ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 96/2/2012 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 27.11.2012 r.

UCHWAŁA Nr 96 / 2 / 2012

Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 27.11.2012 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie dotyczącym zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o art. 18 § 2 pkt 3 i § 3 ustawy Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz.1848 z późn. zm.), art. 81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.) oraz § 8a i § 87 ust. 1 pkt 30 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, ustala zasady, warunki oraz tryb udostępnienia dokumentów członkom spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie dotyczącym zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów Członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiący załącznik do uchwał Rady Nadzorczej Nr 74/1/2008 z dnia 9.09.2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 2 otrzymuje brzmienie:
  „Dokumenty, o których mowa w § 1, udostępnia lub przekazuje się na pisemny wniosek członka w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku lub w innym terminie ustalonym ze składającym wniosek, z zastrzeżeniem § 3 niniejszego regulaminu”.
 2. § 3 otrzymuje brzmienie:
  „Roczne sprawozdania finansowe, przyjęte przez Walne Zgromadzenie SM „Czuby” w Lublinie, udostępnia lub przekazuje się na pisemny wniosek członka w terminie 30 dni od daty jego złożenia.”
 3. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „Od decyzji Zarządu przysługuje członkowi prawo żądania rozpatrzenia odmowy przez Radę Nadzorczą na podstawie § 87 ust.1 pkt 32 Statutu Spółdzielni i złożenia wniosku do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia umowy.”
 4. W § 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
  „Odpisy dokumentów, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 niniejszego regulaminu, członek Spółdzielni może otrzymać jeden raz, chyba że od daty ich wydania nastąpiła zmiana ich treści.”
 5. § 8 otrzymuje brzmienie:
  „Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w dniu 27.11.2012 roku Uchwalą Nr 96/2/2012 i wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały”.

§ 2

Wydaje się tekst jednolity Regulaminu dotyczącego zasad, warunków oraz trybu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie