ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół z dnia 18.04.2009 r.

PROTOKOŁY
z
ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” 2009 r.

Protokół
z Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
w dniu 18.04.2009 r.

Obecnych według załączonej listy obecności w dniu 18.04.2009 r. było 78 przedstawicieli

Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie otworzył przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Szymański.
Powitał zebranych na sali przedstawicieli, członków Rady Nadzorczej, członków Spółdzielni przysłuchujących się obradom i pracowników SM „Czuby”.

Stwierdził, że Zebranie Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z §76 i 77 Statutu Spółdzielni i w związku z tym jest zdolne do podejmowania uchwał.
Przypomniał, że dzisiejsze zebranie jest kontynuacją Zebrania Przedstawicieli zwołanego na dzień 24.11.2007 r.

Zebranie Przedstawicieli w dniu 24.11.2007 r. na wniosek części przedstawicieli uchwaliło przerwę w obradach, w części dotyczącej uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni. Postanowiło, że punkty 7, 8, 9 i 10 porządku obrad, podjęte zostaną niezwłocznie po ogłoszeniu przez Trybunał Konstytucyjny wyroku w sprawie wniosku grupy posłów na sejm o zbadanie zgodności niektórych postanowień ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zmianie niektórych innych ustaw.

Poprosił prezesa Zarządu o poinformowanie przedstawicieli jakie okoliczności, zdarzenia spowodowały, że Zebranie Przedstawicieli Członków SM „Czuby” zostało zwołane na dzień dzisiejszy.
Prezes Zarządu poinformował, że powodów jest kilka.
Pierwszy z nich to że przerwa w obradach trwała dosyć długo.

Drugi to, że Trybunał konstytucyjny zajął się sprawą ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ale tylko wybranymi częściami.
Kolejny to, że sąd nakazał Spółdzielni zakończyć Zebranie Przedstawicieli zwołane na dzień 24.11.2007 r. uznając, że przerwa w obradach nie powinna być tak długa.

Ponadto zgodnie z § 76 ust. 1 Statutu Spółdzielni Zarząd w terminie do 15 czerwca powinien zwołać kolejne Zebranie Przedstawicieli – sprawozdawcze za 2008 r.
Przewodniczący Rady Nadzorczej przypomniał, że nie zrealizowane w trakcie posiedzenia zebrania punkty porządku obrad to:
7. Omówienie proponowanych zmian Statutu Spółdzielni.
8. Dyskusja.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółdzielni.
10. Przyjęcie zgłoszonych w toku zebrania wniosków.
11. Zamknięcie obrad.

Przypomniał, że w dniu dzisiejszym nie ma potrzeby wybierania nowego składu Komisji Wnioskowej, Komisji Skrutacyjnej i Komisji Statutowej.
Składy tych komisji zostały ustalone w dniu 24.11.2007 r. i przedstawia się następująco:
Komisja Wnioskowa – Jan Biss, Janina Samborska, Mirosława Małecka
Komisja Skrutacyjna – Ryszard Duda, Wiesław Arbuz, Halina Kunach, Elżbieta Ożóg, Danuta Piróg,
Komisja Statutowa – Paweł Ochmański, Wiesław Kołodziej, Waldemar Żak, Grażyna Kasprzak, Agnieszka Woś – Jałocha.

Poprosił członków komisji o zajęcie miejsc przy stolikach wyznaczonych dla Komisji.
Ustalono, że w komisji statutowej brak jest dwóch członków Wiesława Kołodzieja i Agnieszki Woś – Jałochy Przewodniczący Rady Nadzorczej zwrócił się z zapytaniem do przedstawicieli, czy należy uzupełnić skład komisji na miejsce nieobecnych na zebraniu dwóch jej członków, czy też komisja będzie pracowała w 3 osobowym składzie.?
Przypomniał, że zgodnie z § 9 ust.2 Regulaminu Zebrania Przedstawicieli każda z komisji składa się z 3- ch do 5- ciu osób.
Za nie uzupełnianiem składu Komisji Skrutacyjnej w miejsce nieobecnych na dzisiejszym zebraniu jej członków / Wiesława Kołodzieja i Agnieszki Woś – Jałocha / oraz pracą komisji w 3 osobowym składzie głosowało 74 przedstawicieli, wstrzymał się od głosowania 1 przedstawiciel.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przypomina, że w dniu 24.11.2007 r. do Prezydium zebrania w zostali wybrani:
Stanisław Robak – na przewodniczącego zebrania,
Elżbieta Misztal – na sekretarz,
Marian Szalast – na asesor,
Paweł Kępa – na asesor.

Prosi członków prezydium o zajęcie miejsc przy wyznaczonym dla prezydium stoliku.

Ustalono, że skład prezydium należy uzupełnić o 1 asesora na miejsce Paweła Kępa, który nie posiada mandatu przedstawiciela oraz dokonać wyboru przewodniczącego zebrania, na miejsce Stanisława Robaka, który jest nieobecny na zebraniu .
Zaproponował by przystąpiono do zgłaszania kandydatur do prezydium zebrania (na nie obsadzone miejsca).
Na asesora zebrania z sali zgłoszono kandydaturę Stefanii Chodkiewicz – wyraziła zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Zgłoszony wniosek o zamknięcie listy kandydatów na asesora został poddany pod głosowanie i przyjęty większością głosów (70 za), przy 4 głosach wstrzymujących się od głosowania.
Za wyborem Stefanii Chodkiewicz na asesora zebrania głosowało 68 przedstawicieli, przeciw 1 przedstawiciel, wstrzymało się od głosowania 5 przedstawicieli.

Przystąpiono do wyboru przewodniczącego zebrania.
Na przewodniczącego zebrania zgłoszono z sali kandydaturę Marka Szymańskiego – wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur na przewodniczącego zebrania nie zgłoszono.
Zgłoszony wniosek o zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego zebrania poddano pod głosowanie. Został przyjęty większością głosów – 72 za, przy 2 głosach wstrzymujących się od głosowania.
Zgłoszona kandydatura Marka Szymańskiego na przewodniczącego zebrania została poddana pod głosowanie.
Za wyborem Marka Szymańskiego na przewodniczącego zebrania głosowało 71 przedstawicieli, 1 przedstawiciel przeciw, wstrzymało się od głosowania 2 przedstawicieli.

Ad. 7
Przewodniczący zebrania poinformował ,że przedstawiciel z osiedla „Łęgi” – Jadwiga Osiewicz do prezydium zebrania złożyła wniosek następującej treści:

WNIOSEK

Zgłaszam wniosek formalny o skreślenie z porządku obrad z dzisiejszego zebrania punktu dotyczącego zmian Statutu.

Uzasadnienie

Przerwaliśmy zebranie z uwagi na to, że do Trybunału Konstytucyjnego złożone zostały wnioski o uznanie niektórych zapisów w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawie Prawo spółdzielcze za sprzeczne z Konstytucją. Do dnia dzisiejszego Trybunał Konstytucyjny nie wyznaczył jeszcze posiedzenia w tej sprawie. Natomiast w dniu 17 grudnia 2008 r. rozstrzygnął o niekonstytucyjności innych zapisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – art. 12, art. 1714, art. 272 oraz art. 8 ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Jednocześnie jesteśmy w posiadaniu stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich i organów spółdzielczych skierowanych do Marszałka Sejmu RP, aby jak najszybciej podjęto prace, mające na celu znowelizowanie dotychczasowej ustawy, z uwzględnieniem zmian wskazanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich i grupę posłów, uznanych w ich ocenie za niezgodne z Konstytucją.

Ponadto w sprawie dokonania zmian ustawy zwrócił się do Ministra Infrastruktury Pana Cezarego Grabarczyka Prezes Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego Pan Stanisław Kukuryka z wnioskiem o jak najszybsze rozpatrzenie tej kwestii przez Sejm RP. O powrocie zebrań przedstawicieli członków mówił również podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń w wywiadzie w „Gazecie Prawnej”. Zdaniem podsekretarza stanu, wstrzymanie prac legislacyjnych nad projektem nie może być uzależnione od terminu wydania wyroku przez trybunał – „Jeżeli do końca roku nie zajmie on stanowiska w sprawie przepisów zakwestionowanych przez posłów lewicy, nie będziemy dłużej czekać i projekt zostanie przekazany do konsultacji społecznych już na początku 2009 r.”. Dlatego w takiej sytuacji, kiedy na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17 grudnia 2008 r. Sejm obowiązany jest dokonać zmian do końca br. oraz dokonać zmian sygnalizowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich, podejmowanie dziś zmian do Statutu spowodowałoby konieczność zwoływania zebrań, dokonywania zmian w regulaminach, zasadach księgowania i innych, które obowiązywałyby tylko do końca roku.

Jednocześnie pod koniec roku Spółdzielnia miała by obowiązek przygotowywać się do kolejnych zmian Statutu wynikających ze zmiany ustawy. Dlatego wprowadzenie dzisiaj zmian uważam za niepotrzebne i wprowadzające tylko zamieszanie w funkcjonowaniu Spółdzielni.

Wniosek podpisało 15 przedstawicieli.
Bogusław Sarat – stwierdził, że również chciał złożyć wniosek tej treści tylko poszerzony o inne elementy. Zaproponował by Zarząd Spółdzielni przy następnych nowelizacjach statutu – sporządzaniu materiałów dla przedstawicieli uwzględnił poniższe elementy:
– w obecnie obowiązującego statucie wydrukowanym w formacie A- 4 umieścić wszystkie proponowane zmiany,
– proponowane zmiany należy umieścić bezpośrednio po § którego dotyczy zmiana,
– proponowane zmiany zapisać innym kolorem np. zielonym, niebieskim, czerwonym.

Ponowił wniosek o nie zajmowanie się w dniu dzisiejszym uchwalaniem zmian w statucie do czasu zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Obecnie obowiązujący statut w niczym nie ogranicza jakichkolwiek praw członków, umożliwia tym członkom wszelkie działania zgodnie z obowiązującym prawem spółdzielczym.

Przewodniczący zebrania stwierdził, że wniosek dot. sposobu przygotowania zmian statutu zgłoszony przez Bogusława Sarata uważa za zasadny.
.
Przygotowane w ten sposób materiały w znacznym stopniu ułatwią pracę przedstawicielom na zebranie, wyeliminują konieczność posługiwania się więcej niż jednym dokumentem oraz ułatwią dokonanie wyboru jednego z proponowanego wariantu zmiany określonego §.

Tadeusz Jasica – cała Polska ma statuty. Przedstawiciele nie mogą być ważniejsi niż Sejm i Trybunał Konstytucyjny i nie mogą się powoływać, że ustawa jest zła. Wszystkie ustawy które wydaje Sejm mają wady. Spółdzielnia ma obowiązek do 31.12.2007 r. opracować statut.
Przedstawiciele z tego obowiązku nie mogą jej zwolnić. To ,że dzisiaj nie uchwalimy zmian statutu to rozumie, bo przygotowane zmiany uważa, że to „szmargały”. Proponuje, by nie uchwalenie statutu uzasadnić nie opracowaniem projektu zmian, a nie błędami w ustawie.
My nie możemy ustawy zmienić.
Spółdzielnię, która nie wykonuje ustaw bez względu na to, czy one są prawidłowe czy nie, czy nam się podobają czy nie, to dawniej Krajowy Związek Rewizyjny mógł taką Spółdzielnię postawić w stan likwidacji. Są kary za to. Uważa ,że jeżeli zostanie przyjęty zgłoszony wniosek o nie uchwalanie zmian statutu, to w uzasadnieniu proponuje zapisać „brak materiałów, które by umożliwiły zmianę statutu”.
Wszystko co jest niezgodne z ustawą jest nieważne.

Bogusław Sarat – odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że w/w źle go zrozumiał. Statut który obowiązuje na dzień dzisiejszy nie ogranicza jakichkolwiek praw członkowskich. Możemy w dniu dzisiejszym podjąć uchwałę, że ten statut jest nadal obowiązujący. Jeżeli będzie to pana satysfakcjonowało. Wiele osób jest sfrustrowanych i chce na forum publicznym w jakikolwiek sposób zaistnieć. Nie miał zamiaru nikogo obrażać. Jeżeli przedmówca tak to odebrał, to nie kierował tego zdania do w/w.

Radca prawny Zbigniew Lange – poinformował, że § 8 w ust. 2 Regulaminu Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stwierdza, że Zebranie Przedstawicieli może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć je do następnego Zebrania Przedstawicieli, a także zmienić kolejność spraw objętych porządkiem obrad.
Padł wniosek formalny pewnej grupy przedstawicieli o skreślenie z porządku obrad sprawy będącej przedmiotem dzisiejszego zebrania. Został zgłoszony wniosek formalny, który należy przegłosować. Nie ma przeszkód prawnych, by przedstawiciele w tej sprawie podjęli stosowną uchwałę.

Elżbieta Szabała – to co przed chwilą powiedział radca prawny, to jest wręcz żenujące. Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli został przyjęty w 2007 r. i ten porządek obrad obowiązuje nadal. Ponieważ nie jest to nowe zebranie, z nowym porządkiem obrad. Była zorganizowana przerwa, przerwa nieformalna. Spółdzielni i radcy prawnemu znany jest wyrok Sądu Okręgowego,, jak i Apelacyjnego w tej sprawie, w związku z tym prosi, by przynajmniej takie osoby jak radca prawny nie wprowadzały przedstawicieli w błąd. Nie ma żadnych podstaw prawnych w świetle orzeczonych obu wyroków sądowych do organizowania jakichkolwiek przerwy i nie uchwalania zmian statutu.
Ustawa z dnia 14 czerwca 2006 r. nakładała obowiązek na Spółdzielnię uchwalenia zmian statutu do 30.11 2007 r. Nie ma żadnego przepisu umożliwiającego uzależnianie zmian statutu od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Zmiany przepisów ustawy były co pół roku, co rok od 2000 r. i zmiany te zebranie Przedstawicieli uchwalało, bez względu na to czy było przerwy pół roku czy rok. Obecnie Trybunał Konstytucyjny może się ustosunkować do wniesionych zaskarżeń za trzy miesiące ale również dobrze za trzy lata. Po wpadce, którą miał w swoim orzeczeniu, można przypuszczać, że nie prędko się tym zajmie. Natomiast ustawa nałożyła obowiązek uchwalenia zmian statutu i my bez względu na to iż jesteśmy najwyższym organem Spółdzielni mamy obowiązek te zmiany statutu uchwalić. Nie ma jakichkolwiek podstaw prawnych do odraczania uchwalenia tych zmian.

Radca prawny Zbigniew Lange – wyrok, na który powoływała się Elżbieta Szabała nie ma związku ze zmianą statutu. Dotyczył on tylko kwestii kontynuowania zebrania, co czynimy poprzez zwołanie przez Zarząd Spółdzielni dzisiejszego zebrania. Ogólnokrajową kwestią jest problem znowelizowania ustawy w aspekcie przepisów, które nie są do zrealizowania przez Spółdzielnię. Głównie chodzi o to, by można było zrealizować przepis ustawy o funkcjonowaniu tylko jednego organu jakim jest Walne Zgromadzenie i nie ma możliwości zastąpienia tego Walnego Zgromadzenia poprzez Zebranie Przedstawicieli. Wszystkie te kwestie porusza rzecznik praw obywatelskich, który mówi, że przepisy te są do zrealizowania w małych spółdzielniach, w dużych spółdzielniach przerasta to możliwości nawet organizacyjne. Może być całkowity paraliż spółdzielni z uwagi na brak możliwości zorganizowanie takiego Walnego Zgromadzenia.
Każdy wniosek zgłoszony przez przedstawiciela lub grupę przedstawicieli na Zebraniu Przedstawicieli powinien być przeanalizowany przez Zebranie Przedstawicieli. Zebranie Przedstawicieli może podjąć uchwałę w każdej sprawie zgłoszonej przez przedstawiciela lub grupę przedstawicieli.

Elżbieta Szabała – radca prawny na poprzednim zebraniu również przekonywał, wskazał nawet podstawę prawną która miała się jak pięść do nosa do przerwy w obradach. Wszystko to co powiedział w tej chwili mija się z prawdą. W takim razie uchwalmy ten statut, sprawdźmy w rzeczywistości, czy członkowie spółdzielni biorąc bezpośredni udział w Walnym Zgromadzeniu potrafią decydować o własnej spółdzielni, czy mają być nadal reprezentowani przez niewielką grupę ludzi, co do których w wielu przypadkach stracili zaufanie. Walne Zgromadzenie już w wielu spółdzielniach funkcjonuje, również Walne Zgromadzenia cząstkowe. Jeśli mogą funkcjonować grupy członkowskie to w takiej samej formie mogą funkcjonować Walne Zgromadzenia.
Przewodniczący zebrania zgłoszony wniosek o zamknięcie dyskusji poddał pod głosowanie. Za zamknięciem dyskusji głosowało 54 przedstawicieli przeciw zamknięciu 8 przedstawicieli, wstrzymało się od głosowania 6 przedstawicieli.

Przewodniczący zebrania wniosek zgłoszony przez grupę członków w brzmieniu – w tym miejscu w protokole umieszczono pełne brzmienie wniosku zgłoszonego przez przedstawiciela z osiedla „Łęgi” – poddał pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku o skreślenie z porządku obrad dzisiejszego zebrania punktu dotyczącego zmian statutu, głosowało 50 przedstawicieli, przeciw 13 przedstawicieli, wstrzymało się od głosowania 9 przedstawicieli.

Ad. 8
Tadeusz Jasica – zgłosił wniosek by przewodniczący Komisji Statutowej, która działa już od kilku zebrań przedstawił sprawozdanie z prac tej komisji.

Innych zgłoszeń do dyskusji nie było.
Przewodniczący zebrania wniosek o zamknięcie dyskusji poddał pod głosowanie i został przyjęty większością głosów – 56 za, przy 12 głosach przeciwnych i 2 wstrzymujących.

Przewodniczący zebrania odpowiadając Tadeuszowi Jasicy na zgłoszoną propozycję, by komisja statutowa przedstawiła sprawozdania z pracy nad zmianami statutu przypomniał, że w materiałach które otrzymali przedstawiciele na dzisiejsze zebranie umieszczone są:

  1. Wykaz zmian Statutu Spółdzielni zgłoszonych do Komisji Statutowej – 24.11.2007 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono wykaz zmian.
  2. Informacja dot. prac Komisji Statutowej nad zgłoszonymi zmianami do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – w tym miejscu w protokole umieszczono pełny tekst informacji.
  3. Informacja Komisji Statutowej dla przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli w dniu 24.11.2007 r. dot. zmian zgłoszonych po dniu 24.10.2007 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono pełny tekst informacji.
  4. Informacja Zarządu Spółdzielni dla przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli w dniu 24.11.2007 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono
    pełny tekst informacji.

Jeżeli przedstawiciele uznają, że sprawozdanie oraz wykaz zgłoszonych zmian statutu umieszczony w materiałach jest mało czytelny to zobowiązujemy Zarząd Spółdzielni do przygotowania tych materiałów na kolejne zebranie w sposób bardziej czytelny, sposób zaproponowany przez przedstawicieli na dzisiejszym zebraniu.

Przedstawiciel z osiedla „Widok” Teresa Janowska zwróciła się z zapytaniem do Zarządu Spółdzielni: jaki jest koszt dzisiejszego zebrania i kto pokryje koszty zebrania ?

Zastępca prezesa ds. finansowych poinformował zebranych ,że szczegółowe rozliczenie kosztu zorganizowania dzisiejszego zebrania przedstawi na kolejnym zebraniu , które odbędzie się prawdopodobnie w dniu 20.06.2009 r.

Ad. 10
Przewodniczący zebrania udzielił głosu przewodniczącemu Komisji Wnioskowej.

Przewodnicząca Komisji Wnioskowej poinformowała, że wybrana z dniu 24.11.2007 r. i na Zebraniu Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, Komisja Wnioskowa w składzie:

1. Biss Jan
2. Małecka Mirosława
3. Samborska Janina
ukonstytuowała się następująco:

1. Przewodniczący Komisji – Janina Samborska
2. Członek Komisji – Jan Biss
3. Członek Komisji – Mirosława Małecka
W trakcie zebrania w dniu 24.11.2007 r. do Komisji wpłynęło z sali 2 wnioski
Po przeanalizowaniu wniosków pod względem merytorycznym, formalnym i prawnym – Komisja postanawia je do realizacji:

1. Zgłoszony przez przedstawiciela z osiedla „Błonie” – Rady nieruchomości powinny mieć po 1 przedstawicielu z każdej nieruchomości. Ilość przedstawicieli ustalona proporcjonalnie do liczby zamieszkałych w niej członków jest nieuzasadniona i niesprawiedliwa. Ryczałt dla członków Rady Nadzorczej powinien być kwotowy, a nie procentowy i wynosić 200 zł. Jeśli miałby być procentowy, to nie powinien być większy niż 25% minimalnego wynagrodzenia, które wynosi 936 zł. 25% minimalnego wynagrodzenia to 234 zł i wystarczająca kwota za jedno, dwa czy trzy maksimum posiedzenia w miesiącu (łącznie z posiedzeniami komisji).Jest to łącznie praca za 5 – 15 godzin w miesiącu.
Komisja powyższy wniosek przekazała do Komisji Statutowej.
Za przekazaniem wniosku do Komisji Statutowej głosowało 53 przedstawicieli, przeciw przekazaniu wniosku 0, wstrzymało się od głosowania 2 przedstawicieli.

2. Zgłoszony przez przedstawiciela z osiedla „Błonie” – Należy upoważnić Zarząd Spółdzielni do podjęcia kroków zmierzających do podziału Spółdzielni „Czuby” na mniejsze Spółdzielnie, zgodnie z obecnym podziałem administracyjnym (zgodnie z podziałem na Osiedla).
W dyskusji na temat powyższego wniosku głos zabrali :

– Tadeusz Jasica poinformował, że wniosek ten nie ma potrzeby poddawać pod głosowanie. Każda grupa członków może złożyć taki wniosek, a Zarząd Spółdzielni nie musi mieć delegacji Zebrania Przedstawicieli żeby podjąć jego realizację. Nie ma potrzeby ten temat powinien być przedyskutowany na zebraniach grup członkowskich. przekazywać więc wniosku do komisji statutowej.

– Bogusław Sarat – czy obecnie obowiązujący statut zabrania podziału Spółdzielni?

– Radca prawny – podział Spółdzielni nie dzieje się z inicjatywy Zarządu, złożony wniosek rozpatruje Zebranie Przedstawicieli.

Za nie przekazywaniem wniosku do Komisji Statutowej głosowało 61 przedstawicieli, przeciw nie przekazaniu 10, wstrzymało się od głosowania 7 przedstawicieli.

Przewodnicząca Komisji Wnioskowej przypomniała, że w dniu dzisiejszym prezydium zebrania przekazało do komisji wniosek nr 3 w brzmieniu:

3. Zgłoszony przez grupę członków, który do prezydium zebrania przekazał przedstawiciel z osiedla „Łęgi” – w tym miejscu w protokole umieszczono wniosek.

Wniosek w punkcie 7 porządku obrad został poddany pod głosowanie.
Za przyjęciem wniosku głosowało 50 przedstawicieli, przeciw przyjęciu głosowało 13 przedstawicieli, wstrzymało się od głosowania 9 przedstawicieli.

Innych wniosków do Komisji Wnioskowej nie zgłoszono.

Przedstawiciel z osiedla „Skarpa” Zbigniew Ławniczak zgłosił wniosek by przewodniczący Komisji Statutowej udzielił odpowiedzi przedstawicielom na zgłoszone wątpliwości związane z ujętych w materiałach zmianami. Uważa, że komisja Statutowa wykonała bardzo dużo pracy przygotowując i porządkując zmiany do statutu Spółdzielni. Tego nie można zmarnować. Większość zmian ujętych w wykazie z pewnością znajdzie się w nowych materiałach na kolejne zebranie. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych działa i nadal będzie obowiązywała. Trybunał Konstytucyjny zajmie się tą ustawą ale całej na pewno nie zmieni, zajmie się niektórymi uregulowaniami.

Ad. 11
Przewodniczący zebrania podziękował zebranym za przybycie i udział w zebraniu.

Sekretarz
Zebrania Przedstawicieli

Elżbieta Misztal

Przewodniczący
Zebrania Przedstawicieli

Marek Szymański

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie