ikona phone
ikona home
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin
ikona clock
Pon. 7.30-16.30
Wt, Śr, Czw. 7.30-14.30
Pt. 7.30-12.30
Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Oświadczenie o osobach zamieszkujących

O Ś W I A D C Z E N I E

 

osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu mieszkalnego nr ….………

przy ul. ………………………..…………..

 

  1. Oświadczam, że w powyższym lokalu zamieszkują n/wym. osoby:
L.p. Nazwisko i imię PESEL/Data urodzenia
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
  1. Oświadczenie powyższe składam zgodnie ze stanem faktycznym i ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie informacji niezgodnych z prawdą – art.233 §1, §6 kk.
  2. O każdorazowej zmianie ilości zamieszkałych osób zobowiązuję się informować Administrację Osiedla w terminie 7 dniowym od jej zaistnienia.

 

Lublin, dnia …….………….                                          ………………………..………….
/czytelny podpis /

Podstawa prawna:

  • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dn.14.12.2012 (Dz.U.2013 poz.21)
  • Uchwała Nr 704/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dn. 28.02.2013 r w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
  • Kodeks karny skarbowy art. 56 (Dz.U. 2013 poz.186)
  • Kodeks karny art.233 § 1, §6.

 * * *
wersje do druku:

 

doc
wersja WORD
pdf
wersja PDF
Print Friendly, PDF & Email
[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie