ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon 7.30-16.30
Wt-Czw 7.30-14.30
Pt 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO

Załącznik
do Uchwały Nr 7 / 1 / 2011
Rady Nadzorczej SM „Czuby”
z dnia 01.03.2011 r.

REGULAMIN
TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO
W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY” W LUBLINIE

Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o:

  1. Ustawę z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116, z poźniejszymi zmianami).
  2. Ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (z 2003 r, nr 207, poz. 216, z Poźniejszymi zmianami),
  3. Ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z poźniejszymi zmianami),
  4. Ustawę o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994roku ( Dz. U. z 2000roku Nr. 80, poz. 903 z póżniejszymi zmianami).
  5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996r Dz.U Nr 156 poz. 788 w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy.
  6. Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 roku Nr 261, poz.2603 z póżniejszymi zmianami).
  7. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE.

§ 1

  1. Spółdzielnia tworzy fundusz remontowy przeznaczony na remonty zasobów mieszkaniowych.
  2. Spółdzielnia może tworzyć fundusz remontowy wspólny dla danego osiedla.
  3. Źródłem pochodzenia środków na remonty są:
    a) odpisy na fundusz remontowy nieruchomości,
    b) odpisy na fundusz remontowy celowy osiedla lub nieruchomości,
    c) odpisy na fundusz remontowy wspólny osiedla,
    d) pożyczki wewnętrzne udzielane na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej.
  4. Ewidencja i rozliczenie wpływów i wydatków na fundusz remontowy musi być zgodny z art.6 ust.3 usm.
  5. Obowiązek świadczenia na rzecz funduszu remontowego nieruchomości mają użytkownicy lokali zgodnie z art.4 usm.
  6. Świadczenie na fundusz remontowy nieruchomości realizowane jest w formie odpisu od lokali mieszkalnych i wpłat od lokali użytkowych znajdujących się w danej nieruchomości.
  7. Wysokość świadczenia na fundusz remontowy nieruchomości określona jest na podstawie planowania potrzeb remontowych budynków.
  8. Środki zgromadzone na funduszu remontowym nieruchomości nie podlegają zwrotowi użytkownikom lokali.
  9. Nadwyżki środków na funduszu remontowym nieruchomości przechodzą do wykorzystania w latach następnych.
  10. W trakcie realizacji planu potrzeb remontowych dopuszcza się zmianę wysokości świadczenia na fundusz remontowy w ramach rocznych planów remontowych.

ROZDZIAŁ II. FUNDUSZ REMONTOWY NIERUCHOMOŚCI.

§ 2

  1. Środki funduszu przeznacza się na:
    a) finansowanie remontów poszczególnych nieruchomości,
    b) finansowanie materiałów wykorzystanych do prac remontowych wykonywanych w nieruchomości przez własne służby remontowe Spółdzielni,
    c) finansowanie remontów związanych z dokończeniem procesu docieplania budynków mieszkalnych,
    d) remonty instalacji co, remonty instalacji gazowych oraz innych remontów zgodnych z przepisami.
  2. Środków funduszu nie można przeznaczyć na:
    a) roboty konserwacyjne,
    b) przeglądy okresowe,
    c) konserwację zieleni,
    d) inne.
  3. Fundusz nieruchomości tworzy się w celu zabezpieczenia środków finansowych na utrzymanie zasobów w należytym stanie technicznym.
  4. Fundusz remontowy tworzony jest zgodnie z art.6 ust.3 usm i dotyczy:
    a) wpłat wnoszonych przez członków Spółdzielni, osoby nie będące członkami Spółdzielni którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, właścicieli lokali nie będących członkami Spółdzielni oraz najemców lokali i osoby użytkujące lokale bez tytułu prawnego,
    b) z kwot uzyskanych z tytułu kar umownych i odszkodowań za wady i usterki od wykonawców robót remontowych, (w danej nieruchomości),
    c) dofinansowania z zysku na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia,
    d) innych przychodów.

§ 3

Obowiązek spłaty z tytułu pokrycia kosztów funduszu celowego i funduszu wspólnego mają:
a) członkowie Spółdzielni posiadające spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych,
b) osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują własnościowe prawa do lokali mieszkalnych,
c) właściciele lokali mieszkalnych,
d) najemcy lokali,
e) osoby zajmujące lokale bez tytułu prawnego.

§4

  1. Planowane wydatki na remonty nie mogą być wyższe od zaplanowanych i posiadanych środków.
  2. Środki funduszu remontowego mogą być przeznaczone wyłącznie na potrzeby poszczególnych nieruchomości.

§ 5

Środków z funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości nie można przeznaczyć na remonty mienia spółdzielni.

§ 6

  1. Remonty mienia spółdzielni finansowane są:
    a) z naliczeń od lokali mieszkalnych,
    b) wpłat lokali użytkowych,
    c) oraz innych przychodów.
  2. Środków tych nie można przeznaczyć na remonty innych nieruchomości.

§ 7

  1. Podstawą do określenia potrzeb remontowych są protokoły przeglądów nieruchomości.
  2. Dane zawarte w protokołach kontroli stanowią podstawę do sporządzenia zestawienia robot remontowych nieruchomości z podziałem na budynki.
  3. Zestawienie, o którym mowa w ust. 2 stanowi podstawę do sporządzenia planu robót remontowych.
  4. Plan robot remontowych nieruchomości powinien być sporządzany na okres co najmniej jednego roku.
  5. Podstawą do ustalenia wysokości miesięcznych odpisów na fundusz remontowy nieruchomości powinien być:
    1) wyceniony plan robot remontowych,
    2) powierzchnia lokali budynków.
  6. Jeżeli w danej nieruchomości wydatki na remonty przekroczyły stan posiadanych środków funduszu remontowego (wystąpił ujemny wynik funduszu remontowego) Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu, podejmuje decyzję o zwiększeniu wysokości odpisów na fundusz remontowy. Decyzja taka nie wymaga zgody użytkowników lokali.

§ 8

  1. Za prawidłową realizację rocznych planów remontów odpowiedzialny jest Zarząd Spółdzielni.
  2. Niewykorzystane w ciągu roku środki funduszu przechodzą na następny rok obrachunkowy.
  3. Kwoty przekroczenia funduszu remontowego przechodzą na rok następny.
  4. Środki funduszu gromadzone są na wspólnym rachunku bankowym Spółdzielni.

ROZDZIAŁ III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 9

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą SM „CZUBY” w Lublinie w dniu 01.03.2011 r.
Uchwałą Nr 7 / 1 / 2011.

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie