PROJEKT

UCHWAŁA Nr….. /2016
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie z dnia ……2015 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie § 79 pkt 15 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały Nr….. /2016 Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie z dnia …….. 2016 r.

W Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Żadna z części Walnego Zgromadzenia nie może skreślić z porządku obrad żadnej ze spraw, nie może też odłożyć ich do następnego posiedzenia, ani odroczyć obrad.”

2) § 25 otrzymuje brzmienie:
„Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i obowiązuje od dnia ………. r.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

* * *

Lublin, dnia 1.03.2016 r.

STANOWISKO RADY NADZORCZEJ
W SPRAWIE ZMIAN STATUTU SPÓŁDZIELNI,
REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu proponowanych zmian Statutu Spółdzielni, ujętych w projektach uchwał Walnego Zgromadzenia, związanych z:

1) doprecyzowaniem zapisu statutu dot. przyjęcia w poczet członków osób prawnych (§ 6 ust.3),

2) zmianami redakcyjnymi (§ 78 b ust.2, § 78 c ust.1),

3) ujednoliceniem nazewnictwa sporządzanych planów gospodarczo-finansowych (§ 93 pkt 2),

4) rozszerzeniem uprawnień Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli do uchwalania kosztów pozostałej działalności gospodarczej w osiedlach (§ 103b pkt 3),

5) dostosowaniem nazw funduszy spółdzielni do zapisów § 108 statutu oraz ujednoliceniem nazewnictwa sporządzanych planów gospodarczo-finansowych (§ 103b ust.1 pkt 14)
– wnosi o przyjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu, zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia zgodnie z przedłożonymi projektami.

Data opublikowania: 12:25, 24 kwietnia 2016

Kategorie: Archiwum