ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon 7.30-17.00
Wt-Czw 7.30-15.00
Pt 7.30-13.00
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2019 i rok 2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CZUBY” w Lublinie ul. Watykańska 6 zaprasza do składania ofert
na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2019 i rok 2020

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem “Oferta na badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019 i 2020” należy dostarczyć w terminie do dnia 21.10.2019 r. do godz.15.00 do sekretariatu Spółdzielni pokój nr. 18 ul. Watykańska 6.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do siedziby Spółdzielni. Oferty złożone po upływie terminu, określonego do ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu.

Oferta winna zawierać, co najmniej:

1) Informację o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru ewidencyjnego,

2) wykaz badanych podmiotów z ostatnich trzech lat potwierdzających doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych oraz znajomości branży spółdzielczej,

3) wstępny harmonogram przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz termin jego zakończenia,

4) proponowana cena za badanie sprawozdania finansowego obejmująca pełny zakres usługi (m.in. dojazd / noclegi).

Biegły rewident, po przedłożeniu sprawozdania z badania, zobowiązany będzie do jego omówienia na posiedzeniu Rady Nadzorczej. O terminie posiedzenia rady biegły rewident zostanie powiadomiony. Koszty uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.

Umowa o badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2019 i 2020 zostanie zawarta z wybraną firmą audytorską na okres dwóch lat z możliwością jej przedłużenia.

Oczekiwany termin przeprowadzenia badania za rok obrotowy 2019, wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 09 marca 2020 r.

Oczekiwany termin przeprowadzenia badania za rok obrotowy 2020, wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – 09 marca 2021 r.

O wyborze swojej oferty zwycięzca zostanie powiadomiony pisemnie na wskazany adres siedziby lub na adres poczty elektronicznej.

Istotne dane Spółdzielni za 2018 r.:
– bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów na kwotę 221 169 564,26 zł,
– rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto 1 108 145,97 zł,
– rachunek przepływów pieniężnych –zwiększenie o kwotę 2 835 457,65 zł,
– zestawienie zmian w kapitale /funduszy/własnych zwiększenie o kwotę 6 312 774,33 zł,
– liczba etatów – 201,
– liczba lokali mieszkalnych 11 247 szt., lokali użytkowych 264 szt., garaży 658 szt.

Zarząd Spółdzielni

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie