PROTOKÓŁ
z Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie odbytego w dniu  20.06.2009r.

 

Na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 20.06.2009 r. obecnych było  92 przedstawicieli.

 

Ad.1.
         Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej  „Czuby” w Lublinie otworzył  przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Szymański.
Przewodniczący Rady Nadzorczej powitał zgromadzonych na sali: przedstawicieli, członków Rady Nadzorczej, członków Spółdzielni przysłuchujących się obradom i pracowników SM „Czuby”.
W/w stwierdził, że Zebranie  Przedstawicieli Członków  SM „Czuby” w Lublinie zostało zwołane w sposób prawidłowy , zgodnie z  § 77 i 78 Statutu Spółdzielni i w związku z tym jest władne do podejmowania wiążących uchwał.
Poinformował ponadto, że zgodnie z § 80 ust. 2 Statutu Spółdzielni zebranie winno być prowadzone przez prezydium zebrania. Zaproponował , by przystąpiono do wyboru przewodniczącego zebrania.
Na przewodniczącego zebrania  zgłoszono  z sali  kandydaturę- przedstawiciela z osiedla „Błonie”   Stanisława Robaka    – wyraził zgodę na  kandydowanie.
Innych kandydatur na przewodniczącego zebrania nie zgłoszono.
Wniosek o zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego zebrania , poddano pod głosowanie i został przyjęty większością głosów , przy  2 głosach wstrzymujących się.
Obecnych na sali  było 89  przedstawicieli.
Zgłoszona kandydatura Stanisława Robaka  na przewodniczącego zebrania została poddana pod głosowanie. Za wyborem w/w na przewodniczącego zebrania głosowało 86  przedstawicieli, wstrzymało się 3 przedstawicieli.
Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował zgłaszanie kandydatur na sekretarza zebrania.
Na sekretarza zebrania  zgłoszono z sali  kandydaturę Elżbiety Misztal – wyraziła zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur na sekretarza zebrania nie zgłoszono.
Wniosek o zamknięcie listy kandydatur na sekretarza zebrania został przyjęty, jednomyślnie –   89 za.
Kandydatura Elżbiety Misztal   na sekretarza zebrania została poddana pod głosowanie i przyjęta jednomyślnie  – 89 za
Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował zgłaszanie kandydatur na asesorów zebrania.
Z sali zgłoszono kandydatury:
– Marii Szalasta   – wyraziła  zgodę na kandydowanie,
– Andrzeja Turskiego    – wyraził zgodę na kandydowanie,

 

Innych kandydatur nie zgłoszono.
Zgłoszony wniosek o zamknięcie listy kandydatów na asesorów zebrania został poddany pod głosowanie i przyjęty jednomyślnie.
Zgłoszone kandydatury na asesorów zebrania poddano pod głosowanie.
Za wyborem Marii Szalast  na asesora zebrania głosowało  88 przedstawicieli, 1 przedstawicieli wstrzymał się od głosowania.
Za wyborem Andrzeja Turskiego  na asesora zebrania głosowało 88 przedstawiciel,  wstrzymało się od głosowania 1  przedstawicieli .

Przewodniczący zebrania przypomniał, że w materiałach przekazanych przedstawicielom na dzisiejsze zebranie umieszczony  został  „Regulamin Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie , który będzie podstawą dzisiejszych obrad .

 

W tym miejscu w protokole umieszczono –
R E G U L A M I N
ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW  SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY” W LUBLINIE.

 

      Przewodniczący zebrania zaproponował, by przedstawiciele w czasie obrad  korzystali z zapisów i ustaleń w nim zawartych.

Ad.2
Przewodniczący zebrania poinformował, że do Zebrania Przedstawicieli skierowano poniżej przedstawione wnioski , które nie zostały umieszczone w porządku obrad:

1. Członka zamieszkałego w osiedlu „Ruta”  skierowany w imieniu mieszkańców nieruchomości Watykańska 6,8,10 – skarga na kierownika Administracji osiedla z dnia 22.07.2008 r. .Skarga w/w jest bezprzedmiotowa , straciła swoją aktualność i nie została ujęta w porządku obrad Zebrania Przedstawicieli .Wszelkie spraw dotyczące modernizacji „oddymiaczy” w budynkach przy ulicy Watykańskiej zostały już rozstrzygnięte w postępowaniu wewnątrzs0półdzielczym w drodze uchwały nr 72/23/2008  Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 21.10.2008 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członków .

2. Członka zamieszkałego w osiedlu „Ruta” z dnia 21.05.2009 r. dot. Uregulowania sprawiedliwie utrzymania porządku korytarzy budynkowych a szczególnie parteru od wejścia do windy. Sprawa zgłoszona przez w/w   nie została ujęta w porządku obrad gdyż Zebranie Przedstawicieli nie jest organem właściwym do rozpatrzenia sprawy .Sprawa sprzątania korytarzy zgodnie z postanowieniami statutu w zakresie uchwalania regulaminu używania lokali oraz porządku domowego leży w kompetencjach Rady Nadzorczej . Pismami Rady Nadzorczej z dnia 14.04.2009 r. oraz Zarządu z dnia 23.03.2009 r. w/w  została  poinformowana  o sposobie załatwienia problemu utrzymania czystości korytarzy.

Przewodniczący zebrania przypomniał , że porządek obrad dzisiejszego zebrania  wszyscy  przedstawiciele  wraz z materiałami otrzymali  w określonym przez Statut   terminie / w § 77 ust.1/.   Doręczony on został za pośrednictwem pracowników  Administracji Osiedla .
Pozostali członkowie zostali powiadomieni o terminie i porządku obrad  zebrania poprzez   ogłoszenia  wywieszone na klatkach schodowych, biurze Spółdzielni , w biurach   administracji osiedli i na   tablicach ogłoszeń w osiedlach.

 

           Przypomniał , że zaplanowany na dzisiejsze zebranie  porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium.
2. Przyjęcie  porządku obrad.
3. Wybór Komisji Wnioskowej, Skrutacyjnej.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2008 r.
6. Informacja na temat sprawozdania finansowego za 2008 r. zaopiniowanego przez biegłego rewidenta.
7. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniach Przedstawicieli  w dniach 07.06.2008 r. oraz 24.11.2007 r. i 18.04.2009 r.
8. Informacja na temat:
a) lustracji działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za   okres
od 01.01.2006 r. do 31.12.2008 r.-  przeprowadzonej w dniach  08.03.2009 r.
do  30.04.2009 r.
b) realizacji wniosków z lustracji działalności inwestycyjnej przeprowadzonej  w
dniach 15.12.2007 r. do 25.01.2008 r.  r.  przez Regionalny Związek
Rewizyjny Spółdzielni  Mieszkaniowych w Lublinie.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami (zapytania i odpowiedzi).
10.  Podjęcie uchwał dot.
– zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 r.,
–  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2008 r.,
–  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 r.,
–  wyniku bilansowego za 2008 r.,
–  udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej SM „Czuby” za 2008 r.,
–  udzielenia absolutorium członkom Zarządu SM „Czuby” za 2008 r.,
–  rozpatrzenia wniosków w związku z lustracją pełną w SM „Czuby” w Lublinie
za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2008 r. przeprowadzoną w dniach
08.03.2009 r. do 30.04.2009 r.
11. Rozpatrzenie odwołania członków  Spółdzielni od uchwały Rady Nadzorczej nr 74/1/2008 z dnia 09.09.2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dotyczącego zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”   w Lublinie.
12. Przyjęcie zgłoszonych w toku zebrania wniosków.
13. Rozpatrzenie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej o wykluczeniu ze Spółdzielni.
14.  Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący zebrania zwrócił się z zapytaniem – czy  do przedstawionego powyżej  porządku  obrad  są uwagi lub propozycje zmian , poza  zmianą kolejności realizacji punktów,   w których rozpatrywane będą odwołania.
Poinformował,  że  członkowie Spółdzielni, którzy złożyli odwołania od uchwał Rady    Nadzorczej ujętych w punkcie 11 porządku obrad Zebrania Przedstawicieli –  zostali    zaproszeni na zebranie na  godz. 12.30 , członkowie, którzy złożyli odwołania od uchwał o  wykluczeniu ujętych w punkcie 13 porządku obrad Zebrania Przedstawicieli –  zostali   zaproszeni na zebranie na godz. 13.00.

Innych uwag ani propozycji zmian do porządku obrad nie zgłoszono.

Za przyjęciem porządku obrad Zebrania Przedstawicieli w brzmieniu przedstawionym powyżej  głosowało  88  przedstawicieli ,2  przedstawicieli wstrzymało się od głosowania.
Obecnych na sali było  89  przedstawicieli.

 

Ad. 3
Przewodniczący zebrania przypomniał, że zgodnie z § 9 Regulaminu Zebrania     Przedstawicieli    należy wybrać Komisję Wnioskową w składzie od 3-5 osób.   Zadaniem komisji jest rozpatrzenie  pod  względem formalnym i rzeczowym zgłoszonych wniosków i przedłożenie ich Zebraniu    Przedstawicieli do uchwalenia .

Do Komisji Wnioskowej zgłoszono następujące kandydatury:

– Janiny Samborskiej – wyraził zgodę na  kandydowanie,
– Małgorzaty Kulik    – wyraziła zgodę na kandydowanie,
– Marzeny Blicharz    – wyraził zgodę na  kandydowanie.

Wniosek o zamknięcie listy kandydatów do Komisji Wnioskowej został przyjęty  większością  głosów przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania

Zgłoszone kandydatury do Komisji Wnioskowej zostały poddane pod głosowanie .
Za powołaniem do Komisji Wnioskowej Janiny Samborskiej, Małgorzaty Kulik i Marzeny   Blicharz    głosowało  85   przedstawicieli ,przeciw powołaniu 2 przedstawicieli ,  wstrzymał się od głosowania  1 przedstawiciel .

Przewodniczący zebrania przypomniał, że zgodnie z § 9 Regulaminu Zebrania  Przedstawicieli należy wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie 3-5 osób, której zadaniem     jest sprawdzić, czy listy  obecności  przedstawicieli są kompletne, zbadanie ważności  mandatów oraz dokonanie obliczeń   wyników głosowania i innych czynności technicznych   związanych z przebiegiem obrad .

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury:

– Jadwiga Osiewicz   – przedstawiciela z Osiedla „Łęgi” – wyraził zgodę na kandydowanie,
– Ewa Kosiak  – przedstawiciela z Osiedla  „Widok”  – wyraziła zgodę na kandydowanie
– Elżbieta Ożog   – przedstawiciela z Osiedla  „Poręba” – wyraził zgodę na kandydowanie,

 

Zgłoszony wniosek o zamknięcie listy kandydatów do Komisji Skrutacyjnej został przyjęty  większością,   88 za, przy jednym głosie wstrzymującym się od głosowania.

Zgłoszone kandydatury do Komisji Skrutacyjnej zostały poddane pod głosowanie. Za   powołaniem   do  Komisji Skrutacyjnej  Jadwiga Osiewicz głosowali wszyscy obecni na Sali przedstawiciele –  89  za.
Za powołaniem do Komisji Skrutacyjnej Ewa Kosiak  głosowało  88 przedstawicieli , 1 przedstawiciel wstrzymał się od głosowania .
Za powołanie do Komisji Skrutacyjnej  Elżbieta Ożóg, głosowało   88 przedstawicieli , 1  przedstawiciel  wstrzymał się od głosowania .

Ad. 4
Przewodniczący zebrania przypomniał , że Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za   rok 2008 przedstawiane było na zebraniach grup członkowskich oraz przesłane z materiałami  na zebranie   wszystkim przedstawicielom . Zamieszczone zostało również na stronie   internetowej Spółdzielni .

Przedstawiciel osiedla  „Łęgi” – zgłosił wniosek  by realizacja punktów porządku  obrad  4 i 5 tj:
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2008 r.

odbyła się w sposób następujący:
Przedstawiciele na Zebranie Przedstawicieli w materiałach na zebranie otrzymali na piśmie poniżej przedstawione materiały do realizacji tych punktów:

 

– do punktu 4

S P R A W O Z D A N I E
z pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
       w Lublinie za rok 2008

 

– w tym miejscu w protokole umieszczono sprawozdanie Rady Nadzorczej.

– oraz:

                                                                                                                                                               Lublin, dnia 19.05.2009 r.

 

STANOWISKO
RADY  NADZORCZEJ   W SPRAWIE  ABSOLUTORIUM
DLA  CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA 2008 r.

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie po dokonanej ocenie pracy Członków Zarządu  za poszczególne kwartały roku 2008 , analizie wniosków zawartych w raporcie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2008 , analizie wyników i wniosków zawartych w protokole z lustracji przeprowadzonej w dniach 08.03.2009 r. do 30.04.2009r., analizie wniosków zawartych w protokołach z  przeprowadzonych kontroli przez PKO BP IV Oddział w Lublinie, oraz analizie wniosków zgłoszonych na zebraniach grup członkowskich  – zgłasza wniosek o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za rok 2008.

– każdy z przedstawicieli miał możliwość zapoznania się z ich treścią. Nie ma więc potrzeby odczytywania tych informacji . Pytania na ich temat można będzie zgłaszać w punkcie  9 „Dyskusja nad sprawozdaniami”. Zaproponował, by przedstawiciele poprzez głosowanie uznali, że materiały na temat spraw ujętych w punktach. od 4 i 5  zostały przedłożone i w ten sposób zostaną zrealizowane te punkty porządku obrad

 

  – do punktu 5
SPRAWOZDANIE
z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
za 2008 r.

 

w tym miejscu w protokole umieszczono sprawozdanie z działalności Zarządu w 2008 r.

Przewodniczący zebrania zwrócił się z zapytaniem  czy  możemy uznać, że sprawozdanie  Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni z działalności za 2008 r. zostało przedłożone.
Za nie czytaniem i uznaniem ,że sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni  za 2008 r. zostały przedłożone głosowało większość przedstawicieli, 4 przedstawicieli przeciw, 2 wstrzymało się  od głosowania .
Punkty porządku obrad 4 i 5 zostały zrealizowane.

Ad 6
Prezes Zarządu Ryszard Burski przypomniał, że przedstawiciele w materiałach na dzisiejsze zebranie, do realizacji powyższego punktu   otrzymali:


1.RASTER AUDYTOR Jan Jacek Oster ul. Nowomiejska 22/16  20-615 Lublin OPINIA   NIEZALEŻNEGO   BIEGŁEGO   REWIDENTA
                                                                                                                   dla

Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie


Przeprowadziłem    badanie    sprawozdania    finansowego    Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie ul. Watykańska 6, na które składa się:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 377.047.839,11 zł
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2008 ( za okres 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. ), wykazujący wynik- zysk netto l 522 317,94 zł
4) zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę    46.929.552,57 zł
5) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008 wykazujący zwiększenie stanu środków o kwotę 11 768.799,78 zł
6) dodatkowe informacje i objaśnienia
Za prawidłowe sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki. Moim zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie to przeprowadziłem stosownie do postanowień:
1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 z 2002 r póz. 694 )
2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.
Badanie to zaplanowałem i przeprowadziłem w taki sposób, aby uzyskać racjonalną, wystarczającą podstawę do wyrażenia o nim miarodajnej opinii. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie – w dużej mierze, metodą:

BASTER AUDYTOR Jan Jacek Oster ul. Nowomiejska 22/16  20-615 Lublin
wyrywkową – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad rachunkowości i szacunków, jak i ogólną ocenę przedstawionego sprawozdania. Uważani, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do miarodajnej opinii.

Moim zdaniem sprawozdanie finansowe sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami określonymi w powołanej wyżej ustawie o rachunkowości, stosowanymi w sposób ciągły na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i statutem jednostki i przedstawia rzetelne i jasno wszystkie informacje istotne do oceny rentowności oraz wyniku finansowego za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12,2008 .
Lublin, dnia 31.03.2008  r.

2. Skrócona informacja finansowa spółdzielni  za 2008 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono informację dodatkową.
3. Uchwała Nr 12/13/09 Rady Nadzorczej

 

           Uchwała Nr 12/13/09
            Rady Nadzorczej
                         Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
               z dnia 31.03.2009 r.
w sprawie ; oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2008r.

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby „ w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. l pkt 2 lita / i pkt 7 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd SM „CZUBY” sprawozdaniem finansowym , rachunkiem wyników, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz zestawieniem zmian w kapitale /funduszu/ własnym za 2008r.-uchwala co następuje;
      §1

Pozytywnie ocenia roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z;
1.   Bilansu Spółdzielni za 2008. który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 377 047 839,11 złotych.
2.   Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2008 wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 1172 042 ,12 zł.
3.   Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków na dzień 31.12.2008r. -21 480 178,69 złotych.
4.   Zestawienie zmian w kapitale /funduszu/ własnym.

§2

Niniejszą uchwałę Rada Nadzorcza postanowiła przedłożyć zgodnie z § 87 ust. l pkt 7 Statutu -Zebraniu Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie.

 

                                                                                                                   §3
Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia

 

Na  podstawie przedłożonych materiałów   można stwierdzić ,że  ocena sprawozdania finansowego SM „Czuby” za 2008 r. jest bardzo wysoka.   Biegły rewident  podczas badania sprawozdania  finansowego poza prawidłowością zapisów księgowych  dokonał  również oceny   sytuacji ekonomicznej spółdzielni. Przedstawioną  przez niego opinię   najlepiej  odzwierciedla  poniższe zdanie zawarte w opinii :
„Moim zdaniem sprawozdanie finansowe sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadzie  określonymi w powołanej wyżej ustawie o rachunkowości, stosowanymi w sposób ciągły na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i statutem jednostki i przedstawia rzetelne i jasno wszystkie informacje istotne do oceny rentowności oraz wyniku finansowego za okres od 01.01.1008 r. do 31.12.2008 r. , jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2008 r,”

Ad 7
Przewodniczący zebrania przypomniał , że  do realizacji tego  punktu  porządku obrad przedstawiciele otrzymali  :

 

WNIOSKI ZGŁOSZONE NA ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY” W DNIU 07.06.2008 R.
Treść wniosku Wnioskodawca Realizacja
Wybudować kotłownię gazową
na osiedlu „Poręba”.
Tadeusz Jasica Realizacja wniosku uzależniona jest od uchwały podjętej przez Radę Osiedla „Poręba” – ujęcie w planie rzeczowo – finansowym osiedla.
Wniosek mało precyzyjny.


WNIOSKI ZGŁOSZONE NA ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY” W DNIU 24.11.2007 R. I 18.04.2009 R.
 Lp.  Treść wniosku Wnioskodawca
Realizacja
 1. Rady nieruchomości powinny mieć po 1 przedstawicielu z każdej nieruchomości. Ilość przedstawicieli ustalona proporcjonalnie do liczby zamieszkałych w niej członków jest nieuzasadniona i niesprawiedliwa.
Ryczałt dla członków Rady Nadzorczej powinien być kwotowy , a nie procentowy i wynosić 200 zł.
Jeśli miałby być procentowy, to nie powinien być większy niż 25% minimalnego wynagrodzenia, które wynosi obecnie 936 zł. 25% minimalnego wynagrodzenia to 234 zł i wystarczająca kwota za jedno, dwa czy trzy maximum posiedzenia w miesiącu (łącznie z posiedzeniami komisji).
Jest to łącznie praca za 5-15 godzin w miesiącu.
 Zofia Zawadzka  Zgodnie z decyzją Zebrania Przedstawicieli z dnia 18.04.2009 r., wniosek przekazano do Komisji Statutowej celem umieszczenia w projekcie zmian Statutu.
 2. Należy upoważnić Zarząd do podjęcia kroków zmierzających do podziału Spółdzielni „Czuby” na mniejsze spółdzielnie, zgodnie z obecnym podziałem administracyjnym (zgodnie z podziałem na osiedla).   Jacek Hołaj Zarząd Spółdzielni nie jest organem kompetentnym do wszczęcia procedury zmierzającej do podziału Spółdzielni bez wymogów określonych w ustawie –Prawo spółdzielcze.

 

Zwrócił się z zapytaniem , czy przedstawiciele mają uwagi lub pytania do przedstawionej informacji  , Żadnych uwag do przedstawianej informacji nie zgłoszono . Informacja na temat realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednich zebraniach została przyjęta  Dyskusja na ten temat odbędzie się w punkcie 9 porządku obrad.

 

Ad 8

 

A)
Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych poinformowała , że lustracja działalności spółdzielni za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2008 r. przeprowadzona została przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie w dniach od 08.03.2009 r. do 30.04.2009 r.
W materiałach  do realizacji powyższego punktu  porządku obrad  każdy przedstawiciel otrzymał:

 

 1.Pismo Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych
  w Lublinie  z dnia 18.05.2009 r.
Lublin, dnia 18 maja 2009 r.
L.dz. 82/2009
Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
„CZUBY”
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

 

W wyniku zawartej w dniu 20 stycznia 2009 r. umowy pomiędzy Regionalnym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie a Spółdzielnią Mieszkaniową „CZUBY” w Lublinie, w dniach od 08 marca 2009 r. do 30 kwietnia 2009 r. została przeprowadzona przez Związek lustracja pełna prowadzonej działalności przez Spółdzielnię za okres od l stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2008 r.
Ustalenia lustracji zawarte w protokole są oparte na faktach wynikających z przedłożonych lustratorom dokumentów, dokonanych przez nich oględzin, a także wyjaśnień złożonych przez Członków Zarządu, Głównego Księgowego oraz pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”.
Przedmiotem lustracji w szczególności były następujące zagadnienia:

1.  Informacje wstępne.
2. Kontrole zewnętrzne i postępowanie polustracyjne ostatniej lustracji.
3. Podstawy prawne, uregulowania wewnętrzne i zakres działalności.
4.  Organy samorządowe Spółdzielni, ich organizacja i działalność.
5.  Organizacja wewnętrzna, zatrudnienie i sprawy pracownicze.
6. Zagadnienia członkowsko-mieszkaniowe.
7.  Gospodarka zasobami mieszkaniowymi.
8.  Gospodarka remontowa.
9.  Inwestycje budowlano-mieszkaniowe.
10. Działalność społeczna i oświatowo-kulturalna.
11. Rachunkowość,    sprawozdawczość    finansowa    i zagadnienia ekonomiczno – finansowe.
12. Ubezpieczenie majątku Spółdzielni.
Lustratorzy sporządzili protokół lustracji, który został bez zastrzeżeń podpisany przez Zarząd i Głównego Księgowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w dniu 15 maja 2009 r.

 

Regionalny Związek działając na podstawie art. 93 § la ustawy Prawo spółdzielcze przekazuje Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie poniższe wnioski polustracyjne:
1. Zużycie zimnej wody rozliczać zgodnie z uchwalonym przez Radę Nadzorczą w dniu 25 listopada 2003 r. (Uchwała Nr 117/5/03) regulaminem rozliczania zużycia wody w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Radę Nadzorczą uchwałami: Nr 118/3/08 z dnia 21 października 2008 r. i Nr 5/4/09 z dnia 3 marca 2009 r.
2.  Podjąć skuteczne działania w celu zrealizowania inwestycji przy ul. Wiklinowej 2, Os. Łęgi.
Związek Rewizyjny przypomina, iż stosownie do postanowień § 21 ust. 4 Instrukcji w sprawie lustracji organizacji spółdzielczych zatwierdzonej uchwałą Nr 16 Zgromadzenia Ogólnego KRS z dnia 15.12.2005 r., Zarząd Spółdzielni obowiązany jest zamieścić informację o powyższych wnioskach polustracyjnych w porządku obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli Członków celem podjęcia w tej sprawie stosownej uchwały.
Wnioski z przeprowadzonej lustracji przedstawia Zebraniu Przedstawicieli Członków Rada Nadzorcza Spółdzielni.
Stosownie do art. 93 § l b, § 2 i § 4 ustawy Prawo spółdzielcze, Zarząd Spółdzielni obowiązany jest corocznie przekazywać Związkowi Rewizyjnemu i Zebraniu Przedstawicieli Członków informację o realizacji wniosków polustracyjnych. Ponadto na żądanie członka Spółdzielni, Zarząd jest obowiązany udostępnić mu do wglądu protokół lustracji, wnioski polustracyjne oraz informacje o ich realizacji.

2. Projektem uchwały w brzmieniu

Projekt

UCHWAŁA Nr          /2009

 

Zebrania Przedstawicieli
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 20.06.2009 r.

 

w sprawie: rozpatrzenia wniosków w związku z lustracją pełnej  Spółdzielni Mieszkaniowej
„Czuby” w Lublinie przeprowadzoną w dniach od  08.03.2009 r. do30.04.2009 r.  r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz. U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 r. z późn. zmianami) oraz § 75 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala się co następuje:

 

§ 1

Przyjąć wnioski polustracyjne Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie , opracowane na podstawie protokołu z lustracji pełnej obejmującej  działalność  Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie  za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2008 r. , przeprowadzonej w  dniach  od  08.03.2009 r. do
30.04.2009 r. r.

§ 2

Realizację przyjętych wniosków powierzyć odpowiednim organom statutowym Spółdzielni

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczą zebrania przypomniał ,że z  protokółem  z przeprowadzonej lustracji  każdy z przedstawicieli mógł się zapoznać w biurze spółdzielni. Na pytania  i wątpliwości  Zarząd będzie udzielał odpowiedzi i wyjaśnień w punkcie 9 porządku obrad.

Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał przedstawicielom poniższą informację.

 

STANOWISKO W SPRAWIE WNIOSKÓW Z LUSTRACJI

 

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu  19.05..2009 r. po zapoznaniu się z wynikami i wnioskami z przeprowadzonej lustracji uznała ,że w formie opinii zaproponuje by Zebranie Przedstawicieli Członków SM „Czuby”  w dniu 20.06.2009  r. przyjęło wnioski polustracyjne.

Żadnych uwag ani pytań do przedstawionych informacji nie zgłoszono.

B)
Przewodniczący zebrania zwrócił się z zapytaniem , kto z przedstawicieli ma uwagi lub pytania do przedstawionej poniżej informacji?

Informacja
dotycząca realizacji wniosków polustracyjnych zawartych w protokole z
lustracji Spółdzielni Mieszkaniowej „CZYBY” w Lublinie
za okres 01.01.2007 -31.12.2007r

Wniosek Nr l
„Dostosować do obowiązującego Statutu Regulamin rozliczania kosztów zadań inwestycyjnych realizowanych przez SM „CZUBY” w zakresie terminu ostatecznego rozliczenia inwestycji, ustalenia wysokości wkładów. Uchwała nr 59/10/2005 Rady Nadzorczej z dnia 06 stycznia 2005 r § 1.”
Wniosek zrealizowany.
W dniu 18 marca 2008 Uchwałą nr 24/12/2008 Rada Nadzorcza SM „CZUBY” wprowadziła wymagane zmiany, jednocześnie uchyliła swoją wcześniejszą Uchwałę nr 59/10/2005 z dn. 06 stycznia 2005 r.
Wniosek Nr 2
„Doprowadzić do przekazania Gminie Lublin ul. Topazową (zad. 7 c,d,e etap II
budynki przy ul. Bursztynowej 23 i 25).
Wniosek zrealizowany
W dniu 25 lutego 2008 r spisano z przedstawicielami Gminy Lublin protokół ostatecznego odbioru ulicy Topazowej, co kończy dziesięciomiesięczny okres procedur odbiorowych.

Żadnych uwag ani pytań  do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

 

Ad 9.
W dyskusji głos zabrali:
1. Grażyna Płoszyńska – Skierczynska – poinformowała, że przedstawicielem na zebranie Przedstawicieli jest po raz pierwszy. Otrzymane materiały na dzisiejsze zebranie bardzo dokładnie przeczytała. Ma następujące uwagi do  sprawozdanie Rady Nadzorczej. Sprawozdanie Rady Nadzorczej  sporządzone jest w taki sposób, że nie bardzo widać co Rada Nadzorcza zrobiła. Jeżeli w sprawozdaniu jest mowa, że dokonano zmiany w jakiejś uchwale , to jej zdaniem winno znaleźć się wyjaśnienie na czym ta zmiana polegała. Nawet jeżeli wejdzie się na stronę internetową spółdzielni,  to jest tam umieszczona uchwała z dokonaną zmianą i nie wiadomo co w niej zmieniono. Na przykład:  jakich zmian dokonano w strukturze organizacyjnej, jakich zmian dokonano w regulaminach, w jakiej wysokości wzrosły wynagrodzenia dla członków zarządu. Ponadto Rada Nadzorcza wszystkie odwalania i zaskarżenia, które rozpatrywała  załatwiła  negatywnie  – nie uwzględniła. Na podstawie powyższego nasuwa się jej wniosek, że Rada Nadzorcza  rozpatrując odwołania od uchwał Rad Osiedli ocenia tylko czy uchwała jest zgodna z przepisami czy też nie, nie analizuje innych aspektów  np. ekonomicznych, czy też czy jest ona  zgodna z tym co oczekują mieszkańcy. Liczy się tylko to czy jest ona zgodna z literą prawa.
Odnosząc się do sprawozdania z działalności Zarządu stwierdziła, że jest ono nie do przyjęcia . Sporządzone jest w taki sposób, by żaden członek ,który nie jest ekonomistą mógł cokolwiek zrozumieć. Nie rozumie dlaczego spółdzielnia nie może osiągać zysków  a  wyjaśnienia przedstawione na ten temat przez zastępcę prezesa ds. finansowych, na zebraniu grupy członkowskiej ją nie przekonują. Nie rozumie dlaczego zmniejszyła się wartość majątku spółdzielni, dlaczego zwiększyły się nakłady na usługi obce , na wynagrodzenia czy też  na zużycie energii i materiałów .Nie rozumie dlaczego, jeżeli  sprawozdanie jest takie świetne , to dlaczego jest wzrost .Sprawdziła ,że na Czechowie te wszystkie pozycje , które wymieniła są mniejsze a zysk mają większy niż w roku ubiegłym.  Ocenia to w ten sposób ,że Zarząd zamiast ciąć koszty pozwala na to by uległy zwiększeniu. Nie wykazuje żadnej troski o członków. To ,że spółdzielnia ma już 30 lat to nie jest powód do dumy. Te 30 lat mają bowiem również budynki w których zamieszkujemy. Trzeba je modernizować. Zastanawia się jak długo da się podwyższać czynsz, co z tych pieniędzy będzie można zrobić. Nie widzi żadnych działań żeby te koszty zmniejszyć. Zadłużenie zarówno na lokalach mieszkalnych jak i użytkowych oraz garażach rośnie.

 

2. Przedstawiciel z Osiedla „Ruta”  – skierował do Zarządu spółdzielni poniższe pytania;
–  Dlaczego jeśli sprawozdanie jest takie dobre , spółdzielnia dobrze pracuje nadal rosną czynsze?
– Co się stanie, gdy więcej członków spółdzielni nie będzie miało z czego płacić swoich zobowiązań?
– Kto za nich będzie ponosił koszty  utrzymania mieszkań które zajmują?

Stwierdził ponadto, ze sprawozdania  z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej  w 2008 r.  w jego ocenie świetnie wyglądają  tylko na papierze. W rzeczywistości są nie czytelne, zwierają wiele rubryczek i liczb, które nic nie wyjaśniają. Nie rozumie dlaczego w każdej tabelce są wyszczególnione „koszty organów samorządowych i dlaczego są one takie wysokie? Poprosił zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych o udzielenie odpowiedzi na te pytania oraz wyjaśnienie  co to są organy samorządowe, co się kryje w pozycjach konserwacja RTV. Według jego wiedzy spółdzielnia nie ponosi kosztów konserwacji gniazd w lokalach mieszkalnych, nie konserwuje gdyż nie ma anten zbiorczych. Wyszczególnione w tej pozycji sumy pozwoliłyby na wyposażenie wszystkich mieszkańców w anteny satelitarne i na pokrycie  kosztów z tytułu ich utrzymania jeszcze przez 5 lat. Chciałby wiedzieć, w których osiedli te koszty dotyczą, ile jest takich punktów, jaki jest koszt utrzymania jednego punktu?

– Prezes Zarządu odnosząc się do wypowiedzi Grażyny Płoszyńskiej – Skierczyńskiej stwierdził, że sugestia w/w,  by Rada Nadzorcza rozpatrując odwołania nie kierowało się obowiązującymi w tym zakresie przepisami praw  nie może być stosowana. Podjęte w taki sposób decyzje podlegałyby  zaskarżeniu   do sądu,  a tym samym naraziłyby spółdzielnię na nieuzasadnione   koszty.  Prawo i rachunek ekonomiczny w każdej z podejmowanych decyzji musi być stosowane. Prezes wyjaśnił  ponadto ,które ze składników opłat czynszowych są zależne od  Spółdzielni –   Zarządu , które od dostawców zewnętrznych które ustalane są przez Rady Osiedli. Wyjaśnił również  jakie kompetencje daje Radom Osiedli § 102 statutu  , dlaczego w jednym osiedlu , na jednej ulicy poszczególne nieruchomości mają rożne wysokości opłat czynszowych,  a nawet różne składniki tych opłat.

 

– Zastępca prezesa ds. finansowych – opłaty czynszowe będą nadal wzrastać Opłaty za dostarczane do Spółdzielni media mają tendencje wzrostowe i są niezależne od spółdzielni. Nie przypomina sobie takiej sytuacji,  by na przestrzeni tych 30 lat zmniejszyła się ich wysokość. Odnosząc się do wypowiedzi Grażyny Płoszyńskiej – Skierczyńskiej na temat zysku wyjaśnił ,że do roku 2007  w spółdzielniach nie występowało  określenie zysk. Spółdzielnia po rozliczeniu roku posiadała dodatni lub ujemny wynik na eksploatacji, nie było podatku od osób prawnych . Od roku 2007 na działalności pozostałej spółdzielni jest wynik do opodatkowania. Wynik ten rozlicza się z Urzędem Skarbowym i Zebranie Przedstawicieli  podejmie w dniu dzisiejszy uchwałę o jego rozliczeniu. Wynik na działalności eksploatacyjnej rozlicza się w roku następnym .  Wyjaśnił dlaczego ten wynik jest różny dla każdej z nieruchomości, co powoduje wynik dodatni a co wynik ujemny . Wyjaśnił ponadto ,że w spółdzielni nie ma odpowiedzialności zbiorowej . Z każdym członkiem spółdzielnia rozlicza się indywidualnie. Każdy swoje zobowiązania musi regulować sam.
Wysokość kosztów organów samorządowych uzależniona jest od decyzji podejmowanych przez te organy , ustalonych  przez te organy zasad i stawek diet  w regulaminie  . Zarząd tych kosztów nie ustala.  Koszty obsługi organów samorządowych  można  zmienić , zmniejszyć  ich wysokość lub odstąpić od wypłacania diet , zminimalizować koszty przygotowania zebrania np. takiego jak dzisiaj tj. bez ciastek , cukierków , bez kawy i herbaty itd. Koszty te są wyszczególnione w miejscu ich powstania, gdyż dotyczą zarówno Zebrania Przedstawicieli , Rady Nadzorcze i Rad Osiedli.
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych  wyjaśniła : dlaczego w sprawozdaniu wyszczególnione są koszty za konserwację gniazd RTV , że dotyczą osiedla Skarpa i Widok ,co się w najbliższym czasie w tym temacie  zmieni .
Przypomniała , że SM „Czuby” jako pierwsza i jedyna w naszym regionie w celu obniżenia wysokości opłat eksploatacyjnych zastosowała indywidualne dla każdego lokalu zaliczki na centralne ogrzewanie. W wielu przypadkach spowodowało to obniżenie opłat.

 

– Waldemar Żak – przedstawiciel z Osiedla Skarpa , przewodniczący Rady Osiedla odnosząc się do wypowiedzi na temat sporządzania  sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej stwierdził , że umieszczaniu w sprawozdaniu wszystkich wprowadzanych zmian  do regulaminów lub  uchwał  – dokładnego ich brzmienia,  jest niecelowe  i spowodowałoby , że sprawozdanie miałoby kilkadziesiąt stron. Każdy zainteresowany członek spółdzielni może   zapoznać się z protokołami  z posiedzenia Rady Nadzorczej w biurze spółdzielni lub na stronie internetowej  .  W przypadku dokonywania zmian w jednym z wymienionych dokumentów, w protokole poza dotychczasowym brzmieniem   zmienianego  §  regulaminu lub uchwały  umieszczane są   zgłoszone propozycje zmiany oraz tekst uchwały ustalającej ich brzmienie.  Odnosząc się do wypowiedzi   dot. wysokości opłat eksploatacyjnych w Osiedlu „Skarpa” ,  poinformował przedstawicieli jakie prace  remontowe prowadzone są  obecnie w Osiedlu „Skarpa” , w jaki sposób zgromadzono potrzebne środki finansowe  na ich wykonanie , w jaki sposób gromadzone są środki  na  wymianę  windy w osiedlu.
Wyraził chęć poinstruowania nowych  przedstawicieli z osiedla Ruta, będących  członkami  Rady Osiedla   na temat w jaki sposób należy dbać o zasoby osiedla i dlaczego należy gromadzić środki finansowe na właściwe ich utrzymanie pomimo wyrażanego niezadowolenia  przez pewne grupy członków.

 

– Urszula Zacharzewska – poprosiła o wyjaśnienie co oznaczają  w sprawozdaniu Zarządu  pozycje:
–  koszty utrzymania organów samorządowych
–  diety organów samorządowych w zestawieniu Eksploatacja za 2008 r.
oraz pozycja :  „Koszty organów samorządowych”  w zestawieniu Koszty zarządzania za 2008 r.
Dlaczego  te same pozycje powtarzają się w sprawozdaniu w kilku miejscach.
Nie rozumie ponadto dlaczego w sprawozdaniu występuje tak wiele pozycji  dot. konserwacji np. w zestawieniu „ Działalność eksploatacyjna za 2008 r.”
– konserwacja i przeglądy , abonament za wodomierze MPWiK ,Konserwacja i dźwigów i hydroforni,  Konserwacja hydroforni ,  Konserwacja domofonów , Konserwacja RTV , odpis na wymianę dźwigów , odpis na skrzynki pocztowe
W zestawieniu „Konserwacja i przeglądy za 2008 r. niektóre z tych pozycji są powtórzone , Występuje  również zestawienie Fundusz  remontowy za 2008 r.
Prosi o wyjaśnienie, co finansowane jest z tych środków . Połowa środków w opłatach , które wnosi przeznaczana jest na płace dla pracowników, a druga połowa na jakieś konserwacje . Które z wymienionych konserwacji są przeprowadzane? W przypadku gdy trzeba przeprowadzić remont dźwigu , wykonuje się ten remont z funduszu remontowego. Ma również pytanie dlaczego nie został zrealizowany wniosek z grupy członkowskiej , której uczestniczyła  dot. zamrożenia  płac pracownikom administracji osiedla „ Ruta”  Ze sprawozdania wynika ,że płace w spółdzielni w roku 2008  wzrosły o kwotę prawie 700.000 zł, gdy  podatek dochodowy zmalał o 1% , składki na ubezpieczenia rentowe zmalały 0 1.5% , koszty uzyskania przychodu pozostały na niezmienionym poziomie
– Prezes Zarządu wyjaśnił ,że co roku płaca minimalna rośnie  ,i  z  tytułu  najniżej zarabiającym pracownikom podwyższa się wynagrodzenie.  Płace w spółdzielni nie są wysokie .  W tej chwili mamy kłopoty z pozyskanie nowego  pracownika  –  inspektora z uprawnieniami budowlanymi . Po zapoznaniu się z ofertą płacową .żaden z kandydatów nie wyraził zgody na pracę   w SM „Czuby”  z tak niskim wynagrodzeniem.

 

– Zastępca prezesa ds. finansowych wyjaśnił ,że występowanie kosztów organów samorządowych w kilku zestawieniach,  wiąże się z miejscem ich powstania. Koszty organów samorządowych – Rad Osiedlowych oraz Zebrania Przedstawicieli –rozliczane są  proporcjonalnie do ilości przedstawicieli –  w ciężar osiedla i  wykazywane są   w poszczególnych osiedlach  , Rady Nadzorczej  w kosztach Zarządu   Występują zatem   zbiorczo w kosztach ogólnych ,a następnie wykazywane są   w miejscu ich powstania .

– Izabela Mudry – mandat Nr 39  W sprawozdaniu Zarządu za 2008 r. na stronie 14 , w zestawieniu Eksploatacja za 2008 r. w poz.11 „pozostałe koszty” wykazane jest wykonanie w wysokości 315%  tj przekroczenie o kwotę ponad 443 000 zł .
Prosi o wyjaśnienie co to są za koszty i dlaczego  o tyle wzrosły?

– Zbigniew Ławniczak- mandat 6 . W tabeli zaległości czynszowe SM „Czuby” wg stanu na 31.12.2008 r. zadłużenie lokali mieszkalnych wynosi 3 346 287,49 zł a w sprawach sądowych wyszczególniona jest kwota 2 624 739,70 zł  co stanowi 80% całych zaległości na lokalach mieszkalnych  . Ile z tych zaległości udało się już odzyskać ? To pytanie kieruje do prawników.
Zaproponował by w spółdzielni został opracowany regulamin wynajmu i podnajmu mieszkań , który to regulamin w szczegółowy sposób określałby zasady wynajmu – nakładały obowiązek  naliczania składników opłat czynszowych / liczonych od liczby osób zamieszkałych / również  od ilości osób wynajmujących lokal.
Poinformował ponadto , ze złoży wniosek do komisji statutowej by przy przygotowaniu zmian do statutu spółdzielni zaproponowała zmianę : absolutorium dla członków Rady Nadzorczej  udziela zebranie grupy członkowskiej,  które dokonało wyboru.

 

– Sławomir Krysiak – zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji.

Przewodniczący zebrania wniosek o zamknięcie dyskusji poddał pod głosowanie i został przyjęty większością głosów – 49 za, przy  22  głosach przeciwnych  i   10 wstrzymujących się od głosowania  .

Zgłoszony wniosek o reasumpcje głosowania nad wnioskiem o zamknięcie dyskusji przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie .
Za przeprowadzeniem reasumpcji głosowania nad wnioskiem o zakończenie dyskusji , głosowało 43 przedstawicieli , przeciw 26 przedstawicieli , wstrzymało się od głosowania 12 przedstawicieli.

Przewodniczący zebrania   wniosek o zamknięcie dyskusji poddał pod głosowanie .  za przyjęciem wniosku do realizacji –  zakończeniem dyskusji , głosowało 38 przedstawicieli , przeciw zakończeniu 39 przedstawicieli , wstrzymało się od głosowania 10 przedstawicieli.
Wniosek nie został przyjęty.

Cd dyskusji.

 

– Prezes Zarządu odpowiadając na pytania zgłoszone przez Zbigniewa Ławniczaka , poinformował , ze spółdzielni nie posiada narzędzi do egzekwowania należności od dłużników. Może tylko kierować spraw do sądu ,kierować wnioski do komornika o eksmisję ,  nie ma eksmisji na bruk .
Poinformował jakie  działania  podejmuje spółdzielnia w celu wyegzekwowania należności od dłużników,    ile lokali pod egzekucję uzyskała spółdzielnia w 2008 r., przeciw ilu członkom  wszczęła postępowanie  egzekucyjne .

– mandat nr 45 – Michał Wcześniak
Chciałby uzyskać odpowiedzi na poniższe pytania.
1. Jakie jest najniższe i jakie najwyższe wynagrodzenie w Spółdzielni?
2. W jakiej wysokości pobierana jest kaucja  w przypadku wynajem lokalu ?
3. Jak długo wynajmujący  lokalu może nie płacić za najem i co się z tym robi?
4. Dlaczego „oddymiacze „ były remontowane tylko w osiedlu „Ruta” w
budynkach przy ulicy Watykańskiej ?

Odpowiedzi na powyższe pytania udzielił prezes Zarządu , poinformował między innymi ,że
– najniższe 1 260 zł , najwyższe otrzymuje prezes Zarządu ,
– kaucja w wysokości 3 miesięcznych opłat czynszowych ,

– Płoszyńska – Skierczyńska – co zrobiono żeby obniżyć koszty zależne od
spółdzielni ?

 

 – odpowiedzi udzieliła zastępca prezesa ds. eksploatacji , poinformował między innymi : co zostało wpisane do programu oszczędnościowego zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą , które z Rad Osiedlowe ten program realizują .
Zaprosiła w/w do spółdzielni w celu szczegółowego omówienia programu .

– Zastępca prezesa ds. eksploatacji odpowiadając na pytania zgłoszone przez Izabelę Mudry poinformował między innymi ,że jest to wartość niebilansującej się wody , PEFRON , wartość sporządzanych dokumentów – dużej ilości egzemplarzy , pomiary geodezyjne , uzyskane informacje bankowe  gdzie za każdą informację bank pobiera kwotę 200zł.

– Chodkiewicz Stefania – mandat 51 zgłosiła wniosek o zamknięcie dyskusji .  Odpowiedz na pytania zgłaszane prze „nowych” przedstawicieli  z osiedla Ruta można uzyskać w administracji osiedla .

– Urszula Zacharzewska – mandat 46  poprosiła o wyjaśnienie jaki jest status  prawny lokalu „Alfa” w osiedlu „Ruta” ?. Kto pokryje koszty  remontu lokalu, czy zmienia się właściciel lokalu, czy zmieni się branża artykułów sprzedawanych w tym lokalu ?

Wyjaśnień  udzielił prezes Zarządu .

Przewodniczący zebrania   wniosek o zamknięcie dyskusji poddał pod głosowanie .  Za przyjęciem wniosku do realizacji –  zakończeniem dyskusji , głosowało 62 przedstawicieli , przeciw zakończeniu 8  przedstawicieli , wstrzymało się od głosowania 12  przedstawicieli.
Wniosek  został przyjęty.

 

Ad 10.
Przewodniczący poinformował, ze w tym punkcie porządku obrad jest do podjęcia  31  uchwał, których projekty zgodnie z § 78 ust. 4 statutu Spółdzielni zostały przesłane przedstawicielom w komplecie materiałów na zebranie.
Przypomniał ,że głosowanie nad uchwałami odbywa się jawnie , z wyjątkiem głosowania nad udzieleniem absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ich odwołaniu . Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów , w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Głosowanie tajne w innych sprawach można zarządzić na życzenie 1/5 liczby członków obecnych na zebraniu.

 

Przewodniczący zebrania wniósł o podjecie uchwały Nr 1/2009 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
Z dnia 20.06.2009 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 r.

 

UCHWAŁA Nr 1/2009
Zebrania Przedstawicieli
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia  20.06.2009 r.

 

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze   (tekst jednolity – Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz § 75 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Zebranie Przedstawicieli Członków uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2008 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwrócił się z zapytaniem , kto z przedstawicieli jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu.

Za podjęciem uchwały  Nr 1/2009 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.06.2009 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 r. głosowało  80 przedstawicieli, przeciw  2 przedstawiciel, wstrzymało się od głosu  6 przedstawicieli.

Uchwała w przedstawionym brzmieniu została podjęta.

 

Przewodniczący zebrania wniósł o podjęcie uchwały Nr 2/2009 Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie z dnia 20.06.2009 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w 2008r.

 

UCHWAŁA Nr 2/2009
Zebrania Przedstawicieli
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 20.06.2009 r.

 

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2008 rok.

 

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze   (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz § 75 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Zebranie Przedstawicieli Członków uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z działalności Zarządu za 2008 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zwrócił się z zapytaniem , kto z przedstawicieli jest za przyjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu.

Za podjęciem uchwały Nr 2/2009 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby w Lublinie z dnia 20.06.2009 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w 2008 r. głosowało  78  przedstawicieli, przeciw  1 przedstawicieli, wstrzymało się od głosu  6 przedstawicieli.

Uchwała w przedstawionym brzmieniu została podjęta.

Przewodniczący zebrania wniósł o podjęcie uchwały Nr 3/2009 Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie z dnia 20.06.2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2008 r.

 

Uchwała Nr 3/2009
Zebrania Przedstawicieli Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 20.06. 2009 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2008 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz.U. Nr l88, poz. 1848 z 2003r z późn. zmianami) oraz § 75 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności za rok 2007 bilansem, rachunkiem wyników, przepływem środków pieniężnych oraz zestawieniem zmian w kapitale/ funduszy/ własnych za 2007r  pozytywną opinią biegłego rewidenta z firmy „Baster – Audytor” — Zebranie Przedstawicieli Członków uchwala co następuje:

§ 1
Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe spółdzielni składające się:
1.   Bilansu Spółdzielni za rok obrotowy 2008, które zamyka się po stronie
aktywów i    pasywów  kwotą 377  047  839,11 złotych.
2.   Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2008 wykazujący nadwyżkę przychodów nad    kosztami w wysokości  1 172  042,12 złotych
3.   Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2008  wykazujący stan środków na  dzień 31.12.2008 r. w kwocie  21 480 178,69  złotych.
4.   Zestawienia zmian w kapitale /funduszu / własnym  za rok obrotowy 2008 .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwrócił się z zapytaniem , kto z przedstawicieli jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu.

Za podjęciem uchwały Nr 3/2009 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni  za 2008 r.  głosowało  80 przedstawicieli, przeciw – 0 przedstawiciel, wstrzymało się od głosu 4 przedstawicieli.

Uchwała w przedstawionym brzmieniu został podjęta.

Waldemar Żak – przedstawiciel z osiedla Skarpa zwrócił uwagę że w kolejnej uchwale do podjęcia tj.  w sprawie podziału nadwyżki bilansowe jest zawarta propozycja  w pkt.2 § 2  by pozostałą nadwyżkę na pozostałej działalności przenieść w 2009 r.  na fundusz remontowy wspólny osiedli . Osiedle Widok nie ma takiego funduszu

 

Zastępca prezesa ds. finansowych  wyjaśnił , ze taki fundusz w osiedlu powstanie.

 

Przewodniczący Rady Marek Szymański  przedstawił przedstawicielom stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie  zasad podziału wyniku bilansowego za 2008 r.:

 

                                                                                                                                                              Lublin , dnia 19.05.2009 r.

 

STANOWISKO
RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE PODIAŁU NADWYŻKI   BILANSOWEJ ZA 2008 R
Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 19.05.2009 r.  po zapoznaniu się przedstawioną przez Zarząd Spółdzielni propozycją projektu uchwały dla Zebrania Przedstawicieli w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2008 r. postanawia pozytywnie ocenić zaproponowany podział nadwyżki i w formie opinii dla Przedstawicieli wnosi ojej przyjęcie zgodnie z § 87 ust. l pkt 7 Statutu Spółdzielni

Grażyna Płoszyńska – Skierczyńska  stwierdziła ,że jej zdaniem w wskazana w opinii podstawa prawna jest nieprawidłowa. W § 87 nic się nie mówi o tym że temat ten leży w zakresie działania Rady Nadzorczej .
Poprosiła o wyjaśnienie co się kryje pod pojęciem „dodatni wynik na pozostałej działalności osiedla” i czy nadwyżkę  trzeba przenieść na fundusz wspólny a nie na fundusz poszczególnych nieruchomości?

Zastępca prezesa ds. finansowych wyjaśnił ,że Rada Osiedla będzie decydowała gdzie przekaże te środki .

Radca prawny wyjaśnił , że podana w opinii Rady Nadzorczej podstawa prawna § 87 jest właściwa  . § 87 statutu spółdzielni stanowi ,że do zakresu działania Rady Nadzorczej należy między innymi :
„2)Nadzór i kontrola działalności Spółdzielni a w szczególności :
a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych”
Nadwyżka bilansowa  =  wynik finansowy za 2008 r.

Przewodniczący zebrania wniósł o podjęcie uchwały Nr 4/2009 Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie z dnia  20.06.2009 r.  r. w sprawie zasad podziału nadwyżki bilansowej za 2008 r.

 

UCHWAŁA Nr 4/2009

Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
           „CZUBY” w Lublinie z dnia 20.06.2009r.

 

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2008 r.

Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie art. 38 § l pkt2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze /Dz.U. Nr 188, póz.1848 z 2003 późniejszymi zmianami/ i §75 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni uchwala, co następuje;

§1

Ustala się następujące zasady podziału wyniku finansowego za 2008r w Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.
1. Dodatni wynik na pozostałej działalności osiedli za rok 2008 przenieść na fundusz
określony przez Radę danego Osiedla w roku 2009.
2. Pozostałą nadwyżkę w kwocie 734 253,48zł na pozostałej działalności Spółdzielni z
2008r. przenieść w 2009r na fundusz remontowy wspólny osiedli wg. załącznika.
§2

Wykonanie powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku bilansowego 2009

 

                                                                                                                                             Załącznik do Uchwały  Nr 4/2009

 

Wynik finansowy na pozostałej działalności  ZARZĄDU za 2008r 734 253,48zł do podziału wg m 2 lokali mieszkalnych osiedli.

 

nazwa osiedla  pow. użyt .lok. mieszkalnego  kwota
 Skarpa 141 385,44 166 694,36zł
 N. Skarpa 2 758,40 3252,19zł
 Ruta 13097141 154 416,15zł
 Łęgi 100972,02 119046,68zł
 Błonie 88 178,18 103 962,65zł
 Widok 84 930,25 100 13332zł
 Poręba 73577,31 86 748,13zł
 OGÓŁEM 622 773,01 734 253,48zł

 

Za podjęciem uchwały Nr 4/2009 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w sprawie podziału nadwyżki bilansowej  za 2008 r.  głosowało  87   przedstawicieli, przeciw 1 przedstawiciel, wstrzymało się od głosu 3 przedstawicieli.

Uchwała w przedstawionym brzmieniu został podjęta.

Przystąpiono do głosowania nad udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej zapoznała przedstawicieli z poniżej przedstawionym protokołem:

 

Protokół
 z czynności Komisji Skrutacyjnej

 

    Wybrana w dniu 20.06.2009 r. na Zebraniu Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie Komisja Skrutacyjna w składzie:

 

     1. Ewa Kosiak
2. Jadwiga Osiewicz
3. Elżbieta Ożóg

 

    Po sprawdzeniu listy obecności Komisja stwierdziła, że na   107  uprawnionych, w Zebraniu Przedstawicieli bierze udział   92 Przedstawicieli na godzinę  11.00
Frekwencja przedstawicieli poszczególnych osiedli jest następująca:

 

Lp.  Osiedle  Liczba uprawnionych Liczba obecnych % obecnych
 1.    „Skarpa”  24  18  75
 2.  „Niska Skarpa”  1  –  –
 3.   „Ruta”  21  18  86
 4.  „Łęgi”  17  17 100
 5.  „Błonie”  14  14 100
 6.  „Widok”  15  12  80
 7.  „Poręba”  13  11  85
 8.  Oczekujący  2   2 100

 

W związku z powyższym Komisja stwierdza, że Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” jest zdolne do podejmowania uchwał.

Przewodniczący zebrania zwrócił się z zapytaniem, kto z przedstawicieli jest za tym by głosowanie nad absolutorium dla członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu przeprowadzić  w jednym czasie – na odrębnych kartach .

Za przeprowadzeniem  łącznego głosowania / na odrębnych kartach /  nad udzieleniem absolutorium dla członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu , głosowali wszyscy obecni na sali przedstawiciele.

 

Przewodniczący Rady nadzorczej Marek Szymański  odczytał przedstawicielom stanowisko Rady w sprawie absolutorium  dla członków Zarządu za 2008 r.

 

                                                                                                                                                     Lublin, dnia 19.05.2009 r.

 

STANOWISKO
RADY  NADZORCZEJ   W SPRAWIE  ABSOLUTORIUM
DLA  CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA 2008 r.

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie po dokonanej ocenie pracy Członków Zarządu  za poszczególne kwartały roku 2008 , analizie wniosków zawartych w raporcie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2008 , analizie wyników i wniosków zawartych w protokole z lustracji przeprowadzonej w dniach 08.03.2009 r. do 30.04.2009  r., analizie wniosków zawartych w protokołach z  przeprowadzonych kontroli przez PKO BP IV Oddział w Lublinie , oraz analizie wniosków zgłoszonych na zebraniach grup członkowskich  – zgłasza wniosek o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za rok 2008.
Komisja Skrutacyjna dla przedstawicieli obecnych na sali obrad rozdała karty do głosowania , imiennie wywołując przedstawicieli do odbioru kart.

 

KARTA ZBIOROWA DO TAJNEGO GŁOSOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
SM „CZUBY” W LUBLINIE ZA 2008 ROK

 

                                                                                                                                                                         Lublin, dnia 20 czerwca 2009 r.
 NAZWISKO I IMIĘ
CZŁONKA RADZY NADZORCZEJ
 JESTEM ZA UDZIELENIEM ABSOLUTORIUM JESTEM PRZECIW UDZIELENIU ABSOLUTORIUM WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU
 BETKA Elżbieta
 BISS Jan
 CHODKIEWICZ Stefania
 DYGUŚ Zbigniew
 DZIADUSZEK Hipolit
 HUŁYK Helena
 HUSAREK Teresa
 JANCZAREK Roman
członek od 29.04.2008 r.
 KACZMARSKI Jerzy
 KOŁCZEWSKI Michał
 KUTYŁA Jerzy
 MAZUREK Tadeusz
 MISZTAL Elżbieta
 PANAS Krystyna Teresa
 PRZYBYŚ-ZIEMBA Danuta
 ROBAK Stanisław
 SAK Edmund
 SZYMAŃSKI Marek
 ULANOWSKI Zbigniew
 ZGIERSKI Grzegorz
 ŻAK Waldemar

 

Karta zbiorowa zawiera 21 głosowań w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. W celu oddania ważnego głosu należy postawić znak X w rubryce oznaczającej opcję, za którą opowiada się głosujący. Wszelkie dokonane na niniejszej karcie skreślenia, zamazania, dodatkowe napisy i znaki inne, niż określone w pkt. 1, będą skutkowały nieważnością głosu w sprawie udzielenia absolutorium danemu członkowi Rady Nadzorczej.

 

Lublin, dnia 20 czerwca 2009 r.


KARTA DO TAJNEGO GŁOSOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
CZŁONKOM ZARZĄDU SM „CZUBY” W LUBLINIE
ZA 2008 ROK

 

 NAZWISKO I IMIĘ
FUNKCJA W ZARZĄDZIE
JESTEM ZA UDZIELENIEM ABSOLUTORIUM JESTEM PRZECIW UDZIELENIU ABSOLUTORIUM WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU
 RYSZARD BURSKI
Prezes Zarządu
SM „Czuby”
w Lublinie
 ANNA URBANEK
Zastępca Prezesa
Zarządu SM „Czuby” w Lublinie
 ADAM ZIÓŁEK
Zastępca Prezesa
Zarządu SM „Czuby”
w Lublinie
– od 29.01.2008 r.
 ANDRZEJ BORÓWKA
nieetatowy Członek Zarządu SM „Czuby”
w Lublinie
– do 29.01.2008 r.

UWAGA:

1. W celu oddania ważnego głosu należy postawić znak X w rubryce oznaczającej
opcję, za którą opowiada się głosujący.
2. Wszelkie dokonane na niniejszej karcie skreślenia, zamazania, dodatkowe
napisy i znaki inne, niż określone w pkt. 1, będą skutkowały nieważnością
głosu.

Lublin, 20 czerwca 2009 r.

 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej wyjaśniła zasady głosowania .

Dokonano aktu głosowania .

Komisja  Skrutacyjna imiennie wywołując przedstawicieli zebrała karty , na których przeprowadzano głosowanie .

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała poniżej przedstawione protokoły :

 

Protokół
z czynności  Komisji  Skrutacyjnej

 

    Wybrana  w dniu  20.06.2009   r. na  Zebraniu   Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej   „Czuby”  w Lublinie –  Komisja Skrutacyjna w składzie:
1. Jadwiga Osiewicz
2. Ewa Kosiak
3.  Elżbieta Ożóg

 

    ukonstytuowała się w sposób następujący:
1. Przewodniczący komisji    – Ewa Kosiak
2. Sekretarz komisji    –  Jadwiga Osiewicz
3. Członek komisji    –  Elżbieta Ożóg

 

            Po sprawdzeniu listy obecności komisja stwierdza, że na   107 uprawnionych braniu Przedstawicieli   bierze udział  92 przedstawicieli.
W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium na poszczególne osoby uzyskano:

 

Lp. Nazwisko i imię
–   funkcja
 Głosy ważne  za udzieleniem  za nie udzieleniem  wstrzymuję się od głosowania
 1.  BETKA    ELŻBIETA  92  74  12  6
 2.  BISS      JAN  91 78  10  3
 3.  CHODKIEWICZ  STEFANIA  91 74  11  6
 4.  DYGUŚ  ZBIGNIEW  91  73  15  3
 5.  DZIADUSZEK HIPOLIT  90  71  14  5
 6.  HUŁYK   HELENA  92  71 18  3
 7.  HUSAREK   TERESA  91  70  14  7
 8.  JANCZAREK ROMAN od 29.04.2008 r.  90  68  18  4
 9.  KACZMARSKI   JERZY  91  72  17  2
 10.   KOŁCZEWSKI  MICHAŁ  90  72  15  3
 11.  KUTYŁA JERZY  91  74  13  4
 12.  MAZUREK TADEUSZ  90  68  18  4
 13.   MISZTAL ELŻBIETA  91  71  17  3
 14.   PANAS KRYSTYNA TERESA  91  69  20 2
 15.   PRZYBYŚ – ZIEMBA DANUTA  90  73  13  4
 16.  ROBAK STANISŁAW  91  75  14  2
 17.   SAK EDMUND  90  74  14  2
18.  SZYMAŃSKI  MAREK  91  75  13  3
19.  ULANOWSKI ZBIGNIEW  91  69  19  3
 20.  ZGIERSKI GRZEGORZ  90  69  16  5
 21   ŻAK WALDEMAR  90  64  25  1

 

W związku z powyższym komisja stwierdza, że absolutorium uzyskali:
1. Betka Elżbieta
2. Biss Jan
3. Chodkiewicz Stefania
4. Dyguś Zbigniew
5. Dziaduszek Hipolit
6. Hułyk Helena
7. Husarek Teresa
8. Janczarek Roman
9. Kaczmarski Jerzy
10. Kołczewski Michał
11. Kutyła Jerzy
12. Mazurek Tadeusz
13. Misztal Elżbieta
14. Panas Krystyna Teresa
15. Przybyś – Ziemba Danuta
16. Robak Stanisław
17. Sak Edmund
18. Szymański Marek
19. Ulanowski Zbigniew
20. Zgierski Grzegorz
21. Żak Waldemar

Na tym protokół zakończono.

 

Lublin ,dnia 20.06.2009 r.

 

 

 

 


Protokół
z czynności Komisji Skrutacyjnej

Wybrana w dniu 20.06.2009 r. na Zebraniu Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. Jadwiga Osiewicz
2. Ewa Kosiak
3. Elżbieta Ożóg

ukonstytuowała się w sposób następujący:
1. Przewodniczący Komisji    – Ewa Kosiak
2. Sekretarz Komisji    – Jadwiga Osiewicz
3. Członek Komisji    – Elżbieta Ożóg

Po sprawdzeniu listy obecności Komisja stwierdza, że na  107 uprawnionych w Zebraniu  Przedstawicieli bierze udział   92 przed-stawicieli.
W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium na poszczególne osoby uzyskano:

L.p      Nazwisko  i  imię
–   funkcja
Głosy ważne  Za   udzieleniem Za   nie udzieleniem Wstrzymuje się od  głosu
 1.  Ryszard   BURSKI Prezes Zarządu SM  „Czuby”  w Lublinie  92  82  9  1
 2.  Anna  URBANEK Z-ca  Prezesa  Zarządu SM  „Czuby”   w Lublinie  79  12  12  1
 3.  Adam Ziółek  Z-ca  Prezesa  Zarządu SM  „Czuby”  w  Lublinie od 29.01.2008 r.  92  80  10  2
 4.  Andrzej Borówka Z– ca Prezesa, nieetatowy członek Zarządu  SM „Czuby” w Lublinie do 29.01.2008 r  92  80  9 3

W związku z powyższym Komisja stwierdza,  że absolutorium uzyskali:
1. Ryszard Burski
2. Anna Urbanek
3. Adam Ziółek
4. Andrzej Borówka

Na tym protokół zakończon

Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie podjęło uchwały od Nr 5/2009 , 6/2009, 7/2009, 10/2009, 10/2009 11/2009, 12/2009, 13/2009, 14/2009, 15/2009, 16/2009/17/2009,18/2009/19/2009 ,20/2009/,21/2009, 22/2009,23/2009, 24/2009 ,25/2009 – w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej SM „czuby” w Lublinie za działalność w 2008 r. d
Nr 26/ /2009, 27/2009,28/2009, 29/2009 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2008 r.
W tym miejscu w protokole umieszczono uchwały Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od nr 5/2009 do nr 29/2009 w sprawie absolutorium za działalność w 2008 r. Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu.

Przewodniczący zebrania wniósł o podjecie uchwały Nr 30/2009 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.06.2009 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków w związku z lustracją pełną w SM „Czuby” w Lublinie za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2008 r. przeprowadzoną w dniach 08.03.2009 r. do 30.04.2009 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Szymański odczytał przedstawicielom stanowisko Rady w sprawie wniosków z lustracji

STANOWISKO W SPRAWIE WNIOSKÓW Z LUSTRACJI

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu  19.05.2009 r.  r. po zapoznaniu się z wynikami i wnioskami z przeprowadzonej lustracji uznała ,że w formie opinii zaproponuje by Zebranie Przedstawicieli Członków SM „Czuby”  w dniu 20.06.2009 r.  r. przyjęło wnioski polustracyjne .

UCHWAŁA Nr    30  /2009

Zebrania Przedstawicieli
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 20.06.2009 r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosków w związku z lustracją pełną Spółdzielni Mieszkaniowej
„Czuby” w Lublinie przeprowadzoną w dniach od  08.03.2009 r.
do 30.04.2009 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz. U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 r. z późn. zmianami) oraz § 75 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjąć wnioski polustracyjne Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie , opracowane na podstawie protokołu z lustracji pełnej obejmującej  działalność  Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie  za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2008 r. , przeprowadzonej w  dniach  od  08.03.2009 r. do 30.04.2009 r.

§ 2

Realizację przyjętych wniosków powierzyć odpowiednim organom statutowym Spółdzielni

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały Nr 30/2009 Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie w sprawie  rozpatrzenia wniosków w związku z lustracją pełną Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie przeprowadzoną w dniach od  08.03.2009 r   do 30.04.2009 r. głosowało 80 przedstawicieli , przeciw podjęciu 0 przedstawiciel , wstrzymało się od głosowania 2  przedstawicieli.

Uchwała w przedstawionym brzmieniu została podjęta

Ad.11 .
Przewodniczący zebrania przypomniał,  ze zgodnie z § 10 ust. 5 statutu spółdzielni od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji przysługuje członkowi odwołanie do Zebrania Przedstawicieli w ciągu 30 dni od dnia jej podjęcia , a jeżeli statut przewiduje jej doręczenie – od dnia otrzymania uchwały . Głosowanie nad uwzględnieniem lub nie uwzględnieniem złożonych odwołań zgodnie z § 78 ust.4 Statutu spółdzielni odbywać się będzie jawnie .
W materiałach na Zebranie Przedstawicieli  umieszczony jest :
1. tekst złożonego odwołania ,

Mieszkańcy bloku                                                                                                                                     Lublin, dnia 07.10.2008 r.
Watykańska 6,8,10
20- 538 Lublin

                                                           Do  zebrania Przedstawicieli
SM „Czuby” w Lublinie

Niżej podpisani mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”  zaskarżają uchwałę Nr 74/1/2008  Rady Nadzorczej z dnia 09.09.2008 r w sprawie zatwierdzenia regulaminu dotyczącego zasad , warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni „Czuby” w Lublinie .
Przedmiotowy regulamin ogranicza ustawowe prawa członków.
Podpisy członków .

2. projekt uchwały wraz z uzasadnieniem do podjęcia w dniu dzisiejszym –
w tym miejscu w protokole umieszczono projekt uchwały Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby”

3.tekst zaskarżonej uchwały

UCHWAŁA Nr     74/1/2008
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 9.09.2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulamin dotyczącego zasad, warunków oraz trybu
udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o art. 18 § 3 ustawy Prawo spółdzielcze ( Dz. U. z 2003 r. Nr 188 , poz.1848 z późn. zm.).  i art. 81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.) oraz  87 ust. 1 pkt 9 lit. l Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Regulamin dotyczący zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów Członkom  Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Załącznik
do uchwały Nr 74/1/2008                                                                                                                                         Rady Nadzorczej SM „Czuby”                                                                                                                                         w Lublinie z dnia    09.09.2008 r.
REGULAMIN

dotyczący  zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, w oparciu o art. 18 § 3 ustawy Prawo spółdzielcze i art. 81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 8 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,  ustala zasady, warunki oraz tryb udostępnienia dokumentów członkom spółdzielni, o których mowa w Statucie.

                        § 1

Członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie  ma prawo:
1) Otrzymać  nieodpłatnie odpis aktualnego Statutu Spółdzielni.
2) Otrzymać nieodpłatnie  odpisy  regulaminów uchwalonych na podstawie Statutu Spółdzielni.
3) Otrzymać za odpłatnością kopie pozostałych regulaminów, uchwał i protokołów organów Spółdzielni, protokołów lustracji oraz rocznych sprawozdań finansowych.
4) Otrzymać za odpłatnością teksty umów zawieranych z osobami trzecimi, jeśli nie naruszają praw tych osób oraz nie istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni /art. 18 § 3 ustawy Prawo Spółdzielcze/.

                        § 2

Dokumenty o których mowa w punktach 1- 4 udostępnia się lub przekazuje się  na pisemny wniosek członka w terminie do 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku lub w innym terminie ustalonym ze składającym wniosek.

                        § 3

Roczne sprawozdania finansowe , przyjęte przez Zebranie Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie , z zastrzeżeniem § 2 niniejszego regulaminu ,  udostępnia się członkom  w terminie  30 dni od daty jego złożenia .

                        § 4

1. W przypadku braku udostępnienia członkom spółdzielni  dokumentów oraz materiałów o których mowa w  art. 18 § 3 ustawy Prawo spółdzielcze, Zarząd Spółdzielni przyczyny odmowy w formie pisemnej przekazuje członkowi spółdzielni w terminie 30 dni licząc od daty złożenia wniosku.
2. Od decyzji Zarządu przysługuje członkowi prawo  żądania rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą odmowy na podstawie § 87 ust.1 pkt 13 Statutu Spółdzielni i złożenia wniosku do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni  do udostępnienia umowy.

                        § 5

Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni do:
– założenia rejestru wydanych kserokopii dokumentów
– założenia rejestru udostępnianych dokumentów
Każdy członek ma obowiązek pokwitować pisemnie zestawienie otrzymanych pism.

                        § 6

Dokumenty wymienione w § 1 pkt. 1 i 2 mogą być udostępniane Spółdzielcom także w innej formie niż to mówi regulamin (np.: Internet).

                        § 7

1. Ustala się następujące stawki za wykonanie  odbitek ksero dokumentów:
a) odbitki   formatu  A- 4                                                            –  1 zł (brutto)
b) odbitki   formatu  A- 4 dwustronna                                       –  2 zł ( brutto)
c) odbitka  formatu  A – 3                                                          –  2 zł ( brutto)
d) odbitka formatu   A –3 dwustronna                                      –  4 zł ( brutto)

2. Członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie  przed otrzymaniem kserokopii pożądanych dokumentów, przedstawia pracownikowi Spółdzielni dowód wpłaty wymaganej kwoty w kasie Spółdzielni.

                        § 8

Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie  w dniu  9 września 2008 roku Uchwalą Nr 74/1/08  i wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały

3. Zaskarżeniem uchwały Nr 74/1/08 Rady Nadzorczej z dnia 09.09.08 z dnia
07.10.2008 r.

Regulamin dotyczący zasad, warunków oraz   trybu   udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni został uchwalony celem   realizacji   obowiązków Spółdzielni wobec członków wynikających z art. 18 §  3  ustawy Prawo  spółdzielcze oraz art. 81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Przewodniczący  udzielił głosu odwołującej się –  w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka .

W/w odczytała zebranym art. 81   ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
„1. Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.
2.Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów ,  z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu , pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie.”
Poinformowała ponadto w jakiej wysokości pobierane są stawki za wykonane odbitki kserograficzne w punktach usługowych.
Wyjaśnienia przedstawione na grupie członkowskiej ,że osobie przygotowującej żądane kopie dokumentów trzeba zapłacić ją nie przekonują , zarówno za odszukanie i udostępnienie dokumentu do wglądu jaki i wyszukanie i sporządzenie jego kopii pracownik otrzymuje wynagrodzenie i zapewne ma to wpisane w zakres obowiązków .
Poprosiła o przedstawienie analizy finansowej dot. ustalonej w regulaminie wysokości – 1 zł za stronę odbitki  formatu A – 4 .

 Zastępca prezesa ds./s finansowych  poinformował ,  że  uchwalenie regulaminu  jest to    realizacja    obowiązków Spółdzielni wobec członków wynikających z art. 18 §  3  ustawy Prawo  spółdzielcze oraz art. 81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.  Przedstawił kalkulacje stawek za sporządzane kopie dokumentów ,wyjaśnił  na czym polega różnica między wykonywaniem kserokopii dokumentów w punkcie usługowym a w  spółdzielnię / odszukanie dokumentu w archiwum , wykonanie kserokopii , poświadczenie za zgodność z oryginałem itd.,/  Poinformował , że ustalenie stawek za wykonywane odbitki kserograficzne spowodowało ,że członkowie którzy  się o ich wydanie zwracają  ,żądają dokumentów tylko tych które są im niezbędne . Wcześniej niektórzy zgłaszali zapotrzebowanie na 200 szt.  a nawet 600 odbitek . Stosowanie zasad określonych w regulaminie w żaden sposób nie ogranicza dostępu członkom do dokumentów spółdzielni , powoduje bardziej przemyślane decyzje co do wykonania kserokopii oraz w znacznym stopniu ograniczają  koszty spółdzielni . Z niektórymi dokumentami można się zapoznać  w każdym czasie w spółdzielni. Jeżeli w dniu dzisiejszym zostanie przedstawiciele uznają ,że ustalone w regulaminie zasady należy zmienić , to wszyscy członkowie będą ponosili koszty wykonywanych kserokopii dokumentów.
Danuta Przybyś – Ziemba  nie prawdą jest , ze członkowie nie żądają tak dużych ilości kserokopii , nie prawdą jest to co w swojej gazetce pisze pani Szabałowa , widziała ewidencję wydawanych kserokopii i  są tam potwierdzone takie duże ilości 200 , 300 stron. Nie wyraża zgody żeby z jej opłat czynszowych opłacane były prywatne archiwa niektórych członków. Argumenty  przedstawione  przez przedstawicielkę z osiedla Ruta jej nie przekonują . Jeżeli członek spółdzielni  żąda wielu dokumentów bo musi je skonsultować  z osobą która się na tym zna , to śmie wątpić ,że ten członek też nie wie czy dokumenty które chce otrzymać to są te  którymi jest zainteresowany . Rozwiązanie bardziej wskazane to  przyjść do spółdzielni  i zapoznać się z dokumentami i ewentualnie wskazać te przydatne. Można również poprosić o wyjaśnienia pracownika lub członka Zarządu.

Przewodniczący zebrania zwrócił się z zapytaniem , kto z przedstawicieli jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu:

Uchwała Nr 31/2009
Zebrania Przedstawicieli
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 20.06.2009 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania grupy członków Spółdzielni od uchwały
Nr 74/1/2008 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie z dnia 09.09.2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu
dotyczącego zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów
członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Na podstawie § 75 pkt 9 Statutu Spółdzielni, Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” postanawia:

§ 1

Utrzymać w mocy uchwałę Nr 74/1/2008 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 09.09.2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dotyczącego zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Nie ma podstaw prawnych do zaskarżenia uchwały Nr 74/1/2008 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 09.09.2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dotyczącego zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
Regulamin taki został uchwalony celem realizacji obowiązków Spółdzielni wobec członków, wynikających z art. 18 § 3 ustawy Prawo spółdzielcze oraz z art. 81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
W swym zaskarżeniu członkowie nie precyzują, jakie ustawowe prawa członków, objęte w/w regulaminem są ograniczone.
Z zaskarżenia nie wynika również, czy zaskarżone są zasady, czy warunki, czy też tryb udostępnienia dokumentów członkom Spółdzielni.
Nie budzi wątpliwości, że dla prawidłowej organizacji i funkcjonowania Spółdzielni niezbędny jest regulamin i taki został uchwalony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie

Za podjęciem uchwały Nr 31/2009 Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie w sprawie  rozpatrzenia odwołania grupy członków Spółdzielni od uchwały                 Nr 74/1/2008 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 09.09.2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu   dotyczącego zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów  członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie  głosowało  79  przedstawicieli ,przeciw podjęciu 5 przedstawicieli wstrzymało się od głosowania  3 przedstawicieli

Uchwała w przedstawionym brzmieniu została podjęta

Ad 12.
Przewodniczący zebrania udzielił głosu przewodniczącemu komisji Wnioskowej .

           Protokól z  czynności Komisji Wnioskowej

Wybrana w dniu 20.06.2009 r. na Zebraniu Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie Komisja Wnioskowa w składzie :
1. Janina Samborska
2. Marzena Blicharz
3. Małgorzata Kulik
Ukonstytuowała się następująco:
1. Przewodniczący komisji – Janina Samborska
2. Członek komisji               – Marzena Blicharz
3. Członek komisji               – Małgorzata Kulik
W trakcie zebrania do komisji wpłynęło  z sali 1 wniosków
Po przeanalizowaniu wniosku pod względem merytorycznym, formalnym i prawnym – Komisja postanawia uznać za nadający się do realizacji następujące wnioski:
1. Mandat Nr 42 Grażyna Skierczyńska – Płoszyńska
Wnoszę o sporządzenie planu oszczędności przez Zarząd SM i Radę Nadzorczą  SM „Czuby” w zakresie kosztów zarządzania i podanie terminów wdrożenia.

Za – 29 ,   przeciw  42 , wstrzymujących 21
Wniosek nie został przyjęty .

Ad 13
Przewodniczący zebrania poinformował, że :
– ten punkt porządku obrad winien być rozpatrywany bez udziału członków przysłuchujących się obradom, z uwagi na ustawę o ochronie danych osobowych,
– na dzisiejszym zebraniu zostaną rozpatrzone odwołania członków , których nazwiska zostały umieszczone w wykazie w materiałach
Poprosił członków przysłuchujących się obradom o opuszczenie sali obrad.

Przystąpiono do rozpatrywania odwołań.

Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie po przeanalizowaniu złożonych odwołań i wysłuchaniu wyjaśnień członków  wykluczonych oraz po dyskusji podjęło uchwały :
– UCHWAŁA   NR   32/2009 – Utrzymuje się  w mocy Uchwałę Nr 38/17/08  Rady Nadzorczej z dnia  15.04.2008 r.  w sprawie wykluczenia – w tym miejscu w protokole umieszczono informację o stanie zadłużenia członka  oraz tekst podjętej uchwały

– UCHWAŁA   NR  33/2009- Utrzymuje się  w mocy Uchwałę Nr 19/09/09  Rady Nadzorczej  z dnia  31.03.2009 r.  w sprawie wykluczenia – w tym miejscu w protokole umieszczono informację o stanie zadłużenia członka oraz tekst podjętej uchwały

– Uchwała Nr   34/2009    –  przywrócenia terminu do złożenia odwołania  od uchwały
Rady Nadzorczej z dnia 07.10.2008 roku  Nr 85/48/08- w tym miejscu w protokole umieszczono informację o stanie zadłużenia członka oraz tekst podjętej uchwały

– UCHWAŁA   NR 35/2009 – Utrzymuje się  w mocy Uchwałę Nr 85/48/08  Rady Nadzorczej  z dnia  07.10.2008 r.  w sprawie wykluczenia – w tym miejscu w protokole umieszczono informację o stanie zadłużenia członka oraz tekst podjętej uchwały

– UCHWAŁA   NR    36/2009- Utrzymuje się  w mocy Uchwałę Nr 41/20/08  Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej  „CZUBY”  w Lublinie z dnia  15.04.2008 r.  w sprawie wykluczenia- w tym miejscu w protokole umieszczono informację o stanie zadłużenia oraz tekst podjętej uchwały

– UCHWAŁA    Nr    37/2009- Uchyla się Uchwałę  Nr 80/43/08  Rady Nadzorczej  z dnia  07.10.2008 r.  w sprawie wykluczenia – w tym miejscu w protokole umieszczono informację o stanie zadłużenia członka oraz tekst podjętej uchwały

– UCHWAŁA   NR        38/2009- Utrzymuje się  w mocy Uchwałę Nr 82/45/08  Rady Nadzorczej z dnia  07.10.2008 r.  w sprawie wykluczenia – w tym miejscu w protokole umieszczono informację o stanie zadłużenia członka  oraz tekst podjętej uchwały

Ad 14
Przewodniczący zebrania podziękował zebranym za przybycie i udział w Zebraniu Przedstawicieli.

Sekretarz                                                                         Przewodniczący
Zebrania Przedstawiciel                                                      Zebrania Przedstawicieli

Elżbieta Misztal                                                                    Marek Szymański

Data opublikowania: 15:53, 22 kwietnia 2016

Kategorie: Archiwum Protokołów i Uchwał