ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała nr 25/2/2022 Rady Nadzorczej S.M. “Czuby” w Lublinie z dnia 20.09.2022 r.

UCHWAŁA Nr 25 / 2 /2022
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 20.09.2022 r.

 

w sprawie: zmian Regulaminu pracy Zarządu SM „Czuby” w Lublinie

Działając na podstawie § 87 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

W Regulaminie pracy Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiący załącznik do uchwały Nr 125/1/2010 z dnia 21.12.2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwany dalej „Zarządem”, działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 poz. 648 oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 poz. 1208 z późn. zm.), Statutu Spółdzielni oraz niniejszego Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą”.

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie uchwał niezastrzeżonych w ustawie lub Statucie dla innych organów, a w szczególności:
1) reprezentowanie Spółdzielni wobec władz, urzędów i instytucji a także osób trzecich,
2) przyjęcia w poczet członków Spółdzielni,
3) sporządzanie projektów planów gospodarczo – finansowych Spółdzielni oraz programów działalności kulturalno – oświatowej Spółdzielni,
4) prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z nimi czynności organizacyjnych i finansowych,
5) sporządzanie projektów sposobu podziału zysku netto lub pokrycia strat,
6) ustalanie zasad prowadzenia bieżącej działalności Spółdzielni dla wykonania zadań statutowych oraz uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Spółdzielni,
7) ustalania zasad w sprawach zatrudniania, zwalniania, wynagrodzeń bieżących, awansowania, przeszeregowania, udzielania kar, przyznawania nagród oraz innych świadczeń za pracę
8) podpisywanie jako strona zakładowego układu zbiorowego pracy oraz protokołów dodatkowych,
9) przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia projektów struktury organizacyjnej Spółdzielni,
10) uchwalanie regulaminu pracy osób pozostających w stosunku pracy i innych wewnętrznych regulaminów związanych z ich pracą w Spółdzielni,
11) zwoływanie Walnego Zgromadzenia, oraz ustalanie proponowanego porządku obrad,
12) sporządzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
13) analiza działalności Spółdzielni na podstawie ustaleń w wyniku jej lustracji oraz przedkładanie Radzie Nadzorczej wniosków w sprawie sposobu wykonania zaleceń polustracyjnych,
14) nabywanie lub zbywanie środków trwałych, których nabycie lub zbycie nie jest zastrzeżone w Statucie do decyzji innych organów Spółdzielni,
15) odpisywanie na straty, o ile wartość straty nie przekracza 10. krotnej wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę
16) zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
17) udzielanie pełnomocnictw,
18) zawieranie umów o:
a/ budowę lokalu,
b/ ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
c/ ustanowienie odrębnej własności lokalu,
d/ przeniesienie własności domów lub lokali,
e) najem lokali mieszkalnych , użytkowych i dzierżawy terenu,
19) wybór ofert i ustalanie stawek opłat za wynajem lokali użytkowych, powierzchni reklamowych oraz za dzierżawę terenu.
20) występowanie do sądu z żądaniem sprzedaży lokalu w drodze licytacji, w przypadkach przewidzianych w § 38a Statutu
21) zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań do wysokości określonej w przez Walne Zgromadzenie (§ 79 pkt 8 Statutu Spółdzielni).

3) § 22 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Oryginały uchwał, postanowień i innych dokumentów oraz książkę protokołów z posiedzeń Zarządu przechowuje specjalista ds. samorządowych Zarządu w lokalu Spółdzielni, tak by zawsze były dostępne dla członków spółdzielni

4) § 27 otrzymuje bezmiernie:

„Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 20.09.2022 r.”

 

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

 

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie