PROTOKOŁY
z
ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”

PROTOKÓŁ
z Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 07.06.2008 r.

Na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 07.06.2008 r. obecnych było 82 przedstawicieli.

Ad. 1.

Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie otworzył Prezes Zarządu Spółdzielni – Ryszard Burski i przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Szymański.

Przewodniczący Rady Nadzorczej powitał zgromadzonych na sali: przedstawicieli, członków Rady Nadzorczej, członków Spółdzielni przysłuchujących się obradom i pracowników SM „Czuby”.

W/w stwierdził, że Zebranie Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z § 77 i 78 Statutu Spółdzielni i w związku z tym jest władne do podejmowania wiążących uchwał.

Poinformował ponadto, że zgodnie z § 80 ust. 2 Statutu Spółdzielni zebranie winno być prowadzone przez prezydium zebrania.

Zaproponował, by przystąpiono do wyboru przewodniczącego zebrania.
Na przewodniczącego zebrania zgłoszono z sali kandydatury:
– przedstawiciel z osiedla Skarpa Tadeusz Mazurek zgłosił kandydaturę Jerzego Kaczmarskiego – wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur na przewodniczącego zebrania nie zgłoszono.
Wniosek o zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego zebrania, poddano pod głosowanie i został przyjęty większością głosów, przy 4 głosach wstrzymujących się.
Obecnych na sali było 68 przedstawicieli.

Zgłoszona kandydatura Jerzego Kaczmarskiego na przewodniczącego zebrania została poddana pod głosowanie. Za wyborem w/w na przewodniczącego zebrania głosowało 63 przedstawicieli, wstrzymało się 5 przedstawicieli.
Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował zgłaszanie kandydatur na sekretarza zebrania.
Na sekretarza zebrania przedstawiciel z osiedla Łęgi Bogdan Pytka zgłosił kandydaturę Jadwigi Osiewicz – wyraziła zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur na sekretarza zebrania nie zgłoszono.

Wniosek o zamknięcie listy kandydatur na sekretarza zebrania został przyjęty, jednomyślnie – 68 za.
Kandydatura Jadwigi Osiewicz na sekretarza zebrania została poddana pod głosowanie i przyjęta jednomyślnie – 68 za.
Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował zgłaszanie kandydatur na asesorów zebrania.

Z sali zgłoszono kandydatury:
– Mariana Szalasta – wyraził zgodę na kandydowanie,
– Stanisława Robaka – wyraził zgodę na kandydowanie,
– Marka Szymańskiego – nie wyraził zgody na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.

Zgłoszony wniosek o zamknięcie listy kandydatów na asesorów zebrania został poddany pod głosowanie i przyjęty jednomyślnie.
Zgłoszone kandydatury na asesorów zebrania poddano pod głosowanie.
Za wyborem Mariana Szalasta i Stanisława Robaka na asesora zebrania głosowało 64 przedstawicieli, 1 przedstawiciel przeciw, 3 przedstawicieli wstrzymało się od głosowania.

Przewodniczący zebrania przypomniał, że w materiałach przekazanych przedstawicielom na dzisiejsze zebranie umieszczony został „Regulamin Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, który będzie podstawą dzisiejszych obrad.

W tym miejscu w protokole umieszczono Regulamin Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Przewodniczący zebrania zaproponował, by przedstawiciele w czasie obrad korzystali z zapisów i ustaleń w nim zawartych.

Ad. 2

Przewodniczący zebrania poinformował, że do Zebrania Przedstawicieli skierowano poniżej przedstawione wnioski, które nie zostały umieszczone w porządku obrad:

I – w dniu 30.10.2007 r. przez członków zamieszkałych w osiedlu „Skarpa” dot. wprowadzenia punktu w brzmieniu:

„Na podstawie art.6 ust.1-3 ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która weszła w życie 31 lipca 2007 r. Zebranie Przedstawicieli wyraża zgodę na:

  1. Zaliczenie różnic wymienionych w art.6 ust.2 pkt 1 -3 na poczet wpłat na fundusz remontowy.
  2. Zwolnienie osób, które dokonały wpłat o których mowa w art.6 ust.2 pkt 1-3 z miesięcznych wpłat na fundusz remontowy do czasu wyczerpania nadpłat (różnic) o których mowa w tych przepisach”.
Wniosek członków osiedla „Skarpa” – przedstawiony powyżej, nie może być zrealizowany przez Zebranie Przedstawicieli, gdyż – zgodnie z art.6 ust.2 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – może podjąć jedynie Walne Zgromadzenie Członków.

II – w dniu 18.03.2008 r. przez członków zamieszkałych w osiedlu „Skarpa” dot. zaskarżenia uchwały nr 13/9/2008 Rady Nadzorczej z dnia 26.02.2008 r. w sprawie rozpatrzenia odwołania członków SM „Czuby” od uchwały nr 38/2007 Rady Osiedla „Skarpa” z dnia 8.11.2007 r.

Wniosek członków osiedla „Skarpa” nie może być zrealizowany przez Zebranie Przedstawicieli, gdyż zgodnie z § 10 ust. 4 zdanie drugie Statutu,
” uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni podjęta w trybie odwoławczym jest w postępowaniu wewnątrzspóldzielczym ostateczna”.

Wobec wyczerpania drogi postępowania wewnątrzspóldzielczego zgodnie z w/w przepisami statutu, zaskarżenie dot. uchwały nr 13/9/2008 Rady Nadzorczej z dnia 26.02.2008 r. – podjętej w trybie odwoławczym, nie podlega rozpoznaniu przez Zebranie Przedstawicieli.

III – w dniu 21 stycznia 2008 r. przez członków zamieszkałych w budynkach nr 6, 8, 10 przy ulicy Watykańskiej dot. zaskarżenia uchwały nr 136/11/07 Rady Nadzorczej z dnia 20.12.07 r. w części dotyczącej planów gospodarczych osiedla „Ruta” obejmujących odpis na docieplenie budynków nr 6, 8, 10 przy ulicy Watykańskiej.

Rozpatrzenie powyższego zaskarżenia stało się bezprzedmiotowe z uwagi na fakt, że Rada Osiedla „Ruta” w dniu 28.02.2008 r. podjęła uchwałę Nr 4/2008 dot. uchylenia uchwały nr 50/2007 z dnia 18.10.2007 r. w sprawie utworzenia od 01.01.2008 r. funduszu na docieplenie budynków przy ulicy Watykańskiej.

W związku z faktem zlikwidowania przez Radę Osiedla „Ruta” składnika opłat „odpis na docieplenie”, Rada Nadzorcza w dniu 18.03.2008 r. podjęła uchwałę nr 23/8/08 w sprawie likwidacji z dniem 10.04.2008 r. składnika opłat „odpis na docieplenie” w osiedlu „Ruta” ul. Watykańska 6 8, 10.

IV – w dniu 22.04.2008 r. przez mieszkańców budynków przy ulicy Dziewanny 11, 13, 15 dot. umieszczenia w porządku obrad Zebrania Przedstawicieli punktu „podjęcie uchwały precyzującej sposób i termin pozytywnego rozwiązania problemu ubytku miejsc parkingowych w wyniku przedłużenia i modernizacji ulicy Dziewanny poprzez wskazanie miejsc i terminu budowy parkingów”

 

Wniosek nie może być zrealizowany, gdyż zgodnie z § 76 Statutu Spółdzielni uprawnieni do żądania umieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Zebrania Przedstawicieli są: Rada Nadzorcza, przynajmniej 1/10 członków Spółdzielni, 1/3 przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli, Zebrania Grup Członkowskich, obejmujących co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Spółdzielni.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach oraz o zmianie niektórych innych ustaw {Dz.U. Nr 125, poz.873}, do czasu zarejestrowania zmian statutów postanowienia dotychczasowych statutów regulujące funkcjonowanie zebrania przedstawicieli pozostają w mocy, a więc przywołany w piśmie art.83 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych {Dz.U.z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z póź. zm.}nie ma zastosowania do czasu zastąpienia w SM „Czuby” Zebrania Przedstawicieli – Walnym Zgromadzeniem.

V – w dniu 21.05.2008 r. przez mieszkańców nieruchomości 46 przy ulicy Szmaragdowej w osiedlu Widok dot. włączenia do porządku obrad Zebrania Przedstawicieli punktu dotyczącego ustalenia jednoznacznych i zgodnych z prawem zasad funkcjonowania ogrodzonego parkingu przy ulicy Szmaragdowej 46.

Wniosek złożony w dniu 21.05.2008 r. nie może być zrealizowany, gdyż zgodnie z § 76 Statutu Spółdzielni, uprawnionymi do żądania umieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Zebrania Przedstawicieli są: Rada Nadzorcza, przynajmniej 1/10 członków Spółdzielni, 1/3 przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli, Zebrania Grup Członkowskich, obejmujących co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Spółdzielni.

 

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach oraz o zmianie niektórych innych ustaw {Dz.U. Nr 125, poz.873, do czasu zarejestrowania zmian statutów postanowienia dotychczasowych statutów regulujące funkcjonowanie zebrania przedstawicieli pozostają w mocy.

VI – z dnia 23.05.2008 r. przez mieszkańców zamieszkałych w osiedlu Skarpa dot. zaskarżenia uchwały nr 39/10/2008 Rady Nadzorczej z dnia 15.05.2008 r. w sprawie odwołania członków SM „Czuby” od uchwały nr 13/2008 Rady Osiedla Skarpa z dnia 20.03.2008 r. w postępowaniu wewnątrzspóldzielczym.

Zgodnie z §10 ust.4 zdanie 2 Statutu, uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie odwoławczym jest w postępowaniu wewnątrzspóldzielczym ostateczna.
Wobec wyczerpania drogi postępowania wewnątrzspółdzielczego, zgodnie z w/w przepisami statutu wniosek nie podlega rozpoznaniu przez Zebranie Przedstawicieli.

Przewodniczący zebrania przypomniał, że porządek obrad dzisiejszego zebrania wszyscy przedstawiciele wraz z materiałami otrzymali w określonym przez Statut terminie (w § 77 ust.1). Doręczony on został za pośrednictwem pracowników Administracji Osiedla.
Pozostali członkowie zostali powiadomieni o terminie i porządku obrad zebrania poprzez ogłoszenia wywieszone na klatkach schodowych, biurze Spółdzielni, w biurach administracji osiedli i na tablicach ogłoszeń w osiedlach.

Przypomniał, że zaplanowany na dzisiejsze zebranie porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Komisji Wnioskowej, Skrutacyjnej.

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2007 r.

6. Informacja na temat sprawozdania finansowego za 2007 r. zaopiniowanego przez biegłego rewidenta.

7. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniach Przedstawicieli w dniach 26.05.2007 r. i 24.11.2007 r.

8. Informacja na temat:
a) Lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. – przeprowadzonej w dniach 15.12.2007 r. do 25.01.2008 r.
b) realizacji wniosków z lustracji problemowej przeprowadzonej w dniach 30.11.2006 r. do 12.02.2007 r. przez Krajową Radę Spółdzielczą
c) realizacji wniosków z lustracji działalności inwestycyjnej przeprowadzonej w dniach 06.02.2007 r. do 28.02.2007 r. przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami (zapytania i odpowiedzi).

10. Podjęcie uchwał dot.
– zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,
– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni,
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 r.,
– wyniku bilansowego,
– udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej SM „Czuby” za 2007 r.,
– udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” za 2007 r.,
– rozpatrzenia wniosków w związku z lustracją w SM „Czuby” w Lublinie przeprowadzoną w dniach .15.12.2007 r. do 25.01.2008 r.,
– wyrażenia zgody na zbycie działki nr 42/5 osiedle Ruta i nr 19/9 osiedle Łęgi w drodze przekazania odrębnej własności lokali wraz z udziałem w gruncie,
– wyboru przedstawiciela na IV Kongres Spółdzielczości (zwołany przez Krajową Radę Spółdzielczą),
– wyboru przedstawiciela na Walne Zgromadzenie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.

11. Rozpatrzenie odwołania członków Spółdzielni od uchwały Rady Nadzorczej:
a/ nr 98/6/2007 z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem, nr 99/7/2007 z dnia 25.09.2007 r. w sprawie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nr 136/11/2007 z dnia 20.12.2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2008 r. (członka zam. w Osiedlu „Łęgi),
b/ nr 121/8/2007 z dnia 20.11.2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 98/6/2007 Rady Nadzorczej z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem (członków zam. w osiedlu „Widok” i „Błonie”).

12. Przyjęcie zgłoszonych w toku zebrania wniosków.

13. Rozpatrzenie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej o wykluczeniu ze Spółdzielni.

14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący zebrania zwrócił się z zapytaniem – czy do przedstawionego powyżej porządku obrad są uwagi lub propozycje zmian, poza zmianą kolejności realizacji punktów, w których rozpatrywane będą odwołania.

Poinformował, że członkowie Spółdzielni, którzy złożyli odwołania od uchwał Rady Nadzorczej ujętych w punkcie 11 porządku obrad Zebrania Przedstawicieli – zostali zaproszeni na zebranie na godz. 12.30 , członkowie, którzy złożyli odwołania od uchwał o wykluczeniu ujętych w punkcie 13 porządku obrad Zebrania Przedstawicieli – zostali zaproszeni na zebranie na godz. 13.00.

Halina Sadurska – przedstawiciel z osiedla Ruta, do porządku obrad zebrania zgłosiła wniosek:
„Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 42/5 osiedla Ruta i nr 19/9 osiedla Łęgi w drodze przekazania odrębnej własności lokali wraz z udziałem w gruncie – zaplanowaną do podjęcia w punkcie 10 porządku obrad – rozdzielić na dwie odrębne uchwały, tak by można było przeprowadzić odrębne głosowanie nad wyrażeniem zgody na zbycie działki w osiedlu Ruta i odrębne nad zbyciem działki w osiedlu Łęgi”.
Zwróciła się z prośbą do przewodniczącego zebrania, by uzasadnienie do przedstawionego wniosku w jej imieniu przedstawił Zbigniew Dyguś – przedstawiciel osiedla Ruta w Radzie Nadzorczej, nie będący przedstawicielem na Zebranie Przedstawicieli .

Przewodniczący zebrania wyjaśnił, że w tej chwili nie jest istotnym uzasadnienie do zgłoszonego wniosku, istotnym jest czy przedstawiciele wyrażają zgodę na głosowanie dwóch uchwał w sprawie zbycia działek, zamiast jednej.

Innych uwag ani propozycji zmian do porządku obrad nie zgłoszono.

Przewodniczący zebrania wniosek zgłoszony przez Halinę Sadurską dot. podjęcia dwóch uchwał o wyrażeniu zgody na zbycie działek tj. odrębnej dla osiedla Ruta i odrębnej dla osiedla Łęgi poddał pod głosowanie.

Za umieszczeniem w porządku obrad w punkcie 10 uchwał w brzmieniu:
– wyrażenia zgody na zbycie działki nr 42/5 osiedle Ruta w drodze przekazania odrębnej własności lokali wraz z udziałem w gruncie.
– wyrażenia zgody na zbycie działki nr 19/9 osiedla Łęgi w drodze przekazania odrębnej własności lokali wraz z udziałem w gruncie
głosowało 48 przedstawicieli, wstrzymało się od głosowania 17 przedstawicieli.

Za przyjęciem porządku obrad Zebrania Przedstawicieli w brzmieniu przedstawionym poniżej głosowało 68 przedstawicieli, 2 przedstawicieli wstrzymało się od głosowania.

1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Komisji Wnioskowej, Skrutacyjnej.

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2007 r.

6. Informacja na temat sprawozdania finansowego za 2007 r. zaopiniowanego przez biegłego rewidenta.

7. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniach Przedstawicieli w dniach 26.05.2007 r. i 24.11.2007 r.

8. Informacja na temat:
a) Lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. – przeprowadzonej w dniach 15.12.2007 r. do 25.01.2008 r.
b) realizacji wniosków z lustracji problemowej przeprowadzonej w dniach 30.11.2006 r. do 12.02.2007 r. przez Krajową Radę Spółdzielczą
c) realizacji wniosków z lustracji działalności inwestycyjnej przeprowadzonej w dniach 06.02.2007 r. do 28.02.2007 r. przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami (zapytania i odpowiedzi).

10. Podjęcie uchwał dot.
– zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,
– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni,
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 r.,
– wyniku bilansowego,
– udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej SM „Czuby” za 2007 r.,
– udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” za 2007 r.,
– rozpatrzenia wniosków w związku z lustracją w SM „Czuby” w Lublinie przeprowadzoną w dniach .15.12.2007 r. do 25.01.2008 r.,
– wyrażenia zgody na zbycie działki nr 42/5 osiedle Ruta w drodze przekazania odrębnej własności lokali wraz z udziałem w gruncie.
– wyrażenia zgody na zbycie działki nr 19/9 osiedla Łęgi w drodze przekazania odrębnej własności lokali wraz z udziałem w gruncie
– wyboru przedstawiciela na IV Kongres Spółdzielczości (zwołany przez Krajową Radę Spółdzielczą),
– wyboru przedstawiciela na Walne Zgromadzenie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.

11. Rozpatrzenie odwołania członków Spółdzielni od uchwały Rady Nadzorczej:
a/ nr 98/6/2007 z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem, nr 99/7/2007 z dnia 25.09.2007 r. w sprawie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nr 136/11/2007 z dnia 20.12.2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2008 r. (członka zam. w Osiedlu „Łęgi),
b/ nr 121/8/2007 z dnia 20.11.2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 98/6/2007 Rady Nadzorczej z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem (członków zam. w osiedlu „Widok” i „Błonie”).

12. Przyjęcie zgłoszonych w toku zebrania wniosków.

13. Rozpatrzenie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej o wykluczeniu ze Spółdzielni.

14. Zamknięcie obrad.

Obecnych na sali było 73 przedstawicieli.

Ad. 3
Przewodniczący zebrania przypomniał, że zgodnie z § 9 Regulaminu Zebrania Przedstawicieli należy wybrać Komisję Wnioskową w składzie od 3-5 osób. Zadaniem komisji jest rozpatrzenie pod względem formalnym i rzeczowym zgłoszonych wniosków i przedłożenie ich Zebraniu Przedstawicieli do uchwalenia.

Do Komisji Wnioskowej zgłoszono następujące kandydatury:

– Pawła Kępy – przedstawiciela z Osiedla „Widok” – wyraził zgodę na kandydowanie,
– Haliny Fabisiak – przedstawiciela z Osiedla „Łęgi” – wyraziła zgodę na kandydowanie,
– Edmunda Saka – przedstawiciela z Osiedla „Ruta” – wyraził zgodę na kandydowanie.

Wniosek o zamknięcie listy kandydatów do Komisji Wnioskowej został przyjęty jednogłośnie – 68 przedstawicieli głosowało za jego przyjęciem.

Zgłoszone kandydatury do Komisji Wnioskowej zostały poddane pod głosowanie.
Za powołaniem do Komisji Wnioskowej Pawła Kępy, Haliny Fabisiak i Edmunda Saka głosowało 68 przedstawicieli (jednomyślnie).

Przewodniczący zebrania przypomniał, że zgodnie z § 9 Regulaminu Zebrania Przedstawicieli należy wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie 3-5 osób, której zadaniem jest sprawdzić, czy listy obecności przedstawicieli są kompletne, zbadanie ważności mandatów oraz dokonanie obliczeń wyników głosowania i innych czynności technicznych związanych z przebiegiem obrad.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury:

– Michała Kołczewskiego – przedstawiciela z Osiedla „Łęgi” – wyraził zgodę na kandydowanie,
– Janiny Samborskiej – przedstawiciela z Osiedla „Błonie ” – wyraziła zgodę na kandydowanie,
– Ryszarda Dudę – przedstawiciela z Osiedla „Skarpa” – wyraził zgodę na kandydowanie,
– Grażyny Kasprzak – przedstawiciela z Osiedla „Poręba” – nie wyraziła zgody na kandydowanie
– Elżbiety Ożóg – przedstawiciela z Osiedla „Poręba” – wyraziła zgodę na kandydowanie.

Zgłoszony wniosek o zamknięcie listy kandydatów do Komisji Skrutacyjnej został przyjęty jednomyślnie – 68 za.

Zgłoszony wniosek o przeprowadzenie jednego głosowania nad wyborem całego składu komisji, został przyjęty jednomyślnie – 68 za.

Zgłoszone kandydatury do Komisji Skrutacyjnej zostały poddane pod głosowanie. Za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w składzie: Michał Kołczewski, Janina Samborska, Ryszard Duda i Elżbieta Ożóg, głosowało 68 przedstawicieli, 1 przedstawiciel wstrzymał się od głosowania.

Ad. 4, 5, 6, 7, 8

Przewodniczący zebrania przypomniał, że Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2007 przedstawiane było na zebraniach grup członkowskich oraz przesłane z materiałami na zebranie wszystkim przedstawicielom. Zamieszczone zostało również na stronie internetowej Spółdzielni.

Paweł Kępa – przedstawiciel osiedla „Widok” – zgłosił wniosek by realizacja punktów porządku obrad od 4 do 8 tj:
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2007 r.
6. Informacja na temat sprawozdania finansowego za 2007 r. zaopiniowanego przez biegłego rewidenta
7. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli w dniach 26.05.2007 r. i 24.11.2007 r.
8 Informacja na temat :
a/ Lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. przeprowadzonej w dniach 15.12.2007 r. do 25.01.2008 r.
b/ realizacji wniosków z lustracji problemowej przeprowadzonej w dniach 30.11.2006 r. do 12.02.2007 r. przez Krajową Radę Spółdzielczą,
c/ realizacja wniosków z lustracji działalności inwestycyjnej przeprowadzonej w dniach 06.023.2007 r. do 28.02.2007 r. przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.

odbyła się w sposób następujący:

Przedstawiciele na Zebranie Przedstawicieli w materiałach na zebranie otrzymali na piśmie poniżej przedstawione materiały do realizacji tych punktów:

– do punktu 4:
– w tym miejscu w protokole umieszczono sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za rok 2007

oraz:

Lublin, dnia 13.05.2008 r.

STANOWISKO
RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ABSOLUTORIUM
DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA 2007 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie po dokonanej ocenie pracy Członków Zarządu za poszczególne kwartały roku 2007, analizie wniosków zawartych w raporcie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2007, analizie wyników i wniosków zawartych w protokole z lustracji przeprowadzonej w dniach 15.12 2007 do 25.01.2008 r., analizie wniosków zawartych w protokołach z przeprowadzonych kontroli przez PKO BP IV Oddział w Lublinie, zapoznaniu się z postanowieniem Prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie nieprawidłowości i nadużyć Zarządu, oraz analizie wniosków zgłoszonych na zebraniach grup członkowskich – zgłasza wniosek o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za rok 2007.

– do punktu 5:
– w tym miejscu w protokole umieszczono sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za 2007 r.

– do punktu 6:
– w tym miejscu w protokole umieszczono opinię niezależnego biegłego rewidenta dla Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie,
– w tym miejscu w protokole umieszczono skróconą informację finansową Spółdzielni za 2007 r.
– uchwała nr 30/11/08 Rady Nadzorczej Spółdzielni:

UCHWAŁA NR 30/11/08
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 08.04.2008

w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2007 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 2 lit.a / i pkt 7 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd SM „CZUBY” sprawozdaniem finansowym, rachunkiem wyników, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz zestawieniem zmian w kapitale /funduszu/ własnym za 2007 r. – uchwala co następuje:

§1

Pozytywnie ocenia roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z;
1. Bilansu Spółdzielni za 2007 r. który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 431 479 078,52 złotych.
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2007 wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 2 100 111,88 zł.
3. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący stan środków na dzień 31.12.2007 r. – 9711378,91 złotych.
4. Zestawienie zmian w kapitale /funduszu/ własnym.

§2

Niniejszą uchwałę Rada Nadzorcza postanowiła przedłożyć zgodnie z § 87 ust. 1 pkt 7 Statutu – Zebraniu Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

– do punktu 7.

INFORMACJA
o realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniu Przedstawicieli Członków Spółdzielni
Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w dniu 26.05.2007 r.

Lp.

Treść wniosku

Realizacja

1.

Zebranie Przedstawicieli SM „Czuby” zobowiązuje Zarząd i Radę Nadzorczą Spółdzielni do stanowczego negocjowania z Prezydentem Miasta Lublin – warunków funkcjonowania osiedli i przeciwstawiania się zwłaszcza:
1/ Utrzymywania przez osiedla SM „Czuby” dróg osiedlowych. Po wielokrotnych rozmowach z Dyrektorem Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta Lublin oraz sporządzeniu wymaganej dokumentacji, w dniu 26.09.2007r. Spółdzielnia przekazała do Wydziału Dróg i Mostów Urzędu Miasta Lublin dokumentację 26 ulic w naszych osiedlach, a leżących na gruntach miejskich. Do dnia dzisiejszego, mimo naszych interwencji nie uzyskaliśmy potwierdzenia przyjęcia ulic. Aktualnie Wydział informuje, iż trwa procedura przejęcia zarządu tymi drogami.
2/ W otwartych osiedlach SM „Czuby” grodzenia obiektów wspólnych dewastujących w okresie budowy infrastrukturę osiedli w obrębie późniejszym funkcjonujących nie na zasadzie partnerstwa, a układ wybrańców i reszta Brak prawnego i merytorycznego uzasadnienia wniosku.
Zarząd Spółdzielni może działać jedynie w ramach obowiązującego prawa, a zgodnie z Ustawą Prawo budowlane, ogrodzenia od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych wymagają zgłoszenia właściwemu organowi. Organ może wnieść sprzeciw tylko w dwu enumeratywnie wymienionych przypadkach t.j. jeśli zgłoszenie dotyczy robót objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia lub jest sprzeczne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub innych przepisów.
Zatem jeśli inwestor nie otrzyma sprzeciwu, to w myśl ogólnej zasady prawa „co nie jest zabronione, jest dozwolone” może ogrodzenie wykonać niezależnie od odczuć lub życzeń społeczności osiedlowej. Spółdzielnia jako zarządca nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania takiej inwestycji może być stroną postępowania, jednak trzeba się tu liczyć z koniecznością wpłacenia kaucji na poczet odszkodowania dla inwestora w przypadku bezzasadności protestu. W okresie od ostatniego Zgromadzenia Przedstawicieli Członków SM Czuby nie było konieczności oprotestowania pozwolenia na budowę innych inwestorów.
3/ Braku jakiegokolwiek starania o działki Gminy Lublin /sprzątanie, odśnieżanie?, lub sprzedane przez Gminę Lublin pod pewnymi warunkami bez egzekwowania tych warunków /np. działka z rozpoczętą budową pływalni w Osiedlu „Ruta”/.
4/ Zaniechanie rozpoczętych inwestycji /np. druga nitka wiaduktu ul. Filaretów między osiedlami „Widok” i „Górki”/, lub nie rozpoczętych /np. trasa zielona przy torach kolejowych i osiedli „Widok”, „Poręba” i „Górki:/, co już powoduje znaczące nasilenie ruchu w Al. Jana Pawła II. Zarząd w rozmowach z władzami miasta porusza sprawę zaniechanych inwestycji, jednakże podstawowym problemem jest brak środków finansowych na ogromny zakres inwestycji komunalnych, co wymusza etapowanie robót.
5/ Korygowanie działań inwestycyjnych SM „Czuby” z pozostałymi Spółdzielniami i wspólnotami oraz Urzędem Miasta Lublin, również w zakresie planowania i wykorzystania środków unijnych. Spółdzielnia uzgadnia swoje inwestycje z władzami miasta. Współdziała też z Zarządem LSM w zakresie możliwości finansowania ze środków unijnych.
Wg uzyskanych informacji, spółdzielnie mieszkaniowe nie są beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego, umożliwiającego dofinansowanie środkami UE.
6/ Nie zabudowywanie i nie zezwalanie na zabudowę w sąsiedztwie bloków zamieszkałych przez mieszkańców SM „Czuby” placówek handlowo – usługowych jak: „Stokrotka” w Osiedlu „Błonie”. Realizacja jak przy punkcie 2.
7/ Nie zezwalanie na sytuowanie parkingów samochodowych służących nie mieszkańcom a kupującym- klientom /dotyczy to ul. Kawaleryjskiej 6, 8, 14,16, 18/. Parkingi sytuowane przy drogach publicznych (w pasie drogowym) są parkingami ogólnomiejskimi. Nie ma też prawnej możliwości ograniczenia dostępu do parkingów na naszych osiedlach, bez ich grodzenia – a przeciwko takiemu rozwiązaniu są nasi członkowie (patrz punkt 2).
8/ Wstrzymać przekazanie ul. Kawaleryjskiej miastu, wjazd od Armii Krajowej, gdyż to otworzy drogę budowlaną starającym się o budowę z tytułu prywatnego czy Urzędu Miasta. Ulica Kawaleryjska leży na terenie miejskim i w ramach porządkowania spraw formalnych dotyczących ulic osiedlowych (patrz punkt 1), została również przekazana w zarząd Gminy Lublin.

2.

Wniosek, by na przyszłych Zebraniach Przedstawicieli – punkty porządku obrad, w którym uczestniczą zaproszone osoby były umieszczane na początku porządku obrad, tj. tuż za sprawozdaniami finansowymi. Wniosek będzie realizowany w sposób następujący:
– umieszczone w porządku obrad Zebrania Przedstawicieli punkty dot. rozpatrzenia odwołań od uchwał Rady Nadzorczej realizowane będą zgodnie z godziną podaną na zawiadomieniu, bez względu na to, który z punktów porządku obrad jest rozpatrywany w w/w godzinie.
Prezydium zebrania zarządzi przerwę na czas rozpatrzenia odwołań, a następnie będzie kontynuować rozpatrywanie przerwanego punktu.

Uwaga: na Zebraniu Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie podjęto uchwałę w sprawie przerwy w obradach.
Komisja Wnioskowa nie przedstawiła wniosków pod głosowanie.

do punktu 8:

A/

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W LUBLINIE
20-601 Lublin, ul. T. Zana 38 tel./fax 081- 525-91-49

Lublin, dnia 14 lutego 2008 r.

Zarząd i Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Czuby”
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

W wyniku zawartej w dniu 10 grudnia 2007 r. umowy pomiędzy Regionalnym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie a Spółdzielnią Mieszkaniową „Czuby” w Lublinie, w okresie od 15 grudnia 2007 r. do 25 stycznia 2008 r. została przeprowadzona przez Związek lustracja częściowa obejmująca prowadzoną przez Spółdzielnię działalność inwestycyjną za okres od l stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

Ustalenia lustracji zawarte w protokóle wynikają z faktów zawartych w dokumentach przedłożonych lustratorowi oraz wyjaśnień złożonych przez Członków Zarządu i pracowników Spółdzielni.

Lustrator sporządził protokół lustracji, który został bez zastrzeżeń podpisany przez Członków Zarządu i głównego księgowego Spółdzielni w dniu 30 stycznia 2008 r.
Po zapoznaniu się z ustaleniami lustracji zawartymi w protokóle, Regionalny Związek działając na podstawie art. 93 § la ustaw}’ Prawo spółdzielcze przekazuje Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie poniższe wnioski polustracyjne:

1. Dostosować do obowiązującego Statutu Regulamin rozliczania kosztów zadań inwestycyjnych realizowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Czuby” w zakresie terminu ostatecznego rozliczenia inwestycji i ustalenia wysokości wkładów.

2. Doprowadzić do przekazania Gminie Lublin ul. Topazowej (zadanie 7 c.d.e etap II budynki przy ul. Bursztynowej 23 i 25).

Związek Rewizyjny przypomina, iż stosownie do postanowień § 21 ust. 4 Instrukcji w sprawie lustracji organizacji spółdzielczych zatwierdzonej uchwałą Nr 16 Zgromadzenia Ogólnego KRS z dnia 15.12.2005 r., Zarząd Spółdzielni obowiązany jest zamieścić w porządku obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli Członków informację o powyższych wnioskach polustracyjnych.

Stosownie do art. 93 § 1 b, § 2 i § 4 ustawy Prawo spółdzielcze, Zarząd Spółdzielni obowiązany jest corocznie przekazywać Związkowi Rewizyjnemu i Zebraniu Przedstawicieli Członków informację o realizacji wniosków polustracyjnych. Ponadto na żądanie członka Spółdzielni, Zarząd jest obowiązany udostępnić mu do wglądu protokół lustracji, wnioski polustracyjne oraz informacje o ich realizacji.

Wnioski z przeprowadzonej lustracji przedstawia Walnemu Zgromadzeniu (ZPCz) Rada Nadzorcza Waszej Spółdzielni.

Projekt

UCHWAŁA Nr         /2008

Zebrania Przedstawicieli
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……… r.

w sprawie:
rozpatrzenia wniosków w związku z lustracją częściową Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie przeprowadzoną w dniach od 15.12.2007 r. do 25.01.2008 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz. U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 r. z późn. zmianami) oraz § 75 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjąć wnioski polustracyjne Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, opracowane na podstawie protokołu z lustracji częściowej obejmującej działalność inwestycyjną Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, przeprowadzonej w dniach od 15.12.2007 r. do 25.01.2008 r.

§ 2

Realizację przyjętych wniosków powierzyć odpowiednim organom statutowym Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


STANOWISKO
RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE WNIOSKÓW

Rada Nadzorcza zgodnie z kompetencjami zapisanymi w § 87 Statutu Spółdzielni na posiedzeniu w dniu 18.03.2007 r. przeanalizowała wnioski i wyraziła opinię co do sposobu ich załatwienia:
proponuje by Zebranie Przedstawicieli przyjęło wnioski polustracyjne.

B/

INFORMACJA

o realizacji wniosków z lustracji przeprowadzonej w Spółdzielni Mieszkaniowej
„Czuby” w Lublinie w dniach od 30 listopada 2006 r. do 12 lutego 2007 r.

Lp.

Treść wniosku

Realizacja

1.

Rozważyć jeszcze raz problem nowelizacji Statutu Spółdzielni, zmierzającej do bardziej precyzyjnego określenia kompetencji pomiędzy Radą Nadzorcza Spółdzielni a Radami Osiedli Zwołane na dzień 24.11.2007 r. Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – w celu dokonania zmian statutu, podjęło uchwałę o przerwaniu obrad w części dotyczącej uchwalenia zmian do czasu ogłoszenia przez Trybunał Konstytucyjny wyroku w sprawie wniosku grupy posłów na Sejm RP VI kadencji o zbadanie zgodności niektórych postanowień ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

2.

Przestrzegać zasady obowiązującej w Spółdzielni, że warunkiem wyłonienia wykonawcy robót remontowo-budowlanych jest przetarg. Uchwała Rady Osiedla wymieniająca wykonawcę robót nie może stanowić dla Zarządu Spółdzielni podstawy do zaangażowania tego wykonawcy do wykonania robót. Wniosek jest na bieżąco realizowany.
Wykonawcy robót remontowo-budowlanych są wyłaniani wyłącznie w postępowaniu przetargowym – zgodnie z obowiązującym w Sp-ni regulaminem przetargów.

3.

Wystąpić do Firmy „Amibex” o dokonanie zmiany zapisu ekspertyzy w rozdziale III – „Opis stanu istniejącego” zgodnie z ustaleniem stanu faktycznego zawartego w opinii technicznej z 1999 r. opracowanej przez Pana Andrzeja Dąbrowskiego. Wniosek zrealizowany.
Zarząd S.M. CZUBY wystąpił w tej sprawie do firmy AMIBEX pismem z dnia 8.03.2007 r. Firma AMIBEX odmówiła takiej zmiany, gdyż pominięcie modyfikacji materiałowej w części ścian konstrukcyjnych mieściło się poza obrębem zleconych przez Spółdzielnię czynów i nie miało żadnego znaczenia na wynik ekspertyzy, tj. oszacowanie kosztów wad i usterek w lokalach.
Powyższe zostało potwierdzone również przez Prokuraturę Rejonową w Krasnystawie w postanowieniu z dnia 11.06.2007 r. o umorzeniu śledztwa m.in. w tej sprawie.

4.

Uregulować sprawę złożenia opracowanej ekspertyzy z siedmiodniowym opóźnieniem. Wniosek zrealizowano.
Sprawa została uregulowana, bowiem przekazanie ekspertyzy technicznej nastąpiło na podstawie protokółu zdawczo-odbiorczego w terminie zgodnym z zawartą umową. Natomiast pismo o tym informujące AMIBEX złożył do Spółdzielni 8 dni później.

C/

INFORMACJA
na temat realizacji wniosków polustracyjnych z lustracji
działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
przeprowadzonej w dniach 06.02.2007 – 28.02.2007

Lp.

Treść wniosku

Realizacja

1.

Dopilnować terminowego usunięcia usterek wyszczególnionych w Załączniku Nr 2 do protokołu odbioru budynku Nr 1 os. Widok zadanie 9; 10. Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 usterki wymienione w punktach 9 b; 9 c; 9 g /roboty zewnętrzne / należało usunąć do 15.04.2007 r., w pozostałym zakresie do 10.02.2007 r.
Protokołem z dnia 14.02.2007 r. odebrano usunięcie usterek poza pozycjami 6 i 10, których ze względu na temperatury usunąć nie było można. – wyznaczono następny termin do dnia 30.03.2007 r. Usterki z pozycji 9 b; 9 c, 9g oraz 6 i 10 usunięto terminowo.
Odebrano je końcowym protokołem z dnia 14.05.2007 r.

2.

Dokonać ostatecznego rozliczenia budowy budynków mieszkalnych Nr 2 i 4 w Osiedlu Widok II zad. 7 cde etap 2 w terminie określonym w Statucie Spółdzielni. Zgodnie z § 13 ust.2 i 3 Statutu Spółdzielni rozliczenie kosztów budowy lokali winno być dokonane w terminie 6 miesięcy po zakończeniu inwestycji.
Rozliczenie nakładów poniesionych na realizację zadania – budynków Nr 2 i 4 zostało zatwierdzone uchwałą nr 59/11/07 Radę Nadzorczą w dniu 19.06.2007 r.
Pozwolenie na użytkowanie ostatniego budynku – 2 c, uzyskano 19.12.2006 r.

3.

Doprowadzić do sfinalizowania sprawy niedokończonej budowy Pawilonów U1 i U2 przy ul. Watykańskiej 8, 10. Na ogłoszone przez Spółdzielnię w dniach: 04.09.2006 r., 27.09.2006 r. i 28.12.2006 r. przetargi nieograniczone na sprzedaż istniejącej zabudowy i uzyskanie po jej dokończeniu prawa odrębnej własności nie wpłynęła żadna oferta. Rozstrzygnięcie przyniósł ogłoszony na dzień 25.07.2007 r. przetarg w wyniku, którego zawarto akt notarialny sprzedaży prawa wieczystego
użytkowania działki nr 52/14 za kwotę 356.025 zł + VAT, przy cenie wywoławczej 228.000 zł + VAT.

– każdy z przedstawicieli miał możliwość zapoznania się z ich treścią. Nie ma więc potrzeby odczytywania tych informacji . Pytania na ich temat można będzie zgłaszać w punkcie 9 „Dyskusja nad sprawozdaniami”. Zaproponował, by przedstawiciele poprzez głosowanie uznali, że materiały na temat spraw ujętych w punktach. od 4 do 8 zostały przedłożone i w ten sposób zostaną zrealizowane te punkty porządku obrad.

Przewodniczący zebrania wniosek zgłoszony przez Pawła Kępę, poddał pod głosowanie.
– za nie czytaniem i uznaniem, że Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2007 r. zostało przedłożone – głosowało 67 przedstawicieli, przeciw 1 przedstawiciel, wstrzymał się od głosowania 1 przedstawiciel,
– za nie czytaniem i uznaniem, że Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2007 r. zostało przedłożone głosowało 67 przedstawicieli, przeciw 1 przedstawiciel, wstrzymującym się od głosowania.
– za nie czytaniem i uznaniem, że Informacja na temat sprawozdania finansowego za 2007 r. zaopiniowanego przez biegłego rewidenta została przedłożona głosowało 67 przedstawicieli, przeciw 1 przedstawiciel, wstrzymał się od głosowania 1 przedstawiciel.

– za nie czytaniem i uznaniem, że Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniach Przedstawicieli w dniach 26.05.2007 r. i 24.11.2007 r. została przedłożona głosowało 57 przedstawicieli, przeciw 3 przedstawicieli, wstrzymał się od głosowania 5 przedstawicieli

– za nie czytaniem i uznaniem, że Informacja na temat:
a/ Lustracji działalności inwestycyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. przeprowadzonej w dniach 15.12.2007 r. do 25.01.2009 r. została przedłożona głosowało 58 przedstawicieli, przeciw 4 przedstawicieli, wstrzymało się od głosowania 5 przedstawicieli.

b/ realizacji wniosków z lustracji problemowej przeprowadzonej w dniach 30.11.2006 r. do 12.02.2007 r. przez Krajową Radę Spółdzielczą została przedłożona głosowało 58 przedstawicieli, przeciw 4 przedstawicieli, wstrzymało się od głosowania 5 przedstawicieli

c/ realizacji wniosków z lustracji działalności inwestycyjnej przeprowadzonej w dniach 06.02.2007 r. do 28.02.2007 r. przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, została przedłożone głosowało 58 przedstawicieli, przeciw 4 przedstawicieli, wstrzymał się od głosowania 5 przedstawicieli.

Punkty porządku obrad od 4 do 8 w związku z powyższym zostały zrealizowane.

Ad. 9
Tadeusz Jasica – przedstawiciel z osiedla „Poręba” – odnosząc się do sprawozdania Zarządu z działalności za 2007 r. stwierdził, że jego zdaniem sprawozdanie nie jest rzetelne, gdyż:
– na stronie 13 w pkt 9 – nadwyżka przychodów – eksploatacja + 825.221,81 zł a na stronie 14 w pozycji wynik przychodu nad kosztami eksploatacji podany jest 1.528.713 zł . Co się stało z kwotą 703.000 zł?
– biegły rewident wskazuje rachunek zysków i strat 1.850.644,23 zł a w projekcie uchwały, którą należy podjąć w dniu dzisiejszym, w § 1 ust.2 wykazana jest kwota 2.100.111,88 zł

Takich nierzetelności widzi więcej. Prosi o udzielenie przez Zarząd odpowiedzi na poniższe pytania:- od jakiej działalności Spółdzielnia uzyskała nadwyżkę wpływów nad kosztami, od której naliczony jest podatek dochodowy w wysokości 414.295,94 zł ?

Kwota naliczonego podatku jego zdaniem nie jest właściwa, bo zgodnie z podanymi liczbami podatek powinien być naliczony od kwoty 2.180.000 zł

W sprawozdaniu znów jest to inna liczba i nigdzie znaleźć nie można z czego ona wynika. Za podawanie nieprawidłowych informacji członkom Spółdzielni odpowiedzialny jest Zarząd i może ponieść za takie działania sankcje karne.

Zastępca prezesa ds. finansowych – odpowiadając na pytania zgłoszone przez Tadeusza Jasicę wyjaśnił:
– na podstawie jakich przepisów rozliczają się Spółdzielnie Mieszkaniowe z budżetem – Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych,
– która z działalności Spółdzielni zostały opodatkowana a która nie,
– jaka kwota w sprawozdaniu stanowi podstawę od której został naliczony podatek,
– jakie kwoty podatku odprowadzała Spółdzielnia w poszczególnych miesiącach.
W ocenie Zarządu Spółdzielni nie ma podstaw do podważania prawidłowości przedłożonych rozliczeń, co potwierdziły przeprowadzone w Spółdzielni kontrole zewnętrzne.

Prezes Zarządu uzupełniając wypowiedź zastępcy prezesa wyjaśnił, że podstawą do ustalenia podanych w sprawozdaniu liczb – kwot, stanowiły materiały źródłowe, które to kontrolowane były przez Bank, Urząd Skarbowy, biegłego rewidenta oraz Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych. Nie może być więc mowy o ich nierzetelności. Ponadto na wniosek niektórych członków prowadzone były przez Prokuraturę w SM „Czuby” postępowania sprawdzające zawarte we wnioskach członków zarzuty.
Wszystkie postępowania zostały umorzone

Tadeusz Jasica stwierdził, że nie chodziło mu o taką informację, jaką przedstawili członkowie Zarządu, to wszystko jest zawarte w Ustawie o podatku dochodowym.
Chodziło mu o wskazanie źródeł przychodów i takiej informacji nie otrzymał.
Spółdzielnia według jego wiedzy zwolniona jest z podatku, tam gdzie dot. funduszy statutowych, gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Chciał wiedzieć z jakiego powodu Spółdzielnia zapłaciła tak dużą kwotę. Jego zdaniem to nic nie ma wspólnego z mieniem Spółdzielni. Nie mówił, że jakaś z liczb w sprawozdaniu jest fałszywa, mówił że nierzetelnie w sprawozdaniu przedstawione są liczby – to jest wielka różnica. Odczytał Art. 17 Ustawy o podatku dochodowym z 1992 r.

Zastępca prezesa ds. finansowych ponownie wyjaśnił: jakie rodzaje działalności prowadzonej przez Spółdzielnię podlegają opodatkowaniu i od jakiej kwoty został naliczony podatek.

Przewodniczący zebrania poinformował, że w tym momencie dyskusja została zakończona.

Ad. 10
Przewodniczący poinformował, że w tym punkcie porządku obrad jest do podjęcia 36 uchwał, których projekty zgodnie z § 78 ust. 4 Statutu Spółdzielni, zostały przesłane przedstawicielom w komplecie materiałów na zebranie.
Przypomniał, że głosowanie nad uchwałami odbywa się jawnie, z wyjątkiem głosowania o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ich odwołaniu.
Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Głosowanie tajne w innych sprawach można zarządzić na życzenie 1/5 liczby członków obecnych na zebraniu.

Przewodniczący zebrania wniósł o podjęcie uchwały Nr 1/2008 Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie z dnia 07.06.2008 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2007 r.

UCHWAŁA Nr 1/2008
Zebrania Przedstawicieli
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 07.06.2008 r.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2007 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity – Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz § 75 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Zebranie Przedstawicieli Członków uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2007 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwrócił się z zapytaniem, kto z przedstawicieli jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu.

Za podjęciem uchwały Nr 1/2007 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 07.06.2008 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 r. głosowało 64 przedstawicieli, przeciw – 1 przedstawiciel, wstrzymało się od głosu – 10 przedstawicieli.

Uchwała w przedstawionym brzmieniu została podjęta.

Przewodniczący zebrania wniósł o podjęcie uchwały Nr 2/2008 Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie z dnia 07.06.2008 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w 2007 r.

UCHWAŁA Nr 2/2008
Zebrania Przedstawicieli
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 07.06.2008 r.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2007 rok.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz § 75 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Zebranie Przedstawicieli Członków uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z działalności Zarządu za 2007 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwrócił się z zapytaniem, kto z przedstawicieli jest za przyjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu.

Za podjęciem uchwały Nr 2/2008 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby w Lublinie z dnia 07.06.2008 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w 2007 r. głosowało 68 przedstawicieli, przeciw – 5 przedstawicieli, wstrzymało się od głosu – 7 przedstawicieli.

Uchwała w przedstawionym brzmieniu została podjęta.

Przewodniczący zebrania wniósł o podjęcie uchwały Nr 3/2008 Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie z dnia 07.06.2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2007 r.

Uchwała Nr 3/2008
Zebrania Przedstawicieli Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 07.06. 2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2007 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz.U. Nr l88, poz. 1848 z 2003r z późn. zmianami) oraz § 75 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności za rok 2007 bilansem, rachunkiem wyników, przepływem środków pieniężnych oraz zestawieniem zmian w kapitale/ funduszy/ własnych za 2007 r. pozytywną opinią biegłego rewidenta z firmy „Baster – Audytor” – Zebranie Przedstawicieli Członków uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe spółdzielni składające się:
1. Bilansu Spółdzielni za rok obrotowy 2007, które zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 431 479 078,52 złotych.
2. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2007 wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 2 100 111,88 zło tych
3. Rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2007 wykazujący stan środków na dzień 31.12.2007r. w kwocie 9 711 378,91 złotych.
4. Zestawienia zmian w kapitale /funduszu / własnym za rok obrotowy 2007

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwrócił się z zapytaniem, kto z przedstawicieli jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu.

Za podjęciem uchwały Nr 3/2008 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2007 r. głosowało 65 przedstawicieli, przeciw – 1 przedstawiciel, wstrzymało się od głosu – 8 przedstawicieli.

Uchwała w przedstawionym brzmieniu została podjęta.

Przewodniczący zebrania przypomniał, że przedstawiciele w dniu dzisiejszym wraz z mandatem otrzymali opinię – stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie uchwały w sprawie zasad podziału wyniku bilansowego za 2007 r. w brzmieniu:

STANOWISKO
RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE PODIAŁU NADWYŻKI
BILANSOWEJ ZA 2007 R.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 13.05.2008 r. po zapoznaniu się przedstawioną przez Zarząd Spółdzielni propozycją projektu uchwały dla Zebrania Przedstawicieli w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2007 r. – postanawia pozytywnie ocenić zaproponowany podział nadwyżki i w formie opinii dla Przedstawicieli wnosi ojej przyjęcie zgodnie z § 87 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółdzielni

Przewodniczący zebrania wniósł o podjęcie uchwały Nr 4/2008 Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie z dnia 07.06.2008 r. w sprawie zasad podziału nadwyżki bilansowej za 2007 r.

UCHWAŁA NR 4/2008
Zebrania Przedstawicieli Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 07.06.2008 r.

w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2007 r.

Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze /Dz.U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 późniejszymi zmianami/ i §75 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni uchwala, co następuje:

§1

Ustala się następujące zasady podziału wyniku finansowego za 2007 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.
1. Ujemny wynik na działalności eksploatacyjnej nieruchomości osiedli doliczyć do kosztów działalności danej nieruchomości w roku następnym.
2. Dodatni wynik na działalności eksploatacyjnej nieruchomości osiedli przenieść na przychody działalności eksploatacyjnej danej nieruchomości w roku następnym.
3. Dodatni wynik na pozostałej działalności osiedli za rok 2007 przenieść na fundusz określony przez Radę danego Osiedla w roku 2008.
4. Pozostałą nadwyżkę w kwocie 861 259,77 zł na pozostałej działalności Spółdzielni z 2007 r. przenieść w 2008r. na:

– Podatek Dochodowy od Osób Prawnych 414 295,94 zł
– Działalność Społeczno Kulturalno Oświatową kwota 260 000,00 zł
– Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 50 000,00 zł
– Wg dyspozycji Rad Osiedlowych kwota 136 963,83 zł.

§2

Wykonanie powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku bilansowego 2008.

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY
WYNIK FINANSOWY SM”CZUBY „- 2007 ROK

w gestii Rad Osiedlowych

Nazwa osiedla Wynik na poz.
Działalności
Osiedli
Wynik na poz.
Działalności
Zarząd
OGÓŁEM
SM „CZUBY”
ZA 2007 R.
SKARPA

170 565,43

170 565,43

SKARPA parking

0,00

-9 988,77

N.SKARPA

598,46

598,46

RUTA

267 309,68

267 309,68

ŁĘGI

143 289,45

143 289,45

BŁONIE

83 196,88

83 196,88

WIDOK

84 962,14

84 962,14

PORĘBA

84 053,83

84 053,83

OGÓŁEM

833 975,87

0,00

823 987,10

ZARZĄD

861 259,77

861 259,77

Wynik finansowy na pozostałej działalności ZARZĄD za 2007 rok

861 259,77

Podatek dochodowy za 2007 rok

– 414 295,94
____________

446 963,83

 

Fundusz społeczno-wychowawczy – 260 000,00 (4 x 50000=200000 zł -Skarpa, Ruta, Błonie i Łęgi)
(2 x 30000=60000 zł -Widok i Poręba)
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -50 000,00 (pożyczki do zwrotu)
Wg dyspozycji Rad Osiedlowych 136 963,83

do podziału na osiedla
136.963,83 zł. : 622.773,01 m2 = 0,21992602087 zł/m2

Os. Skarpa

31 094,18

Os. N.Skarpa

606,64

Os. Ruta

28 804,02

Os. Łęgi

22 206,37

Os. Błonie

19392,68

Os. Widok

18678,37

Os. Poręba

16181,57

RAZEM

136 963,83

Osiedla łącznie otrzymają

Nazwa osiedla Wynik na póz.
Działalności
Osiedli
Z podziału
kwoty
136 963,83
OGÓŁEM
do dyspozycji
RO
SKARPA

170 565,43

31 094,18

201 659,61

SKARPA parking

– 9 988,77

-9 988,77

N.SKARPA

598,46

606,64

1 205,10

RUTA

267 309,68

28 804,02

296 113,70

ŁĘGI

143 289,45

22 206,37

165 495,82

BŁONIE

83 196,88

19 392,68

102 589,56

WIDOK

84 962,14

18 678,37

103 640,51

PORĘBA

84 053,83

16 181,57

100 235,40

OGÓŁEM

823 987,10

136 963,83

960 950,93

 

Tadeusz Jasica zwrócił uwagę, że przedstawiciele otrzymali projekt uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2007 r. a w porządku obrad uchwała ta zapisana jest jako uchwała dot. wyniku bilansowego. Jego zdaniem, nadwyżka bilansowa jest wtedy, gdy od zysku odejmiemy podatek dochodowy – tak mówi Ustawa prawo spółdzielcze. W związku z tym w uchwale nie można odejmować podatku, bo podatek nie jest zależny od nas – ranga wyższa uchwały. Zwrócił się z zapytaniem do członków Zarządu, od kiedy to nadwyżkę bilansową można dzielić na fundusz nie statutowy – dla pracowników. Zaproponowany sposób podziału nadwyżki bilansowej jest naruszeniem Ustawy prawo spółdzielcze. Zysk a nadwyżka to jest duża różnica.
Andrzej Wojtiuk – w załączniku do projektu uchwały wykazano, że Skarpa – parking, do dyspozycji Rady Osiedla jest -8.988,77 zł dlaczego ten wynik minusowy nie jest wliczony do wyniku osiedla albo na plus albo na minus ? Jeżeli Spółdzielnia nie potrafi prowadzić w ten sposób parkingu by nie przynosił strat, to powinna przekazać jego prowadzenie w inne ręce lub niech straty powstałe na parkingu ponosi osiedle Skarpa, a nie cała Spółdzielnia. W projekcie uchwały zawarta jest propozycja przekazania na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwoty 50.000 zł z przeznaczeniem na pożyczki dla pracowników – prosi o wyjaśnienie w jakim terminie ta kwota zostanie zwrócona i w jaki sposób po zwrocie zostanie podzielona na osiedla.
Zbigniew Ławniczak – wiceprzewodniczący Rady Osiedla Skarpa, wyjaśnił że wynik wykazany w załączniku do projektu uchwały, wynika przed wszystkim z faktu, że główny księgowy co chwila podrzuca coraz nowe rozliczenie z zadłużeniem. Przypomniał jaka sytuacja była na poprzednim Zebraniu Przedstawicieli, kiedy to w uchwałach wykazano wysokie zadłużenie na lokalach użytkowych, na które to w związku ze zmianą przepisów należało utworzyć rezerwę. Zadłużenie do tak wysokiej kwoty powstało w związku z nieudolnym prowadzeniem postępowań egzekucyjnych przez prawników zatrudnionych w Spółdzielni. Ściągalność tych zadłużeń była zerowa.
W tym roku dołożono osiedlu Skarpa na parkingach 9.000 zł kosztów Zarządu. Nie wie z jakiego tytułu zostały naliczone koszty w takiej kwocie, gdyż nie wykonano na parkingach żadnych prac.

Zastępca prezesa ds. finansowych odnosząc się do zgłoszonych uwag i pytań wyjaśnił:
– nadwyżka bilansowa zawarta jest w rachunku zysku i strat
– jaki jest zysk netto całej Spółdzielni za 2007 r.- 1.850 644,23 zł
– wyjaśnił dlaczego w latach poprzednich było inaczej a dlaczego za rok 2007 rozliczany jest inaczej (zmiana przepisów)
– przypomniał, które rodzaje działalności Spółdzielni podlegają opodatkowaniu a które nie i jakie to są kwoty,
– parkingi zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych zostały zaliczone do mienia spółdzielni i tym samym będą zarządzane przez Zarząd Spółdzielni,  który przejął jej z wynik minusowy. Spółdzielnia w tej chwili je rozlicza. Ze względu na konieczność przygotowania innych danych niezbędnych do przeprowadzenia dzisiejszego zebrania nie zakończyła tych rozliczeń.

Rozliczenie parkingów zostanie przekazane Radzie Osiedla Skarpa, a koszty związane z funkcjonowaniem parkingów w osiedlu Skarpa w żadnym razie nie zostaną rozliczone w inne osiedla.

Tadeusz Jasica – poinformował, że jego zdaniem nie uzyskał odpowiedzi na zgłoszone pytania, za tak sformułowaną treścią uchwały nie będzie głosował, będzie przeciw dlatego że Ustawa prawo spółdzielcze w art.76 stanowi, że „Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały walnego zgromadzenia. Co najmniej 5% nadwyżki przeznacza się na zwiększenie funduszu zasobowego, jeżeli fundusz ten nie osiąga wysokości wniesionych udziałów obowiązkowych”.
Statut Spółdzielni w § 109 stanowi, że „Nadwyżka bilansowa, po uwzględnieniu odliczeń ustawowych, zasila fundusze statutowe Spółdzielni w następującej kolejności:

1/ fundusz zasobowy,
2/ fundusz na remonty.
3/ inne fundusze”.

Prezes Zarządu odnosząc się do wypowiedzi Tadeusza Jasicy stwierdził, że w/w myli pojęcia podstawowe z zakresu księgowości, przytacza przepisy, które nie dotyczą Spółdzielni Mieszkaniowych, tylko ogółu spółdzielni . Dowodem na to stwierdzenie są wyniki przeprowadzonych w SM „Czuby” kontroli, które to nie zakwestionowały wyników finansowych i prawidłowości podejmowanych uchwał. Jeżeli w/w uważa, że Spółdzielnia działa niezgodnie z obowiązującymi przepisami powinien wystąpić do sądu lub innych organów kontrolnych z wnioskiem o sprawdzenie stwierdzonych nieprawidłowości.
Andrzej Wojtiuk przypomniał, że nie uzyskał odpowiedzi na pytanie w jakim terminie udzielona pożyczka na ZFŚS zostanie zwrócona i w jaki sposób zostanie podzielona na osiedla.
Poprosił o wyjaśnienie sformułowań zawartych w poniżej przedstawionym piśmie skierowanym do Rady Osiedla Błonie, przekazanym przedstawicielom w dniu dzisiejszy wraz mandatami / szczególnie w zdaniu 3 od końca:
„Mając powyższe na uwadze, uzasadnione jest, zdaniem Departamentu stanowisko, że wszyscy członkowie spółdzielni, a nie tylko zamieszkujący na danym osiedlu, czy w danym budynku, powinni partycypować w przychodach i kosztach poszczególnych nieruchomości składających się na mienie danej spółdzielni, wynikających z ewidencji, o której mowa w art. 4 ust. 41 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.”/.

Prezes Zarządu odpowiadając na postawione przez Andrzeja Wojtiuka pytania wyjaśnił, że:
pieniądze przekazane na ZFŚS nie będą dzielone na pracowników, kwota 50.000 zł zwiększy środki ZFŚS w części, z której pracownicy będą mogli uzyskać w zwiększonej wysokości pożyczkę zwrotną na remont mieszkania. Przekazana z podziału wyniku bilansowego kwota 50.000 zł nie będzie dzielona dla osiedli, będzie cały czas w obrocie na pożyczki dla pracowników.

Przewodniczący zebrania wniosek o zamknięcie dyskusji w tej sprawie poddał pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku o zamknięcie dyskusji głosowało 53 przedstawicieli, przeciw przyjęciu 19 przedstawicieli, wstrzymało się od głosowania 2 przedstawicieli .

Obecnych na sali było 80 przedstawicieli.

Przewodniczący zebrania zwrócił się z zapytaniem, kto z przedstawicieli jest za podjęciem uchwały Nr 4/2008 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 07.06.2008 r. w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2007 r. w brzmieniu przedstawionym powyżej w protokole.

Za podjęciem uchwały Nr 4/2008 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2007 r. głosowało 44 przedstawicieli, przeciw – 25 przedstawicieli, wstrzymało się od głosu -7 przedstawicieli.

Uchwała w przedstawionym brzmieniu została podjęta.

Przystąpiono do głosowania nad udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej zapoznała przedstawicieli z poniżej przedstawionym protokołem:

Protokół
z czynności Komisji Skrutacyjnej

Wybrana w dniu 07.06.2008 r. na Zebraniu Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie Komisja Skrutacyjna w składzie:
1. Janina Samborska
2. Michał Kołczewski
3. Ryszard Duda
4. Elżbieta Ożóg

ukonstytuowała się w sposób następujący:
1. Przewodniczący Komisji – Janina Samborska
2. Sekretarz Komisji – Elżbieta Ożóg
3. Członek Komisji – Ryszard Duda
4. Członek Komisji – Michał Kołczewski

Po sprawdzeniu listy obecności Komisja stwierdziła, że na 118 uprawnionych w Zebraniu Przedstawicieli bierze udział przedstawicieli na godzinę 10:30.
Frekwencja przedstawicieli poszczególnych osiedli jest następująca:

Lp.

Osiedle

Liczba: uprawnionych

obecnych

% obecnych

1.

„Skarpa”

26

16

61,53

2.

„Niska Skarpa”

1

3.

„Ruta”

25

19

76,0

4.

„Łęgi”

19

14

73,68

5.

„Błonie”

17

11

64,70

6.

„Widok”

14

10

71,42

7.

„Poręba”

14

9

64,28

8.

Oczekujący

2

1

50,0

W związku z powyższym Komisja stwierdza, że Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” jest zdolne do podejmowania uchwał.

Na tym protokół zakończono.

Lublin, dnia 07.06.2008 r.

_____________________________________________

Przewodniczący zebrania zwrócił się z zapytaniem, kto z przedstawicieli jest za tym by głosowanie nad absolutorium dla członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu przeprowadzić w jednym czasie – na odrębnych kartach.

Za przeprowadzeniem łącznie głosowania nad udzieleniem absolutorium dla członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu, głosowało 72 przedstawicieli, 8 przedstawicieli wstrzymało się od głosowania.

Komisja Skrutacyjna dla przedstawicieli obecnych na sali obrad rozdała karty do głosowania, imiennie wywołując przedstawicieli do odbioru kart.

KARTA DO TAJNEGO GŁOSOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ SM „CZUBY” W LUBLINIE ZA 2007 ROK

Lublin, dnia 07 czerwca 2008 r.

NAZWISKO I IMIĘ
CZŁONKA RADZY NADZORCZEJ

JESTEM ZA
UDZIELENIEM
ABSOLUTORIUM

JESTEM PRZECIW
UDZIELENIU
ABSOLUTORIUM

WSTRZYMUJĘ
SIĘ OD GŁOSU

BETKA Elżbieta – członek od 27.04.2007 r.
BISS Jan
CHODKIEWICZ Stefania
DYGUŚ Zbigniew
DZIADUSZEK Hipolit
HUŁYK Helena
HUSAREK Teresa
JANOWSKA Teresa – członek do 26.05.2007 r.
KACZMARSKI Jerzy
KOŁCZEWSKI Michał – członek od 02.07.2007 r.
KOZYRA Julian – członek do 26.05.2007 r.
KUTYŁA Jerzy
LUDJAN Anna – członek do 20.02.2007 r.
MAZUREK Bogusław – członek do 30.04.2007 r.
MAZUREK Tadeusz
MISZTAL Elżbieta
PANAS Krystyna Teresa
PRZYBYŚ-ZIEMBA Danuta
ROBAK Stanisław
SAK Edmund
SZYMAŃSKI Marek
ULANOWSKI Zbigniew
ZGIERSKI Grzegorz – członek od 21.06.2007 r.
ŻAK Waldemar

W celu oddania ważnego głosu należy postawić znak X w rubryce oznaczającej opcję, za którą opowiada się głosujący. Wszelkie dokonane na niniejszej karcie skreślenia, zamazania, dodatkowe napisy i znaki inne, niż określone w pkt. 1, będą skutkowały nieważnością głosu.

Lublin, dnia 07 czerwca 2008 r.

KARTA DO TAJNEGO GŁOSOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
CZŁONKOM ZARZĄDU SM „CZUBY” W LUBLINIE

ZA 2007 ROK

NAZWISKO I IMIĘ
FUNKCJA W ZARZĄDZIE

JESTEM ZA
UDZIELENIEM
ABSOLUTORIUM

JESTEM PRZECIW
UDZIELENIU
ABSOLUTORIUM

WSTRZYMUJĘ SIĘ
OD GŁOSU

RYSZARD BURSKI
Prezes Zarządu
SM „Czuby”
w Lublinie

ANNA URBANEK
Zastępca Prezesa
Zarządu SM „Czuby” w Lublinie

ANDRZEJ BORÓWKA
Zastępca Prezesa
Zarządu SM „Czuby”
w Lublinie

UWAGA:
1. W celu oddania ważnego głosu należy postawić znak X w rubryce oznaczającej opcję, za którą opowiada się głosujący.
2. Wszelkie dokonane na niniejszej karcie skreślenia, zamazania, dodatkowe napisy i znaki inne, niż określone w pkt. 1, będą skutkowały nieważnością głosu w sprawie udzielenia absolutorium danemu członkowi Zarządu.

Lublin, 07.06. 2008 r.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej wyjaśniła zasady głosowania.

Dokonano aktu głosowania.

Komisja Skrutacyjna imiennie wywołując przedstawicieli zebrała karty, na których przeprowadzano głosowanie.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała poniżej przedstawione protokoły:

Protokół
z czynności Komisji Skrutacyjnej

Wybrana w dniu 07.06.2008 r. na Zebraniu Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Komisja Skrutacyjna w składzie:
1. Janina Samborska
2. Michał Kołczewski
3. Ryszard Duda
4. Elżbieta Ożóg

ukonstytuowała się w sposób następujący:
1. Przewodniczący komisji – Janina Samborska
2. Sekretarz komisji – Elżbieta Ożóg
3. Członek komisji – Ryszard Duda
4. Członek komisji – Michał Kołczewski

Po sprawdzeniu listy obecności komisja stwierdza, że na 118 uprawnionych w Zebraniu Przedstawicieli bierze udział 80 przedstawicieli.

W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium na poszczególne osoby uzyskano:

Lp.

Nazwisko i imię
– funkcja

Głosy
ważne

Za
udzieleniem

Za nie
udzieleniem

Wstrzymuje
się od głosu

1.

BETKA Elżbieta
członek od 27.04.2007 r.

80

59

17

4

2.

BISS Jan

79

56

20

3

3.

CHODKIEWICZ Stefania

78

58

18

4

4.

DYGUŚ Zbigniew

78

58

18

2

5.

DZIADUSZEK Hipolit

79

62

14

3

6.

HUŁYK Helena

79

57

19

3

7.

HUSAREK Teresa

78

62

12

4

8.

JANOWSKA Teresa
członek do 26.05.2007 r.

77

23

52

2

9.

KACZMARSKI Jerzy

80

63

14

3

10.

KOŁCZEWSKI Michał
członek od 02.07.2007 r.

79

57

18

4

11.

KOZYRA Julian
członek do 26.05.2007 r.

79

29

46

4

12.

KUTYŁA Jerzy

79

62

16

1

13.

LUDJAN Anna
członek do 20.02.2007 r.

76

45

29

2

14.

MAZUREK Bogusław
członek do 30.04.2007 r.

76

40

33

3

15.

MAZUREK Tadeusz

75

58

16

1

16.

MISZTAL Elżbieta

73

61

11

1

17.

PANAS Krystyna Teresa

76

45

30

1

18.

PRZYBYŚ-ZIEMBA Danuta

75

55

19

1

19.

ROBAK Stanisław

77

58

18

1

20.

SAK Edmund

77

53

23

1

21.

SZYMAŃSKI Marek

78

60

16

2

22.

ULANOWSKI Zbigniew

76

57

17

2

23.

ZGIERSKI Grzegorz
członek od 21.06.2007 r.

76

60

14

2

24.

ŻAK Waldemar

76

39

35

2

W związku z powyższym komisja stwierdza, że absolutorium uzyskali:
1. Betka Elżbieta
2. Biss Jan
3. Chodkiewicz Stefania
4. Dyguś Zbigniew
5. Dziaduszek Hipolit
6. Hułyk Helena
7. Husarek Teresa
8. Kaczmarski Jerzy
9. Kołczewski Michał
10. Kutyła Jerzy
11. Ludjan Anna
12. Mazurek Bogusław
13. Mazurek Tadeusz
14. Misztal Elżbieta
15. Panas Krystyna Teresa
16. Przybyś-Ziemba Danuta
17. Robak Stanisław
18. Sak Edmund
19. Szymański Marek
20. Ulanowski Zbigniew
21. Zgierski Grzegorz
22. Żak Waldemar

Na tym protokół zakończono.

Lublin, dnia 07.06.2008 r.

Protokół
z czynności Komisji Skrutacyjnej

Wybrana w dniu 07.06.2008 r. na Zebraniu Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie Komisja Skrutacyjna w składzie:
1. Janina Samborska
2. Michał Kołczewski
3. Ryszard Duda
4. Elżbieta Ożóg

ukonstytuowała się w sposób następujący:
1. Przewodniczący Komisji – Janina Samborska
2. Sekretarz Komisji – Elżbieta Ożóg
3. Członek Komisji – Michał Kołczewski
4. Członek Komisji – Ryszard Duda

Po sprawdzeniu listy obecności Komisja stwierdza, że na 118 uprawnionych w Zebraniu Przedstawicieli bierze udział 80 przedstawicieli.
W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium na poszczególne osoby uzyskano:

Lp.

Nazwisko i imię
– funkcja

Głosy
ważne

Za
udzieleniem

Za nie
udzieleniem

Wstrzymuje
się od głosu

1.

Ryszard BURSKI Prezes Zarządu
SM „Czuby” w Lublinie

78

55

21

2

2.

Anna URBANEK Z-ca Prezesa
Zarządu SM „Czuby” w Lublinie

78

53

24

1

3.

Andrzej BORÓWKA Z-ca Prezesa
Zarządu SM „Czuby” w Lublinie

78

56

18

4

W związku z powyższym Komisja stwierdza, że absolutorium uzyskali:
1. Ryszard Burski
2. Anna Urbanek
3. Andrzej Borówka

Na tym protokół zakończono.

Lublin, dnia 07.06.2008 r.

Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie podjęło uchwały:

– Nr 5/2008, 6/2008, 7/2008, 8/2008, 9/2008, 10/2008, 11/2008, 13/2008, 14/2008, 16/2008, 17/2008, 18/2008, 19/2008, 20/2008,21/2008, 22/2008, 23/2008, 24/2008, 25/2008, 26/2008, 27/2008, 28/2008 – w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2007 r.

– Nr 12/2008, 15/2008 w sprawie nie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2007 r.

– Nr 29/2008, 30/2008, 31/2008 – udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2007 r.

W tym miejscu w protokole umieszczono uchwały Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie od nr 5 do 31 w sprawie absolutorium za działalność w 2007 r. Członków Rady Nadzorczej i Zarządu

Przewodniczący zebrania wniósł o podjęcie uchwały Nr 32/2008 Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie z dnia 07.06.2008 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków w związku z lustracją częściową SM „Czuby” w Lublinie przeprowadzoną w dniach 15.12.2007 r. do 25.01.2008 r.

UCHWAŁA Nr 32/2008
Zebrania Przedstawicieli
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 07.06.2008 r.

 

w sprawie: rozpatrzenia wniosków w związku z lustracją częściową Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie przeprowadzoną w dniach od 15.12.2007 r. do 25.01.2008 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz. U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 r. z późn. zmianami) oraz § 75 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjąć wnioski polustracyjne Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, opracowane na podstawie protokołu z lustracji częściowej obejmującej działalność inwestycyjną Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, przeprowadzonej w dniach od 15.12.2007 r. do 25.01.2008 r.

§ 2

Realizację przyjętych wniosków powierzyć odpowiednim organom statutowym Spółdzielni

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwrócił się z zapytaniem , kto z przedstawicieli jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu.

Za podjęciem uchwały Nr 32/2008 r. Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w sprawie rozpatrzenia wniosków w związku z lustracją częściową uchwały głosowało 64 przedstawicieli, przeciw – 1 przedstawiciel, wstrzymało się od głosu – 5 przedstawicieli.

Uchwała w przedstawionym brzmieniu została podjęta.

Przewodniczący zebrania wniósł o podjęcie uchwały Nr 33/2008 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 42/5 osiedla Ruta w drodze przekazania odrębnej własności lokali wraz z udziałem gruncie.

Przewodniczący zebrania zapoznał przedstawicieli z poniżej przedstawionym stanowiskiem.

Lublin, 15 kwietnia 2008 r.

Stanowisko

 

w sprawie: podjęcia przez Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek nr 42/5 os. Ruta i nr 19/9 os. Łęgi w drodze przekazania odrębnej własności lokali wraz z udziałem w gruncie.

W związku z zamiarem zbycia działek nr 42/5 os. Ruta i nr 19/9 os. Łęgi, stanowiących mienie Spółdzielni, w świetle obowiązujących przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zbycie nieruchomości winno nastąpić po uprzednim podjęciu uchwały przez Zebranie Przedstawicieli Członków wyrażającej zgodę na dokonanie tych czynności prawnych.

Podzielamy pogląd wyrażony w tej kwestii przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, uznając również za zasadne stanowisko Związku Rewizyjnego, aby zbycie tych nieruchomości nastąpiło za odpłatnością ekwiwalentną, odpowiadającą rynkowej wartości tych nieruchomości niezabudowanych, określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Na sali obrad obecnych było 80 przedstawicieli.

Przewodniczący zebrania wniósł o podjęcie uchwały Nr 33/2008 Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie z dnia 07.06.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 42/5 os. Ruta w drodze przekazania odrębnej własności lokali wraz z udziałem w gruncie.

UCHWAŁA Nr 33/2008
Zebrania Przedstawicieli
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 07.06.2008 r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie działki nr 42/5 os. Ruta w drodze przekazania odrębnej własności lokali wraz z udziałem w gruncie .

Na podstawie § 75 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, w związku z art. 18 ust. 1, art. 22 ust. 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 27 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

W związku z zaawansowaniem przygotowania do realizacji inwestycji mieszkaniowej p.n. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Dziewanny 14 os. Ruta” Zebranie Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie wyraża zgodę na zbycie działki nr 42/5 os. Ruta w drodze wyodrębniania własności lokali w w/wym. budynku wraz z udziałem w gruncie.

§ 2

Wykonanie przyjętego do realizacji wniosku powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Zebrania Przedstawicieli Członków
w sprawie zbycia działki nr 42/5 os. Ruta

 

W/wym. działka została zakwalifikowana do mienia spółdzielczego. Za zgodą Rady Nadzorczej zaprojektowano na niej budynek mieszkalny – działka nr 42/5 przy ul. Dziewanny 14 – wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę budynku IV kondygnacyjnego o 38 mieszkaniach. Aktualnie kończone są projekty wykonawcze.

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych przyjęła, że jedyną własnościową formą nabycia nowych lokali mieszkalnych jest odrębna własność. Umowy o wybudowanie mieszkań zawierają zobowiązanie Spółdzielni do wyodrębnienia własności lokali wraz z udziałem w gruncie.

W ten sposób Spółdzielnia pozbywa się mienia spółdzielczego w postaci tej działki i przekazuje ją wraz z lokalami osobom finansującym budowę budynku (mieszkań). Jednakże, żeby to uczynić, Zarząd musi posiadać upoważnienie ZPCz do zbycia mienia (działki) w drodze przekazania odrębnej własności lokali wraz z udziałem w gruncie.

Zgodnie ze Statutem do wyłącznej właściwości Zebrania Przedstawicieli (§ 75 pkt 5 Statutu) należy między innymi podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości.
Takie stanowisko prezentuje także Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Przewodniczący zebrania zwrócił się z zapytaniem, kto z przedstawicieli wyraża zgodę, by w imieniu przedstawicieli z osiedla Ruta zabrał głos Zbigniew Dyguś – przedstawiciel osiedla Ruta w Radzie Nadzorczej / nie będący przedstawicielem na Zebranie Przedstawicieli/

Za udzieleniem głosu Zbigniewowi Dygusiowi głosowali wszyscy obecni na sali przedstawiciele.

Zbigniew Dyguś – uchwała Zebrania Przedstawicieli nr 33/2008 dot. działki w osiedlu Ruta położonej pomiędzy stacją TRAFO a budynkami niskiej zabudowy przy ulicy Dziewanny. Na tej działce jest wykonane w czynie społecznym przez mieszkańców osiedla Ruta boisko sportowe. Boisko zostało wykonane w latach dziewięćdziesiątych po zgłoszonych protestach mieszkańców na realizację na w/w działce kolejnego budynku mieszkalnego oznaczonego nr 14. Za tą działką za przedszkolem deweloperzy stawiają pięć budynków wysokich i prawdopodobnie będzie jeszcze realizowanych dwa wieżowce. Ciężkie samochody obsługujące budowę pięciu budynków dowożą materiały przez ulicę Dziewanny, gdyż nie ma do budowy innego dojazdu. Ciężki sprzęt niszczy drogę – ulicę Dziewanny, ogranicza możliwość parkowania samochodów, nawozi dużo gliny , piachu i powoduje dużo hałasu. Działka o której mowa w uchwale jest jednym z ostatnich terenów, które można przeznaczyć na cele sportowo – rekreacyjne. Mieszkańcy osiedla Ruta i działacze organów samorządowych osiedla są przeciwni realizacji inwestycji – budynku mieszkalnego na tej działce. Wystąpili z wnioskiem do Urzędu Miasta z prośbą o zmianę przeznaczenia działki, z działki budowlanej na cele mieszkaniowe na działkę przeznaczoną na cele rekreacyjne. Mają poparcie wniosku wśród członków Rady Miasta. Procedura zmiany planu zagospodarowania trwa długo z tegoż to względu nie ma jeszcze decyzji co do złożonego wniosku. Działka o której mowa jest użytkowana przez Spółdzielnię na zasadzie wieczystej dzierżawy terenu. Zgodnie z obowiązującymi nowymi przepisami Spółdzielnia tą działkę może nabyć za przysłowiową złotówkę. Po zrealizowaniu inwestycji – budynku mieszkalnego, przyszli użytkownicy lokali w tym budynku zapłacą za grunt, na którym zrealizowano budynek, cenę ustaloną na podstawie wyceny przez rzeczoznawcę. Trzeba również rozważyć czy Spółdzielnia powinna być zainteresowana realizacją w/w budynku skoro po jego wybudowaniu wszystkim użytkownikom zmuszona będzie ustanowić odrębną własność lokali, w tym udział w gruncie. Właściciele lokali w tym budynku będą mieli możliwość utworzenia wspólnoty mieszkaniowej. Zwrócił się z prośbą do przedstawicieli by nie wyrażali zgody na zbycie działki nr 42/5 w osiedlu Ruta.

 

Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych odnosząc się do wypowiedzi Zbigniewa Dygusia wyjaśniła, że do porządku obrad Zebrania Przedstawicieli został wprowadzony punkt dot. zbycia działek, gdyż od czerwca 2007 r. zmieniły się przepisy i Spółdzielnia nie może ustanawiać własnościowego prawa do lokali. Począwszy od lipca 2007 r. Spółdzielnie mogą ustanawiać lokatorskie prawo do lokali i odrębną własność lokali. Wyszczególnione w projekcie uchwały dwie działki stanowią – zaliczone są do mienia Spółdzielni i są to dwie ostatnie działki na których Spółdzielnia może realizować inwestycje – budynki mieszkalne.
Rada Nadzorcza zaakceptowała plan inwestycyjny na rok 2008, realizację dwóch budynków mieszkalnych na wskazanych w uchwale działkach. Na osiedlu Ruta budynek niski trzy piętrowy, w osiedlu Łęgi budynek dziesięciopiętrowy – wieżowiec. Została na te budynki opracowana koncepcja, zrobione projekty, zostały wydane pozwolenia na budowę. Spółdzielnia poniosła już określone koszty. Inwestycja została rozpoczęta.

 

Waldemar Żak – przedstawiciel z osiedla Skarpa przypomniał ,że realizacja budynku przy ulicy Dziewanny 14 odkładana jest już kilkanaście lat. Koszt mieszkań ciągle wzrasta. Obecnie wynosi od 4.000 zł do 5.000 zł, jeżeli nadal będziemy zwlekać okaże się, że za m2 mieszkania w tym budynku nasi członkowie będą musieli zapłacić ponad 6.000 zł. Złożenie wniosku w Urzędzie Miasta o zmianę warunków zagospodarowania tej działki nie gwarantuje nam, że wniosek zostanie pozytywnie załatwiony. Należy również mieć na uwadze możliwość, że w przypadku zmiany warunków zagospodarowania upomni się o tą działkę właściciel, a wtedy nie będziemy mieli wpływu co na niej powstanie. Sytuacja może być taka sama jak na ulicy Różanej.

Przewodniczący zebrania zwrócił się z zapytaniem, kto z przedstawicieli jest za podjęciem uchwały w brzmieniu w przedstawionym powyżej.

Za podjęciem uchwały Nr 33/2008 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 07.06.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 42/5 osiedle Ruta w drodze przekazania odrębnej własności lokali wraz z udziałem w gruncie, głosowało 44 przedstawicieli, przeciw – 22 przedstawicieli, wstrzymało się od głosu – 7 przedstawicieli.

Uchwała w przedstawionym brzmieniu została podjęta.

Przewodniczący zebrania wniósł o podjęcie uchwały Nr 34/2008 Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie z dnia 07.06.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 19/9 os. Łęgi w drodze przekazania odrębnej własności lokali wraz z udziałem w gruncie.

UCHWAŁA Nr 34/2008
Zebrania Przedstawicieli
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 07.06.2008 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie działki nr 19/9 os. Łęgi w drodze przekazania odrębnej własności lokali wraz z udziałem w gruncie.

Na podstawie § 75 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, w związku z art. 18 ust. 1, art. 22 ust. 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 27 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1

W związku z zaawansowaniem przygotowania do realizacji inwestycji mieszkaniowej p.n. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wiklinowej 2 os. Łęgi” Zebranie Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie wyraża zgodę na zbycie działki nr 19/9 os. Łęgi w drodze wyodrębniania własności lokali w w/wym. budynku wraz z udziałem w gruncie.

§ 2

Wykonanie przyjętego do realizacji wniosku powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Zebrania Przedstawicieli Członków
w sprawie zbycia działki nr 19/9 os. Łęgi

 

W/wym. działka została zakwalifikowana do mienia spółdzielczego. Za zgodą Rady Nadzorczej zaprojektowano na niej budynek mieszkalny – działka nr 19/9 przy ul. Wiklinowej 2 – aktualnie kończony jest projekt budowlany i Spółdzielnia występuje o pozwolenie na budowę.

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych przyjęła, że jedyną własnościową formą nabycia nowych lokali mieszkalnych jest odrębna własność. Umowy o wybudowanie mieszkań zawierają zobowiązanie Spółdzielni do wyodrębnienia własności lokali wraz z udziałem w gruncie.

W ten sposób Spółdzielnia pozbywa się mienia spółdzielczego w postaci tej działki i przekazuje ją wraz z lokalami osobom finansującym budowę budynku (mieszkań). Jednakże, żeby to uczynić, Zarząd musi posiadać upoważnienie ZPC do zbycia mienia (działki) w drodze przekazania odrębnej własności lokali wraz z udziałem w gruncie.

Zgodnie ze Statutem do wyłącznej właściwości Zebrania Przedstawicieli (§ 75 pkt 5 Statutu) należy między innymi podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości. Takie stanowisko prezentuje także Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Przewodniczący zebrania zwrócił się z zapytaniem, kto z przedstawicieli jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu.

Za podjęciem uchwały Nr 34/2008 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 07.06.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 19/9 osiedla Łęgi w drodze przekazania odrębnej własności lokali wraz z udziałem w gruncie, głosowało 57 przedstawicieli, przeciw – 8 przedstawicieli, wstrzymało się od głosu – 15 przedstawicieli.

Przewodniczący zebrania przypomniał przedstawicielom, że na IV Kongres Spółdzielczości Mieszkaniowej i na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie należy wybrać po jednym przedstawicielu ze Spółdzielni.
Wybory przedstawicieli do tych organów zgodnie z postanowieniami § 72 Statutu odbywają się jawnie.
Przedstawicielem Spółdzielni w tych organach powinien być członek SM „Czuby” – niekoniecznie przedstawiciel na Zebranie Przedstawicieli.

Zaproponował zgłaszanie kandydatów.

Na IV Kongres Spółdzielczości zwołany przez Krajową Radę Spółdzielczą zgłoszono kandydaturę Stanisława Robaka – przedstawiciela z osiedla Błonie. W/ w wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Wniosek o zamknięcie listy kandydatów na IV Kongres Spółdzielczości został przyjęty – jednomyślnie.

Przewodniczący zebrania wniósł o podjęcie uchwały Nr 35/2008 Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie z dnia 07.06.2008 r. w sprawie wyboru przedstawiciela na IV Kongres Spółdzielczości Mieszkaniowej.

Uchwała Nr 35/2008
Zebrania Przedstawicieli
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 07.06.2008 r.

w sprawie: wyboru delegata na Kongres Spółdzielczości (Krajowa Rada Spółdzielcza).

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 12 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 r. z późn. zm.) oraz § 75 pkt 12 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala się co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonego głosowania Zebranie Przedstawicieli SM „Czuby” w Lublinie wybiera na delegata na Kongres Spółdzielczości (Krajowa Rada Spółdzielcza) Pana Stanisława Robaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zebrania zwrócił się z zapytaniem, kto z przedstawicieli jest za przyjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu.

Za podjęciem uchwały Nr 35/2008 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 07.06.2008 r. w sprawie wyboru przedstawiciela na IV Kongres Spółdzielczości, głosowało 66 przedstawicieli, przeciw – 3 przedstawicieli, wstrzymał się od głosu – 1 przedstawiciel.

Przewodniczący zebrania zaproponował zgłaszanie kandydatur przedstawiciela na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.

Na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie zgłoszono następujące kandydatury:
– Zbigniewa Ławniczaka – przedstawiciela z osiedla Skarpa – wyraził zgodę na kandydowanie,
– Haliny Sadurskiej – przedstawiciela z osiedla Ruta – wyraziła zgodę na kandydowanie,
– Zbigniewa Dygusia – przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej, członka zamieszkałego w osiedlu Ruta – wyraził zgodę na kandydowanie.

W związku ze zgłoszoną kandydaturą Zbigniewa Dygusia – członka zamieszkałego również w osiedlu Ruta, Halina Sadurska wycofała swoją kandydaturę na przedstawiciela na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.

Wniosek o zamknięcie list kandydatów na przedstawiciela na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie został przyjęty większością głosów, przy 1 głosie wstrzymującym się od głosowania.

Przewodniczący zebrania zwrócił się z zapytaniem, kto z przedstawicieli jest za wyborem Zbigniewa Ławniczaka na przedstawiciela na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.

Za wyborem Zbigniewa Ławniczaka na przedstawiciela na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie głosowało 26 przedstawicieli.

Przewodniczący zebrania zwrócił się z zapytaniem, kto z przedstawicieli jest za wyborem Zbigniewa Dygusia na przedstawiciela na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.

Za wyborem Zbigniewa Dygusia na przedstawiciela na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie głosowało 52 przedstawicieli.

Przewodniczący zebrania wniósł o podjęcie uchwały Nr 36/2008 Zebrania Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie z dnia 07.06.2008 r. w sprawie wyboru przedstawiciela na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.

Uchwała Nr 36/2008
Zebrania Przedstawicieli
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 07.06.2008 r.

w sprawie: wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 12 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 188, poz. 1848 z 2003 r. z późn. zm.) oraz § 75 pkt 12 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala się co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonego głosowania Zebranie Przedstawicieli SM „Czuby” w Lublinie wybiera na delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie Pana Zbigniewa Dygusia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zebrania zwrócił się z zapytaniem, kto przedstawicieli jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu.

Za podjęciem uchwały Nr 36/2008 r. Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 07.06.2008 r. w sprawie wyboru przedstawiciela na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych głosowało 52 przedstawicieli, przeciw – 26 przedstawicieli, wstrzymał się od głosu – 1 przedstawiciel.

Uchwała w przedstawionym brzmieniu została podjęta.

Ad. 11
Przewodniczący zebrania przypomniał, że:

– zgodnie z § 10 ust. 5 Statutu Spółdzielni od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji przysługuje członkowi odwołanie do Zebrania Przedstawicieli w ciągu 30 dni od dnia jej podjęcia, a jeżeli Statut przewiduje jej doręczenie – od dnia otrzymania uchwały,

– głosowanie nad uwzględnieniem lub nieuwzględnieniem złożonych odwołań zgodnie z § 78 ust. 4 Statutu Spółdzielni odbywać się będzie jawnie,

– w materiałach na Zebranie Przedstawicieli umieszczony jest tekst złożonego odwołania, tekst zaskarżonych uchwał oraz projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, do podjęcia w dniu dzisiejszym:

– w punkcie A rozpatrzone zostanie odwołanie członka zamieszkałego w osiedlu Łęgi od uchwały – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka:
– nr 98/6/2007 z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem,
– nr 99/7/2007 z dnia 25.09.2007 r. w sprawie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
– nr 136/11/2007 z dnia 20.12.2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego SM „Czuby” w Lublinie na 2008 r.

– w punkcie B rozpatrzone zostaną odwołania złożone przez członków zamieszkałych w osiedlu Widok i Błonie od uchwały Rady Nadzorczej Nr 121/8/2007 r. z dnia 20.11.2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 98/6/2007 Rady Nadzorczej z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem.

A/
W materiałach do realizacji tego punktu porządku obrad umieszczono:

– projekt uchwały:

Uchwała Nr         /2008
Zebrania Przedstawicieli
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 07.06.2008 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania Pana …….. od uchwały Nr 98/6/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem, od uchwały Nr 99/7/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25.09.2007 r. w sprawie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz od uchwały Nr 136/11/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2008 r.

Na podstawie § 75 pkt 9 Statutu Spółdzielni, Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” postanawia:

§ 1

Utrzymać w mocy uchwałę Nr 99/7/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25.09.2007 r. w sprawie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uchwałę Nr 121/8/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.11.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem, która zastąpiła uchwałę nr 98/6/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem, oraz uchwałę Nr 136/11/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Na wstępie zauważyć trzeba, że odwołania Pana ………. zarejestrowane pod numerami wpływu 265/2008 i 266/2008 zostały mylnie skierowane do Rady Nadzorczej, zamiast do Zebrania Przedstawicieli Członków jako organu właściwego do rozpatrywania odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji. Niemniej jednak rozpatrując te odwołania merytorycznie Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stwierdza, że odwołania nie zasługują na uwzględnienie z następujących powodów:

1. Zasadne jest podjęcie uchwały nr 99/7/2007 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 25.09.2007 r. w sprawie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uchwałą tą Rada Nadzorcza postanowiła włączyć „koszty zarządzania” do składnika opłat czynszowych – „eksploatacja podstawowa w oparciu o art. 15 i 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla funkcjonowania i zarządzania mieniem Spółdzielni w opłatach czynszowych wydzielono składnik „utrzymanie mienia Spółdzielni”, w skład którego wchodzą: koszty utrzymania mienia, konserwacja i remonty, podatek od nieruchomości i podatek od wieczystego użytkowania. Według planowanych kosztów składnik ten ustalono w wysokości 0,103 zł/m2.

2. Uchwała nr 98/6/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem utraciła moc wraz z wejściem w życie uchwały Nr 121/8/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.11.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem, która zmieniła stawkę składnika opłat czynszowych – „utrzymanie mienia Spółdzielni” z 0,083 zł/m2 na 0,103 zł/m2.

3. Bezprzedmiotowe jest odwołanie się od uchwały Nr 136/11/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo- finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2008 r., gdyż warunki i wysokość funduszu remontowego ustala Rada Osiedla a zatwierdza je w formie uchwały Rada Nadzorcza.

4. Z uwagi na to, że odwołanie Pana ………. dotyczy spraw związanych z decyzjami podjętymi przez Radę Osiedla, odrębnym pismem zostanie poinformowany o decyzji Rady Osiedla w sprawie zarzutów zgłoszonych w piśmie z dnia 31.12.2007 r. (mylnie datowany – 31.01.2007 r.).

– w tym miejscu w protokole umieszczono odwołanie z dnia 2007.12.31 (wpłynęło 07.01.2008 r. Ldz.. 265) członka skarżącego uchwały

– w tym miejscu w protokole umieszczono odwołanie z dnia 2007. 01.31 / wpłynęło 07.01.2008 r. Ldz. 266/ członka skarżącego uchwały

– uchwała Rady Nadzorczej Nr 98/6/2007:

Uchwała Nr 98/6/2007
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.09.2007 r.

w sprawie: wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 4 ust. 4 1 i art. 40 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Wyodrębnia się „Mienie Spółdzielni” i ustala zasady rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem:
a) „Mienie Spółdzielni” stanowią budynki tj.:
– administracyjne
– kluby osiedlowe
– biuro Zarządu
– przyziemie – garaż (Przytulna 4)
– garaż (ADM Łęgi i Widok)
– i inne (w przypadku ujawnienia).
b) Kosztami „Mienia Spółdzielni” pozostają koszty:
– utrzymanie pomieszczeń (media)
– podatki i opłaty
– ubezpieczenie majątku
– konserwacja i remonty

2. W celu pokrycia kosztów „Mienia Spółdzielni” wyłącza się ze składników opłat czynszowych
„eksploatacji podstawowej” i „konserwacji i przeglądów” wg § 1 ust. 1 pkt 2) wprowadzając nowy
składnik opłat czynszowych – „Utrzymanie mienia Spółdzielni” w wysokości 0,083 zł/m2 z dniem 1
stycznia 2008 r.

3. We wszystkich osiedlach likwiduje się składnik czynszowy – „Wieczyste użytkowanie gruntu – część wspólna” dotyczący mienia Spółdzielni.

4. „Mienie Spółdzielni” wyodrębnia się w ewidencji księgowej jako odrębne tzn. Nr 8 – „Mienie Spółdzielni”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

– uchwała Rady Nadzorczej Nr 99/7/2007:

Uchwała Nr 99/7/2007
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 25.09.2007 r.

w sprawie: realizacji obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 15 i 16 ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych dot. zasad rozliczania i odprowadzania podatku dochodowego, uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Włącza się „koszty zarządzania” w dotychczasowej wysokości do składnika opłat czynszowych – „eksploatacja podstawowa” tworząc jeden składnik opłat czynszowych tzn. „eksploatacja i zarządzanie” z dniem 1 stycznia 2008 r.
2. Zarząd przejmuje lokale użytkowe w najmie znajdujące się w nieruchomościach (bez lokali mieszkalnych), będące pozostałym mieniem Spółdzielni.
3. Zarząd przejmuje w zarządzanie dzierżawy terenu i reklamy znajdujące się w nieruchomościach (bez lokali mieszkalnych), będące pozostałym mieniem Spółdzielni.
4. Zarząd przejmuje dzierżawy terenu i reklamy poza nieruchomościami na terenach Spółdzielni, będące pozostałym mieniem Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

– uchwała Rady Nadzorczej Nr 136/11/2007:

Uchwała Nr 136/11/07/2007
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia
20.12.2007 r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2008 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się Plan gospodarczo – finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2008 r. stanowiący załącznik Nr1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

W tym miejscu w protokole umieszczono załącznik nr 1 – plan gospodarczo-finansowy SM „Czuby” na 2008 r. do uchwały nr 136/11/07 Rady Nadzorczej SM „Czuby” z dnia 20.12.2007 r.

Członek skarżący uchwały – na podstawie uchwał Rady Osiedla Łęgi od stycznia bieżącego roku zostały zmienione stawki opłat eksploatacyjnych. Jego zdaniem za wysokie. Szczególnie w związku ze wzrostem kosztów zarządzania i w związku z podziałem osiedla na nieruchomości. Utworzono nieruchomość w skład której weszły 3 niskie budynki przy ulicy Kaczeńcowej 1, 3, 5, co spowodowało, że znacznie zwiększył się składnik – fundusz remontowy. W jego opinii utworzenie nieruchomości z trzech budynków spowodowane zostało koniecznością wykonania określonych robót w budynku nr 5, który nie byłby w stanie ponieść tak wysokiego obciążenia, dlatego ciężar ten rozłożono na trzy budynki. W związku z tymi działaniami ocenia, że wysokość opłat eksploatacyjnych wzrosła o około 70 zł. Odwołanie złożył do Rady Nadzorczej, która nie chciała zająć się tym tematem, więc przekazała je do rozpatrzenia przez Zebranie Przedstawicieli.

Zastępca prezesa ds. finansowych – stwierdził, że Spółdzielnia działa zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Ustawą prawo spółdzielcze, Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawą o rachunkowości. Koszty mienia spółdzielni określa Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych w Art.40, który to określa jakie rodzaje mienia pozostają mieniem spółdzielni / nieruchomości służące do prowadzenia przez spółdzielnię działalności budowlanej, usługowej, społecznej, oświatowo – kulturalnej , administracyjnej i innej /. Mienie spółdzielni to nieruchomości, które nie wchodzą do nieruchomości budynkowych. Spółdzielni posiada 14 ha gruntów, które nie wchodzą do nieruchomości budynkowych, lokale użytkowe, garaże, dzierżawy, siedziby organów spółdzielni. Te wszystkie obiekty są zakwalifikowane do mienia spółdzielni, mają określone koszty funkcjonowania, utrzymania, gdyż nie można kosztów ich utrzymania pokrywać z funduszów nieruchomości budynkowych.

Zapoznał zebranych z poniżej przedstawioną opinią:

Opinia prawna
w sprawie pojęcia „mienia spółdzielni

Art. 3 ustawy Prawo spółdzielcze z 1982 r. rzeczywiście głosi, że „majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków„, ale zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie trafnie wskazuje się, że przepis ten nie mówi o własności w rozumieniu cywilnoprawnym. Przepis używa zresztą określenia „majątek„, a nie cywilnego określenia „mienie„, chodzi w nim zatem o ekonomiczne, a nie prawne, znaczenie własności. Wskazano na to wyraźnie w uchwale SN z dnia 9 stycznia 1996 r. (III CZP 152/95 OSNC 1996/4 poz. 52), podnosząc też, że przecież z chwilą wpisania do rejestru spółdzielnie są osobami prawnymi, stają się więc podmiotami prawa cywilnego, w tym również prawa własności rzeczy i jako takie wykonują owo prawo w granicach określonych przez art. 140 kc. Także w uchwale SN z 6 lutego 1996 r. (III CZP 4/96 OSNC 1996/4 poz. 58) podniesiono trafnie, że art. 3 prawa spółdzielczego nie statuuje bynajmniej zasady, iż członkowie są współwłaścicielami nieruchomości spółdzielczych, czy innych praw, a zawiera jedynie określenie majątku spółdzielczego, traktowanego dawniej jako mienie społeczne, i to tylko z ekonomicznego punktu widzenia. Takie stanowisko podzielane jest również w doktrynie prawa spółdzielczego (zob. np. A. Stefaniak, Prawo spółdzielcze (…) Komentarz i Orzecznictwo, wyd. IV, 2001, str. 11-13). W świetle powyższego należy przyjąć, że art. 3 prawa spółdzielczego, w jego brzmieniu po nowelizacji z 1994 r., nie pozbawia spółdzielni własności jej majątku i nie czyni spółdzielców współwłaścicielami w rozumieniu prawa cywilnego, a jedynie zalicza własność należącą do spółdzielni, jako osoby prawnej, do kategorii własności prywatnej, a nie jak ongiś spółdzielczej.

 

Analogiczny pogląd wyrażony jest w komentarzu Adama Jedlińskiego: artykuł PiP.1998.4.44 Własnościowe prawo do lokalu jako ograniczone prawo rzeczowe (Zagadnienia konstrukcji prawnej).
Teza nr 114472/1.
„Zgodnie z treścią art. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze ( Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn.zm.) literalnie, majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków. Jednakże zgodnie u utrwalonym orzecznictwem sądowym członkowie spółdzielni nie są w sensie cywilnoprawnym ani właścicielami, ani też współwłaścicielami nieruchomości spółdzielni, obejmującej również lokale mieszkalne. Znaczenie art. 3 pr. spółdz. sprowadza się więc jedynie do podkreślenia, że majątek spółdzielni w sensie ekonomicznym należy do prywatnej, a nie uspołecznionej formy własności: i komentarzu Zbigniewa Kuśniewicza: artykuł Radca Prawny.1995.1.26 Kilka uwag o nowelizacji prawa spółdzielczego. Teza nr 140842/1:
„Przepis [art. 3 ustawy Prawo spółdzielcze] stanowi, iż majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków. Prima facie mogłoby się wydawać, że mamy tutaj do czynienia z sui generis spółką cywilną, czyli jakimś podmiotem o charakterze zrzeszeniowym, nieposiadającym osobowości prawnej.

Okazuje się jednak, że taki wniosek nie jest słuszny, albowiem art. 11 nie został uchylony, a zgodnie z nim spółdzielnia jest osobą prawną i przymiot ten uzyskuje z chwilą wpisu do rejestru. Jeśli zatem spółdzielnia posiada osobowość prawną, to jej majątek (a ściślej mienie, chociaż art. 3 tego terminu nie używa) należy do niej, nie zaś do jej członków. Nie może być bowiem takiej sytuacji, w której osoba prawna byłaby pozbawiona własności majątku.”
Przypomniał, że wraz z mandatem na dzisiejsze zebranie każdy przedstawiciel otrzymał kserokopię odpowiedzi skierowanej przez Ministerstwo Infrastruktury Departament Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa do Rady Osiedla Błonie, w której Ministerstwo wyjaśnia co zalicza się do mienia Spółdzielni i kto uczestniczy w ponoszeniu kosztów utrzymania mienia.

Lublin, dnia 08 kwietnia 2008 r.

Ministerstwo Infrastruktury
Departament Strategii Budownictwa
i Mieszkalnictwa

Rada Osiedla „Błonie”
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Czuby” ul. Dragonów 2
20-554 Lublin

Odpowiadając na pismo z dnia 28 kwietnia br. w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, póz. 1116 ze zm.) dotyczących mienia spółdzielni, Departament przedstawia następujące stanowisko.
W przypadku wyodrębnienia własności lokali na rzecz członków i osób nie będących członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, spółdzielnia pozostaje – zgodnie z art. 40 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości i użytkownikiem lub współużytkownikiem wieczystym gruntu w takim zakresie, w jakim nie narusza to przysługującej członkom i właścicielom lokali nie będącymi członkami spółdzielni odrębnej własności lokali lub praw z nią związanych. W szczególności mieniem spółdzielni pozostają:
1) nieruchomości służące prowadzeniu przez spółdzielnię działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej, społecznej, oświatowo-kulturalnej, administracyjnej i innej, zabudowane budynkami i innymi urządzeniami;
2) nieruchomości zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym urządzeniami i sieciami technicznego uzbrojenia terenu związanymi z funkcjonowaniem budynków lub osiedli, z zastrzeżeniem art. 49 Kodeksu cywilnego;
3) nieruchomości niezabudowane.

Powyższe nieruchomości pozostają mieniem spółdzielni z mocy samej ustawy, a nie decyzji jej organów statutowych. A zatem nie zachodzi potrzeba uzyskiwania zgody organów statutowych spółdzielni czy też zainteresowanych członków na to, aby dana nieruchomość stała się tym mieniem.

 

W pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni obowiązane są uczestniczyć osoby wymienione przez ustawodawcę w art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Są nimi członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali (ust. 1), osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali (ust. l1), oraz członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali (ust. 2).
Członkowie wykonują wskazany obowiązek przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu, a osoby niebędące członkami przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni.
Obowiązek uczestniczenia w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni spoczywa również na właścicielach lokali niebędących członkami spółdzielni, ale ograniczony jest do nieruchomości przeznaczonych do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu (ust. 4). Obowiązek ten właściciele wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni.

Z kolei, na podstawie art. 4 ust. 41 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zarząd spółdzielni obowiązany jest prowadzić odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1-2 i 4 oraz ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego zgodnie z art. 6 ust. 3 tej ustawy, przy czyrn ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości.

Powyższa regulacja odnosi się zatem również do nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni. Skoro cały majątek spółdzielni stanowi prywatną własność wszystkich jej członków (art. 3 Prawa spółdzielczego), to do nich należy również całe mienie spółdzielni. Obowiązujące przepisy nie przewidują bowiem możliwości „przypisania” jednostkowych składników tego mienia do poszczególnych jednostek organizacyjnych spółdzielni, np. osiedli, czy budynków.

Mając powyższe na uwadze, uzasadnione jest, zdaniem Departamentu stanowisko, że wszyscy członkowie spółdzielni, a nie tylko zamieszkujący na danym osiedlu, czy w danym budynku, powinni partycypować w przychodach i kosztach poszczególnych nieruchomości składających się na mienie danej spółdzielni, wynikających z ewidencji, o której mowa w art. 4 ust. 41 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Należy przy tym mieć na uwadze, że zgodnie z dyspozycją art. 8 ww. ustawy, członkowie mają prawo do samodzielnego ustalania w statucie w zależności od potrzeb swoich praw i obowiązków w sprawach w niej nieuregulowanych, poprzez podjęcie stosownej uchwały na walnym zgromadzeniu.
Jednocześnie informujemy, że przedstawione wyżej stanowisko jest wyrazem poglądów Departamentu i może nie zostać podzielone przez sądy jako organy uprawnione do dokonywania wykładni przepisów prawa.

 

Przewodniczący zebrania wniósł o podjęcie uchwały nr 37/2008 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby w Lublinie z dnia 07.06.2008 r. w sprawie rozpatrzenia odwołania Pana ……… od uchwały Nr 98/6/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem, od uchwały Nr 99/7/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25.09.2007 r. w sprawie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz od uchwały Nr 136/11/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2008 r.

Uchwała Nr 37/2008
Zebrania Przedstawicieli
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 07.06.2008 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania Pana ……. od uchwały Nr 98/6/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem, od uchwały Nr 99/7/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25.09.2007 r. w sprawie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz od uchwały Nr 136/11/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2008 r.

Na podstawie § 75 pkt 9 Statutu Spółdzielni, Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” postanawia:

§ 1

Utrzymać w mocy uchwałę Nr 99/7/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25.09.2007 r. w sprawie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uchwałę Nr 121/8/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.11.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem, która zastąpiła uchwałę nr 98/6/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem, oraz uchwałę Nr 136/11/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

 

Na wstępie zauważyć trzeba, że odwołania Pan ……….. zarejestrowane pod numerami wpływu 265/2008 i 266/2008 zostały mylnie skierowane do Rady Nadzorczej, zamiast do Zebrania Przedstawicieli Członków jako organu właściwego do rozpatrywania odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji. Niemniej jednak rozpatrując te odwołania merytorycznie Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stwierdza, że odwołania nie zasługują na uwzględnienie z następujących powodów:

1. Zasadne jest podjęcie uchwały nr 99/7/2007 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 25.09.2007 r. w sprawie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uchwałą tą Rada Nadzorcza postanowiła włączyć „koszty zarządzania” do składnika opłat czynszowych – „eksploatacja podstawowa w oparciu o art. 15 i 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla funkcjonowania i zarządzania mieniem Spółdzielni w opłatach czynszowych wydzielono składnik „utrzymanie mienia Spółdzielni”, w skład którego wchodzą: koszty utrzymania mienia, konserwacja i remonty, podatek od nieruchomości i podatek od wieczystego użytkowania. Według planowanych kosztów składnik ten ustalono w wysokości 0,103 zł/m2.

2. Uchwała nr 98/6/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem utraciła moc wraz z wejściem w życie uchwały Nr 121/8/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.11.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem, która zmieniła stawkę składnika opłat czynszowych – „utrzymanie mienia Spółdzielni” z 0,083 zł/m2 na 0,103 zł/m2.

3. Bezprzedmiotowe jest odwołanie się od uchwały Nr 136/11/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo- finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2008 r., gdyż warunki i wysokość funduszu remontowego ustala Rada Osiedla a zatwierdza je w formie uchwały Rada Nadzorcza.

4. Z uwagi na to, że odwołanie Pana …… dotyczy spraw związanych z decyzjami podjętymi przez Radę Osiedla, odrębnym pismem zostanie poinformowany o decyzji Rady Osiedla w sprawie zarzutów zgłoszonych w piśmie z dnia 31.12.2007 r. (mylnie datowany – 31.01.2007 r.).

Przewodniczący zebrania zwrócił się z zapytaniem, kto z przedstawicieli jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu.

Za podjęciem uchwały Nr 37/2008 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w sprawie rozpatrzenia odwołania Pana …….. od uchwały Nr 98/6/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem, od uchwały Nr 99/7/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25.09.2007 r. w sprawie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz od uchwały Nr 136/11/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2008 r. głosowało 49 przedstawicieli, przeciw – 13 przedstawicieli, wstrzymało się od głosu – 16 przedstawicieli.

Uchwała w przedstawionym brzmieniu została podjęta.

B/
W materiałach do realizacji tego punktu porządku obrad umieszczono:

– projekt uchwały Zebrania Przedstawicieli

Uchwała Nr /2008
Zebrania Przedstawicieli
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 07.06.2008 r.

w sprawie: rozpatrzenia odwołania grupy członków Spółdzielni od uchwały Nr 121/8/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.11.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem.

Na podstawie § 75 pkt 9 Statutu Spółdzielni, Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” postanawia:

§ 1

Utrzymać w mocy uchwałę Nr 121/8/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.11.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Przepis art. 3 ustawy Prawo spółdzielcze stanowi, iż majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym podniesiono trafnie, że art. 3 ustawy Prawo spółdzielcze nie statuuje bynajmniej zasady, iż członkowie są współwłaścicielami nieruchomości spółdzielczych, czy innych praw, a zawiera jedynie określenie majątku spółdzielczego, traktowanego dawniej jako mienie społeczne, i to tylko z ekonomicznego punktu widzenia. Takie stanowisko podzielane jest również w doktrynie prawa spółdzielczego (zob. np. A. Stefaniak, Prawo spółdzielcze (…) Komentarz i Orzecznictwo, wyd. IV, 2001, str. 11-13). W świetle powyższego należy przyjąć, że art. 3 prawa spółdzielczego, w jego brzmieniu po nowelizacji z 1994 r., nie pozbawia spółdzielni własności jej majątku i nie czyni spółdzielców współwłaścicielami w rozumieniu prawa cywilnego, a jedynie zalicza własność należącą do spółdzielni, jako osoby prawnej, do kategorii własności prywatnej, a nie jak ongiś spółdzielczej (uchwała Sądu najwyższego z 06.02.1996 r. sygn. akt: III CZP 152/95 OSNC 1996/4 poz. 52). Spółdzielnia jest osobą prawną i przymiot ten uzyskuje z chwilą wpisu do rejestru. Jeśli zatem spółdzielnia posiada osobowość prawną, to jej majątek (a ściślej mienie, chociaż art. 3 tego terminu nie używa) należy do niej, nie zaś do jej członków. Nie może być bowiem takiej sytuacji, w której osoba prawna byłaby pozbawiona własności majątku.
Zgodnie z treścią art. 40 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.) Spółdzielnia pozostaje właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości i użytkownikiem lub współużytkownikiem wieczystym gruntu w takim zakresie, w jakim nie narusza to przysługującej członkom i właścicielom lokali niebędącym członkami spółdzielni odrębnej własności lokali lub praw z nią związanych. W szczególności mieniem spółdzielni pozostają:

1) nieruchomości służące prowadzeniu przez spółdzielnię działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej, społecznej, oświatowo-kulturalnej, administracyjnej i innej, zabudowane budynkami i innymi urządzeniami,

2) nieruchomości zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym urządzeniami i sieciami technicznego uzbrojenia terenu związanymi z funkcjonowaniem budynków lub osiedli, z zastrzeżeniem art. 49 Kodeksu cywilnego, 3) nieruchomości niezabudowane.

W świetle powyższego podjęta uchwała Nr 121/8/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.11.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mienie jest zgodna z przepisami prawa i zaskarżenie jej nie znajduje uzasadnienia.

Niemniej jednak, ustosunkowując się merytorycznie do zarzutów stwierdzić należy, że:

Ad. 1.
Skarżący nie precyzują, jakie nieruchomości wspólne, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a i b, nie przyporządkowane zostały do mienia Spółdzielni. Place zabaw, place zieleni, które wchodzą do nieruchomości budynkowych, nie mogą być traktowane jako mienie Spółdzielni. Mieniem Spółdzielni może być tylko to, co nie mieści się w ramach nieruchomości budynkowej. Ponadto Spółdzielnia nie może tworzyć nowego osiedla, nowej organizacji w ramach funkcjonowania Spółdzielni, bo wówczas wyodrębniałaby fizycznie to mienie z osiedli.

Ad. 2.
Garaż w budynku przy ulicy Jutrzenki jest częścią nieruchomości budynkowej określoną swym udziałem i nie może stanowić mienia Spółdzielni.

Ad. 3.
Budynek Administracji Osiedla „Skarpa” kilkanaście lat temu podzielony został na część zajmowaną przez Administrację i na część po dawnym zakładzie remontowym, która została wydzielona jako mienie Zarządu. Koszty i przychody obu części budynku są ewidencjonowane odrębnie.
Z powyższych względów Zebranie Przedstawicieli Członków. nie widzi podstaw do uwzględnienia powyższego odwołania.

– w tym miejscu w protokole umieszczono odwołanie z dnia 17 grudnia 2007 r. – członków zamieszkałych w osiedlu Błonie

– w tym miejscu w protokole umieszczono odwołanie z dnia 18 grudnia 2007 r. – członków zamieszkałych w osiedlu Widok

– uchwałę Rady Nadzorczej nr 121/8/2007

Uchwała Nr 121/8/2007
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20. 11. 2007 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr 98/6/2007 Rady Nadzorczej z dnia 25.09.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem.

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni, w związku z art. 4 ust. 4 1 i art. 40 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, uchwala się, co następuje:

§1

1. Wyodrębnia się „Mienie Spółdzielni” i ustala zasady rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem:
a) „Mienie Spółdzielni” stanowią budynki tj.:
– administracyjne
– kluby osiedlowe
– biuro Zarządu
– przyziemie – garaż (Przytulna 4)
– garaż (ADM Łęgi i Widok)
– i inne (w przypadku ujawnienia).
b) Kosztami „Mienia Spółdzielni” pozostają koszty:
– utrzymanie pomieszczeń (media)
– podatki i opłaty
– ubezpieczenie majątku
– konserwacja i remonty

2. W celu pokrycia kosztów mienia Spółdzielni wyłącza się ze składników opłat „eksploatacji podstawowej” i „konserwacji i przeglądów” koszty związane z utrzymaniem mienia, wprowadzając nowy składnik opłat – „utrzymanie mienia Spółdzielni” w wysokości 0,103 zł/m2 z dniem 1 stycznia 2008 r.”

3. We wszystkich osiedlach likwiduje się składnik czynszowy – „Wieczyste użytkowanie gruntu – część wspólna” dotyczący mienia Spółdzielni.

4. „Mienie Spółdzielni” wyodrębnia się w ewidencji księgowej jako odrębne tzn. Nr 8 – „Mienie Spółdzielni”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§3

Traci moc uchwała Nr 98/6/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 25.09.2007 r.

W tym miejscu w protokole umieszczono załączniki do uchwały:
– nr 1 – planowane koszty „utrzymania mienia spółdzielni” na 2008 r.,
– nr 2 – lokale użytkowe w najmie wolnostojące – na nieruchomościach bez lokali mieszkalnych,
– nr 3 – działki będące mieniem Spółdzielni,
– nr 4 – planowane koszty utrzymania mienia Spółdzielni w 2008 r.

Franciszek Sokołowski i Mirosław Babiarz, przedstawiciele którzy podpisali się pod odwołaniem z dnia 18 grudnia 2007 r. złożonym przez członków zamieszkałych w osiedlu Widok – złożyli oświadczenie, że wycofują swój podpis złożony pod odwołaniem.

Teresa Janowska – przedstawiciel, który podpisał się pod tym samym odwołaniem stwierdziła, że nie będzie zabierała głosu, ale podtrzymuje wszystko to, co jest napisane w odwołaniu.

Maria Nowak i Lechosław Ciołek – przedstawiciele, którzy podpisali się pod złożonymi odwołaniami, poinformowali, że nie będą zabierali głosu na temat odwołania.

Prezes Zarządu – zacytował poniższe zdanie z pisma Ministerstwa Infrastruktury:
„Mając powyższe na uwadze, uzasadnione jest, zdaniem Departamentu stanowisko, że wszyscy członkowie spółdzielni, a nie tylko zamieszkujący na danym osiedlu, czy w danym budynku, powinni partycypować w przychodach i kosztach poszczególnych nieruchomości składających się na mienie danej spółdzielni, wynikających z ewidencji, o której mowa w art. 4 ust. 41 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych”.

Artur Lipiec – przedstawiciel Osiedla Błonie stwierdził, że prezes odczytuje z pisma tylko te fragmentu , które pasują Zarządowi , proponuje by zacytował ostatnie zdanie pisma:
„Jednocześnie informujemy, że przedstawione wyżej stanowisko jest wyrazem poglądów Departamentu i może nie zostać podzielone przez sądy jako organy uprawnione do dokonywania wykładni przepisów prawa.”

Członek skarżący uchwałę z osiedla „Błonie” (w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka) – kwestionowana uchwała Rady Nadzorczej jest dotknięta istotną wadą prawną. W uzasadnieniu uchwały , Zarząd powołuje się na Art. 40 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, określający jakie nieruchomości wchodzą w skład mienia spółdzielni. Kompletnie pominął Art. 5 tej samej ustawy , który w tej kwestii jest niezwykle istotny. Zacytowała poniżej przedstawiony art. 5:
” Art.5.1. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.
2 Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości i w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.”

W świetle tego przepisu oraz ustawy o rachunkowości, aby właściwie określić koszty utrzymania mienia spółdzielni i odpis na ten cel, to uchwała Rady Nadzorczej winna zawierać zarówno zestawienie faktycznych kosztów utrzymania tych nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni wynikających z ewidencji księgowej, ale również i wpływy z najmu lokali, z dzierżaw gruntów, reklam czego ta uchwała nie ujmuje.
Ma to bardzo duże znaczenie dla prawidłowej oceny kosztów utrzymania mienia spółdzielni. W kosztach eksploatacji osiedli pozostawiono część kosztów związanych z utrzymaniem tego mienia. Nieruchomości, które zostały włączone do mienia spółdzielni są nadal sprzątane przez gospodarzy rejonów, prace konserwacyjne w budynkach administracyjnych są wykonywane przez konserwatorów zatrudnionych w administracji. Skutkuje to tym, że skoro te nieruchomości zostały włączone do mienia spółdzielni to część ich płac związana ze sprzątaniem i konserwacją tego mienia powinna być również odniesiona do kosztów utrzymania mienia, natomiast eksploatacja podstawowa powinna być o część tych płac pomniejszona. Tego nie dokonano. Nie zostały również pomniejszone koszty Zarządu Spółdzielni o kwoty jakie zostały z nich usunięte a związane z kosztem utrzymania budynku Zarządu. Są to bardzo duże koszty. Ta uchwała została w taki sposób opracowana, że utworzono nowy składnik, na który od początku musimy płacić dodatkowe kwoty , tak jakby to były dopiero nabyte budynki lub tereny. Istnieją one od dawna. W uzasadnieniu do projektu uchwały zawartej w materiałach jest cytowany przepis Art.3 Ustawy prawo spółdzielcze. „Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków”, ale dalsza interpretacja przedstawiona w uzasadnieniu „ma się tak jak pięść do nosa”. Powoływanie się na orzecznictwo sądowe z 2001 r. i 1996 r. w świetle przepisów Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ich wielokrotnej nowelizacji , a przede wszystkim tych przepisów z czerwca 2007 r. jest dla Zarządu kompromitujący. Zmieniły się przepisy, zmieniły się zasady rozliczeń. W tej chwili obowiązuje Art.40 i Art.5 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Jeszcze bardziej kompromitujące dla Zarząd i radców prawnych jest ostatnie stwierdzenie w uchwale – w uzasadnieniu „Ad.3 Budynek Administracji Osiedla Skarpa kilkanaście lat temu podzielony został na część zajmowaną przez Administrację i na część po dawnym zakładzie remontowym, która została wydzielona jako mienie Zarządu. Koszty i przychody obu części budynku są ewidencjonowane odrębnie”. Mieniem Zarządu to mogą być prywatne domy członków Zarządu lub mieszkania. Nigdy żaden przepis nie dawał możliwości tworzenia mienia Zarządu.

Zarząd jest organem wynajętym za nasze pieniądze do zarządzania spółdzielnią w interesie członków, nie może posiadać żadnego mienia. Temu zapisowi powinni się przyjrzeć przedstawiciele z osiedla Skarpa którzy w tym momencie wprowadzani są w bardzo poważny błąd. Lokale użytkowe znajdujące się w budynku Administracji Osiedla Skarpa były budowane z pieniędzy członków i pożytki z najmu tych lokali powinny pomniejszać koszty utrzymania budynku administracyjnego osiedla Skarpa. Tym czasem te pieniądze bezprawnie pod szyldem mienia spółdzielni ileś lat wstecz są przepisane do Zarządu spółdzielni i są z osiedla Skarpa zabierane. Sprawą na dzień dzisiejszy nie wyjaśnioną jest sprawa garażu, który wynajmuje główny księgowy w budynku przy ulicy Jutrzenki 10.

Odpowiadając na zwróconą uwagę, że wypowiedź jej przekroczyła 7 minut, stwierdziła, że zgodnie z § 8 pkt 12 statutu „członek ma prawo do osobistego składania wyjaśnień na posiedzeniu organu spółdzielni w sprawach jego dotyczących”. Nie jest przedstawicielem na zebranie i nie obowiązuje ją Regulamin zebrania.
Uchwała pomija w § 1 pkt 1 np. koszty uzyskiwane z reklam. Na jej osiedlu reklam jest dużo. W załączniku do uchwały są wymienione grunty dzierżawione i nie dzierżawione. § 1 o dzierżawach gruntów nic nie mówi, czyli załącznik nie pasuje do treści uchwały. Zaapelowała do przedstawicieli z osiedla Błonie, Ruta i Łęgi, bo te osiedla zostały skrzywdzone, do mienia spółdzielni zastały włączone budynek administracyjny znajdujący się na każdym osiedlu. W kosztach eksploatacji każdego z tych osiedli pozostawiono kredyty do spłaty wraz z odsetkami. Nie może osiedle spłacać kredytów od czegoś co przestało być jego własnością. To jest absurd. Ta uchwała jest wadliwa i powinna być cofnięta do ponownego przeanalizowania i rozpatrzenia sprawy.

Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – przypomniała, że uchwała w sprawie wydzielenia mienia spółdzielni obowiązuje od 01.01.2008 r. i nieznane są koszty, o których mówi członek skarżący uchwałę z osiedla „Błonie” (w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka). Faktyczne koszty i faktyczne wpływy będą znane po 31.12.2008 r., wtedy po zamknięciu roku będzie można porównać te pozycje. Będzie można ustalić czy uzyskano przychód czy stratę. Na kolejnym Zebraniu Przedstawicieli zostanie przedstawione zestawienie, o którym mówiła członek skarżący uchwałę z osiedla „Błonie” (w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka). Zgodnie z art.40 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zostało wyodrębnione mienie spółdzielni a nie mienie Zarządu. Główny księgowy garaż w budynku przy ulicy Jutrzenki użytkuje na podstawie umowy najmu.
Garaż został zwrócony do dyspozycji spółdzielni przez członka, który zrezygnował z prawa własnościowego do garażu w związku z wadami budowlanymi, a w szczególności zalewanie garażu przez wody opadowe Pożytki z najmu garażu zwiększają wpływy nieruchomości przy ulicy Jutrzenki 10.
Sporządzone jest wykonanie I kwartału, zostanie przedłożone Radom Osiedlowym do wiadomości na pierwszych posiedzeniach zwołanych po odbyciu Zebrania Przedstawicieli.. Przychód za I kwartał z „mienia spółdzielni” wynosi 5.000 zł

 

Członek skarżący uchwałę z osiedla „Błonie” (w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka) – sformułowanie „mienie Zarządu” występuje w pkt Ad.3 w uzasadnieniu do uchwały. Jedyna rzecz, która w uzasadnieniu jest ważna, to jest u dołu strony: „ponadto spółdzielnia nie może tworzyć nowego osiedla, nowej organizacji w ramach funkcjonowania spółdzielni, bo wówczas wyodrębniało by fizycznie to mienie z osiedli”. W odwołaniu napisała, że skoro ten majątek przez tyle lat był utrzymywany i finansowany przez poszczególne osiedla, to w tej chwili zgodnie z art.40 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi to mienie spółdzielni, to nie oznacza, że koszty mają być wrzucone do jednego worka. Wręcz przeciwnie powinny być nadal koszty i wpływy dzielone tak jak poprzednio na poszczególne osiedla, na których to mienie się znajduje. Koszty i wpływy powinny być tam, gdzie powstają. Wszystkie pozostałe koszty, które zostały wliczone do mienia spółdzielni, zgadza się z tym co mówiła zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych, że w tej chwili nie można ustalić jakie one są. Jest analiza działalności gospodarczej za rok ubiegły, wpływy za rok 2007, dzierżaw gruntu z reklam, najmu lokali są Zarządowi znane, koszty za 2007 rok są Zarządowi znane w związku z tym uchwała dotycząca „Mienia spółdzielni powinna opierać się na analizie kosztów 2007 r. i do tego można było dorzucić 10% rezerwy. Bazą wyjściową powinny być koszty roku 2007 r.

Radca prawny – zacytował poniżej przedstawiony fragment pisma Ministra Infrastruktury Departamentu Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa z dnia 28 maja 2008 r.

„Skoro majątek Spółdzielni stanowi prywatną własność wszystkich jej członków / art.3 Prawa spółdzielczego/ , to do nich należy również całe mienie spółdzielni. Obowiązujące przepisy nie przewidują bowiem możliwości „przypisania” jednostkowych składników tego mienia do poszczególnych jednostek organizacyjnych spółdzielni , np. osiedli, budynków”. Zapis ten potwierdza to co zawarł w opinii ,,,że jedyną osobą prawną jest spółdzielnia. Podjęta przez Radę Nadzorczą uchwała jest zgodna z prawem i zarówno Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, art. 1 ust.3 i art. .40 i art.3 Ustawy prawo spółdzielcze.

Teresa Janowska – wyjaśnienia przedstawione przez zastępcę prezesa ds. eksploatacyjnych dot. garażu wynajmowanego przez głównego księgowego, nie wyjaśniły kwestii co z wkładem budowlanym za ten garaż, skoro osobie która się zrzekła jego użytkowania wkład budowlany zwrócono. Czy oznacza to ,że został on sfinansowany środkami z kasy spółdzielni.

Halina Sadurska – zapisy zawarte w piśmie Ministerstwa Infrastruktur to nie jest wykładnia prawna.
Przypomniała jak brzmi ostatnie zdanie powyżej cytowanego pisma „Jednocześnie informujemy, że przedstawione wyżej stanowisko jest wyrazem poglądów Departamentu i może nie zostać podzielone przez sądy jako organy uprawnione do dokonywania wykładni przepisów prawa”., a ciągle się na nie powołujemy. Podziela pogląd, że jeżeli są wydzielone koszty, to i pożytki winne być przepisane w to samo miejsce.

Zastępca prezesa ds. finansowych – wkład na garaż w tej chwili został sfinansowany ze środków obrotowych. Garaż jest własnością spółdzielni. W przypadku zmiany statusu prawnego garażu, zaangażowane środki zostaną zwrócone.

Przewodniczący zebrania wniosek o zamknięcie dyskusji na temat zaskarżonej uchwały poddał pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku głosowało 61 przedstawicieli, przeciw przyjęciu 5 przedstawicieli wstrzymało się od głosownia 9 przedstawicieli.
Przewodniczący zebrania zwrócił się z zapytaniem, kto z przedstawicieli jest za podjęciem w przedstawionym brzmieniu:

Uchwała Nr 38/2008
Zebrania Przedstawicieli
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 07.06.2008 r.

 

w sprawie: rozpatrzenia odwołania grupy członków Spółdzielni od uchwały Nr 121/8/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.11.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem.

Na podstawie § 75 pkt 9 Statutu Spółdzielni, Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” postanawia:

§ 1

Utrzymać w mocy uchwałę Nr 121/8/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.11.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Przepis art. 3 ustawy Prawo spółdzielcze stanowi, iż majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym podniesiono trafnie, że art. 3 ustawy Prawo spółdzielcze nie statuuje bynajmniej zasady, iż członkowie są współwłaścicielami nieruchomości spółdzielczych, czy innych praw, a zawiera jedynie określenie majątku spółdzielczego, traktowanego dawniej jako mienie społeczne, i to tylko z ekonomicznego punktu widzenia. Takie stanowisko podzielane jest również w doktrynie prawa spółdzielczego (zob. np. A. Stefaniak, Prawo spółdzielcze (…) Komentarz i Orzecznictwo, wyd. IV, 2001, str. 11-13). W świetle powyższego należy przyjąć, że art. 3 prawa spółdzielczego, w jego brzmieniu po nowelizacji z 1994 r., nie pozbawia spółdzielni własności jej majątku i nie czyni spółdzielców współwłaścicielami w rozumieniu prawa cywilnego, a jedynie zalicza własność należącą do spółdzielni, jako osoby prawnej, do kategorii własności prywatnej, a nie jak ongiś spółdzielczej (uchwała Sądu najwyższego z 06.02.1996 r. sygn. akt: III CZP 152/95 OSNC 1996/4 poz. 52). Spółdzielnia jest osobą prawną i przymiot ten uzyskuje z chwilą wpisu do rejestru. Jeśli zatem spółdzielnia posiada osobowość prawną, to jej majątek (a ściślej mienie, chociaż art. 3 tego terminu nie używa) należy do niej, nie zaś do jej członków. Nie może być bowiem takiej sytuacji, w której osoba prawna byłaby pozbawiona własności majątku.

Zgodnie z treścią art. 40 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.) Spółdzielnia pozostaje właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości i użytkownikiem lub współużytkownikiem wieczystym gruntu w takim zakresie, w jakim nie narusza to przysługującej członkom i właścicielom lokali nie będącymi członkami spółdzielni odrębnej własności lokali lub praw z nią związanych. W szczególności mieniem spółdzielni pozostają:

1) nieruchomości służące prowadzeniu przez spółdzielnię działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej, społecznej, oświatowo-kulturalnej, administracyjnej i innej, zabudowane budynkami i innymi urządzeniami,

2) nieruchomości zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym urządzeniami i sieciami technicznego uzbrojenia terenu związanymi z funkcjonowaniem budynków lub osiedli, z zastrzeżeniem art. 49 Kodeksu cywilnego,

3) nieruchomości niezabudowane.

W świetle powyższego podjęta uchwała Nr 121/8/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.11.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mienie jest zgodna z przepisami prawa i zaskarżenie jej nie znajduje uzasadnienia.
Niemniej jednak, ustosunkowując się merytorycznie do zarzutów stwierdzić należy, że:

Ad. 1.
Skarżący nie precyzują, jakie nieruchomości wspólne, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a i b, nie przyporządkowane zostały do mienia Spółdzielni. Place zabaw, place zieleni, które wchodzą do nieruchomości budynkowych, nie mogą być traktowane jako mienie Spółdzielni. Mieniem Spółdzielni może być tylko to, co nie mieści się w ramach nieruchomości budynkowej. Ponadto Spółdzielnia nie może tworzyć nowego osiedla, nowej organizacji w ramach funkcjonowania Spółdzielni, bo wówczas wyodrębniałaby fizycznie to mienie z osiedli.

Ad. 2.
Garaż w budynku przy ulicy Jutrzenki jest częścią nieruchomości budynkowej określoną swym udziałem i nie może stanowić mienia Spółdzielni.

Ad. 3.
Budynek Administracji Osiedla „Skarpa” kilkanaście lat temu podzielony został na część zajmowaną przez Administrację i na część po dawnym zakładzie remontowym, która została wydzielona jako mienie Zarządu. Koszty i przychody obu części budynku są ewidencjonowane odrębnie.

Z powyższych względów Zebranie Przedstawicieli Członków nie widzi podstaw do uwzględnienia powyższego odwołania.

Za podjęciem uchwały Nr 38/2008 Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w sprawie rozpatrzenia odwołania grupy członków Spółdzielni od uchwały Nr 121/8/2007 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 20.11.2007 r. w sprawie wyodrębnienia „Mienia Spółdzielni” i zasad rozliczania kosztów zarządzania tym mieniem głosowało 38 przedstawicieli, przeciw – 32 przedstawiciel, wstrzymało się od głosu – 5 przedstawicieli.

Uchwała w przedstawionym brzmieniu została przyjęta.

Ad. 12

Przewodniczący zebrania udziela głosu przewodniczącemu Komisji Wnioskowej.

Protokół
z czynności Komisji Wnioskowej

Wybrana w dniu 07.06.2008 r. na Zebraniu Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, Komisja Wnioskowa w składzie:
1. Halina Fabisiak
2. Edmund Sak
3. Paweł Kępa

ukonstytuowała się następująco:
1. Przewodniczący Komisji – Paweł Kępa
2. Członek Komisji – Halina Fabisiak
3. Członek Komisji – Edmund Sak

W trakcie zebrania do Komisji wpłynęło z sali 2 wniosków. Po przeanalizowaniu wniosków pod względem merytorycznym, formalnym i prawnym – Komisja postanawia uznać za nadające się do realizacji następujące wnioski:

1. Wniosek p. Jasicy – wybudować kotłownię gazową na „Porębie”.
45 głosów – za,
15 głosów – przeciw,
4 głosy – wstrzymujące.
Wniosek nie przeszedł.

2. Wniosek p. Danuty Przybyś-Ziemby – wnioskuję o docieplenie i wymianę okien w budynku ADM w os. „Łęgi”, który stanowi „mienie Spółdzielni”.
Mieszkańcy osiedla mieli to zaplanowane na 2008 r. – wpłynął po zamknięciu pkt. 12.

Na tym protokół zakończono.

Ad. 13

Przewodniczący zebrania poinformował, że:
– ten punkt porządku obrad winien być rozpatrywany bez udziału członków przysłuchujących się obradom, z uwagi na ustawę o ochronie danych osobowych.
– na dzisiejszym zebraniu zostaną rozpatrzone odwołania członków, których nazwiska zostały umieszczone w wykazie w materiałach., oraz odwołania członków wykluczonych, których nazwiska umieszczono w informacji przekazanej przedstawicielom wraz z mandatem w dniu dzisiejszym.
Odwołania członków umieszczonych w przekazanej w dniu dzisiejszym informacji proponuje by, rozpatrzyć w drugiej kolejności.

Poprosił osoby przysłuchujące się obradom o opuszczenie sali.

Na czas realizacji tego punktu porządku obrad nie chcieli opuścić sali obrad:
– członek zamieszkały w osiedlu Błonie – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka,
– członek zamieszkały w osiedlu Skarpa – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka,
– mieszkaniec osiedla Ruta – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe mieszkańca,

Zgłoszony wniosek o wezwanie przez Zarząd Spółdzielni służb porządkowych do udzielenia pomocy, by w/w osoby opuściły salę obrad, przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie. Za przyjęciem wniosku do realizacji głosowało 53 przedstawicieli, przeciw przyjęciu 3 przedstawicieli wstrzymało się od głosowania 9 przedstawicieli.

Członek zamieszkały w osiedlu Skarpa opuścił salę obrad.

Przewodniczący zebrania ogłosił przerwę w obradach do czasu przybycia służb porządkowych, i spowodowania przez te służby, by na sali pozostali tylko przedstawiciele i pracownicy obsługujący zebranie.

Poinformował ponadto, że syn jednego z członków wykluczonych, który ma być w zastępstwie matki przy rozpatrywaniu odwołania, oświadczył, że nie wyraża zgody na to by osoby nieuprawnione były obecne w tym czasie na sali obrad.

Członek zamieszkały w osiedlu Błonie i mieszkaniec osiedla Ruta ( w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe członka i mieszkańca) po wygłoszeniu swoich opinii na temat konieczności opuszczenia sali na czas rozpatrywania odwołań od wykluczenia ze spółdzielni / przez mieszkańca osiedla Ruta – w tym miejscu w protokole umieszczono dane osobowe mieszkańca – wyrażonych krzykiem i przy użyciu obraźliwych słów w stosunku do członków Zarządu i w podobnym tonie do członków prezydium oraz przedstawiciela z osiedla Skarpa/ opuścili salę przed przybyciem służb porządkowych.

Przewodniczący zebrania poinformował przedstawicieli, że dalszą część zebrania poprowadzić będzie Stanisław Robak – członek prezydium pełniący funkcję asesora.

Przystąpiono do rozpatrzenia pięciu odwołań.

– Kierownik działu członkowsko – mieszkaniowego poinformowała, że Zebranie Przedstawicieli w dniu dzisiejszym może rozpatrzyć tyko trzy z przedłożonych odwołań, gdyż nie posiada potwierdzenia odbioru zawiadomienia o zebraniu od dwóch członków wykluczonych (§ 69 ust. 4 Statutu Spółdzielni).
Zebranie Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie, po przeanalizowaniu złożonych odwołań i wysłuchaniu wyjaśnień syna członka wykluczonego, oraz po dyskusji, podjęło uchwały:
– Nr 39/2008 Zebranie Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie – uchylono uchwałę nr 54/33/08 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 15.04.2008 r.;
– Nr 40/2008 Zebranie Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie – utrzymano w mocy uchwałę nr 125/90/07 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 15.12.2007 r.;
– Nr 41/2008 Zebranie Przedstawicieli Członków SM „Czuby” w Lublinie – uchylono uchwałę nr 42/21/08 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 15.04.2008 r.;

Ad. 14

Zamknięcie obrad.

Katarzyna Jurycka – przedstawiciel z osiedla Ruta – do prezydium zebrania złożyła wniosek w brzmieniu:
„W celu uniknięcia tak żenujących sytuacji jaka miała miejsce w dniu dzisiejszym / 07.06.2008 r. / wnoszę o zabezpieczenie w przyszłości służb porządkowych .”

Zbigniew Ławniczak – przedstawiciel osiedla Skarpa – zgłosił wniosek by na następnym Zebraniu Przedstawicieli, w porządku obrad punkt dot. rozpatrywania odwołań od uchwał o wykluczeniu umieścić w porządku obrad jako jeden z pierwszych. Do momentu zrealizowania tego punktu, na salę obrad powinni być wpuszczane wyłącznie te osoby które posiadają mandat przedstawiciela. Nie będzie wtedy możliwości do organizowania takich „przedstawień”.

Prowadzący zebranie powyżej przedstawionych wniosków nie poddał pod głosowanie.
Zarząd jako organizator zebrania winien rozważyć w jaki sposób należy zebranie organizować i jakie przyjąć sposoby działania by sytuacja stworzona przez członków i nie członków spółdzielni w dniu dzisiejszym się nie powtórzyła. / uniemożliwiająca prowadzenia obrad i wydłużająca je o co najmniej 1 godzinę/

Prowadzący zebranie podziękował zebranym za przybycie i udział w Zebraniu Przedstawicieli.

 

Sekretarz
Zebrania Przedstawicieli

Jadwiga Osiewicz

Przewodniczący
Zebrania Przedstawicieli

Jerzy Kaczmarski

Data opublikowania: 15:55, 22 kwietnia 2016

Kategorie: Archiwum Protokołów i Uchwał