Projekt


UCHWAŁA NR …./2017
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie z dnia …………..

w sprawie: odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej Spółdzielni.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt. 5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r., poz. 21) oraz § 79 pkt. 6 Statutu Spółdzielni – Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia:

§ 1

Wyrazić zgodę na odpłatne zbycie nieruchomości gruntowej przy ul. Agatowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 12/4 arkusz 11 obręb 27 – Rury Bonifraterskie, o powierzchni 166 m2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

* * *

Uzasadnienie

Nieruchomość przeznaczona do odpłatnego zbycia (działka nr ewidencyjny 12/4, a.11.o. 27) zlokalizowana jest poza terenem administrowanym przez SM Czuby. Zbyt mała powierzchnia nieruchomości (166 m2) i brak dostępności do drogi publicznej uniemożliwia jej zabudowę.
Zbycie przedmiotowej działki spowoduje zaprzestanie generowania kosztów przez Spółdzielnię w postaci podatku od nieruchomości i kosztów utrzymania zieleni tego terenu.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia


Lublin, dnia 21.02.2017 r.

STANOWISKO RADY NADZORCZEJ
W SPRAWIE ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI
GRUNTOWEJ SPÓŁDZIELNI.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedstawionej przez Zarząd Spółdzielni propozycji zawartej w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie odpłatnego zbycia nieruchomości gruntowej Spółdzielni – wnosi o jej przyjęcie przez Walne Zgromadzenie zgodnie § 79 pkt 6 Statutu Spółdzielni.

Rada Nadzorcza SM Czuby

Data opublikowania: 12:00, 4 kwietnia 2017

Kategorie: Archiwum