ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 56/7/2014 Rady Nadzorczej SM Czuby” w Lublinie z dnia 24.06.2014 r.

UCHWAŁA Nr 56/7/2014
Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 24.06.2014 r.

w sprawie: uchwalenia Zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 25 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, podjęła uchwałę następującej treści:

§ 1

W uchwale nr 33/3/2007 z dnia 20.03.2007 r. w sprawie wprowadzenia Zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 5 ust 1 otrzymuje brzmienie:
„ Członkom Zarządu wymienionym w § 2 może być przyznana miesięczna premia do wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego przyznawana i wypłacana za okresy kwartalne”.

2) W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ Przyznanie premii, o której mowa w ust. 1 następuje na ostatnim posiedzeniu w kwartale po ocenie działalności gospodarczo – finansowej za poprzedni kwartał i bieżącej działalności”.

3) W § 5 skreśla się ust. 3 i 4

4) § 7 otrzymuje brzmienie:
„Tracą moc Zasady wynagradzania Członków Zarządu SM „Czuby” w Lublinie zatwierdzone Uchwałą Nr 33/3/2007 Rady Nadzorczej z dnia 20.03.2007 r.”

5) § 9 otrzymuje brzmienie:
„Niniejsze zasady wchodzą w życie od dnia 24.06.2014 r.”

§ 2

Wprowadza się tekst jednolity Zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiący załącznik Nr 1do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie