ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 64/7/2014 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 19.08.2014 r.

Uchwała Nr 64/7/2014
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 19.08.2014 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie lokali.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie 87 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółdzielni, uchwala co następuje:

§ 1

W Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie lokali § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Przez mienie spółdzielni – należy rozumieć nieruchomości stanowiące własność Spółdzielni, w szczególności:
a) nieruchomości służące prowadzonej przez Spółdzielnię działalności administracyjnej, działalności kulturalno-oświatowej
b) lokale użytkowe wynajmowane i usytuowane w budynkach mieszkalnych i wolnostojących,
c) dzierżawione tereny pod parkingi i pawilony,
d) tereny niezabudowane,
e) ciągi komunikacyjne,
f) ogólnodostępne parkingi,
g) place zabaw, boiska osiedlowe, tereny zielone,
h) nieruchomości zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym urządzeniami i sieciami technicznego uzbrojenia terenu związanymi z funkcjonowaniem budynków i osiedli.

2. Kierunki tworzenia i wykorzystania mienia spółdzielni:
a) przychody – wpływy środków finansowych:
– z naliczeń na utrzymanie mienia
– z najmu lokali użytkowych
– z dzierżawy terenu
– z innych tytułów
b) rozchody – wydatki na pokrycie:
– kosztów obsługi mienia
– kosztów utrzymania budynków (ADM, DK, Zarząd)
– kosztów utrzymania lokali użytkowych
– kosztów dzierżawy
– podatku od nieruchomości
– wieczystego użytkowanie gruntów
– ubezpieczenia majątku
– konserwacji i remontów mienia
– innych wydatków na utrzymanie mienia wg potrzeb po analizie i zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.”

§ 2

Uchwala się tekst jednolity Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie lokali. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 statutu Spółdzielni.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie