ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 33/4/2022 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 29.11.2022 r.

UCHWAŁA Nr 33/4/2022
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 29.11.2022 r.

 

w sprawie: zmiany w Regulaminie tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie działając na podstawie § 87 ust.1 pkt 31 oraz § 108 ust.4 Statutu Spółdzielni, uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 7/1/ 2011 Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie z dnia 01.03.2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust.3 lit. b) otrzymuje brzmienie:

“odpisy na fundusz remontowy przeznaczony na utrzymanie stanu technicznego obiektów i porządku w osiedlu lub nieruchomości”

2. § 1 ust.3 lit. d) otrzymuje brzmienie:

“inne źródła”

3. § 1 ust.6 otrzymuje brzmienie:

“Świadczenie na fundusz remontowy nieruchomości realizowane jest w formie odpisu od lokali mieszkalnych, garaży i odpisów lub wpłat od lokali użytkowych znajdujących się w danej nieruchomości”.

4. § 2 ust.1 lit. d) otrzymuje brzmienie:

“remonty instalacji c.o., remonty instalacji gazowych oraz innych prac zgodnie z przepisami”.

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

“Obowiązek spłaty z tytułu pokrycia kosztów funduszu przeznaczonego na utrzymanie stanu technicznego obiektów i porządku w osiedlu oraz funduszu wspólnego mają:
a) członkowie Spółdzielni posiadające spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych,
b) osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują własnościowe prawa do lokali mieszkalnych,
c) właściciele lokali mieszkalnych,
d) najemcy lokali,
e) osoby zajmujące lokale bez tytułu prawnego”.

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

“1. Planowane wydatki na remonty nie powinny mogą być wyższe od zaplanowanych i posiadanych środków.
Przekroczenie funduszu remontowego danej nieruchomości może nastąpić w szczególności w wyniku: awarii, potrzeby poszerzenia remontu planowanego, wykonania robót remontowych ze względu na zagrożenie życia i mienia mieszkańców, remont instalacji gazowej i centralnego ogrzewania ,wykonania remontów wynikających z decyzji organów Nadzoru Budowlanego , Sanepidu i inne.
2. Środki funduszu remontowego są przeznaczone na potrzeby poszczególnych nieruchomości.
3. W szczególnych przypadkach dopuszcza się sfinansowanie z funduszu remontowego koniecznych do wykonania prac remontowych, których koszt przekracza posiadane środki w danej nieruchomości.
4. Warunkiem możliwości takiego sfinansowania prac remontowych jest podjęcie uchwały przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla gwarantującej spłatę kwoty powstałego zadłużenia danej nieruchomości w okresie nie dłuższym niż trzy lata. Spłata kwoty zobowiązania finansowego będzie obowiązywać nie później niż od 01 stycznia roku następnego.
5. W przypadku przekroczenia trzyletniego terminu spłaty – od kwoty pozostałej do spłaty zostaną naliczone odsetki ustawowe.
6. Odpis na fundusz remontowy danej nieruchomości winien gwarantować możliwość spłaty zadłużenia. W przypadku braku takiej możliwości – powinien być zwiększony do wysokości gwarantującej jego spłatę”.

7. § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:

“Remonty mienia spółdzielni finansowane są:
a) z naliczeń od lokali mieszkalnych, garaży,
b) naliczeń lub wpłat od lokali użytkowych,
c) oraz innych przychodów”.

8. § 7 ust.6 otrzymuje brzmienie:

“Jeżeli w danej nieruchomości wydatki na remonty przekroczyły stan posiadanych środków funduszu remontowego (wystąpił ujemny wynik funduszu remontowego) Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu, podejmuje decyzję o zwiększeniu wysokości odpisów na fundusz remontowy zgodnie z §4 niniejszego regulaminu. Decyzja taka nie wymaga zgody osób posiadających tytuł prawny do lokali”.

9. § 9 otrzymuje brzmienie:

Regulamin w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały Rady Nadzorczej Nr 33/4/2022 z dnia 29.11.2022 r.

§ 2

Wydaje się tekst jednolity Regulaminie tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie z uwzględnieniem zmian zawartych w niniejszej uchwale.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

 

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

 

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie