ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 1/2/2016 Rady Nadzorczej SM “Czuby” w Lublinie z dnia 26.01.2016 r.

Uchwała Nr 1 / 2 / 2016
Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 26.01.2016 r.

w sprawie: zmian w Regulaminie przetargu na ustanowienie odrębnej własności.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie 87 ust.1 pkt 26 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie Regulaminu przetargu na ustanowienie odrębnej własności stanowiącą załącznik do uchwały nr 5/1/2011 Rady Nadzorczej z dnia 7.02.2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 2 otrzymuje brzmienie:
  „ Spółdzielnia może zbywać w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego lokale mieszkalne wolne w sensie prawnym, stanowiące jej własność.”
 2. § 6 otrzymuje brzmienie:
  „1. Przystępujący do przetargu składa wypełnione zgłoszenie w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu oraz dołącza dowód wpłaty wadium.
  2. Zgłoszenie do przetargu powinno zawierać:
  – określenie danych osobowych oferenta: imię, nazwisko, adres, nr PESEL,
  – oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i przyjęciu określonych w nim warunków przetargu bez zastrzeżeń.
  – zobowiązanie się oferenta do spełnienia wymogów statutowych przyjęcia w poczet członków Spółdzielni w przypadku wygrania przetargu.”
 3. § 8 otrzymuje brzmienie:
  „1. Prezes Zarządu powołuje 3 osobową Komisję do przeprowadzenia przetargu.
  2. Z chwilą rozpoczęcia przetargu Komisja sprawdza spełnienie wymogów regulaminowych przez osoby przystępujące do przetargu.
  3. Zgłoszenie jednej oferty jest warunkiem wystarczającym do odbycia przetargu.
  4. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia, dopóty, dopóki – mimo trzykrotnego wywołania – nie ma dalszych postąpień.
  5. Postąpienie nie może być niższe niż 500,00 zł z zaokrągleniem do pełnych złotych.
  6. Dopuszcza się możliwość zgłaszania wielokrotności ustalonego przez Komisję postąpienia w czasie licytacji.
  7. Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący Komisji Przetargowej lub osoba przez niego upoważniona wywołuje trzykrotnie najwyższą zaoferowaną cenę, po czym zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę osoby, która wygrała przetarg.
  8. Przetarg wygrywa osoba, która w wyniku przeprowadzonej licytacji zaoferuje najwyższą cenę.
  9. Z przebiegu przetargu Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.
  10. Wyniki przetargu zatwierdza Zarząd.”
 4. § 10 otrzymuje brzmienie:
  „Jeśli osoba wygrywająca przetarg odmówi zawarcia notarialnej umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub nie może nabyć lokalu z przyczyn leżących po jej stronie, Zarząd unieważnia wynik przetargu i zatrzymuje wpłacone wadium”.
 5. § 13 otrzymuje brzmienie:
  „ W przypadku braku ofert do przetargu Zarząd jest uprawniony do ustalenia mniejszej ceny wywoławczej, zmniejszając ją każdorazowo o 10% maksymalnie do 70% ceny wywoławczej pierwszego przetargu.”
 6. § 14 otrzymuje brzmienie:
  „ Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą.”

§ 2

Wydaje się tekst jednolity Regulaminu przetargu na ustanowienie odrębnej własności z uwzględnieniem zmian zawartych w uchwale Nr 1/2/2016 z dnia 26.01.2016 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Czuby” w Lublinie.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Grażyna Kasprzak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Alicja Stadnicka

 

Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie