ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 56/7/2014 Rady Nadzorczej SM Czuby” w Lublinie z dnia 24.06.2014 r.

UCHWAŁA Nr 56/7/2014
Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 24.06.2014 r.

w sprawie: uchwalenia Zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 25 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, podjęła uchwałę następującej treści:

§ 1

W uchwale nr 33/3/2007 z dnia 20.03.2007 r. w sprawie wprowadzenia Zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 5 ust 1 otrzymuje brzmienie:
„ Członkom Zarządu wymienionym w § 2 może być przyznana miesięczna premia do wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego przyznawana i wypłacana za okresy kwartalne”.

2) W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ Przyznanie premii, o której mowa w ust. 1 następuje na ostatnim posiedzeniu w kwartale po ocenie działalności gospodarczo – finansowej za poprzedni kwartał i bieżącej działalności”.

3) W § 5 skreśla się ust. 3 i 4

4) § 7 otrzymuje brzmienie:
„Tracą moc Zasady wynagradzania Członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie zatwierdzone Uchwałą Nr 33/3/2007 Rady Nadzorczej z dnia 20.03.2007 r.”

5) § 9 otrzymuje brzmienie:
„Niniejsze zasady wchodzą w życie od dnia 24.06.2014 r.”

§ 2

Wprowadza się tekst jednolity Zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiący załącznik Nr 1do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie