PROJEKT

UCHWAŁA Nr …………/2016
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie z dnia ………. 2016 r.

w sprawie: wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie

Na podstawie art. 39 § 1 pkt 12 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21) oraz § 79 pkt 13 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się na delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie Panią/ Pana …………………………………………………………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

Data opublikowania: 12:27, 24 kwietnia 2016

Kategorie: Archiwum