ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół z dnia 12.06.2010 r.

Protokół
Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
12.06.2010 r.


W dniu – 12.06.2010 r.
Obecnych według załączonej listy było 90 przedstawicieli.
Przewodniczący zebrania poinformował, że w dniu dzisiejszym członkowie nie będący przedstawicielami mogą przysłuchiwać się obradom Zebrania Przedstawicieli od punktu 14 porządku obrad (podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółdzielni), którego realizacja rozpocznie się około godziny 10.00.
Obrady dotyczące punktu 13 dot. rozpatrzenia odwołań od uchwał Rady Nadzorczej o wykluczeniu ze Spółdzielni będą odbywać się bez udziału osób przysłuchujących się, że względu na ochronę danych osobowych wykluczonych członków.
Przewodniczący zebrania prowadzenie tej części zebrania przekazał Stanisławowi Robakowi – asesorowi.

Ad. 13
Rozpatrzenie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej o wykluczeniu ze Spółdzielni.
Przewodniczący zebrania poinformował, że na dzisiejszym zebraniu zostaną rozpatrzone odwołania 4 członków, których nazwiska wraz z informacją do odwołania umieszczono w materiałach na zebranie.
Przystąpiono do rozpatrywania odwołań.
Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie po przeanalizowaniu złożonych odwołań i wysłuchaniu wyjaśnień członków wykluczonych oraz po dyskusji podjęło uchwały:
– UCHWAŁA NR 41 /2010 – Utrzymuje się w mocy Uchwałę Nr 50/34/09 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z dnia 08.09.2009 r. w sprawie wykluczenia – w tym miejscu w protokole umieszczono informację o stanie zadłużenia członka oraz tekst uchwały.

– U C H W A Ł A Nr 40/2010- Uchyla się Uchwałę Nr 107/82/09 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z dnia 24.11.2009 r. w sprawie wykluczenia – w tym miejscu w protokole umieszczono informację o stanie zadłużenia członka oraz tekst uchwały.

UCHWAŁA NR 42 /2010 – Utrzymuje się w mocy Uchwałę Nr 18/17/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z dnia 09.03.2010 r. w sprawie wykluczenia w tym miejscu w protokole umieszczono informację o stanie zadłużenia członka oraz tekst uchwały.

Ad. 14.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółdzielni – kontynuacja pkt 9 Zebrania Przedstawicieli z dnia 18.04.2009 r. zmian Statutu Spółdzielni.
Prowadzący zebranie poinformował, że wszyscy przedstawiciele do realizacji powyższego punktu porządku obrad otrzymali:

 1. Zmiany do statutu spółdzielni przedstawione w sposób określony na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 18.04.2009 r. (projekt statutu)
 2. Informację Komisji Statutowej dot. zmian zgłoszonych do Statutu do 24 maja 2010 r.

Ponadto przedstawiciele powołaniu do pełnienia tej funkcji w 2009 r. (nowi, którzy nie uczestniczyli w zebraniu w dniu 18.04.2009 r.) otrzymali:

 1. Materiały na Zebranie Przedstawicieli 24 listopada 2007 r. i 18 kwietnia 2009 r.
 2. Informacja Komisji Statutowej dla przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli w dniu 24.11.2007 r.
 3. Komisja Statutowa wybrana na Zebraniu Przedstawicieli maju 2007r. przedłożyła informację dot. pracy komisji nad zmianami Statutu.
 4. Aktualnie obowiązujący statut.

Wyjaśnił, że głosowanie nad zgłoszonymi zmianami odbywać się będzie:
– zwykłą większością głosów poszczególne propozycje zmiany ustępów do danego paragrafu;
– w ten sposób ustalona zostanie ostateczna wersja redakcyjna danego paragrafu, który zostanie poddany pod głosowanie jako zmiana Statutu kwalifikowaną większością 2/3 głosów,

Przypomina, że celem dzisiejszego zebrania jest uchwalenie zmian w Statucie.
Członek Komisji Statutowej Wiesław Kołodziej przedstawił poniższe sprawozdanie:

SPRAWOZDANIE KOMISJI STATUTOWEJ
ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SM „CZUBY”

Komisja Statutowa powołana uchwałą Zebrania Przedstawicieli w 2007 r. opracowała projekt zmian do Statutu Sp-ni i przedłożyła go do uchwalenia na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 18.04.2009. Decyzją Zebrania punkt dot. zmian Statutu został skreślony z porządku obrad do czasu wydania wyroku przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie uznania niektórych zapisów w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawie Prawo Spółdzielcze za niezgodnych z Konstytucją RP.
Komisja Statutowa ponownie rozpoczęła prace nad zmianami do Statutu w lutym 2010 r. i zgodnie z przyjętym wnioskiem Zebrania Przedstawicieli z dnia 18.04.2009 r. przygotowała projekt Statutu w którym umieściła zmiany zgłoszone:

 • przez członków Spółdzielni,
 • organy samorządowe: Radę Nadzorczą, Rady Osiedla, zebrania grup członkowskich,
 • zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo spółdzielcze, wyroków Trybunału Konstytucyjnego,
 • zmiany redakcyjne porządkujące zapisy statutu,

Wykreślono zapisy nieaktualne.
Tak przygotowany projekt Statutu Sp-ni został przesłany przedstawicielom w materiałach na dzisiejsze Zebranie.
Po zakończeniu zebrań grup członkowskich, na których analizowano zmiany do Statutu, do Spółdzielni wpłynęły wnioski w sprawie zmian statutu skierowane przez:

 1. Radę Nadzorczą i Zarząd z dnia 20.05.2010 r.
 2. Członków zamieszkałych w osiedlu „Poręba” z dnia 21.05.2010 r.
 3. Mieczysława Kaleciaka z dnia 20.05.2010 r.
 4. Mariana Kosobudzkiego z dnia 21.05.2010 r.
 5. Wnioski zgłoszone na zebraniach grup członkowskich.
 6. Członków zamieszkałych w osiedlu „Skarpa” z dnia 24.05.2010 r.

Komisja Statutowa po przeanalizowaniu zgłoszone zmiany i postanowiła:

 1. Uwzględnić zmiany zgłoszone przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni.

 2. Nie uwzględnić propozycji zmian zgłoszonych przez członków zamieszkałych w osiedlu Poręba z uwagi na:
  – Wnioski nr 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 – niezgodne z art. 8
  3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (zastąpienie Zebrania Przedstawicieli Walnym Zgromadzeniem skutkuje również likwidacją zebrań grup członkowskich).
  – Wniosek nr 2 – nie przyjęty, gdyż zakończenie prac budowlanych, w przypadku realizacji inwestycji wielobudynkowych może przekroczyć termin 6 miesięcy, np. ze względu na warunki atmosferyczne.
  – Wniosek nr 3 – niezgodny z art. 17
  10 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
  – Wniosek nr 4 – niezgodny z art. 27 ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
  – Wniosek nr 11 – zmiana redakcyjna, Komisja Statutowa proponuje nie przyjąć wniosku.
  – Wniosek nr 16 – niezgodny z art. 4, art. 17
  10 , art. 1714, art. 27 ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

 3. Nie uwzględnić propozycji zmian zgłoszonych przez Pana Mieczysława Kaleciaka z uwagi na:
  – §4 ust.2 gdyż dotychczasowa propozycja zawarta w projekcie Statutu zgodna jest z art. 1 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
  – § 61 zmiany redakcyjnej,
  – § 62 propozycja jest dosłownym powtórzeniem zapisu art. 4 ust. 4
  1 i art. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
  – § 73 gdyż ustalenie tylko 6 części Walnego Zgromadzenia spowoduje duże trudności organizacyjne (w osiedlach SM „Czuby” zamieszkuje od 1500 do 2750 członków).
  – § 74 ust.1 zmiany redakcyjnej.
  – § 74 ust.6 gdyż dotychczasowa propozycja zawarta w projekcie Statutu zakłada uprawnienie do korzystania z pomocy prawnej przez wszystkich członków Spółdzielni (jest dalej idąca).
  – 79 pkt 17 gdyż proponowany zapis wynika z projektu Statutu – § 86 ust. 1 pkt 1 i § 92 ust. 3.
  – 84 c wniosek nieprecyzyjny, brak określenia źródła finansowania szkoleń.

 4. Nie uwzględnić propozycji zmian zgłoszonych przez Pana Mariana Kosuobudzkiego z uwagi na:
  1) wniosek niezgodny z art. 108b §1 ustawy Prawo spółdzielcze.
  2) uwzględnić zapisać ją jako § 8a ust.6 projektu Statutu.
  3) gdyż proponuje przyjąć wniosek Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni z dnia 20 maja 2010 r. – § 88a i § 104d Statutu.
  4) gdyż proponuje przyjąć wniosek Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni z dnia 20 maja 2010 r. – § 103b Statutu
  5) wniosek niezgodny z art. 18 § 2 pkt 1 ustawy Prawo spółdzielcze (wszyscy mogą członkowie Spółdzielni mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, ograniczenie dotyczy wyłącznie Rady Nadzorczej i zawarte jest w projekcie Statutu w § 83 ust. 3 ).
  6) gdyż ustalenie tylko 6 części Walnego Zgromadzenia spowoduje duże trudności organizacyjne (w osiedlach SM „Czuby” zamieszkuje od 1500 do 2750 członków).
  7) gdyż proponuje przyjąć propozycje umieszczone w projekcie Statutu w § 55 i § 56.
  8) gdyż proponuje przyjąć propozycje umieszczone w projekcie Statutu w § 103a.
  9) gdyż proponuje przyjąć propozycje umieszczone w projekcie Statutu w § 103a.
  10) gdyż proponuje przyjąć propozycje umieszczone w projekcie Statutu w § 103a.

 5. Nie uwzględnić propozycji zmian zgłoszonych na zebraniach grup członkowskich z uwagi na:
  – w dniu 23.04.2010 r. z osiedla „Poręba” gdyż są niezgodne z art. 8
  3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (zastąpienie Zebrania Przedstawicieli Walnym Zgromadzeniem skutkuje również likwidacją zebrań grup członkowskich).
  – w dniu 27.04.2010 r. z osiedla „Ruta”
  1. proponuje uwzględnić zmianę i zapisać jako § 1 ust. 3 Statutu.
  2. nie uwzględnić gdyż proponowane uregulowania zawarte są w § 87 ust. 1 i § 103b oraz w § 83 ust. 3 projektu Statutu.

 6. Członków zamieszkałych w osiedlu „Skarpa” Komisja Statutowa nie zaopiniowała zgłoszonych zmian. Propozycje zawarte we wniosku zostały skierowane do Komisji Statutowej Walnego Zgromadzenia, która zostanie powołana po zarejestrowaniu zmian Statutu.

Komisja Statutowa zgłasza wniosek – w formie opinii do Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – o uchwalenie zmian zawartych w projekcie Statutu oraz zmian pozytywnie zaopiniowanych przez komisję na posiedzeniu w dniu 24 i 27.05.2010 r.

Prowadzący zebranie poinformował, że będzie poddawał pod głosowanie zmiany wyszczególnione w:
1. Zmiany zawarte w projekcie statutu zapisane pogrubioną czcionką:
W tym miejscu w protokole umieszczono – PROJEKT Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

2. Zmiany zawarte w poniżej przedstawionej informacji:

INFORMACJA Komisji Statutowej
dot. zmian zgłoszonych do Statutu do 24 maja 2010 r.

I.
Lublin, dnia 20.05.2010 r.

Informacja Zarządu Spółdzielni
dla przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli w dniu 11 – 12.06.2020 r.

W dniu 20.05.2010 r. do Spółdzielni zostały zgłoszone następujące zmiany Statutu:

1. § 72 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„§ 72 ust.1 Organami Spółdzielni są:
1) Walne Zgromadzenie
2) Rada Nadzorcza
3) Zarząd
4) Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli
5) Rady Osiedli

2. W § 87 ust.1 dodaje się pkt 27 w brzmieniu:
27) uchylanie uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, o ile są niezgodne z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni. Uchylenie uchwał może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia.

3. § 88a otrzymuje brzmienie:
„§ 88a Członkowie Rady otrzymują za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
– przewodniczący Rady Nadzorczej – 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członkowie prezydium Rady – 45% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członek Rady Nadzorczej – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę /Dz.U. Nr 200, póz. 1679 z późn. zm./, obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie wypłacono.”

4. § 92 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców, wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia. Uchwała w przedmiocie odwołania zapada większością 2/3 oddanych głosów.
3. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium. Uchwała w przedmiocie odwołania zapada większością 2/3 oddanych głosów”.

5. § 103 b otrzymuje brzmienie:
Do zakresu działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla należy:
1) uchwalenie planów gospodarczych i programów działalności społeczno-wychowawczej osiedla,
2) uchwalanie struktury organizacyjnej oraz stanu zatrudnienia administracji osiedla i domu kultury,
3) uchwalenie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, remontów i kosztów utrzymania osiedla oraz ustalanie wysokości opłat czynszowych i eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i lokale użytkowe o przeznaczeniu gospodarczym oraz dzierżawy terenu,
4) opiniowanie w sprawie zatrudnienia, zwalniania kierownika osiedla i jego zastępcy oraz kierownika domu kultury a także sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Administracji Osiedla,
5) rozpatrywanie odwołań mieszkańców od decyzji kierownika administracji osiedla i domu kultury,
6) rozpatrywanie skarg na działalność kierownika administracji osiedla,
7) wytyczanie kierunków i koordynowanie działalności społeczno-wychowawczej na terenie osiedla, sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek społeczno-wychowawczych w osiedlu,
8) podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia na terenie osiedla placówek gospodarczych i socjalnych,
9) organizowanie we własnym zakresie pomocy i opieki społecznej,
10) współpraca z samorządem terytorialnym, jeżeli samorząd taki działa na terenie osiedla,
11) występowanie do Zarządu o wydanie pełnomocnictw kierownikowi administracji na podstawie § 95 Statutu,
12) współpraca z innymi radami przedstawicieli nieruchomości osiedla,
13) rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością osiedla,
14) dysponowanie środkami funduszu remontowo-budowlanego i społeczno-wychowawczego w ramach planów gospodarczych nieruchomości i osiedla,
15) Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może żądać od Administracji i domu kultury udostępnienia jej wszystkich dokumentów dotyczących jej Osiedla oraz wykonania ich kserokopii, które stanowić będą załączniki do protokołu Rady, jej prezydium lub komisji, jak również żądać szczegółowych pisemnych wyjaśnień w sprawach budzących wątpliwości,
16) Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ma prawo opiniować opracowywane przez Radę Nadzorczą regulaminy.

6. Dodaje się § 103 d w brzmieniu:
㤠103 d
Za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla przyznawane będzie wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
1) przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.),
2) członkom prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
3) członek Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.”

Komisja statutowa proponuje uwzględnić zgłoszone zmiany.

II.

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

z prośbą o przekazanie pod obrady
Zebrania Przedstawicieli w czerwcu 2010 roku.

Zgodnie z § 78 ust. 5 Statutu, my niżej podpisani członkowie Spółdzielni, zgłaszam wnioski dotyczące zmian w przedłożonym projekcie statutu, wraz z uzasadnieniem tych zmian:

Wniosek nr 1. (wariant I)

Pozostawić dotychczasowy zapis (proponowany do wykreślenia) § 8 po wykreśleniu:
w ust. 2 pkt 1) części zdania -” prawo przysłuchiwania się obradom Zebrania Przedstawicieli i ”

Wpisując: – ” Walnego Zgromadzenia i przysłuchiwanie się obradom ”
Pozostawić § 9 (proponowany do wykreślenia)

Uzasadnienie: zapisy dotychczasowe Statutu w pełni są zgodne z postanowieniami Art. 18 Prawa spółdzielczego ( po zamianie Zebrania Przedstawicieli na Walne Zgromadzenie)

Wniosek nr 1. (wariant II)

W przypadku nie przyjęcia wariantu I – proponuje się: w § 8a ust. l –
wykreślić: ” Członkowi Spółdzielni przysługuje: ”
– wpisać: „Członek Spółdzielni ma prawo: „

Uzasadnienie – zaproponowany zapis, ogranicza prawa członka oraz jest sprzeczny z Prawem spółdzielczym, w którym jest zapis A Art. 18 § 2. Członek spółdzielni ma prawo:
(wyraz ” przysługuje ” – byłby łaską a nie prawem )

Wniosek nr 2.
W § 13 ust. 3 pkt 2) – wykreślić: ” ostateczne – w terminie 6 miesięcy po zakończeniu inwestycji – na podstawie kosztów rzeczywistych poniesionych przez Spółdzielnie.” – wpisać: ” ostateczne – w terminie 6 miesięcy od oddania budynku do użytku. „

Uzasadnienie: projektowany zapis powtarza się w § 13 ust. 2 Statutu oraz jest sprzeczny z Art. 10 ust 3 i Art. 18 ust. 4 – Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. ( zakończenie – może trwać kilka lat- np. elewacja)

Wniosek nr 3.

Wykreślić § 38a – zawiera niejednoznaczne określenia i ograniczenie praw członka.
Uzasadnienie:
a) jest powtórzeniem zapisu z § 37 przedłożonego Statutu,
b) w ust. 2. zapis nie ma odzwierciedlenia w kompetencji Rady Nadzorczej oraz Zarządu, (wnioskuje Zarząd do Rady)
c) gdyż zapis ust. 2 dotyczy właścicieli lokali nie będących członkami spółdzielni patrz Art. 241 Ustawy o spółdzielniach
(zapisy statutu dotyczą członków spółdzielni i nie mogą ograniczać ich praw), użyto wyrazu „osoby” świadczy, że dotyczy nie członków spółdzielni – zapis nie statutowy jest w sprzeczności z Prawem spółdzielczym, w którym zapis w Art.5. § 1.Statut spółdzielni powinien określać: 4) prawa i obowiązki członków.)

Wniosek nr 4.
Wykreślić § 48a -jest w sprzeczności z Art. 27 ust 2 i 5. Ustawy o spółdzielniach. Uzasadnienie jak do Wniosku nr 3.

Wniosek nr 5. W §72 wpisać: ust. 1.
Organami Spółdzielni są:
1) Walne Zgromadzenie
2) Rada Nadzorcza
3) Zarząd
4) Zebranie Grup Członkowskich
5) Rady Osiedla.

ust. 2. Wybory do Organów Spółdzielni, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 5 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuję także w głosowaniu tajnym, ust. 3, 4, 5, 6 – po wykreśleniu ” Zebrania Przedstawicieli ” i 7 pozostawić w dotychczasowym zapisie.

Uzasadnienie:
Tak ujęte zapisy odpowiadają wymogom Prawa spółdzielczego, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz potrzeb wynikających z roli samorządu spółdzielczego – nie przyjęcie obecnie obowiązującej organizacji samorządu spowoduje ograniczenie roli członków i jego wpływu na gospodarkę spółdzielni.

Wniosek nr 6.
W § 79 – wykreślić pkt „14) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej Uzasadnienie:
a) wybór dokonują Zebrania Grup Członkowskich
b) upraszcza to sposób podejmowania uchwały w tym zakresie – wybór przez Walne Zgromadzenie mało czytelny i w sprzeczności z § 77 projektu Statutu.
c) nie aktualny staje się zapis § 78g ust. 1.

Wniosek nr 7.
§ 83 – pozostawić o treści dotychczasowej dokonując zmiany w ust.1 skreślając ” na okres 4 lat ” wpisując ” na okres 3 lat”
Wersje propozycji § 83 – wykreślić.
Uzasadnienie: przepis Art. 82 Ustawy o spółdzielniach

Wniosek nr 8 § 84 – pozostawić w dotychczasowym zapisie
Do wykreślenia jako nieaktualne proponowane: §§ 84, 84a, 84b, 84c, 84d, 85 Uzasadnienie: zapis obecny § 84 zgodny z postanowieniami Prawa spółdzielczego Patrz: Art. 59 § 2 pkt 2)

Wniosek nr 9 § 86 – pozostawić o treści dotychczasowej.
Do wykreślenia zaproponowany zapis § 86 Uzasadnienie: dotychczasowy zapis jest zgodny z Prawem spółdzielczym.

Wniosek nr 10.
W § 87 – wykreślić w ust. 1 pkt ” 25) uchwalanie regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości i zasad ich wynagradzania ”
Wpisać: w ust. 1 pkt ” 25) uchwalanie regulaminu Zebrań Grup Członkowskich.
Uzasadnienie:
Zaproponowany zapis w projekcie statutu jest w sprzeczności z Art. 82 ust.1 Ustawy o spółdzielniach.
a) Rady Przedstawicieli Nieruchomości w przedłożonym projekcie nie spełnia wymogów Art. 35 § 3 Prawa spółdzielczego.
b) zasady wynagrodzenia za funkcje społeczne nie określa Rada lecz zgodnie z Art. 82 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach – to ” Statut może przewidywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach ”

Wniosek nr 11.
Wykreślić § 88a Uzasadnienie: te zasady należy wpisać w § 104 dopisując ust. 5.

Wniosek nr 12.
W § 93 wykreślić: ” pkt 9) zwoływanie Zebrań Rad Przedstawicieli Nieruchomości oraz ustalanie proponowanego Porządku obrad.”
Wpisać: ” pkt 9) zwoływanie Zebrań Grup Członkowskich. „
Uzasadnienie: a) jak we Wniosku nr 10.

Wniosek nr 13.
Pozostawić w dotychczasowej formie zapisy §§ 97,98, 99, 100,101,102 i 103
Wykreślić: nowo zaproponowane zapisy §§ 100, 101, 102 i 103.
Uzasadnienie: Dotychczasowe zapisy są zgodne z wymogami Prawa spółdzielczego.

Wniosek nr 14.
Wykreślić: §§103a, 103b i 103c
Uzasadnienie:
Treści zawarte w tych paragrafach naruszają elementarne zasady samorządu oraz są
sprzeczne z Prawem spółdzielczym – patrz Art. 35 § 3 i § 5.( to Statut określa nie Rada Nadzorcza!!!).

Wniosek nr 15.
W Rozdziale XII wykreślić: „F. PRZEPISY WSPÓLNE DLA RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU”
wpisać: ” F. PRZEPISY WSPÓLNE DLA RADY NADZORCZEJ, ZARZĄDU I RAD OSIEDLOWYCH,”
A w §104 dopisać:
” ust. 5 Członkowie Rady Nadzorczej i Rad Osiedlowych, otrzymują wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
– członkowie Rady Nadzorczej – 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
– członkowie Rad Osiedli – 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, za przewodnictwo Rady Nadzorczej oraz Rady Osiedla wynagrodzenie zwiększa o 5 % minimalnego wynagradzania za pracę o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.u. Nr 200 póz. 1679 z późn. zm.) obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie wypłacono.

Uzasadnienie:
a) członkowie ponoszą odpowiedzialność karną za narażenie na szkodę spółdzielni
b) ryczałt w tej wysokości pełni rekompensuje zaangażowanie w pracę

Wniosek nr 16.
Wykreślić zapisy w projekcie statutu, dotyczące właścicieli lokali nie będących członkami Spółdzielni.
Dotyczy to zapisów między innymi w §§ 38a, 48a, 56, 61, 63,
Uzasadnienie:
a) Statut ma zastosowanie do członków zrzeszonych w spółdzielni.
b) Dla właścicieli lokali nie będących członkami ma zastosowanie:
– ustawa o własności lokali
– ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych w oparciu o nie zawierają umowę określającą zasady używania lokali.

Komisja Statutowa proponuje nie uwzględnić zgłoszonych zmian.

Wnioski nr 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 – niezgodne z art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (zastąpienie Zebrania Przedstawicieli Walnym Zgromadzeniem skutkuje również likwidacją zebrań grup członkowskich).

Wniosek nr 2 – nie przyjęty, gdyż zakończenie prac budowlanych, w przypadku realizacji inwestycji wielobudynkowych może przekroczyć termin 6 miesięcy, np. ze względu na warunki atmosferyczne.


Wniosek nr 3 – niezgodny z art. 17
10 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Wniosek nr 4 – niezgodny z art. 27 ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.


Wniosek nr 11 – zmiana redakcyjna, Komisja Statutowa proponuje nie przyjąć wniosku.


Wniosek nr 16 – niezgodny z art. 4, art. 17
10 , art. 1714, art. 27 ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

III.

Lublin .dnia 21 maja 2010 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Czuby” w Lublinie
Komisja Statutowa
ul. Watykańska 6 20-538 Lublin,

Dotyczy: propozycji zmian w Statucie SM .Czuby w Lublinie.
W związku, z mającym się odbyć Zebraniem Przedstawicieli (czerwiec 2010 r), na którym przewidziane jest dokonanie zmian w Statucie naszej Spółdzielni – składam do przedstawionego projektu tego statutu następujące propozycja zmian:

§ 4,2 – (zapisać)

 1. Celem Spółdzielni jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin oraz potrzeb gospodarczych i kulturalnych, wynikających z zamieszkiwania w spółdzielczym osiedlu lub budynku.
 2. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:
  1) prowadzenie działalności związanej z eksploatacja i utrzymaniem zasobów mieszkaniowych i związanej z nimi Infrastruktury technicznej osiedli,
  2) budowanie lub nabywanie budynków mieszkalnych w celu ustanowienia na rzecz członków
  a) lokatorskiego prawa do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych,
  b)odrębnej własności lokali znajdujących się w tych budynkach lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności garaży, garaży wielostanowiskowych i innych lokalach i pomieszczeniach stanowiących mienie spółdzielni,
  3) budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzeź członków własności tych domów,
  4) budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

Komisja Statutowa proponuje nie uwzględnić zmiany, gdyż dotychczasowa propozycja zawarta w projekcie Statutu zgodna jest z art. 1 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

§ 61, (zapisać):
1. Członkowie Spółdzielni .którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego wnoszą do spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w częściach przypadających na ich lokal oraz na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania mienia wspólnego Spółdzielni w części należącej do danej nieruchomości.
2, 3 i dalsze jak w projekcie.
Komisja Statutowa proponuje nie uwzględnić zmiany redakcyjnej.

§ 62 a (dodać pkt.6)

 1. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z kosztami jej eksploatacja i utrzymaniem a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.
 2. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielnia może przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacja i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społeczno-oświatowej i kulturalnej,
 3. Zarząd Spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:
  a) ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów związanych z eksploatacją! utrzymaniem lokali i mienia wspólnego spółdzielni poszczególnych nieruchomości.
  b) ewidencję wszystkich wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości.

Komisja Statutowa proponuje nie uwzględnić zmiany, gdyż propozycja jest dosłownym powtórzeniem zapisu art. 4 ust. 41 i art. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

§ 73 (dodać pkt 3):
3.Walne Zgromadzenie dzieli się na części, którymi są:
I-sza Osiedle Skarpa
II- ga Osiedle Ruta
III- cia Osiedle Łęgi
IV-ta Osiedle Błonie
V-ta Osiedle Widok
VI -ta Osiedle Poręba,
Rada Nadzorcza ustali zasady dopisywania członków oczekujących do w/w części Walnego Zgromadzenia.

Komisja Statutowa proponuje nie uwzględnić zmiany, gdyż ustalenie tylko 6 części Walnego Zgromadzenia spowoduje duże trudności organizacyjne (w osiedlach SM „Czuby” zamieszkuje od 1500 do 2750 członków).

§ 74 (zmiana)
1. W poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia biorą udział członkowie, którym przysługuje uprawnienie do lokalu mieszkalnego w nieruchomości położonej na terenie danego osiedla.

Komisja Statutowa proponuje nie uwzględnić zmiany redakcyjnej.

6. Członkowie zarządu i rady nadzorczej mają prawo korzystania podczas Walnego Zgromadzenia z pomocy prawnej i eksperckiej
Osoby, z pomocy której korzystają członkowie zarządu i rady nadzorczej nie są uprawnieni do zabierania głosu na forum Walnego Zgromadzenia.

Komisja Statutowa proponuje nie uwzględnić zmiany, gdyż dotychczasowa propozycja zawarta w projekcie Statutu zakłada uprawnienie do korzystania z pomocy prawnej przez wszystkich członków Spółdzielni (jest dalej idąca).

§ 79 (dodać pkt 17)
Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
17. Podejmowanie uchwał w sprawie odwołania członka zarządu i rady nadzorczej w związku z nie udzieleniem mu absolutorium.

Komisja Statutowa proponuje nie uwzględnić zmiany, gdyż proponowany zapis wynika z projektu Statutu – § 86 ust. 1 pkt 1 i § 92 ust. 3.

§ 84 c (dodać pkt.3)
3. Członek rady nadzorczej jest zobowiązany do udziału w szkoleniu z zakresu znajomości podstawowych przepisów prawa spółdzielczego i innych przepisów prawa dotyczących zakresu spraw, które będą należały do jego obowiązków oraz do poddania się egzaminowi sprawdzającemu.
Szkolenie dla członków rady nadzorczej organizuje Zarząd Spółdzielni w terminie nie dalszym jak 3 m-ce od ich wyboru. W przypadku nie zaliczenia egzaminu sprawdzającego członek rady nadzorczej może zostać zawieszony w czynnościach do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia, które zadecyduje o jego dalszym pełnieniu mandatu członka organu samorządu spółdzielczego.

Komisja Statutowa proponuje nie uwzględnić zmiany – wniosek nieprecyzyjny, brak określenia źródła finansowania szkoleń.

Zgłaszający w/w propozycje zmian w Statucie SM „Czuby” w Lublinie – Mieczysław Kaleciak – przedstawiciel Osiedla Skarpa na Zebrania Przedstawicieli -czerwiec 2010 r.

IV.

1. Rada Nadzorcza Spółdzielni „Czuby” Lublin
2. Zarząd Spółdzielni „Czuby” Lublin, ul. Watykańska 6

W nawiązaniu do Uchwał podjętych na zebraniu grup członkowskich odbytych w miesiącach IV i V 2010 r. wnosimy:

 1. W Statucie należy umieścić zapis „Spółdzielnia może się podzielić lub wyodrębnić z organizacyjnie z częścią majątku (która nadaje się do takiego wyodrębnienia lub podziału) np. Osiedle przy podjęciu Uchwały na Walnym zwykłą większością głosów (art. 108 b §1,2,3 u.s.m.).
  Komisja Statutowa proponuje nie uwzględnić zmiany – wniosek niezgodny z art. 108b §1 ustawy Prawo spółdzielcze.
 2. Statut Spółdzielni, regulaminy, uchwały, protokoły z obrad organów Spółdzielni winny być umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni (art. 81 p.3 u.s.m.).
  Komisja Statutowa proponuje uwzględnić zmianę i zapisać ją jako § 8a ust.6 projektu Statutu.
 3. Członkowie innych niż Zarząd organów Spółdzielni pełnią funkcje społecznie, jednak Statut może przewidywać wynagrodzenie w formie ryczałtu miesięcznego (bez względu na ilość posiedzeń) i może wynosić do 50% najniższego wynagrodzenia (art. 82 i u.s.m.).
  Komisja Statutowa proponuje nie uwzględnić zmiany, gdyż proponuje przyjąć wniosek Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni z dnia 20 maja 2010 r. – § 88a i § 104d Statutu.
 4. Kierownika Administracji oraz kierownika Klubu wybiera się drodze konkursu (w skład komisji wchodzić powinni również przedstawiciele nieruchomości).
  Komisja Statutowa proponuje nie uwzględnić zmiany, gdyż proponuje przyjąć wniosek Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni z dnia 20 maja 2010 r. – § 103b Statutu.
 5. Do organów Spółdzielni nie mogą wchodzić pracownicy Administracji i Spółdzielni.
  Komisja Statutowa proponuje nie uwzględnić zmiany – wniosek niezgodny z art. 18 § 2 pkt 1 ustawy Prawo spółdzielcze (wszyscy mogą członkowie Spółdzielni mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, ograniczenie dotyczy wyłącznie Rady Nadzorczej i zawarte jest w projekcie Statutu w § 83 ust. 3).
 6. Walne Zgromadzenie winno być podzielone na tyle części ile jest Osiedli (6 szt.)
  Komisja Statutowa proponuje nie uwzględnić zmiany, gdyż ustalenie tylko 6 części Walnego Zgromadzenia spowoduje duże trudności organizacyjne (w osiedlach SM „Czuby” zamieszkuje od 1500 do 2750 członków).
 7. Przy czynnościach wyodrębnienia mieszkań Spółdzielnia nie może pobierać opłat (50 zł), gdyż wszystkie koszty pokrywa członek w Kancelarii Notarialnej. Spółdzielnia nie może zarabiać na swoich członkach (art. 12 u.s.m.).
  Komisja Statutowa proponuje nie uwzględnić zmiany, gdyż proponuje przyjąć propozycje umieszczone w projekcie Statutu w § 55 i § 56.
 8. Na zebraniu grup nieruchomości wybór jednego przedstawiciela z każdego budynku nieruchomości jako przedstawiciela reprezentującego ogół członków budynku (zgodnie z aktualnym podziałem na nieruchomości).
  Komisja Statutowa proponuje nie uwzględnić zmiany, gdyż proponuje przyjąć propozycje umieszczone w projekcie Statutu w § 103a.
 9. Z każdej nieruchomości wybór jednego reprezentanta do Rady Przedstawicieli Nieruchomości, spośród wybranych przedstawicieli reprezentujących określony budynek.
  Komisja Statutowa proponuje nie uwzględnić zmiany, gdyż proponuje przyjąć propozycje umieszczone w projekcie Statutu w § 103a.
 10. Rada Przedstawicieli Nieruchomości składa się z tylu przedstawicieli, ile jest grup nieruchomości w określonym Osiedlu (7-21 wg u.s.m.).
  Komisja Statutowa proponuje nie uwzględnić zmiany, gdyż proponuje przyjąć propozycje umieszczone w projekcie Statutu w § 103a.


V.

Wnioski zgłoszone do statutu:

I W dniu 23.04.2010 r. Zebranie grupy członkowskiej Osiedla Poręba

 1. Wykreślić z przedłożonego projektu statutu §§ ograniczające prawa członków, które wprowadzają zapisy sprzeczne z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawem Spółdzielczym.
 2. Pozostawić organy samorządowe istniejące zgodnie z prawem spółdzielczym takie jak :Zebrania Grup Członkowskich oraz Rady osiedla – pod warunkiem przystosowania istniejących zapisów w obowiązującym Statucie do postanowień wynikających z Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – Likwidacja tych organów ogranicza działania samorządu spółdzielczego, ogranicza rolę członków zamieszkałych w poszczególnych Osiedlach i przyczyni się do zaniku i tak już coraz mniejszej aktywności mieszkańców tych Osiedli.
 3. Wprowadzić zapisy w statucie pozwalające na prowadzenie wyodrębnionej gospodarki „nieruchomościami” w poszczególnych Osiedlach – obecnie przepisy zobowiązują do prowadzenia ewidencji wpływów i wydatków tylko funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości. Również brak określenia pojęcia Osiedli – co to jest osiedle.( projekt używa zapisu w § 84 – ” zam. w danym osiedlu)
 4. Wykreślić z projektu statutu § 103,§ 103a, § 103b oraz ujęte zapisy „Rada Przedstawicieli Nieruchomości” – tak określony w projekcie statutu zapis nie może stanowić organu samorządowego, gdyż byłby w sprzeczności z Prawem spółdzielczym.

Komisja Statutowa proponuje nie uwzględnić wniosków, gdyż są niezgodne z art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (zastąpienie Zebrania Przedstawicieli Walnym Zgromadzeniem skutkuje również likwidacją zebrań grup członkowskich).

II W dniu 27.04.2010 r. Zebranie grupy członkowskiej Osiedle Ruta – członkowie zamieszkali przy ul. Watykańskiej, Jana Pawła II, Jutrzenki 10 i Różana 7

 1. Dodanie do § 1 punku 3 w brzmieniu:
  „Spółdzielnia składa się terytorialnie z osiedli:
  a) Skarpa
  b) Ruta
  c) Łęgi
  d) Błonie
  e) Widok
  f) Poręba
  g) Niska Skarpa”

  Komisja Statutowa proponuje uwzględnić zmianę i zapisać jako § 1 ust. 3 Statutu.

 2. Umieścić w statucie zapis o następującej treści:
  – „Regulacje płacowe osób zatrudnionych w SM „Czuby” nie mogą przekraczać inflacji za poprzedni rok”
  – „W Radach Osiedli, w Radzie Nadzorczej członkami nie mogą być pracownicy SM „Czuby” ani administracji osiedli”.

  Komisja Statutowa proponuje nie uwzględnić zmiany. Proponowane uregulowania zawarte są w § 87 ust. 1 i § 104d oraz w § 83 ust. 3 projektu Statutu.

VI.

Proponowane poprawki do statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie zgłoszone przez członków osiedla SKARPA. Informujemy jednocześnie że przedstawione poprawki kierowane są wyłącznie do Komisji Statutowej a nie do akceptacji przez Zebranie Przedstawicieli.
Jedynym organem uprawnionym do zatwierdzenia Statutu SM Czuby jest Walne Zgromadzenie Członków.

63 – dodajemy w punkt 3
Spółdzielnia Mieszkaniowa nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków w szczególności z tytułu przekształceń własnościowych.

64 .pkt 2 – wykreślamy podpunkty 2 i 3

§ 4.pkt 3 – zmieniamy treść na:
Spółdzielnia może zarządzać nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub mienie jej członków nabyte na podstawie ustawy wykonując te obowiązki na rzecz i dobro jej członków.

§4.pkt 4 wprowadzamy zmiany w treści:
Spółdzielnia w ramach prowadzonej działalności może w szczególności…
§4 pkt 4 – wykreślamy podpunkt 6.
§6 pkt 8 . podpunkt b
w miejsce skreślono wpisujemy –
– spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu / obowiązuje do dnia 31.12.2012r. /

§8a – podpunkt l powinien być zapis: Członek Spółdzielni ma prawo:
– uczestniczyć z głosem decydującym na Walnym Zgromadzeniu oraz prawo przysłuchiwania się obradom Rady Nadzorczej i innych organów samorządowych bez prawa głosu.

§ 8a- podpunkt 2– dopisać w brzmieniu:
Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów Spółdzielni i protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i urnów zawieranych przez Spółdzielnie.

§8a pkt 2
jest wpisany ustęp 1- powinien być ustęp 6.

§8a pkt3
dodaje się na końcu zdania…….nie wykorzystując tego przepisu do osiągnięcia korzyści materialnej.

§8a pkt 4. -jest ustęp 1, powinno być ustęp od 10 do 12.

§8b pkt. 5 – dodać……… gdy nie powstał z błędnej decyzji Zarządu.

§8b pkt.14 i 16 doprecyzować o co chodzi?

§11 – przenieść do & 8a

§12 pkt 1 – zmienić treść na.
Wpisowe dokonane przez członka wynosi 100 zł. a udział 200 zł.

§ 12 pkt 6 – dodać na końcu zdania,….. ..powstałych na danym mieszkaniu

§ 8 pkt 2 w ostatnim zdaniu dopisać obowiązująca forma sprzedaży przetarg

§ 32 pkt 1 – dodać Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

§ 32 pkt 2 – zbycie Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu..

§32 pkt 4 – umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

§43 pkt 8 – dopisać – następuje w terminie 6-ciu miesięcy od dnia oddania budynku do użytku

§43 pkt c – dodać w tytule
Własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną własność.

§S7 pkt2 po słowach…. albo osoby nie będące członkami Spółdzielni dodać – a zamieszkujące w zasobach mieszkaniowych tej Spółdzielni

§61 pktS – zamiast funduszu remontowego Spółdzielni wpisać w miejscu spółdzielni nieruchomości

§63 pkt 2 – powinien brzmieć .. .o zmianie wysokości opłat zależnych od Spółdzielni jest ona zobowiązana zawiadomić osobę o których mowa…

§63 pkt 4 – na końcu zdania dopisujemy słowa……. a ciężar udowodnienia zasadności zmian spoczywa na Spółdzielni

§ 66 i § 67 – połączyć w całość w brzmieniu
Spółdzielnia może rozwiązać stosunek członkostwa tylko przez wykluczenie albo wykreślenie członka

 1. Wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu Spółdzielni lub dobrymi obyczajami.
  Wykluczenie może nastąpić gdy członek:
  – poważnie narusza zasady współżycia społecznego
  – uporczywie narusza postanowienia Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni
  – uporczywie uchyla się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni, a w szczególności zalega z zapłatą opłat za używanie lokalu lub innych tytułów
  – wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu
  – przez swoje niewłaściwe zachowanie czym korzystanie z lokali uciążliwym świadomie wprowadza Spółdzielnię w błąd w celu nabycia określonych uprawnień
 2. Członek niewykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego zawinionych może być wykreślony z rejestru członków Spółdzielni Wykreślenie może nastąpić w szczególności gdy:
  – członek nie wpłacił wpisowego lub udziału w terminie określonym w §12 ust.4
  – członek zbył prawo do lokalu, ale nie wystąpił ze Spółdzielni
  – członek zbył ekspektatywę prawa do lokalu
  – członek utracił wkład lub prawo do lokalu w wyniku postępowania egzekucyjnego
  – członkowi nie przysługuje w Spółdzielni żadne prawo do lokalu ani też nie ubiega się o ustanowienie takiego prawa.

§ 12 ust.4
– członek zbył prawo do lokału, ale nie wystąpił ze Spółdzielni
– członek zbył ekspektatywę prawa do lokalu
– członek utracił wkład lub prawo do lokalu w wyniku postępowania egzekucyjnego.

§69 w pkt 1, 2, 3 i 6 wykreślić słowo bezskutecznego, a w jego miejsce wprowadzić słowa:
upływu terminu przewidzianego prawem

§69 pkt 7 i 8 po słowach w sprawie wykluczenia wykreślić słowo albo wpisując lub

§71 pkt 2 podpunkt 2 po słowach na dzień przekazania jej lokalu dodać …….. lub niezależnego rzeczoznawcy

§72 pkt 1 podpunktS wykreślić Rady Osiedli

§73 pkt2 po słowach podzielone na części dodać : …przyjmując zasadę podziału na osiedla dodać
Rada Nadzorcza ustala sposób zaliczania członków w tym członków oczekujących z zastrzeżeniem ze nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali zamieszkujących w ramach danego Osiedla do innych części Walnych Zgromadzeń

§73 dodać pkt 3 wpisując w treści:
Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków

§74 pkt 1. po słowie nieruchomości dodać osiedla

§74 pkt 4, po słowie tylko osobiście dodać …… lub pełnomocnika w sytuacji vis maior (siła wyższa)

§75 pkt 1. po słowach przynajmniej raz w roku dodać….. w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

§77 pkt 1. wykreślić ostatnie zdanie,

§77 pktS przeredagować w sposób następujący:
uchwały SM ważne przy ilości oddanych głosów 50%+1 głos

§77 pkt 8 po słowach na tablicy ogłoszeń dodać…… i w internecie

§78a w pkt3 po słowach osób prawnych dodać,…… i osób fizycznych

§78b pkt 2 przeredagować:
każda część Walnego Zgromadzenia może zmienić porządek następnego posiedzenia oraz odroczyć swe obrady.

§78c pkt 2 każda komisja składa się z 3-ech członków, skreślićS §78d pkt 1 c po słowach osób prawnych dodać. . i osób fizycznych

§78e pkt 1 po słowach …spraw ustalona dodać w przyjętym porządku obrad

§79 wszędzie gdzie występuje Rada dodać Nadzorcza

§79 wykreślić pkt 8 a wstawić
Członkowie Zarządu nie mogą występować w związku rewizyjnym w którym Spółdzielnia jest zrzeszona

§79 pkt 12 jakiego związku dotyczy?

§83 dodać pkt 4 w brzmieniu:
kandydaci do Rady Nadzorczej przed umieszczeniem ich na karcie wyborczej składają pisemne oświadczenie, iż nie naruszają ustawowego zakazu konkurencyjności

§83 dodać pkt 5 w brzmieniu:
w razie nieobecności przewodniczącego i jego zastępcy posiedzenie powinien prowadzić Członek Rady Nadzorczej wybrany z grona obecnych.

§84c pkt 2 po słowach zapada większością głosów zapisać stosunkiem głosów 50%+1

§85 po słowach : w tym samym trybie dodać i me dłużej niż na dwie kadencje

§86 pkt 1 podpunkt! po słowach odwołanie wpisać stosunkiem głosów 50%+1

§86 pkt2 dodać po słowie Rady Nadzorczej

§87 pkt 1 wykreślić podpunkt 4

§87 podpunkt 9 zmienić: po słowach do reprezentowania wystarczy 3-ech Członków Rady Nadzorczej

§87 podpunkt 24 dodać ; Komisji Rady Nadzorczej

§88 pkt przeredagować: Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za czynny udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Komisjach tej Rady (bez względu na ilość posiedzeń) wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu.
-przewodniczący 100%
– zastępca 90%
– członkowie Rady 80%
Członkowie Rady nie mogą jednocześnie występować w innych organach Spółdzielni

§89 w pkt 1 i 2 dodaje się słowo Nadzorczej – a w pkt 3 po słowach na tablicy w Zarządzie Spółdzielni i w internecie.

§92 pkt3 zmienia się zapis na: automatyczne odwołanie członka Zarządu który nie otrzymał absolutorium

§92 pkt 6 dodać w brzmieniu: członkowie Zarządu nie mogą występować w Związku Rewizyjnym w którym Spółdzielnia jest zrzeszona w innych Spółdzielniach Mieszkaniowych.

§92 pkt 7 dodać w brzmieniu: członkowie Zarządu odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem na rzecz Spółdzielni.

§93 pkt 8 dodać; Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walne Zgromadzenie projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni

§93 pkt 13 po słowach odpisywanie na straty, dodać tych środków trwałych

§95 dodać … Rady Nadzorczej Wykreślamy § 100,101,102,103.

§ 103e wykreślani v
§ 104 w punkcie 1, 2, 3, 4 dodać Nadzorcza
§ 104 pkt 4 po słowach Rady Nadzorczej dodać i Zarządu.
§ 108 dodać – fundusz remontowy mienia Spółdzielni.
§ 109 pkt 1 – wykreślić słowo zysk wpisując wynik finansowy dodatni pkt 2 – wykreślić słowo strata wpisując wynik finansowy ujemny

Komisja Statutowa nie zaopiniowała zgłoszonych zmian. Propozycje zawarte we wniosku zostały skierowane do Komisji Statutowej Walnego Zgromadzenia, która zostanie powołana po zarejestrowaniu zmian Statutu.

Przystąpiono do głosowania zmian do statutu spółdzielni.

Obecnych było 88 przedstawicieli.

1. W § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:
” 1 Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZUBY” w Lublinie, zwana dalej „Spółdzielnią”.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 79, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

2. W § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3 Spółdzielnia składa się terytorialnie z osiedli :
a) Skarpa
b) Ruta
c) Łęgi
d) Błonie
e) Widok
f) Poręba
g) Niska Skarpa” / za 73 p 1 w 7 /

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 73, przeciw 1, wstrzymało się od głosowania 0

3. § 1 otrzymuje brzmienie:
1 Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZUBY” w Lublinie, zwana
dalej „Spółdzielnią
2.Siedzibą Spółdzielni jest miasto Lublin
3 .Spółdzielnia składa się terytorialnie z osiedli :
a) Skarpa
b) Ruta
c) Łęgi
d) Błonie
e) Widok
f) Poręba

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 73, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 6

4. W § 4 ust.2 pkt 1 wykreśla się ppkt b
Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 81, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 3

5. W § 4 ust.2§ 4,2 – (zapisać)
1. Celem Spółdzielni jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin oraz potrzeb gospodarczych i kulturalnych, wynikających z zamieszkiwania w spółdzielczym osiedlu lub budynku.

2.Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:
1/ prowadzenie działalności związanej z eksploatacja i utrzymaniem zasobów mieszkaniowych i związanej z nimi Infrastruktury technicznej osiedli,

2/ budowanie lub nabywanie budynków mieszkalnych w celu ustanowienia na rzecz członków
a) lokatorskiego prawa do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych,
b) odrębnej własności lokali znajdujących się w tych budynkach lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności garaży, garaży wielostanowiskowych i innych lokalach i pomieszczeniach stanowiących mienie spółdzielni,

3/ budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzeź członków własności tych domów,

4 /budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.
Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 24, przeciw 50, wstrzymało się od głosowania 14

6. W § 4 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 4 ust. 4 pkt 1 zarządzać innymi nieruchomościami, na podstawie umów zawartych z właścicielami /współwłaścicielami/ tych nieruchomości;

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 85, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

7. § 4 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
” 6. Określona w ust. 2 działalność jest zgodna z Polską Klasyfikacją Działalności obejmującą Sekcję F”Budownictwo”, Dział 49 „Transport lądowy oraz transport rurociągowy”, Grupę 64.1 „Pośrednictwo pieniężne”, Dział 68 „Działalność związaną z obsługa nieruchomości” i Sekcję R „Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją”.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 85, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

8. W § 6 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) nabyła ekspektatywę odrębnej własności lokalu;

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 73, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 2

9. W § 6 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
” 3) przypadło jej spółdzielcze prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lub ekspektatywa po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia małżeństwa;”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 83, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 1

10. W § 6 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
” § 7) jest małżonkiem, dzieckiem lub inną osobą bliską byłego członka Spółdzielni, jeżeli lokatorskie prawo do lokalu wygasło wskutek ustania członkostwa lub niedokonania czynności określonych Statutem;”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 83, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania

11. W § 6 ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) oczekuje na ustanowienie, na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią:
a) spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
b) (skreślono) ,
c) prawa odrębnej własności lokalu.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 82, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

12. W § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
” 3.Osoba prawna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, o ile ubiega się o ustanowienie odrębnej własności lokalu.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 84, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

13. W § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
” 4. Osobą bliską w rozumieniu ustawy jest zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoba przysposabiająca i przysposobiona oraz osoba, która pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 82, przeciw 0,wstrzymało się od głosowania 0

14. W § 7 ust.1 dodaje się zdanie w brzmieniu:
„1 Za osobę nie mającą zdolności do czynności prawnych lub o ograniczonej zdolności do takich czynności – deklaracje podpisuje jej ustawowy przedstawiciel.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 85, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

15. Wniosek nr 1. (wariant I)
Pozostawić dotychczasowy zapis (proponowany do wykreślenia) § 8 po wykreśleniu:
w ust. 2 pkt 1) części zdania -” prawo przysłuchiwania się obradom Zebrania Przedstawicieli i ”
Wpisując: – ” Walnego Zgromadzenia i przysłuchiwanie się obradom ”
Pozostawić § 9 ( proponowany do wykreślenia)

Uzasadnienie: zapisy dotychczasowe Statutu w pełni są zgodne z postanowieniami Art. 18 Prawa spółdzielczego ( po zamianie Zebrania Przedstawicieli na Walne Zgromadzenie)

Wniosek nr 1. (wariant II)
W przypadku nie przyjęcia wariantu I – proponuje się: w § 8a ust. l – wykreślić: ” Członkowi Spółdzielni przysługuje: ”
– wpisać: „Członek Spółdzielni ma prawo: „
Uzasadnienie – zaproponowany zapis, ogranicza prawa członka oraz jest sprzeczny z Prawem spółdzielczym, w którym jest zapis A Art. 18 § 2. Członek spółdzielni ma prawo:
(wyraz ” przysługuje ” – byłby łaską a nie prawem )

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało ., przeciw …, wstrzymało się od głosowania —-

16. § 8 otrzymuje brzmienie:
„Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w Spółdzielni są dla wszystkich członków równe.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 81, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

17. § 8 a otrzymuje brzmienie:

 1. Członkowi Spółdzielni przysługuje:
  1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni,
  2) prawo brania czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z jej działalnością,
  3) prawo do otrzymania w sposób wskazany w Statucie informacji o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
  4) prawo żądania w trybie określonym w Statucie zwołania Walnego Zgromadzenia,
  5) prawo żądania w trybie określonym w Statucie zamieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oznaczonych spraw lub projektów uchwał,
  6) prawo do zaznajomienia się z protokółami obrad organów Spółdzielni oraz otrzymywania kopii tych protokółów, z wyjątkiem spraw indywidualnych członków,
  7) prawo zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności z przepisami prawa lub Statutu,
  8) prawo żądania odpisu obowiązującego Statutu i regulaminów,
  9) prawo przeglądania rejestru członków,
  10) prawo zaznajomienia się z rocznymi sprawozdaniami finansowymi, fakturami i umowami zawieranymi przez Spółdzielnię z osobami trzecimi oraz otrzymania kopii tych dokumentów,
  11) prawo zaznajomienia się z protokółem lustracji oraz wnioskami polustracyjnymi i informacją o ich realizacji,
  12) prawo zapoznania się z uchwałami organów Spółdzielni oraz otrzymywania kopii tych dokumentów, z wyjątkiem spraw indywidualnych członków,
  13) prawo odwoływania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał podjętych przez organy Spółdzielni,
  14) prawo do korzystania, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi z wszystkich wspólnych pomieszczeń, urządzeń, usług i świadczeń Spółdzielni,
  15) prawo zawarcia ze Spółdzielnią umowy o budowę lokalu w trybie określonym Statutem Spółdzielni,
  16) prawo zawarcia umowy o ustanowienie prawa do lokalu w trybie określonym Statutem Spółdzielni,
  17) prawo żądania zawarcia umowy:
  a) przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
  b) przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu,
  c) przeniesienie ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego.
  18) prawo żądania przedstawienia kalkulacji wysokości opłat,
  19) prawo do wynajęcia lokalu, do którego przysługuje członkowi spółdzielcze prawo do lokalu,
  20) korzystanie z innych praw określonych w Statucie.

 2. Uprawnienia przewidziane w ust. 1 nie obejmują treści protokółów obrad organów Spółdzielni, których ujawnienie naruszyłoby przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

 3. Koszty wydania kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 10 i 12, ponosi członek występujący o te odpisy. Koszty te określa Zarząd Spółdzielni.

 4. Członek, zainteresowany zaznajomieniem się z dokumentami, o których mowa w ust. 1, zgłasza pisemnie Zarządowi wykaz dokumentów, z którymi chce się zapoznać.

 5. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 79, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 4

18. § 8 b otrzymuje brzmienie:
„Członek obowiązany jest:
1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,


2) wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,


3) wnieść wkład mieszkaniowy lub budowlany, chyba że ubiega się o członkostwo jako współmałżonek członka,


4) uiszczać terminowo opłaty eksploatacyjne,


5) uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów,


6) zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej,


7) korzystać z lokalu zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez Spółdzielnię,


8) zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu,


9) zawiadamiać Spółdzielnię o wynajęciu lokalu na inne cele niż określone w umowie o ustanowienie prawa do lokalu (przydziale),


10) przestrzegać regulaminu porządku domowego,


11) dbać o dobro i rozwój Spółdzielni oraz poszanowanie mienia Spółdzielni i o jej zabezpieczenie,


12) niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody,


13) udostępnić lokal w celu dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia lokalu oraz ustalenia niezbędnych prac i ich wykonania,


14) udostępnić lokal w celu wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego,


15) udostępnić lokal w celu kontroli sprawności zainstalowanych w lokalu urządzeń pomiarowych i podzielników oraz odczytu wskazań tych urządzeń,


16) wykonywać inne obowiązki określone w Statucie Spółdzielni.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 81, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

19. Skreśla się § 9
Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 82, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania

20. W § 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
” 5 Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od dnia podjęcia, a jeżeli Statut przewiduje jej doręczenie – od dnia otrzymania tej uchwały na piśmie wraz z uzasadnieniem.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 81, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

21. W § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
” 6 Uchwała Walnego Zgromadzenia w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym jest ostateczna.
Odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem doręcza się odwołującemu się członkowi w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 81, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

22. W § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
” 2. Członek Spółdzielni ubiegający się o lokal mieszkalny i lokal użytkowy (w tym garaż) obowiązany jest wnieść co najmniej 1 udział – na każde prawo.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 83, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

23. Wniosek nr 2.
W § 13 ust. 3 pkt 2) – wykreślić: ” ostateczne – w terminie 6 miesięcy po zakończeniu inwestycji – na podstawie kosztów rzeczywistych poniesionych przez Spółdzielnie.” – wpisać: ” ostateczne – w terminie 6 miesięcy od oddania budynku do użytku. „

Uzasadnienie:
projektowany zapis powtarza się w § 13 ust. 2 Statutu oraz jest sprzeczny z Art. 10 ust 3 i Art. 18 ust. 4 – Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. (zakończenie – może trwać kilka lat- np. elewacja)

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 11, przeciw 55, wstrzymało się od głosowania 7

24. § 13 ust 1 wykreśla się pkt 2

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 80, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

25. Wniosek nr 2.
W § 13 ust. 3 pkt 2) – wykreślić: ” ostateczne – w terminie 6 miesięcy po zakończeniu inwestycji – na podstawie kosztów rzeczywistych poniesionych przez Spółdzielnie.” – wpisać: ” ostateczne – w terminie 6 miesięcy od oddania budynku do użytku. „

Uzasadnienie:
projektowany zapis powtarza się w § 13 ust. 2 Statutu oraz jest sprzeczny z Art. 10 ust 3 i Art. 18 ust. 4 – Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. (zakończenie – może trwać kilka lat- np. elewacja)

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 11, przeciw 55, wstrzymało się od głosowania 7

26. § 15 otrzymuje brzmienie:
„Członek ubiegający się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przypadającym na jego lokal a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 85, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

27. Skreśla się § 16

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 80, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 1

28. W § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
” 3. Członek ubiegający się o prawo odrębnej własności lokalu, do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przysługujące innej osobie, wnosi wkład budowlany w wysokości odpowiadającej rynkowej wartości lokalu na dzień zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 84, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

29. § 17 a otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku rozwiązania umowy o budowę lokalu przed zawarciem umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu, Spółdzielnia zwraca uprawnionej osobie wniesioną część wkładu mieszkaniowego lub budowlanego.

2. Jeśli rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Spółdzielni, należny wkład jest zwracany w terminie 14 dni od rozwiązania umowy.

3. Jeśli rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło z przyczyn leżących po stronie członka, należny wkład jest zwracany w terminie 14 dni od zawarcia przez Spółdzielnię nowej umowy o budowę danego lokalu.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 85, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

30. § 18 otrzymuje brzmienie:
„1. Dla zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia może:
1/ ustanawiać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
2/ ustanawiać prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
3/ wynajmować lokale użytkowe.

2. Spółdzielnia zawiadamia członków nie mających zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych o planowanej inwestycji i wyznacza termin do zawarcia umowy o ustanowienie prawa do lokalu bądź zawarcia umowy o budowę lokalu, informując jednocześnie o skutkach niezachowania wyznaczonego terminu.
Dotyczy to mieszkań nowo budowanych, jak i odzyskanych przez Spółdzielnię (wolnych w sensie prawnym).

3. W przypadku braku zainteresowania członków, o których mowa w ust. 2, Spółdzielnia może przystąpić do naboru nowych członków.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 85, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

31. W § 21 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zobowiązanie członka do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w umowie;”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 82, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

32. W § 25 a otrzymuje brzmienie:
„1. Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z następujących przyczyn:
1) jeżeli członek pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokal niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub
2) jeżeli członek jest w zwłoce z uiszczeniem opłat, o których mowa w § 61, za 6 miesięcy.

2. W wypadku gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkom, Spółdzielnia może podjąć uchwałę, o której mowa w ust. 1, wobec jednego albo obojga małżonków.

3. Do uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – Prawo spółdzielcze o uchwale o wykluczeniu członka ze Spółdzielni.

4. Z chwilą gdy wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1 i 2, stanie się skuteczne, ustaje członkostwo w Spółdzielni.

5. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia, z zastrzeżeniem § 24 i § 25 Statutu, ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, zgodnie z postanowieniami Statutu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata wartości rynkowej lokalu.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 82, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

33. § 26 otrzymuje brzmienie:
„1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie niedokonania czynności, o których mowa w § 24, roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują dzieciom i innym osobom bliskim.

2. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie § 19 ust. 3 lub niedokonania czynności, o których mowa w § 25, roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.

3. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 84, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

34. § 28 otrzymuje brzmienie:
1. „W wypadku wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w § 61 Statutu, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

2. Warunkiem wypłaty wartości wkładu mieszkaniowego albo jego części jest opróżnienie lokalu. Jeżeli jednak należność jest ustalana w trybie przetargu, wypłata należności z tytułu wygasłego prawa następuje w terminie wynikającym z rozstrzygnięcia przetargowego.

3. Przysługujący osobie uprawnionej wkład mieszkaniowy, ustalony w sposób przewidziany w ust. 1, nie może być wyższy od kwoty, jaką Spółdzielnia jest w stanie uzyskać od członka obejmującego dany lokal w trybie przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 86, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

35. W § 30 skreśla się ust. 2, 4, 5, 6, 7

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 87, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

36. W § 31 skreśla się ust. 1, 2, 3, 7

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 87, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

37. W § 32 skreśla się ust. 3

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 85, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

38. Wniosek nr 3.
Wykreślić § 38a – zawiera niejednoznaczne określenia i ograniczenie praw członka.
Uzasadnienie:
a) jest powtórzeniem zapisu z § 37 przedłożonego Statutu,
b) w ust. 2. zapis nie ma odzwierciedlenia w kompetencji Rady Nadzorczej oraz Zarządu, (wnioskuj e Zarząd do Rady
c) gdyż zapis ust. 2 dotyczy właścicieli lokali nie będących członkami spółdzielni patrz Art. 24
1 Ustawy o spółdzielniach

(zapisy statutu dotyczą członków spółdzielni i nie mogą ograniczać ich praw), użyto wyrazu „osoby” świadczy, że dotyczy nie członków spółdzielni – zapis nie statutowy jest w sprzeczności z Prawem spółdzielczym, w którym zapis w Art.5. § 1.
Statut spółdzielni powinien określać: 4) prawa i obowiązki członków.)

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 0, przeciw 71, wstrzymało się od głosowania 9

39. W § 38 ust. na końcu zdania wykreśla się wyrazy „o ile umowa nie stanowi inaczej ”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 87, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

40. Wniosek nr 3.
Wykreślić § 38a – zawiera niejednoznaczne określenia i ograniczenie praw członka.
Uzasadnienie:
a) jest powtórzeniem zapisu z § 37 przedłożonego Statutu,
b) w ust. 2. zapis nie ma odzwierciedlenia w kompetencji Rady Nadzorczej oraz Zarządu, (wnioskuj e Zarząd do Rady
c) gdyż zapis ust. 2 dotyczy właścicieli lokali nie będących członkami spółdzielni patrz Art. 24l Ustawy o spółdzielniach

(zapisy statutu dotyczą członków spółdzielni i nie mogą ograniczać ich praw), użyto wyrazu „osoby” świadczy, że dotyczy nie członków spółdzielni – zapis nie statutowy jest w sprzeczności z Prawem spółdzielczym, w którym zapis w Art.5. §
1. Statut spółdzielni powinien określać: 4) prawa i obowiązki członków.)

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 0, przeciw 71, wstrzymało się od głosowania 9

41. Wniosek nr 16.
Wykreślić zapisy w projekcie statutu, dotyczące właścicieli lokali nie będących członkami Spółdzielni.
Dotyczy to zapisów między innymi w §§ 38a, 48a, 56, 61, 63,
Uzasadnienie:
a) Statut ma zastosowanie do członków zrzeszonych w spółdzielni.
b) Dla właścicieli lokali nie będących członkami ma zastosowanie:
– ustawa o własności lokali
– ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych w oparciu o nie zawierają umowę określającą zasady używania lokali.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 0, przeciw 72, wstrzymało się od głosowania 10

42. § 38 a otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w § 63 Statutu, przekraczających 6 miesięcy, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym lub osób z nim zamieszkałych, Spółdzielnia może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

2. Z żądaniem, o którym mowa w ust. 1, występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 83, przeciw 3, wstrzymało się od głosowania 1

43. § 39 otrzymuje brzmienie:
1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia obowiązana jest uiścić uprawnionemu wartość rynkową tego prawa. Przysługująca uprawnionemu wartość własnościowego prawa do lokalu, ustalana w sposób przewidziany w ust. 2, nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia jest w stanie uzyskać od następcy obejmującego dany lokal w trybie przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię.

2. Z wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu potrąca się niewniesioną przez członka część wkładu budowlanego, a w wypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu – potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami.

3. Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest opróżnienie lokalu. Jeżeli jednak należność jest ustalana w trybie przetargu, wypłata należności z tytułu wygasłego prawa następuje w terminie wynikającym z rozstrzygnięcia przetargowego.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 87, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 1

44. Skreśla się § 40

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 87, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

45. W § 43pkt 3 otrzymuje brzmienie
” 3) zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie;”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 86, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 1

46. Wniosek nr 4.
Wykreślić § 48a – jest w sprzeczności z Art. 27 ust 2 i 5. Ustawy o spółdzielniach. Uzasadnienie jak do Wniosku nr 3.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 85, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 2

47. Wniosek nr 16.
Wykreślić zapisy w projekcie statutu, dotyczące właścicieli lokali nie będących członkami Spółdzielni.
Dotyczy to zapisów między innymi w §§ 38a, 48a, 56, 61, 63, Uzasadnienie:
a) Statut ma zastosowanie do członków zrzeszonych w spółdzielni.
b) Dla właścicieli lokali nie będących członkami ma zastosowanie:
– ustawa o własności lokali
– ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych w oparciu o nie zawierają umowę określającą zasady używania lokali.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 3, przeciw 75, wstrzymało się od głosowania 6

48. § 48 a otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w § 63 Statutu, przekraczających 6 miesięcy, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym lub osób z nim zamieszkałych, Spółdzielnia może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

2. Z żądaniem, o którym mowa w ust. 1, występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 87, przeciw 1, wstrzymało się od głosowania 0

49. § 52 otrzymuje brzmienie:
„1. Do dnia 31 grudnia 2012 r. na pisemne żądanie członka Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, po dokonaniu przez tego członka spłat, o których mowa w § 55 Statutu, Spółdzielnia jest obowiązana dokonać przekształcenia przysługującego mu prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w przypadku gdy:
1) spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama lub jej poprzednicy prawni budynek, w którym znajduje się lokal objęty żądaniem, albo
2) lokal znajduje się w budynku położonym na nieruchomości, dla której nie został określony przedmiot odrębnej własności lokali na podstawie uchwały Zarządu lub uchwała ta została zaskarżona do sądu.


2. Realizacja żądania, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze zawarcia między członkiem a Spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 73, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

50. § 53 otrzymuje brzmienie:
„Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie podlega przekształceniu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w budynku wybudowanym z udziałem środków pochodzących z kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub w ramach realizacji rządowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 79, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

51. § 54 otrzymuje brzmienie:
„Członkowi Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, który został wybudowany z udziałem środków pochodzących z kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub w ramach realizacji rządowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego, nie przysługuje prawo żądania przeniesienia własności zajmowanego lokalu.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 81, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

52. § 55 otrzymuje brzmienie:
„1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:
1) spłaty przypadającej na jego lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami, a jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków – spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez Spółdzielnię do budżetu państwa;
2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 61 Statutu;


2. Po śmierci członka Spółdzielni, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności lokalu określonym, jeżeli brak jest osób uprawnionych: małżonka, dzieci i innych osób bliskich, którym przysługuje roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem Spółdzielni. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni.


3. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają członka Spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 83, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

53. Wniosek nr 16.
Wykreślić zapisy w projekcie statutu, dotyczące właścicieli lokali nie będących członkami Spółdzielni.
Dotyczy to zapisów między innymi w §§ 38a, 48a, 56, 61, 63,
Uzasadnienie:
a) Statut ma zastosowanie do członków zrzeszonych w spółdzielni.
b) Dla właścicieli lokali nie będących członkami ma zastosowanie:
– ustawa o własności lokali
– ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych w oparciu o nie zawierają umowę określającą zasady używania lokali.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 0, przeciw 79, wstrzymało się od głosowania 2

54. § 56 otrzymuje brzmienie:
„1. Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:
1) spłaty przypadającej na jego lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami;
2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 61 Statutu.


2. Po śmierci członka Spółdzielni albo osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a które to osoby wystąpiły z żądaniem przeniesienia własności lokalu, ich spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni lub osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.


3. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają członka Spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 83, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

55. § 57 otrzymuje brzmienie:
„1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu, Spółdzielnia jest obowiązana przenieść na tego członka ułamkowy udział we współwłasności tego garażu, przy zachowaniu zasady, że udziały przypadające na każde miejsce postojowe są równe, po dokonaniu przez niego przed podpisaniem notarialnego aktu przeniesienia ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego:
1) spłaty przypadającej na jego lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami;
2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 61 ust. 1 Statutu.


2. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpisu do księgi wieczystej obciążają w odpowiednich ułamkowych częściach tych członków Spółdzielni albo osoby niebędące członkami Spółdzielni, na rzecz których Spółdzielnia dokonuje przeniesienia ułamkowego udziału we współwłasności tego garażu.


3. Po śmierci członka Spółdzielni albo osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, a które to osoby wystąpiły z żądaniem przeniesienia ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego ich spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich udziału we współwłasności garażu. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni lub osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługiwało prawo do miejsca postojowego, w wielostanowiskowym garażu.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 77, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

56. § 58 otrzymuje brzmienie:
„1. Na pisemne żądanie najemcy lokalu użytkowego, w tym garażu, a także najemcy pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, który poniósł w pełni koszty budowy tego lokalu albo ponieśli je jego poprzednicy prawni, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tą osobą umowę przeniesienia własności tego lokalu po dokonaniu przez najemcę spłaty z tytułu udziału w nieruchomości wspólnej oraz spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu.


2. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają członka, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 74, przeciw 3, wstrzymało się od głosowania 5

57. W § 59 skreśla się ust. 1
Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 81, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

58. Skreśla się § 60

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 79, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

59. Wniosek nr 16.
Wykreślić zapisy w projekcie statutu, dotyczące właścicieli lokali nie będących członkami Spółdzielni.
Dotyczy to zapisów między innymi w §§ 38a, 48a, 56, 61, 63,
Uzasadnienie:
a) Statut ma zastosowanie do członków zrzeszonych w spółdzielni.
b) Dla właścicieli lokali nie będących członkami ma zastosowanie:
– ustawa o własności lokali
– ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych w oparciu o nie zawierają umowę określającą zasady używania lokali.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 0, przeciw 77, wstrzymało się od głosowania 4

60. § 61, (zapisać):
1. Członkowie Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego wnoszą do spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w częściach przypadających na ich lokal oraz na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania mienia wspólnego Spółdzielni w części należącej do danej nieruchomości.

2, 3 i dalsze jak w projekcie.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 12, przeciw 63, wstrzymało się od głosowania 5

61. § 61 otrzymuje brzmienie:
1. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni.

2. Osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są zobowiązani do wnoszenia do Spółdzielni opłat na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni na takich zasadach jak członkowie Spółdzielni.

3. Członkowie Spółdzielni, będący właścicielami lokali wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów utrzymania ich lokali, eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni.

4. Członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnią.

5. Koszty eksploatacji i utrzymania, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności koszty administrowania nieruchomością, koszty dostawy energii cieplnej (na potrzeby ogrzewania lokali i podgrzewania wody), dostawy wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, eksploatacji dźwigów, hydroforni, domofonów oraz odpisy na fundusz remontowy Spółdzielni.

6. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, o których mowa w ust. 3, ustala się proporcjonalnie do udziału właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej.

7. Opłaty określone w ust. 1 – 3, mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele, na które zostały pobrane.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 72, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 11

62. § 62 otrzymuje brzmienie:
„1. Wysokość opłat, o których mowa w § 61, jest ustalana na podstawie:
1) planu kosztów zarządzania nieruchomościami,
2) regulaminu rozliczania kosztów zasobami mieszkaniowymi.

2. Szczegółowe zasady ustalania planu kosztów zarządzania nieruchomościami oraz regulaminy rozliczania tych kosztów i ustalania wysokości opłat za lokale określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

3. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi powinien zawierać w szczególności określenie fizycznej jednostki rozliczeniowej poszczególnych rodzajów kosztów (1m2 powierzchni użytkowej lokalu, liczba osób zamieszkałych w lokalu, wskazania urządzeń pomiarowych, lokal).

4. Różnica między faktycznymi kosztami i przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi w poszczególnych nieruchomościach, z zastrzeżeniem ust. 5, zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym.

5. Różnica między kosztami dostawy ciepła do lokali a przychodami z tytułu opłat za c.o. i podgrzanie wody (nadpłata bądź niedobór) podlega indywidualnemu rozliczeniu między Spółdzielnią a poszczególnymi użytkownikami lokali po zakończeniu okresu rozliczeniowego.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 71, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 10

63. Wniosek nr 16.
Wykreślić zapisy w projekcie statutu, dotyczące właścicieli lokali nie będących członkami Spółdzielni.
Dotyczy to zapisów między innymi w §§ 38a, 48a, 56, 61, 63,
Uzasadnienie:
a) Statut ma zastosowanie do członków zrzeszonych w spółdzielni.
b) Dla właścicieli lokali nie będących członkami ma zastosowanie:
– ustawa o własności lokali
– ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych w oparciu o nie zawierają umowę określającą zasady używania lokali.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 0, przeciw 70, wstrzymało się od głosowania 9

64. § 62 a (dodać pkt.6)
1. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z kosztami jej eksploatacja i utrzymaniem a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.

2. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielnia może przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z eksploatacja i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społeczno-oświatowej i kulturalnej,

3. Zarząd Spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:
a)ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów związanych z eksploatacją! utrzymaniem lokali i mienia wspólnego spółdzielni poszczególnych nieruchomości.
b)ewidencję wszystkich wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 19,przeciw 58,wstrzymało się od głosowania 2

65. § 63 otrzymuje brzmienie:
„1. Opłaty, o których mowa w § 61, powinny być uiszczane do końca każdego miesiąca.

2. O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w § 61, co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.
Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.

3. W przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od spółdzielni, w szczególności energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych, spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w § 61, co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.

4. Członkowie Spółdzielni, osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, oraz właściciele niebędący członkami Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W przypadku wystąpienia na drogę postępowania sądowego ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na spółdzielni.

5. Od niewpłaconych w terminie należności Spółdzielnia może pobierać odsetki ustawowe.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 82, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

66. W § 64 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 64 pkt 5) podjęcia przez Spółdzielnię uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 83, przeciw 1, wstrzymało się od głosowania 0

67. W § 69 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
” 3. Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:
1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady do Walnego Zgromadzenia;

2) bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady;

3) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia;

4) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 85, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

68. W § 69 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Rada Nadzorcza ma obowiązek zawiadomić członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykreśleniu albo wykluczeniu ze Spółdzielni w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi kierował się organ Spółdzielni uznając, że zachowanie członka wyczerpuje przesłanki wykluczenia albo wykreślenia określone w Statucie. Zawiadomienie zwrócone z powodu niezgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 85, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

69. W § 69 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5.Członek Spółdzielni ma prawo:
1) odwołać się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do Walnego Zgromadzenia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, albo
2) zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały z uzasadnieniem.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 81, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

70. W § 69 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W wypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie, termin do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 84, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

71. W § 69 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. W wypadku wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członek Spółdzielni ma prawo być obecny przy rozpatrywaniu odwołania i popierać je. Do wniesienia odwołania i jego rozpatrzenia stosuje się postanowienia Statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 81, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

72. W § 69 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. W przypadku gdy członek odwołał się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do Walnego Zgromadzenia, i przed rozpatrzeniem odwołania przez Walne Zgromadzenie, członek zaskarżył uchwałę do sądu postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 81, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

73. Wniosek nr 5.
W §72 wpisać: ust. 1. Organami Spółdzielni są:
1) Walne Zgromadzenie
2) Rada Nadzorcza
3) Zarząd
4) Zebranie Grup Członkowskich
5) Rady Osiedla.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 0,przeciw 76,wstrzymało się od głosowania 5

ust. 2. Wybory do Organów Spółdzielni, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 5 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuję także w głosowaniu tajnym, ust. 3, 4, 5, 6 – po wykreśleniu „Zebrania Przedstawicieli” i 7 pozostawić w dotychczasowym zapisie.

Uzasadnienie:
Tak ujęte zapisy odpowiadają wymogom Prawa spółdzielczego, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz potrzeb wynikających z roli samorządu spółdzielczego – nie przyjęcie obecnie obowiązującej organizacji samorządu spowoduje ograniczenie roli członków i jego wpływu na gospodarkę spółdzielni.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 0, przeciw 76, wstrzymało się od głosowania 5

74. W § 72 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1 Organami Spółdzielni są :
1) Walne Zgromadzenie
2) Rada Nadzorcza
3) Zarząd
4) Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli
5) Rady Osiedli”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 75, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 7

Cały ust. 1 – za 79 p 0 w 0

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 79, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

75. W § 72 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym. Wybór delegata na zjazd Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, odbywa się w głosowaniu jawnym.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 81, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

76. Reasumpcja głosowania dot. wykreśleniem z § 72 ust. 6

Za przeprowadzeniem reasumpcji głosowania głosowało 42 przedstawicieli, przeciw 12 przedstawicieli, wstrzymało się od głosowania 0

W § 72 skreślą się ust.6

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 53, przeciw 17, wstrzymało się od głosowania 3

77. W § 72 skreśla się ust. 3, 5, 6, 7.
Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 78, przeciw 1, wstrzymało się od głosowania 5

78. § 74 (zmiana)
1. W poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia biorą udział członkowie, którym przysługuje uprawnienie do lokalu mieszkalnego w nieruchomości położonej na terenie danego osiedla.

6. Członkowie zarządu i rady nadzorczej mają prawo korzystania podczas Walnego Zgromadzenia z pomocy prawnej i eksperckiej

Osoby, z pomocy której korzystają członkowie zarządu i rady nadzorczej nie są uprawnieni do zabierania głosu na forum Walnego Zgromadzenia.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 8, przeciw 54, wstrzymało się od głosowania 9

79. Skreśla się § 73
Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 86, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 1

80. Skreśla się § 74
Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 83, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

81. Skreśla się § 75
Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 83, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

82. Skreśla się § 76
Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 82, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

83. Skreśla się § 77
Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 81, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

84. Skreśla się § 78
Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 81, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

85. Wniosek nr 6
W § 79 – wykreślić pkt �4) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej Uzasadnienie:
a) wybór dokonują Zebrania Grup Członkowskich
b) upraszcza to sposób podejmowania uchwały w tym zakresie – wybór przez Walne Zgromadzenie mało czytelny i w sprzeczności z § 77 projektu Statutu.
c) nie aktualny staje się zapis § 78g ust. 1.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 0, przeciw 79, wstrzymało się od głosowania 2

86. Skreśla się § 79
Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 78, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

87. Skreśla się § 80
Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 83, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

88. Skreśla się § 81
Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 83, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

89. W § 73 (dodać pkt 3)
3. Walne Zgromadzenie dzieli się na części, którymi są:
I-sza Osiedle Skarpa
II- ga Osiedle Ruta
III- cia Osiedle Łęgi
IV-ta Osiedle Błonie
V-ta Osiedle Widok
VI -ta Osiedle Poręba,
Rada Nadzorcza ustali zasady dopisywania członków oczekujących do w/w części Walnego Zgromadzenia.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 12, przeciw 65, wstrzymało się od głosowania 9

90. § 73 otrzymuje brzmienie:
„1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
2. Walne Zgromadzenie zostaje podzielone na części.
Rada Nadzorcza ustala zasady zaliczania członków, w tym członków oczekujących, do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 71, przeciw 5, wstrzymało się od głosowania 3

91. § 74 otrzymuje brzmienie:
„1. W poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia biorą udział członkowie, którym przysługuje uprawnienie do lokalu w danej nieruchomości.

2. Członek nie może brać udziału w więcej niż jednej części Walnego Zgromadzenia.

3. Członek, któremu przysługuje więcej niż jedno prawo do lokalu w nieruchomościach nie objętych jedną częścią Walnego Zgromadzenia, winien wskazać prawo, z którego wywodzi uprawnienie do uczestniczenia w obradach danej części Walnego Zgromadzenia. W przypadku braku wskazania takiego prawa przynależność do danej części Walnego Zgromadzenia określa Zarząd Spółdzielni.

4. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.

5. Członkowie niemający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli ustawowych.

6. Członek ma prawo podczas obrad Walnego Zgromadzenia korzystać na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 73, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 4

92. § 75 otrzymuje brzmienie:
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca.

2. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd z ważnych powodów w każdym czasie.

3. Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie również na żądanie:
1) Rady Nadzorczej,
2) 1/10 członków.

4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

5. W wypadkach wskazanych w ust. 3 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi zwołuje je Rada Nadzorcza.

6. W przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia przez organy Spółdzielni zwołuje je związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.

7. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.

8. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 7, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

9. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 72, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 8

93. § 76 otrzymuje brzmienie:
„1. O czasie, miejscu i porządku obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zawiadamiani są członkowie uprawnieni do uczestnictwa w danej części Walnego Zgromadzenia, na piśmie na 21 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o wyłożeniu wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.

2. Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajowa Rada Spółdzielcza zawiadamiani są na piśmie co najmniej na 21 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

3. W przypadku wniesienia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowych spraw lub projektów uchwał, uzupełniony porządek obrad powinien być podany do wiadomości członków, osób i organizacji wymienionych w ust. 1 na 7 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1.�/strong>

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 79, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 2

94. § 77 otrzymuje brzmienie:
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób określony w § 76. Nie dotyczy to podjęcia uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nieudzieleniem mu absolutorium.

2. Każda z części Walnego Zgromadzenia winna poddawać pod głosowanie projekty uchwał wynikające z porządku obrad. Każda z części Walnego Zgromadzenia może zmienić kolejność rozpatrywania spraw.

3. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

4. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub Statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Jednakże w sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniach wszystkich części Walnego Zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła łącznie co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

5. Większość kwalifikowana wymagana jest w sprawach:
– dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu Spółdzielni – 2/3 głosów,
– dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – 2/3 głosów,
– dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia Spółdzielni – 2/3 głosów,
– dla podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Spółdzielni – 3/4 głosów.

6. Po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni w obecności wszystkich przewodniczących części Walnego Zgromadzenia stwierdza, która z uchwał wynikająca z porządku obrad Walnego Zgromadzenia otrzymała wymaganą Statutem ilość głosów i w związku z tym została przyjęta przez części Walnego Zgromadzenia oraz która z uchwał takiego warunku nie spełniła.

7. Posiedzenie Zarządu z udziałem przewodniczących części Walnego Zgromadzenia w celu zawartym w ust. 6 zwołuje się w ciągu 7 dni od dnia odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

8. O przyjętych lub nie przyjętych uchwałach przez Walne Zgromadzenie Zarząd informuje wszystkich członków w drodze komunikatu poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń, w terminie 10 dni od zakończenia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 77, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 2

95. § 78 otrzymuje brzmienie:
„1. Obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady.

2. Otwierający obrady przeprowadza wybór Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i dwóch asesorów.

3. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład części Prezydium Walnego Zgromadzenia.

4. Po przeprowadzeniu wyborów Prezydium, otwierający obrady przekazuje przewodniczenie obradom, przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 79, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 1

96. § 78 a otrzymuje brzmienie:
„1. Członkowie prezydium poszczególnych części Walnego Zgromadzenia są wybierani w głosowaniu jawnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Prawo zgłaszania kandydatów do prezydium przysługuje każdemu uprawnionemu do głosowania obecnemu na każdej części Walnego Zgromadzenia członkowi Spółdzielni.

3. W skład Prezydium mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni i osoby będące pełnomocnikami członków – osób prawnych.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 79, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

97. § 78 b otrzymuje brzmienie:
„1. Przewodniczący odczytuje porządek obrad podany w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu.

2. Każda z części Walnego Zgromadzenia nie może skreślić z porządku obrad poszczególnych spraw oraz nie może odłożyć ich do następnego posiedzenia, a także odroczyć swe obrady.

3. Przyjęcie porządku obrad następuje zwykłą większością głosów.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 81, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

98. § 78c otrzymuje brzmienie:
1. Każde z części Walnego Zgromadzenia wybiera następujące komisje:
a) mandatowo-skrutacyjną,
b) wnioskową,
c) inne komisje w miarę potrzeby.

2. Każda komisja składa się z 3 do 5 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego i sekretarza komisji.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 81, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

99. § 78 d otrzymuje brzmienie:

„1. Do zadań Komisji Mandatowo �Skrutacyjnej należy:
a) sprawdzenie, czy posiedzenie części Walnego Zgromadzenia zostało zwołane zgodnie z postanowieniami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu,
b) ustalenie na podstawie list obecności liczby członków obecnych na części Walnego Zgromadzenia,
c) sprawdzenie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników osób prawnych � członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną lub pozbawioną zdolnością do czynności prawnych,
d) sporządzanie alfabetycznych list zgłoszonych kandydatur w wyborach do organów Spółdzielni oraz na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
e) obliczanie wyników głosowania.

2. Do zadań Komisji Wnioskowej należy:
a) rozpatrywanie projektów uchwał poddanych pod głosowanie poszczególnych części Walnego Zgromadzenia,
b) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych w toku obrad.

3. Każda z komisji ze swej działalności sporządza protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 81, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

100. § 78 e otrzymuje brzmienie:
„1. Obrady toczą się zgodnie z kolejnością spraw ustaloną w porządku obrad.

2. Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej części Walnego Zgromadzenia przedstawia protokół stwierdzający prawidłowość zwołania danej części Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

3. Każdą sprawę wnoszoną pod obrady danej części Walnego Zgromadzenia referuje przedstawiciel organu, do którego kompetencji ona należy lub inna osoba upoważniona przez Zarząd Spółdzielni.

4. Po zreferowaniu sprawy przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, w pierwszej kolejności udzielając głosu osobom zgłaszającym pytania.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 83, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

101. § 78 f otrzymuje brzmienie:
1. Przewodniczący otwierając dyskusję udziela głosu w kolejności zgłaszających się mówców.
Na zarządzenie Przewodniczącego, zgłoszenia powinny być dokonywane na piśmie z podaniem imienia i nazwiska. Czas wypowiedzi mówców ogranicza się do 4 minut, a po upływie 4 minut decyzję w sprawie przedłużenia wypowiedzi podejmował będzie Przewodniczący każdej części Walnego Zgromadzenia. Dyskusja nad sprawozdaniami i oceną działalności odbywa się łącznie.

2. Przewodniczący każdej części Walnego Zgromadzenia może zarządzić zgłaszanie wniosków do Komisji w ustalonym czasie.

3. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, że odbiega od tematu lub przekracza ustalony czas wystąpień.

4. W sprawach formalnych, Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania, a za formalne uważa się wnioski dotyczące sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności:
a) ograniczenia czasu wypowiedzi,
b) zamknięcia listy dyskutantów,
c) przerwania dyskusji,
d) głosowania bez dyskusji,
e) kolejności i sposobu uchwalania wniosków,
f) zarządzenia przerw w obradach.

Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu powinny być zgłoszone na piśmie z podaniem imienia i nazwiska na ręce sekretarza każdej części Walnego Zgromadzenia.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 80, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 8

102. § 78g otrzymuje brzmienie:
1. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne przeprowadza się tylko w sprawie wyborów i odwołania członków Rady Nadzorczej. Głosowanie tajne zarządza przewodniczący części Walnego Zgromadzenia także w innych sprawach, z wyłączeniem wyboru prezydium części Walnego Zgromadzenia, jeśli zażąda tego 1/5 członków obecnych na części Walnego Zgromadzenia.

2. Głosowanie jawne odbywa się w sprawie każdej uchwały oddzielnie przez podniesienie ręki na wezwanie przewodniczącego każdej części Walnego Zgromadzenia: „�to jest za uchwałą”, a następnie: „kto jest przeciw uchwale”.

3. Głosowanie tajne odbywa się przy pomocy kart do głosowania, ostemplowanych pieczęcią Spółdzielni i z oznaczeniem uchwały, której głosowanie dotyczy. Uprawnieni do głosowania, głosujący za uchwałą wpisują na karcie do głosowania wyraz „ZA”, a głosujący przeciw uchwale wyraz „PRZECIW”.

4. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna oblicza głosy oraz ogłasza wynik głosowania, na podstawie którego przewodniczący części Walnego Zgromadzenia stwierdza, czy uchwała została przyjęta. Wynik głosowania i stwierdzenie przewodniczącego powinno być odnotowane w protokole części Walnego Zgromadzenia w odniesieniu do każdej uchwały oddzielnie.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 79, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

103. § 78h otrzymuje brzmienie:
W sprawach nieuregulowanych przepisami prawa, Statutu lub Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w zakresie obradowania i podejmowania uchwał, rozstrzygają Prezydia poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 78, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

104. Wniosek nr 6
W § 79 – wykreślić pkt �4) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej Uzasadnienie:
a) wybór dokonują Zebrania Grup Członkowskich
b) upraszcza to sposób podejmowania uchwały w tym zakresie – wybór przez Walne Zgromadzenie mało czytelny i w sprzeczności z § 77 projektu Statutu.
c) nie aktualny staje się zapis § 78g ust. 1.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 0, przeciw 79, wstrzymało się od głosowania 2

105. § 79 (dodać pkt 17)
Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
17. Podejmowanie uchwał w sprawie odwołania członka zarządu i rady nadzorczej w związku z nie udzieleniem mu absolutorium.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 9, przeciw 69, wstrzymało się od głosowania 5

106. § 79 otrzymuje brzmienie:
Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej;

2) rozpatrywanie sprawozdań Rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach;

3) udzielanie absolutorium członkom Zarządu;

4) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;

5) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat;

6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;

7) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich;

8) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć;

9) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni;

10) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej;

11) uchwalanie zmian Statutu;

12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie;

13) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona;

14) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej;

15) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia;

16) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 74, przeciw 1, wstrzymało się od głosowania 7

107. § 80 otrzymuje brzmienie:
1. Z obrad z każdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz zebrania.

2. Protokoły i uchwały Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków, przedstawicieli Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.


3. Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 81, przeciw 1, wstrzymało się od głosowania 0

108. § 81 otrzymuje brzmienie:
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.

2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.

3. Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.

4. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu.

5. Jeżeli Zarząd wytacza powództwo, Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę Nadzorczą. W wypadku nieustanowienia pełnomocnika sąd właściwy do rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla Spółdzielni.

6. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.

7. Jeżeli ustawa lub Statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin sześciotygodniowy wskazany w ust. 6 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w Statucie.

8. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 80, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

109. Wniosek nr 7.
§ 83 – pozostawić o treści dotychczasowej dokonując zmiany w ust. 1 skreślając „na okres 4 lat”
wpisując „na okres 3 lat” Wersje propozycji § 83 – wykreślić.
Uzasadnienie: przepis Art. 82 Ustawy o spółdzielniach

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 1, przeciw 71, wstrzymało się od głosowania 3

110. § 83 otrzymuje brzmienie:
1. Rada Nadzorcza składa się z 21 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni.

2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.

3. W skład Rady nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 78, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 3

111. Wniosek nr 8
§ 84 – pozostawić w dotychczasowym zapisie
Do wykreślenia jako nieaktualne proponowane: §§ 84, 84a, 84b, 84c, 84d, 85
Uzasadnienie: zapis obecny § 84 zgodny z postanowieniami Prawa spółdzielczego Patrz: Art. 59 § 2 pkt 2)

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 2, przeciw 70, wstrzymało się od głosowania 4

112. § 84 otrzymuje brzmienie:
1. Liczbę mandatów członków Rady Nadzorczej dla poszczególnych części Walnego Zgromadzenia określa Rada Nadzorcza proporcjonalnie do ilości członków zamieszkałych w danym osiedlu wg stanu na dzień 1 stycznia tego roku, w którym dokonywane są wybory.

2. Wybory członków Rady Nadzorczej odbywają się w głosowaniu tajnym.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 78, przeciw 1, wstrzymało się od głosowania 0

113. § 84a otrzymuje brzmienie:
1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni zgłaszają członkowie Spółdzielni obecni na danej części Walnego Zgromadzenia do przewodniczącego części Walnego Zgromadzenia uzasadniając odpowiednio każdą zgłoszoną kandydaturę.

2. Kandydatem może być jedynie członek Spółdzielni wchodzący w skład danej części Walnego Zgromadzenia.

3. Spośród zgłoszonych kandydatów mogą być brane pod uwagę jedynie te osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie.

4. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący części Walnego Zgromadzenia ogłasza listę zgłoszonych kandydatów.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 80, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

114. § 84b otrzymuje brzmienie:

 

  1. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których umieszczone są w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów zgłoszonych na części Walnego Zgromadzenia.

 

  1. Głosujący pozostawiają na karcie wyborczej tylko tyle nazwisk kandydatów, ile przysługuje mandatów członków Rady Nadzorczej, pozostałe nazwiska skreślają.

 

  1. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny.

 

  1. Przy obliczaniu głosów bierze się pod uwagę karty wyborcze, na których pozostawiono liczbę kandydatów zgodną z ilością mandatów lub mniejszą liczbę tych kandydatów.

 

  1. Karty wyborcze, na których pozostawiono większą liczbę kandydatów od ilości miejsc (mandatów) a także karty ze skreśleniami wszystkich kandydatów są nieważne i nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu liczby głosów.

 

  1. Karty wyborcze, na których pozostawiono mniejszą od ilości mandatów liczbę kandydatów są ważne, lecz do obliczenia głosów brane są tylko nazwiska kandydatów nieskreślonych na karcie.

 

  1. Członkami Rady Nadzorczej zostają kandydaci, którzy w I turze wyborów otrzymali co najmniej 50% oddanych głosów. Jeżeli w I turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie mandaty zarządza się II turę wyborów. Do II tury wyborów staje tylko podwójna liczba osób w stosunku do nieobsadzonych mandatów spośród tych kandydatów, którzy w I turze wyborów otrzymali najwięcej głosów. Członkami Rady Nadzorczej zostają kandydaci wybrani w I turze wyborów oraz kandydaci, którzy w II turze otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów.

 

  1. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej ilości głosów na dowolnym etapie wyborów, zarządza się dodatkowe głosowanie rozstrzygające o kolejności pomiędzy nimi.

 

  1. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna a wyniki głosowania ogłasza przewodniczący Komisji.

 

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 77, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

115. § 84 c (dodać pkt.3)
3. Członek rady nadzorczej jest zobowiązany do udziału w szkoleniu z zakresu znajomości podstawowych przepisów prawa spółdzielczego i innych przepisów prawa dotyczących zakresu spraw, które będą należały do jego obowiązków oraz do poddania się egzaminowi sprawdzającemu.

Szkolenie dla członków rady nadzorczej organizuje Zarząd Spółdzielni w terminie nie dalszym jak 3 m-ce od ich wyboru. W przypadku nie zaliczenia egzaminu sprawdzającego członek rady nadzorczej może zostać zawieszony w czynnościach do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia, które zadecyduje o jego dalszym pełnieniu mandatu członka organu samorządu spółdzielczego.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 17, przeciw 53, wstrzymało się od głosowania 5

116. § 84c otrzymuje brzmienie:
„1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przez część Walnego Zgromadzenia, które dokonało wyboru przed upływem okresu, na który zostali wybrani, w przypadku niewywiązywania się ze swoich obowiązków.

2. Uchwała w tym przedmiocie zapada większością 2/3 oddanych głosów zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Statutu.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 82, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 3

117. § 84d otrzymuje brzmienie:
1. Po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia członkowie Zarządu w obecności przewodniczących i sekretarzy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia podejmują czynności mające na celu stwierdzenie wyborów i sporządzają protokół, który zawiera:
1) wyniki wyborów członków Rady Nadzorczej na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia;
2) wykaz kandydatów, którzy w wyniku głosowania uzyskali mandat członka Rady Nadzorczej na następną kadencję.

2. Posiedzenie Zarządu, o którym mowa w ust. 1, z udziałem przewodniczących i sekretarzy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zwołuje Zarząd w ciągu 7 dni od dnia odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

3. Protokół po przeczytaniu i akceptacji przez uprawnionych wymienionych w ust. 1 podpisują przewodniczący i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia biorący udział w posiedzeniu.

4. O wynikach wyborów do Rady Nadzorczej informuje Zarząd w drodze komunikatu poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń, w terminie 10 dni od zakończenia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 82, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

118. Wniosek nr 9 § 86 – pozostawić o treści dotychczasowej.
Do wykreślenia zaproponowany zapis § 86 Uzasadnienie: dotychczasowy zapis jest zgodny z Prawem spółdzielczym.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 2, przeciw 75, wstrzymało się od głosowania 5

119. § 85 otrzymuje brzmienie
Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Czas trwania kadencji liczy się od dokonania jej wyboru w trybie § 84d ust. 1-3 Statutu do dnia dokonania wyboru Rady Nadzorczej na następną kadencję w tym samym trybie.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 82, przeciw 1, wstrzymało się od głosowania 1

120. § 86 otrzymuje brzmienie:
1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.
Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
1/ odwołania większością 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru,
2/ zrzeczenia się mandatu,
3/ ustania członkostwa w Spółdzielni,
4/ zmiany przynależności do części Walnego Zgromadzenia.

2. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu określonego w § 104 ust. 4 Statutu, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu członków tego organu w pełnieniu czynności. W terminie 1 miesiąca od dnia podjęcia uchwały o zawieszeniu członka Rady, dana część Walnego Zgromadzenia, która dokonała wyboru zawieszonego członka Rady rozstrzyga o odwołaniu członka Rady lub uchyleniu zawieszenia.

3. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, wybierająca go część Walnego Zgromadzenia może dokonać wyboru innego członka Rady Nadzorczej do końca kadencji.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 80, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

121. Wniosek nr 10.
W § 87 – wykreślić w ust. 1 pkt „25) uchwalanie regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości i zasad ich wynagradzania”
Wpisać: w ust. 1 pkt „25) uchwalanie regulaminu Zebrań Grup Członkowskich.”
Uzasadnienie:
Zaproponowany zapis w projekcie statutu jest w sprzeczności z Art. 82 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach.
a) Rady Przedstawicieli Nieruchomości w przedłożonym projekcie nie spełnia wymogów Art. 35 § 3 Prawa spółdzielczego.
b) zasady wynagrodzenia za funkcje społeczne nie określa Rada lecz zgodnie z Art. 82 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach – to „Statut może przewidywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 0, przeciw 79, wstrzymało się od głosowania 0

122. W § 87 ust.1 dodaje się pkt 27 w brzmieniu:
27) uchylanie uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, o ile są niezgodne z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni. Uchylenie uchwał może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 51, przeciw 1, wstrzymało się od głosowania 10

123. § 87 otrzymuje brzmienie:

 

  1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
   1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
   2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
   a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
   b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
   c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
   3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
   4) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
   5) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
   6) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
   7) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
   8) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
   9) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
   10) ustalanie zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części,
   11) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
   12) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
   13) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
   14) uchwalanie regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań,
   15) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania wartości początkowej lokali,
   16) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
   17) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
   18) uchwalanie regulaminu rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych,
   19) uchwalanie regulaminu postępowania w sprawach zabudowy powierzchni ogólnego użytku na cele mieszkaniowe lub handlowo – usługowe,
   20) uchwalanie regulaminu zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom,
   21) uchwalanie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
   22) uchwalanie regulaminu porządku domowego,
   23) uchwalanie regulaminu Zarządu,
   24) uchwalanie regulaminu komisji Rady,
   25) uchwalanie regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości i zasad ich wynagradzania,
   26) uchwalanie innych regulaminów.
   27) uchylanie uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, o ile są niezgodne z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni. Uchylenie uchwał może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia.

 

  1. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

 

  1. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

 

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 81, przeciw 1, wstrzymało się od głosowania 0

124. § 88 otrzymuje brzmienie:
1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego co najmniej raz na 3 miesiące.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący ostatniej części Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od daty zebrania.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane również na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 77, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

125. Wniosek nr 11
Wykreślić § 88a Uzasadnienie: te zasady należy wpisać w § 104 dopisując ust. 5.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 0, przeciw 75, wstrzymało się od głosowania 4

126. § 88a otrzymuje brzmienie:
Członkowie Rady otrzymują za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
– przewodniczący Rady Nadzorczej – 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członkowie prezydium Rady – 45% minimalnego wynagrodzenia za pracę

– członek Rady Nadzorczej – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę /Dz.U. Nr 200, póz. 1679 z późn. zm./, obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie wypłacono.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 45, przeciw 31, wstrzymało się od głosowania 7

127. § 88a otrzymuje brzmienie:
Członkowie Rady otrzymują za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
– przewodniczący Rady Nadzorczej – 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członkowie prezydium Rady – 45% minimalnego wynagrodzenia za pracę
– członek Rady Nadzorczej – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę /Dz.U. Nr 200, póz. 1679 z późn. zm./, obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie wypłacono.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 63, przeciw 7, wstrzymało się od głosowania 6

128. W § 89 skreśla się ust. 4

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 78, przeciw 2, wstrzymało się od głosowania 1

129. § 90 otrzymuje brzmienie:
„Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres działania, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 79,przeciw 0,wstrzymało się od głosowania 0

130. § 92 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
2. Członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców, wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.
Uchwała w przedmiocie odwołania zapada większością 2/3 oddanych głosów.

3. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium.
Uchwała w przedmiocie odwołania zapada większością 2/3 oddanych głosów.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 51, przeciw 1, wstrzymało się od głosowania 15

131. W § 92 ust. 2 otrzymują brzmienie:
2. Członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców, wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.
Uchwała w przedmiocie odwołania zapada większością 2/3 oddanych głosów.

132. W § 92 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium. Uchwała w przedmiocie odwołania zapada większością 2/3 oddanych głosów.

Całość § 92
Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 75, przeciw 1, wstrzymało się od głosowania 5

133. Wniosek nr 12.
W § 93 wykreślić: ” pkt 9) zwoływanie Zebrań Rad Przedstawicieli Nieruchomości oraz ustalanie proponowanego Porządku obrad.” Wpisać: „ pkt 9) zwoływanie Zebrań Grup Członkowskich.
Uzasadnienie: a) jak we Wniosku nr 10.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 0, przeciw 79, wstrzymało się od głosowania 5

134. § 93 otrzymuje brzmienie:
„Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich uchwał niezastrzeżonych w ustawie lub Statucie dla innych organów, a w szczególności:
1) przyjęcia w poczet członków Spółdzielni,
2) sporządzanie projektów planów gospodarczych Spółdzielni,
3) przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia projektów struktury organizacyjnej Spółdzielni,
4) sporządzanie projektów sposobu podziału nadwyżki bilansowej lub pokrycia strat,
5) zgłaszanie do Rady Nadzorczej wniosków o wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków,
6) zgłaszanie do Rady Nadzorczej wniosków w sprawie podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
7) zawieranie z członkami umów:
a/ o budowę lokalu,
b/ o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
c/ o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
d/ o przeniesienie własności domów lub lokali,
8) zwoływanie Walnego Zgromadzenia oraz ustalanie proponowanego porządku obrad,
9) zwoływanie Zebrań Rad Przedstawicieli Nieruchomości oraz ustalanie proponowanego porządku obrad,
10) sporządzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
11) udzielanie pełnomocnictw,
12) nabywanie lub zbywanie środków trwałych, których nabycie lub zbycie nie jest zastrzeżone w Statucie do decyzji innych organów Spółdzielni,
13) odpisywanie na straty, o ile wartość straty nie przekracza 10. krotnej wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę,
14) występowanie do sądu z żądaniem sprzedaży lokalu w drodze licytacji w przypadkach przewidzianych w § 63 ust. 2 Statutu.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 76, przeciw 5, wstrzymało się od głosowania 3

135. § 95a otrzymuje brzmienie:
„W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu, nie wykonuje w tym okresie mandatu członka Rady Nadzorczej, a w szczególności nie korzysta z prawa głosu oraz z biernego i czynnego prawa wyborczego do organów Rady.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 76, przeciw 1, wstrzymało się od głosowania 1

136. Wniosek nr 13.
Pozostawić w dotychczasowej formie zapisy §§ 97, 98, 99, 100,101,102 i 103
Wykreślić: nowo zaproponowane zapisy §§ 100, 101, 102 i 103.
Uzasadnienie: Dotychczasowe zapisy są zgodne z wymogami Prawa spółdzielczego.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 0, przeciw 72, wstrzymało się od głosowania 0

137. Skreśla się 97,

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 79, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

138. Skreśla się 98,

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 82, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

139. Skreśla się 99,

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 81, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

140. § 100 otrzymuje brzmienie:
„Rada Osiedla składa się z 7-15 członków.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 81, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

141. § 101 otrzymuje brzmienie:
1. Mandat członka Rady Osiedla wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany, z zastrzeżeniem § 103 Statutu.

2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje na skutek rezygnacji, ustania członkostwa w Spółdzielni lub zamiany mieszkania na mieszkanie położone na terenie innego osiedla oraz uporczywego uchylania się od wykonywania zobowiązań finansowych Spółdzielni, tj. zalegania z opłatą czynszu za minimum 3 miesiące. Ponadto członek Rady Osiedla może być odwołany przez organ, który dokonał wyboru, przed upływem okresu na jaki został wybrany, zwykłą większością głosów.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 82, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 1

142. § 102 otrzymuje brzmienie:
Do zakresu działania Rady Osiedla należy:
1) uchwalenie planów gospodarczych i programów działalności społeczno-wychowawczej osiedla,

2) uchwalanie struktury organizacyjnej oraz stanu zatrudnienia administracji osiedla i pracowników podległych,

3) uchwalenie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, remontów i kosztów utrzymania osiedla oraz ustalanie wysokości opłat czynszowych i eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i lokale użytkowe o przeznaczeniu gospodarczym oraz dzierżawy terenu,

4) opiniowanie w sprawie zatrudnienia, zwalniania kierownika osiedla i jego zastępcy oraz kierownika domu kultury a także sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Administracji Osiedla,

5) rozpatrywanie odwołań od decyzji kierownika administracji osiedla,

6) rozpatrywanie skarg na działalność kierownika administracji osiedla,

7) wytyczanie kierunków i koordynowanie działalności społeczno-wychowawczej na terenie osiedla, sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek społeczno-wychowawczych w osiedlu,

8) podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia na terenie osiedla placówek gospodarczych i socjalnych,

9) organizowanie we własnym zakresie pomocy i opieki społecznej,

10) współpraca z samorządem terytorialnym, jeżeli samorząd taki działa na terenie osiedla,

11) występowanie do Zarządu o wydanie pełnomocnictw kierownikowi administracji na podstawie § 95 Statutu,

12) współpraca z innymi radami osiedla,

13) rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością osiedla,

14) dysponowanie środkami funduszu remontowo-budowlanego i społeczno – wychowawczego w ramach planów gospodarczych osiedla,

15) Rada Osiedla może żądać od Administracji oraz od pracowników Spółdzielni udostępnienia jej wszystkich dokumentów dotyczących jej Osiedla oraz wykonania ich kserokopii, które stanowić będą załączniki do protokołu Rady, jej prezydium lub komisji, jak również żądać szczegółowych pisemnych wyjaśnień w sprawach budzących wątpliwości,

17) Rada Osiedla ma prawo opiniować opracowywane przez Radę Nadzorczą regulaminy.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 82, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

143. § 103 otrzymuje brzmienie:
„Postanowienia Statutu zawarte w Rozdziale XII E w brzmieniu nadanym niniejszym Statutem obowiązują do dnia wyboru Rady Przedstawicieli Nieruchomości.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 73, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 1

144. Wniosek nr 14.
Wykreślić: §§103a, 103b i 103c
Uzasadnienie:
Treści zawarte w tych paragrafach naruszają elementarne zasady samorządu oraz są sprzeczne z Prawem spółdzielczym – patrz Art. 35 § 3 i § 5.( to Statut określa nie Rada Nadzorcza!!!).

Wniosek nr 15.
W Rozdziale XII wykreślić: „F. PRZEPISY WSPÓLNE DLA RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU”
wpisać: „F. PRZEPISY WSPÓLNE DLA RADY NADZORCZEJ, ZARZĄDU I RAD OSIEDLOWYCH,” A w

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 0, przeciw 79, wstrzymało się od głosowania 1

145. § 103a otrzymuje brzmienie:
„Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń, obradowania i wyboru przedstawicieli oraz kompetencje Rad Przedstawicieli Nieruchomości określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 82, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

146. § 103b otrzymuje brzmienie:
„Do zakresu działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla należy:
1) uchwalenie planów gospodarczych i programów działalności społeczno-wychowawczej osiedla,

2) uchwalanie struktury organizacyjnej oraz stanu zatrudnienia administracji osiedla i domu kultury

3) uchwalenie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, remontów i kosztów utrzymania osiedla oraz ustalanie wysokości opłat czynszowych i eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i lokale użytkowe o przeznaczeniu gospodarczym oraz dzierżawy terenu,

4) opiniowanie w sprawie zatrudnienia, zwalniania kierownika osiedla i jego zastępcy oraz kierownika domu kultury a także sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Administracji Osiedla,

5) rozpatrywanie odwołań mieszkańców od decyzji kierownika administracji osiedla i domu kultury

6) rozpatrywanie skarg na działalność kierownika administracji osiedla,

7) wytyczanie kierunków i koordynowanie działalności społeczno-wychowawczej na terenie osiedla, sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek społeczno-wychowawczych w osiedlu,

8) podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia na terenie osiedla placówek gospodarczych i socjalnych,

9) organizowanie we własnym zakresie pomocy i opieki społecznej,

10) współpraca z samorządem terytorialnym, jeżeli samorząd taki działa na terenie osiedla,

11) występowanie do Zarządu o wydanie pełnomocnictw kierownikowi administracji na podstawie § 95 Statutu,

12) współpraca z innymi radami przedstawicieli nieruchomości osiedla,

13) rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością osiedla,

14) dysponowanie środkami funduszu remontowo-budowlanego i społeczno-wychowawczego w ramach planów gospodarczych nieruchomości i osiedla,

15) Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może żądać od Administracji i domu kultury udostępnienia jej wszystkich dokumentów dotyczących jej Osiedla oraz wykonania ich kserokopii, które stanowić będą załączniki do protokołu Rady, jej prezydium lub komisji, jak również żądać szczegółowych pisemnych wyjaśnień w sprawach budzących wątpliwości,

16) Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ma prawo opiniować opracowywane przez Radę Nadzorczą regulaminy.”

Całość § 103b:

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 73, przeciw 1, wstrzymało się od głosowania 6

147. § 103c otrzymuje brzmienie:
„Postanowienia Statutu dotyczące Rad Przedstawicieli Nieruchomości obowiązywać będą od dnia ich wyboru.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 81, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

148. § 103 d otrzymuje brzmienie:
” Za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla przyznawane będzie wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:

1) przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.),

2) członkom prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

3) członek Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.”

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 70 przedstawicieli, przeciw 3, wstrzymało się 5.

149. §104 dopisać:
” ust. 5 Członkowie Rady Nadzorczej i Rad Osiedlowych, otrzymują wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
– członkowie Rady Nadzorczej – 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
– członkowie Rad Osiedli – 10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, za przewodnictwo Rady Nadzorczej oraz Rady Osiedla wynagrodzenie zwiększa o 5 % minimalnego wynagradzania za pracę o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.u. Nr 200 póz. 1679 z późn. zm.) obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie wypłacono.

Uzasadnienie:
a) członkowie ponoszą odpowiedzialność karną za narażenie na szkodę spółdzielni
b) ryczałt w tej wysokości pełni rekompensuje zaangażowanie w pracę

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 0, przeciw 77, wstrzymało się od głosowania 2

150. W § 104 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu tej samej Spółdzielni. W razie konieczności Rada może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 81, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

151. W § 107 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Sprawozdania roczne, łącznie z rachunkiem wyników, sprawozdaniem finansowym i opinią rewidenta wykłada się w lokalu Spółdzielni co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, na którym mają być rozpatrywane. Każdy członek Spółdzielni ma prawo je przeglądać i sporządzać odpisy.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 78, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

152. W § 108 ust. 1 dodaje się pkt 6, 7, 8 w brzmieniu
„6/ fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych,
7/ fundusz remontowy nieruchomości,
8/ fundusz społeczno-kulturalny”.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 69, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 6

153. § 109 otrzymuje brzmienie:
1. Zysk Spółdzielni z działalności gospodarczej po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową.

2. Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
Może być ona przeznaczona na:
1) pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, w zakresie obciążającym członków – w części dotyczącej pożytków z mienia Spółdzielni oraz przychodów z własnej działalności gospodarczej,
2) fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych,
3) fundusz społeczno-kulturalny,
4) fundusz zasobowy,
5) fundusz świadczeń socjalnych.

3. Stratę bilansową pokrywa się z funduszy w następującej kolejności:
1) funduszu zasobowego
2) funduszu udziałowego
3) funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych
4) funduszu społeczno-kulturalnego.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 79, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

154. § 109a otrzymuje brzmienie:
1. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania tej nieruchomości w roku następnym.

2. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 73, przeciw 2, wstrzymało się od głosowania 2

155. Skreśla się § 112

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 78, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

156. § 113 otrzymuje brzmienie:
Zmiany niniejszego Statutu uchwalone zostały przez Zebranie Przedstawicieli Członków w dniu 12 czerwca 2010 r.

Za przyjęciem zgłoszonej zmiany głosowało 79, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0

Nie głosowano nad poniżej przedstawionymi wnioskami:

IV.

1. Rada Nadzorcza Spółdzielni „Czuby” Lublin
2.Zarząd Spółdzielni „Czuby” Lublin, ul. Watykańska 6


W nawiązaniu do Uchwał podjętych na zebraniu grup członkowskich odbytych w miesiącach IV i V 2010 r. wnosimy:

11) W Statucie należy umieścić zapis „Spółdzielnia może się podzielić lub wyodrębnić z organizacyjnie z częścią majątku (która nadaje się do takiego wyodrębnienia lub podziału) np. Osiedle przy podjęciu Uchwały na Walnym zwykłą większością głosów (art. 108 b §1, 2, 3 u.s.m.).

Komisja Statutowa proponuje nie uwzględnić zmiany – wniosek niezgodny z art. 108b §1 ustawy Prawo spółdzielcze.

12) Statut Spółdzielni, regulaminy, uchwały, protokoły z obrad organów Spółdzielni winny być umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni (art. 81 p.3 u.s.m.).

Komisja Statutowa proponuje uwzględnić zmianę i zapisać ją jako § 8a ust.6 projektu Statutu.

13) Członkowie innych niż Zarząd organów Spółdzielni pełnią funkcje społecznie, jednak Statut może przewidywać wynagrodzenie w formie ryczałtu miesięcznego (bez względu na ilość posiedzeń) i może wynosić do 50% najniższego wynagrodzenia (art. 82 i u.s.m.).

Komisja Statutowa proponuje nie uwzględnić zmiany, gdyż proponuje przyjąć wniosek Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni z dnia 20 maja 2010 r. – § 88a i § 104d Statutu.

14) Kierownika Administracji oraz kierownika Klubu wybiera się drodze konkursu (w skład komisji wchodzić powinni również przedstawiciele nieruchomości).

Komisja Statutowa proponuje nie uwzględnić zmiany, gdyż proponuje przyjąć wniosek Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni z dnia 20 maja 2010 r. – § 103b Statutu

15) Do organów Spółdzielni nie mogą wchodzić pracownicy Administracji i Spółdzielni.

Komisja Statutowa proponuje nie uwzględnić zmiany – wniosek niezgodny z art. 18 § 2 pkt 1 ustawy Prawo spółdzielcze (wszyscy mogą członkowie Spółdzielni mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, ograniczenie dotyczy wyłącznie Rady Nadzorczej i zawarte jest w projekcie Statutu w § 83 ust. 3 ).

16) Walne Zgromadzenie winno być podzielone na tyle części ile jest Osiedli (6 szt.)

Komisja Statutowa proponuje nie uwzględnić zmiany, gdyż ustalenie tylko 6 części Walnego Zgromadzenia spowoduje duże trudności organizacyjne (w osiedlach SM „Czuby” zamieszkuje od 1500 do 2750 członków).

17) Przy czynnościach wyodrębnienia mieszkań Spółdzielnia nie może pobierać opłat (50 zł), gdyż wszystkie koszty pokrywa członek w Kancelarii Notarialnej. Spółdzielnia nie może zarabiać na swoich członkach (art. 12 u.s.m.).

Komisja Statutowa proponuje nie uwzględnić zmiany, gdyż proponuje przyjąć propozycje umieszczone w projekcie Statutu w § 55 i § 56.

18) Na zebraniu grup nieruchomości wybór jednego przedstawiciela z każdego budynku nieruchomości jako przedstawiciela reprezentującego ogół członków budynku (zgodnie z aktualnym podziałem na nieruchomości).

Komisja Statutowa proponuje nie uwzględnić zmiany, gdyż proponuje przyjąć propozycje umieszczone w projekcie Statutu w § 103a.

19) Z każdej nieruchomości wybór jednego reprezentanta do Rady Przedstawicieli Nieruchomości, spośród wybranych przedstawicieli reprezentujących określony budynek.

Komisja Statutowa proponuje nie uwzględnić zmiany, gdyż proponuje przyjąć propozycje umieszczone w projekcie Statutu w § 103a.

20) Rada Przedstawicieli Nieruchomości składa się z tylu przedstawicieli, ile jest grup nieruchomości w określonym Osiedlu (7-21 wg u.s.m.).

Komisja Statutowa proponuje nie uwzględnić zmiany, gdyż proponuje przyjąć propozycje umieszczone w projekcie Statutu w § 103a.

Zebranie Przedstawicieli uznało, że zgłoszone wnioski są mało precyzyjne, nie wskazują w którym z § miały by być zapisane.
Wnioski w takiej treści należało skierować do komisji statutowej przed sporządzeniem zmian /projektu statutu/.
Zmiany do statutu /projekt statutu/ zostały omówione na zebraniach grup członkowskich, wyłożone były do wglądu w administracjach osiedli oraz opublikowane na stronie internetowej spółdzielni.

V.
Wnioski zgłoszone do statutu:

I W dniu 23.04.2010 r. Zebranie grupy członkowskiej Osiedla Poręba

5. Wykreślić z przedłożonego projektu statutu §§ ograniczające prawa członków, które wprowadzają zapisy sprzeczne z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawem Spółdzielczym

6. Pozostawić organy samorządowe istniejące zgodnie z prawem spółdzielczym takie jak: Zebrania Grup Członkowskich oraz Rady osiedla – pod warunkiem przystosowania istniejących zapisów w obowiązującym Statucie do postanowień wynikających z Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – Likwidacja tych organów ogranicza działania samorządu spółdzielczego, ogranicza rolę członków zamieszkałych w poszczególnych Osiedlach i przyczyni się do zaniku i tak już coraz mniejszej aktywności mieszkańców tych Osiedli.

7. Wprowadzić zapisy w statucie pozwalające na prowadzenie wyodrębnionej gospodarki „nieruchomościami” w poszczególnych Osiedlach – obecnie przepisy zobowiązują do prowadzenia ewidencji wpływów i wydatków tylko funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości. Również brak określenia pojęcia Osiedli �co to jest osiedle. (projekt używa zapisu w § 84 – ” zam. w danym osiedlu)

8. Wykreślić z projektu statutu § 103, § 103a , § 103b oraz ujęte zapisy „Rada Przedstawicieli Nieruchomości” – tak określony w projekcie statutu zapis nie może stanowić organu samorządowego, gdyż byłby w sprzeczności z Prawem spółdzielczym.

Komisja Statutowa proponuje nie uwzględnić wniosków, gdyż są niezgodne z art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (zastąpienie Zebrania Przedstawicieli Walnym Zgromadzeniem skutkuje również likwidacją zebrań grup członkowskich).


II W dniu 27.04.2010 r. Zebranie grupy członkowskiej Osiedle Ruta – członkowie zamieszkali przy ul. Watykańskiej, Jana Pawła II, Jutrzenki 10 i Różana 7

1. Umieścić w statucie zapis o następującej treści:
– „Regulacje płacowe osób zatrudnionych w SM „Czuby” nie mogą przekraczać inflacji za poprzedni rok”
– „W Radach Osiedli, w Radzie Nadzorczej członkami nie mogą być pracownicy SM „Czuby” ani administracji osiedli”.

Komisja Statutowa proponuje nie uwzględnić zmiany. Proponowane uregulowania zawarte są w § 87 ust. 1 i § 103b oraz w § 83 ust. 3 projektu Statutu.

Wnioski zgłoszone do statutu w dniu 23 i 27.04.2010 r. nie zostały poddane pod głosowanie z uwagi na fakt, że treść wniosków została już ujęta w formie sprecyzowanej do konkretnych §§ statutu i nie było potrzeby powtórnie poddawać pod głosowanie zgłoszonych wniosków. Nadto podkreślić należy, że Zebranie przedstawicieli przegłosowało większością 2/3 głosów wnioski przeciwne do zgłoszonych w dniu 24.04.2010 r. jak np. zastąpienie grup członkowskich częściami Walnego Zgromadzenia a Rady Osiedla Radami Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

VI.

Proponowane poprawki do statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie zgłoszone przez członków osiedla SKARPA. Informujemy jednocześnie że przedstawione poprawki kierowane są wyłącznie do Komisji Statutowej a nie do akceptacji przez Zebranie Przedstawicieli.
Jedynym organem uprawnionym do zatwierdzenia Statutu SM Czuby jest Walne Zgromadzenie Członków.

63 – dodajemy w punkt 3
Spółdzielnia Mieszkaniowa nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków w szczególności z tytułu przekształceń własnościowych.

64. pkt 2 – wykreślamy podpunkty 2 i 3

§ 4. pkt 3 – zmieniamy treść na:
Spółdzielnia może zarządzać nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub mienie jej członków nabyte na podstawie ustawy wykonując te obowiązki na rzecz i dobro jej członków.

§4. pkt 4 wprowadzamy zmiany w treści:
Spółdzielnia w ramach prowadzonej działalności może w szczególności…
§4 pkt 4 – wykreślamy podpunkt 6.
§6 pkt 8. podpunkt b
w miejsce skreślono wpisujemy –
– spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu / obowiązuje do dnia 31.12.2012r. /

§8a – podpunkt l powinien być zapis: Członek Spółdzielni
ma prawo:
– uczestniczyć z głosem decydującym na Walnym Zgromadzeniu oraz prawo przysłuchiwania się obradom Rady Nadzorczej i innych organów samorządowych bez prawa głosu.

§ 8a – podpunkt 2– dopisać w brzmieniu:
Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów Spółdzielni i protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i urnów zawieranych przez Spółdzielnie.

§8a pkt 2
jest wpisany ustęp 1- powinien być ustęp 6.

§8a pkt3
dodaje się na końcu zdania…….nie wykorzystując tego przepisu do osiągnięcia korzyści materialnej..

§8a pkt 4. – jest ustęp 1, powinno być ustęp od 10 do 12.

§8b pkt. 5 – dodać……… gdy nie powstał z błędnej decyzji Zarządu.

§8b pkt .14 i 16 doprecyzować o co chodzi?

§11 – przenieść do & 8a

§12 pkt.1 – zmienić treść na:
Wpisowe dokonane przez członka wynosi 100 zł. a udział 200 zł.

§ 12 pkt 6 – dodać na końcu zdania,….. ..powstałych na danym mieszkaniu

§ 8 pkt 2 w ostatnim zdaniu dopisać
obowiązująca forma sprzedaży przetarg

§ 32 pkt 1 – dodać Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

§ 32 pkt 2 – zbycie Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

§32 pkt 4 – umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

§43 pkt 8 – dopisać – następuje w terminie 6-ciu miesięcy od dnia oddania budynku do użytku

§43 pkt c – dodać w tytule
Własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną własność.

§S7 pkt2 po słowach…. albo osoby nie będące członkami Spółdzielni dodać – a zamieszkujące w zasobach mieszkaniowych tej Spółdzielni

§61 pktS – zamiast funduszu remontowego Spółdzielni wpisać w miejscu spółdzielni nieruchomości

§63 pkt 2 – powinien brzmieć .. .o zmianie wysokości opłat zależnych od Spółdzielni jest ona zobowiązana zawiadomić osobę o których mowa…

§63 pkt 4 – na końcu zdania dopisujemy słowa……. a ciężar udowodnienia zasadności zmian spoczywa na Spółdzielni

§ 66 i § 67 – połączyć w całość w brzmieniu
Spółdzielnia może rozwiązać stosunek członkostwa tylko przez wykluczenie albo wykreślenie członka

1. Wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu Spółdzielni lub dobrymi obyczajami.
Wykluczenie może nastąpić gdy członek:
– poważnie narusza zasady współżycia społecznego
– uporczywie narusza postanowienia Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni
– uporczywie uchyla się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni, a w szczególności zalega z zapłatą opłat za używanie lokalu lub innych tytułów wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu przez swoje niewłaściwe zachowanie czym korzystanie z lokali uciążliwym świadomie wprowadza Spółdzielnię w błąd w celu nabycia określonych uprawnień

2. Członek niewykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego zawinionych może być wykreślony z rejestru członków Spółdzielni.
Wykreślenie może nastąpić w szczególności gdy:
– członek nie wpłacił wpisowego lub udziału w terminie określonym w w§12 ust.4
– członek zbył prawo do lokalu, ale nie wystąpił ze Spółdzielni
– członek zbył ekspektatywę prawa do lokalu
– członek utracił wkład lub prawo do lokalu w wyniku postępowania egzekucyjnego
– członkowi nie przysługuje w Spółdzielni żadne prawo do lokalu ani też nie ubiega się o ustanowienie takiego prawa.

§12 ust.4
– członek zbył prawo do lokału, ale nie wystąpił ze Spółdzielni
– członek zbył ekspektatywę prawa do lokalu
– członek utracił wkład lub prawo do lokalu w wyniku postępowania egzekucyjnego.

§69 w pkt 1, 2, 3 i 6 wykreślić słowo bezskutecznego, a w jego miejsce wprowadzić słowa:
upływu terminu przewidzianego prawem

§69 pkt 7 i 8 po słowach w sprawie wykluczenia wykreślić słowo albo wpisując lub

§71 pkt2 podpunkt2 po słowach na dzień przekazania jej lokalu dodać …….. lub niezależnego rzeczoznawcy

§72 pkt 1 podpunktS wykreślić Rady Osiedli

§73 pkt2 po słowach podzielone na części dodać: …przyjmując zasadę podziału na osiedla dodać Rada Nadzorcza ustala sposób zaliczania członków w tym członków oczekujących z zastrzeżeniem ze nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali zamieszkujących w ramach danego Osiedla do innych części Walnych Zgromadzeń

§73 dodać pkt 3 wpisując w treści:
Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków

§74 pkt 1. po słowie nieruchomości dodać osiedla

§74 pkt 4, po słowie tylko osobiście dodać …… lub pełnomocnika w sytuacji vis maior (siła wyższa)

§75 pkt 1. po słowach przynajmniej raz w roku dodać….. w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

&77 pkt 1. wykreślić ostatnie zdanie,

&77 pktS przeredagować w sposób następujący:
uchwały SM ważne przy ilości oddanych głosów 50%+1 głos

&77 pkt 8 po słowach na tablicy ogłoszeń dodać…… i w internecie

&78a w pkt 3 po słowach osób prawnych dodać,…… i osób fizycznych

&78b pkt 2 przeredagować:
każda część Walnego Zgromadzenia może zmienić porządek następnego posiedzenia oraz odroczyć swe obrady.

&78c pkt 2 każda komisja składa się z 3-ech członków, skreślićS &78d pkt 1 c po słowach osób prawnych
dodać. . i osób fizycznych

&78e pkt 1 po słowach …spraw ustalona dodać w przyjętym porządku obrad

&79 wszędzie gdzie występuje Rada dodać Nadzorcza

&79 wykreślić pkt 8 a wstawić
Członkowie Zarządu nie mogą występować w związku rewizyjnym w którym Spółdzielnia jest zrzeszona

&79 pkt 12 jakiego związku dotyczy?
&83 dodać pkt 4 w brzmieniu:
kandydaci do Rady Nadzorczej przed umieszczeniem ich na karcie wyborczej składają pisemne oświadczenie, iż nie naruszają ustawowego zakazu konkurencyjności

&83 dodać pkt 5 w brzmieniu:
w razie nieobecności przewodniczącego i jego zastępcy posiedzenie powinien prowadzić Członek Rady Nadzorczej wybrany z grona obecnych.

&84c pkt 2 po słowach zapada większością głosów zapisać stosunkiem głosów 50%+1

§85 po słowach: w tym samym trybie dodać i me dłużej niż na dwie kadencje

§86 pkt 1 podpunkt! po słowach odwołanie wpisać stosunkiem głosów 50%+1

§86 pkt 2 dodać po słowie Rady Nadzorczej

§87 pkt 1 wykreślić podpunkt 4

&87 podpunkt 9 zmienić: po słowach do reprezentowania wystarczy 3-ech Członków Rady Nadzorczej

§87 podpunkt 24 dodać ; Komisji Rady Nadzorczej

§88 pkt przeredagować: Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za czynny udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Komisjach tej Rady (bez względu na ilość posiedzeń) wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu.
-przewodniczący 100%
– zastępca 90%
– członkowie Rady 80%
Członkowie Rady nie mogą jednocześnie występować w innych organach Spółdzielni

§89 w pkt 1 i 2 dodaje się słowo Nadzorczej, a w pkt 3 po słowach na tablicy w Zarządzie Spółdzielni i mternecie.

§92 pkt3 zmienia się zapis na: automatyczne odwołanie członka Zarządu który nie otrzymał absolutorium

§92 pkt 6 dodać w brzmieniu: członkowie Zarządu nie mogą występować w Związku Rewizyjnym w którym Spółdzielnia jest zrzeszona w innych Spółdzielniach Mieszkaniowych.

§92 pkt 7 dodać w brzmieniu: członkowie Zarządu odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem na rzecz Spółdzielni.

§93 pkt 8 dodać; Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walne Zgromadzenie projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni

&93 pkt 13 po słowach odpisywanie na straty, dodać tych środków trwałych

&95 dodać … Rady Nadzorczej Wykreślamy § 100, 101, 102, 103.
§ 103e wykreślani v
§ 104 w punkcie 1, 2, 3, 4 dodać Nadzorcza
§ 104 pkt 4 po słowach Rady Nadzorczej dodać i Zarządu.
§ 108 dodać – fundusz remontowy mienia Spółdzielni.
§ 109 pkt 1 – wykreślić słowo zysk wpisując wynik finansowy dodatni pkt 2 – wykreślić słowo strata wpisując wynik finansowy ujemny

Zebranie Przedstawicieli nie zajmowało się zgłoszonymi wnioskami, z uwagi na fakt, że wnioski te zostały skierowane do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie i jak podkreślili wnioskodawcy organu jedynie władnego do rozpatrzenia zmian w statucie.

Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie podjęło uchwałę następującej treści:


UCHWAŁA NR 43 / 2010
Zebrania Przedstawicieli
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 12.06.2010 r.


w sprawie: przyjęcia zmian Statutu Spółdzielni.

Na podstawie § 75 ust. 10 Statutu Spółdzielni w związku z art. 38 § 1 pkt 10 ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r. (tekst jednolity – Dz. U. Nr 188 poz. 1848 z 2003 r. z późn. zm.), Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie podjęło uchwałę następującej treści:

§ 1

Uchwala się zmiany Statutu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 43/2010
Zebrania Przedstawicieli
Członków SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 12.06.2010 r.

W statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:
” 1 Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZUBY” w Lublinie, zwana dalej „Spółdzielnią”. (za 79, p0, w0)


2. W § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3 Spółdzielnia składa się terytorialnie z osiedli:
a) Skarpa
b) Ruta
c) Łęgi
d) Błonie
e) Widok
f) Poręba
g) Niska Skarpa”


3. W § 4 ust.2 pkt 1 wykreśla się ppkt b


4. W § 4 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zarządzać innymi nieruchomościami, na podstawie umów zawartych z właścicielami /współwłaścicielami/ tych nieruchomości;


5. W § 4 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Określona w ust. 2 działalność jest zgodna z Polską Klasyfikacją Działalności obejmującą Sekcję F „Budownictwo”, Dział 49 „Transport lądowy oraz transport rurociągowy”, Grupę 64.1 „Pośrednictwo pieniężne”, Dział 68 „Działalność związaną z obsługa nieruchomości” i Sekcję R „Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją”.


6. W § 6 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) nabyła ekspektatywę odrębnej własności lokalu;


7. W § 6 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) przypadło jej spółdzielcze prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lub ekspektatywa po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia małżeństwa;”


8. W § 6 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) jest małżonkiem, dzieckiem lub inną osobą bliską byłego członka Spółdzielni, jeżeli lokatorskie prawo do lokalu wygasło wskutek ustania członkostwa lub niedokonania czynności określonych Statutem;”


9. W § 6 ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) oczekuje na ustanowienie, na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią:
a) spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
b) (skreślono),
c)prawa odrębnej własności lokalu.”


10. W § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Osoba prawna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, o ile ubiega się o ustanowienie odrębnej własności lokalu.”


11. W § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Osobą bliską w rozumieniu ustawy jest zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoba przysposabiająca i przysposobiona oraz osoba, która pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu.”


12. W § 7 ust.1 dodaje się zdanie w brzmieniu:
„1 Za osobę nie mającą zdolności do czynności prawnych lub o ograniczonej zdolności do takich czynności – deklaracje podpisuje jej ustawowy przedstawiciel.”


13. § 8 otrzymuje brzmienie:
„Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w Spółdzielni są dla wszystkich członków równe.”


14. § 8 a otrzymuje brzmienie:

 

  1. Członkowi Spółdzielni przysługuje:
   1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni,
   2) prawo brania czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z jej działalnością,
   3) prawo do otrzymania w sposób wskazany w Statucie informacji o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
   4) prawo żądania w trybie określonym w Statucie zwołania Walnego Zgromadzenia,
   5) prawo żądania w trybie określonym w Statucie zamieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oznaczonych spraw lub projektów uchwał,
   6) prawo do zaznajomienia się z protokółami obrad organów Spółdzielni oraz otrzymywania kopii tych protokółów, z wyjątkiem spraw indywidualnych członków,
   7) prawo zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności z przepisami prawa lub Statutu,
   8) prawo żądania odpisu obowiązującego Statutu i regulaminów,
   9) prawo przeglądania rejestru członków,
   10) prawo zaznajomienia się z rocznymi sprawozdaniami finansowymi, fakturami i umowami zawieranymi przez Spółdzielnię z osobami trzecimi oraz otrzymania kopii tych dokumentów,
   11) prawo zaznajomienia się z protokółem lustracji oraz wnioskami polustracyjnymi i informacją o ich realizacji,
   12) prawo zapoznania się z uchwałami organów Spółdzielni oraz otrzymywania kopii tych dokumentów, z wyjątkiem spraw indywidualnych członków,
   13) prawo odwoływania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał podjętych przez organy Spółdzielni,
   14) prawo do korzystania, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi z wszystkich wspólnych pomieszczeń, urządzeń, usług i świadczeń Spółdzielni,
   15) prawo zawarcia ze Spółdzielnią umowy o budowę lokalu w trybie określonym Statutem Spółdzielni,
   16) prawo zawarcia umowy o ustanowienie prawa do lokalu w trybie określonym Statutem Spółdzielni,
   17) prawo żądania zawarcia umowy:
   a. przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
   b. przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu,
   c. przeniesienie ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego.
   18) prawo żądania przedstawienia kalkulacji wysokości opłat,
   19) prawo do wynajęcia lokalu, do którego przysługuje członkowi spółdzielcze prawo do lokalu,
   20) korzystanie z innych praw określonych w Statucie.

 

  1. Uprawnienia przewidziane w ust. 1 nie obejmują treści protokółów obrad organów Spółdzielni, których ujawnienie naruszyłoby przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.

 

  1. Koszty wydania kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 10 i 12, ponosi członek występujący o te odpisy. Koszty te określa Zarząd Spółdzielni.

 

  1. Członek, zainteresowany zaznajomieniem się z dokumentami, o których mowa w ust. 1, zgłasza pisemnie Zarządowi wykaz dokumentów, z którymi chce się zapoznać.

 

  1. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.”

 


15. § 8 b otrzymuje brzmienie:
„Członek obowiązany jest:
1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,
2) wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,
3) wnieść wkład mieszkaniowy lub budowlany, chyba że ubiega się o członkostwo jako współmałżonek członka,
4) uiszczać terminowo opłaty eksploatacyjne,
5) uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów,
6) zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej,
7) korzystać z lokalu zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez Spółdzielnię,
8) zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu,
9) zawiadamiać Spółdzielnię o wynajęciu lokalu na inne cele niż określone w umowie o ustanowienie prawa do lokalu (przydziale),
10) przestrzegać regulaminu porządku domowego,
11) dbać o dobro i rozwój Spółdzielni oraz poszanowanie mienia Spółdzielni i o jej zabezpieczenie,
12) niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody,
13) udostępnić lokal w celu dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia lokalu oraz ustalenia niezbędnych prac i ich wykonania,
14) udostępnić lokal w celu wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego,
15) udostępnić lokal w celu kontroli sprawności zainstalowanych w lokalu urządzeń pomiarowych i podzielników oraz odczytu wskazań tych urządzeń,
16) wykonywać inne obowiązki określone w Statucie Spółdzielni.”


16. Skreśla się § 9


17. W § 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5 Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od dnia podjęcia, a jeżeli Statut przewiduje jej doręczenie – od dnia otrzymania tej uchwały na piśmie wraz z uzasadnieniem.”


18. W § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6 Uchwała Walnego Zgromadzenia w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym jest ostateczna. Odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem doręcza się odwołującemu się członkowi w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.”


19. W § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
” 2. Członek Spółdzielni ubiegający się o lokal mieszkalny i lokal użytkowy (w tym garaż) obowiązany jest wnieść co najmniej 1 udział – na każde prawo.”

20. § 13 ust 1 wykreśla się pkt 2


21. § 15 otrzymuje brzmienie:
„Członek ubiegający się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przypadającym na jego lokal a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.”


22. Skreśla się § 16


23. W § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
” 3. Członek ubiegający się o prawo odrębnej własności lokalu, do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przysługujące innej osobie, wnosi wkład budowlany w wysokości odpowiadającej rynkowej wartości lokalu na dzień zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności.”


24. § 17 a otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku rozwiązania umowy o budowę lokalu przed zawarciem umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu, Spółdzielnia zwraca uprawnionej osobie wniesioną część wkładu mieszkaniowego lub budowlanego.

2. Jeśli rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Spółdzielni, należny wkład jest zwracany w terminie 14 dni od rozwiązania umowy.

3. Jeśli rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło z przyczyn leżących po stronie członka, należny wkład jest zwracany w terminie 14 dni od zawarcia przez Spółdzielnię nowej umowy o budowę danego lokalu.”


25. § 18 otrzymuje brzmienie:
„1. Dla zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia może:
1/ ustanawiać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
2/ ustanawiać prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
3/ wynajmować lokale użytkowe.

2. Spółdzielnia zawiadamia członków nie mających zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych o planowanej inwestycji i wyznacza termin do zawarcia umowy o ustanowienie prawa do lokalu bądź zawarcia umowy o budowę lokalu, informując jednocześnie o skutkach niezachowania wyznaczonego terminu.
Dotyczy to mieszkań nowo budowanych, jak i odzyskanych przez Spółdzielnię (wolnych w sensie prawnym).

3. W przypadku braku zainteresowania członków, o których mowa w ust. 2, Spółdzielnia może przystąpić do naboru nowych członków.”

26. W § 21 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zobowiązanie członka do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w umowie;”

27. W § 25 a otrzymuje brzmienie:
„1. Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z następujących przyczyn:
1) jeżeli członek pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokal niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub
2) jeżeli członek jest w zwłoce z uiszczeniem opłat, o których mowa w § 61, za 6 miesięcy.

2. W wypadku gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkom, Spółdzielnia może podjąć uchwałę, o której mowa w ust. 1, wobec jednego albo obojga małżonków.

3. Do uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – Prawo spółdzielcze o uchwale o wykluczeniu członka ze Spółdzielni.

4. Z chwilą gdy wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1 i 2, stanie się skuteczne, ustaje członkostwo w Spółdzielni.

5. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia, z zastrzeżeniem § 24 i § 25 Statutu, ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, zgodnie z postanowieniami Statutu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata wartości rynkowej lokalu.”

28. § 26 otrzymuje brzmienie:
„1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie niedokonania czynności, o których mowa w § 24, roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują dzieciom i innym osobom bliskim.

2. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie § 19 ust. 3 lub niedokonania czynności, o których mowa w § 25, roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.

3. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.”

29. § 28 otrzymuje brzmienie:
„1. W wypadku wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w § 61 Statutu, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

2 Warunkiem wypłaty wartości wkładu mieszkaniowego albo jego części jest opróżnienie lokalu. Jeżeli jednak należność jest ustalana w trybie przetargu, wypłata należności z tytułu wygasłego prawa następuje w terminie wynikającym z rozstrzygnięcia przetargowego.

4. Przysługujący osobie uprawnionej wkład mieszkaniowy, ustalony w sposób przewidziany w ust. 1, nie może być wyższy od kwoty, jaką Spółdzielnia jest w stanie uzyskać od członka obejmującego dany lokal w trybie przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię.”


30. W § 30 skreśla się ust. 2, 4, 5, 6, 7

31. W § 31 skreśla się ust. 1, 2, 3, 7

32. W § 32 skreśla się ust. 3

33. W § 38 ust. na końcu zdania wykreśla się wyrazy „o ile umowa nie stanowi inaczej ”


34. § 38 a otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w § 63 Statutu, przekraczających 6 miesięcy, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym lub osób z nim zamieszkałych, Spółdzielnia może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

2. Z żądaniem, o którym mowa w ust. 1, występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej.”


35. § 39 otrzymuje brzmienie:
„1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia obowiązana jest uiścić uprawnionemu wartość rynkową tego prawa. Przysługująca uprawnionemu wartość własnościowego prawa do lokalu, ustalana w sposób przewidziany w ust. 2, nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia jest w stanie uzyskać od następcy obejmującego dany lokal w trybie przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię.

2. Z wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu potrąca się niewniesioną przez członka część wkładu budowlanego, a w wypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu – potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami.

3. Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest opróżnienie lokalu. Jeżeli jednak należność jest ustalana w trybie przetargu, wypłata należności z tytułu wygasłego prawa następuje w terminie wynikającym z rozstrzygnięcia przetargowego.”


36. Skreśla się § 40


37. W § 43pkt 3 otrzymuje brzmienie:
” 3) zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części
przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w
umowie;”


38. § 48 a otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w § 63 Statutu, przekraczających 6 miesięcy, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym lub osób z nim zamieszkałych, Spółdzielnia może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

2. Z żądaniem, o którym mowa w ust. 1, występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej.”


39. § 52 otrzymuje brzmienie:
„1. Do dnia 31 grudnia 2012 r. na pisemne żądanie członka Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, po dokonaniu przez tego członka spłat, o których mowa w § 55 Statutu, Spółdzielnia jest obowiązana dokonać przekształcenia przysługującego mu prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w przypadku gdy:
1) spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama lub jej poprzednicy prawni budynek, w którym znajduje się lokal objęty żądaniem, albo
2) lokal znajduje się w budynku położonym na nieruchomości, dla której nie został określony przedmiot odrębnej własności lokali na podstawie uchwały Zarządu lub uchwała ta została zaskarżona do sądu.

2. Realizacja żądania, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze zawarcia między członkiem a Spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.”


40. § 53 otrzymuje brzmienie:
„Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie podlega przekształceniu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w budynku wybudowanym z udziałem środków pochodzących z kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub w ramach realizacji rządowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego.”

41. § 54 otrzymuje brzmienie:
„Członkowi Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, który został wybudowany z udziałem środków pochodzących z kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub w ramach realizacji rządowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego, nie przysługuje prawo żądania przeniesienia własności zajmowanego lokalu.”


42. § 55 otrzymuje brzmienie:
„1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:
1) spłaty przypadającej na jego lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami, a jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków – spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez Spółdzielnię do budżetu państwa;
2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 61 Statutu;

2. Po śmierci członka Spółdzielni, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności lokalu określonym, jeżeli brak jest osób uprawnionych: małżonka, dzieci i innych osób bliskich, którym przysługuje roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem Spółdzielni. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni.

3. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają członka Spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.”

43. § 56 otrzymuje brzmienie:
„1. Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:
1) spłaty przypadającej na jego lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami;
2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 61 Statutu.

2. Po śmierci członka Spółdzielni albo osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a które to osoby wystąpiły z żądaniem przeniesienia własności lokalu, ich spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni lub osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

3. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają członka Spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

44. § 57 otrzymuje brzmienie:
„1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu, Spółdzielnia jest obowiązana przenieść na tego członka ułamkowy udział we współwłasności tego garażu, przy zachowaniu zasady, że udziały przypadające na każde miejsce postojowe są równe, po dokonaniu przez niego przed podpisaniem notarialnego aktu przeniesienia ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego:
1) spłaty przypadającej na jego lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami;
2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 61 ust. 1 Statutu.

2. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpisu do księgi wieczystej obciążają w odpowiednich ułamkowych częściach tych członków Spółdzielni albo osoby niebędące członkami Spółdzielni, na rzecz których Spółdzielnia dokonuje przeniesienia ułamkowego udziału we współwłasności tego garażu.

3. Po śmierci członka Spółdzielni albo osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, a które to osoby wystąpiły z żądaniem przeniesienia ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego ich spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich udziału we współwłasności garażu. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni lub osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługiwało prawo do miejsca postojowego, w wielostanowiskowym garażu.”


45. § 58 otrzymuje brzmienie:
„1. Na pisemne żądanie najemcy lokalu użytkowego, w tym garażu, a także najemcy pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, który poniósł w pełni koszty budowy tego lokalu albo ponieśli je jego poprzednicy prawni, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tą osobą umowę przeniesienia własności tego lokalu po dokonaniu przez najemcę spłaty z tytułu udziału w nieruchomości wspólnej oraz spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu.

2. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają członka, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.”


46. W § 59 skreśla się ust. 1


47. Skreśla się § 60


48. § 61 otrzymuje brzmienie:
1. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni.

2. Osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są zobowiązani do wnoszenia do Spółdzielni opłat na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni na takich zasadach jak członkowie Spółdzielni.

3. Członkowie Spółdzielni, będący właścicielami lokali wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów utrzymania ich lokali, eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni.

4. Członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnią.

5. Koszty eksploatacji i utrzymania, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności koszty administrowania nieruchomością, koszty dostawy energii cieplnej (na potrzeby ogrzewania lokali i podgrzewania wody), dostawy wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, eksploatacji dźwigów, hydroforni, domofonów oraz odpisy na fundusz remontowy Spółdzielni.

6. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, o których mowa w ust. 3, ustala się proporcjonalnie do udziału właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej.

7. Opłaty określone w ust. 1 – 3, mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele, na które zostały pobrane.”


49. § 62 otrzymuje brzmienie:
„1. Wysokość opłat, o których mowa w § 61, jest ustalana na podstawie:
1) planu kosztów zarządzania nieruchomościami,
2) regulaminu rozliczania kosztów zasobami mieszkaniowymi.

2. Szczegółowe zasady ustalania planu kosztów zarządzania nieruchomościami oraz regulaminy rozliczania tych kosztów i ustalania wysokości opłat za lokale określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

3. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi powinien zawierać w szczególności określenie fizycznej jednostki rozliczeniowej poszczególnych rodzajów kosztów (1m2 powierzchni użytkowej lokalu, liczba osób zamieszkałych w lokalu, wskazania urządzeń pomiarowych, lokal).

4. Różnica między faktycznymi kosztami i przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi w poszczególnych nieruchomościach, z zastrzeżeniem ust. 5, zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym.

5. Różnica między kosztami dostawy ciepła do lokali a przychodami z tytułu opłat za c.o. i podgrzanie wody (nadpłata bądź niedobór) podlega indywidualnemu rozliczeniu między Spółdzielnią a poszczególnymi użytkownikami lokali po zakończeniu okresu rozliczeniowego.”


50. § 63 otrzymuje brzmienie:
1. Opłaty, o których mowa w § 61, powinny być uiszczane do końca każdego miesiąca.

2. O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w § 61, co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.

3. W przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od spółdzielni, w szczególności energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych, spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w § 61, co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.

4. Członkowie Spółdzielni, osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, oraz właściciele niebędący członkami Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W przypadku wystąpienia na drogę postępowania sądowego ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na spółdzielni.

5. Od niewpłaconych w terminie należności Spółdzielnia może pobierać odsetki ustawowe.”

51. W § 64 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) podjęcia przez Spółdzielnię uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.”


52. W § 69 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
” 3. Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:
1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady do Walnego Zgromadzenia;

2) bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady;

3) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia;

4) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia.”


53. W § 69 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
” 4. Rada Nadzorcza ma obowiązek zawiadomić członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykreśleniu albo wykluczeniu ze Spółdzielni w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi kierował się organ Spółdzielni uznając, że zachowanie członka wyczerpuje przesłanki wykluczenia albo wykreślenia określone w Statucie. Zawiadomienie zwrócone z powodu niezgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.”


54. W § 69 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5.Członek Spółdzielni ma prawo:
1) odwołać się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do Walnego Zgromadzenia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, albo

2) zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały z uzasadnieniem.”


55. W § 69 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W wypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie, termin do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone.”


56. W § 69 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. W wypadku wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członek Spółdzielni ma prawo być obecny przy rozpatrywaniu odwołania i popierać je. Do wniesienia odwołania i jego rozpatrzenia stosuje się postanowienia Statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.”


57. W § 69 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. W przypadku gdy członek odwołał się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do Walnego Zgromadzenia, i przed rozpatrzeniem odwołania przez Walne Zgromadzenie, członek zaskarżył uchwałę do sądu postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.”


58. W § 72 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Organami Spółdzielni są:
1) Walne Zgromadzenie
2) Rada Nadzorcza
3) Zarząd
4) Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli
5) Rady Osiedli”


59. W § 72 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
” 2. Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym. Wybór delegata na zjazd Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, odbywa się w głosowaniu jawnym.”


60. W § 72 skreśla się ust. 3, 5, 6, 7.


61. § 73 otrzymuje brzmienie:
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
2. Walne Zgromadzenie zostaje podzielone na części.
Rada Nadzorcza ustala zasady zaliczania członków, w tym członków oczekujących, do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.”


62. § 74 otrzymuje brzmienie:
1. W poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia biorą udział członkowie, którym przysługuje uprawnienie do lokalu w danej nieruchomości.

2. Członek nie może brać udziału w więcej niż jednej części Walnego Zgromadzenia.

3. Członek, któremu przysługuje więcej niż jedno prawo do lokalu w nieruchomościach nie objętych jedną częścią Walnego Zgromadzenia, winien wskazać prawo, z którego wywodzi uprawnienie do uczestniczenia w obradach danej części Walnego Zgromadzenia. W przypadku braku wskazania takiego prawa przynależność do danej części Walnego Zgromadzenia określa Zarząd Spółdzielni.

4. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.

5. Członkowie niemający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli ustawowych.

6. Członek ma prawo podczas obrad Walnego Zgromadzenia korzystać na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.”


63. § 75 otrzymuje brzmienie:
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca.

2. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd z ważnych powodów w każdym czasie.

3. Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie również na żądanie:
1) Rady Nadzorczej,
2) 1/10 członków.

4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

5. W wypadkach wskazanych w ust. 3 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi zwołuje je Rada Nadzorcza.

6. W przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia przez organy Spółdzielni zwołuje je związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.

7. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.

8. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 7, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

9. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

64. § 76 otrzymuje brzmienie:
1. O czasie, miejscu i porządku obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zawiadamiani są członkowie uprawnieni do uczestnictwa w danej części Walnego Zgromadzenia, na piśmie na 21 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o wyłożeniu wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.

2. Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajowa Rada Spółdzielcza zawiadamiani są na piśmie co najmniej na 21 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

3. W przypadku wniesienia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowych spraw lub projektów uchwał, uzupełniony porządek obrad powinien być podany do wiadomości członków, osób i organizacji wymienionych w ust. 1 na 7 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1.”

65. § 77 otrzymuje brzmienie:
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób określony w § 76. Nie dotyczy to podjęcia uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nieudzieleniem mu absolutorium.

2. Każda z części Walnego Zgromadzenia winna poddawać pod głosowanie projekty uchwał wynikające z porządku obrad. Każda z części Walnego Zgromadzenia może zmienić kolejność rozpatrywania spraw.

3. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

4. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub Statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Jednakże w sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniach wszystkich części Walnego Zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła łącznie co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

5. Większość kwalifikowana wymagana jest w sprawach:
– dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu Spółdzielni – 2/3 głosów,
– dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – 2/3 głosów,
– dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia Spółdzielni – 2/3 głosów,
– dla podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Spółdzielni – 3/4 głosów.

6. Po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni w obecności wszystkich przewodniczących części Walnego Zgromadzenia stwierdza, która z uchwał wynikająca z porządku obrad Walnego Zgromadzenia otrzymała wymaganą Statutem ilość głosów i w związku z tym została przyjęta przez części Walnego Zgromadzenia oraz która z uchwał takiego warunku nie spełniła.

7. Posiedzenie Zarządu z udziałem przewodniczących części Walnego Zgromadzenia w celu zawartym w ust. 6 zwołuje się w ciągu 7 dni od dnia odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

8. O przyjętych lub nie przyjętych uchwałach przez Walne Zgromadzenie Zarząd informuje wszystkich członków w drodze komunikatu poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń, w terminie 10 dni od zakończenia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.”


66. § 78 otrzymuje brzmienie:
1. Obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady.

2. Otwierający obrady przeprowadza wybór Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i dwóch asesorów.

3. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład części Prezydium Walnego Zgromadzenia.

4. Po przeprowadzeniu wyborów Prezydium, otwierający obrady przekazuje przewodniczenie obradom, przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.”

67. § 78 a otrzymuje brzmienie:
1. Członkowie prezydium poszczególnych części Walnego Zgromadzenia są wybierani w głosowaniu jawnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Prawo zgłaszania kandydatów do prezydium przysługuje każdemu uprawnionemu do głosowania obecnemu na każdej części Walnego Zgromadzenia członkowi Spółdzielni.

3. W skład Prezydium mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni i osoby będące pełnomocnikami członków – osób prawnych.”

68 § 78 b otrzymuje brzmienie:
1. Przewodniczący odczytuje porządek obrad podany w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu.

2. Każda z części Walnego Zgromadzenia nie może skreślić z porządku obrad poszczególnych spraw oraz nie może odłożyć ich do następnego posiedzenia, a także odroczyć swe obrady.

3. Przyjęcie porządku obrad następuje zwykłą większością głosów.”

69. § 78c otrzymuje brzmienie:
1. Każde z części Walnego Zgromadzenia wybiera następujące komisje:
a) mandatowo-skrutacyjną,
b) wnioskową,
c) inne komisje w miarę potrzeby.
2. Każda komisja składa się z 3 do 5 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego i sekretarza komisji.

70. § 78 d otrzymuje brzmienie:
1. Do zadań Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej należy:
a) sprawdzenie, czy posiedzenie części Walnego Zgromadzenia zostało zwołane zgodnie z postanowieniami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu,
b) ustalenie na podstawie list obecności liczby członków obecnych na części Walnego Zgromadzenia,
c) sprawdzenie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników osób prawnych – członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną lub pozbawioną zdolnością do czynności prawnych,
d) sporządzanie alfabetycznych list zgłoszonych kandydatur w wyborach do organów Spółdzielni oraz na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
e) obliczanie wyników głosowania.

2. Do zadań Komisji Wnioskowej należy:
a) rozpatrywanie projektów uchwał poddanych pod głosowanie poszczególnych części Walnego Zgromadzenia,
b) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych w toku obrad.

3. Każda z komisji ze swej działalności sporządza protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz.”


71. § 78 e otrzymuje brzmienie:
„1. Obrady toczą się zgodnie z kolejnością spraw ustaloną w porządku obrad.

2. Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej części Walnego Zgromadzenia przedstawia protokół stwierdzający prawidłowość zwołania danej części Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

3. Każdą sprawę wnoszoną pod obrady danej części Walnego Zgromadzenia referuje przedstawiciel organu, do którego kompetencji ona należy lub inna osoba upoważniona przez Zarząd Spółdzielni.

4. Po zreferowaniu sprawy przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, w pierwszej kolejności udzielając głosu osobom zgłaszającym pytania.”

72. § 78 f otrzymuje brzmienie:
1. Przewodniczący otwierając dyskusję udziela głosu w kolejności zgłaszających się mówców. Na zarządzenie Przewodniczącego, zgłoszenia powinny być dokonywane na piśmie z podaniem imienia i nazwiska. Czas wypowiedzi mówców ogranicza się do 4 minut, a po upływie 4 minut decyzję w sprawie przedłużenia wypowiedzi podejmował będzie Przewodniczący każdej części Walnego Zgromadzenia. Dyskusja nad sprawozdaniami i oceną działalności odbywa się łącznie.

2. Przewodniczący każdej części Walnego Zgromadzenia może zarządzić zgłaszanie wniosków do Komisji w ustalonym czasie.

3. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, że odbiega od tematu lub przekracza ustalony czas wystąpień.

4. W sprawach formalnych, Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania, a za
formalne uważa się wnioski dotyczące sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności:
a) ograniczenia czasu wypowiedzi,
b) zamknięcia listy dyskutantów,
c) przerwania dyskusji,
d) głosowania bez dyskusji,
e) kolejności i sposobu uchwalania wniosków,
f) zarządzenia przerw w obradach.

Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu powinny być zgłoszone na piśmie z podaniem imienia i nazwiska na ręce sekretarza każdej części Walnego Zgromadzenia.


72. § 78g otrzymuje brzmienie:
1. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne przeprowadza się tylko w sprawie wyborów i odwołania członków Rady Nadzorczej. Głosowanie tajne zarządza przewodniczący części Walnego Zgromadzenia także w innych sprawach, z wyłączeniem wyboru prezydium części Walnego Zgromadzenia, jeśli zażąda tego 1/5 członków obecnych na części Walnego Zgromadzenia.

2. Głosowanie jawne odbywa się w sprawie każdej uchwały oddzielnie przez podniesienie ręki na wezwanie przewodniczącego każdej części Walnego Zgromadzenia: „kto jest za uchwałą”, a następnie: „kto jest przeciw uchwale”.

3. Głosowanie tajne odbywa się przy pomocy kart do głosowania, ostemplowanych pieczęcią Spółdzielni i z oznaczeniem uchwały, której głosowanie dotyczy. Uprawnieni do głosowania, głosujący za uchwałą wpisują na karcie do głosowania wyraz „ZA”, a głosujący przeciw uchwale wyraz „PRZECIW”.

4. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna oblicza głosy oraz ogłasza wynik głosowania, na podstawie którego przewodniczący części Walnego Zgromadzenia stwierdza, czy uchwała została przyjęta. Wynik głosowania i stwierdzenie przewodniczącego powinno być odnotowane w protokole części Walnego Zgromadzenia w odniesieniu do każdej uchwały oddzielnie.

72. § 78h otrzymuje brzmienie:
W sprawach nieuregulowanych przepisami prawa, Statutu lub Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w zakresie obradowania i podejmowania uchwał, rozstrzygają Prezydia poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.


73. § 79 otrzymuje brzmienie:
Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej;

2) rozpatrywanie sprawozdań Rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach;

3) udzielanie absolutorium członkom Zarządu;

4) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;

5) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat;

6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;

7) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich;

8) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć;

9) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni;

10) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej ;

11) uchwalanie zmian Statutu;

12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie;

13) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona;

14) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej;

15) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia;

16) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.


74. § 80 otrzymuje brzmienie:
1. Z obrad z każdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz zebrania.

2. Protokoły i uchwały Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków, przedstawicieli Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.

3. Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat.


75. § 81 otrzymuje brzmienie:
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.

2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.

3. Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.

4. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały.
Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu.

5. Jeżeli Zarząd wytacza powództwo, Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę Nadzorczą. W wypadku nieustanowienia pełnomocnika sąd właściwy do rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla Spółdzielni.

6. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.

7. Jeżeli ustawa lub Statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin sześciotygodniowy wskazany w ust. 6 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w Statucie.

8. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.


76. § 83 otrzymuje brzmienie:
1. Rada Nadzorcza składa się z 21 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Spółdzielni.

2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.

3. W skład Rady nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

77. § 84 otrzymuje brzmienie:
1. Liczbę mandatów członków Rady Nadzorczej dla poszczególnych części Walnego Zgromadzenia określa Rada Nadzorcza proporcjonalnie do ilości członków zamieszkałych w danym osiedlu wg stanu na dzień 1 stycznia tego roku, w którym dokonywane są wybory.

2. Wybory członków Rady Nadzorczej odbywają się w głosowaniu tajnym.

78. § 84a otrzymuje brzmienie:
1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni zgłaszają członkowie Spółdzielni obecni na danej części Walnego Zgromadzenia do przewodniczącego części Walnego Zgromadzenia uzasadniając odpowiednio każdą zgłoszoną kandydaturę.

2. Kandydatem może być jedynie członek Spółdzielni wchodzący w skład danej części Walnego Zgromadzenia.

3. Spośród zgłoszonych kandydatów mogą być brane pod uwagę jedynie te osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie.

4. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący części Walnego Zgromadzenia ogłasza listę zgłoszonych kandydatów.


79. § 84b otrzymuje brzmienie:
„1. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których umieszczone są w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów zgłoszonych na części Walnego Zgromadzenia.

2. Głosujący pozostawiają na karcie wyborczej tylko tyle nazwisk kandydatów, ile przysługuje mandatów członków Rady Nadzorczej, pozostałe nazwiska skreślają.

3. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny.

4. Przy obliczaniu głosów bierze się pod uwagę karty wyborcze, na których pozostawiono liczbę kandydatów zgodną z ilością mandatów lub mniejszą liczbę tych kandydatów.

5. Karty wyborcze, na których pozostawiono większą liczbę kandydatów od ilości miejsc (mandatów) a także karty ze skreśleniami wszystkich kandydatów są nieważne i nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu liczby głosów.

6. Karty wyborcze, na których pozostawiono mniejszą od ilości mandatów liczbę kandydatów są ważne, lecz do obliczenia głosów brane są tylko nazwiska kandydatów nieskreślonych na karcie.

7. Członkami Rady Nadzorczej zostają kandydaci, którzy w I turze wyborów otrzymali co najmniej 50% oddanych głosów. Jeżeli w I turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie mandaty zarządza się II turę wyborów. Do II tury wyborów staje tylko podwójna liczba osób w stosunku do nieobsadzonych mandatów spośród tych kandydatów, którzy w I turze wyborów otrzymali najwięcej głosów. Członkami Rady Nadzorczej zostają kandydaci wybrani w I turze wyborów oraz kandydaci, którzy w II turze otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów.

8. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej ilości głosów na dowolnym etapie wyborów, zarządza się dodatkowe głosowanie rozstrzygające o kolejności pomiędzy nimi.

9. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna a wyniki głosowania ogłasza przewodniczący Komisji.”

80. § 84c otrzymuje brzmienie:
„1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przez część Walnego Zgromadzenia, które dokonało wyboru przed upływem okresu, na który zostali wybrani, w przypadku niewywiązywania się ze swoich obowiązków.

2. Uchwała w tym przedmiocie zapada większością 2/3 oddanych głosów zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Statutu.”


81. § 84d otrzymuje brzmienie:
1. Po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia członkowie Zarządu w obecności przewodniczących i sekretarzy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia podejmują czynności mające na celu stwierdzenie wyborów i sporządzają protokół, który zawiera:
1) wyniki wyborów członków Rady Nadzorczej na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia;
2) wykaz kandydatów, którzy w wyniku głosowania uzyskali mandat członka Rady Nadzorczej na następną kadencję.

2. Posiedzenie Zarządu, o którym mowa w ust. 1, z udziałem przewodniczących i sekretarzy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia zwołuje Zarząd w ciągu 7 dni od dnia odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

3. Protokół po przeczytaniu i akceptacji przez uprawnionych wymienionych w ust. 1 podpisują przewodniczący i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia biorący udział w posiedzeniu.

4. O wynikach wyborów do Rady Nadzorczej informuje Zarząd w drodze komunikatu poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń, w terminie 10 dni od zakończenia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

82. § 85 otrzymuje brzmienie:
Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Czas trwania kadencji liczy się od dokonania jej wyboru w trybie § 84d ust. 1-3 Statutu do dnia dokonania wyboru Rady Nadzorczej na następną kadencję w tym samym trybie.

83. § 86 otrzymuje brzmienie:
1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany.
Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
1/ odwołania większością 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru,
2/ zrzeczenia się mandatu,
3/ ustania członkostwa w Spółdzielni,
4/ zmiany przynależności do części Walnego Zgromadzenia.

2. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu określonego w § 104 ust. 4 Statutu, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu członków tego organu w pełnieniu czynności. W terminie 1 miesiąca od dnia podjęcia uchwały o zawieszeniu członka Rady, dana część Walnego Zgromadzenia, która dokonała wyboru zawieszonego członka Rady rozstrzyga o odwołaniu członka Rady lub uchyleniu zawieszenia.

3. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, wybierająca go część Walnego Zgromadzenia może dokonać wyboru innego członka Rady Nadzorczej do końca kadencji.


84. § 87 otrzymuje brzmienie:

 

  1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
   1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
   2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
   a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
   b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
   c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
   3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
   4) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
   5) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
   6) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
   7) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
   8) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
   9) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
   10) ustalanie zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części,
   11) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
   12) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
   13) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
   14) uchwalanie regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań,
   15) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania wartości początkowej lokali,
   16) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
   17) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
   18) uchwalanie regulaminu rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych,
   19) uchwalanie regulaminu postępowania w sprawach zabudowy powierzchni ogólnego użytku na cele mieszkaniowe lub handlowo – usługowe,
   20) uchwalanie regulaminu zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom,
   21) uchwalanie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
   22) uchwalanie regulaminu porządku domowego,
   23) uchwalanie regulaminu Zarządu,
   24) uchwalanie regulaminu komisji Rady,
   25) uchwalanie regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości i zasad ich wynagradzania,
   26) uchwalanie innych regulaminów.
   27) uchylanie uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, o ile są niezgodne z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.
   Uchylenie uchwał może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia.

 

  1. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

 

  1. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

 


85. § 88 otrzymuje brzmienie:
1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego co najmniej raz na 3 miesiące.

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący ostatniej części Walnego Zgromadzenia w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej w terminie 7 dni od daty zebrania.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane również na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

86. § 88a otrzymuje brzmienie:
Członkowie Rady otrzymują za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:
– przewodniczący Rady Nadzorczej – 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
– członkowie prezydium Rady – 45% minimalnego wynagrodzenia za pracę
– członek Rady Nadzorczej – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę /Dz.U. Nr 200, póz. 1679 z późn. zm./, obowiązującego w miesiącu, za który wynagrodzenie wypłacono.

87. W § 89 skreśla się ust. 4

88. § 90 otrzymuje brzmienie:
„Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres działania, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.”

89. W § 92 ust. 2 otrzymują brzmienie:
„2. Członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców, wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia. Uchwała w przedmiocie odwołania zapada większością 2/3 oddanych głosów.”

90. W § 92 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium. Uchwała w przedmiocie odwołania zapada większością 2/3 oddanych głosów.”


91. § 93 otrzymuje brzmienie:
„Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich uchwał niezastrzeżonych w ustawie lub Statucie dla innych organów, a w szczególności:
1) przyjęcia w poczet członków Spółdzielni,
2) sporządzanie projektów planów gospodarczych Spółdzielni,
3) przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia projektów struktury organizacyjnej Spółdzielni,
4) sporządzanie projektów sposobu podziału nadwyżki bilansowej lub pokrycia strat,
5) zgłaszanie do Rady Nadzorczej wniosków o wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków,
6) zgłaszanie do Rady Nadzorczej wniosków w sprawie podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
7) zawieranie z członkami umów:
a/ o budowę lokalu,
b/ o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
c/ o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
d/ o przeniesienie własności domów lub lokali,
8) zwoływanie Walnego Zgromadzenia oraz ustalanie proponowanego porządku obrad,
9) zwoływanie Zebrań Rad Przedstawicieli Nieruchomości oraz ustalanie proponowanego porządku obrad,
10) sporządzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
11) udzielanie pełnomocnictw,
12) nabywanie lub zbywanie środków trwałych, których nabycie lub zbycie nie jest zastrzeżone w Statucie do decyzji innych organów Spółdzielni,
13) odpisywanie na straty, o ile wartość straty nie przekracza 10. krotnej wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę,
14) występowanie do sądu z żądaniem sprzedaży lokalu w drodze licytacji w przypadkach przewidzianych w § 63 ust. 2 Statutu.”


92. § 95a otrzymuje brzmienie:
„W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu, nie wykonuje w tym okresie mandatu członka Rady Nadzorczej, a w szczególności nie korzysta z prawa głosu oraz z biernego i czynnego prawa wyborczego do organów Rady.”

93. Skreśla się 97, 98 99,

94. § 100 otrzymuje brzmienie:
” Rada Osiedla składa się z 7-15 członków.”

95. § 101 otrzymuje brzmienie:
1. Mandat członka Rady Osiedla wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany, z zastrzeżeniem § 103 Statutu.

2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje na skutek rezygnacji, ustania członkostwa w Spółdzielni lub zamiany mieszkania na mieszkanie położone na terenie innego osiedla oraz uporczywego uchylania się od wykonywania zobowiązań finansowych Spółdzielni, t.j. zalegania z opłatą czynszu za minimum 3 miesiące. Ponadto członek Rady Osiedla może być odwołany przez organ, który dokonał wyboru, przed upływem okresu na jaki został wybrany, zwykłą większością głosów.”


96. § 102 otrzymuje brzmienie:
Do zakresu działania Rady Osiedla należy:

1) uchwalenie planów gospodarczych i programów działalności społeczno- wychowawczej osiedla,

2) uchwalanie struktury organizacyjnej oraz stanu zatrudnienia administracji osiedla i pracowników podległych,

3) uchwalenie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, remontów i kosztów utrzymania osiedla oraz ustalanie wysokości opłat czynszowych i eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i lokale użytkowe o przeznaczeniu gospodarczym oraz dzierżawy terenu,

4) opiniowanie w sprawie zatrudnienia, zwalniania kierownika osiedla i jego zastępcy oraz kierownika domu kultury a także sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Administracji Osiedla,

5) rozpatrywanie odwołań od decyzji kierownika administracji osiedla,

6) rozpatrywanie skarg na działalność kierownika administracji osiedla,

7) wytyczanie kierunków i koordynowanie działalności społeczno-wychowawczej na terenie osiedla, sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek społeczno-wychowawczych w osiedlu,

8) podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia na terenie osiedla placówek gospodarczych i socjalnych,

9) organizowanie we własnym zakresie pomocy i opieki społecznej,

10) współpraca z samorządem terytorialnym, jeżeli samorząd taki działa na terenie osiedla,

11) występowanie do Zarządu o wydanie pełnomocnictw kierownikowi administracji na podstawie § 95 Statutu,

12) współpraca z innymi radami osiedla,

13) rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością osiedla,

14) dysponowanie środkami funduszu remontowo-budowlanego i społeczno – wychowawczego w ramach planów gospodarczych osiedla,

15) Rada Osiedla może żądać od Administracji oraz od pracowników Spółdzielni udostępnienia jej wszystkich dokumentów dotyczących jej Osiedla oraz wykonania ich kserokopii, które stanowić będą załączniki do protokołu Rady, jej prezydium lub komisji, jak również żądać szczegółowych pisemnych wyjaśnień w sprawach budzących wątpliwości,

17) Rada Osiedla ma prawo opiniować opracowywane przez Radę Nadzorczą regulaminy.

97. § 103 otrzymuje brzmienie:
„Postanowienia Statutu zawarte w Rozdziale XII E w brzmieniu nadanym niniejszym Statutem obowiązują do dnia wyboru Rady Przedstawicieli Nieruchomości.”

98. § 103a otrzymuje brzmienie:
” Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń, obradowania i wyboru przedstawicieli oraz kompetencje Rad Przedstawicieli Nieruchomości określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.”
:

99. § 103b otrzymuje brzmienie:
Do zakresu działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla należy:
1) uchwalenie planów gospodarczych i programów działalności społeczno-wychowawczej osiedla,

2) uchwalanie struktury organizacyjnej oraz stanu zatrudnienia administracji osiedla i domu kultury,

3) uchwalenie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, remontów i kosztów utrzymania osiedla oraz ustalanie wysokości opłat czynszowych i eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i lokale użytkowe o przeznaczeniu gospodarczym oraz dzierżawy terenu,

4) opiniowanie w sprawie zatrudnienia, zwalniania kierownika osiedla i jego zastępcy oraz kierownika domu kultury a także sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Administracji Osiedla,

5) rozpatrywanie odwołań mieszkańców od decyzji kierownika administracji osiedla i domu kultury

6) rozpatrywanie skarg na działalność kierownika administracji osiedla,

7) wytyczanie kierunków i koordynowanie działalności społeczno- wychowawczej na terenie osiedla, sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek społeczno-wychowawczych w osiedlu,

8) podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia na terenie osiedla placówek gospodarczych i socjalnych,

9) organizowanie we własnym zakresie pomocy i opieki społecznej,

10) współpraca z samorządem terytorialnym, jeżeli samorząd taki działa na terenie osiedla,

11) występowanie do Zarządu o wydanie pełnomocnictw kierownikowi administracji na podstawie § 95 Statutu,

12) współpraca z innymi radami przedstawicieli nieruchomości osiedla,

13) rozpatrywanie innych spraw związanych z działalnością osiedla,

14) dysponowanie środkami funduszu remontowo-budowlanego i społeczno-wychowawczego w ramach planów gospodarczych nieruchomości i osiedla,

15) Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może żądać od Administracji i domu kultury udostępnienia jej wszystkich dokumentów dotyczących jej Osiedla oraz wykonania ich kserokopii, które stanowić będą załączniki do protokołu Rady, jej prezydium lub komisji, jak również żądać szczegółowych pisemnych wyjaśnień w sprawach budzących wątpliwości,

16) Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ma prawo opiniować opracowywane przez Radę Nadzorczą regulaminy.”


100. § 103c otrzymuje brzmienie:
” Postanowienia Statutu dotyczące Rad Przedstawicieli Nieruchomości obowiązywać będą od dnia ich wyboru.”

101. § 103 d otrzymuje brzmienie:
” Za udział w posiedzeniu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla przyznawane będzie wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości:

4) przewodniczący Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.),

5) członkom prezydium Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

6) członek Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla – 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.”

102. W § 104 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu tej samej Spółdzielni. W razie konieczności Rada może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu.

103. W § 107 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Sprawozdania roczne, łącznie z rachunkiem wyników, sprawozdaniem finansowym i opinią rewidenta wykłada się w lokalu Spółdzielni co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, na którym mają być rozpatrywane. Każdy członek Spółdzielni ma prawo je przeglądać i sporządzać odpisy.

104. W § 108 ust. 1 dodaje się pkt 6,7,8 w brzmieniu
” 6/ fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych ,
7/ fundusz remontowy nieruchomości,
8/ fundusz społeczno-kulturalny”


105. § 109 otrzymuje brzmienie:
1. Zysk Spółdzielni z działalności gospodarczej po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową.

2. Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Może być ona przeznaczona na:
1) pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, w zakresie obciążającym członków – w części dotyczącej pożytków z mienia Spółdzielni oraz przychodów z własnej działalności gospodarczej,
2) fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych,
3) fundusz społeczno-kulturalny,
4) fundusz zasobowy,
5) fundusz świadczeń socjalnych.

3. Stratę bilansową pokrywa się z funduszy w następującej kolejności:
1) funduszu zasobowego
2) funduszu udziałowego
3) funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych
4) funduszu społeczno-kulturalnego.

106. § 109a otrzymuje brzmienie:
1. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania tej nieruchomości w roku następnym.

2. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.

107. Skreśla się § 112

108. § 113 otrzymuje brzmienie:
Zmiany niniejszego Statutu uchwalone zostały przez Zebranie Przedstawicieli Członków w dniu 12 czerwca 2010 r.

Ad. 15
Przewodniczący zebrania udzielił przewodniczącemu Komisji Wnioskowej.


Protokół
z czynności Komisji Wnioskowej


Wybrana w dniu 11.06.2010 r. na Zebraniu Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie Komisja Wnioskowa w składzie:
1. Samborska Janina
2. Kulig Maria
3. Lulis Anna
ukonstytuowała się następująco:
1. Przewodnicząca komisji – Samborska Janina
2. Sekretarz komisji – Kulig Maria
3. Członek komisji – Lulis Anna

Komisja Wnioskowa proponuje poddać pod głosowanie następujące wnioski zgłoszone na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 11.06.2010 r.

Pan Zbigniew Ławniczak – mandat nr 12

W związku z tragiczne sytuację powodzian w naszym województwie a w szczególności dzieci, które ucierpiały najbardziej. Byłem w rejonie Wilkowa z darami kilkakrotnie w ostatnim czasie i widziałem tragedię powodzi . Jako przedstawiciel – członek SM „Czuby” składam propozycję, aby całe lub połowę swojej diety uzyskanej na Zebraniu Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przeznaczyli Państwo na zorganizowanie dla grupy dzieci z Wilkowa kilku dniowego wakacyjnego pobytu w naszej Spółdzielni i Dzielnicy Czuby, proponuję wspólne gry sportowe i kulturalne w naszych Domach Kultury i na boiskach Orlik „Błonie” i w Zespole Szkół nr 10 na „Łęgach” a także współpracując z wioskę SOS przy ul. Jutrzenki. Połowę diety proponuję przekazać na ten cel przy odbiorze do kasy SM „Czuby” i rozdysponować na nasz spółdzielczy Dom Kultury, który zorganizuje pobyt. Deklaruję własne wsparcie tej inicjatywy i pomoc logistyczne.

Za przyjęciem wniosku głosowało 8 przedstawicieli, przeciw 7 przedstawicieli, wstrzymało się od głosowania 5 przedstawicieli

Pan Zbigniew Ławniczak i podpisy przedstawicieli osiedla „Skarpa”

Wnosimy o zaprzestanie realizacji inwestycji budowy garaży z inicjatywy Zarządu SM „Czuby” w Osiedlu „Skarpa” przy ulicy
Filaretów w związku z protestem mieszkańców.

Za przyjęciem wniosku głosowało przedstawicieli, przeciw przedstawicieli, wstrzymało się od głosowania przedstawicieli.

Pan Janusz Czapski – mandat nr 64
1. Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni do opracowania i wdrożenia programu zwiększenia liczby miejsc parkingowych w osiedlach.

2. Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni do doprowadzenia wspólnie z Urzędem Miasta Lublin do urządzenia na miejscu trawników przy ul Ułanów miejsc parkingowych dla samochodów /wykonanych z betonowych płyt ażurowych pozwalających na zachowanie części zieleni/.

Za przyjęciem wniosku głosowało 20 przedstawicieli, przeciw 25 przedstawicieli, wstrzymało się od głosowania 12 przedstawicieli.

Do Komisji Wnioskowej wpłynęły dwa pisma mieszkańców nieruchomości ul. Szmaragdowa 4 oraz członka zamieszkałego w osiedlu Skarpa przy ulicy Sympatycznej nie będących przedstawicielami na Zebranie Przedstawicieli, które stanowią Załączniki do niniejszego protokółu.

Ad. 16 Zamknięcie obrad.
Przewodniczący zebrania podziękował zebranym za przybycie i udział w Zebraniu Przedstawicieli.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Zebrania Przedstawicieli

Andrzej Turski

Przewodniczący
Zebrania Przedstawicieli

Stanisław Smerda

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie