UCHWAŁA NR 33/2018
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 10.10.2018 r.

 

w sprawie: ustalenia formy kontaktu członka danej nieruchomości z jej przedstawicielem.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt.11 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, ustala co następuje:

§ 1

W związku z wejściem w życie Unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) ustala się następujące formy kontaktowania się członka danej nieruchomości z jej przedstawicielem
w Radzie Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „RUTA”:
a) pisemna – członek składa pismo w siedzibie Administracji, które jest przekazywane Przedstawicielowi Nieruchomości,
b) pracownik Administracji ustala termin spotkania obydwu stron i przekazuje go zainteresowanemu członkowi nieruchomości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 11:10, 29 listopada 2018

Kategorie: Bez kategorii