ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół z dnia 24.11.2007 r.

PROTOKOŁY
z
ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”

PROTOKÓŁ
z Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 24.11.2007r.

Obecnych według załączonej listy obecności w dniu 24.11.2007 r. było 88 przedstawicieli.

Ad. 1.

     Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie otworzył Prezes Zarządu Spółdzielni – Ryszard Burski i przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Szymański.

Przewodniczący Rady Nadzorczej powitał zgromadzonych na sali przedstawicieli, członków Rady Nadzorczej, członków Spółdzielni przysłuchujących się obradom i pracowników SM „Czuby”.

W/w stwierdził, że Zebranie Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z § 77 i 78 Statutu Spółdzielni i w związku z tym jest władne do podejmowania wiążących uchwał.

Poinformował ponadto, że zgodnie z § 80 ust. 2 Statutu Spółdzielni zebranie winno być prowadzone przez prezydium zebrania. Zaproponował, by przystąpiono do wyboru przewodniczącego zebrania. Na przewodniczącego zebrania zgłoszono z sali następujące kandydatury:
– Stanisława Robaka – wyraził zgodę na kandydowanie.

Przedstawiciel z Osiedla „Widok”- Teresa Janowska – stwierdziła, że jej zdaniem Stanisław Robak nie może pełnić funkcji przewodniczącego zebrania, gdyż w punkcie 6 porządku obrad będzie rozpatrywana sprawa dotycząca w/w.
Radca prawny wyjaśnił , że nie ma przeszkód prawnych do wyboru Stanisława Robaka na przewodniczącego dzisiejszego zebrania. W przypadku dokonania wyboru Stanisława Robaka na przewodniczącego zebrania, w/w na czas realizacji punktu 6, przekaże prowadzenie zebrania jednemu z asesorów.

     Innych kandydatur na przewodniczącego zebrania nie zgłoszono.
Zgłoszony wniosek o zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego zebrania, poddano pod głosowanie i został przyjęty większością głosów – 60 za, przy 12 wstrzymujących się od głosowania.

Zgłoszona kandydatura Stanisława Robaka na przewodniczącego zebrania została poddana pod głosowanie. Za wyborem w/w na przewodniczącego zebrania głosowało 59 przedstawicieli, wstrzymało się od głosowania 12 przedstawicieli.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował zgłaszanie kandydatur na sekretarza zebrania. Na sekretarza zebrania zgłoszono kandydaturę Elżbiety Misztal – wyraziła zgodę na kandydowanie.

Zgłoszony wniosek o zamknięcie listy kandydatur na sekretarza zebrania został przyjęty większością głosów (67 za), przy 4 głosach wstrzymujących się.

Kandydatura Elżbiety Misztal na sekretarza zebrania została poddana pod głosowanie i przyjęta większością głosów, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował zgłaszanie kandydatur na asesorów zebrania. Z sali zgłoszono kandydatury:
– Mariana Szalasta – wyraził zgodę na kandydowanie,
– Pawła Kępy – wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie zgłoszono. Zgłoszony wniosek o zamknięcie listy kandydatów na asesorów zebrania został poddany pod głosowanie i przyjęty jednomyślnie. Za wyborem Mariana Szalasta na asesora zebrania głosowało 69 przedstawicieli, przy 1 głosie przeciwnym i 1 wstrzymującym się od głosowania. Za wyborem Pawła Kępy na asesora zebrania głosowało 65 przedstawicieli, 3 przedstawicieli przeciw i 3 wstrzymało się od głosowania.

Ad. 2

     Przewodniczący zebrania poinformował, że w dniu 30.10.2007 r. do porządku obrad dzisiejszego zebrania został zgłoszony wniosek przez członków zamieszkałych w osiedlu „Skarpa” dot. wprowadzenia punktu w brzmieniu:
„Na podstawie art.6 ust.1 -3 ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która weszła w życie 31 lipca 2007 r. Zebranie Przedstawicieli wyraża zgodę na:
1. Zaliczenie różnic wymienionych w art.6 ust.2 pkt 1 -3 na poczet wpłat na fundusz remontowy .
2. Zwolnienie osób , które dokonały wpłat o których mowa w art.6 ust.2 pkt 1-3 z miesięcznych wpłat na fundusz remontowy do czasu wyczerpania nadpłat /różnic/ o których mowa w tych przepisach”.

Wniosek członków osiedla „Skarpa” – przedstawiony powyżej , nie może być zrealizowany przez Zebranie Przedstawicieli, gdyż – zgodnie z art.6 ust.2 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – może podjąć jedynie Walne Zgromadzenie Członków.

Przewodniczący przypomina, że wszyscy przedstawiciele otrzymali porządek zebrania wraz z materiałami w określonym przez Statut terminie /w § 77 ust.1/. Doręczony za pośrednictwem administracji osiedla.
Przypomina, że na podstawie /§ 77ust.2/ Statutu umieszczony w materiałach porządek obrad zebrania został uzupełniony o pkt 4 a w brzmieniu – ” Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zaciągnięcia kredytu celowego”.

Pozostali członkowie Spółdzielni zostali powiadomieni o terminie i porządku obrad zebrania poprzez ogłoszenia wywieszone na klatkach schodowych, w biurze Spółdzielni , biurach administracji osiedli, na tablicach ogłoszeń na terenie osiedli.

Przypomina, że zaplanowany na dzisiejsze zebranie porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 26.05.2007 r.
4. Wybór Komisji Wnioskowej, Skrutacyjnej i Statutowej.
4a. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zaciągnięcia kredytu celowego.
5. Rozpatrzenie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej o wykluczeniu ze Spółdzielni.
6. Rozpatrzenie odwołania Pani Elżbiety Szabały od uchwały Nr 48/5/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z 09 maja 2007 r. stwierdzającej nieważność odwołania Pana Stanisława Robaka z funkcji przedstawiciela i nieważność wyboru Pani Elżbiety Szabały na przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli.
7. Omówienie proponowanych zmian Statutu Spółdzielni.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółdzielni
10. Przyjęcie zgłoszonych w toku zebrania wniosków.
11. Zamknięcie obrad.

     Poinformował, że – osoby wykluczone ze Spółdzielni, które złożyły odwołania od uchwał o wykluczeniu, zostały zaproszone na zebranie na godzinę 9:40 i ich odwołania będą rozpatrywane w pkt 5 porządku obrad.

Pani Elżbieta Szabała została zaproszona na zebranie na godzinę 10:00, a złożone przez w/w odwołanie zostanie rozpatrzone w pkt 6 porządku obrad.

Przewodniczący zebrania zwrócił się z zapytaniem, czy do przedstawionego powyżej porządku obrad są uwagi lub propozycje zmian /poza zmianą kolejności realizacji punktów, w których rozpatrywane będą odwołania/.

Zbigniew Kędzierski – przedstawiciel z Osiedla „Ruta” – zgłosił wniosek o zmianę kolejności realizacji punktów porządku obrad, polegającą na przesunięciu do realizacji pkt. 4a po pkt. 9, czyli po uchwaleniu zmian w Statucie.

Prezes Zarządu wyjaśnił , że punkt ten został umieszczony w porządku obrad zebrania , gdyż istnieją przepisy pozwalające na uzyskanie przez Spółdzielnię zwrotu środków finansowych poniesionych między innymi na: docieplenia , wymianę nawierzchni, wymianę i modernizację dźwigów, instalacji gazowej – ze środków unijnych , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007- 2013.

Uchwała w tej sprawie będzie poddana pod głosowanie, po przedstawieniu przez głównego księgowego i z-cę prezesa ds. eksploatacyjnych szczegółowych wyjaśnień i wyliczeń. To przedstawiciele zebrani na tej sali zdecydują po uzyskanych wyjaśnieniach, czy należy dać taką delegację Zarządowi Spółdzielni.

 

     Zdaniem prezesa rozpatrzenie tego punktu winno się odbyć zgodnie z ustalonym porządkiem, tj. w punkcie 4 a . Przełożenie jego realizacji po punkcie 9, uważa za niecelowe, gdyż zaproponowanych zmian Statutu jest dużo – około 100 i przedstawiciele uczestniczący w obradach będą zmęczeni i frekwencja będzie mniejsza.

Zbigniew Ławniczak – przedstawiciel z Osiedla „Skarpa” – poprosił, by główny księgowy przedstawił szczegółową informację, na co konkretnie, ten kredyt ma być zaciągnięty.

Przewodniczący zebrania, zgłoszony przez Zbigniewa Kędzierskiego wniosek dot. zmiany kolejności realizacji punktu 4a poddał pod głosowanie.

Za przyjęciem do realizacji powyższego wniosku głosowało 20 przedstawicieli, przeciw przyjęciu 44 przedstawicieli, wstrzymało się od głosowania 8 przedstawicieli.

Innych propozycji dotyczących porządku obrad nie zgłoszono.

Za przyjęciem porządku obrad Zebrania Przedstawicieli w wersji przedstawionej powyżej w protokole głosowało 66 przedstawicieli, 8 przedstawicieli przeciw przyjęciu, 1 przedstawicieli wstrzymał się od głosowania.

 

Ad. 3
Przewodniczący zebrania przypomniał, że protokół z Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 26.05.2007 r. był wyłożony do wglądu w biurze Spółdzielni oraz w dniu dzisiejszym przed salą obrad. Każdy z przedstawicieli mógł się zapoznać z jego treścią.

Zwrócił się z zapytaniem do przedstawicieli, czy mają uwagi do wyżej wymienionego protokołu. Żadnych uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu z zebrania odbytego w dniu 26.05.2007 r. głosowało 61 przedstawicieli, 1 przeciw przyjęciu, 8 przedstawicieli wstrzymało się od głosowania.

Ad. 4
Przewodniczący zebrania przypomniał, że zgodnie z § 9 Regulaminu Zebrania Przedstawicieli należy wybrać Komisję Wnioskową w składzie od 3-5 osób. Zadaniem komisji jest rozpatrzenie pod względem formalnym i rzeczowym zgłoszonych wniosków i przedłożenie ich Zebraniu Przedstawicieli do uchwalenia.

     Do Komisji Wnioskowej zgłoszono następujące kandydatury:
     – Jana Bissa – przedstawiciela z Osiedla „Widok” – wyraził zgodę na kandydowanie,
     – Janiny Samborskiej – przedstawiciela z Osiedla „Błonie” – wyraziła zgodę na kandydowanie,
     – Mirosławy Małeckiej – przedstawiciela z Osiedla „Skarpa” – wyraziła zgodę na kandydowanie

Zgłoszony wniosek o zamknięcie listy kandydatów do Komisji Wnioskowej został przyjęty większością głosów / 79 za /, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania.

Zgłoszone kandydatury do Komisji Wnioskowej zostały poddane pod głosowanie i przyjęte w sposób następujący:
– za wyborem Jana Bissa głosowało 80 przedstawicieli,
– za wyborem Janiny Samborskiej głosowało 80 przedstawicieli,
– za wyborem Mirosławy Małeckiej głosowało 80 przedstawicieli.

Przewodniczący zebrania przypomniał, że zgodnie z § 9 Regulaminu Zebrania Przedstawicieli należy wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie 3-5 osób, której zadaniem jest sprawdzić, czy listy obecności przedstawicieli są kompletne i zbadanie ważności mandatów, oraz dokonanie obliczeń wyników głosowania i innych czynności technicznych związanych z przebiegiem obrad.

     Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury:
     – Ryszarda Duda – przedstawiciela z Osiedla „Skarpa” – wyraził zgodę na kandydowanie,
     – Wiesława Arbuz – przedstawiciela z Osiedla „Łęgi” – wyraził zgodę na kandydowanie,
     – Haliny Kunach – przedstawiciela z Osiedla „Skarpa” – wyraziła zgodę na kandydowanie,
     – Teresy Janowskiej – przedstawiciela z Osiedla „Widok” – nie wyraziła zgody na kandydowanie,
     – Elżbiety Ożóg – przedstawiciela z Osiedla „Poręba” – wyraziła zgodę na kandydowanie,
     – Danuty Piróg – przedstawiciela z Osiedla „Skarpa” – wyraziła zgodę na kandydowanie.

     Zgłoszony wniosek o zamknięcie listy kandydatów do Komisji Skrutacyjnej został przyjęty większością głosów (79 za), przy 1 przeciwnym.

Zgłoszony wniosek o przeprowadzenie jednego głosowania nad wyborem całego składu komisji, został przyjęty większością głosów /67 za /, przy 11 głosach przeciwnych i 2 wstrzymujących się od głosowania .

Zgłoszone kandydatury do Komisji Skrutacyjnej zostały poddane pod głosowanie. Za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w składzie:
Ryszard Duda, Wiesław Arbuz, Halina Kunach, Elżbieta Ożóg i Danuta Piróg, głosowało 80 przedstawicieli / jednomyślnie/.

Przewodniczący zebrania przypomniał, że zgodnie z § 9 Regulaminu Zebrania Przedstawicieli należy wybrać Komisję Statutową w składzie 3-5 osób, której zadaniem jest nadzorowanie nad głosowaniem zgłoszonych zmian do Statutu.

Elżbieta Misztal – przedstawiciel z Osiedla „Skarpa” – zgłosiła wniosek, by obowiązki Komisji Statutowej na dzisiejszym zebraniu pełnili przedstawiciele wybrani do Komisji Statutowej na poprzednim Zebraniu Przedstawicieli w dniu 26.05.2007 r. Członkowie Komisji Statutowej w składzie: Paweł Ochmański, Wiesław Kołodziej, Waldemar Żak, Halina Kasprzak, Agnieszka Woś-Jałocha i Grzegorz Karczmarczyk, opracowali zmiany Statutu zawarte w materiałach na dzisiejsze zebranie.

Za przyjęciem do realizacji zgłoszonego wniosku i powierzenie pełnienia funkcji członków Komisji Statutowej w/w przedstawicielom głosowało 75 przedstawicieli, 5 wstrzymało się od głosowania.

Ad. 4a.
Przewodniczący zebrania przypomniał, że w materiałach na dzisiejsze zebranie został przesłany poniżej przedstawiony projekt uchwały:

PROJEKT

UCHWAŁA NR         /2007
Zebrania Przedstawicieli
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 24.11.2007 r.

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie do zaciągnięcia kredytu celowego.

     Na podstawie § 75 pkt 1 i 7 Statutu Spółdzielni w związku z uchwałą nr LXXX/859/07 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyjęcia projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 z dnia 1 października 2007 r., zaakceptowanego w dniu 2 października 2007 r. przez Komisję Europejską – Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia:

§ 1

Upoważnić Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie do zaciągnięcia kredytu celowego na realizacje inwestycji współfinansowanych przez Unię Europejską w wysokości – do 8.000.000 zł (ośmiu milionów złotych).

§ 2

Kredyt ten może zostać zaciągnięty po formalnej akceptacji wniosku o dofinansowanie przez Instytucję Zarządzającą – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, ale przed podpisaniem umowy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     Główny księgowy poinformował , że jednostka ubiegająca się o dofinansowanie działań ze środków Unii Europejskiej, w projekcie wniosku składanego do Urzędu Marszałkowskiego, musi umieścić gwarancje bankowe dla zabezpieczenia środków finansowych. Spółdzielnia Mieszkaniowa, zgodnie z jej prawodawstwem, musi posiadać upoważnienie Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni dla ubiegania się /wystąpienia/ do banku o kredyt. Wysokość kwoty, o którą występuje spółdzielnia, musi być określona w uchwale tego organu. W związku z tym wymogiem, Zarząd Spółdzielni występuje do Zebrania Przedstawicieli o upoważnienie jej do wystąpienia do banku o udzielenie kredytu do kwoty 8.000.000 zł. Bez uchwały Zebrania Przedstawicieli w tym temacie, ubieganie się o środki finansowe z fundusz unijnych byłoby bezprzedmiotowe.

Zastępca Prezesa ds. eksploatacyjnych Anna Urbanek poinformowała, że Spółdzielnia środkami finansowymi pozyskanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 zamierza dofinansować:

1.

docieplenie ścian szczytowych i osłonowych – m2 1560 – koszt

2 420 000

2.

wymiana nawierzchni na kostkę brukową – m2 2700 – koszt

315 000

3.

docieplenie stropodachów – m2 8700 – koszt

477 000

4.

docieplenie stropu piwnic – m2 8700 – koszt

750 000

5.

modernizacja wiatrołapów – sztuk 40 – koszt

400 000

6.

wymiana i modernizacja dźwigów osobowych – sztuk 12 – koszt

1 600 000

7.

modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach – komplet 49 – koszt

145 000

8.

modernizacja instalacji gazowej w pionach – komplet 80 – koszt

440 000

9.

modernizacja placów zabaw – sztuk 4 – koszt

255 000

10.

wymiana ekranów balkonowych – m2 1696 – koszt

220 480

11.

wymiana drzwi zewnętrznych – sztuk 8 – koszt

32 000

12.

oświetlenia ciągów pieszych i chodników – sztuk 16 – koszt

160 000

13.

montaż koszy na śmieci – sztuk 24 – koszt

12 000

14.

modernizacja parkingu – koszt

240 000

15.

rekultywacja terenów zieleni – koszt

10 000

16.

inne wydatki – wartość szacunkowa 600 000
Razem wartość – 8 076 480
Z- ca prezesa ds. eksploatacyjnych odpowiadając na pytanie zgłoszone przez Andrzeja Wojtiuka – przedstawiciela z Osiedla „Błonie”, wyjaśniła, że Spółdzielnia aby uzyskać środki z funduszy unijnych, musi znaleźć się w Programie Operacyjnym Gminy Lublin.

Żaden organ spółdzielni nie będzie dzielił ani przypisywał uzyskanych środków unijnych do któregoś z osiedli. To Gmina będzie przyznawała środki na konkretne działania , w danym osiedlu.

Odpowiadając na pytanie zgłoszone przez Janusza Jendrej – przedstawiciela z Osiedla „Widok” i Ryszarda Czerwieniec – przedstawiciela z Osiedla „Poręba” – ” co jest zabezpieczeniem kredyty” i ” jakie konkretnie roboty zostaną dofinansowane tymi środkami i z którego osiedla” – wyjaśniła , że Spółdzielnia nie będzie zaciągała kredytu w banku de facto, to jest zabezpieczenie bankowe, gwarancja bankowa, nie ma miejsca w tej uchwale o obrocie gotówkowym. Spółdzielnia, żeby uzyskać gwarancje bankowe, musi wcześniej uzyskać akceptację na te działania Zebrania Przedstawicieli i przedłożyć w banku uchwałę tego organu.

Główny księgowy uzupełniając te wyjaśnienia poinformował, że Spółdzielnia ubiega się o gwarancje bankowe w bankach, w których posiada konta. Banki te dysponując środkami zgromadzonymi na kontach Spółdzielni , na bieżąco są zorientowane, jaka jest sytuacja finansowa Spółdzielni.
Sytuacja finansowa Spółdzielni jest dobra, bank mógłby udzielić gwarancji bez uchwały Zebrania Przedstawicieli. Wolne środki Spółdzielni na dzień dzisiejszy wynoszą około 12.000.000 zł. Nie przewiduje takiej sytuacji, by Spółdzielnia musiała zaciągać kredyt na realizację zadań wymienionych przez z- cę prezesa d/d eksploatacyjnych. Przepisy unijne jednak wymagają przedłożenia takiego dokumentu. W żadnym przypadku zabezpieczeniem kredytu nie byłyby budynki mieszkalne i nigdy nie były. W przeszłości, gdy Spółdzielnia zaciągała kredyty na realizację zadań inwestycyjnych, poręczała je terenami nie zabudowanymi, gruntami.

 

     Przewodniczący zebrania zwrócił się z zapytaniem do przedstawicieli, czy na sali jest obecna Elżbieta Szabała , która została zaproszona na zebranie na godzinę 10:00 , do rozpatrzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej zapisanego w punkcie 6 porządku obrad. Dyskusja nad uchwałą zapisaną do podjęcia w punkcie 4 a się przedłuża . Jeżeli w/w jest obecna to zaproponuje przerwanie dyskusji w punkcie 4 a i przystąpienie do realizacji punktu 6.

Elżbiety Szabały nie było na sali, ani na hollu przed salą.

Cd. Dyskusji w punkcie 4 a.

     Z- ca prezesa ds. eksploatacyjnych kontynuując wyjaśnienia poinformowała , że Spółdzielnia nie będzie miała wpływu na to, które ze złożonych projektów i z którego osiedla przyjmie Gmina do Programu Operacyjnego. Jest podjęta uchwała przez Radę Miasta, że SM „Czuby ” przewidziana jest do zakwalifikowania do programu. Spółdzielnia powinna w zakreślonym terminie złożyć w Gminie projekty na konkretne działania.
Które z tych projektów zostaną ujęte w programie, nikt w tej chwili nie jest w stanie określić. W projekcie uchwały przedłożonej do uchwalenia zawarte są „pobożne życzenia Spółdzielni”. W jakiej wysokości środki zostaną przyznane Spółdzielni i czy Spółdzielnia środki z funduszy unijnych otrzyma, jest to wielką niewiadomą.

Prezes Zarządu odpowiadając na pytanie zgłoszone przez Eleonorę Ochęduszko – przedstawiciela z Osiedla „Łęgi” – czy nie można przeredagować uchwały w ten sposób, by nie było w niej zwrotu ” do zaciągnięcia kredytu”, wyjaśnił, że redakcja przedłożonej do podjęcia uchwały jest w brzmieniu określonym w przepisach . Spółdzielnia chcąc się ubiegać o środki z funduszy unijnych zobowiązana jest przedłożyć wraz z projektami uchwałę w brzmieniu takim jak jest wymagana.

Bogusław Sarat – przedstawiciel z Osiedla „Widok” – zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji i przeprowadzenie głosowania nad przedłożonym projektem uchwały. Wyjaśnienia na temat jej treści zostały przez członków Zarządu i głównego księgowego bardzo dokładnie przedstawione. Jest to tylko uchwała intencyjna i nie widzi potrzeby, by dalej dyskutować nad tym, na jaki cel zostaną środki unijne Spółdzielni przyznane.

Przewodniczący zebrania poinformował, że do Zebrania Przedstawicieli w dniu 23.11.2007 r. zostały skierowane dwa pisma identycznej treści z Osiedla „Skarpa” i „Ruta” dot. sprzeciwu do punktu 4a. Przedstawiciele mogą zapoznać się z ich treścią.

Zgłoszony przez Bogusława Sarata wniosek o zamknięcie dyskusji został poddany pod głosowanie i przyjęty większością głosów /71 za/, przy 9 głosach przeciwnych i 2 wstrzymujących się od głosowania.

Przewodniczący zebrania zwrócił się z zapytaniem, kto z przedstawicieli jest za pojęciem uchwały w brzmieniu:

UCHWAŁA NR 1/2007
Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 24.11.2007 r.

w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie do zaciągnięcia kredytu celowego.

     Na podstawie § 75 pkt 1 i 7 Statutu Spółdzielni w związku z uchwałą nr LXXX/859/07 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyjęcia projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 z dnia 1 października 2007 r., zaakceptowanego w dniu 2 października 2007 r. przez Komisję Europejską – Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia:

§ 1

Upoważnić Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie do zaciągnięcia kredytu celowego na realizacje inwestycji współfinansowanych przez Unię Europejską w wysokości – do 8.000.000 zł (ośmiu milionów złotych).

§ 2

Kredyt ten może zostać zaciągnięty po formalnej akceptacji wniosku o dofinansowanie przez Instytucję Zarządzającą – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, ale przed podpisaniem umowy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

     Za podjęciem uchwały Zebrania Przedstawicieli Nr 1/2007 z dnia 24.11.2007 r. w sprawie upoważnienia Zarządu SM „Czuby” w Lublinie do zaciągnięcia kredytu celowego głosowało 72 przedstawicieli, przeciw podjęciu – 10 przedstawicieli, wstrzymało się od głosowania – 2 przedstawicieli.

Teresa Janowska – przedstawiciel z Osiedla „Widok” – poprosiła o umieszczenie w protokole informacji , że przewodniczący zebrania nie udzielił w/w głosu do odczytania tekstu, który ma na kartce.

Przewodniczący zebrania zwrócił się z zapytaniem do przedstawicieli, czy Elżbieta Szabała jest na sali lub w hollu przed salą. Odwołanie złożone przez w/w zapisane jest do rozpatrzenia w punkcie 6 porządku obrad. Elżbieta Szabała nie przybyła na zebranie pomimo odebrania zawiadomienia ze Spółdzielni.

Ad. 5.
Przewodniczący zebrania poinformował, że ten punkt porządku obrad winien być rozpatrywany bez udziału członków przysłuchującym się obradom z uwagi na ustawę o ochronie danych osobowych.

Członkowie Spółdzielni przysłuchujący się obradom opuścili salę.

Przewodniczący zebrania poinformował, że na dzisiejszym zebraniu zostaną rozpatrzone tylko te odwołania złożone przez członków, których nazwiska zostały umieszczone w wykazie w materiałach.

Zaproponował, by złożone przez 4 członków wykluczonych odwołania od uchwał Rady Nadzorczej, zostały rozpatrzone w kolejności zgodnej z kolejnością ich umieszczenia w wykazie w materiałach na Zebranie Przedstawicieli.

Zebranie Przedstawicieli, po wysłuchaniu wyjaśnień kierownika działu członkowsko-mieszkaniowego oraz osób odwołujących się, podjęło uchwały:
– Nr 2/2007, Nr 3/2007, Nr 4/2007 z dnia 24.11.2007 r. – uchylające uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
        „Czuby” w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni;
– Nr 5/2007 z dnia 24.11.2007 r. – utrzymującą w mocy uchwałę Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
        w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni.

W tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków wykluczonych.

Na salę obrad zostali zaproszeni członkowie chcący przysłuchiwać się obradom.

Ad. 6.

     Przewodniczący zebrania Stanisław Robak przekazał prowadzenie tego punktu porządku obrad asesorowi – Pawłowi Kępie.

W/w przypomniał, że w materiałach na Zebranie Przedstawicieli umieszczony jest:

1) projekt uchwały Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 24 listopada 2007 r. w sprawie odwołania Pani Elżbiety Szabały od uchwały Nr 48/5/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z 09 maja 2007 r. w sprawie odwołania Pana Stanisława Robaka od wyników odwołania i wyboru przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli stwierdzonych protokołem Komisji Skrutacyjnej Zebrania III Grupy Członkowskiej os. „Błonie” z dnia 23 marca 2007 r.

2) odwołanie Elżbiety Szabały z dnia 16 maja 2007 r. do Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w sprawie uchwały Nr 48/5/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z 09 maja 2007 r. w sprawie odwołania Pana Stanisława Robaka od wyników odwołania i wyboru przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli stwierdzonych protokołem Komisji Skrutacyjnej Zebrania III Grupy Członkowskiej os. „Błonie” z dnia 23 marca 2007 r.

3) uchwała Nr 48/5/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z 09 maja 2007 r. w sprawie odwołania Pana Stanisława Robaka od wyników odwołania i wyboru przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli stwierdzonych protokołem Komisji Skrutacyjnej Zebrania III Grupy Członkowskiej os. „Błonie” z dnia 23 marca 2007 r.

4) odwołanie Stanisława Robaka z dnia 20 kwietnia 2007 r. od wyników Komisji Skrutacyjnej Zebrania III Grupy Członkowskiej os. „Błonie” z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie odwołania Stanisława Robaka z funkcji przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli Członków SM „Czuby” i wyboru na przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli Członków SM „Czuby” Elżbiety Szabała.

Prowadzący zebranie zwrócił się z zapytaniem, czy na sali obrad jest Elżbieta Szabała.

W/w nie przybyła na zebranie, pomimo odebrania zawiadomienia.

Prowadzący zebranie zwrócił się z zapytaniem do przedstawicieli:
– czy mają uwagi lub zapytania do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Zbigniewa Dygusia, który
       został zaproszony na dzisiejsze zebranie do zreferowania sprawy złożonego przez Elżbietę Szabała odwołania;
– czy ktoś z przedstawicieli chciałby w tej sprawie zabrać głos.

Uwag lub zapytań do przedstawionych w tym punkcie porządku obrad materiałów nie zgłoszono.

Prowadzący zebranie zwrócił się z zapytaniem, kto z przedstawicieli jest za podjęciem uchwały w brzmieniu:

UCHWAŁA Nr 6/2007
Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 24 listopada 2007 r.

w sprawie: odwołania Pani Elżbiety Szabały od uchwały Nr 48/5/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z 09 maja 2007 r. w sprawie odwołania Pana Stanisława Robaka od wyników odwołania i wyboru przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli stwierdzonych protokołem Komisji Skrutacyjnej Zebrania III Grupy Członkowskiej os. „Błonie” z dnia 23 marca 2007 r.

Na podstawie § 75 pkt 9 Statutu Spółdzielni, Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” postanawia:

§ 1

Utrzymać w mocy uchwałę Nr 48/5/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z 09 maja 2007 r. w sprawie odwołania Pana Stanisława Robaka od wyników odwołania i wyboru przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli stwierdzonych protokołem Komisji Skrutacyjnej Zebrania III Grupy Członkowie os. „Błonie” z dnia 23 marca 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

     Zebranie Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie utrzymując w mocy zaskarżoną uchwalę Rady Nadzorczej stwierdza, że Rada Nadzorcza SM „Czuby” była kompetentną do podjęcia uchwały w sprawie przedmiotowego odwołania. Rada Nadzorcza w uzasadnieniu zaskarżonej uchwały podkreśliła, że jej działania normatywne w przedmiocie podjęcia przedmiotowej uchwały przejawiają się między innymi w tym, że Rada Nadzorcza w stosunku do organu Spółdzielni, jakim jest grupa członkowska wypełnia funkcje nadzorczą i koordynacyjną, podobnie jak do: prezydium rady i komisji, zarządu i rad osiedli.

Żaden przepis prawa nie stanowi też o tym, co sugeruje Pani Elżbieta Szabała, że Pan Stanisław Robak zobligowany był do odwołania się od wyników wyborów pozbawiających go mandatu przedstawiciela do Sądu Okręgowego i to w terminie 6 tygodni.

Ponadto rozpatrując odwołanie Pani Elżbiety Szabały, Zebranie Przedstawicieli przychyla się do stanowiska Rady Nadzorczej i stwierdza, że zarówno w zakresie odwołania Pana Stanisława Robaka z funkcji przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli Członków, jak też w konsekwencji pierwszej czynności, wyboru uzupełniającego na przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli Członków Pani Elżbiety Szabała – naruszono treść § 13 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Zebrań Grup Członkowskich Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w dniu 20 marca 2007 r.

Słusznie też Rada Nadzorcza podnosi w uzasadnieniu zaskarżonej uchwały, że powyższy Regulamin wszedł w życie z dniem jego uchwalenia, tj. 20 marca 2007 r., a więc jego postanowienia powinny być respektowane przy realizacji porządku obrad Zebrania III Grupy Członkowskiej os. „Błonie” w dniu 23 marca 2007 r. Z protokołu obrad wynika jednak jednoznacznie, na co zwraca uwagę organ I instancji, że przed rozpoczęciem procedury głosowania nad odwołaniem Pana Stanisława Robaka z funkcji przedstawiciela, przewodniczący Zebrania nie zarządził sprawdzenia quorum, co było podstawą do rozpoczęcia głosowania nad tym punktem porządku obrad. Na sali obrad w tym momencie było 76 członków. Tak więc, głosowanie nad odwołaniem skarżącego Stanisława Robaka odbyło się niezgodnie z prawem.

Tym samym bezprzedmiotowym stały się wybory uzupełniające na przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli, a ponieważ czynności w tym kierunku podjęto i dokonano wyboru przedstawiciela, należy stwierdzić również ich nieważność.

     W tych okolicznościach faktycznych i prawnych Zebranie Przedstawicieli Członków SM „Czuby” stoi na stanowisku, że Rada Nadzorcza zasadnie postanowiła stwierdzić nieważność odwołania Pana Stanisława Robaka z funkcji przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli i w konsekwencji stwierdzić także nieważność wyboru na przedstawiciela na Zebranie Przedstawicieli Pani Elżbiety Szabały.

Za podjęciem uchwały Nr 6/2007 w sprawie odwołania Pani Elżbiety Szabały od uchwały Nr 48/5/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z 09 maja 2007 r. w sprawie odwołania Pana Stanisława Robaka od wyników odwołania i wyboru przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli stwierdzonych protokołem Komisji Skrutacyjnej Zebrania III Grupy Członkowskiej os. „Błonie” z dnia 23 marca 2007 r. – głosowało 56 przedstawicieli, przeciw podjęciu 6 przedstawicieli, wstrzymało się od głosowania 18 przedstawicieli.

Ad. 7.
Przewodniczący zebrania poinformował, że Komisja Statutowa wybrana na Zebraniu Przedstawicieli w maju 2007 r. przedłożyła do prezydium zebrania informację dot. pracy komisji nad zmianami Statutu.

INFORMACJA
dot. prac Komisji Statutowej nad zgłoszonymi zmianami do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Na Zebraniu Przedstawicieli Członków spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytym w dniu 26.05.2007r. została wybrana Komisja Statutowa w 6-osobowym składzie, po 1 przedstawicielu z osiedla „Skarpa”, „Ruta”, „Łęgi”, „Błonie”, „Widok”, „Poręba” do przygotowania zmian do Statutu SM „Czuby”.

Skład Komisji Statutowej:

1.

Osiedle „Widok” – Paweł Ochmański – przewodniczący komisji

2.

Osiedle „Błonie” – Agnieszka Woś – Jałocha – członek komisji

3.

Osiedle „Łęgi” – Grzegorz Kaczmarczyk – członek komisji

4.

Osiedle „Poręba” – Grażyna Kasprzak – członek komisji

5.

Osiedle „Skarpa” – Waldemar Żak – członek komisji

6.

Osiedle „Ruta” – Wiesław Kołodziej – członek komisji
Komisja w okresie od 20.09.2007 r. do 08.11.2007 r. odbyła 5 posiedzeń, na których zajmowała się poniższymi tematami:
– 20.09.2007 r. – ustaliła zasady pracy komisji
– przeanalizowała wskazane przez zespół prawny zmiany do Statutu zawarte w ustawie z dnia 14.06.2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
– 27.09.2007 r. – przeanalizowała opracowane przez zespół prawny propozycje zmian Statutu wynikające z nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
– 03.10.2007 r. – ustaliła „Stanowisko Komisji Statutowej z dnia 03.10.2007r. w sprawie proponowanych zmian Statutu SM „Czuby” – zaopiniowała zgłoszone zmiany /dokument z dnia 03.10.2007 r. omawiany na zebraniach grup członkowskich odbytych w dniach od 09.10.2007 r. do 16.10.2007 r./.
– 24.10.2007 r. – zaopiniowała zmiany zgłoszone na zebraniach grup członkowskich oraz inne wnioski dot. zmian Statutu zgłoszone do komisji – opracowała ” Wykaz zmian Statutu Spółdzielni zgłoszonych do komisji statutowej.”- 24.10.2007 r. /przekazany przedstawicielom na Zebranie jako materiały do dyskusji i uchwalenia na zebraniu/.
– 08.11.2007 r. – zaopiniowała zgłoszone po 24.10.2007 r. zmiany Statutu – opracowała „Informację komisji statutowej dla przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli w dniu 24.11.2007 r.”

Komisja Statutowa stwierdza, że przedstawicielom na zebranie przedstawicieli zostały przesłane wszystkie zgłoszone zmiany Statutu, które umieszczono w:

– wykazie zmian statutu Spółdzielni zgłoszonych do Komisji Statutowej – 24.10.2007 r.
– „Wnioskach skierowanych do Komisji Statutowej po 03.10.2007 r.”
– „Informacji z dnia 08.11.2007 r. Komisji Statutowej dla przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli w dniu 24.11.2007r.”
– „Informacji dnia 12.11.2007 r. Zarządu Spółdzielni dla przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli w dniu 24.11.2007r.” – zawierająca wnioski, które wpłynęły po zakończeniu pracy przez komisje.

Komisja Statutowa zaopiniowała zmiany zgłoszone przez:

– Zarząd Spółdzielni – propozycje z dnia 03.10.2007 r. wynikające z nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych;

– Zebrania grup członkowskich odbyte w dniach 9-16.10.2007 r.:
1) grup członkowskich z Osiedla „Skarpa” z 10.10.2007 r. i 15.10.2007 r. – wnioski nie zostały umieszczone w wykazie z przyczyn określonych w dokumencie przesłanym przedstawicielom – „wnioski skierowane do Komisji Statutowej po 3.10.2007 r.”
2) grupy członkowskiej z Osiedla „Poręba” z dnia 11.10.2007 r. – wnioski nie zostały umieszczone w wykazie z przyczyn określonych w dokumencie przesłanym przedstawicielom – „wnioski skierowane do Komisji Statutowej po 3.10.2007 r.”

– administracje osiedli:
1) „Błonie” z dnia 01.10.2007 r. –
– wnioski nie zostały umieszczone w wykazie z przyczyn określonych w dokumencie przesłanym przedstawicielom – „wnioski skierowane do Komisji Statutowej po 3.10.2007 r.”
2) „Widok” z dnia 09.10.2007 r. – wnioski nie zostały umieszczone w wykazie z przyczyn określonych w dokumencie przesłanym przedstawicielom
– „wnioski skierowane do Komisji Statutowej po 3.10.2007 r.”

– Zarząd Spółdzielni:
1) wniosek z dnia 08.10.2007 r.
2) wniosek z dnia 23.10.2007 r.
3) wniosek z dnia 07.11.2007 r.;

– Radę Osiedla „Łęgi” z dnia 23.10.2007 r. dotyczące zapisu § 100b – Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie zgłoszonej propozycji – przyjęła propozycję zmiany zawartą we wniosku Zarządu;
– Wiesława Kołodzieja z dnia 24.10.2007 r. – Komisja nie zajęła stanowiska w sprawie zgłoszonych propozycji przez wyżej wymienionego;
– Agnieszki Woś-Jałocha z dnia 25.10.2007 r. – zgłoszona zmiana jest tożsama z propozycją Rady Osiedla „Łęgi” z dnia 23.10.2007 r.;

– członków z Osiedla „Poręba” z dnia 06.11.2007 r. – Komisja nie przyjęła – przyjęła propozycje zgłoszone przez Zarząd Spółdzielni uwzględniające zmianę ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (redakcja zapisów poprawniejsza w stosunku do propozycji z os. „Poręba”);

– Wiesława Kołodzieja z dnia 09.11.2007 r. – autopoprawki do zgłoszonych propozycji z dnia 24.10.2007 r. – wpłynęły po zakończeniu prac przez Komisję;

– Mariana Rynkowskiego z dnia 09.11.2007 r. – Komisja nie zajęła – propozycje wpłynęły po zakończeniu prac przez Komisję.

Komisja Statutowa zakończyła pracę w dniu 08.11.2007 r.

Ponadto przewodniczący zebrania poinformował, że w dniu 13.11.2007 r. wpłynął do Spółdzielni wniosek do Zebrania Przedstawicieli – Komisji Statutowej – skierowany przez 13 członków zamieszkałych w osiedlu „Skarpa” z propozycjami zmian Statutu Spółdzielni.

Przesłane przez członków zamieszkałych w Osiedlu „Skarpa” wnioski do Komisji Statutowej w sprawie zmian Statutu – nie mogą być przedstawione do rozpatrzenia w dniu dzisiejszym przez Zebranie Przedstawicieli z uwagi na treść § 78 ust. 5 Statutu Spółdzielni.

Wymieniony przepis stanowi, że Zebranie Przedstawicieli może dokonywać tylko takich zmian w Statucie, których propozycje zostały zgłoszone do Zarządu Spółdzielni co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
Wnioski zgłoszone w krótszym terminie są przedstawiane i głosowane na następnym zebraniu.

Przypomniał, że celem dzisiejszego zebrania jest uchwalenie zmian w Statucie. Przedstawicielom na Zebranie Przedstawicieli zostały przesłane do realizacji tego punktu następujące materiały:

1) WNIOSKI SKIEROWANE DO KOMISJI STATUTOWEJ PO 3.10.2007 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono wykaz zmian zawartych w w/w dokumencie.

2) Wykaz zmian Statutu Spółdzielni zgłoszonych do Komisji Statutowej – stan na dzień 24.10.2007 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono wykaz zmian zawartych w w/w dokumencie.

3) Informacja Komisji Statutowej z dnia 08.11.2007 r. dla przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli w dniu 24.11.2007 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono wykaz zmian zawartych w w/w dokumencie.

Przewodniczący poinformował, że do prezydium zebrania wpłynął wniosek dotyczący realizacji powyższego punktu:

Lublin dn. 24 listopada 2007 r.

Do
Zebrania Przedstawicieli Członków
S.M. „CZUBY” w Lublinie

Wniosek

O przerwanie obrad Z.P.Cz. S.M. „Czuby” w Lublinie i nie rozpatrywanie w dniu dzisiejszym pkt. 7, 8, 9 i 10 porządku obrad dot. uchwalenia zmian Statutu S.M. „Czuby” w Lublinie do chwili rozpatrzenia wniosku posłów przez Trybunał Konstytucyjny.

Uzasadnienie:

     Grupa posłów na Sejm RP VI kadencji złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją niektórych zapisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych znowelizowanych ustawą z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr. 125, poz. 873 )

Wniosek ten dotyczy n/w zmian:
1. art. 4 ust. 41 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.1, dalej jako:
ustawa) – jest niezgodny z art. 32 ust. 2 Konstytucji RP;
2. art. 4 ust. 8 ustawy – jest niezgodny z art. 32 ust. 2 oraz z art. 64 Konstytucji RP;
3. art. 81 ust. 3 ustawy – jest niezgodny z art. 49 i art. 51 Konstytucji RP;
4. art. 82 ust. 3 i 4 ustawy – jest niezgodny z art. 31 ust. 3, art. 32 oraz z art. 58 Konstytucji RP;
5. art. 83 ust. 1 ustawy – jest niezgodny z art. 32 Konstytucji RP;
6. art. 11 ust. 11 pkt 2 ustawy – jest niezgodny z art. 32 Konstytucji RP;
7. art. 26 ust. 1 ustawy – jest niezgodny z art. 58 oraz z art. 75 Konstytucji RP;
8. art. 35 ust. 21 ustawy – jest niezgodny z art. 32 Konstytucji RP;
9. art. 48 ustawy – jest niezgodny z art. 64 Konstytucji RP;
10. art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125. poz. 873, dalej jako: ustawa nowelizująca) – jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP;
11. art. 10 ust. 1 ustawy nowelizującej – jest niezgodny z art. 31 ust. 3, art. 32 oraz z art. 58 Konstytucji RP;
12. art. 12 ustawy nowelizującej – jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP;
13. art. 93a ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.2) – jest niezgodny z art. 32 ust. 1, art. 78 oraz z art. 146 ust. 4 Konstytucji RP.

W związku z powyższym uważamy za niezbędne podjęcie uchwały o zmianach w Statucie S.M. „Czuby” w Lublinie po rozpatrzeniu wniosku posłów przez Trybunał Konstytucyjny.
Podpisy wnioskodawców – 13

     Przewodniczący zebrania udzielił głosu radcy prawnemu w celu wyjaśnienia jakie konsekwencje prawne poniesie Spółdzielnia w przypadku przyjęcia do realizacji powyższego wniosku i nie uchwalenia zmian Statutu w terminie zakreślonym w ustawie.

Radca prawny przypomniał, jak brzmi art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw:
„Art.9 1. Spółdzielnie istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy dokonują zmian swoich statutów nie później niż do dnia 30 listopada 2007r .Zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego tych zmian spółdzielnie dokonują w ciągu 30 dni od dnia podjęcia uchwały, nie później niż do 30 grudnia 2007 r. , stosownie do wymagań niniejszej ustawy i w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 16 września 1982r.- Prawo spółdzielcze.
2. Do czasu zarejestrowania zmian statutów postanowienia dotychczasowych statutów regulujące funkcjonowanie zebrania przedstawicieli pozostają w mocy.”

Zgłoszony przez grupę przedstawicieli wniosek o wprowadzenie przerwy w obradach nie jest sprzeczny z postanowieniami ustawy Prawo spółdzielcze i postanowieniami statutu. Członkowie spółdzielni mogą złożyć taki wniosek a Zebranie Przedstawicieli na podstawie Art.38 § 1 ust.2 Prawa spółdzielczego i §75 pkt 2 i 10 Statutu Spółdzielni oraz § 10 ust.4 lit. f Regulaminu Zebrania przedstawicieli Członków może podjąć uchwałę o przerwaniu obrad. Oznacza to, że przerwane w dniu dzisiejszym Zebranie Przedstawicieli, będzie kontynuowane po rozpatrzeniu przez Trybunał Konstytucyjny wniosku z dnia 14 listopada 2007 r., skierowanego przez grupę posłów na Sejm VI kadencji. o zbadanie zgodności niektórych postanowień ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r.o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Przedstawił, jak brzmi wniosek skierowany do Trybunału Konstytucyjnego i wskazał przedstawicielom, które z postanowień ustawy są niezgodne z postanowieniami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Warszawa, 14 listopada 2007 r.

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Al. Jana Christiana Szucha 12 a
00-918 Warszawa

Wnioskodawca:
Grupa posłów
na Sejm RP VI kadencji
według załączonej listy

Adres do korespondencji:
Klub Poselski Lewica i Demokraci
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

WNIOSEK
o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP

Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 188 pkt. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 68, poz. 483 z późn. zm., dalej jako: Konstytucja RP) wnosimy o stwierdzenie, że:

1. art. 4 ust. 41 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.1, dalej jako:
ustawa) – jest niezgodny z art. 32 ust. 2 Konstytucji RP;
2. art. 4 ust. 8 ustawy – jest niezgodny z art. 32 ust. 2 oraz z art. 64 Konstytucji RP;
3. art. 81 ust. 3 ustawy – jest niezgodny z art. 49 i art. 51 Konstytucji RP;
4. art. 82 ust. 3 i 4 ustawy – jest niezgodny z art. 31 ust. 3, art. 32 oraz z art. 58 Konstytucji RP;
5. art. 83 ust. 1 ustawy – jest niezgodny z art. 32 Konstytucji RP;
6. art. 11 ust. 11 pkt 2 ustawy – jest niezgodny z art. 32 Konstytucji RP;
7. art. 26 ust. 1 ustawy – jest niezgodny z art. 58 oraz z art. 75 Konstytucji RP;
8. art. 35 ust. 21 ustawy – jest niezgodny z art. 32 Konstytucji RP;
9. art. 48 ustawy – jest niezgodny z art. 64 Konstytucji RP;
10. art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125. poz. 873, dalej jako: ustawa nowelizująca) – jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP;
11. art. 10 ust. 1 ustawy nowelizującej – jest niezgodny z art. 31 ust. 3, art. 32 oraz z art. 58 Konstytucji RP;
12. art. 12 ustawy nowelizującej – jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP;
13. art. 93a ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.2) – jest niezgodny z art. 32 ust. 1, art. 78 oraz z art. 146 ust. 4 Konstytucji RP.

Do reprezentowania w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym wnioskodawcy upoważniają posłów Ryszarda KALISZA i Wiesława SZCZEPAŃSKIEGO z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw oraz z prawem do modyfikowania treści wniosku.

Uzasadnienie

[Uwagi ogólne]

Funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych należy rozpatrywać z punktu widzenia konstytucyjnych zasad ustroju państwowego znajdujących odniesienie do spółdzielczości, a więc zasady społeczeństwa obywatelskiego, zasady poszanowania dialogu społecznego i zasady pomocniczości, a także zasady społecznej gospodarki rynkowej, zasady ochrony własności oraz zasady demokratycznego państwa prawnego. Istotne rozwiązania zawarte w skarżonej ustawie, budzą wątpliwości z punktu widzenia ich zgodności z Konstytucją, zwłaszcza w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

Konstytucja w żadnym z przepisów nie wspomina wprost o spółdzielczości. Nie oznacza to, w myśl stanowiska Trybunału Konstytucyjnego, że tworzenie i działalność spółdzielni nie ma wymiaru konstytucyjnego3. Art. 58 Konstytucji zapewnia każdemu, a więc zarówno obywatelom, jak i innym osobom znajdującym się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej (art. 37 Konstytucji), wolność zrzeszania się. Wprawdzie przepis ten znajduje się w tej części rozdziału II Konstytucji, która zaopatrzona została tytułem „Wolności i prawa polityczne”, jednak nie oznacza to wyłączenia spod konstytucyjnej ochrony zrzeszeń nie mających „politycznego” charakteru. Umiejscowienie art. 58 Konstytucji w określonej jednostce systematycznej jej tekstu nie może nie pociągać za sobą skutków dla interpretacji tego przepisu, jednak nie powinny to być skutki polegające na zacieśnieniu zakresu wyrażonej w nim normy. Dlatego przyjąć należy, że działalność spółdzielni, będących zgodnie z definicją legalną zawartą w art. 1 ustawy – Prawo spółdzielcze „dobrowolnymi zrzeszeniami nieograniczonej liczby osób”, nie jest wyłączona spod gwarancji, które ustanawia wymieniony przepis Konstytucji. Według cytowanego poglądu Trybunału Konstytucyjnego, art. 12 Konstytucji, proklamujący jedną z zasad ustrojowych RP, obejmuje swoim zakresem wolność tworzenia i działania nie tylko organizacji odpowiadających swym charakterem wymienionym w tym przepisie typom, czyli związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich i fundacji, ale także – „innych dobrowolnych zrzeszeń”. To ostatnie określenie jest tak szerokie, że obejmuje swym zakresem również spółdzielnie.

Ponadto, jak twierdzi Trybunał Konstytucyjny w cytowanym uzasadnieniu, zgodnie z art. 75 ust. 1 Konstytucji władze publiczne mają obowiązek prowadzenia polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli i popierania działań obywateli zmierzających do uzyskania własnego mieszkania. Zadanie to winno być realizowane również poprzez ustawowe stworzenie instytucji prawnych, umożliwiających osobom fizycznym podejmowanie zbiorowych działań, zmierzających do wybudowania dla siebie i swojej rodziny domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych przez korzystanie z danego domu lub lokalu. Oznacza to, że spółdzielnie mieszkaniowe, których celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin, posiadają – wynikający z Konstytucji – szczególny status prawny, związany z ich rolą w realizacji zadań państwa wskazanych w art. 75 ust. 1 Konstytucji. Wyrazem tego jest, jak stwierdził Trybunał Konstytucyjny – uregulowanie problematyki ich funkcjonowania w odrębnej ustawie. Wskazane wcześniej przepisy Konstytucji, prowadzą do wniosku, że tworzenie i działalność spółdzielni, a w szczególności spółdzielni mieszkaniowych, podlega ochronie konstytucyjnej. Ogranicza to zdaniem Trybunału Konstytucyjnego – choć oczywiście nie wyklucza – możliwości ingerencji władz publicznych w tej dziedzinie.

 

Z kolei jeśli chodzi o konstytucyjne założenia w zakresie stosunków prawnych między spółdzielnią a jej członkami, to – w myśl cytowanego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego – pamiętać należy, iż przystąpienie i przynależność do spółdzielni oraz wystąpienie z niej stanowić powinno wyraz przysługującej każdemu człowiekowi wolności zrzeszania się (art. 58 Konstytucji). Oznacza to, że uzasadnienia wymagają wszelkie nakazy i zakazy dotyczące tej dziedziny (art. 31 ust. 3 Konstytucji). Naturalnie warunki faktyczne i prawne, w jakich funkcjonują spółdzielnie mieszkaniowe, z istoty rzeczy wprowadzają pewne ograniczenia wolności zrzeszania się (np. konieczność wniesienia wkładu mieszkaniowego lub budowlanego przed przystąpieniem do spółdzielni), jednak powinny one mieć możliwie jak najmniejszą skalę i przekonujące racjonalne uzasadnienie.

Zasada społeczeństwa obywatelskiego (w myśl art. 12 Konstytucji, Rzeczpospolita zapewnia wolność tworzenia dobrowolnych zrzeszeń) wymaga, by „obok systemu partii politycznych mogły działać różnego rodzaju inne organizacje zrzeszające obywateli (…) tworzone dla realizacji najróżniejszych interesów i dążeń obywateli”4. Ingerencja władzy publicznej w sferę działalności tych organizacji, których istnienie jest przejawem wolności zrzeszania się, określonej w art. 58 Konstytucji RP, nie może być arbitralnym wyrazem woli większości parlamentarnej, ale podlega reglamentacji według zasad ustanowionych w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. W szczególności więc, ograniczenie wolności zrzeszania się nie może być dowolne; dopuszczalne jest jedynie ograniczenie „konieczne w demokratycznym państwie”, a zatem proporcjonalne. Ograniczenie może być dokonywane jedynie ze względu na bezpieczeństwo lub porządek publiczny, dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia, ustanawiane tylko w ustawie, nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Ograniczając prawa spółdzielni mieszkaniowych, ustawodawca nie może zatem zapominać, że ma do czynienia ze zrzeszeniami, które nie są segmentem władzy publicznej, ale należą do struktury społeczeństwa obywatelskiego. Istnienie tych spółdzielni to przejaw – chronionej konstytucyjnie – wolności zrzeszania się (wolność zrzeszania się rozciąga się „na osoby prawne, a także inne podmioty zbiorowe”5, a przepisy art. 58 Konstytucji dotyczą wszystkich form zrzeszania się, z wyjątkiem tych, które „ustawodawca konstytucyjny wyłączył wyraźnym przepisem do odrębnego uregulowania”6), a zatem podlegającej ograniczeniom jedynie na zasadach określonych w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP7.

Naruszenie owych zasad powoduje, że działania władzy ustawodawczej stają się arbitralne, co pozostaje w sprzeczności z zasadą demokratycznego państwa prawnego, która – jak to stwierdził Trybunał Konstytucyjny – wyklucza wszelką arbitralność władzy publicznej.

Należy podkreślić, że Trybunał Konstytucyjny uznał spółdzielczość mieszkaniową za zrzeszenia chronione na zasadzie art. 58 Konstytucji RP.
Państwo ma obowiązek – wynikający z art. 58 Konstytucji RP – sprzyjać spółdzielczości mieszkaniowej, jako zrzeszeniu „zarówno w stanowionym prawie, jak i w polityce krajowej i lokalnej organów państwowych”8. Obowiązkiem państwa jest realizacja postanowień ustawy zasadniczej w możliwie najpełniejszym zakresie, gdyż – w myśl jej art. 8 – Konstytucja RP jest najwyższym prawem, a zatem uchwalanie ustawy ograniczającej działalność legalnego zrzeszenia, którego cel lub działalność nie jest sprzeczna z Konstytucją lub ustawą, narusza podstawy konstytucyjnego ustroju państwa.

W myśl preambuły do Konstytucji, działalność ustawodawcy powinna mieć oparcie w dialogu społecznym. Prawa dotyczące spółdzielczości nie mogą zatem ignorować stanowiska zainteresowanych, a więc samych spółdzielców. Ustawodawca nie powinien występować w stosunku do spółdzielczości w roli władzy uprawnionej do narzucania swojego punktu widzenia, niezależnie od stanowiska zainteresowanych, które powinno być rozeznane i respektowane w sposób zasługujący na zastosowanie konstytucyjnego określenia „dialog”.

Szczególne znaczenie dla oceny zgodności z ustawą zasadniczą regulacji dotyczącej spółdzielczości mieszkaniowej ma też zawarta w preambule do Konstytucji zasada pomocniczości, z której wynika nakaz umacniania uprawnień obywateli i ich wspólnot, a zatem także spółdzielczości mieszkaniowej, jako zrzeszenia stanowiącego część struktury społeczeństwa obywatelskiego. Respektując zasadę pomocniczości, ustawodawca powinien powstrzymywać się od narzucania spółdzielczości mieszkaniowej rozwiązań, które uważa za słuszne, a które przechodzą do porządku nad stanowiskiem choćby części zainteresowanego środowiska. W myśl tej zasady bowiem państwo podejmuje działania dopiero wówczas, gdy mniejsze wspólnoty nie są w stanie same rozwiązać swoich problemów.

Spółdzielnie mieszkaniowe współtworzą system społecznej gospodarki rynkowej, którego istnienie jest przejawem jednej z zasad ustrojowych państwa. Ingerencja ustawodawcy w działalność tych spółdzielni podlega zatem ocenie z punktu widzenia podstawy gospodarki rynkowej, jaką jest wolność działalności gospodarczej, która może być ograniczona tylko ze względu na ważny interes publiczny. Zasadnicze ograniczenia możliwości działania spółdzielczości mieszkaniowej wprowadzone przez ustawodawcę nie leżą w interesie publicznym, gdyż nie sprzyjają zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, co jest obowiązkiem ustawodawcy określonym w art. 75 Konstytucji RP. Tymczasem doprowadzenie do faktycznej likwidacji niektórych spółdzielni mieszkaniowych może spowodować sytuację, w której wspólnoty właścicieli mieszkań nie będą w stanie ponieść kosztów utrzymania budynków i osiedli, co przyczyni się właśnie do obniżenia standardu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Popieranie działań obywateli zmierzających do uzyskania własnego mieszkania nie może być rozumiane jako przesłanka likwidacji spółdzielczości mieszkaniowej, gdyż tego rodzaju interpretacja prowadzi do tworzenia rozwiązań w istocie ograniczających zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, a zatem niezgodnych z nakazem wynikającym dla ustawodawcy z art. 75 Konstytucji RP.

Podstawę społecznej gospodarki rynkowej stanowi – w myśl art. 20 Konstytucji RP – własność prywatna, którą należy rozumieć „jako wszelką własność należącą do podmiotów autonomicznych w stosunku do państwa (samorządu terytorialnego)”9. Takim podmiotem jest właśnie spółdzielczość mieszkaniowa, która nie stanowi części organizacji państwowej, ani też nie jest przedmiotem własności państwowej. Ustawodawca nie może przypisywać sobie w stosunku do spółdzielczości mieszkaniowej roli właściciela uprawnionego do tworzenia rozwiązań prawnych prowadzących do stopniowej likwidacji poszczególnych składników własności. Arbitralna ingerencja ustawodawcy w działalność tej spółdzielczości narusza zatem zasadę społecznej gospodarki rynkowej oraz jest niezgodna z gwarancjami udzielonymi przez państwo w zakresie ochrony własności, o której mowa w art. 21 Konstytucji RP.

Rozwiązania ustawowe narzucające w swoich konsekwencjach likwidację części spółdzielni mieszkaniowych przekreślają wyrażoną w art. 20 Konstytucji zasadę solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych współistotną przyjętemu w art. 1 Konstytucji założeniu, w myśl którego Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym. Założenie to wyklucza uznanie przez ustawodawcę, że spółdzielczość mieszkaniowa pozostaje poza konstytucyjnym rozumieniem dobra wspólnego.

Jak stwierdził Trybunał Konstytucyjny10 z uwagi na to, że źródłem wszystkich wolności i praw jest godność człowieka, którą art. 30 Konstytucji charakteryzuje jako „przyrodzoną i nienaruszalną”, różnego rodzaju osoby prawne typu korporacyjnego korzystają z nich również, ale tylko w takim zakresie, w jakim w ich działalności manifestuje się wynikająca z Konstytucji wolność zrzeszania się i inne konstytucyjnie zagwarantowane wolności i prawa jednostki. Stwierdzenie to aktualne jest również co do prawa własności i innych praw majątkowych.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził11, że ochrona własności spółdzielni, jako własności grupowej, jest uzasadniona tylko o tyle, o ile służy ochronie praw przysługującym członkom. Spółdzielnia – w myśl przytoczonego poglądu Trybunału Konstytucyjnego – nie jest abstrakcyjną konstrukcją prawną, podstawą jej bytu prawnego są osoby fizyczne (lub osoby prawne) do niej należące, a majątek należący do spółdzielni ma w świetle prawa służyć zaspokajaniu ich potrzeb.

Odnosząc się do zagadnienia ochrony własności spółdzielczej, Trybunał Konstytucyjny podkreślił w uzasadnieniu powołanego wyroku, iż art. 64 ust. 2 Konstytucji wyraźnie mówi o równej „dla wszystkich” ochronie prawnej własności i innych praw majątkowych. Pozwala to, w sposób możliwie szeroki, patrzeć na stronę podmiotową konstytucyjnej gwarancji praw majątkowych. Oznacza to gwarancję takiej ochrony, także w stosunku do podmiotów, które nie będąc ludźmi z istoty rzeczy nie mogą korzystać z innych wolności i praw poręczonych w rozdziale II Konstytucji (np. nietykalności osobistej, wolności sumienia i wyznania, wolności wyboru i wykonywania zawodu itp.). Rozważania te doprowadziły Trybunał Konstytucyjny do jednoznacznego wniosku, że spółdzielnie mieszkaniowe są podmiotami prawnymi, których własność podlega ochronie przewidzianej w art. 64 i art. 21 Konstytucji. Oznacza to, że każda ingerencja ustawodawcy w to prawo podlega ocenie z punktu widzenia art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz innych norm i wartości konstytucyjnych. Jak bowiem wielokrotnie stwierdzał w swoich wyrokach Trybunał Konstytucyjny12 art. 64 ust. 3 Konstytucji nie wyłącza stosowania art. 31 ust. 3 Konstytucji, co do oceny dopuszczalnych ograniczeń (dopuszczalnej ingerencji) w zakresie korzystania z prawa własności. Dlatego każdy przepis prawa, przewidujący ograniczenie własności, a zwłaszcza taki, który prowadzi do jej utraty, winien być uzasadniony koniecznością realizacji jednej z wartości wskazanych w art. 31 ust. 3 Konstytucji.

W myśl stanowiska Trybunału Konstytucyjnego13 relacje między spółdzielnią a jej członkami mają nie tylko aspekt „wolnościowy”, ale także majątkowy. Członek spółdzielni zobowiązany jest do określonych świadczeń wobec niej. Choć spółdzielnia jest w sensie formalnym właścicielem określonych rzeczy i podmiotem praw majątkowych, to jej majątek należy do zbiorowości jej członków. Z istoty rzeczy spółdzielnię tworzą jej członkowie, w których interesie prowadzi ona swoją działalność i w tym sensie nie jest ona całkowicie samoistnym podmiotem praw i obowiązków. Z tytułu członkostwa wynikać mogą także określone roszczenia majątkowe wobec spółdzielni (np. o zwrot udziałów). Jednak korporacyjny i wspólnotowy charakter spółdzielni nie uzasadnia tezy, jakoby w okresie jej istnienia członkom spółdzielni przysługiwało prawo do żądania oddania im na własność określonych składników majątku spółdzielni. Nie jest to bowiem rodzaj współwłasności, ale konstrukcja prawna oparta na innych założeniach.

Zasada demokratycznego państwa prawnego wymaga, by zmiany sytuacji prawnej adresatów norm, zwłaszcza polegające na nałożeniu nowych obowiązków, były poprzedzone odpowiednio długim okresem dostosowawczym.

[Uwagi szczegółowe]

Ad. 1. Przepis art. 4 ust. 41 ustawy, dodany ustawą nowelizującą, nakazuje każdej spółdzielni mieszkaniowej prowadzenie odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencji i rozliczania przychodów oraz kosztów, w tym również wpływów i wydatków funduszu remontowego tych nieruchomości.

Jest to ograniczenie samorządności spółdzielni w kształtowaniu ich relacji ekonomicznych z członkami, praktycznie niweczące zasadę solidaryzmu spółdzielczego.

Wdrożenie kwestionowanej zmiany, wraz z wejściem w życie ustawy nowelizującej, tj. od dnia 31 lipca 2007 r., a więc w trakcie okresu rozliczeniowego, jakim jest rok kalendarzowy – jest praktycznie niemożliwe, szczególnie w zakresie finansowania robót remontowych.

Zgodnie z treścią przepisu przyjętego przez Sejm, spółdzielnie są zobowiązane założyć wyodrębnioną ewidencję środków na remonty dla każdej nieruchomości i wszelkie roboty remontowe realizowane w danej nieruchomości po wejściu w życie ustawy nowelizującej będą musiały być finansowane ze środków tej nieruchomości.

Z chwilą wejścia w życie ustawy nowelizującej pojawią się wątpliwości, co do zasad rozliczania prac remontowych będących w toku.

Wobec odejścia od zasady solidaryzmu spółdzielczego pojawi się problem, z jakich środków finansowych spółdzielnia ma pokryć prace remontowe w nieruchomości, której wpłacone przez użytkowników lokali środki na fundusz remontowy nie pokrywają kosztów przeprowadzanego zakresu prac remontowych.

Brak środków na zakończenie prac remontowych, a tym samym zerwanie umowy z wykonawcą spowoduje konieczność zapłacenia kar umownych obciążających użytkowników lokali remontowanej nieruchomości. Równocześnie, brak przepisu ustawowego określającego zasady rozliczenia zaszłości gospodarki funduszem remontowym, powstałych przed wejściem w życie ustawy nowelizującej spowoduje liczne konflikty wewnętrzne w spółdzielniach oraz spory sądowe pomiędzy:
* członkami zamieszkałymi w nieruchomościach, w których akumulacja środków na fundusz remontowy – do czasu wejścia w życie ustawy nowelizującej – była większa od nakładów na remonty w tych nieruchomościach, a
* członkami zamieszkałymi w nieruchomościach, w których akumulacja środków na fundusz remontowy – do czasu wejścia w życie ustawy nowelizującej – była mniejsza od nakładów na remonty tych nieruchomości.

Sprawa ma ogromny zasięg społeczny, gdyż dotyczy 3,5 mln mieszkań spółdzielczych.

Przez naruszenie równowagi praw i obowiązków ekonomicznych szerokiej rzeszy członków spółdzielni mieszkaniowych – przepis ten jest niezgodny z art. 32 Konstytucji RP.

Brak odpowiednio długiej vacatio legis dla tego przepisu jest naruszeniem art. 2 Konstytucji RP, określającego Rzeczpospolitą Polską, jako demokratyczne państwo prawne.

Ad. 2. Przepis art. 4 ust. 8 ustawy, w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, przyznaje każdemu członkowi, jak i osobie niebędącej członkiem spółdzielni, prawo zaskarżania do sądu – dokonywanych przez spółdzielnię – zmian w wysokości opłat za użytkowanie lokali, przy czym do czasu prawomocnego wyroku sądowego mają wnosić opłaty w dotychczasowej wysokości.

Prawo użytkowników lokali do bezpośredniego kwestionowania na drodze sądowej dokonywanych przez spółdzielnie mieszkaniowe zmian w wysokości opłat za użytkowanie lokali nie budzi wątpliwości.

Budzi je natomiast zasada, że – po zaskarżeniu do sądu zmiany opłat – użytkownik ma wnosić opłaty w dotychczasowej wysokości.

Zasada ta nie uwzględnia obowiązujących przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.), które wyraźnie różnicują tryb postępowania dla opłat pobieranych na pokrycie kosztów zależnych od właściciela (zarządcy) nieruchomości od zasad postępowania dla opłat pobieranych na pokrycie kosztów niezależnych od właściciela (zarządcy).

Zgodnie z art. 8a ust. 5-8 ww. ustawy, zaskarżenie przez użytkownika lokalu do sądu zmiany wysokości opłat, uprawnia go do wnoszenia opłat w dotychczasowej wysokości tylko w części pokrywającej koszty zależne od zarządcy. Natomiast w stosunku do opłat pobieranych na pokrycie kosztów niezależnych od właściciela (zarządcy) nieruchomości, zaskarżenie zmiany opłat do sądu nie uwalnia użytkownika lokalu od obowiązku wnoszenia opłat w nowej, podwyższonej wysokości.

Podkreślić należy, iż Trybunał Konstytucyjny już wcześniej wskazał ustawodawcy obowiązek zachowania jednolitości zasad postępowania w sprawach zmian w wysokości opłat za użytkowanie mieszkań, kształtowanych przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 29 czerwca 2005 r. sygn. akt S 1/05 oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 17 maja 2006 r. sygn. akt K 33/05).

Kwestionowany przepis art. 4 ust. 41 ustawy nie spełnia tego warunku i jest naruszeniem art. 32 i art. 64 Konstytucji RP.

Ad. 3. Przepis art. 81 ust. 3 ustawy, dodany ustawą nowelizującą, nakłada na wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe obowiązek udostępniania na ich stronach internetowych pełnej treści statutu, regulaminów, uchwał i protokołów z obrad organów spółdzielni, a także protokołów z lustracji i rocznych sprawozdań finansowych.

Pierwsze zastrzeżenie budzi nałożenie na każdą spółdzielnię mieszkaniową obowiązku posiadania strony internetowej. W stosunku do żadnego innego rodzaju spółdzielni, ani w stosunku do żadnego innego typu podmiotu (spółka, stowarzyszenie, fundacja itp.), takiego obowiązku nie ma.

Brak uzasadnienia dla takiego zróżnicowania obowiązków jest równoznaczny z dyskryminacją spółdzielni mieszkaniowych, co narusza art. 32 Konstytucji RP.

Należy zwrócić uwagę, że z blisko 5 tys. spółdzielni mieszkaniowych tylko 1 tys. to spółdzielnie duże i średnie, a pozostałe 4 tys. to spółdzielnie zrzeszające nie więcej, niż 300 członków każda, dla których koszt założenia, utrzymania i aktualizacji strony internetowej będzie nadmiernym obciążeniem.

Drugie zastrzeżenie budzi brak jakiegokolwiek uzasadnienia dla ułatwiania dostępu do wszelkich informacji dotyczących spółdzielni mieszkaniowej osobom w ogóle niezwiązanym ze spółdzielnią.

Strona internetowa jest ogólnie dostępna i nakładanie obowiązku umieszczania pełnej treści dokumentów – operujących również danymi osobowymi (protokoły z obrad organów spółdzielni, protokoły z lustracji) – narusza postanowienia ustawy o ochronie danych osobowych, a także art. 49 i art. 51 ust. 1 Konstytucji RP.

Niezależnie od powyższego należy dodać, że Naczelny Sąd Administracyjny – w uchwale z 11 kwietnia 2005 r. (sygn. akt I OPS 1/05) – stwierdził, że przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej nie mają zastosowania do spółdzielni mieszkaniowych.

Udostępnienie tak szerokiego zakresu informacji o działalności spółdzielni mieszkaniowej, poprzez publikacje na stronach internetowych powszechnie dostępnych osobom niezwiązanym bezpośrednio ze spółdzielnią, nie ma żadnego uzasadnienia.

Ad. 4. Przepis art. 82 ust. 3 i 4 ustawy, dodany ustawą nowelizującą, wprowadza m.in. ograniczenie długości kadencji rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej do 3 lat oraz ograniczenie możliwości bycia członkiem rady nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje.

Dotychczas, sprawy długości kadencji rady nadzorczej oraz czasu pełnienia mandatu członka tej rady były pozostawione do normowania w statutach poszczególnych spółdzielni.

W stosunku do żadnego innego rodzaju spółdzielni, ani w stosunku do żadnego innego typu podmiotu prywatnego (spółka, stowarzyszenie, fundacja itp.), takiego ograniczenia nie ma.

Brak uzasadnienia dla takiego – odmiennego – traktowania spółdzielni mieszkaniowych jest równoznaczny z dyskryminacją, co narusza art. 32 Konstytucji RP.

Ad. 5. Przepis art. 83 ust. 1 ustawy, dodany ustawą nowelizującą, nakazuje spółdzielniom mieszkaniowym organizowanie walnych zgromadzeń członków, niezależnie od wielkości spółdzielni, z tym że w spółdzielniach liczących więcej, niż 500 członków statut może dopuścić odbywanie walnego zgromadzenia w częściach.

W końcu 2006 r. działało ok. 5000 spółdzielni mieszkaniowych, z których ok. 3,8 tys. posiadało dorobek materialny w postaci budynków mieszkalnych.

Z tego:
* 2010 spółdzielni małych (do 500 mieszkań) władało 280 tys. mieszkań (8%),

* 480 spółdzielni średnich (501 – 2000 mieszkań) władało 520 tys. mieszkań (15%),

* 510 spółdzielni dużych (więcej, niż 2000 mieszkań) władało 2,7 miliona mieszkań (77%).

Nowy przepis obejmuje więc ok. 1 tys. spółdzielni mieszkaniowych, ale reprezentujących ponad 90% całego potencjału organizacyjno-gospodarczego spółdzielczości mieszkaniowej.

Przepis ustawowy określający zasady i warunki odbywania walnego zgromadzenia w częściach, ma istotne luki prawne, których skutkiem może być zanarchizowanie procesu decyzyjnego tego organu (np. brak prezydium walnego zgromadzenia, brak protokołu walnego zgromadzenia, brak wskazania organu uprawnionego do nadawania ostatecznej treści uchwałom, których projekty wraz z poprawkami będą poddawane głosowaniu na poszczególnych częściach walnego zgromadzenia ).

Ustawowe nakazywanie odbywania walnych zgromadzeń członków we wszystkich spółdzielniach mieszkaniowych, nawet tych zrzeszających po kilka czy kilkanaście tysięcy członków, jest złudną wiarą w demokrację bezpośrednią, jako jedynie słuszną w samorządności spółdzielczej.

Jeśli ustawodawca jest przekonany o słuszności takiego rozwiązania, to, dlaczego ograniczono jego stosowanie tylko do spółdzielni mieszkaniowych.

Rodzi to zarzut nierównego traktowania różnych rodzajów spółdzielni i – tym samym – naruszenia przepisu 32 ust. 1 Konstytucji RP.

Ad. 6. Przepis art. 11 ust. 11 pkt 2 ustawy, dodany ustawą nowelizującą, dopuszcza możliwość podjęcia przez spółdzielnię mieszkaniową uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, dopiero gdy członek jest w zwłoce z uiszczaniem opłat za użytkowanie lokalu za 6 miesięcy.

Zgodnie z dotychczas obowiązującym przepisem art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, właściciel (zarządca) nieruchomości jest uprawniony do rozwiązania stosunku prawnego z lokatorem zalegającym z opłatami, za co najmniej 3 miesiące.

Jak już wspomniano w uwagach szczegółowych ad. 2, Trybunał Konstytucyjny uznał za niezbędną jednolitość regulacji ustawy o ochronie praw lokatorów oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – w zakresie, w jakim kształtują prawa i obowiązki lokatorów.

Nowouchwalona norma jednolitość tę narusza i jest przez to niezgodna z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

Ad. 7. Przepis art. 26 ust. 1 ustawy, w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, stanowi, iż w przypadku, gdy w danej nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali, to do nieruchomości tej mają być stosowane przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, niezależnie od pozostawania przez właścicieli lokali członkami spółdzielni.

Przepis ten, arbitralnie narzuca członkom spółdzielni mieszkaniowych prawno-organizacyjną formę wspólnoty mieszkaniowej, jako formę zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych, ogranicza wolność zrzeszania się, co jest sprzeczne z art. 58 Konstytucji RP i nie uwzględnia warunków określonych w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Skarżony przepis wkracza w sposób bezpośredni w uprawnienia członków spółdzielni, nakazując stosowanie ustawy o własności lokali – niezależnie od tego, czy członkowie deklarują przynależność wyłącznie do wspólnoty mieszkaniowej.

Skutkiem powyższego, każdy właściciel, który nie wystąpił ze spółdzielni, będzie zmuszony do przynależności do dwóch organizacji – co w małych spółdzielniach będzie stanowić regułę i konieczność podporządkowania się organom tych organizacji niezależnie od swojej woli.

Z chwilą wejścia ustawy nowelizującej w życie, w budynku (nieruchomości), w którym została wyodrębniona własność wszystkich lokali, niezależnie od tego, czy właściciele są członkami, czy nie, powstaje – z mocy ustawy – wspólnota mieszkaniowa i do zarządzanie nieruchomością będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali.

Powstaje zatem sytuacja, w której spółdzielnia zrzeszająca członków posiadających odrębną własność lokalu w danej nieruchomości i zarządzająca tą nieruchomością – na mocy art. 1 ust. 3 i art. 27 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – z dniem 31 lipca 2007 r. nie ma prawa do zarządu i administrowania nieruchomością wspólną osób będących członkami spółdzielni przez spółdzielnię w oparciu o przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Oznacza to likwidację małych spółdzielni mieszkaniowych zarządzanych dotychczas przez spółdzielnię i w oparciu o przepisy spółdzielcze, tj. ustawę – Prawo spółdzielcze i ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych.

W konsekwencji, przepis art. 26 ust. 1 ogranicza wolność zrzeszania się zagwarantowaną w Konstytucji. Wola członków spółdzielni, którzy dobrowolnie zrzeszyli się dla dobra wspólnego, tj. zaspokajania swoich potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, została przez ustawodawcę bezpodstawnie unicestwiona.

Ad. 8. Przepis art. 35 ust. 21 ustawy, dodany ustawą nowelizującą, przyznaje nawet pojedynczym osobom, mającym roszczenie o przeniesienie własności lokalu, prawo decydowania, czy w procesie porządkowania stanu prawnego gruntów (niezbędnym dla określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w poszczególnych nieruchomościach) może spółdzielnia wystąpić o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego czy o prawo własności gruntu.

Porządkowanie stanu prawnego gruntu rodzi skutki finansowe dla wszystkich członków posiadających spółdzielcze prawa do lokali położonych w danej nieruchomości, w tym również członków nie zainteresowanych wyodrębnianiem własności lokali.

Ewentualna decyzja spółdzielni, czy ubiegać się o nabycie gruntu na własność, czy ustanowienie praw użytkowania wieczystego, powinna być poprzedzona analizą możliwości finansowych członków, gdyż koszty uzyskania tytułu prawnego do gruntu muszą być pokryte przez członków posiadających prawa do lokali w budynkach położonych na gruntach o nieuporządkowanym stanie prawnym.

Brak jest uzasadnienia prawnego, ekonomicznego i społecznego, by wola jednej osoby miała przesądzać o prawach i obciążeniach wielu innych osób i stanowi naruszenie art. 32 Konstytucji RP.

Ad. 9. Przepis art. 48 ustawy, w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, nakazuje nieodpłatne przenoszenia przez spółdzielnię własności lokali na najemców mieszkań w budynkach przejętych przez spółdzielnie mieszkaniowe od jednostek państwowych nieodpłatnie.

Najemca obowiązany jest tylko zwrócić spółdzielni poniesione przez nią nakłady konieczne na utrzymanie budynku, w którym lokal jest położony oraz spłacić zadłużenie związane z opłatami za użytkowanie lokalu.

Przepis ten praktycznie wyłącza swobodę rozporządzania przez spółdzielnie przysługującym im prawem własności. Jest to ograniczenie jednego z podstawowych uprawnień składających się na treść prawa własności, tj. prawa do rozporządzania rzeczą.

Przepis przyjęty przez Sejm nie uwzględnia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 października 2001 r. (sygn. akt K 33/00), w którym Trybunał uznał za niekonstytucyjne ograniczanie praw majątkowych nowych właścicieli budynków przejętych od państwowych zakładów pracy (w tym również nieodpłatnie), przez przymuszanie tych nowych właścicieli do ustanawiania odrębnej własności lokali na rzecz najemców bez obowiązku jakiejkolwiek odpłatności, czy po zaniżonej cenie.

Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę, że właściciel nie może być całkowicie pozbawiony możliwości wpływu na wysokość uzyskanego w zamian za przeniesienie własności lokalu świadczenia. Ustawodawca powinien liczyć się także z tym, że własność jest najważniejszym prawem majątkowym, a więc jej ochrona nie może być w żadnym razie słabsza, niż innych praw majątkowych.

Zachowanie przepisu przyjętego przez Sejm oznaczałoby, iż najemcy mieszkań w uspółdzielczonych domach zakładowych byliby jedyną grupą obywateli uzyskujących własność mieszkań całkowicie za darmo.

Przepis ten narusza art. 64 Konstytucji RP.

Ad. 10. Przepis art. 6 ust. 1 ustawy nowelizującej nakazuje spółdzielni umorzyć – z dniem jej wejścia w życie – kwotę należną od członka za dokonane po 23 kwietnia 2001 r. przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania na własnościowe, jeżeli dokonana spłata pokrywa całkowite koszty budowy lokalu.

Przekształcenia praw lokatorskich na własnościowe po dniu 23 kwietnia 2001 r. były dokonywane według zasad określonych przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Finansowe warunki przekształcenia prawa do lokalu określane były w indywidualnych umowach zawieranych przez spółdzielnie z poszczególnymi członkami.

Przepis art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125. poz. 873) jest arbitralną ingerencją ustawodawcy w treść zawartych umów, zgodnych z przepisami ustawowymi obowiązującymi w dacie zawierania tych umów.

Taka arbitralna ingerencja jest naruszeniem art. 2 Konstytucji RP.

Ad. 11. Przepis art. 10 ust. 1 ustawy nowelizującej nakazuje uwzględnianie dotychczasowego stażu członka rady nadzorczej (tj. przed jej wejściem w życie) do stosowania przepisu zakazującego pełnienia mandatu członka rady nadzorczej dłużej, niż przez 2 kolejne kadencje.

Tym samym, przepis art. 10 ust. 1 ustawy nowelizującej spowoduje działanie przepisu art. 82 ust. 3 z mocą wsteczną, co narusza art. 2 Konstytucji RP.

W stosunku do żadnego innego rodzaju spółdzielni, ani w stosunku do żadnego innego typu podmiotu prywatnego (spółka, stowarzyszenie, fundacja itp.), takiego ograniczenia nie ma.

Brak uzasadnienia dla takiego odmiennego traktowania spółdzielni mieszkaniowych jest równoznaczny z dyskryminacją, co narusza art. 32 Konstytucji RP.

Ad. 12. Przepis art. 12 ustawy nowelizującej określa dzień 31 lipca 2007 r., jako termin jej wejścia w życie.
Ustawa została opublikowana 13 lipca 2007 r. w Dzienniku Ustaw Nr 125, co oznacza zaledwie 18-dniowe vacatio legis.

Kwestionowane przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, wprowadzone nowelizacją z dnia 14 czerwca 2007 r., jak też przepisy samej ustawy nowelizującej, zmieniają fundamentalne zasady prawno-organizacyjne i ekonomiczne działania ok. 5 tys. spółdzielni mieszkaniowych oraz kształtują prawa majątkowe i organizacyjne ponad 3,5 miliona rodzin.

Wymaga to odpowiedniego czasu na prace przygotowawcze, informacyjne oraz na podejmowanie decyzji. Dodatkowym problemem jest niespójność kwestionowanych przepisów z przepisami innych ustaw. Przykładowo, uchwalone zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych nakazują odrębne rozliczanie kosztów i przychodów dla poszczególnych nieruchomości od 1 sierpnia 2007 r., co wymagać będzie dokonania nowego wymiaru opłat dla użytkowników lokali. Natomiast zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – zmiana wysokości opłat za użytkowanie lokalu musi być dokonywana z 3 miesięcznym wyprzedzeniem.

Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wskazywał na konieczność zachowania odpowiedniego vacatio legis, tak by podmioty miały możliwość pokierowania swoimi sprawami w sposób uwzględniający treść nowej regulacji (m. in. wyroki: z 10 grudnia 2002 r. sygn. akt K 27/02; z 15 lutego 2005 r. sygn. akt K 48/04, z 22 września 2005 r. sygn. akt Kp 1/05; z 3 listopada 2006 r. sygn. akt K 31/06 ).

Niezachowanie odpowiedniego vacatio legis jest naruszeniem art. 2 Konstytucji RP.

Ad. 13. Przepis art. 93a ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, w brzmieniu nadanym art. 3 pkt 13 ustawy z 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2005 r. Nr 122, poz. 1024 ), ustanawia de facto nadzór administracyjny ministra właściwego do spraw budownictwa nad działalnością spółdzielni mieszkaniowych.

Minister, jako organ administracji rządowej wchodzi w skład Rady Ministrów. Przepis art. 146 ust. 4 Konstytucji określa zakres uprawnień Rady Ministrów, wymieniając poszczególne obszary jej działania. W przepisie tym trudno dopatrzyć się uprawnień do wkraczania w dziedzinę organizacji samorządnych, jakimi są spółdzielnie mieszkaniowe. Dlatego szczególne uprawnienia w zakresie nadzoru ministra nad działalnością spółdzielni mieszkaniowych wykracza poza kompetencje Rady Ministrów określone Konstytucją.

Uprawnienia przewidziane dla ministra – w istocie rzeczy – sprowadzają się do nakazania przeprowadzenia kontroli działalności spółdzielni mieszkaniowej, i to w sposób zasadniczo wykraczający poza zakres uprawnień przewidzianych art. 203 ust. 3 Konstytucji dla Najwyższej Izby Kontroli, która może również kontrolować z punktu widzenia legalności i gospodarności działalność jednostek gospodarczych, innych niż wymienione w ust. 1 i 2 tego artykułu, ale tylko w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa.

Skoro więc Najwyższa Izba Kontroli, podlegająca bezpośrednio Sejmowi, ma zawężony zakres przeprowadzania kontroli w spółdzielniach mieszkaniowych, to nadanie szerszego uprawnienia ministrowi pośrednio narusza art. 203 ust. 3 Konstytucji.

Kwestionowany przepis przewiduje, że w przypadku niewykonania przez spółdzielnię mieszkaniową wniosków z przeprowadzonej lustracji minister nakazuje jej uwzględnienie tych wniosków w terminie 3 miesięcy. Ustawodawca nie przesądza jednak, w jakiej formie prawnej może być wydany nakaz, jak również nie przewiduje środków odwoławczych od tego nakazu.

Skoro jednak minister jest organem administracji rządowej, to jego nakazy powinny mieć charakter decyzji administracyjnej, a każda decyzja administracyjna może być zaskarżona w przypisanym trybie. Stanowi o tym art. 78 Konstytucji, z którego wynika, że każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania określa ustawa.

W związku z powyższym, skoro zdanie pierwsze cytowanego przepisu stanowi regułę, że każda decyzja wydana w pierwszej instancji ma prawo być zaskarżona, a wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania ma określać ustawa, to o ile przepis takiego wyjątku nie ustanawia, jak również nie określa trybu zaskarżania decyzji, to narusza powołany wyżej art. 78 Konstytucji.

Dodać trzeba, że wszelkie oddziaływania na spółdzielnie mieszkaniowe, jak również kontrola działań spółdzielni odbywa się w sferze prawa cywilnego a nie prawa administracyjnego. Na tę okoliczność można przytoczyć wiele orzeczeń sądowych; jest to również pogląd powszechnie przyjmowany przez doktrynę prawa.

Kontrola działania spółdzielni odbywać się więc powinna w drodze kierowania spraw do sądu powszechnego.

Dodatkowym aspektem kwestionowanego przepisu jest jego skierowanie wyłącznie do spółdzielni mieszkaniowych i pominięcie innych form działalności spółdzielni, w których mogą powstawać niemniej poważne uchybienia w ich działalności. Przykładowo, chodzi tu o spółdzielnie pracy, spółdzielnie obrotu towarowego. Taka regulacja narusza art. 32 ust. 1 Konstytucji zgodnie, z którym wszyscy są wobec prawa równi i mają prawo do jednakowego traktowania przez władze publiczne.

Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej okoliczności, wnioskodawcy wnoszą, jak w sentencji wniosku.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591, z 2005 r. Nr 72, poz. 643, Nr 122, poz. 1024, Nr 167, poz. 1398 i Nr 260, poz. 2184, z 2006 r. Nr 165, poz. 1180 i z 2007 r. Nr 125, poz. 873.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005 r. Nr 122, poz. 1024, Nr 233, poz. 1993, z 2006 r. Nr 94, poz. 651 i z 2007 r. Nr 125, poz. 873.
3 Tak w uzasadnieniu wyroku w sprawie K 5/01
4 Tak L. Garlicki: Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2006, s. 68.
5 Tak W. Sokolewicz, Uwagi do artykułu 58 Konstytucji RP, w : L. Garlicki, red.: Konstytucja RP. Komentarz, Warszawa 2003, t. III, s. 7.
6 Op. cit., s.8.
7 Op. cit., s.15.
8 Op. cit., s 16.
9 Tak L. Garlicki: Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2006, s. 79.
10 W uzasadnieniu w sprawie K 5/01
11 W uzasadnieniu wyroku w sprawie K 23/98
12 W szczególności w uzasadnieniu wyroku w sprawie P 2/98.
13 Wyrażonego w uzasadnieniu wyroku w sprawie K 5/01

Radca prawny – odpowiadając na pytanie zgłoszone przez przedstawicieli / podać podstawę prawną na podstawie której można przerwać zebranie / poinformował, że zgodnie z art. 38 § 1 pkt 2 ustawy – Prawo spółdzielcze oraz § 75 pkt 2 i 10 Statutu Spółdzielni, do wyłącznej właściwości Zebrania Przedstawicieli należy „rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej”. Na podstawie powyżej zacytowanego przepisu Zebranie Przedstawicieli jest władne do przyjęcia do realizacji zgłoszonego wniosku – kontynuowania dzisiejszego zebrania po rozpatrzeniu przez Trybunał Konstytucyjny wniosku grupy posłów z dnia 14 listopada 2007 r. Przypomniał , że zgodnie z art.9 ust.2 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. ” Do czasu zarejestrowania zmian statutów postanowienia dotychczasowych statutów regulujące funkcjonowanie zebrania przedstawicieli pozostają w mocy”. Ustawodawca dopuścił taką możliwość, że spółdzielnie będą uchwalać statuty na dotychczasowych zasadach. Jest bardzo szerokie pole interpretacyjne, co do stosowania zmian w tej ustawie, chociażby w przypadku funkcjonowania organów spółdzielni , wyboru członków Rady Nadzorczej , funkcjonowania innych organów.

Jest zatem podstawa prawna do tego, by dzisiejsze zebranie przerwać bez konsekwencji prawnych.

Przewodniczący zebrania wniosek skierowany do prezydium zebrania o przerwanie obrad Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie i nie rozpatrywanie w dniu dzisiejszym pkt 7, 8, 9 i 10 porządku obrad do chwili rozpatrzenia wniosku posłów przez Trybunał Konstytucyjny – poddał pod głosowanie.
Za przyjęciem do realizacji powyższego wniosku głosowało 81 przedstawicieli , przeciw przyjęciu 5 przedstawicieli , wstrzymało się od głosowania 2 przedstawicieli.
Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni „Czuby” w Lublinie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 7/2007
Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 24 listopada 2007 r.

w sprawie: przerwy w obradach Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbywanego w dniu 24 listopada 2007 r.

Na podstawie art.38 § 1 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze ( Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848) , § 75 pkt 2 i 10 Statutu Spółdzielni oraz § 10 ust. 4 lit. f Regulaminu Zebrania Przedstawicieli Członków – w związku ze złożeniem przez część Przedstawicieli pisemnego wniosku o nierozpatrywanie pkt. 7, 8, 9 i 10 porządku obrad i przerwanie obrad do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny wniosku grupy posłów na Sejm RP VI kadencji o zbadanie zgodności niektórych postanowień ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz.1116 z poźn. zm.) i ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.873) – uchwala się co następuje:

§ 1

1. Na pisemny wniosek części Przedstawicieli Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchwala się przerwę w obradach odbywanych w dniu 24 listopada 2007 r.

2. Obrady Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w części dotyczącej uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni ( pkt 7, 8, 9 i 10 porządku obrad), podjęte zostaną niezwłocznie po ogłoszeniu przez Trybunał Konstytucyjny wyroku w sprawie wniosku grupy posłów na Sejm RP VI kadencji o zbadanie zgodności niektórych postanowień ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz.1116 z poźn. zm.) i ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 873).

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni do ustalenia terminu i powiadomienia Przedstawicieli, Związek Rewizyjny, Krajową Radę Spółdzielczą i pozostałych członków Spółdzielni o terminie kontynuowania Zebrania Przedstawicieli w trybie określonym w § 77 ust.1 Statutu SM „Czuby” w Lublinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 80 przedstawicieli, przeciw przyjęciu 2 przedstawicieli, wstrzymał się od głosowania 1 przedstawiciel.

Przewodniczący zebrania podziękował wszystkim za przybycie i udział w Zebraniu Przedstawicieli.

Sekretarz
Zebrania Przedstawicieli

Elżbieta Misztal

Przewodniczący
Zebrania Przedstawicieli

Stanisław Robak

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie