ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 56/25/2010 z dnia 07.09.2010 r.

U C H W A Ł A Nr 56 / 25 /2010

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 07.09.2010 r.

 

w sprawie: rozpatrzenia uchwały nr 26/2010 Rady Osiedla „Skarpa” SM „Czuby”
z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie planowanej budowy garaży na
Osiedlu „Skarpa”.

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 w związku z § 103 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza SM „Czuby” w Lublinie, po zapoznaniu się z treścią powołanej uchwały oraz pismami członków Spółdzielni – mieszkańców Osiedla „Skarpa”, przesłanymi przez Zarząd Województwa Lubelskiego, przy piśmie z dnia 14 lipca 2010 r. znak: MI.I.AS.71017/177/10, postanowiła nie wprowadzać zmian w planie inwestycyjnym na rok 2010.

§ 2

Uchwałę wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji zgodnie z § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

Załącznik
do uchwały Nr 56 /25/10
Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 07.09.2010 r.

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie rozpatrzenia uchwały nr 26/2010 Rady Osiedla „Skarpa” SM „Czuby” z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie planowanej budowy garaży na Osiedlu „Skarpa”.

Budowa zespołu garażowego w Osiedlu „Skarpa” została zaakceptowana i ujęta w planie finansowym uchwałą nr 111/14/2008 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 2 grudnia 2008 r., gdzie w planie inwestycyjnym na rok 2009 zaplanowano wartość robót na 100.000 zł. Uchwałą nr 101/16/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. w planie inwestycyjnym na rok 2010 Rada Nadzorcza ujęła środki finansowe w wysokości 2.700.000 zł na przedmiotowe zadanie. Obie uchwały, zgodnie z § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni, w brzmieniu obowiązującym w datach ich przyjęcia, podlegały ogłoszeniu i nie zostały zaskarżone do Zebrania Przedstawicieli bądź do Sądu.
Podjęte działania były realizacją zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb, co wyraziło się w złożeniu akcesu do budowy garażu przez 146 mieszkańców z zasobów mieszkaniowych SM „Czuby”, w tym aż 118 osób zamieszkujących w Osiedlu „Skarpa”.
Rozpatrując treść uchwały nr 26/2010 Rady Osiedla „Skarpa”, w związku z wystąpieniami osób przeciwnych budowie garaży, Rada Nadzorcza stwierdza, iż podnoszone zarzuty wycinki drzew, nie polegają na prawdzie, o tyle, że planowane do wycięcia drzewa nie dotyczą drzewostanu stanowiącego naturalną barierę ochronną budynku mieszkalnego od ul. Filaretów.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie