiednich ułamkowychczęściach tych członków Spółdzielni albo osoby niebędące członkami Spółdzielni, na rzecz których Spółdzielnia dokonuje przeniesienia ułamkowego udziału we współwłasności tego garażu.
 3. Po śmierci członka Spółdzielni albo osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, a które to osoby wystąpiły z żądaniem przeniesienia ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego ich spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich udziału we współwłasności garażu. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni lub osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługiwało prawo do miejscapostojowego, w wielostanowiskowym garażu.

§ 58

 1. Na pisemne żądanie najemcy lokalu użytkowego, w tym garażu, a także najemcy pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, który poniósł w pełni koszty budowy tego lokalu albo ponieśli je jego poprzednicy prawni, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tą osobą umowę przeniesienia własności tego lokalu po dokonaniu przez najemcę spłaty z tytułu udziału w nieruchomości wspólnej oraz spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu.
 2. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

VIII. UŻYWANIE LOKALI

§ 59

1. (skreślono).
2. ( skreślony)

§ 60 – (skreślono)


IX. OPŁATY ZA UŻYWANIE LOKALI

§ 61

 1. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni.
 2. Osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są zobowiązani do wnoszenia do Spółdzielni opłat na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni na takich zasadach jak członkowie Spółdzielni.
 3. Członkowie Spółdzielni, będący właścicielami lokali wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów utrzymania ich lokali, eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni.
 4. Członkowie Spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych. Od chwili postawienia im lokali do dyspozycji uiszczają oni opłaty określone w ust. 1 albo 3.
 5. Właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie Spółdzielni.
 6. Członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnią.
 7. Koszty eksploatacji i utrzymania, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności koszty administrowania nieruchomością, koszty dostawy energii cieplnej (na potrzeby ogrzewania lokali i podgrzewania wody), dostawy wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, eksploatacji dźwigów, hydroforni, domofonów oraz odpisy na fundusz remontowy Spółdzielni.
 8. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, o których mowa w ust. 3 i ust 5, ustala się proporcjonalnie do udziału właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej.
 9. Opłaty określone w ust. 1 – 3 i 5, mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele, na które zostały pobrane.

§ 62

 1. Wysokość opłat, o których mowa w § 61, jest ustalana na podstawie:
 2. 1) planu kosztów zarządzania nieruchomościami,
  2) regulaminu rozliczania kosztów zasobami mieszkaniowymi.
 3. Szczegółowe zasady ustalania planu kosztów zarządzania nieruchomościami oraz regulaminy rozliczania tych kosztów i ustalania wysokości opłat za lokale określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
 4. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi powinien zawierać w szczególności określenie fizycznej jednostki rozliczeniowej poszczególnych rodzajów kosztów (1m2 powierzchni użytkowej lokalu, liczba osób zamieszkałych w lokalu, wskazania urządzeń pomiarowych, lokal).
 5. Różnica między faktycznymi kosztami i przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi w poszczególnych nieruchomościach, z zastrzeżeniem ust. 5, zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym.
 6. Różnica między kosztami dostawy ciepła do lokali a przychodami z tytułu opłat za c.o. i podgrzanie wody (nadpłata bądź niedobór) podlega indywidualnemu rozliczeniu między Spółdzielnią a poszczególnymi użytkownikami lokali po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

§ 63

 1. Opłaty, o których mowa w § 61, powinny być uiszczane do końca każdego miesiąca.
 2. O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w § 61, co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.
 3. W przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od spółdzielni, w szczególności energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych, spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w § 61, co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.
 4. Członkowie Spółdzielni, osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, oraz właściciele niebędący członkami Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej.W przypadku wystąpienia na drogę postępowania sądowego ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na spółdzielni.
 5. Od niewpłaconych w terminie należności Spółdzielnia może pobierać odsetki ustawowe.

X. USTANIE CZŁONKOSTWA

§ 64

Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek:

 1. wystąpienia,
 2. wykluczenia,
 3. wykreślenia z rejestru członków,
 4. skreślenia z rejestru w związku ze śmiercią członka, a w odniesieniu do osoby prawnej – wobec jej ustania.
 5. podjęcia przez Spółdzielnię uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

§ 65

 1. Członek może wystąpić ze Spółdzielni w dowolnym czasie za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na piśmie.
 2. Okres wypowiedzenia członkostwa wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego pod dniu zgłoszenia wystąpienia.Na uzasadniony wniosek członka okres ten może ulec skróceniu.
 3. Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

§ 66

 1. Spółdzielnia może rozwiązać stosunek członkostwa tylko przez wykluczenie albo wykreślenie członka.
 2. Wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu Spółdzielni lub dobrymi obyczajami.
 3. Wykluczenie może nastąpić, gdy członek:
  1) świadomie szkodzi Spółdzielni lub działa wbrew jej interesom,
  2) poważnie narusza zasady współżycia społecznego,
  3) uporczywie narusza postanowienia Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,
  4) uporczywie uchyla się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni, a w szczególności zalega z zapłatą opłat za używanie lokalu lub z innych tytułów,
  5) wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu,
  6) przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z lokali uciążliwymi,
  7) świadomie wprowadza Spółdzielnię w błąd w celu nabycia określonych uprawnień.

§ 67

 1. Członek niewykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych może być wykreślony z rejestru członków Spółdzielni.
 2. Wykreślenie może nastąpić w szczególności, gdy:
  1) członek nie wpłacił wpisowego lub udziału w terminie określonym w § 12 ust. 4,
  2) członek zbył prawo do lokalu, ale nie wystąpił ze Spółdzielni,
  3) członek zbył ekspektatywę prawa do lokalu,
  4) członek utracił wkład lub prawo do lokalu w wyniku postępowania egzekucyjnego,
  5) członkowi nie przysługuje w Spółdzielni żadne prawo do lokalu, ani też nie ubiega się o ustanowienie takiego prawa.

§ 68

 1. Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć.
 2. Osobę prawną skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia jej ustania.

§ 69

 1. Wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru dokonuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego członka.
 2. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić zainteresowanego członka o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym ma być rozpatrywana sprawa jego wykluczenia lub wykreślenia.
  Zawiadomienie powinno być doręczone, co najmniej na czternaście dni przed terminem posiedzenia i zawierać informacje o prawie członka do złożenia wyjaśnień oraz pouczenie, że w razie nie przybycia Rada Nadzorcza rozpatrzy wniosek bez jego udziału. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
 3. Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:
  1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady do Walnego Zgromadzenia;
  2) bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady;
  3) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia;
  4) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia.
 4. Rada Nadzorcza ma obowiązek zawiadomić członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykreśleniu albo wykluczeniu ze Spółdzielni w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi kierował się organ Spółdzielni uznając, że zachowanie członka wyczerpuje przesłanki wykluczenia albo
  wykreślenia określone w Statucie. Zawiadomienie zwrócone z powodu niezgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc
  prawną doręczenia.
 5. Członek Spółdzielni ma prawo:
  1) odwołać się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do Walnego Zgromadzenia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, albo
  2) zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały z uzasadnieniem.
 6. W wypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie, termin do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone.
 7. W wypadku wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członek Spółdzielni ma prawo być obecny przy rozpatrywaniu odwołania i popierać
  je. Do wniesienia odwołania i jego rozpatrzenia stosuje się postanowienia Statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.
 8. W przypadku gdy członek odwołał się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do Walnego Zgromadzenia, i przed rozpatrzeniem odwołania przez Walne Zgromadzenie, członek zaskarżył uchwałę do sądu postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.

XI. ROZLICZENIE Z TYTUŁU DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA LOKALU

§ 70

 1. Przez dodatkowe wyposażenie mieszkań rozumie się nakłady poczynione przez Spółdzielnię w procesie inwestycyjnym ze środków przyszłych użytkowników lub bezpośrednio przez członków z własnych środków i we własnym zakresie na wyposażenie i wykończenie mieszkań, które ma charakter trwały i podnosi wartość użytkową oraz estetyczną mieszkania.
 2. Dodatkowe wyposażenie i wykończenie mieszkań, jeżeli nie jest wykonane za pośrednictwem Spółdzielni, wymaga zgody Spółdzielni wówczas, gdy połączone jest ze zmianami w układzie funkcjonalno-użytkowym lokalu lub zmianami konstrukcyjnymi.

§ 71

 1. W przypadku zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub zamiany spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, rozliczenia z tytułu dodatkowego wyposażenia dokonywane mogą być wyłącznie pomiędzy zainteresowanymi stronami bez udziału Spółdzielni.
 2. W wypadku wygaśnięcia tytułu prawnego do spółdzielczego lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz przekazaniu tego lokalu do dyspozycji Spółdzielni w stanie wolnym, rozliczenie z tytułu dodatkowego wyposażenia dokonane zostanie pod warunkiem, że Spółdzielnia:
  1) wyraziła zgodę na dokonanie dodatkowego wyposażenia,
  2) uznała poniesione nakłady za przydatne pod względem użytkowym i estetycznym.
  Wartość nakładów wyceniona zostanie przez Spółdzielnię na dzień przekazania jej lokalu.

XII. ORGANY SPÓŁDZIELNI.

§ 72

 1. Organami Spółdzielni są:
  1) Walne Zgromadzenie,
  2) Rada Nadzorcza,
  3) Zarząd,
  4) Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
 2. Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym. Wybór delegata na zjazd Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, odbywa się w głosowaniu jawnym.
 3. (skreślono).
 4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów przy wyborach do organów Spółdzielni i przy podejmowaniu innych uchwał przez organy Spółdzielni uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
 5. (skreślono).
 6. (skreślono).
 7. (skreślono).

A. WALNE ZGROMADZENIE

§ 73

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
 2. Walne Zgromadzenie zostaje podzielone na części. Rada Nadzorcza ustala zasady zaliczania członków, w tym członków oczekujących, do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

§ 74

 1. W poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia biorą udział członkowie, którym przysługuje uprawnienie do lokalu w danej nieruchomości.
 2. Członek nie może brać udziału w więcej niż jednej części Walnego Zgromadzenia.
 3. Członek, któremu przysługuje więcej niż jedno prawo do lokalu w nieruchomościach nie objętych jedną częścią Walnego Zgromadzenia, winien wskazać prawo, z którego wywodzi uprawnienie do uczestniczenia w obradach danej części Walnego Zgromadzenia. W przypadku braku wskazania takiego prawa przynależność do danej części Walnego Zgromadzenia określa Zarząd Spółdzielni.
 4. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
 5. Członkowie niemający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli ustawowych.
 6. Członek ma prawo podczas obrad Walnego Zgromadzenia korzystać na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których
  pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.

§ 75

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd z ważnych powodów w każdym czasie.
 3. Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie również na żądanie:
  1) Rady Nadzorczej,
  2) 1/10 członków.
 4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
 5. W wypadkach wskazanych w ust. 3 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia
  żądania. Jeżeli to nie nastąpi zwołuje je Rada Nadzorcza.
 6. W przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia przez organy Spółdzielni zwołuje je związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa
  Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.
 7. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.
 8. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 7, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
 9. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie późniejniż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

§ 76

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zawiadamiani są członkowie uprawnieni do uczestnictwa w danej części Walnego Zgromadzenia na piśmie, poprzez wywieszenie zawiadomień na klatkach schodowych, na 21 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o wyłożeniu wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi
  dokumentami.
 2. Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajowa Rada Spółdzielcza zawiadamiani są na piśmie co najmniej na 21 dni przed terminem ierwszej części Walnego Zgromadzenia.
 3. W przypadku wniesienia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowych spraw lub projektów uchwał, uzupełniony porządek obrad powinien być podany do wiadomości członków, osób i organizacji wymienionych w ust. 1 na 7 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1.

§ 77

 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób określony w § 76. Nie dotyczy to podjęcia uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nieudzieleniem mu absolutorium.
 2. Każda z części Walnego Zgromadzenia winna poddawać pod głosowanie projekty uchwał wynikające z porządku obrad. Każda z części Walnego Zgromadzenia może zmienić kolejność rozpatrywania spraw.
 3. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków.
 4. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 5. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub Statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Jednakże w sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniach wszystkich części Walnego Zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła łącznie co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania; zaś w sprawach zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – uczestniczyło łącznie co najmniej 2% ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
 5. Większość kwalifikowana wymagana jest w sprawach:
  dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu Spółdzielni – 2/3 głosów,
  – dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – 2/3 głosów,
  – dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia Spółdzielni – 2/3 głosów,
  – dla podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Spółdzielni – 3/4 głosów.
 6. Po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni w obecności co najmniej połowy przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia stwierdza, która z uchwał wynikająca z porządku obrad Walnego Zgromadzenia otrzymała wymaganą Statutem ilość głosów i w związku z tym została przyjęta przez części Walnego Zgromadzenia oraz która z uchwał takiego warunku nie spełniła.
 7. Posiedzenie Zarządu z udziałem przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w celu zawartym w ust. 6 zwołuje się w ciągu 7 dni od dnia odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.
 8. O przyjętych lub nie przyjętych uchwałach przez Walne Zgromadzenie Zarząd informuje wszystkich członków w drodze komunikatu poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń, w terminie 10 dni od zakończenia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

§ 78

 1. Obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady.
 2. Otwierający obrady przeprowadza wybór Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, sekretarz i dwóch asesorów.
 3. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład części Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 4. Po przeprowadzeniu wyborów Prezydium, otwierający obrady przekazuje przewodniczenie obradom, przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 78a

 1. Członkowie prezydium poszczególnych części Walnego Zgromadzenia są wybierani w głosowaniu jawnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Prawo zgłaszania kandydatów do prezydium przysługuje każdemu uprawnionemu do głosowania obecnemu na każdej części Walnego Zgromadzenia członkowi Spółdzielni.
 3. W skład Prezydium mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni i osoby będące pełnomocnikami członków – osób prawnych.

§ 78b

 1. Przewodniczący odczytuje porządek obrad podany w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu.
 2. Każda z części Walnego Zgromadzenia nie może skreślić z porządku obrad poszczególnych spraw oraz nie może odłożyć ich do następnego posiedzenia, a także odroczyć swe obrady.
 3. Przyjęcie porządku obrad następuje zwykłą większością głosów.

§ 78c

 1. Każde z części Walnego Zgromadzenia wybiera następujące komisje:
  a) mandatowo-skrutacyjną,
  b) wnioskową,
  c) inne komisje w miarę potrzeby.
 2. Każda komisja składa się z 3 do 5 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego i sekretarza komisji.

§ 78d

 1. Do zadań Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej należy:
  a) sprawdzenie, czy posiedzenie części Walnego Zgromadzenia zostało zwołane zgodnie z postanowieniami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu,b) ustalenie na podstawie list obecności liczby członków obecnych na części Walnego Zgromadzenia,
  c) sprawdzenie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników osób prawnych – członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną lub pozbawioną zdolnością do czynności prawnych,
  d) sporządzanie alfabetycznych list zgłoszonych kandydatur w wyborach do organów Spółdzielni oraz na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
  e) obliczanie wyników głosowania.
 2. Do zadań Komisji Wnioskowej należy:
  a) ( skreślony)
  b) przyjmowanie wniosków zgłaszanych w toku obrad i skierowanie ich do Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia.
 3. Każda z komisji ze swej działalności sporządza protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz.

§ 78e

 1. Obrady toczą się zgodnie z kolejnością spraw ustaloną w porządku obrad.
 2. Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej części Walnego Zgromadzenia przedstawia protokół stwierdzający prawidłowość zwołania danej części Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Każdą sprawę wnoszoną pod obrady danej części Walnego Zgromadzenia referuje przedstawiciel organu, do którego kompetencji ona należy lub inna osoba upoważniona przez Zarząd Spółdzielni.
 4. ( skreślony)

§ 78f

 1. Przewodniczący otwierając dyskusję udziela głosu w kolejności zgłaszających się mówców. Na zarządzenie Przewodniczącego, zgłoszenia powinny być dokonywane na piśmie z podaniem imienia i nazwiska. Czas wypowiedzi mówców ogranicza się do 4 minut, a po upływie 4 minut decyzję w sprawie przedłużenia wypowiedzi podejmował będzie Przewodniczący każdej części Walnego Zgromadzenia. Dyskusja nad sprawozdaniami i oceną działalności odbywa się łącznie.
 2. Przewodniczący każdej części Walnego Zgromadzenia może zarządzić zgłaszanie wniosków do Komisji w ustalonym czasie.
 3. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, że odbiega od tematu lub przekracza ustalony czas wystąpień.
 4. W sprawach formalnych, Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania, a za formalne uważa się wnioski dotyczące sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności:
  a) ograniczenia czasu wypowiedzi,
  b) zamknięcia listy dyskutantów,
  c) przerwania dyskusji,
  d) głosowania bez dyskusji,
  e) kolejności i sposobu uchwalania wniosków,
  f) zarządzenia przerw w obradach.
  Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu powinny być zgłoszone na piśmie z podaniem imienia i nazwiska na ręce sekretarza każdej części Walnego Zgromadzenia.

§ 78g

 1. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne przeprowadza się tylko w sprawie wyborów i odwołania członków Rady Nadzorczej. Głosowanie tajne zarządza przewodniczący części Walnego Zgromadzenia także w innych sprawach, z wyłączeniem wyboru prezydium części Walnego Zgromadzenia, jeśli zażąda tego
  1/5 członków obecnych na części Walnego Zgromadzenia.
 2. Głosowanie jawne odbywa się w sprawie każdej uchwały oddzielnie przez podniesienie ręki na wezwanie przewodniczącego każdej części Walnego Zgromadzenia: „kto jest za uchwałą”, a następnie: „kto jest przeciw uchwale”.
 3. Głosowanie tajne odbywa się przy pomocy kart do głosowania, ostemplowanych pieczęcią Spółdzielni i z oznaczeniem uchwały, której głosowanie dotyczy
 4. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna oblicza głosy oraz ogłasza wynik głosowania. Wynik głosowania powinien być odnotowany w protokole części Walnego Zgromadzenia w odniesieniu do każdej uchwały oddzielnie.

§ 78h

W sprawach nieuregulowanych przepisami prawa, Statutu lub Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w zakresie obradowania i podejmowania uchwał, rozstrzygają Prezydia poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

§ 79

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej;
 2. rozpatrywanie sprawozdań Rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach;
 3. udzielanie absolutorium członkom Zarządu;
 4. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;
 5. podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat;
 6. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;
 7. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich;
 8. oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć;
 9. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni;
 10. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej;
 11. uchwalanie zmian Statutu;
 12. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie;
 13. wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz wybór przedstawicieli Spółdzielni na Zjazd przedkongresowy w celu wyboru delegatów na Kongres Spółdzielczości;
 14. wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej;
 15. uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia;
 16. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 80

 1. Z obrad z każdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz zebrania.
 2. Protokoły i uchwały Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków, przedstawicieli Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
 3. Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat.

§ 81

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.
 2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.
 3. Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.
 4. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu.
 5. Jeżeli Zarząd wytacza powództwo, Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę Nadzorczą. W wypadku nieustanowienia pełnomocnika
  sąd właściwy do rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla Spółdzielni.
 6. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.
 7. Jeżeli ustawa lub Statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin sześciotygodniowy wskazany w ust. 6 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w Statucie.
 8. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

B. RADA NADZORCZA

82

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

§ 83

 1. Rada Nadzorcza składa się z 21 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni.
 2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
 3. W skład Rady nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

§ 84

 1. Liczbę mandatów członków Rady Nadzorczej dla poszczególnych części Walnego Zgromadzenia określa Rada Nadzorcza proporcjonalnie do ilości członków zamieszkałych w danym osiedlu wg stanu na dzień 1 stycznia tego roku, w którym dokonywane są wybory.
 2. Wybory członków Rady Nadzorczej odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 84a

 1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni zgłaszają członkowie Spółdzielni obecni na danej części Walnego Zgromadzenia do przewodniczącego części Walnego Zgromadzenia uzasadniając odpowiednio każdą zgłoszoną kandydaturę.
 2. Kandydatem może być jedynie członek Spółdzielni wchodzący w skład danej części Walnego Zgromadzenia.
 3. Spośród zgłoszonych kandydatów mogą być brane pod uwagę jedynie te osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie.
 4. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący części Walnego Zgromadzenia ogłasza listę zgłoszonych kandydatów.

§ 84b

 1. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których umieszczone są w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów zgłoszonych na części Walnego Zgromadzenia.
 2. Głosujący pozostawiają na karcie wyborczej tylko tyle nazwisk kandydatów, ile przysługuje mandatów członków Rady Nadzorczej, pozostałe nazwiska skreślają.
 3. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny.
 4. Przy obliczaniu głosów bierze się pod uwagę karty wyborcze, na których pozostawiono liczbę kandydatów zgodną z ilością mandatów lub mniejszą liczbę tych kandydatów
 5. Karty wyborcze, na których pozostawiono większą liczbę kandydatów od ilości miejsc (mandatów) a także karty ze skreśleniami wszystkich kandydatów są
  nieważne i nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu liczby głosów.
 6. Karty wyborcze, na których pozostawiono mniejszą od ilości mandatów liczbę Kandydatów są ważne, lecz do obliczenia głosów brane są tylko nazwiska
  kandydatów nieskreślonych na karcie.
 7. Członkami Rady Nadzorczej zostają kandydaci, którzy w I turze wyborów otrzymali co najmniej 50% oddanych głosów. Jeżeli w I turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie mandaty zarządza się II turę wyborów. Do II tury wyborów staje tylko podwójna liczba osób w stosunku do nieobsadzonych mandatów
  spośród tych kandydatów, którzy w I turze wyborów otrzymali najwięcej głosów. Członkami Rady Nadzorczej zostają kandydaci wybrani w I turze wyborów oraz kandydaci, którzy w II turze otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów.
 8. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej ilości głosów na dowolnym etapie wyborów, zarządza się dodatkowe głosowanie rozstrzygające o kolejności pomiędzy nimi.
 9. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Mandatowo – Skrutacyjna a wyniki głosowania ogłasza przewodniczący Komisji.

§ 84c

 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przez część Walnego Zgromadzenia, które dokonało wyboru przed upływem okresu, na który zostali wybrani, w przypadku niewywiązywania się ze swoich obowiązków.
 2. Uchwała w tym przedmiocie zapada większością 2/3 oddanych głosów zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Statutu.

§ 84d

 1. Po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia członkowie Zarządu w obecności co najmniej połowy przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia podejmują czynności mające na celu stwierdzenie wyborów i sporządzają protokół, który zawiera:
  1) wyniki wyborów członków Rady Nadzorczej na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia;
  2) wykaz kandydatów, którzy w wyniku głosowania uzyskali mandat członka Rady Nadzorczej na następną kadencję.
 2. Posiedzenie Zarządu, o którym mowa w ust. 1, z udziałem co najmniej połowy
  przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zwołuje
  Zarząd w ciągu 7 dni od dnia odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.
 3. Protokół po przeczytaniu i akceptacji przez uprawnionych wymienionych w ust. 1 zostaje podpisany przez przewodniczących uczestniczących w posiedzeniu, o których mowa w § 77 ust. 7 Statutu.
 4. O wynikach wyborów do Rady Nadzorczej informuje Zarząd w drodze komunikatu poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń,w terminie 10 dni od zakończenia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

§ 85

 1. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Czas trwania kadencji liczy się od dokonania jej wyboru w trybie § 84d ust. 1-3 Statutu do dnia dokonania wyboru Rady Nadzorczej na następną kadencję w tym samym trybie.
 2. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej, przy czym za pierwszą kadencję należy przyjąć wybór na członka Rady Nadzorczej w 2009 r.
  1. Można zostać ponownie wybranym na członka Rady Nadzorczej, jeżeli istniała kadencyjna przerwa pomiędzy poprzednim pełnieniem tej funkcji o długości nieprzekraczającej 2 kolejnych kadencji.

§ 86

 1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
  1/ odwołania większością 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru,
  2/ zrzeczenia się mandatu,
  3/ ustania członkostwa w Spółdzielni,
  4/ zmiany przynależności do części Walnego Zgromadzenia.
 2. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu określonego w § 104 ust. 4 Statutu, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu członków tego organu w pełnieniu czynności. W terminie 1 miesiąca od dnia podjęcia uchwały o zawieszeniu członka Rady, dana część Walnego Zgromadzenia, która dokonała wyboru zawieszonego członka Rady rozstrzyga o odwołaniu członka Rady lub uchyleniu zawieszenia.
 3. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, wybierająca go część Walnego Zgromadzenia może dokonać wyboru innego członka Rady Nadzorczej do końca kadencji.

§ 87

 1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
  1) uchwalanie planów gospodarczo-finansowych i programów działalności kulturalno-oświatowej,
  2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
  a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
  c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
  3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości, nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej, oraz nieodpłatnego przekazania na majątek dostawców mediów technologicznych sieci i przyłączy do nowo wybudowanych obiektów realizowanych w ramach inwestycji spółdzielni,
  4) podejmowanie uchwał w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych,
  5) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
  6) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
  7) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
  8) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu i Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
  9) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
  10) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
  11) ustalanie zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części,
  12) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
  13) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
  14) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
  15) uchwalanie regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań,
  16) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej lokali,
  17) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
  18) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
  19) uchwalanie regulaminu wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
  20) uchwalanie regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo–budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy,
  21) uchwalanie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym,
  22) uchwalanie regulaminu wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu,
  23) uchwalanie regulaminu porządku domowego,
  24) uchwalanie regulaminu Zarządu,
  25) uchwalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
  26) uchwalanie regulaminu wyboru członków Zarządu i odwoływania członków Zarządu,
  27) uchwalanie regulaminu komisji Rady Nadzorczej,
  28) uchwalanie regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania,
  29) uchwalanie regulaminu rozliczania wody
  30) uchwalanie innych regulaminów niezastrzeżonych do kompetencji innych organów statutowych Spółdzielni,
  31) wybór i odwoływanie członków Zarządu,
  32) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i od decyzji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
  33) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w § 75 ust. 5 Statutu,
  34) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z grona członków Spółdzielni,
  35) podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
  36) podejmowanie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu do wytoczenia powództwa o nakazanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji,
  37) uchylanie uchwał Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, o ile są niezgodne z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.
  Uchylenie uchwał może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia.
 2. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
 3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 88

 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego co najmniej raz na 3 miesiące.
 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący ostatniej części Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od daty zebrania.
 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane również na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 88a

Członkowie Rady otrzymują za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej komisjach wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
– przewodniczący Rady Nadzorczej – 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członkowie prezydium Rady – 45% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członek Rady Nadzorczej – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę /Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm./, obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie wypłacono.

§ 89

 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzą: przewodniczący, jego zastępcy, sekretarz oraz przewodniczący
  stałych komisji Rady.
 2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady.
 3. Uchwały Rady Nadzorczej są wywieszane w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia na tablicy ogłoszeń w Zarządzie Spółdzielni przez okres 30 dni z wyjątkiem uchwał dotyczących spraw, których zakaz ujawniania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.
 4. (skreślono)

§ 90

Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres działania, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

C. ZARZĄD

§ 91

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 92

 1. Zarząd składa się z 3 osób, w tym prezesa i jego zastępców wybranych przez Radę Nadzorczą. Prezes i jego zastępcy powinni posiadać niezbędne dla tej funkcji kwalifikacje.
 2. Członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców, wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia. Uchwała w przedmiocie odwołania zapada większością 2/3 oddanych głosów.
 3. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium. Uchwała w przedmiocie odwołania zapada większością 2/3 oddanych głosów.
 4. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę.
 5. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

§ 93

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych w ustawie lub Statucie dla innych organów Spółdzielni, a w szczególności:

 1. przyjęcia w poczet członków Spółdzielni,
 2. sporządzanie projektów planów gospodarczych Spółdzielni i programów działalności kulturalno – oświatowej ,
 3. prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
 4. przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia projektów struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 5. sporządzanie projektów sposobu podziału nadwyżki bilansowej lub pokrycia strat,
 6. zgłaszanie do Rady Nadzorczej wniosków o wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków,
 7. zgłaszanie do Rady Nadzorczej wniosków w sprawie podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
 8. zawieranie z członkami umów:
  a/ o budowę lokalu,
  b/ o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
  c/ o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
  d/ o przeniesienie własności domów lub lokali,
  e)zawieranie umów o najem lokali użytkowych i dzierżawę terenu.
 9. zwoływanie Walnego Zgromadzenia oraz ustalanie proponowanego porządku obrad,
 10. sporządzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
 11. udzielanie pełnomocnictw,
 12. nabywanie lub zbywanie środków trwałych, których nabycie lub zbycie nie jest zastrzeżone w Statucie do decyzji innych organów Spółdzielni,
 13. odpisywanie na straty, o ile wartość straty nie przekracza 10. krotnej wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 14. występowanie do sądu z żądaniem sprzedaży lokalu w drodze licytacji w przypadkach przewidzianych w § 63 ust. 2 Statutu,
 15. wybór ofert i ustalanie stawek opłat za wynajem lokali użytkowych, powierzchni reklamowych oraz za dzierżawę terenu.

§ 94

 1. Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach.
  W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu.
 2. Podział czynności pomiędzy członkami Zarządu, sprawy zastrzeżone do decyzji kolegialnych, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 95

 1. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki.
 2. Zarząd może udzielić pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

§ 95a

W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu, nie wykonuje w tym okresie mandatu członka Rady Nadzorczej, a w szczególności nie korzysta z prawa głosu oraz z biernego i czynnego prawa wyborczego do organów Rady.

§ 96

 1. Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona /pełnomocnik/.
 2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
 3. Oświadczenia pisemne skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo jednemu z członków Zarządu lub pełnomocnikowi, mają skutek prawny względem Spółdzielni.

D. (skreślono)

§ 97 – (skreślono)

§ 98 – (skreślono)

§ 99 – (skreślono)

§ 100 – (skreślono)

§ 101 (skreślono)

§ 102 (skreślono)

§ 103 (skreślono)


F. RADY PRZEDSTAWICIELI NIERUCHOMOŚCI OSIEDLA

§ 103a

 1. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla składa się z członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w poszczególnych nieruchomościach Osiedla.
 2. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla działa w przypadku wyboru 50% + 1 przedstawicieli nieruchomości Osiedla.
 3. Członkowie Spółdzielni, o których mowa w ust. 1, wybierają 1 przedstawiciela do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla na okres 3 lat.
 4. Przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla traci swój mandat na skutek rezygnacji, ustania członkostwa w Spółdzielni zbycia lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu , z którym związane jest jego członkostwo w Radzie Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
 5. Przedstawiciel Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może być odwołany przez członków, o których mowa w ust. 1, przed upływem okresu na jaki został wybrany zwykłą większością głosów, na wniosek 1/3 członków w danej nieruchomości.
 6. W wypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5, na miejsce przedstawiciela Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, który utracił mandat, członkowie, o których mowa w ust. 1, dokonują wyboru – do końca kadencji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – innego przedstawiciela.

§ 103a1

 1. Wyboru przedstawicieli do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla dokonuje się na zebraniu członków, o których mowa w § 103a ust. 1.
 2. Zebranie zwołuje Zarząd Spółdzielni na dzień przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 3 lat od rozpoczęcia kadencji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.
 3. O czasie i miejscu zebrania członkowie są zawiadamiani na 7 dni przed jego terminem, poprzez wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych w danej nieruchomości, na boksie garażowym lub na drzwiach wejściowych do lokalu użytkowego.
 4. W przypadku nie dokonania wyboru przedstawiciela nieruchomości w wyznaczonym terminie, na żądanie większości członków posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu w nieruchomości zwołuje się kolejne zebranie.”

§ 103a2

 1. Wszystkim członkom Spółdzielni uprawnionym do wzięcia udziału w zebraniu wydawane są mandaty uprawniające do udziału w wyborach.
 2. Każdy członek Spółdzielni uczestniczy tylko w zebraniu jednej nieruchomości i przysługuje mu jeden głos.
 3. Członkowie małoletni biorą udział w zebraniu przez swoich ustawowych przedstawicieli lub kuratorów.
 4. Członkowie – osoby fizyczne mogą brać udział w zebraniu tylko osobiście.
 5. Członkowie – osoby prawne biorą udział w zebraniach przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może reprezentować więcej niż jednego członka. Członkowie – osoby prawne mogą delegować swojego przedstawiciela do jednego zebrania.

§ 103a3

Wybory oraz odwoływanie przedstawicieli Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla odbywają się w głosowaniu jawnym.

§ 103a4

 1. Kandydatów do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla zgłaszają członkowie obecni na zebraniu do przewodniczącego zebrania uzasadniając odpowiednio każdą zgłoszoną kandydaturę.
 2. Kandydatem może być jedynie członek Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w danej nieruchomości.
 3. Spośród zgłoszonych kandydatów mogą być brane pod uwagę jedynie te osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie.
 4. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący zebrania ogłasza listę zgłoszonych kandydatów.

§ 103a5

Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń, obradowania oraz kompetencje Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 103b

 1. Do zakresu działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla należy:
  1) uchwalenie planów gospodarczo-finansowych i programów działalności kulturalno-oświatowej osiedla,
  2) uchwalanie struktury organizacyjnej oraz stanu zatrudnienia administracji osiedla i domu kultury,
  3) uchwalenie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, remontów i kosztów utrzymania osiedla oraz ustalanie wysokości opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne, garaże i lokale użytkowe o przeznaczeniu gospodarczym oraz dzierżawy terenu w nieruchomości,
  4) opiniowanie w sprawie zatrudnienia, zwalniania kierownika administracji i jego zastępcy oraz kierownika domu kultury a także sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Administracji Osiedla,5) rozpatrywanie odwołań mieszkańców od decyzji kierownika administracji osiedla i domu kultury,
  6) rozpatrywanie skarg na działalność kierownika administracji osiedla,
  7) wytyczanie kierunków i koordynowanie działalności kulturalno-oświatowej na terenie osiedla, sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek kulturalno-oświatowych w osiedlu,
  8. ( skreślony )
  9. ( skreślony )
  10) współpraca z samorządem terytorialnym, jeżeli samorząd taki działa na terenie osiedla,
  11) występowanie do Zarządu o wydanie pełnomocnictw kierownikowi administracji na podstawie § 95 Statutu,
  12) współpraca z innymi radami przedstawicieli nieruchomości osiedla,
  13) rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością osiedla,
  14) dysponowanie środkami funduszu remontowo-budowlanego i społeczno-wychowawczego w ramach planów gospodarczych nieruchomości i osiedla,
  15) opiniowanie nowo opracowanych przez Radę Nadzorczą regulaminów,
  16) koordynowanie i organizowanie współpracy między nieruchomościami oraz inicjowanie przedsięwzięć wspólnych dla nieruchomości w osiedlu.
 2. W celu wykonania swoich zadań Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może przeglądać wszelkie sprawozdania i dokumenty znajdujące się w Administracji Osiedla i Domu Kultury oraz żądać stosownych wyjaśnień.

§ 103c ( skreślony)

§ 103d

Za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i jej komisjach przyznawane będzie wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
4) przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.),
5) członkom prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
6) członek Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

G. PRZEPISY WSPÓLNE DLA RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU

§ 104

 1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu tej samej Spółdzielni. W razie konieczności Rada może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu.
 2. Członkowie Zarządu i Rady nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
 3. Członkowie Rady i Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady lub Zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
 4. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust. 3 – Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka tego organu w pełnieniu czynności. oraz określa termin zwołania posiedzenia organu, który dokonał wyboru zawieszonego członka Rady. Powyższy organ rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady.

§ 105

Członek Zarządu, Rady Nadzorczej oraz likwidator odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.

XIII. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

§ 106

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom Spółdzielni.

§ 107

 1. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie rocznych planów gospodarczo-finansowych. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 2. Sprawozdania roczne, łącznie z rachunkiem wyników, sprawozdaniem finansowym i opinią rewidenta wykłada się w lokalu Spółdzielni co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, na którym mają być rozpatrywane. Każdy członek Spółdzielni ma prawo je przeglądać i sporządzać odpisy.

§ 108

 1. Fundusze Spółdzielni stanowią:
  1/ fundusz udziałowy,
  2/ fundusz zasobowy,
  3/ fundusz wkładów mieszkaniowych,
  4/ fundusz wkładów budowlanych,
  5/ fundusz zasobów mieszkaniowych,
  6/ fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych ,
  7/ fundusz remontowy nieruchomości,
  8/ fundusz kulturalno-oświatowy.
 2. Spółdzielnia może tworzyć fundusze celowe uchwałami Rady Nadzorczej.
 3. Spółdzielnia tworzy fundusze przewidziane odrębnymi przepisami.
 4. Szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania funduszami własnymi określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 109

 1. Zysk Spółdzielni z działalności gospodarczej po pomniejszeniu o podatek dochodowy inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów
  ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową.
 2. Podział kwoty nadwyżki bilansowej dokonuje się na nieruchomości według powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i lokali o innym przeznaczeniu,
 3. Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Może być ona przeznaczona na:
  1) pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, w zakresie obciążającym członków – w części dotyczącej pożytków z mienia Spółdzielni oraz przychodów z własnej działalności gospodarczej,
  2) fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych,
  3) fundusz kulturalno-oświatowy,
  4) fundusz zasobowy,
  5) fundusz świadczeń socjalnych,
  6) fundusz mienia.
 4. Stratę bilansową pokrywa się z funduszy w następującej kolejności:
  1) funduszu zasobowego
  2) funduszu udziałowego
  3) funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych
  4) funduszu kulturalno-oświatowy.

§ 109a

 1. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej przez Spółdzielnię na podstawie § 4 ust. 3 Statutu, a przychodami z opłat, o których mowa w § 61 Statutu, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.
 2. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.

§ 110

W sprawach gospodarki Spółdzielni oraz prowadzenia rachunkowości nieuregulowanych w Statucie obowiązują odpowiednie przepisy ustawy.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 111

 1. Postanowienia niniejszego Statutu nie naruszają praw już nabytych.
 2. Spółdzielnia z chwilą zarejestrowania Statutu dokona zmian w regulaminach wewnętrznych stosownie do jego postanowień.

§ 112 – (skreślono)

§ 113

Zmiany niniejszego Statutu uchwalone zostały przez Walne Zgromadzenie w dniu 16.06.2014 r.


VII. W głosowaniu w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oddano 437 głosów, w tym:

 

Ilość części WZ

Osiedle

Data zebrania

za

przeciw

wstrz.

I

Poręba

12.05.2014

17

0

0

II

Poręba

13.05.2014

19

0

0

III

Łęgi

14.05.2014

17

2

0

IV

Łęgi

15.05.2014

23

0

1

V

Łęgi

16.05.2014

18

0

1

VI

Ruta

19.05.2014

14

0

3

VII

Ruta

20.05.2014

3

0

14

VIII

Ruta

21.05.2014

16

0

3

IX

Ruta

22.05.2014

13

0

2

X

Widok

23.05.2014

10

12

6

XI

Widok

26.05.2014

22

28

1

XII

Błonie

27.05.2014

9

10

3

XIII

Błonie

28.05.2014

20

0

0

XIV

Błonie

29.05.2014

9

5

0

XV

Czł. Oczekujący

30.05.2014

1

0

0

XVI

Skarpa

02.06.2014

12

0

2

XVII

Skarpa

03.06.2014

23

2

5

XVIII

Skarpa

04.06.2014

27

1

6

XIX

Skarpa

05.06.2014

19

0

0

XX

Skarpa

06.06.2014

18

5

9

XXI

Niska Skarpa

09.06.2014

6

0

0

314

165

58

 

– za przyjęciem uchwały oddano – 314 głosów,
– przeciw podjęciu – 65 głosów,
– wstrzymujących się – 58 głosów

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 9 /2014

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.06. 2014 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie § 79 pkt 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 9 /2014
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 16 .06.2014 r.

W Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, działa na podstawie przepisów art. 36 – 42 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r., poz. 1443 ), przepisu art. 83 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222), postanowień Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu.”

2) w § 11 dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:
„3. Do zadań Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej należy:
a) sprawdzenie, czy posiedzenie części Walnego Zgromadzenia zostało zwołane zgodnie z postanowieniami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu,
b) ustalenie na podstawie list obecności liczby członków obecnych na części Walnego Zgromadzenia,
c) sprawdzenie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników osób prawnych – członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną lub pozbawioną zdolnością do czynności prawnych,
d) sporządzanie alfabetycznych list zgłoszonych kandydatur w wyborach do organów Spółdzielni oraz na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
e) obliczanie wyników głosowania.
4. Do zadań Komisji Wnioskowej należy przyjmowanie wniosków zgłaszanych w toku obrad i skierowanie ich do Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia.
5. Każda z komisji ze swej działalności sporządza protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz.”

3) w § 12 skreśla się ust. 4,

4) § 25 otrzymuje brzmienie:
„Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i obowiązuje od dnia 16.06.2014 r. r.”

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 9 /2014
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 16 .06.2014 r
.

R E G U L A M I N
WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY” W LUBLINIE

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, działa na podstawie przepisów art. 36 – 42 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r., poz. 1443 ), przepisu art. 83 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222), postanowień Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu.

§ 2

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

 2. Walne Zgromadzenie zostaje podzielone na części.
  Rada Nadzorcza ustala zasady zaliczania członków, w tym członków oczekujących, do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

§ 3

Zgodnie z postanowieniami § 79 Statutu Spółdzielni do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej;

 2. rozpatrywanie sprawozdań Rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach;

 3. udzielanie absolutorium członkom Zarządu;

 4. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;

 5. podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat;

 6. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;

 7. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich;

 8. oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć;

 9. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni;

 10. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej;

 11. uchwalanie zmian Statutu;

 12. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie;

 13. wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz wybór przedstawicieli Spółdzielni na Zjazd przedkongresowy w celu wyboru delegatów na Kongres Spółdzielczości;

 14. wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej;

 15. uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia;

 16. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 4

 1. W poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia biorą udział członkowie, którym przysługuje uprawnienie do lokalu w danej nieruchomości.

 2. Członek nie może brać udziału w więcej niż jednej części Walnego Zgromadzenia.

 3. Członek, któremu przysługuje więcej niż jedno prawo do lokalu w nieruchomościach nie objętych jedną częścią Walnego Zgromadzenia, winien wskazać prawo, z którego wywodzi uprawnienie do uczestniczenia w obradach danej części Walnego Zgromadzenia. W przypadku braku wskazania takiego prawa przynależność do danej części Walnego Zgromadzenia określa Zarząd Spółdzielni.

 4. Każdemu członkowi obecnemu na części Walnego Zgromadzenia przysługuje tylko jeden głos.

 5. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.

 6. Członkowie niemający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli ustawowych.

 7. Członek ma prawo podczas obrad Walnego Zgromadzenia korzystać na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.

 8. W części Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.

§ 5

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca.

 2. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd z ważnych powodów w każdym czasie.

 3. Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie również na żądanie:
  1) Rady Nadzorczej,
  2) 1/10 członków.

 4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

 5. W wypadkach wskazanych w ust. 3 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi zwołuje je Rada Nadzorcza.

 6. W przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia przez organy Spółdzielni zwołuje je związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.

 7. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.

 8. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 7, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

 9. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

§ 6

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zawiadamiani są członkowie uprawnieni do uczestnictwa w danej części Walnego Zgromadzenia na piśmie, poprzez wywieszenie zawiadomień na klatkach schodowych, na 21 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o wyłożeniu wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.

 2. Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajowa Rada Spółdzielcza zawiadamiani są na piśmie co najmniej na 21 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

 3. W przypadku wniesienia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowych spraw lub projektów uchwał, uzupełniony porządek obrad powinien być podany do wiadomości członków, osób i organizacji wymienionych w ust. 1 na 7 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1.

§ 7

 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób określony w § 5 Regulaminu. Nie dotyczy to podjęcia uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nieudzieleniem mu absolutorium.

 2. Każda z części Walnego Zgromadzenia winna poddawać pod głosowanie projekty uchwał wynikające z porządku obrad. Każda z części Walnego Zgromadzenia może
  zmienić kolejność rozpatrywania spraw.

 3. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

 4. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 5. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub Statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu
  Jednakże w sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniach wszystkich części Walnego Zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła łącznie co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania; zaś w sprawach zbycia nieruchomości,
  zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – uczestniczyło łącznie co najmniej 2% ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

 5. Większość kwalifikowana wymagana jest w sprawach:
  dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu Spółdzielni – 2/3 głosów,
  – dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – 2/3 głosów,
  – dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia Spółdzielni – 2/3 głosów,
  – dla podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Spółdzielni – 3/4 głosów.

 6. Po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni w obecności co najmniej połowy przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia stwierdza, która z uchwał wynikająca z porządku obrad Walnego Zgromadzenia otrzymała wymaganą Statutem ilość głosów i w związku z tym została przyjęta przez części Walnego Zgromadzenia oraz która z uchwał takiego warunku nie spełniła.

 7. Posiedzenie Zarządu z udziałem przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w celu zawartym w ust. 6 zwołuje się w ciągu 7 dni od dnia odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

 8. O przyjętych lub nie przyjętych uchwałach przez Walne Zgromadzenie Zarząd informuje wszystkich członków w drodze komunikatu poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń, w terminie 10 dni od zakończenia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

§ 8

 1. Obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady.

 2. Otwierający obrady przeprowadza wybór prezydium danej części Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, sekretarz i dwóch asesorów.

 3. W skład prezydium mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni i osoby będące pełnomocnikami członków – osób prawnych.

 4. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład części Prezydium Walnego Zgromadzenia.

§ 9

 1. Członkowie prezydium poszczególnych części Walnego Zgromadzenia są wybierani w głosowaniu jawnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

 2. Prawo zgłaszania kandydatów do prezydium przysługuje każdemu uprawnionemu do głosowania obecnemu na każdej części Walnego Zgromadzenia członkowi Spółdzielni.

 3. W skład Prezydium mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni i osoby będące pełnomocnikami członków – osób prawnych.

§ 10

 1. Przewodniczący odczytuje porządek obrad podany w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu.

 2. Każda z części Walnego Zgromadzenia nie może skreślić z porządku obrad poszczególnych spraw oraz nie może odłożyć ich do następnego posiedzenia, a także odroczyć swe obrady.

 3. Przyjęcie porządku obrad następuje zwykłą większością głosów.

§ 11

 1. Każda z części Walnego Zgromadzenia wybiera komisje Mandatowo – Skrutacyjną, Wnioskową , inne komisje w miarę potrzeb.

 2. Każda Komisja składa się z 3 do 5 osób, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego i sekretarza komisji.

 3. Do zadań Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej należy:
  a) sprawdzenie, czy posiedzenie części Walnego Zgromadzenia zostało zwołane zgodnie z postanowieniami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu,
  b) ustalenie na podstawie list obecności liczby członków obecnych na części Walnego Zgromadzenia,
  c) sprawdzenie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników osób prawnych – członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną lub pozbawioną zdolnością do czynności prawnych,
  d) sporządzanie alfabetycznych list zgłoszonych kandydatur w wyborach do organów Spółdzielni oraz na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
  e) obliczanie wyników głosowania.

 4. Do zadań Komisji Wnioskowej należy przyjmowanie wniosków zgłaszanych w toku obrad i skierowanie ich do Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia.

 5. Każda z komisji ze swej działalności sporządza protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz.

§ 12

 1. Obrady toczą się zgodnie z kolejnością spraw ustaloną w porządku obrad.

 2. Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej części Walnego Zgromadzenia przedstawia protokół stwierdzający prawidłowość zwołania danej części Walnego
  Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

 3. Każdą sprawę wnoszoną pod obrady danej części Walnego Zgromadzenia referuje przedstawiciel organu, do którego kompetencji ona należy lub inna osoba upoważniona przez Zarząd Spółdzielni.

 4. (skreślony)

§ 13

 1. Przewodniczący otwierając dyskusję udziela głosu w kolejności zgłaszających się mówców. Na zarządzenie Przewodniczącego, zgłoszenia powinny być dokonywane na piśmie z podaniem imienia i nazwiska. Czas wypowiedzi mówców ogranicza się do 4 minut, a po upływie 4 minut decyzję w sprawie przedłużenia wypowiedzi podejmował będzie Przewodniczący każdej części Walnego Zgromadzenia. Dyskusja nad sprawozdaniami i oceną działalności odbywa się łącznie.

 2. Przewodniczący każdej części Walnego Zgromadzenia może zarządzić zgłaszanie wniosków do Komisji w ustalonym czasie.

 3. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, że odbiega od tematu lub przekracza ustalony czas wystąpień.

 4. W sprawach formalnych, Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania, a za formalne uważa się wnioski dotyczące sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności:
  a) ograniczenia czasu wypowiedzi,
  b) zamknięcia listy dyskutantów,
  c) przerwania dyskusji,
  d) głosowania bez dyskusji,
  e) kolejności i sposobu uchwalania wniosków,
  f) zarządzenia przerw w obradach.

 5. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu powinny być zgłoszone na piśmie z podaniem imienia i nazwiska na ręce sekretarza każdej części Walnego Zgromadzenia.

§ 14

 1. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne przeprowadza się tylko w sprawie wyborów i odwołania członków Rady Nadzorczej. Głosowanie tajne zarządza przewodniczący części Walnego Zgromadzenia także w innych sprawach, z wyłączeniem wyboru prezydium części Walnego Zgromadzenia, jeśli zażąda tego
  1/5 członków obecnych na części Walnego Zgromadzenia.

 2. Głosowanie jawne odbywa się w sprawie każdej uchwały oddzielnie przez podniesienie ręki na wezwanie przewodniczącego każdej części Walnego Zgromadzenia: „kto jest za uchwałą”, a następnie: „kto jest przeciw uchwale”.

 3. Głosowanie tajne odbywa się przy pomocy kart do głosowania, ostemplowanych pieczęcią Spółdzielni i z oznaczeniem uchwały, której głosowanie dotyczy.

 4. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna oblicza głosy oraz ogłasza wynik głosowania. Wynik głosowania powinien być odnotowany w protokole części Walnego Zgromadzenia w odniesieniu do każdej uchwały oddzielnie.

§ 15

Liczbę mandatów członków Rady Nadzorczej dla poszczególnych części Walnego Zgromadzenia określa Rada Nadzorcza proporcjonalnie do ilości członków zamieszkałych w danym osiedlu wg stanu na dzień 1 stycznia tego roku, w którym dokonywane są wybory.

§ 16

 1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni zgłaszają członkowie Spółdzielni obecni na danej części Walnego Zgromadzenia do przewodniczącego części Walnego Zgromadzenia uzasadniając odpowiednio każdą zgłoszoną
  kandydaturę.

 2. Kandydatem może być jedynie członek Spółdzielni wchodzący w skład danej części Walnego Zgromadzenia.

 3. Spośród zgłoszonych kandydatów mogą być brane pod uwagę jedynie te osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie.

 4. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący części Walnego Zgromadzenia ogłasza listę zgłoszonych kandydatów.

§ 17

 1. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których umieszczone są w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów zgłoszonych na części Walnego Zgromadzenia.

 2. Głosujący pozostawiają na karcie wyborczej tylko tyle nazwisk kandydatów, ile przysługuje mandatów członków Rady Nadzorczej, pozostałe nazwiska skreślają.

 3. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny.

 4. Przy obliczaniu głosów bierze się pod uwagę karty wyborcze, na których pozostawiono liczbę kandydatów zgodną z ilością mandatów lub mniejszą liczbę tych kandydatów.

 5. Karty wyborcze, na których pozostawiono większą liczbę kandydatów od ilości miejsc (mandatów) a także karty ze skreśleniami wszystkich kandydatów są nieważne i nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu liczby głosów.

 6. Karty wyborcze, na których pozostawiono mniejszą od ilości mandatów liczbę kandydatów są ważne, lecz do obliczenia głosów brane są tylko nazwiska kandydatów nieskreślonych na karcie.

 7. Członkami Rady Nadzorczej zostają kandydaci, którzy w I turze wyborów otrzymali co najmniej 50% oddanych głosów. Jeżeli w I turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie mandaty zarządza się II turę wyborów. Do II tury wyborów staje tylko podwójna liczba osób w stosunku do nieobsadzonych mandatów spośród tych kandydatów, którzy w I turze wyborów otrzymali najwięcej głosów. Członkami Rady Nadzorczej zostają kandydaci wybrani w I turze wyborów oraz kandydaci, którzy w II turze otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów.

 8. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej ilości głosów na dowolnym etapie wyborów, zarządza się dodatkowe głosowanie rozstrzygające o kolejności pomiędzy nimi.

 9. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Mandatowo-Skrutacyjna a wyniki głosowania ogłasza przewodniczący Komisji.

§ 18

 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przez część Walnego Zgromadzenia, które dokonało wyboru przed upływem okresu, na który zostali wybrani, w przypadku niewywiązywania się ze swoich obowiązków.

 2. Uchwała w tym przedmiocie zapada większością 2/3 oddanych głosów zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Statutu.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych przepisami prawa, Statutu lub Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w zakresie obradowania i podejmowania uchwał, rozstrzygają Prezydia poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

§ 20

 1. Po wyczerpaniu lub zamknięciu dyskusji i ewentualnej odpowiedzi referenta, przewodniczący poddaje pod głosowanie wnioski przestrzegając zasady, aby wnioski najdalej idące głosowane były w pierwszej kolejności.

 2. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący zawiadamia, które wnioski zamierza poddać pod głosowanie oraz w jakim porządku wnioski te będą głosowane. Poprawki do wniosku głównego głosuje się przed wnioskami dalszymi.

§ 21

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad części Walnego Zgromadzenia.

§ 22

 1. Z obrad z każdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz zebrania.

 2. Protokoły i uchwały Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków, przedstawicieli Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.

 3. Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat.

§ 23

 1. Po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia członkowie Zarządu w obecności co najmniej połowy przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia podejmują czynności mające na celu stwierdzenie wyborów i sporządzają protokół, który zawiera:
  1) wyniki wyborów członków Rady Nadzorczej na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia;
  2) wykaz kandydatów, którzy w wyniku głosowania uzyskali mandat członka Rady Nadzorczej na następną kadencję.

 2. Posiedzenie Zarządu, o którym mowa w ust. 1, z udziałem co najmniej połowy przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zwołuje Zarząd w ciągu 7 dni od dnia odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

 3. Protokół po przeczytaniu i akceptacji przez uprawnionych wymienionych w ust. 1 zostaje podpisany przez przewodniczących uczestniczących w posiedzeniu, o których mowa w § 77 ust. 7 Statutu.

 4. O wynikach wyborów do Rady Nadzorczej informuje Zarząd w drodze komunikatu poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń, w terminie 10 dni od zakończenia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

§ 24

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.

 2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.

 3. Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.

 4. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu.

 5. Jeżeli Zarząd wytacza powództwo, Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę Nadzorczą. W wypadku nieustanowienia pełnomocnika sąd właściwy do rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla Spółdzielni.

 6. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia
  wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.

 7. Jeżeli ustawa lub Statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin sześciotygodniowy wskazany w ust. 6 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w Statucie.

 8. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

§ 25

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i obowiązuje od dnia 16.06.2014.r.

VIII. W głosowaniu w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oddano 439 głosów, w tym:

 

Ilość części WZ

Osiedle

Data zebrania

za

przeciw

wstrz.

I

Poręba

12.05.2014

17

0

0

II

Poręba

13.05.2014

19

0

0

III

Łęgi

14.05.2014

17

2

0

IV

Łęgi

15.05.2014

20

3

1

V

Łęgi

16.05.2014

18

0

2

VI

Ruta

19.05.2014

13

0

4

VII

Ruta

20.05.2014

3

9

5

VIII

Ruta

21.05.2014

14

0

2

IX

Ruta

22.05.2014

13

0

2

X

Widok

23.05.2014

7

12

9

XI

Widok

26.05.2014

21

28

2

XII

Błonie

27.05.2014

10

12

1

XIII

Błonie

28.05.2014

20

0

0

XIV

Błonie

29.05.2014

9

5

0

XV

Czł. Oczekujący

30.05.2014

1

0

0

XVI

Skarpa

02.06.2014

13

0

2

XVII

Skarpa

03.06.2014

19

5

10

XVIII

Skarpa

04.06.2014

29

1

4

XIX

Skarpa

05.06.2014

19

0

0

XX

Skarpa

06.06.2014

20

6

6

XXI

Niska Skarpa

09.06.2014

6

0

0

308

83

48

 

– za przyjęciem uchwały oddano – 308 głosów,
– przeciw podjęciu – 83 głosy,
– wstrzymujących się – 48 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 10 /2014

Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.06.2014 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie § 79 pkt 15 w związku z § 90 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 10 /2014
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 16 .06.2014 r.

W Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów art. 44-46 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r., poz. 1443 ), art. 82 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222) oraz postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu.”

2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„ Członkowie Rady otrzymują za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej komisjach wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
– przewodniczący Rady Nadzorczej – 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członkowie prezydium Rady – 45% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członek Rady Nadzorczej – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę /Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm./, obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie wypłacono”.

3) § 8 otrzymuje brzmienie:
„ Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

 1. uchwalanie planów gospodarczo-finansowych i programów działalności kulturalno-oświatowej,
 2. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
  a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadan gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
  c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
  3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości, nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej, oraz nieodpłatnego przekazania na majątek dostawców mediów technologicznych sieci i przyłączy do nowo wybudowanych obiektów realizowanych w ramach inwestycji spółdzielni,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
 6. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 7. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu i Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
 8. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
 10. ustalanie zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części,
 11. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
 12. ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia
 13. uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
 14. uchwalanie regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań,
 15. uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej lokali,
 16. uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
 17. uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
 18. uchwalanie regulaminu wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
 19. uchwalanie regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane , inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy,
 20. uchwalanie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym,
 21. uchwalanie regulaminu wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu,
 22. uchwalanie regulaminu porządku domowego,
 23. uchwalanie regulaminu Zarządu,
 24. uchwalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 25. uchwalanie regulaminu wyboru członków Zarządu i odwoływania członków Zarządu,
 26. uchwalanie regulaminu komisji Rady Nadzorczej,
 27. uchwalanie regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania,
 28. uchwalanie regulaminu rozliczania wody
 29. uchwalanie innych regulaminów niezastrzeżonych do kompetencji innych organów statutowych Spółdzielni,
 30. wybór i odwoływanie członków Zarządu,
 31. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i od decyzji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
 32. zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w § 75 ust. 5 Statutu,
 33. podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z grona członków Spółdzielni,
 34. podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
 35. podejmowanie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu do wytoczenia powództwa o nakazanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji,
 36. uchylanie uchwał Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, o ile są niezgodne z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.
  Uchylenie uchwał może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia.

4) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ Do zadań Prezydium Rady Nadzorczej należy organizowanie pracy Rady, a w szczególności:
– przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady,
– opracowywanie projektów sprawozdań na Walne Zgromadzenie,
– przygotowywanie Radzie do rozpatrzenia wniosków zgłoszonych przez komisje,
– wykonywanie innych czynności związanych z organizowaniem pracy Rady.”.

5) w § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„W skład komisji wchodzi co najmniej 5 członków, wybranych spośród członków Rady Nadzorczej. Członkowie komisji na swym pierwszym posiedzeniu wybierają zastępcę przewodniczącego.”

6) w § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Komisje stałe działają w oparciu o regulaminy i plany pracy uchwalone przez Radę Nadzorczą”.

7) § 29 otrzymuje brzmienie:
Niniejszy regulamin uchwalony został przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w dniu 16.06.2014 r.

 

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 10 /2014
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 16 .06.2014 r.

Regulamin
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów art. 44-46 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U.. z 2013 r., poz. 1443 ), art. 82 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222) oraz postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu.
 2. Rada Nadzorcza jest organem nadzorującym i kontrolującym działalność Zarządu Spółdzielni.
 3. Rada nadzoruje i kontroluje wykonywanie zadań i realizację celów statutowych Spółdzielni oraz czuwa nad całokształtem jej działalności.

II. ZASADY CZŁONKOSTWA W RADZIE, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 2

 1. Rada Nadzorcza składa się z 21 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni.
 2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
 3. W skład Rady nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
 4. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu tej samej Spółdzielni. Nie pozbawia to prawa do kandydowania w wyborach do tych organów Spółdzielni.

§ 3

 1. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Czas trwania kadencji liczy się od dokonania jej wyboru w trybie § 84d ust. 1-3 Statutu do dnia dokonania wyboru Rady Nadzorczej na następną kadencję w tym samym trybie.
 2. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej, przy czym za pierwszą kadencję należy przyjąć wybór na członka Rady Nadzorczej w 2009 r.
 3. Można zostać ponownie wybranym na członka Rady Nadzorczej, jeżeli istniała kadencyjna przerwa pomiędzy poprzednim pełnieniem tej funkcji o długości nieprzekraczającej 2 kolejnych kadencji.

§ 4

 1. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
 2. Do podstawowych obowiązków członka Rady Nadzorczej należy:
  – aktywny udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i komisji problemowych do których został wybrany,
  – realizowanie zadań programowych Rady Nadzorczej oraz gospodarczych i społecznych celów Spółdzielni,
  – przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą,
  – sumienne wykonywanie powierzonych mu zadań oraz funkcji w Radzie Nadzorczej i obowiązków wynikających z członkostwa w Spółdzielni,
  – uczestniczenie w spotkaniach z członkami Spółdzielni.
 3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 5

Członkowie Rady otrzymują za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej komisjach wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
– przewodniczący Rady Nadzorczej – 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członkowie prezydium Rady – 45% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członek Rady Nadzorczej – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę /Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm./, obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie wypłacono.

§ 6

Członek Rady odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.

§ 7

 1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
  1/ odwołania większością 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru,
  2/ zrzeczenia się mandatu,
  3/ ustania członkostwa w Spółdzielni,
  4/ zmiany przynależności do części Walnego Zgromadzenia.
 2. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu określonego w § 104 ust. 4 Statutu, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu członków tego organu w pełnieniu czynności. W terminie 1 miesiąca od dnia podjęcia uchwały o zawieszeniu członka Rady, dana część Walnego Zgromadzenia, która dokonała wyboru zawieszonego członka Rady rozstrzyga o odwołaniu członka Rady lub uchyleniu zawieszenia.
 3. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, wybierająca go część Walnego Zgromadzenia może dokonać wyboru innego członka Rady Nadzorczej do końca kadencji.


III. Zakres działania RADY

§ 8

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

 1. uchwalanie planów gospodarczo-finansowych i programów działalności kulturalno-oświatowej,
 2. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
  a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań
  gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
  c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
 3. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości, nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej , oraz nieodpłatnego przekazania na majątek dostawców mediów technologicznych sieci i przyłączy do nowo wybudowanych obiektów realizowanych w ramach inwestycji spółdzielni,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
 7. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
 8. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu i Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
 9. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
 11. ustalanie zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części,
 12. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
 13. ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
 14. uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
 15. uchwalanie regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań,
 16. uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej lokali,
 17. uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
 18. uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
 19. uchwalanie regulaminu wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
 20. uchwalanie regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane , inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy,
 21. uchwalanie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym,
 22. uchwalanie regulaminu wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu,
 23. uchwalanie regulaminu porządku domowego,
 24. uchwalanie regulaminu Zarządu,
 25. uchwalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 26. uchwalanie regulaminu wyboru członków Zarządu i odwoływania członków Zarządu,
 27. uchwalanie regulaminu komisji Rady Nadzorczej,
 28. uchwalanie regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania,
 29. uchwalanie regulaminu rozliczania wody
 30. uchwalanie innych regulaminów niezastrzeżonych do kompetencji innych organów statutowych Spółdzielni,
 31. wybór i odwoływanie członków Zarządu,
 32. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i od decyzji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
 33. zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w § 75 ust. 5 Statutu,
 34. podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z grona członków Spółdzielni,
 35. podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
 36. podejmowanie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu do wytoczenia powództwa o nakazanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji,
 37. uchylanie uchwał Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, o ile są niezgodne z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.
  Uchylenie uchwał może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia.


IV. WYBORY DO RADY NADZORCZEJ

§ 9

 1. Liczbę mandatów członków Rady Nadzorczej dla poszczególnych części Walnego Zgromadzenia określa Rada Nadzorcza proporcjonalnie do ilości członków zamieszkałych w danym osiedlu wg stanu na dzień 1 stycznia tego roku, w którym dokonywane są wybory.
 2. Wybory członków Rady Nadzorczej odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 10

 1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni zgłaszają członkowie Spółdzielni obecni na danej części Walnego Zgromadzenia do przewodniczącego części Walnego Zgromadzenia uzasadniając odpowiednio każdą zgłoszoną kandydaturę.
 2. Kandydatem może być jedynie członek Spółdzielni wchodzący w skład danej części Walnego Zgromadzenia.
 3. Spośród zgłoszonych kandydatów mogą być brane pod uwagę jedynie te osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie.
 4. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący części Walnego Zgromadzenia ogłasza listę zgłoszonych kandydatów.

§ 11

 1. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których umieszczone są w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów zgłoszonych na części Walnego Zgromadzenia.
 2. Głosujący pozostawiają na karcie wyborczej tylko tyle nazwisk kandydatów, ile przysługuje mandatów członków Rady Nadzorczej, pozostałe nazwiska skreślają.
 3. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny.
 4. Przy obliczaniu głosów bierze się pod uwagę karty wyborcze, na których pozostawiono liczbę kandydatów zgodną z ilością mandatów lub mniejszą liczbę tych kandydatów.
 5. Karty wyborcze, na których pozostawiono większą liczbę kandydatów od ilości miejsc (mandatów) a także karty ze skreśleniami wszystkich kandydatów są nieważne i nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu liczby głosów.
 6. Karty wyborcze, na których pozostawiono mniejszą od ilości mandatów liczbę kandydatów są ważne, lecz do obliczenia głosów brane są tylko nazwiska kandydatów nieskreślonych na karcie.
 7. Członkami Rady Nadzorczej zostają kandydaci, którzy w I turze wyborów otrzymali co najmniej 50% oddanych głosów. Jeżeli w I turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie mandaty zarządza się II turę wyborów. Do II tury wyborów staje tylko podwójna liczba osób w stosunku do nieobsadzonych mandatów spośród tych kandydatów, którzy w I turze wyborów otrzymali najwięcej głosów. Członkami Rady Nadzorczej zostają kandydaci wybrani w I turze wyborów oraz kandydaci, którzy w II turze otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów.
 8. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej ilości głosów na dowolnym etapie wyborów, zarządza się dodatkowe głosowanie rozstrzygające o kolejności pomiędzy nimi.
 9. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Mandatowo-Skrutacyjna a wyniki głosowania ogłasza przewodniczący Komisji.

§ 12

 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przez część Walnego Zgromadzenia, które dokonało wyboru przed upływem okresu, na który zostali wybrani, w przypadku niewywiązywania się ze swoich obowiązków.
 2. Uchwała w tym przedmiocie zapada większością 2/3 oddanych głosów zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Statutu.

§ 13

 1. Po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia członkowie Zarządu w obecności co najmniej połowy przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia podejmują czynności mające na celu stwierdzenie wyborów i sporządzają protokół, który zawiera:
  1) wyniki wyborów członków Rady Nadzorczej na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia;
  2) wykaz kandydatów, którzy w wyniku głosowania uzyskali mandat członka Rady Nadzorczej na następną kadencję.
 2. Posiedzenie Zarządu, o którym mowa w ust. 1, z udziałem co najmniej połowy Przewodniczących poszczególnych części Walnego Zgromadzenia
  zwołuje Zarząd w ciągu 7 dni od dnia odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.
 3. Protokół po przeczytaniu i akceptacji przez uprawnionych wymienionych w ust. 1 zostaje podpisany przez przewodniczących uczestniczących w posiedzeniu,
  o których mowa w § 77 ust. 7 Statutu.
 4. O wynikach wyborów do Rady Nadzorczej informuje Zarząd w drodze komunikatu poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń,w terminie 10 dni od zakończenia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

V. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA RADY

§ 14

 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego wchodzą: przewodniczący, jego zastępcy, sekretarz oraz przewodniczący stałych komisji Rady.
 2. Do zadań Prezydium Rady Nadzorczej należy organizowanie pracy Rady, a w szczególności:
  – przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady,
  – opracowywanie projektów sprawozdań na Walne Zgromadzenie,
  – przygotowywanie Radzie do rozpatrzenia wniosków zgłoszonych przez komisje,
  – wykonywanie innych czynności związanych z organizowaniem pracy Rady.

§ 15

 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Komisję Rewizyjną i inne komisje stałe.
 2. W miarę potrzeb Rada Nadzorcza może powoływać również komisje doraźne do realizacji określonych zadań, każdorazowo ustalając jej skład osobowy, przedmiot działania i czas funkcjonowania.
 3. W skład komisji wchodzi co najmniej 5 członków, wybranych spośród członków Rady Nadzorczej. Członkowie komisji na swym pierwszym posiedzeniu wybierają zastępcę przewodniczącego.
 4. Komisje stałe działają w oparciu o regulaminy i plany pracy uchwalone przez Radę Nadzorczą.
 5. Komisje Rady mają charakter opiniodawczo-doradczy.
 6. Podjęte wnioski i zalecenia komisje przedkładają Radzie Nadzorczej.
 7. Komisje Rady współpracują ze sobą i w miarę potrzeb odbywają wspólne posiedzenia.

§ 16

Rada może w czasie trwania kadencji dokonywać w miarę potrzeb zmian w składzie Prezydium oraz komisji stałych i doraźnych Rady.
VI. TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 17

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego co najmniej raz na 3 miesiące.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący ostatniej części Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od daty zebrania.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane również na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 18

1. Posiedzenie Rady może się odbywać w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady.
2. Podejmowanie prawomocnych uchwał przez Radę Nadzorczą wymaga obecności na posiedzeniu co najmniej połowy liczby członków Rady wybranych, zgodnie ze Statutem Spółdzielni, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.

§ 19

 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są jawne i mogą się im przysłuchiwać członkowie Spółdzielni.
 2. Prowadzący posiedzenie może za zgodą Rady udzielić głosu osobie przysłuchującej się obradom.

§ 20

1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady, zawierające czas, miejsce i porządek obrad, powinno być dostarczone na piśmie członkom Rady najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

2. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru członków, o czasie i miejscu tego posiedzenia Rady zawiadamia się również zainteresowanego członka Spółdzielni, co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia, z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień. Jeżeli zainteresowany członek, prawidłowo zawiadomiony nie przybędzie na posiedzenie, Rada Nadzorcza może rozpatrywać sprawę bez jego udziału. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.

3. Porządek obrad posiedzenia proponuje Prezydium Rady z uwzględnieniem wniosków złożonych przez Zarząd Spółdzielni, komisje Rady i jej indywidualnych członków.
Porządek obrad powinien zawierać:
– przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady,
– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
– informacje z działalności poszczególnych komisji oraz wnioski z dokonanych przez nie czynności kontrolnych,
– inne sprawy merytoryczne.

§ 21

 1. Obrady Rady prowadzi Przewodniczący lub jego Zastępca, stwier­dzając prawidłowość zwołania posiedzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał.
 2. Prowadzący obrady może ograniczyć czas wypowiedzi lub ilość wypowiedzi jednego członka Rady w danej sprawie, a także zwrócić mu uwagę lub odebrać głos jeśli wypowiedź odbiega od dyskusji. Za zgodą Rady dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami obrad jednocześnie.
 3. W sprawach formalnych prowadzący posiedzenie udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności:
  a/ ograniczenia czasu wystąpień,
  b/ zamknięcia listy dyskutantów,
  c/ przerwania dyskusji,
  d/ głosowania bez dyskusji.
  e/ kolejności i sposobie uchwalania wniosków,
  f/ zarządzania przerw w obradach,
  h/ przerwania obrad.
  W dyskusji nad wnioskiem formalnym dopuszcza się jedynie dwa głosy – jeden za i jeden przeciw wnioskowi, przy czym za głos popierający uważa się wystąpienie osoby zgłaszającej ten wniosek.
 4. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Na prośbę prowadzącego posiedzenie Rady wnioski i oświadczenia należy składać na piśmie.

§ 22

Decyzje Rady powinny mieć formę uchwał. W sprawach, w których Rada wykonuje uprawnienia kontrolno-nadzorcze, podejmuje ona uchwały w formie zaleceń i wniosków kierowanych do realizacji przez Zarząd Spółdzielni. W sprawach nie wymagających decyzji, Rada wyraża swoje stanowisko w formie opinii zapisanej do protokołu.

§ 23

 1. W razie, gdy temat obrad wymaga podjęcia uchwały, przewodniczący posiedzenia poddaje zgłoszone wnioski pod głosowanie.
 2. Wnioski najdalej idące powinny być głosowane w pierwszej kolejności.
 3. Wnioski w sprawach formalnych głosowane są poza kolejnością.
 4. Członek Rady nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.
 5. Głosowanie odbywa się jawnie, o ile przepisy ustawy lub Statutu nie stanowią inaczej. Na wniosek członka, Rada Nadzorcza może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 6. Wybory i odwołanie Członków Zarządu odbywają się w głosowaniu tajnym, na podstawie zasad określonych w Regulaminie wyboru i w Regulaminie odwoływania członków Zarządu SM Czuby” w Lublinie uchwalonych przez Radę Nadzorczą.

§ 24

 1. Uchwały Rady są ważne, jeśli zostały podjęte większością głosów, przy obecności na posiedzeniu co najmniej połowy liczby członków Rady wybranych zgodnie ze Statutem Spółdzielni, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.
 2. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez Radę uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
 3. Uchwały Rady Nadzorczej są wywieszane w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia na tablicy ogłoszeń w Zarządzie Spółdzielni przez okres 30 dni z wyjątkiem uchwał dotyczących spraw, których zakaz ujawniania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.

§ 25

Uchwały Rady mogą zapadać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości w sposób i w terminie określonym w § 20 ust. 1 i ust. 2 niniejszego Regulaminu.

§ 26

Uchwały Rady obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz jej Organy.

§ 27

Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w trybie postępowania wewnątrzspółdzielczego, z zastrzeżeniem treści § 69 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółdzielni.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

 1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który powinien zawierać:
  a/ numer kolejny, datę i miejsce posiedzenia,
  b/ listę obecności,
  c/ porządek obrad,
  d/ zgłoszone wnioski,
  e/ wyniki przeprowadzonych głosowań nad wnioskami z podaniem liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”,
  f/ stwierdzenia powzięcia uchwał oraz ich pełną treść wraz z uzasadnieniem, jeśli jest ono wymagane odpowiednimi przepisami,
  g/ oświadczenia złożone do protokółu,
  h/ podpis przewodniczącego i sekretarza.
 2. Podjęte na posiedzeniu Rady uchwały wpisuje się do prowadzonego w Spółdzielni Rejestru Uchwał z podaniem ich oznakowania, tytułu i daty.
 3. Dokumentacja powinna być przechowywana na terenie Spółdzielni tak, aby zawsze była dostępna dla członków Spółdzielni i osób będących stroną w sprawach.

§ 29

Niniejszy regulamin uchwalony został przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w dniu 16.06.2014 roku.

 

XI. W głosowaniu w sprawie uwzględnienia odwołania i uchyleniem uchwały Rady Nadzorczej nr 18/5/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie dzierżawy terenu na działce nr 24/15 w osiedlu Skarpa pod kioski handlowe – oddano 431 głosów, w tym:

 

Ilość części WZ

Osiedle

Data zebrania

za

przeciw

wstrz.

I

Poręba

12.05.2014

0

17

0

II

Poręba

13.05.2014

0

19

0

III

Łęgi

14.05.2014

0

17

0

IV

Łęgi

15.05.2014

0

21

3

V

Łęgi

16.05.2014

0

18

0

VI

Ruta

19.05.2014

0

12

5

VII

Ruta

20.05.2014

6

0

11

VIII

Ruta

21.05.2014

0

12

7

IX

Ruta

22.05.2014

0

15

0

X

Widok

23.05.2014

0

14

12

XI

Widok

26.05.2014

4

36

6

XII

Błonie

27.05.2014

9

13

1

XIII

Błonie

28.05.2014

0

20

0

XIV

Błonie

29.05.2014

9

4

1

XV

Czł. Oczekujący

30.05.2014

1

0

0

XVI

Skarpa

02.06.2014

9

4

1

XVII

Skarpa

03.06.2014

10

21

4

XVIII

Skarpa

04.06.2014

13

13

6

XIX

Skarpa

05.06.2014

4

12

2

XX

Skarpa

06.06.2014

8

22

3

XXI

Niska Skarpa

09.06.2014

0

6

0

73

296

62

 

– za uchyleniem uchwały Rady Nadzorczej – 73 głosy,
– za utrzymaniem w mocy uchwały Rady Nadzorczej – 296 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 62 głosy.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 11 /2014

Walnego Zgromadzenie
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.06. 2014 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania od uchwały Nr 18/5/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie dzierżawy terenu na działce nr 24/15 w osiedlu Skarpa pod kioski handlowe.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze /Dz. U. z 2013 r., poz. 1443/ oraz § 79 pkt 10 Statutu Spółdzielni, uchwala się co następuje:

§ 1

Utrzymać w mocy uchwałę nr 18/5/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie dzierżawy terenu na działce nr 24/15 w osiedlu Skarpa pod kioski handlowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik
do uchwały Nr 11/2014
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.06.2014 r.

UZASADNIENIE

Działka oznaczona nr 24/15, będąca własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, została zagospodarowana zgodnie z planem realizacyjnym osiedla i pozwoleniem na budowę. Warunki techniczne terenu, w tym przebiegające przez przedmiotową działkę uzbrojenie podziemne (sieć wodociągowa, cieplna, telefoniczna i oświetleniowa), uniemożliwiają lokalizację kiosków na przewidzianym terenie. Ewentualna przebudowa sieci wymagałaby przeprojektowania i przeprowadzenia kosztownych i uciążliwych dla mieszkańców osiedla robót.
Ponadto, określona przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa w piśmie z dnia 15 maja 2013 r., powierzchnia terenu przewidziana pod dzierżawę, tj. ok. 45m2, jest zbyt mała dla zlokalizowania i funkcjonowania 5 kiosków handlowych.
Nadmienić również należy, że mieszkańcy budynku przy ulicy Fantastycznej 21 na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24 maja 2013 r. złożyli protest przeciwko lokalizacji kiosków w tym rejonie w obawie powrotu targowiska handlowego w bezpośrednim sąsiedztwie ich nieruchomości.

XII. W głosowaniu w sprawie uwzględnienia odwołania i uchyleniem uchwały Rady Nadzorczej nr 72/25/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2013 r. członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za wykonanie zadań w 2013 r.
Oddano 427 głosów, w tym:

 

Ilość części WZ

Osiedle

Data zebrania

za

przeciw

wstrz.

I

Poręba

12.05.2014

0

17

0

II

Poręba

13.05.2014

0

19

0

III

Łęgi

14.05.2014

0

16

2

IV

Łęgi

15.05.2014

1

20

3

V

Łęgi

16.05.2014

0

16

4

VI

Ruta

19.05.2014

0

10

5

VII

Ruta

20.05.2014

6

3

7

VIII

Ruta

21.05.2014

1

10

6

IX

Ruta

22.05.2014

0

14

0

X

Widok

23.05.2014

10

11

5

XI

Widok

26.05.2014

28

22

0

XII

Błonie

27.05.2014

9

7

5

XIII

Błonie

28.05.2014

0

20

0

XIV

Błonie

29.05.2014

9

4

1

XV

Czł. Oczekujący

30.05.2014

1

0

0

XVI

Skarpa

02.06.2014

11

1

2

XVII

Skarpa

03.06.2014

17

15

0

XVIII

Skarpa

04.06.2014

15

16

2

XIX

Skarpa

05.06.2014

9

10

1

XX

Skarpa

06.06.2014

7

21

2

XXI

Niska Skarpa

09.06.2014

0

6

0

124

258

45

 

– za uchyleniem uchwały Rady Nadzorczej – 124 głosy,
– za utrzymaniem w mocy uchwały Rady Nadzorczej – 258 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 45 głosów.

Walne Zgromadzenie odjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 12 /2014

Walnego Zgromadzenie
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.06.2014 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania od uchwały nr 72/25/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2013 r. członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za wykonanie zadań w 2013 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze /Dz. U. z 2013 r., poz. 1443/ oraz § 79 pkt 10 Statutu Spółdzielni, uchwala się co następuje:

§ 1

Utrzymać w mocy uchwałę nr 72/25/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyznania premii za IV kwartał 2013 r. członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za wykonanie zadań w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik
do uchwały Nr 12/2014
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 16.06. 2014 r.

UZASADNIENIE

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie § 3 ust. 2 Zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, przyznaje premię Członkom Zarządu Spółdzielni. W przypadku określenia przez Radę Nadzorczą zadań premiowych, zgodnie z § 5 ust. 1 powołanych Zasad, premia zadaniowa dla Członków Zarządu wynosi do 15% wynagrodzenia zasadniczego. Stosownie do § 5 ust. 4 Zasad wynagradzania, w wypadku braku zadań premiowych na dany kwartał przyznanie premii następuje uznaniowo na podstawie oceny bieżącej działalności Członków Zarządu i jej wysokość nie podlega ograniczeniu, o którym mowa w § 5 ust. 1.
Rada Nadzorcza Spółdzielni nie określiła zadań premiowych na IV kwartał 2013 r. Na podstawie § 5 ust. 4 Zasad wynagradzania, po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu w 2013 roku, biorąc pod uwagę między innymi: wyniki działalności gospodarczo – finansowej za trzy kwartały 2013 r., zakończenie spłaty kredytów zaciągniętych przed 15 laty, na zasadach określonych w ugodzie z PKO BP, w wyniku której umorzono kwotę około 2.000.000 zł tytułem odsetek należnych bankowi, wyniki kontroli przeprowadzonych przez: Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcję Pracy, Bank PKO BP oraz Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – postanowiła przyznać za IV kwartał 2013 r. dla członków Zarządu Spółdzielni premię w wysokości 30 %.

XIII głosowanie
W głosowaniu w sprawie uwzględnienia odwołania Mariana Cybulaka od uchwały Rady Nadzorczej nr 62/38/2013 o wykluczeniu i uchyleniem uchwały – oddano 412 głosów, w tym:

 

Ilość części WZ

Osiedle

Data zebrania

za

przeciw

wstrz.

I

Poręba

12.05.2014

12

0

4

II

Poręba

13.05.2014

19

0

0

III

Łęgi

14.05.2014

19

0

0

IV

Łęgi

15.05.2014

24

0

0

V

Łęgi

16.05.2014

18

0

2

VI

Ruta

19.05.2014

17

0

0

VII

Ruta

20.05.2014

11

1

4

VIII

Ruta

21.05.2014

16

0

2

IX

Ruta

22.05.2014

12

0

3

X

Widok

23.05.2014

18

0

5

XI

Widok

26.05.2014

43

0

0

XII

Błonie

27.05.2014

22

1

0

XIII

Błonie

28.05.2014

20

0

0

XIV

Błonie

29.05.2014

13

0

1

XV

Czł. Oczekujący

30.05.2014

1

0

0

XVI

Skarpa

02.06.2014

12

0

0

XVII

Skarpa

03.06.2014

25

0

4

XVIII

Skarpa

04.06.2014

32

0

1

XIX

Skarpa

05.06.2014

15

0

1

XX

Skarpa

06.06.2014

26

0

3

XXI

Niska Skarpa

09.06.2014

6

0

0

382

2

28

 

– za uchyleniem uchwały Rady Nadzorczej – 382 głosy,
– za utrzymaniem w mocy uchwały Rady Nadzorczej – 2 głosy,
– wstrzymujących się od głosowania – 28 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 13/ 2014

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 16.06.2014 r.

w sprawie: wykluczenia Pana Mariana Cybulak ze Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

W związku z odwołaniem wniesionym w dniu 27.11.2013 r. od Uchwały Nr 62/38/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z dnia 05.11.2013 r. w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni Pana Mariana Cybulaka zam. w Lublinie przy ul. Fantastycznej 4/12, Nr członkowski 9370 – Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze ( Dz.U. Nr 188 poz. 1848 z 2003 r. z późn. zm. ) oraz § 79 pkt 10 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Uchyla się Uchwałę Nr 62/38/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z dnia 05.11.2013 r. w sprawie wykluczenia Pana ze Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 382 członków, przeciw głosowało 2 członków, wstrzymało się od głosu 28 członków.
XIV. W głosowaniu w sprawie uwzględnienie odwołania Renaty Skiba od uchwały Rady Nadzorczej nr 16/ 8/2013 o wykluczeniu i uchyleniem uchwały – oddano 405 głosów, w tym:

 

Ilość części WZ

Osiedle

Data zebrania

za

przeciw

wstrz.

I

Poręba

12.05.2014

0

17

0

II

Poręba

13.05.2014

0

11

5

III

Łęgi

14.05.2014

2

16

0

IV

Łęgi

15.05.2014

0

17

7

V

Łęgi

16.05.2014

0

15

3

VI

Ruta

19.05.2014

0

13

4

VII

Ruta

20.05.2014

0

15

1

VIII

Ruta

21.05.2014

0

11

8

IX

Ruta

22.05.2014

0

10

5

X

Widok

23.05.2014

0

12

12

XI

Widok

26.05.2014

6

21

16

XII

Błonie

27.05.2014

0

20

3

XIII

Błonie

28.05.2014

0

20

0

XIV

Błonie

29.05.2014

0

13

1

XV

Czł. Oczekujący

30.05.2014

0

1

0

XVI

Skarpa

02.06.2014

0

7

5

XVII

Skarpa

03.06.2014

1

22

9

XVIII

Skarpa

04.06.2014

9

17

5

XIX

Skarpa

05.06.2014

0

16

1

XX

Skarpa

06.06.2014

2

11

9

XXI

Niska Skarpa

09.06.2014

0

6

0

20

291

94

 

– za uchyleniem uchwały Rady Nadzorczej – 20 głosów,
– za utrzymaniem w mocy uchwały Rady Nadzorczej – 291 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 94 głosy.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 14 /2014

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 16.06.2014 r.

w sprawie: wykluczenia Pani Renaty Skiba ze Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie

W związku z odwołaniem wniesionym w dniu 07.05.2013r. od Uchwały Nr 16/8/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z dnia 26.03.2013 r. w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni Pani Renaty Skiby zam. w Lublinie przy ul. Różanej 21/12 Nr członkowski 20800 – Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze ( Dz.U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 r. z późn. zm. ) oraz § 79 pkt 10 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Utrzymuje się w mocy Uchwałę Nr 16/8/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z dnia 26.03.2013 r. w sprawie wykluczenia Pani ze Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 291 członków, przeciw głosowało 20 członków, wstrzymało się od głosu 94 członków.

XV. W głosowaniu w sprawie uwzględnienia odwołania Heleny Szymona od uchwały Rady Nadzorczej nr 21/ 13 /2013 o wykluczeniu i uchyleniem uchwały – oddano 414 głosów, w tym:

 

Ilość części WZ

Osiedle

Data zebrania

za

przeciw

wstrz.

I

Poręba

12.05.2014

10

1

2

II

Poręba

13.05.2014

10

0

7

III

Łęgi

14.05.2014

19

0

0

IV

Łęgi

15.05.2014

21

0

3

V

Łęgi

16.05.2014

18

0

1

VI

Ruta

19.05.2014

17

0

0

VII

Ruta

20.05.2014

14

1

1

VIII

Ruta

21.05.2014

18

1

0

IX

Ruta

22.05.2014

10

0

5

X

Widok

23.05.2014

18

0

7

XI

Widok

26.05.2014

40

0

0

XII

Błonie

27.05.2014

17

0

4

XIII

Błonie

28.05.2014

18

0

2

XIV

Błonie

29.05.2014

12

0

2

XV

Czł. Oczekujący

30.05.2014

1

0

0

XVI

Skarpa

02.06.2014

13

0

0

XVII

Skarpa

03.06.2014

31

0

2

XVIII

Skarpa

04.06.2014

32

0

1

XIX

Skarpa

05.06.2014

17

0

2

XX

Skarpa

06.06.2014

28

0

2

XXI

Niska Skarpa

09.06.2014

6

0

0

370

3

41

 

– za uchyleniem uchwały Rady Nadzorczej – 370 głosów,
– za utrzymaniem w mocy uchwały Rady Nadzorczej – 3 głosy
– wstrzymujących się od głosowania – 41 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 15/ 2014

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 16.06.2014 r.

w sprawie: wykluczenia Pani Heleny Szymony ze Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

W związku z odwołaniem wniesionym w dniu 07.07.2013 r. od Uchwały Nr 21/13/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z dnia 26.03.2013 r. w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni Pani Heleny Szymony zam. w Lublinie przy ul. Różanej 3/69, Nr członkowski 3606 – Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze ( Dz.U. Nr 188 poz. 1848 z 2003 r. z późn. zm. ) oraz § 79 pkt 10 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Uchyla się Uchwałę Nr 21/13/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z dnia 26.03.2013 r. w sprawie wykluczenia Pani/a ze Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 370 członków, przeciw głosowało 3 członków, wstrzymało się od głosu 41 członków.

XVI. W głosowaniu w sprawie w sprawie uwzględnienie odwołania Kazimiery Trojanowskiej od uchwały Rady Nadzorczej nr 60/ 36 /2013 o wykluczeniu i uchyleniem uchwały – oddano 406 głosów, w tym:

 

Ilość części WZ

Osiedle

Data zebrania

za

przeciw

wstrz.

I

Poręba

12.05.2014

3

10

1

II

Poręba

13.05.2014

0

19

0

III

Łęgi

14.05.2014

2

9

3

IV

Łęgi

15.05.2014

0

15

8

V

Łęgi

16.05.2014

0

15

4

VI

Ruta

19.05.2014

0

12

4

VII

Ruta

20.05.2014

0

15

1

VIII

Ruta

21.05.2014

1

6

11

IX

Ruta

22.05.2014

0

12

3

X

Widok

23.05.2014

0

1

22

XI

Widok

26.05.2014

0

40

5

XII

Błonie

27.05.2014

2

14

6

XIII

Błonie

28.05.2014

0

20

0

XIV

Błonie

29.05.2014

0

12

2

XV

Czł. Oczekujący

30.05.2014

0

1

0

XVI

Skarpa

02.06.2014

6

1

6

XVII

Skarpa

03.06.2014

1

21

7

XVIII

Skarpa

04.06.2014

13

13

7

XIX

Skarpa

05.06.2014

0

18

1

XX

Skarpa

06.06.2014

1

23

3

XXI

Niska Skarpa

09.06.2014

0

6

0

29

283

94

 

– za uchyleniem uchwały Rady Nadzorczej – 29 głosów,
– za utrzymaniem w mocy uchwały Rady Nadzorczej – 283 głosy,
– wstrzymujących się od głosowania -94 głosy.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 16 /2014

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 16.06.2014 r.

w sprawie: wykluczenia Pani Kazimiery Trojanowskiej ze Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie

W związku z odwołaniem wniesionym w dniu 18.12.2013r. od Uchwały Nr 60/36/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z dnia .05.11.2013 r. w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni Pani Kazimiery Trojanowskiej zam. w Lublinie przy ul. Szafirowej 5/34, Nr członkowski 15895 – Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze ( Dz.U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 r. z późn. zm. ) oraz § 79 pkt 10 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Utrzymuje się w mocy Uchwałę Nr60/36/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z dnia 05.11.2013 r. w sprawie wykluczenia Pani/a ze Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 283 członków, przeciw głosowało 29 członków, wstrzymało się od głosu 94 członków.


XVII. W głosowaniu w sprawie uwzględnienia odwołania Andrzeja Wójcika od uchwały Rady Nadzorczej nr 63/ 39 /2013 o wykluczeniu i uchyleniem uchwały – oddano 416 głosów, w tym:

 

Ilość części WZ

Osiedle

Data zebrania

za

przeciw

wstrz.

I

Poręba

12.05.2014

0

16

0

II

Poręba

13.05.2014

0

18

0

III

Łęgi

14.05.2014

0

10

3

IV

Łęgi

15.05.2014

0

22

2

V

Łęgi

16.05.2014

0

18

1

VI

Ruta

19.05.2014

0

16

1

VII

Ruta

20.05.2014

0

15

1

VIII

Ruta

21.05.2014

0

13

4

IX

Ruta

22.05.2014

0

13

2

X

Widok

23.05.2014

0

21

3

XI

Widok

26.05.2014

1

43

3

XII

Błonie

27.05.2014

0

22

0

XIII

Błonie

28.05.2014

0

20

0

XIV

Błonie

29.05.2014

0

14

0

XV

Czł. Oczekujący

30.05.2014

0

1

0

XVI

Skarpa

02.06.2014

0

12

0

XVII

Skarpa

03.06.2014

0

30

1

XVIII

Skarpa

04.06.2014

0

33

0

XIX

Skarpa

05.06.2014

0

19

0

XX

Skarpa

06.06.2014

0

30

2

XXI

Niska Skarpa

09.06.2014

0

6

0

1

392

23

 

– za uchyleniem uchwały Rady Nadzorczej -1 głos,
– za utrzymaniem w mocy uchwały Rady Nadzorczej – 392 głosy,
– wstrzymujących się od głosowania – 23 głosy.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 17 /2014

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 16.06.2014 r.

 

w sprawie: wykluczenia Pana Andrzeja Wójcika ze Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie

W związku z odwołaniem wniesionym w dniu 16.12.2013r. od Uchwały Nr 63/39/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z dnia 05.11.2013 r. w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni Pana Andrzeja Wójcika zam. w Lublinie przy ul. Tymiankowej 54/39 Nr członkowski 3163 – Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze ( Dz.U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 r. z późn. zm. ) oraz § 79 pkt 10 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Utrzymuje się w mocy Uchwałę Nr 63/39/2013 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z dnia 05.11.2013 r. w sprawie wykluczenia Pana ze Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za przyjęciem uchwały głosowało 392 członków, przeciw głosowało 1 członków, wstrzymało się od głosu 23 członków.
XVIII. W głosowaniu w sprawie uwzględnienia odwołania Danuty Unger od uchwały Rady Nadzorczej nr 47/42,2014 w sprawie upoważnienia Zarządu do wytoczenia powództwa do sądu o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – oddano 411 głosów, w tym:

 

Ilość części WZ

Osiedle

Data zebrania

za

przeciw

wstrz.

I

Poręba

12.05.2014

0

14

2

II

Poręba

13.05.2014

10

0

7

III

Łęgi

14.05.2014

2

13

2

IV

Łęgi

15.05.2014

0

21

3

V

Łęgi

16.05.2014

0

18

0

VI

Ruta

19.05.2014

0

15

2

VII

Ruta

20.05.2014

0

13

3

VIII

Ruta

21.05.2014

0

11

7

IX

Ruta

22.05.2014

0

12

3

X

Widok

23.05.2014

0

16

9

XI

Widok

26.05.2014

5

28

13

XII

Błonie

27.05.2014

0

22

0

XIII

Błonie

28.05.2014

0

20

0

XIV

Błonie

29.05.2014

0

14

0

XV

Czł. Oczekujący

30.05.2014

0

1

0

XVI

Skarpa

02.06.2014

0

11

2

XVII

Skarpa

03.06.2014

0

27

3

XVIII

Skarpa

04.06.2014

0

30

4

XIX

Skarpa

05.06.2014

0

19

0

XX

Skarpa

06.06.2014

0

22

1

XXI

Niska Skarpa

09.06.2014

0

6

0

17

333

61

 

– za uchyleniem uchwały Rady Nadzorczej – 17 głosów,
– za utrzymaniem w mocy uchwały Rady Nadzorczej – 333 głosy,
– wstrzymujących się od głosowania – 61 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 18/ 2014

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 16.06 .2014 r.

w sprawie: odwołania od uchwały nr 47/422014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z dnia 18.03.2014 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do wytoczenia powództwa do sądu o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Lublinie przy ul. Bursztynowej 3/58 przysługującego Państwu Danucie Ungert i Jerzemu Ungert

W związku z odwołaniem wniesionym w dniu 03.04.2014 r. od Uchwały Nr 47/42/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z dnia 18.03.2014 r. – Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity – Dz.U. Nr 188 poz. 1848 z 2003 r. z późn. zmianami) oraz § 79 pkt 10 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

Utrzymuje się w mocy uchwałę Nr 47/42/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z dnia 18.03.2014 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do wytoczenia powództwa do sądu o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Lublinie przy ul. Bursztynowej 3/58 przysługującego Państwu Danucie Ungert i Jerzemu Ungert

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 333 członków, przeciw głosowało 17 członków, wstrzymało się od głosu 61 członków.

UZASADNIENIE

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie nie uwzględniło motywów odwołania Państwa Danuty Ungert i Jerzego Ungert od Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie upoważnienia Zarządu do wytoczenia powództwa do sądu o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przy ul. Bursztynowej 3/58, przyjmując za miarodajne uzasadnienie Rady Nadzorczej.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący części Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółdzielni

1. Jerzy Kaczmarski
2. Krzysztof Piekniak
3. Danuta Przybyś – Ziemba
4. Michał Kołczewski
5. Mirosław Wilk
6. Zbigniew Gontarz
7. Jacek Metelski
8. Barbara Rupczewska
9. Ryszard Klech
10. Renata Kiełbińska
11. Dariusz Siwek,
12. Elżbietą Szabała
13. Teresa Husarek
14. Andrzej Turski
15. Elżbieta Betka
16. Joanna Guz
17. Józef Małek
18. Wiesław Augustowski
19. Edward Dudek
20. Waldemar Wołyniak

* * *

PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Spółdzielni z udziałem przewodniczących części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 11.06.2013 r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Spółdzielni z udziałem przewodniczących i sekretarzy części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 25.06.2012 r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Spółdzielni z udziałem przewodniczących części Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 13.06.2011 r.

Data opublikowania: 10:46, 4 kwietnia 2016

Kategorie: Protokoły, Uchwały z zebrań