OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Członków
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”z siedzibą w Lublinie, ul. Watykańska 6

Przeprowadziłem badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej CZUBY z siedzibą w Lublinie, na które składa się:

  1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
  2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 254.901.466,24 zł;
  3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 429.507,81 zł;
  4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.538.706,98 zł;
  5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 299.252,89 zł;
  6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółdzielni.

Moim zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziłem stosownie do postanowień:

  1. rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami);
  2. Krajowych Standardów Rewizji Finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów;

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowałem i przeprowadziłem w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

Uważam, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.
Moim zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2015 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku,

b) sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy/statutu jednostki.

Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art.49 ust.2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

BIEGŁY REWIDENT
mgr Jan Jacek Oster
reprezentujący
podmiot uprawniony

Lublin, dnia 18.03.2016 r.

Data opublikowania: 12:12, 24 kwietnia 2016

Kategorie: Archiwum