PROJEKT I

Uchwała Nr….. /2016
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”
w Lublinie z dnia 2016 r.

w sprawie: podziału zysku (netto) za 2015 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie art.38 §1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz U. z 2016r., poz.21) oraz § 79 pkt. 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Zysk (netto)za 2015 r. w wysokości 429 507,81 zł przeznaczyć na:

 1. Kwotę (+) 204 705,03 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno-finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych danego osiedla – załącznik nr 1 do uchwały.
 2. Kwotę (+) 481 891,68 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową, którą nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla, przeznaczyć na dofinansowanie funduszu zasobowego z przeznaczeniem finansowania inwestycji mienia Spółdzielni.
 3. Kwotę (–) 257 088,90 zł stanowiącą nadwyżkę kosztów nad przychodami na działalności gospodarczej rozliczyć w roku następnym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

ZAŁĄCZNIK 1
do Uchwały Nr….. /2016 Walnego Zgromadzenia
SM „CZUBY” w Lublinie z dnia ……..

Zgodnie § 109 ust.3 pkt 2 Statutu Spółdzielni, kwotę 204 705,03 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno-finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów mieszkaniowych w osiedlu:

OSIEDLE

kwota


SKARPA

22 839,95

Niska SKARPA

2 561,64

ŁĘGI

48 968,56

BŁONIE

54 750,00

WIDOK

42 672,53

PORĘBA

32 912,35


RAZEM

204 705,03 złPrzewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

* * *

PROJEKT II

Uchwała Nr….. /2016
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”
w Lublinie z dnia 2016 r.

w sprawie: podziału zysku (netto) za 2015 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie art.38 §1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz U. z 2016r., poz.21) oraz § 79 pkt. 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Zysk (netto) za 2015 r. w wysokości 429 507,81 zł przeznaczyć na:

 1. Kwotę (+) 204 705,03 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno-finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych danego osiedla – załącznik nr 1 do uchwały.
 2. Kwotę (+) 481 891,68 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową, którą nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla, podzielić na:
  a) sfinansowanie organizacji festynów;
  * Skarpa 10 000,-
  * Ruta 10 000,-
  * Błonie 10 000,-
  b) pozostałą kwotę 451 891,68 zł na dofinansowanie funduszu zasobowego z przeznaczeniem finansowania inwestycji mienia Spółdzielni.
 3. Kwotę (–) 257 088,90 zł stanowiącą nadwyżkę kosztów nad przychodami na działalności gospodarczej rozliczyć w roku następnym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

ZAŁĄCZNIK 1
do Uchwały Nr….. /2016 Walnego Zgromadzenia
SM „CZUBY” w Lublinie z dnia ……..

.Zgodnie § 109 ust.3 pkt 2 Statutu Spółdzielni, kwotę 204 705,03 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno-finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów mieszkaniowych w osiedlu:

OSIEDLE

kwota


SKARPA

22 839,95

Niska SKARPA

2 561,64

ŁĘGI

48 968,56

BŁONIE

54 750,00

WIDOK

42 672,53

PORĘBA

32 912,35


RAZEM

204 705,03 zł

 

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

* * *

Lublin, dnia 22.03.2016 r.

STANOWISKO
Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za 2015 r.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedstawionych przez Zarząd Spółdzielni propozycji podziału zysku netto za 2015 r., zawartych w projektach uchwał Walnego Zgromadzenia – postanawia pozytywnie zaopiniować podział zysku zaproponowany w projekcie II uchwały i wnosi o jej przyjęcie, przez Walne Zgromadzenie zgodnie z § 79 pkt 5 i § 109 Statutu Spółdzielni.

Rada Nadzorcza

Data opublikowania: 12:24, 24 kwietnia 2016

Kategorie: Archiwum