Wnioski z lustracji

Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie działając na podstawie art. 93 § 1a ustawy Prawo spółdzielcze przekazuje Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie poniższe wnioski polustracyjne wynikające z ustaleń lustracji obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2014 r.

1. W nawiązaniu do ustaleń zawartych w protokole lustracji dotyczących stanu szczelności instalacji gazowej oraz wentylacji należy podjąć stosowne działania w zakresie ponownego przeglądu stanu instalacji gazowej w zasobach Spółdzielni i jej wymiany w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby.

2 Dokonać analizy funduszy podstawowych Spółdzielni pod kątem ich zgodności z treścią ekonomiczną (ujemny fundusz z aktualizacji wartości majątku trwałego), a następnie dokonać stosownych korekt w księgach rachunkowych.

Zarząd Spółdzielni

* * *

PROJEKT

UCHWAŁA Nr …. /2016
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
w Lublinie z dnia ……………… 2016 r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosków z lustracji ustawowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2014 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 poz. 21) oraz § 79 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wnioski polustracyjne Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, opracowane na podstawie protokołu z lustracji ustawowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Realizację przyjętych wniosków powierza się odpowiednim organom statutowym Spółdzielni

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

* * *

Lublin, dnia 16.02.2016 r.

STANOWISKO
RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE WNIOSKÓW Z LUSTRACJI

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 16.02.2016 r., po zapoznaniu się z wnioskami z przeprowadzonej lustracji ustawowej obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2014 r. zaproponowała Walnemu Zgromadzeniu SM „Czuby” w formie opinii przyjęcie wniosków polustracyjnych.

Data opublikowania: 12:23, 24 kwietnia 2016

Kategorie: Archiwum