ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Protokół z dnia 11.06.2010 r.

Protokół
Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 11 i 12.06.2010 r.

Dzień 11 czerwca 2010 r.

Na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 11.06.2010 r. r. obecnych było 99 przedstawicieli.

Ad. 1
Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie otworzył przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Szymański.
Powitał zgromadzonych na sali przedstawicieli, członków Rady Nadzorczej, członków Spółdzielni przysłuchujących się obradom i pracowników SM „Czuby”.
W/w stwierdził, że Zebranie Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z § 77 i 78 Statutu Spółdzielni i w związku z tym jest władne do podejmowania wiążących uchwał.
Poinformował ponadto, że zgodnie z § 80 ust. 2 Statutu Spółdzielni zebranie winno być prowadzone przez prezydium zebrania. Zaproponował, by przystąpiono do wyboru przewodniczącego zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono z sali kandydaturę:
– Stanisława Smerdy – przedstawiciela z osiedla Ruta – wyraził zgodę na kandydowanie,
– Stanisława Robaka – przedstawiciela z osiedla Błonie – wyraził zgodę na kandydowanie,
– Mieczysława Kaleciaka – przedstawiciela z osiedla Skarpa – nie wyraził zgody na kandydowanie.
Innych kandydatur na przewodniczącego zebrania nie zgłoszono.
Wniosek o zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego zebrania, poddano pod głosowanie i został przyjęty większością głosów, przy 2 głosach wstrzymujących się.
Obecnych na sali było 92 przedstawicieli.
Zgłoszone kandydatura na przewodniczącego zebrania została poddana pod głosowanie.
Za wyborem na przewodniczącego zebrania Stanisława Smerdy głosowało 47 przedstawicieli.
Za wyborem na przewodniczącego zebrania Stanisława Robaka głosowało 27 przedstawicieli.
Wstrzymało się od głosowania 6 przedstawicieli.

Na przewodniczącego zebrania został wybrany Stanisław Smerda.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował zgłaszanie kandydatur na sekretarza zebrania.
Na sekretarza zebrania zgłoszono z sali kandydaturę:
– Andrzeja Turskiego – przedstawiciela z osiedla Błonie – wyraził zgodę na kandydowanie,
– Zbigniewa Ławniczaka – przedstawiciela z osiedla Skarpa – nie wyraził zgody na kandydowanie,
– Stanisława Robaka – przedstawiciela z osiedla Błonie – wyraził zgodę na kandydowanie,
Innych kandydatur na sekretarza zebrania nie zgłoszono.
Wniosek o zamknięcie listy kandydatur na sekretarza zebrania został przyjęty, jednomyślnie – 92 za.
Zgłoszone kandydatury na sekretarza zebrania została poddana pod głosowanie.
Za wyborem Andrzeja Turskiego na sekretarza zebrania głosowało 76 przedstawicieli.
Za wyborem Stanisława Robaka na sekretarza zebrania głosowało ——– przedstawicieli.
Na sekretarza zebrania został wybrany Andrzej Turski.
Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował zgłaszanie kandydatur na asesorów zebrania.

Z sali zgłoszono kandydatury:
– Stanisława Robaka – przedstawiciela z osiedla Błonie – wyraził zgodę na kandydowanie,
– Elżbiety Siwek – przedstawiciela z osiedla Widok – wyraziła zgodę na kandydowanie,
– Małgorzaty Duneckiej – przedstawiciela z osiedla Skarpa – wyraziła zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Zgłoszony wniosek o zamknięcie listy kandydatów na asesorów zebrania został poddany pod głosowanie i przyjęty jednomyślnie (92 za).
Zgłoszone kandydatury na asesorów zebrania poddano pod głosowanie.
Za wyborem Stanisława Robaka na asesora zebrania głosowało 76 przedstawicieli.
Za wyborem Elżbiety Siwek na asesora zebrania głosowało 68 przedstawicieli.
Za wyborem Małgorzaty Duneckiej na asesora zebrania głosowało … przedstawicieli.
Na asesorów zebrania zostali wybrani Stanisław Robak i Elżbieta Siwek.

Przewodniczący zebrania przypomniał, że w materiałach przekazanych przedstawicielom na dzisiejsze zebranie umieszczony został „Regulamin Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, który będzie podstawą dzisiejszych obrad.

R E G U L A M I N
ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY” W LUBLINIE.

§ 1

Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwane dalej Zebraniem Przedstawicieli, zastępuje Walne Zgromadzenie Członków i działa na podstawie przepisów art. 36 – 42 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.), postanowień Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu.

§ 2

Zgodnie z postanowieniami § 75 Statutu Spółdzielni do wyłącznej właściwości Zebrania Przedstawicieli należy:

 1. uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej;
 2. rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej;
 3. podejmowanie uchwał w związku z oceną pokontrolną działalności Spółdzielni;
 4. podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat;
 5. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości i zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;
 6. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich;
 7. oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć;
 8. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni, a także przyłączenia jej jednostki organizacyjnej do innej Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni;
 9. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej;
 10. uchwalanie zmian Statutu;
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie;
 12. wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona;
 13. uchwalanie regulaminów obrad Zebrania Przedstawicieli oraz Rady Nadzorczej.
 14. podejmowanie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu i Rady Nadzorczej w związku z nie udzieleniem absolutorium.

§ 3

W Zebraniu Przedstawicieli mają prawo brać udział z głosem decydującym przedstawiciele członków wybrani zgodnie z postanowieniami Statutu na Zebraniach Grup Członkowskich.

§ 4

Każdemu przedstawicielowi obecnemu na Zebraniu Przedstawicieli przysługuje tylko jeden głos.

§ 5

W Zebraniu Przedstawicieli mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.

§ 6

 1. Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania uchwał w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że ustawa lub Statut wymagają kwalifikowanej większości głosów.

§ 7

 1. Obrady Zebrania Przedstawicieli otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady.
 2. Otwierający obrady zarządza wybór prezydium Zebrania Przedstawicieli w składzie:
  przewodniczący, sekretarz i co najmniej dwóch asesorów. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład prezydium.

§ 8

 1. Po dokonaniu wyboru prezydium, przewodniczący Zebrania zarządza głosowanie w sprawie porządku obrad.
 2. Zebranie Przedstawicieli może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć je do następnego Zebrania Przedstawicieli, a także zmienić kolejność spraw objętych porządkiem obrad.

§ 9

 1. Zebranie może wybrać spośród osób uprawnionych do udziału w Zebraniu z głosem decydującym:

  1) Komisję Skrutacyjną do sprawdzenia, czy listy obecności przedstawicieli są kompletne i zbadania ważności mandatów oraz dokonywania obliczeń wyników głosowania i innych czynności technicznych związanych z przebiegiem obrad,

  2) Komisję Wnioskową dla rozpatrzenia pod względem formalnym i rzeczowym zgłoszonych wniosków i przedłożenia ich do decyzji Zebrania.
  1. Każda Komisja składa się z 3-ch do 5-ciu osób i wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
  2. Zebranie w miarę potrzeby może wybierać jeszcze inne Komisje.
  3. Obowiązki Komisji może przyjąć Prezydium Zebrania w przypadku, jeżeli Zebranie uzna za zbędne powoływanie wszystkich lub niektórych Komisji.
  4. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
  5. Z czynności Komisji sporządza się protokoły, które podpisują wszyscy członkowie Komisji.
  6. Przewodniczący Komisji składa Zebraniu sprawozdanie z czynności Komisji i przedstawia wnioski.

§ 10

 1. Przewodniczący otwierając dyskusję udziela głosu w kolejności zgłaszających się.
  Na zarządzenie Przewodniczącego, zgłoszenia powinny być dokonywane na piśmie z podaniem imienia i nazwiska. Czas wypowiedzi dyskutantów ogranicza się do 4 minut, a po upływie 4 minut decyzję w sprawie przedłużenia wypowiedzi podejmował będzie Przewodniczący Zebrania. Dyskusja nad sprawozdaniami i oceną działalności odbywa się łącznie.
 2. Przewodniczący Zebrania może zarządzić zgłaszanie wniosków do Komisji w ustalonym czasie.
 3. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, że odbiega od tematu lub przekracza ustalony czas wystąpień.
 4. W sprawach formalnych, Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania, a za formalne uważa się wnioski dotyczące sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności:
  a) ograniczenia czasu wypowiedzi,
  b) zamknięcia listy dyskutantów,
  c) przerwania dyskusji,
  d) głosowania bez dyskusji,
  e) kolejności i sposobu uchwalania wniosków,
  f) zarządzenia przerw w obradach.
 5. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu powinny być zgłoszone na piśmie z podaniem imienia i nazwiska na ręce sekretarza Zebrania Przedstawicieli.

§ 11

 1. Po wyczerpaniu lub zamknięciu dyskusji i ewentualnej odpowiedzi referenta, przewodniczący poddaje pod głosowanie wnioski przestrzegając zasady, aby wnioski najdalej idące głosowane były w pierwszej kolejności.
 2. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący zawiadamia, które wnioski zamierza poddać pod głosowanie oraz w jakim porządku wnioski te będą głosowane. Poprawki do wniosku głównego głosuje się przed wnioskami dalszymi.

§ 12

Głosowanie na Zebraniu Przedstawicieli odbywa się jawnie, z wyjątkiem głosowania o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ich odwołania.
Na żądanie 1/5 liczby członków obecnych na Zebraniu zarządza się głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad, z wyłączeniem wyboru prezydium Zebrania Przedstawicieli.

§ 13

 1. Uchwały Zebrania Przedstawicieli mogą zapadać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości przedstawicieli oraz członków Spółdzielni w terminach i w sposób określony w Statucie.
 2. Uchwały dotyczące likwidacji Spółdzielni są podejmowane większością 3/4 oddanych głosów, zaś dotyczące zmian Statutu i połączenia się z inną Spółdzielnią, większością 2/3 oddanych głosów.
  Pozostałe uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy zachowaniu zapisów § 6 niniejszego regulaminu.
 3. W głosowaniu oblicza się liczbę oddanych głosów za i przeciw oraz liczbę wstrzymujących się od głosowania. Przy ustalaniu większości bierze się pod uwagę jedynie głosy oddane za i przeciw.
  Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący. W przypadku poddania pod głosowanie kilku wniosków dotyczących tej samej sprawy, za przyjęty uważa się wniosek, który uzyskał największą liczbę głosów.

§ 14

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga prezydium Zebrania Przedstawicieli zgodnie z przyjętymi ogólnie zasadami obradowania.

§ 15

Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Zebrania Przedstawicieli.

§ 16

 1. Z obrad Zebrania Przedstawicieli sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Zebrania Przedstawicieli.
 2. Protokół Zebrania Przedstawicieli powinien zawierać datę, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, oświadczenia złożone do protokółu, treść podjętych uchwał, podstawowe dane liczbowe odnośnie przyjętych sprawozdań finansowych. Przy uchwałach należy podawać liczbę oddanych głosów za uchwałą i przeciw niej, oraz liczbę wstrzymujących się od głosowania. Lista obecności stanowi załącznik do protokółu.

§ 17

Każdy członek Spółdzielni ma prawo przeglądania protokółów Zebrania Przedstawicieli.

§ 18

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i obowiązuje od dnia 26.05.2007 r.

Przewodniczący zebrania zaproponował, by przedstawiciele w czasie obrad korzystali z zapisów i ustaleń w nim zawartych.

Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący zebrania przypomniał, że porządek obrad dzisiejszego zebrania wszyscy przedstawiciele wraz z materiałami otrzymali w określonym przez Statut terminie w § 77 ust.1. Doręczony on został za pośrednictwem pracowników Administracji Osiedla.
Pozostali członkowie zostali powiadomieni o terminie i porządku obrad zebrania poprzez ogłoszenia wywieszone na klatkach schodowych, biurze Spółdzielni, w biurach administracji osiedli i na tablicach ogłoszeń w osiedlach.

Przypomniał, że zaplanowany na dzisiejsze zebranie porządek obrad przedstawia się następująco:

11.06.2010 r. – godz. 17.00

 1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 20.06.2009 r.
 4. Wybór Komisji Wnioskowej, Skrutacyjnej i innych.
 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2009 r.
 7. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 20.06.2009 r.
 8. Informacja na temat sprawozdania finansowego za 2009 r. zaopiniowanego przez biegłego rewidenta.
 9. Informacja na temat:
  a) lustracji częściowej przeprowadzonej w dniach 15.02.2010 r. do 29.03.2010 r. w SM „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność inwestycyjną Spółdzielni w okresie od 01.01.09 r. do 31.12.2009 r.
  b) realizacji wniosków z lustracji przeprowadzonej w SM „Czuby” w dniach 08.03.2009 r. do 30.04.2009 r.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami (zapytania i odpowiedzi).
 11. Podjęcie uchwał dot.:
  – zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2009 r.
  – zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2009 r.
  – zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 r.,
  – wyniku bilansowego za 2009 r.
  – udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej SM „Czuby” za 2009 r.,
  – udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” za 2009 r.,
  – rozpatrzenia wniosków w związku z lustracją częściową w SM „Czuby” w Lublinie przeprowadzoną w dniach – 15.02.2010 r. d0 29.03.2010 r.
  – wyrażenia zgody na zbycie działki nr 24/7 przy ul. Filaretów w os. Skarpa w drodze przekazania odrębnej własności lokali wraz z udziałem w gruncie.

12.06.2010 r. – godz.9.00

13. Rozpatrzenie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej o wykluczeniu ze Spółdzielni.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółdzielni – kontynuacja pkt 9 Zebrania Przedstawicieli z dnia 18.04.2009 r.
15. Przyjęcie zgłoszonych w toku zebrania wniosków.
16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący zebrania zwrócił się z zapytaniem – czy do przedstawionego powyżej porządku obrad są uwagi lub propozycje zmian.
Przedstawiciel z osiedla Skarpa – Małgorzata Dunecka zgłosiła wniosek dot. zmiany kolejności realizacji punktów: – pkt 14 z dnia 12.06.2010 r. przenieść do realizacji jako pkt 8 w dniu 11.06.2010 r. a pkt 8 z dnia 11.06.2010 r. przenieść jako pkt 14 w dniu 12.06.2010 r.

Przewodniczący zebrania poinformował, że wniosek ten należy uznać za niezasadny z następujących powodów:

 1. Zgodnie z § 8 ust.2 Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli – można co prawda zmienić kolejność spraw objętych porządkiem obrad, ale w tym przypadku porządek obrad jest przyporządkowany do konkretnego dnia obrad, dlatego też o skorzystanie z możliwości zmiany porządku obrad może dotyczyć jedynie zmiany porządku w danym dniu / albo dzisiejszego albo jutrzejszego / ale wszystko w granicach objętych porządkiem obrad.
 2. Ponadto proszę zwrócić uwagę na to, że w drugim dniu obrad będą rozpatrywane odwołania od uchwał Rady Nadzorczej i na ten dzień zostali zaproszeni członkowie ,których wyjaśnienia mają dla nich ogromne znaczenie. Każdy z tych członków spółdzielni jest przygotowany na przybycie w dniu 12.06.2010 r.
 3. Myślę również, że bylibyśmy nie w porządku wobec innych członków spółdzielni przenosząc omawianie i podjęcie uchwał dotyczących zmian statutu. Można założyć, że niektórzy członkowie pomimo, że winni uczestniczyć w obradach Zebrania Przedstawicieli rozplanowali sobie swój udział w zależności od wniosków do Zebrania Przedstawicieli i wyrażenia swojej woli w głosowaniu nad uchwałami.

Radca prawny Tomasz Prusiewicz poinformował, że zespół prawny podziela stanowisko przedstawione przez przewodniczącego zebrania ,że wniosek jest niezasadny i przedstawiciele nie powinni przyjąć tego wniosku do realizacji. Odpowiadając przedstawicielowi osiedla Skarpa z jakiego przepisu wynika powyższe stwierdzenie, wskazał art. 41 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze.

Przedstawiciel osiedla Skarpa – Mieczysław Kaleciak stwierdził, że nie zgadza się z przedstawioną opinią dot. niemożności realizacji pkt. 14 porządku obrad w dniu dzisiejszym ze względu na fakt, że punkt ten jest bardzo ważny. Kierownictwo tej Spółdzielni od 3 lat nie może się zdecydować na postawienie pod obrady Zebrania Przedstawicieli zmian statutu.
Jest to najważniejsza sprawa, regulują ją ustawa, w dniu jutrzejszym na zebraniu nie będzie połowy ludzi.

Przedstawiciel osiedla Ruta Urszula Zacharzewska – zgłosiła wniosek o przerwanie obrad Zebrania Przedstawicieli na mocy art.9 ust.1, art. 83 ust. 3 znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i art.38 ustawy Prawo spółdzielcze. Przytoczyła treść wskazanych przepisów Odczytała fragment sentencji Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2010 r. „Naruszenie przez spółdzielnię mieszkaniową obowiązku określonego w art.9 ust.1 zm. u.s.m może więc stanowić przyczynę postawienia jej w stan likwidacji.”

Radca prawny Zbigniew Lange poinformował, że podobne wnioski zgłaszane były na zebraniach grup członkowskich poprzedzających dzisiejsze Zebrania Przedstawicieli. Wielokrotnie wyjaśniali, jednocześnie stwierdzające, że zebrania grup członkowskich są ważne i dzisiejsze Zebranie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał.
Poinformował, że Urszula Zacharzewska zacytował część zdania z uzasadnienia do wyroku kolejne zdanie uzasadnienia brzmi następująco:

„Z przepisu tego ani z art.83 ust.1 u.s.m. nie wynika natomiast, wbrew stanowisku Sądu Apelacyjnego, że z dniem 1 stycznia 2008 r. zebranie przedstawicieli pozwanej Spółdzielni przestało istnieć jako jej organ. Takie stanowisko pozostaje w wyraźnej sprzeczności z art.9 ust.2 zm. u.s.m. Lege non distinguente przepis ten dotyczy zarówno sytuacji, gdy po dniu 1 stycznia 2008 r. trwało postępowanie przed sadem rejestrowym, jak też sytuacji, która miała miejsce w stanie faktycznym niniejszej sprawy i polegała na podjęciu przez zebranie przedstawicieli uchwały odmawiającej zmiany statutu.”
Z przytoczonego uzasadnienia wynika, że Zebrania Przedstawicieli są ważne do momentu zarejestrowania zmian statutu.

Przedstawiciel osiedla Widok Bogusław Sarat przypomniał, że w 2009 roku wnioskował do zebrania o przerwę w obradach nad statutem do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny na temat zgodności niektórych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z konstytucją RP. Statut dla niego jest tak samo ważny jak bilans spółdzielni i inne sprawy dotyczące funkcjonowania spółdzielni. Zgłosił wniosek o przyjęcie porządku obrad zebrania w brzmieniu zawartym w materiałach na dzisiejsze zebranie.

Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie wnioski zgłoszone do porządku obrad:
– zgłoszony przez Urszulę Zacharzewską o przerwanie dzisiejszego zebrania.
Za przerwaniem zebrania 9 przedstawicieli, przeciw przerwaniu obrad 64 przedstawicieli, wstrzymał się od głosowania 1 przedstawiciel.
– zgłoszony przez Małgorzatę Dunecką o zmianę kolejności realizacji pkt 14 i 8
Za zmianą kolejności realizacji pkt 14 i 8 porządku obrad głosowało 15 przedstawicieli, przeciw zaproponowanej zmianie 70 przedstawicieli, wstrzymał się od głosowania 1 przedstawiciel.

Przedstawiciel osiedla Skarpa Edward Dudek zgłosił wniosek o zarządzenie przerwy w obradach na podstawie § 10 pkt. 4 ppkt 7 gdyż wszystkie uchwały, które zostaną podjęte w dniu dzisiejszym będą zaskarżone.

Za przyjęciem do realizacji powyższego wniosku głosowało 12 przedstawicieli, przeciw przyjęciu 72 przedstawicieli, wstrzymało się od głosowania 3 przedstawicieli.

Za przyjęciem porządku obrad zebrania w brzmieniu umieszczonym w materiałach i przedstawionym powyżej w protokole głosowało 72 przedstawicieli, przeciw przyjęciu 14 przedstawicieli, wstrzymało się od głosowania 7 przedstawicieli.

Ad. 3
Przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 20.06.2009 r.

Przewodniczący Zebrania przypomina, że protokół z zebrania odbytego w dniu 20.06.2009 r. wyłożony był do wglądu w biurze Spółdzielni oraz w dniu dzisiejszym przed salą obrad. Każdy z przedstawicieli mógł się zapoznać z jego treścią.

Przedstawiciel osiedla Skarpa Zbigniew Ławniczak poinformował, że nie zgadza się z treścią swojej wypowiedzi zapisanej na końcu protokołu zebrania z dnia 20.06.2009 r.

Za przyjęcie protokołu z Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 20.06.2009 r. głosowało 72 przedstawicieli, przeciw przyjęciu 13 przedstawicieli, wstrzymało się od głosowania 6 przedstawicieli.

Ad. 4
Komisja wnioskowa

Przewodniczący zebrania przypomniał, że zgodnie z § 9 Regulaminu Zebrania Przedstawicieli należy wybrać Komisję Wnioskową w składzie od 3-5 osób. Zadaniem komisji jest rozpatrzenie pod względem formalnym i rzeczowym zgłoszonych wniosków i przedłożenie ich Zebraniu Przedstawicieli do uchwalenia.

Do Komisji Wnioskowej zgłoszono następujące kandydatury:

– Janiny Samborskiej – przedstawiciela z osiedla Błonie – wyraził zgodę na kandydowanie,
– Małgorzaty Kulik – przedstawiciela z osiedla Ruta – wyraziła zgodę na kandydowanie,
– Anny Lulis – przedstawiciela z osiedla Łęgi – wyraził zgodę na kandydowanie,
– Elżbietę Ożóg – przedstawiciela z osiedla Poręba – nie wyłaziła zgody na kandydowanie,
– Reginę Mazur – przedstawiciela osiedla Skarpa – nie wyraziła zgody na kandydowanie.

Wniosek o zamknięcie listy kandydatów do Komisji Wnioskowej został przyjęty większością głosów przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania.

Zgłoszone kandydatury do Komisji Wnioskowej zostały poddane pod głosowanie.
Za powołaniem do Komisji Wnioskowej Janiny Samborskiej, Małgorzaty Kulik i Anny Lulis głosowało 77 przedstawicieli, przeciw powołaniu 0 przedstawicieli, wstrzymał się od głosowania 2 przedstawicieli.

Komisja Skrutacyjna

Przewodniczący zebrania przypomniał, że zgodnie z § 9 Regulaminu Zebrania Przedstawicieli należy wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie 3-5 osób, której zadaniem jest sprawdzić, czy listy obecności przedstawicieli są kompletne, zbadanie ważności mandatów oraz dokonanie obliczeń wyników głosowania i innych czynności technicznych związanych z przebiegiem obrad.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury:
– Halinę Fabisiak – przedstawiciela z Osiedla „Łęgi” – wyraził zgodę na kandydowanie,
– Martę Kępę – przedstawiciela z Osiedla „Widok” – wyraziła zgodę na kandydowanie,
– Elżbieta Ożóg – przedstawiciela z Osiedla „Poręba” – wyraził zgodę na kandydowanie,
– Krzysztofa Piekniaka – przedstawiciela osiedla Poręba – wyraził zgodę na kandydowanie.

Wniosek o zamknięcie listy kandydatów do Komisji Skrutacyjnej został przyjęty większością, głosów – 89 za, przy 2 głosach wstrzymującym się od głosowania.

Zgłoszone kandydatury do Komisji Skrutacyjnej zostały poddane pod głosowanie.
Za powołaniem do Komisji Skrutacyjnej Haliny Fabisiak, Marty Kępy, Elżbiety Ożóg i Krzysztofa Piekniaka, głosowało 74 przedstawicieli przeciw 0, wstrzymał się 0.

Komisja Statutowa

Przewodniczący zebrania poinformował, że do przygotowania zmian statutu została wybrana Komisja Statutowa na Zebraniu Przedstawicieli Członków Spółdzielni w dniu 26 maja 2007 r.

Przypomina, że przewodniczącym Komisji został Paweł Ochmański /Widok/, a członkami komisji Agnieszka Woś – Jałocha /Błonie/, Grzegorz Karczmarczyk /Łęgi/, Waldemar Żak /Skarpa/, którzy nie są przedstawicielami na Zebranie Przedstawicieli.
Pozostali członkowie komisji Wiesław Kołodziej /Ruta/ i Grażyna Kasprzak /Poręba/ pełnią nadal funkcji przedstawicieli.
Komisja Statutowa sporządziła projekt zmian Statutu, w którym umieściła zmiany zgłaszane przez członków Spółdzielni, organy samorządowe: Radę Nadzorczą, Rady Osiedla, zebrania grup członkowskich oraz zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo spółdzielcze i wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
Komisja funkcjonuje nadal i będzie przyjmowała wnioski na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 11 i 12.06.2010 r. tj. do czasu złożenia sprawozdania z pracy dotyczącej projektu Statutu.
Zwrócił się z zapytaniem czy na sali są obecni wymienieni przez niego członkowie komisji statutowej.

Obecnych na zebraniu jest 3 członków komisji Statutowej: Wiesław Kołodziej, Grażyna Kasprzak i Waldemar Żak. Uznać zatem należy, że komisja będzie funkcjonowała na dzisiejszym zebraniu w tym składzie.

Zapoznał zebranych z poniżej przedstawioną opinią.

Opinia prawna

W trakcie obrad Zebrania Przedstawicieli Członków w dniu 26 maja 2007 r., przedstawiciele uznali za celowe wybranie Komisji Statutowej, której zadaniem było przygotowanie zmian Statutu Spółdzielni, w związku z dotychczasowymi i sygnalizowanymi zmianami regulacji prawnych dotyczących spółdzielczości mieszkaniowej. i sygnalizowanymi zmianami regulacji prawnych dotyczących spółdzielczości mieszkaniowej.

Zmiany dotyczące działalności spółdzielni mieszkaniowych uchwalone zostały 14 czerwca 2007 r., a ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych w znowelizowanym kształcie obowiązywać zaczęła od 31 lipca 2007 r. Kolejna nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych uchwalona została w dniu 18 grudnia 2009 r. z mocą obowiązującą od 30 grudnia 2009 r. Uznać więc należy za jak najbardziej słuszną i trafną decyzję Zebrania Przedstawicieli co do wyboru Komisji Statutowej, która ma za zadanie dostosowanie postanowień Statutu do nowych regulacji prawnych i opiniowanie wniosków organów Spółdzielni i członków dotyczących zmian Statutu.

Skoro zadaniem Komisji jest przygotowanie zmian do Statutu, oczywistym jest, że musi ona weryfikować zgłoszone propozycje i wnioski po uprzedniej analizie prawnej z uwzględnieniem w szczególności struktury organizacyjnej i realiów ekonomiczno- finansowych Spółdzielni.

Przypomnieć należy, że o konieczności funkcjonowania Komisji Statutowej zdecydowali również przedstawiciele na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 24 listopada 2007 r. (str. 5 protokołu Zebrania), powierzając tej Komisji opracowanie zmian Statutu. Komisja wybrana została w składzie: Paweł Ochmański, Wiesław Kołodziej, Grażyna Kasprzak, Agnieszka Woś-Jałocha, Waldemar Żak, Grzegorz Karczmarczyk; a na dzień dzisiejszy członkami Komisji są: Paweł Ochmański, Wiesław Kołodziej, Grażyna Kasprzak, Agnieszka Woś- Jałocha, Waldemar Żak.

W tych okolicznościach uznać należy, że zmiany Statutu Spółdzielni powinny być opracowane i przekazane pod obrady Zebrania Przedstawicieli przez działającą nadal Komisję Statutową, która została wybrana wolą najwyższego organu Spółdzielni i która przez cały okres od wyboru do dnia dzisiejszego wykonuje zadanie powierzone przez ten organ. Teoretycznie Komisja Statutowa powinna zakończyć swoją pracę w momencie złożenia sprawozdania ze swojej pracy dotyczącej projektu Statutu, dlatego też ponownie podkreślam, że funkcjonuje ona nadal i może przyjmować i opiniować zgłoszone wnioski. Od woli przedstawicieli uczestniczących w tym zebraniu będzie zależało, czy po złożeniu sprawozdania ze swej pracy i przekazaniu zmian pod obrady Zebrania Przedstawicieli będzie istniała konieczność wyboru nowej Komisji Statutowej oraz w jakim składzie ewentualnie wykonywałaby powierzone jej czynności.

Ad. 5
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r.

Przewodniczący zebrania poinformował, że do realizacji powyższego punktu porządku obrad przedstawiciele w materiałach otrzymali:

– w tym miejscu w protokole umieszczono Sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r.

Przewodniczący zebrania udzielił głosu przewodniczącemu Rady Nadzorczej Markowi Szymańskiemu do przedstawienia stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za 2009 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że

„Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie po dokonanej ocenie pracy Członków Zarządu za poszczególne kwartały roku 2009, analizie wniosków zawartych w raporcie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2009, analizie wyników i wniosków zawartych w protokole z lustracji działalności inwestycyjnej przeprowadzonej w dniach od 15.02.2010r. do 29.03..2010 r., analizie wniosków zawartych w protokołach z przeprowadzonych kontroli przez PKO BP IV Oddział w Lublinie, zapoznaniu się z wynikami kontroli podatkowej przeprowadzonej w dniach 21.09.2009 r. do 14.10.2009 r. przez Urząd Skarbowy, wynikami kontroli przeprowadzonej w dniu 22.12.2009 r. przez Miejski Urząd Pracy oraz analizie wniosków zgłoszonych na zebraniach grup członkowskich w dniach 12.04.2010 r. do 10.05.2010 r. – zgłasza wniosek o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za rok 2009.”

Przedstawiciel osiedla Widok – Bogusław Sarat zgłosił wniosek o nieodczytanie sprawozdań i innych informacji umieszczonych w materiałach na zebranie, gdyż zostały one przekazane przedstawicielom w sposób określony w statucie. Omawiane były również na zebraniach grup członkowskich, każdy z przedstawicieli miał możliwość zapoznania się z ich treścią.
Za przyjęciem do realizacji powyższego wniosku głosowało 78 przedstawicieli, przeciw 0, wstrzymało się od głosowania 0.

Przewodniczący zebrania zwrócił się z zapytaniem czy możemy uznać, że sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2009 r. zostało przedłożone.
Za nie czytaniem i uznaniem, że sprawozdania Rady Nadzorczej za 2009 r. zostało przedłożone – głosowało 78 przedstawicieli. (przeciw 0, wstrzymało się 0).

Ad. 6
Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2009 r.

Przewodniczący zebrania przypomniał, że do realizacji powyższego punktu porządku obrad przedstawiciele otrzymali – w tym miejscu w protokole umieszczono Sprawozdanie działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2009 wyłożone było w administracjach osiedli, przedstawiane było na zebraniach grup członkowskich oraz przesłane wraz z materiałami wszystkim przedstawicielom.

Przewodniczący zebrania zwrócił się z zapytaniem czy możemy uznać, że sprawozdanie z działalności Zarządu za 2009 r. zostało przedłożone.
Za nie czytaniem i uznaniem, że sprawozdanie z działalności Zarządu za 2009 r. zostało przedłożone głosowało 78 przedstawicieli (przeciw 0 wstrzymało się 0).

Ad. 7
Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 20.06.2009 r.

Przewodniczący zebrania przypomniał, że w materiałach na dzisiejsze zebranie do tego punktu porządku obrad umieszczona jest informacja o treści:

„Na Zebraniu Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w dniu 20.06.2009 r. do Komisji Wnioskowej zgłoszono jeden wniosek, który nie został przyjęty do realizacji. Za przyjęciem wniosku głosowało 29 przedstawicieli, przeciw 42, wstrzymało się od głosowania 21 przedstawicieli.”

Zwrócił się z zapytaniem czy są pytania do przedstawionej informacji.
Przedstawiciele nie zgłosili pytań ani uwag do przedstawionej informacji.

Ad. 8
Informacja na temat sprawozdania finansowego za 2009 r. zaopiniowanego przez biegłego rewidenta.

Przewodniczący zebrania poinformował, że do realizacji powyższego punktu porządku obrad przedstawiciele otrzymali:
W tym miejscu w protokole umieszczono:
1. Opinię niezależnego biegłego rewidenta dla Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
2. Informację dodatkową do sprawozdania finansowego za okres od l stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

Poinformował ponadto, że Rada Nadzorcza działając na podstawie § 87 ust.1 pkt 2 lit .a i pkt 7 Statutu po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta na temat sprawozdania finansowego Spółdzielni ,zapoznaniu się z rachunkiem wyników, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz zestawieniem zmian w kapitale funduszu własnym na 2009 r. – w dniu 23.03.2010 r. r. podjęła uchwałę nr 28/15/2010 w której pozytywnie oceniła roczne sprawozdanie finansowe za 2009 r.

Uchwała Rady Nadzorczej umieszczona jest w materiałach na dzisiejsze zebranie.

Uchwała 28/15/2010
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 23.03.2010 r.

w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2009 r.
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 2 lit a / i pkt 7 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd SM „CZUBY” sprawozdaniem finansowym, rachunkiem wyników, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz zestawieniem zmian w kapitale /funduszu/ własnym za 2009 r.- uchwala co następuje;

§1

Pozytywnie ocenia roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z:

 1. Bilansu Spółdzielni za 2009, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 327 474 035,51 złotych.
 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2009 wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 795 293,84 zł.
 3. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków na dzień 31.12.2009 r. – 20 946 466,43 złotych.
 4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

§2

Niniejszą uchwałę Rada Nadzorcza postanowiła przedłożyć zgodnie z § 87 ust. 1 pkt 7 Statutu – Zebraniu Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyjaśnień na temat przedłożonego sprawozdania przedstawił zastępca prezesa ds. finansowych – główny księgowy Adam Ziółek.

Przewodniczący zebrania zwróć się z zapytaniem czy możemy zatem uznać, że sprawozdanie finansowe zostało przedstawicielom przedłożone.
Za przyjęciem zgłoszonego wniosku głosowało 74 przedstawicieli, przeciw 0, wstrzymał się od głosowania 1 przedstawiciel.

Ad. 9
Informacja na temat:

a) Lustracji częściowej przeprowadzonej w dniach 15.02.2010 r. do 29.03.2010 r. obejmującej działalności inwestycyjnej Spółdzielni za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Przewodniczący zebrania poinformował, że w SM „Czuby” w Lublinie w dniach 15.02.2010 r. do 29.03.2010 r. została przeprowadzona lustracja częściowa obejmująca działalność inwestycyjną Spółdzielni w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Do realizacji tego punktu porządku przedstawiciele otrzymali:
1.

REGIONALNY
ZWIĄZEK REWIZYJNY
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W LUBLINIE 20-601 Lublin,
ul. T. Zana 38 tel./fax 81- 525-91-49

Lublin, dnia 6 kwietnia 2010 r.

Rada Nadzorcza i Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej CZUBY
ul. Watykańska 6 20-538 Lublin

W wyniku zawartej w dniu 05 stycznia 2010 r. umowy pomiędzy Regionalnym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie a Spółdzielnią Mieszkaniową CZUBY w Lublinie, w okresie od 15 lutego 2010 r. do 29 marca 2010 r. została przeprowadzona przez Związek lustracja częściowa obejmująca prowadzoną przez Spółdzielnię działalność inwestycyjną za okres od l stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
Lustracją częściową Spółdzielni Mieszkaniowej CZUBY zostały objęte następujące zagadnienia:

 1. Informacj a wstępna.
 2. Podstawy prawne i organizacyjne zabezpieczenia prowadzonej przez Spółdzielnię działalności inwestycyjnej.
 3. Potrzeby mieszkaniowe a program inwestycyjny.
 4. Sprawy terenowo-prawne.
 5. Przygotowanie inwestycji.
 6. Realizacja inwestycji.
 7. Finansowanie inwestycji.
 8. Informacje końcowe.

Ustalenia lustracji zawarte w protokóle wynikają z faktów zawartych w dokumentach przedłożonych lustratorowi oraz wyjaśnień złożonych przez Członków Zarządu i pracowników Spółdzielni.
Lustrator sporządził protokół lustracji, który został bez zastrzeżeń podpisany w 30.03.2010 r.
Po zapoznaniu się z ustaleniami lustracji zawartymi w protokóle, Regionalny Związek działając na podstawie art. 93 § 1a ustawy Prawo spółdzielcze przekazuje Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej CZUBY w Lublinie poniższe wnioski polustracyjne:

 1. Kontynuować działania Spółdzielni zmierzające do rozpoczęcia realizacji inwestycji będących w przygotowaniu tj. budynku mieszkalnego przy ul. Wiklinowej 2 oraz zespołu garażowo- parkingowego z lokalami usługowymi przy ul. Filaretów 52.
 2. Zadbać o prawidłowe końcowe rozliczenie kosztów budowy przy ul. Dziewanny 14.

Związek Rewizyjny przypomina, iż stosownie do postanowień § 21 ust. 4 Instrukcji w sprawie lustracji organizacji spółdzielczych zatwierdzonej uchwałą Nr 16 Zgromadzenia Ogólnego KRS z dnia 15.12.2005 r., Zarząd Spółdzielni obowiązany jest zamieścić w porządku obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli Członków informację o powyższych wnioskach polustracyjnych.
Wnioski z przeprowadzonej lustracji przedstawia Zebraniu Przedstawicieli Członków Rada Nadzorcza Waszej Spółdzielni.
Stosownie do art. 93 § 1 b, § 2 i § 4 ustawy Prawo spółdzielcze, Zarząd Spółdzielni obowiązany jest corocznie przekazywać Związkowi Rewizyjnemu i Zebraniu Przedstawicieli Członków informację o realizacji wniosków polustracyjnych, a także na żądanie członka Spółdzielni jest obowiązany udostępnić mu do wglądu protokół lustracji, wnioski polustracyjne oraz informacje o ich realizacji.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr         /2010
Zebrania Przedstawicieli
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 11.06.2010 r. r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosków w związku z lustracją z działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz. U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 r. z późn. zmianami) oraz § 75 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjąć wnioski polustracyjne Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, opracowane na podstawie protokołu z obejmującej działalność inwestycyjną Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Realizację przyjętych do realizacji wniosków powierzyć odpowiednim organom statutowym Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poinformował, że zgodnie z Art. 93 § 4 ustawy Prawo Spółdzielcze „wnioski z przeprowadzonej lustracji powinny być przedstawione przez Radę Nadzorczą najbliższemu Zebraniu Przedstawicieli Rada Nadzorcza zgodnie z kompetencjami zapisanymi w § 87 Statutu Spółdzielni na posiedzeniu w dniu 11.05.2010 r. przeanalizowała wnioski i wyraziła opinię co do sposobu ich załatwienia:

Udzielił głosu przewodniczącemu Rady Nadzorczej w celu przedstawienia opinii:

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 11.05.2010 r. r. po zapoznaniu się z wynikami i wnioskami z przeprowadzonej lustracji działalności inwestycyjnej SM „Czuby” uznała, że w formie opinii zaproponuje by Zebranie Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w dniu 11.06.2010 r. r. przyjęło wnioski polustracyjne.

b) realizacji wniosków z lustracji przeprowadzonej w SM „Czuby” w Lublinie w dniach od 08.03.2009 r. do 30.04.2009 r.

Informacja na temat realizacji wniosków przedstawiana była na zebraniach grup członkowskich i umieszczona jest w materiałach przekazanych przedstawicielom.

Lublin, dn.25.02.20210 r.

Informacja dotycząca realizacji wniosków z lustracji Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie przeprowadzonej w dniach od 08.03.2009 r. do 30.04.2009 r.

Wniosek nr 1
Zużycie zimnej wody rozliczać zgodnie z uchwalonym przez Radę Nadzorczą w dniu 25 listopada 2003 r. ( Uchwała Nr 117/5/03 ) regulaminem rozliczania wody w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Radę Nadzorczą uchwałami Nr 118/3/08 z dnia 21 października 2008 r. i Nr 5/4/09 z dnia 3 marca 2009 r.

Wniosek zrealizowany
Powstałe niedobory w bilansie zużycia wody w osiedlach są rozliczane zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Przedstawiciele mieli możliwość zapoznania się z jej treścią. Nie ma więc potrzeby jej odczytywania.

Przewodniczący zebrania zwraca się z zapytaniem, czy możemy zatem uznać, że informacja została przedłożona.

Za przyjęciem wniosku głosowało 63 przedstawicieli, przeciw przyjęciu 2 przedstawicieli, wstrzymał się od głosowania 0.

Wniosek o zarządzenie 15 minutowej przerwy w obradach nie został przyjęty.
Za ogłoszeniem przerwy głosowało 21 przedstawicieli, przeciw 43 przedstawicieli, wstrzymało się od głosowania 3 przedstawicieli.

Ad. 10
Dyskusja nad sprawozdaniami

Przewodniczący porosił o wypowiedzi na temat sprawozdania Zarządu, Rady Nadzorczej, informacji Zarządu i Rady Nadzorczej o realizacji wniosków polustracyjnych oraz innych spraw dot. oceny przedłożonych materiałów.
Przypomniał, że dyskusja winna odbywać się w ten sposób, że dyskutanci proszą o głos podając swoje imię i nazwisko na kartce do sekretarza zebrania, a przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłoszeń.
Poinformował, że w sprawach formalnych będzie udzielał głosu poza kolejnością.
Zgłoszenia do dyskusji nie wpłynęły.
Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 11
Podjęcie uchwał.

Przewodniczący poinformował, że w tym punkcie porządku obrad jest do podjęcia 39 uchwał, których projekty zgodnie z § 78 ust. 4 statutu Spółdzielni zostały przesłane przedstawicielom w komplecie materiałów na zebranie.
Przypomniał, że głosowanie nad uchwałami zgodnie z paragrafem 78 ust.4 Statutu Spółdzielni odbywa się jawnie, z wyjątkiem głosowania nad udzieleniem absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ich odwołaniu.
Na żądanie 1/5 liczby przedstawicieli obecnych na zebraniu zarządza się głosowanie tajne w innych sprawach objętych porządkiem obrad.
Uchwały zgodnie z paragrafem 78 ust.2 są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że ustawa lub statut stanowi inaczej.

Przewodniczący zebrania wniósł o podjecie uchwały Nr 1/2010 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11.06.2010 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2009 r.

UCHWAŁA Nr 1 /2010
Zebrania Przedstawicieli
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 11.06.2010 r.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2009 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity – Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz § 75 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Zebranie Przedstawicieli Członków uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2009 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwrócił się z zapytaniem, kto z przedstawicieli jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu.

Za podjęciem uchwały Nr 1/2010 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11.06.2010 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2009 r. głosowało 66 przedstawicieli, przeciw 0 przedstawicieli, wstrzymało się od głosu 13 przedstawicieli.

Uchwała w przedstawionym brzmieniu została podjęta.

Przewodniczący zebrania wniósł o podjęcie uchwały Nr 2/2010 Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie z dnia 11.06.2010 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w 2009 r.

UCHWAŁA Nr 2 /2010
Zebrania Przedstawicieli
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 11.06. 2010 r.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2009 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz § 75 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Zebranie Przedstawicieli Członków uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z działalności Zarządu za 2009 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwrócił się z zapytaniem, kto z przedstawicieli jest za przyjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu.

Za podjęciem uchwały Nr 2/2010 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby w Lublinie z dnia 11.06.2010 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w 2009 r. głosowało 74 przedstawicieli, przeciw 12 przedstawicieli, wstrzymało się od głosu 4 przedstawicieli.

Uchwała w przedstawionym brzmieniu została podjęta.

Przewodniczący zebrania wniósł o podjęcie uchwały Nr 3/2010 Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie z dnia 11.06.2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2009 r.

Uchwała Nr 3 /2010
Zebrania Przedstawicieli
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 11.06.2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2009.

Na podstawie art. 38 &1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r -Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz.U.Nr188, poz 1848 z 2003r z póżn . zmianami ) oraz & 75 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności za rok 2009 bilansem, rachunkiem wyników, przepływem środków pieniężnych, zestawieniem zmian w kapitale/ funduszy/ własnych, dodatkową informacją z objaśnieniami i pozytywną opinią biegłego rewidenta z firmy „Baster – Audytor” – Zebranie Przedstawicieli Członków uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe spółdzielni składające się:

 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego za 2009 r.
 2. Bilansu Spółdzielni za rok obrotowy 2009 które zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 327 474 035,51 złotych.
 3. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2009 wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 795 293,84 złotych
 4. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2009 wykazujący stan środków na dzień 31.12.2009. w kwocie 20 946 466,63 złotych.
 5. Zestawienia zmian w kapitale /funduszu/ własnym za rok obrotowy 2009
 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2009r

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwrócił się z zapytaniem, kto z przedstawicieli jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu.

Za podjęciem uchwały Nr 3/2010 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11.06.2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2009 r. głosowało 71 przedstawicieli, przeciw 2 przedstawicieli, wstrzymało się od głosu 13 przedstawicieli.

Uchwała w przedstawionym brzmieniu został podjęta.

Przewodniczący zebrania wniósł o podjęcie uchwały Nr 4/2010 Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie z dnia 11.06.2010 r. w sprawie zasad podziału nadwyżki bilansowej za 2009 r.
Udziela głosu przewodniczącemu Rady Nadzorczej do odczytania poniżej przedstawionego stanowiska:

„Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 11.05.2010 r. po zapoznaniu się przedstawioną przez Zarząd Spółdzielni propozycją projektu uchwały dla Zebrania Przedstawicieli w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2009 r. postanawia pozytywnie ocenić zaproponowany podział nadwyżki i w formie opinii dla Przedstawicieli wnosi o jej przyjęcie zgodnie z § 87 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni.”

U C H W A Ł A Nr 4 /2010
Zebrania Przedstawicieli Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 11.06 2010 r.

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2009 r.

Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie art. 38§ 1 pkt2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze /Dz.U. Nr 188, poz.1848 z 2003 późniejszymi zmianami/ i §75 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni uchwala, co następuje:

§1

Ustala się następujące zasady podziału wyniku finansowego za 2009r w Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

1. Wynik na pozostałej działalności osiedli za rok 2009 zgodnie przenieść na cel określony przez Radę danego Osiedla w roku 2010r.

2. Pozostałą nadwyżkę w kwocie 980 611,69 zł na pozostałej działalności Spółdzielni z 2009 r. przenieść w 2010r na fundusz remontowy wspólny osiedli wg. załącznika.

§ 2

Wykonanie powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku bilansowego 2009.

Załącznik do Uchwały Nr 4/2010

Ad. 1 Wynik na pozostałej działalności – za 2009 r. w gestii Rad Osiedlowych

Nazwa osiedla

wynik na pozostałej działalności

Skarpa

(+)

38 579,65

N. Skarpa

(-)

61,20

Ruta

(-)

19 209,06

Łęgi

(+)

1 815,55

Błonie

(+)

44 871,20

Widok

(+)

30 274,88

Poręba

(+)

15 657,04

OGÓŁEM

(+)

111 928,06

Ad. 2 Wynik finansowy na pozostałej działalności ZARZĄDU za 2009r
980 611,69zł do podziału wg m
2 lokali mieszkalnych osiedli.
(980 611,69 zł: 622 773,01m2 = 1.574589zł/m2)

Nazwa osiedla

pow. użyt.
lok. mieszkal.

Kwota

Skarpa

141 385,44

222 623,99zł

N.Skarpa

2 758,40

4 343,36zł

Ruta

130 971 41

206 226,17zł

Łęgi

100 972,02

158 989,46zł

Błonie

88 178,18

138 844,42zł

Widok

84 930,25

133 730,25zł

Poręba

73 577,31

115 854,04zł

OGÓŁEM

622 773,01

980 611,69zł

Wyjaśnień udzielił zastępca prezesa ds. finansowych – główny księgowy Adam Ziółek.

Za podjęciem uchwały Nr 4/2010 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11.06.2010 r. w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2009 r.
głosowało 90 przedstawicieli, przeciw 0 przedstawicieli, wstrzymało się od głosu 0 przedstawicieli.

Uchwała w przedstawionym brzmieniu został podjęta.

Przystąpiono do głosowania nad udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2009 r.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej zapoznała przedstawicieli z poniżej przedstawionym protokołem:

Protokół
z czynności Komisji Skrutacyjnej

Wybrana w dniu 11.06.2010 r. na Zebraniu Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie Komisja Skrutacyjna w składzie:

 1. Krzysztof Piekniak
 2. Elżbieta Ożóg
 3. Halina Fabisiak
 4. Marta Kępa
 5. ——————-

Po sprawdzeniu listy obecności Komisja stwierdziła, że na 106 uprawnionych, w Zebraniu Przedstawicieli bierze udział 98 Przedstawicieli na godzinę 9.15
Frekwencja przedstawicieli poszczególnych osiedli jest następująca:

Lp.

Osiedle

Liczba uprawnionych

Liczba obecnych

% obecnych

1.

„Skarpa”

24

23

96

2.

„Niska Skarpa”

1

1

100

3.

„Ruta”

21

19

90

4.

„Łęgi”

17

15

88

5.

„Błonie”

14

14

93

6.

„Widok”

15

13

97

7.

„Poręba”

13

13

100

8.

Oczekujący

1

0

0

W związku z powyższym Komisja stwierdza, że Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” jest zdolne do podejmowania uchwał.

Na tym protokół zakończono.

W związku z powyższym Komisja stwierdza, że Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” jest zdolne do podejmowania uchwał.

Przewodniczący zebrania zwrócił się z zapytaniem, kto z przedstawicieli jest za tym by głosowanie nad absolutorium dla członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu przeprowadzić w jednym czasie – na odrębnych kartach.

Za przeprowadzeniem łącznego głosowania / na odrębnych kartach / nad udzieleniem absolutorium dla członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu, głosowali wszyscy obecni na sali przedstawiciele.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Szymański odczytał przedstawicielom stanowisko Rady w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za 2009 r.

W tym miejscu w protokole umieszczono wzór karty do głosowania:
– Karta zbiorowa do tajnego głosowania w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie za 2009 r.
– Kartę do tajnego głosowania w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za 2009 r.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej wyjaśniła zasady głosowania:
1. W celu oddania ważnego głosu należy postawić znak X w rubryce oznaczającej opcję, za którą opowiada się głosujący.
2. Wszelkie dokonane na karcie skreślenia, zamazania, dodatkowe napisy i znaki inne, niż określone w pkt. 1, będą skutkowały nieważnością głosu.

Dokonano aktu głosowania.

Komisja Skrutacyjna imiennie wywołując przedstawicieli zebrała karty, na których przeprowadzano głosowanie.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała poniżej przedstawione protokoły:

Protokół
z czynności Komisji Skrutacyjnej

Wybrana w dniu 11.06.2010 r. na Zebraniu Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Komisja Skrutacyjna w składzie:

 1. Krzysztof Piekniak
 2. Elżbieta Ożóg
 3. Halina Fabisiak
 4. Marta Kępa
 5. ———————

ukonstytuowała się w sposób następujący:

 1. Przewodniczący komisji – Krzysztof Piekniak
 2. Sekretarz komisji – Elżbieta Ożóg
 3. Członek komisji – Halina Fabisiak
 4. Członek komisji – Marta Kępa
 5. Członek komisji – ————————–

Po sprawdzeniu listy obecności komisja stwierdza, że na 106 uprawnionych w Zebraniu Przedstawicieli bierze udział 98 przedstawicieli.
W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium na poszczególne osoby uzyskano:

NAZWISKO I IMIĘ
CZŁONKA RADZY NADZORCZEJ

JESTEM ZA
UDZIELENIEM
ABSOLUTORIUM

JESTEM PRZECIW
UDZIELENIU
ABSOLUTORIUM

WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU

ANDRUSIAK Ewa członek od 20.06.2009 r.

71

17

5

BETKA Elżbieta

71

16

5

BISS Jan

67

20

5

CHODKIEWICZ Stefania

68

22

5

DYGUŚ Zbigniew członek do 20.06.2009 r.

63

22

6

DZIADUSZEK Hipolit członek do 20.06.2009 r.

58

26

9

GONTARZ Zbigniew członek od 20.06.2009 r.

69

18

5

HUŁYK Helena członek do 20.06.2009 r.

65

19

7

HUSAREK Teresa

69

18

5

JANCZAREK Roman

67

21

4

KACZMARSKI Jerzy

71

18

3

KLECH Ryszard członek od 20.06.2009 r.

66

21

6

KOŁCZEWSKI Michał

69

18

5

KUTYŁA Jerzy

70

17

4

MAZUREK Tadeusz

69

19

4

MISZTAL Elżbieta

68

19

6

PANAS Krystyna Teresa członek do 20.06.2009 r.

58

30

5

PRAŻMO Dariusz członek od 20.06.2009 r.

66

21

6

PRZEŹDZIECKA Joanna członek od 20.06.2009 r.

65

21

6

PRZYBYŚ – ZIEMBA Danuta

68

20

4

ROBAK Stanisław członek do 20.06.2009 r.

65

19

3

SAK Edmund członek do 20.06.2009 r.

57

23

5

SAMBORSKA Janina członek od 20.06.2009 r.

58

25

4

SKIERCZYŃSKA – PŁOSZYŃSKA Grażyna członek od 20.06.2009 r.

51

29

6

SMERDA Stanisław członek od 20.06.2009 r.

63

21

2

SZYMAŃSKI Marek

60

22

4

TURSKI Andrzej członek od 20.06.2009 r.

61

20

3

ULANOWSKI Zbigniew członek do 20.06.2009 r.

50

31

4

ZGIERSKI Grzegorz członek do 20.06.2009 r.

61

20

4

ŻAK Waldemar członek do 20.06.2009 r.

50

32

4

W związku z powyższym komisja stwierdza, że absolutorium uzyskali:

 1. Andrusiak Ewa
 2. Betka Elżbieta
 3. Biss Jan
 4. Chodkiewicz Stefania
 5. Dyguś Zbigniew
 6. Dziaduszek Hipolit
 7. Gontarz Zbigniew
 8. Hułyk Helena
 9. Husarek Teresa
 10. Janczarek Roman
 11. Kaczmarski Jerzy
 12. Klech Ryszard
 13. Kołczewski Michał
 14. Kutyła Jerzy
 15. Mazurek Tadeusz
 16. Misztal Elżbieta
 17. Panas Krystyna Teresa
 18. Prażmo Dariusz
 19. Przeżdziecka Joanna
 20. Przybyś – Ziemba Danuta
 21. Robak Stanisław
 22. Sak Edmund
 23. Samborska Janina
 24. Skierczyńska – Płoszyńska Grażyna
 25. Smerda Stanisław
 26. Szymański Marek
 27. Turski Andrzej
 28. Ulanowski Zbigniew
 29. Zgierski Grzegorz
 30. Żak Waldemar

Na tym protokół zakończono.

Lublin, dnia 11.06.2010 r.

Protokół
z czynności Komisji Skrutacyjnej

Wybrana w dniu 11.06.2010 r. na Zebraniu Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie Komisja Skrutacyjna w składzie:

 1. Krzysztof Piekniak
 2. Elżbieta Ożóg
 3. Halina Fabisiak
 4. Marta Kępa
 5. – ——————-

ukonstytuowała się w sposób następujący:

 1. Przewodniczący Komisji – Krzysztof Piekniak
 2. Sekretarz Komisji – Elżbieta Ożóg
 3. Członek Komisji – Halina Fabisiak
 4. Członek Komisji – Marta Kępa
 5. Członek komisji – —————————–

Po sprawdzeniu listy obecności Komisja stwierdza, że na 106 uprawnionych w Zebraniu Przedstawicieli bierze udział 98 przedstawicieli.
W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium na poszczególne osoby uzyskano:

Lp.

Nazwisko i imię
– funkcja

Głosy
ważne

Za
udzieleniem

Za nie
udzieleniem

Wstrzymuje
się od głosu

1.

Ryszard BURSKI
Prezes Zarządu SM „Czuby” w Lublinie

92

74

18

0

2.

Anna URBANEK
Z-ca Prezesa Zarządu SM „Czuby” w Lublinie

94

67

24

3

3.

Adam Ziółek
Z-ca Prezesa Zarządu SM „Czuby” w Lublinie

94

75

17

2

W związku z powyższym Komisja stwierdza, że absolutorium uzyskali:

 1. Ryszard Burski
 2. Anna Urbanek
 3. Adam Ziółek

Na tym protokół zakończono.

Lublin, dnia 11.06.2010 r.

Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwały:

Nr 5/2010, 6/2010, 7/2010, 8/2010, 9/2010, 10/2010, 11/2010, 12/2010, 13/2010, 14/2010,
15/2010, 16/2010, 17/2010, 18/2010, 19/2010, 20/2010, 21/2010, 22/2010, 23/2010, 24/2010, 25/2010,
26/2010, 27/2010, 28/2010, 29/2010, 30/2010, 31/2010, 32/2010, 33/2010, 34/2010 w sprawie
udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 11.06.2010 r.

Nr 35/2010, 36/2010, 37/2010 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z działalności za 2009 r. – w tym miejscu w protokole umieszczono uchwały od nr 5/2010 do 37/2010 w sprawie udzielenia absolutorium za działalność w 2009 r.

Przewodniczący zebrania wniósł o podjecie uchwały Nr 38/2010 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11.06.2010 r. r. w sprawie rozpatrzenia wniosków lustracją działalności inwestycyjnej SM „Czuby” w Lublinie za okres od 01.01.209 r. do 31.12.2009 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Szymański odczytał przedstawicielom poniżej przedstawione stanowisko:
„Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 11.05.2010 r. r. po zapoznaniu się z wynikami i wnioskami z przeprowadzonej lustracji uznała, że w formie opinii zaproponuje by Zebranie Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w dniu 11.06.2010 r. r. przyjęło wnioski polustracyjne .”

UCHWAŁA Nr 38 /2010
Zebrania Przedstawicieli
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 11.06.2010 r. r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosków w związku z lustracją z działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz. U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 r. z późn. zmianami) oraz § 75 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjąć wnioski polustracyjne Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, opracowane na podstawie protokołu z obejmującej działalność inwestycyjną Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2

Realizację przyjętych do realizacji wniosków powierzyć odpowiednim organom statutowym Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały Nr 38/2010 Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie w sprawie rozpatrzenia wniosków z lustracją działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. głosowało 77 przedstawicieli, przeciw podjęciu 0 przedstawicieli, wstrzymało się od głosowania 7 przedstawicieli.

Uchwała w przedstawionym brzmieniu została podjęta.

Przewodniczący zebrania wniósł o podjecie uchwały Nr 39/2010 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 11.06.2010 r. r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 24/7 przy ul. Filaretów w os. Skarpa w drodze przekazania odrębnej własności lokali wraz z udziałem w gruncie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Szymański odczytał przedstawicielom poniżej przedstawione stanowisko:

„Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 11.05.2010 r. po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd Spółdzielni propozycją projektu uchwały dla Zebrania Przedstawicieli w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 24/7 przy ulicy Filaretów w osiedlu Skarpa w drodze przekazania odrębnej własności lokali z udziałem w gruncie, że w formie opinii dla Przedstawicieli wnosi o jej przyjęcie zgodnie z § 87 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni.”

UCHWAŁA Nr 39 /2010
Zebrania Przedstawicieli
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 11.06.2010 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie działki nr 24/7 przy ul. Filaretów w os. Skarpa w drodze przekazania odrębnej własności lokali wraz z udziałem w gruncie.

Działając na podstawie § 75 kpt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, w związku z art.18 ust.1 art.22 i art. 26 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 4 poz.27 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

W związku z zaawansowaniem przygotowania do realizacji inwestycji p.n. „Zespół gorażowo-usługowy przy ul. Filaretów 52 w os. Skarpa” Zebranie Przedstawicieli Członków SM „CZUBY” w Lublinie wyraża zgodę na zbycie działki nr 24/7 os. Skarpa w drodze wyodrębnienia własności lokali w w/wym. zespole garażowo-usługowym wraz z udziałem w gruncie.

§ 2

Wykonanie przyjętego do realizacji wniosku powierza się Zarządowi spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały Zebrania Przedstawicieli Członków
w sprawie zbycia działki nr 24/7 os. Skarpa

Wyżej wymieniona działka została zakwalifikowana do mienia spółdzielczego. Za zgodą Rady Nadzorczej zaprojektowano na niej zespół garażowo-usługowy, w którym przewidziano budowę 130 boksów garażowych i 3 lokale usługowe.
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych przyjęła, że jedyną własnościową formą nabycia lokali w tym lokali garażowych jest odrębna własność. Umowy o wybudowanie lokali zawierają zobowiązanie Spółdzielni do przeniesienia własności lokali wraz z udziałem w gruncie.
Zgodnie ze Statutem § 75 pkt 5 do wyłącznej własności Zebrania Przedstawicieli należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości.

Po wypowiedziach przedstawicieli: Mirosławy Małeckiej, Zbigniewa Ławniczaka, Andrzeja Turskiego, zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych oraz Bogusława Sarata przystąpiono do głosowania nad uchwałą.

Za podjęciem uchwały Nr 39/2010 Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 24/7 przy ul. Filaretów w os. Skarpa w drodze przekazania odrębnej własności lokali wraz z udziałem w gruncie głosowało 65 przedstawicieli, przeciw podjęciu 21 przedstawicieli, wstrzymało się od głosowania 7 przedstawicieli.

Uchwała w przedstawionym brzmieniu została podjęta.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie