Klauzula informacyjna
do ogłoszenia o konkursie na Prezesa Zarządu

imię i nazwisko __________________________________________________________________

ul. _______________________________________ nr domu ________ nr mieszkania ________

kod pocztowy, miejscowość ______________________________________________

(nr telefonu, e-mail) ____________________________________________________

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w konkursie

 

W związku z moim udziałem w konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,CZUBY” w Lublinie, 20-538 Lublin ul. Watykańska 6, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy VI Wydział Gospodarczy w Świdniku pod numerem 0000082134, posiadająca numer NIP 712-016-05-14 oraz numer REGON 000823960-75000, oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w dokumentach aplikacyjnych moich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu i powołania mnie na to stanowisko.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

 

_______________________________
(data i podpis)

 

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119) (RODO), informuje się, jak niżej.

 1. Administratorem danych osobowych uzyskanych bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,CZUBY” w Lublinie, 20-538 Lublin ul. Watykańska 6, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy VI Wydział Gospodarczy w Świdniku pod numerem 0000082134, posiadająca numer NIP 712-016-05-14 oraz numer REGON 000823960-75000, zwana dalej „Administratorem”.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod numerem telefonu: 81-464-17-00 ; 81-464-17-01, fax: 81-464-17-77.
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prowadzenie przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej ,,CZUBY” w Lublinie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,CZUBY” w Lublinie, zmierzającego do wyłonienia najlepszego kandydata, a w przypadku wyboru Pani/Pana na Prezesa Zarządu Spółki – w celu powołania Pani/Pana na stanowisko oraz realizacji z tego tytułu obowiązków prawnych.
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  a. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  b. czynnoś ci zmierzające do zawarcia umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  c. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  d. prawnie uzasadniony interes administratora, tj. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych zawartych w zgłoszeniu przesłanym/złożonym zgodnie z ogłoszeniem Rady Nadzorczej o postępowaniu kwalifikacyjnym jest dobrowolne, ale jest warunkiem przystąpienia do procedury przedmiotowego postępowania kwalifikacyjnego.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie krócej niż okres wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa, jeżeli jest to niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania.
 8. Posiada Pani/Pan prawo:
  a. żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu o ile przepisy prawa nie wskazują inaczej,
  b. wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  c. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

 


Wersja do DRUKU w .pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Data opublikowania: 11:25, 20 lipca 2023

Kategorie: Ogłoszenia