Projekt

Uchwała Nr… /2017
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY ”
w Lublinie z dnia 2017 r.

w sprawie; przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY ” w Lublinie za 2016 rok.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 §1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r –Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz.U. z 2016r, poz..21) oraz § 79 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, po zapoznaniu się z bilansem, rachunkiem zysków i strat, przepływem środków pieniężnych, zestawieniem zmian w kapitale / funduszy / własnych, wprowadzeniem do sprawozdania finansowego, dodatkową informacją z objaśnieniami i opinią biegłego rewidenta Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski Badanie Sprawozdań Finansowych, Doradztwo Podatkowo-Prawne Lublin, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się i zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni obejmujące:

 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 250 399 136,23 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści sześć złoty i dwadzieścia trzy grosze).
 3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazujący zysk netto w wysokości 960 999,05 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złoty i pięć groszy).
 4. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2016 o kwotę 1 886 725,15 zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złoty i piętnaście groszy).
 5. Zestawienie zmian w kapitale /funduszu / własnym za okres od 01.01.2016r do 31.12.2016r wykazujący zmniejszenie kapitałów (funduszy) własnych o kwotę 2 582 154,36 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery złotych i trzydzieści sześć groszy).
 6. Dodatkowa informacja i objaśnienia za 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni

* * *

Uchwała Nr 83/29/2017
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY ”
w Lublinie z dnia 04.04.2017 r.

w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 2 lit a / i pkt 9 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd SM „CZUBY” sprawozdaniem finansowym, rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz zestawieniem zmian w kapitale /funduszu/ własnym za 2015 r., uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie ocenia roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z:

 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego
 2. Bilans sporządzony na 31.12.2016 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 250 399 136,23 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści sześć złoty i dwadzieścia trzy grosze).
 3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazujący zysk netto w wysokości 960 999,05 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i pięć groszy).
 4. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2016 o kwotę1 886 725,15 zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złoty i piętnaście groszy).
 5. Zestawienie zmian w kapitale /funduszu / własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zmniejszenie kapitałów (funduszy) własnych o kwotę 2 582 154,36 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery złotych i trzydzieści sześć groszy).
 6. Dodatkowa informacja i objaśnienia za 2016 r.

§ 2

Niniejszą uchwałę Rada Nadzorcza postanowiła przedłożyć zgodnie z § 87 ust. 1 pkt 9 Statutu – Walnemu Zgromadzeniu SM „Czuby” w Lublinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Grażyna Kasprzak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Alicja Stadnicka

 

Data opublikowania: 12:00, 4 kwietnia 2017

Kategorie: Archiwum