ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 57/26/2010 z dnia 07.09.2010 r.

U C H W A Ł A Nr 57 / 26 / 2010

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 07.09.2010 r.

 

w sprawie: uchylenia uchwały Nr 32/2010 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 15.07.2010 r. w sprawie likwidacji podstacji cieplnej PC 3 – montażu indywidualnych węzłów cieplnych i zestawów hydroforowych w budynkach przynależnych do podstacji PC 3.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę Nr 32/2010 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 15.07.2010 r. w sprawie likwidacji podstacji cieplnej PC 3 –montażu indywidualnych węzłów cieplnych i zestawów hydroforowych w budynkach przynależnych do podstacji PC 3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

Załącznik
do uchwały Nr 57/26/10
Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 07.09.2010 r.

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 32/2010 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 15.07.2010 r. w sprawie likwidacji podstacji cieplnej PC 3 – montażu indywidualnych węzłów cieplnych i zestawów hydroforowych w budynkach przynależnych do podstacji PC 3.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie po zbadaniu doręczonej w dniu 20 lipca 2010 r. uchwały, o której mowa w sentencji, stwierdza, że została ona podjęta z istotnym naruszeniem postanowień Statutu SM „Czuby” w Lublinie.
Rada Osiedla „Skarpa”, podejmując w dniu 15 lipca 2010 r. uchwałę nr 32/2010 naruszyła postanowienia Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, bezpodstawnie wskazując jako podstawę prawną podjęcia uchwały § 102 Statutu.
Żaden przepis Statutu, jak też Regulaminu Rady Osiedla „Skarpa” nie uprawnia Rady Osiedla „ Skarpa” do uchylenia uchwał Rady Nadzorczej. Z treści protokołu z posiedzenia Rady Osiedla „Skarpa” odbytego w dniu 15 lipca 2010 r. wynika, że członkowie Rady Osiedla uczestniczący w posiedzeniu zostali poinformowani przez Prezesa Zarządu, że sprawa realizacji przedmiotowej inwestycji została rozstrzygnięta w drodze uchwały nr 46/17/2010 Rady Nadzorczej poprzez utrzymanie w mocy uchwały Rady Osiedla „Skarpa” nr 16/2010 z dnia 31 marca 2010 r. Uchwała ta jest prawomocna i wiąże wszystkich członków Spółdzielni.
Rada Osiedla „Skarpa”, mając za przedmiot podjęcie uchwały w sprawie likwidacji podstacji cieplnej PC 3 – montażu indywidualnych węzłów cieplnych i zestawów hydroforowych w budynkach przynależnych do podstacji PC 3, faktycznie takiej uchwały nie podjęła, a nawet gdyby taka uchwala została podjęta, to i tak byłaby sprzeczna z treścią § 102 Statutu Spółdzielni i § 4 Regulaminu Rady Osiedla „Skarpa”.

Wymienione okoliczności faktyczne i prawne wskazują na wadliwość podjęcia uchwały nr 32/2010 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 15.07.2010 r. w sprawie likwidacji podstacji cieplnej PC 3 – montażu indywidualnych węzłów cieplnych i zestawów hydroforowych w budynkach przynależnych do podstacji PC 3 i stanowią podstawę jej uchylenia w całości.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

Załączniki:
– uchwała nr 32/2010,
– protokół nr 7 z posiedzenia Rady Osiedla „Skarpa” w dniu 15.07.2010 r.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie