Poniżej zamieszczamy Komunikat LPEC w sprawie nowych cen ciepła. LPEC szacuje średni wzrost stawek dla odbiorców ciepła o 8,96 %.

Zgodnie z opublikowaną taryfą następuje wzrost stawki za zamówioną moc cieplną. Jest to opłata stała niezależna od ilości zużytej energii cieplnej w nieruchomości (bez znaczenia, czy mamy odkręcone głowice termostatyczne przy grzejnikach).

Jak wynika z definicji, zawartej w Ogólnych Warunkach Kompleksowej Umowy Dostarczania Ciepła przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, przez zamówioną moc cieplną, należy rozumieć, ustaloną największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla danego obiektu jest niezbędna do zapewnienia: pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach, utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych oraz prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

Opłatę za zamówioną moc cieplną (moc zamówioną), płaci się w 12 miesięcznych ratach, niezależnie od sezonu grzewczego, która stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej zasilanej ze źródła ciepła – § 33 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. 2020 poz. 718 z późń. zm.).

Z powyższego wynika, że wzrastają koszty bez względu na to czy ogrzewamy nieruchomości czy nie, jak również niezależnie od sezonu grzewczego.

 

Komunikat LPEC nr EN.340.09/2023 z dnia 20 października 2023 r. –
Zmiana taryfy LPEC S.A. od dnia 8 listopada 2023 roku.


Data opublikowania: 10:09, 6 listopada 2023

Kategorie: Ogłoszenia