ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon 7.30-16.30
Wt-Czw 7.30-14.30
Pt 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

REGULAMIN wyboru członków Zarządu S.M. “CZUBY”

Załącznik
do uchwały nr 120/6/2011
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
z dnia 25.10.2011 r.

REGULAMIN
WYBORU CZŁONKÓW ZARZĄDU S.M. „CZUBY”

Mając na celu demokratyczne i sprawne przeprowadzenie wyboru Członków Zarządu S.M. „CZUBY” Rada Nadzorcza, na podstawie § 87 ust. 1 pkt 26 Statutu Spółdzielni i § 3 Regulaminu pracy Zarządu SM „Czuby” w Lublinie, opracowała i przyjmuje do stosowania w drodze uchwały niniejszy Regulamin.

PRZEPISY OGÓLNE

§1

 1. Zarząd S.M. „CZUBY” składa się z 3 osób, w tym Prezesa i jego Zastępców.
 2. Wyboru członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza w głosowaniach tajnych.
 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym odbywają się wybory członków Zarządu jest jawne, z wyjątkiem części obrad od momentu przesłuchiwania kandydatów do zakończenia wyborów.

§ 2

 1. Wybory członków Zarządu przebiegają w następującej kolejności:
  1) wybór Prezesa Zarządu,
  2) wybór Zastępców Prezesa Zarządu,
 2. Kandydaci, w tym członkowie Rady Nadzorczej kandydujący w tych wyborach, nie mogą uczestniczyć w obradach Rady podczas trwania całej procedury wyborczej, tzn. od rozpoczęcia przesłuchań kandydatów aż do ogłoszenia końcowych wyników wyborów.

§ 3

 1. Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym wybiera spośród swoich członków Komisję Skrutacyjną w co najmniej 3 osobowym składzie.
 2. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Sekretarza.

§ 4

 1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu w liczbie równej wakatom, spośród wszystkich kandydatów, których oferty spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu o wyborach zamieszczonym w prasie lokalnej i na stronie internetowej Spółdzielni.
 2. Kryteriami decydującymi o wyborze, poza wymogami określonymi w ogłoszeniach, jest znajomość aktualnych problemów S.M. „CZUBY” i przedstawienie koncepcji ich rozwiązywania.

II. WYBÓR PREZESA ZARZĄDU

§ 5

 1. Przewodniczący zaprasza kandydatów na salę obrad w porządku alfabetycznym i udziela głosu każdemu zakreślając ustalony czas wypowiedzi w celu przedstawienia:
  – programu kierowania pracą Zarządu,
  – programu kierowania pracą administracyjną Spółdzielni,
  – programu rozwiązywania najważniejszych problemów Spółdzielni.
 2. Po zakończeniu wypowiedzi kandydata, członkowie Rady zadają mu pytania.
 3. Po przesłuchaniu wszystkich kandydatów Przewodniczący Rady zarządza dyskusję. Na czas trwania dyskusji kandydaci proszeni są o opuszczenie sali obrad.

§ 6

 1. Komisja Skrutacyjna przygotowuje karty do głosowania w liczbie równej obecnym na posiedzeniu członkom Rady, umieszczając na nich w porządku alfabetycznym nazwiska zgłoszonych kandydatów. Wszystkie karty powinny być indywidualnie opieczętowane pieczęcią Rady Nadzorczej i podpisane przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
 2. Komisja Skrutacyjna rozdaje karty do głosowania wszystkim obecnym członkom Rady bezpośrednio przed rozpoczęciem głosowania.

§ 7

 1. Głosowanie na Prezesa Zarządu jest tajne i odbywa się wyłącznie na kartach do głosowania przygotowanych przez Komisję Skrutacyjną.
 2. Każdy z obecnych członków Rady oddaje swój głos poprzez pozostawienie na karcie nie skreślonego nazwiska tego kandydata, na którego głosuje.
 3. Przy obliczaniu głosów bierze się pod uwagę karty do głosowania, na których pozostawiono nazwisko jednego kandydata.

§ 8

 1. Karty zbiera i głosy liczy Komisja Skrutacyjna.
 2. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania na Prezesa Zarządu w obecności wszystkich kandydatów podając liczbę oddanych głosów ważnych i nieważnych oraz liczbę zdobytych głosów przez każdego z kandydatów.
 3. Za wybranego na Prezesa Zarządu w pierwszej turze uznaje się tego kandydata, który otrzymał więcej niż 50% oddanych ważnych głosów.

§ 9

 1. Jeśli w pierwszej turze wyborów nie wybrano Prezesa Zarządu przeprowadza się drugą turę wyborów.
 2. Do drugiej tury wyborów stają dwie osoby spośród tych kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
 3. Głosowanie i liczenie głosów w drugiej turze odbywa się według zasad obowiązujących w turze pierwszej.
 4. Za wybranego na Prezesa Zarządu w drugiej turze wyborów uznaje się kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów.

III. WYBÓR ZASTĘPCÓW PREZESA ZARZĄDU

§10

Jeżeli wybory na stanowisko Prezesa i Zastępców Prezesa Zarządu odbywają się na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej, to w wyborach na Zastępców Prezesa Zarządu mogą wziąć udział również osoby kandydujące, a nie wybrane na stanowisko Prezesa Zarządu, jeśli spełniają wymogi formalne, o których mowa w § 4 i zgłoszą taki zamiar do chwili rozpoczęcia wyborów na te stanowiska.

§11

 1. Przewodniczący Rady zaprasza na salę obrad każdego z kandydatów w porządku alfabetycznym i udziela mu głosu w celu przedstawienia jego programu działania na stanowisku Zastępcy Prezesa Zarządu.
 2. Po zakończeniu wypowiedzi kandydata członkowie Rady zadają mu pytania.
 3. Po przesłuchaniu wszystkich kandydatów Przewodniczący Rady zarządza dyskusję. Na czas dyskusji kandydaci proszeni są o opuszczenie sali obrad.

§12

 1. Wybór każdego z Zastępców Prezesa Zarządu odbywa się w odrębnym, tajnym głosowaniu, według tej samej procedury, która obowiązuje przy wyborze Prezesa Zarządu.
 2. Kolejność wyboru Zastępców ustala każdorazowo Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym.
 3. Wyniki głosowania na każdego z Zastępców ogłasza się bezpośrednio po ich przeprowadzeniu.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

 1. Jeśli w drugiej turze wyborów nie zostały obsadzone wszystkie wolne wakaty Rada Nadzorcza przeprowadza ponowne wybory w innym terminie.
 2. Rada Nadzorcza w każdym czasie może postanowić o odstąpieniu od wyborów. W takim przypadku Rada obligatoryjnie ogłasza nowe wybory i wyznacza termin ich przeprowadzenia.

§ 14

 1. Ze wszystkich przeprowadzonych głosowań Komisja Skrutacyjna sporządza protokoły.
 2. Po dokonaniu wyborów Rada Nadzorcza podaje ich wyniki do wiadomości wszystkich członków Spółdzielni poprzez ich zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

§ 15

Regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś-Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Marek Szymański

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie