SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CZUBY”
W LUBLINIE ZA 2015 ROK (skrócone)

Działalność Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w roku sprawozdawczym 2015 prowadzona była na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. z 2003 r.
Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.), ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. (Dz.U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848 z późn. zm.), postanowień innych ustaw oraz na podstawie zadań zawartych w
przepisach wewnętrznych określonych w statucie Spółdzielni, regulaminach i rocznych planach gospodarczo-finansowych.
Przedmiotem działalności Spółdzielni m.in. jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych, gospodarczych i kulturalnych członków i ich rodzin wynikających z zamieszkiwania w jej zasobach, zarządzanie
nieruchomościami, budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków praw do znajdujących się w tych budynkach lokali.
Działalność Spółdzielni na przestrzeni roku sprawozdawczego koncentrowała się przede wszystkim na obowiązkach wynikających ze statutu Spółdzielni poprzez podejmowanie kolegialnych decyzji,
jak również czynności wynikających z podziału obowiązków pomiędzy poszczególnymi członkami zarządu.

Bieżącą działalnością statutową i gospodarczo – finansową Spółdzielni w 2015 roku kierował Zarząd w składzie:

 1. Ryszard Burski – Prezes Zarządu
 2. Bożena Zielińska – z-ca Prezesa ds. eksploatacyjnych
 3. Adam Ziółek – z-ca Prezesa d/s finansowych – Główny Księgowy

W roku ubiegłym Zarząd Spółdzielni odbył 53 protokołowane posiedzenia, podejmując uchwały i decyzje w sprawach wchodzących w zakres jego statutowych kompetencji, a dotyczących zagadnień
gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni, członkowskich, egzekwowania zaległości opłat eksploatacyjnych, organizacyjnych czy w sprawach inwestycyjnych.
Zarząd uczestniczył w 10 posiedzeniach Prezydium Rady Nadzorczej, 12 protokołowanych posiedzeniach plenarnych Rady Nadzorczej i 11 posiedzeniach komisji merytorycznych Rady Nadzorczej.
Członkowie Zarządu uczestniczyli w posiedzeniach Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
Realizując swoje kompetencje zapisane w § 93 pkt 9 Statutu Spółdzielni Zarząd zwołał Walne Zgromadzenie przeprowadzone w 21 częściach w dniach od 13.05.2015 r. do 17.06.2015 r.

SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE
W 2015 roku sprawy członkowsko-mieszkaniowe w spółdzielni przedstawiały się następująco:

 1. Liczba członków Spółdzielni na dzień 31.12.2015 r. wynosiła ogółem – 9.972 w tym:
  – członkowie posiadający tytuł prawny do lokalu i członkowie będący współmałżonkami – 9.723
  – członkowie oczekujący na lokal mieszkalny – 249
 2. W ramach obsługi członków zamieszkałych zrealizowano:
  – 415 spraw o nabycie lokali własnościowych lub wyodrębnionych w drodze kupna, spadku, darowizny, podziału majątku
  – 3 sprawy o przepisanie lokatorskich lokali mieszkalnych w ramach pierwszeństwa statutowego, w tym 1 po zgonie członka Spółdzielni,
  – 3 wzajemne zamiany lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
  – 46 wydanych zaświadczeń do założenia księgi wieczystej przez Sąd Rejonowy.
 3. Lokale odzyskane przez Spółdzielnię:
  – przekazanie 3 lokali mieszkalnych do dyspozycji Spółdzielni,
  – zawarcie na 1 lokal umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu nabytego w drodze przetargu.
 4. Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. w zasobach Spółdzielni jest 5.861 lokali wyodrębnionych.
  Natomiast w 2015 roku zawarto 80 umów o przeniesienie własności w odrębną własność, z czego:
  – 14 ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
  – 64 ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  – 1 ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego,
  – 1 po przetargu.
 5. Do Rady Nadzorczej skierowano:
  – 2 sprawy o rozwiązanie stosunku członkostwa przez wykluczenie,
  – 20 spraw o rozwiązanie stosunku członkostwa przez wykreślenie,
  – 11 spraw o upoważnienie Zarządu do wytoczenia powództwa do sądu o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji własnościowego prawa do lokalu z powodu zaległości w opłatach eksploatacyjnych, z czego:
  – 7 odroczono,
  – w stosunku do 4 spraw podjęto uchwały.
 6. Na koniec roku Spółdzielnia posiadała 36 członków wykluczonych, wobec których prowadzone są dalsze działania windykacyjne.
 7. Spółdzielnia posiada 24 prawomocne wyroki eksmisyjne, w tym: 16 z orzeczonym uprawnieniem do otrzymania lokalu socjalnego.
 8. Zawarto 6 umów o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego z osobami ponownie przyjętymi w poczet członków po spłacie zadłużenia, w tym: 3 umowy w celu dalszej realizacji zamiany lokali.
 9. W ramach windykacji złożono do Sądu Rejonowego 7 nowych wniosków w celu wpisania hipoteki przymusowej w księgach wieczystych zadłużonych lokali.
  Sąd Rejonowy w odpowiedzi na bieżące i wcześniejsze wnioski, w przypadku 10 lokali, dokonał wpisu hipoteki przymusowej.

SPRAWY SĄDOWE
Zespół Radców Prawnych w 2015 roku skierował i przygotowuje na drogę postępowania sądowego 361 spraw, w tym:
– 16 spraw eksmisyjnych, z czego: 4 w toku z lat poprzednich,
– 345 spraw z różnych tytułów, z czego 157 w toku z lat poprzednich
– m.in.: z normatywu, opłat eksploatacyjnych za lokale, nakazaniesprzedaży lokalu w drodze licytacji, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu, pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd.
GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI
Na koniec 2015 roku zasoby spółdzielni stanowiły:
– 191 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 11.298 lokali mieszkalnych z prawem do lokalu:
• 5.301 spółdzielcze własnościowe
• 378 spółdzielcze lokatorskie
• 5.594 odrębnej własności
• 24 w najmie
• 1 ekspektatywa odrębnej własności o łącznej powierzchni użytkowej 622.689,01 m2
– 224 lokale użytkowe w nieruchomościach mieszkaniowych:
• 77 spółdzielcze własnościowe
• 41 odrębna własność
• 106 w najmie (nieruchomości mieszkaniowe) o łącznej powierzchni 15.176,17 m2
– 647 garaży:
• 419 spółdzielcze własnościowe
• 226 odrębnej własności
• 1 w najmie
• 1 ekspektatywa odrębnej własności o łącznej powierzchni 10.686,23 m2
– 113 nieruchomości mieszkaniowych
– 1.095.844 m2 powierzchni terenu ogółem, z którego 25.288,31 m2 wydzierżawiana jest pod działalność gospodarczą.

W 2015 roku obsługa eksploatacyjna, administracyjna i techniczna osiedli wykonywana była 6 administracjami osiedlowymi wraz z
administracją ogólną i Zarządem.
W ramach posiadanych służb Spółdzielni, jak również poprzez wyspecjalizowane firmy wykonawcze wyłonione w drodze przetargów, Zarząd Spółdzielni realizował prace bieżące, remontowe, konserwacyjne i przeglądy zgodnie z założeniami ujętymi w planach rzeczowo – finansowych osiedli uchwalonych przez odpowiednie organy statutowe spółdzielni.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Zarząd Spółdzielni, zgodnie z Prawem budowlanym i energetycznym dokonuje cyklicznie w zasobach Spółdzielni przeglądów:
– instalacji gazowych i elektrycznych,
– przewodów kominowych i wentylacyjnych,
– instalacji odgromowych,
– przeglądów technicznych budynków,
które rejestrowane są w książkach obiektów budowlanych będących w posiadaniu każdej administracji.
Fundusz remontowy oraz mienie Spółdzielni (tabele) przedstawiono w materiałach wyłożonych na Walne Zgromadzenie w Zarządzie i Administracjach Spółdzielni.
Dane dotyczące osiedli:
1. Osiedle Skarpa
Zasoby:
– powierzchnia terenu – 273.381 m2
– liczba budynków mieszkalnych – 50 szt.
– liczba mieszkań – 2.654 szt.
– powierzchnia użytkowa mieszkań – 141.409,54 m2
– liczba lokali użytkowych – 53 szt.
– powierzchnia lokali użytkowych – 4.023,4 m2

W 2015 roku w osiedlu wykonano prace remontowe, konserwacyjnei przeglądy:

 1. Remont balkonów w budynkach Fantastyczna 4, 6, 8; Przedwiośnie 2.
 2. Bieżące remonty dźwigów w osiedlu.
 3. Remont nawierzchni asfaltowych ulic w osiedlu.
 4. Wymiana okienek piwnicznych w budynkach Romantyczna 17, 19, Radości 1, 3, 5.
 5. Wymiana okien w maszynowniach dźwigów w budynkach Sympatyczna 2, 4, 12, 14; Przedwiośnie 1, 3, 7; Radości 14.
 6. Wymiana wewnętrznych drzwi wejściowych w budynkach Fantastyczna 4, 8.
 7. Wymiana docieplenia ścian szczytowych w budynkach:
  – Fantastyczna 9 (strona wschodnia i półszczyty);
  – Fantastyczna 11 (strona południowa);
  – Gościnna 7, 9, 11, 13; Romantyczna 12;
  – Sympatyczna 2, 4 (strona południowa – półszczyt).
 8. Remont prześwitu w budynku Fantastyczna 15.
 9. Przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej we wszystkich lokalach mieszkalnych i użytkowych.
 10. Przegląd instalacji odgromowej w budynkach Przedwiośnie 1;Romantyczna 9, 10; Gościnna 11; Radości 9, 11.

2. Osiedle Niska Skarpa
Zasoby:
– powierzchnia terenu – 10.506 m2
– liczba budynków mieszkalnych – 3 szt.
– liczba mieszkań – 24 szt.
– powierzchnia użytkowa mieszkań – 2.650,3 m2
W 2015 roku w osiedlu na bieżąco wykonano drobne prace remontowe.

3. Osiedle Ruta
Zasoby:
– powierzchnia terenu – 250.305 m2
– liczba budynków mieszkalnych – 38 szt.
– liczba mieszkań – 2.402 szt.
– powierzchnia użytkowa mieszkań – 130.971,41 m2
– liczba lokali użytkowych – 52 szt.
– powierzchnia lokali użytkowych – 4.031,13 m2
– liczba garaży – 188 szt.
– powierzchnia garaży – 3.131,85 m2

W 2015 roku w osiedlu wykonano poniższe prace remontowe, konserwacyjne i przeglądy:

 1. Malowanie klatek schodowych, pralni, suszarni i wózkowni w budynkach Dziewanny 7, 9; Różanej 3.
 2. Remont chodników poprzez wymianę zużytej, nierównej i spękanej nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową przy budynkach Różana 3 do przedszkola; Różana 27 – przy lokalach użytkowych i Sasankowa 4 (trzy chodniki).
 3. Przełożenie kostki brukowej – wyrównanie zapadnięć chodników i dróg przed budynkami Dziewanny 4, 6, 8, 10 i 12; Jutrzenki 10; Różana 16, 20 i 22.
 4. Remont schodów terenowych przy budynkach Dziewanny 8, 10, 11; Różana 12, 17, 22, 27; Dziewanny 4, 12.
 5. Remont zatoki parkingowej i chodnika oraz wymiana asfaltu na kostkę brukową na dojeździe do budynku Stokrotki 7.
 6. Wybudowanie 8 szt. nowych miejsc parkingowych przy ul. Dziewanny.
 7. Remont dwóch podestów przy wejściach do klatek budynku Różana 20.
 8. Remont cokołów elewacji w budynku Jutrzenki 10 (wymiana zniszczonych i odpadniętych płatek elewacyjnych na cokole budynku z dodatkowym ułożeniem cokołu na pilastrach parteru przy lokalach użytkowych).
 9. Wymiana rynny i remont tynków nad garażami oraz malowanie okien wózkowni w budynku Watykańska 10.
 10. Remont tynków na gazonach kwiatowych (szt. 24) od strony frontowej w budynku Różana 12.
 11. Docieplenie stropodachów budynków Dziewanny 1, 5.
 12. 12. Montaż rynien i rur spustowych na daszkach wiatrołapów w budynku Stokrotki 8.
 13. Wymiana okien klatek schodowych3, 4 i 5., korytarzy, pralni i pomieszczeń zsypowych w budynkach Sasankowa 1,
 14. Wymiana 3 szt. drzwi wejściowych (od strony wąwozu) w budynku Dziewanny 12.
 15. Remont wyłazów dachowych w budynkach Dziewanny 11, 13 i15; Różana 17, 21.
 16. Remont tarasu przy budynku Różana 6.
 17. Wymiana wykładziny PVC w trzech klatkach schodowych budynku Różana 3.
 18. Wymiana 719 szt. starych opraw oświetleniowych klatek schodowych na energooszczędne oprawy LED z czujkami ruchu w budynkach Dziewanny 1, 4, 6, 10 i 12; Różana 3; Sasankowa 1, 3 i 5; Stokrotki 1, 3, 5, 7 i 8.
 19. Remont placów zabaw w osiedlu oraz odbudowa od podstaw plac zabaw przy Stokrotki 7, 5.
 20. Naprawa nawierzchni asfaltowych w osiedlu polegająca na wycięciu uszkodzonej nawierzchni, oczyszczeniu i uzupełnieniu asfaltem w łącznej ilości 300 m2.
 21. Wykonanie przeglądu instalacji gazowej i wentylacyjnej we wszystkich budynkach mieszkalnych i użytkowych w osiedlu.

4. Osiedle Łęgi
Zasoby:
– powierzchnia terenu – 179.713 m2
– liczba budynków mieszkalnych – 32 szt.
– liczba mieszkań – 1.771 szt.
– powierzchnia użytkowa mieszkań – 100.972,02 m2
– liczba lokali użytkowych – 40 szt.
– powierzchnia lokali użytkowych – 1.692,00 m2
– liczba garaży – 210 szt.
– powierzchnia garaży – 3.409,9 m2
W 2015 roku w osiedlu wykonano prace remontowe, konserwacyjne i przeglądy:

 1. Wykonanie 140 m2 ciągu pieszego wraz z projektem budowy chodnika wzdłuż ulicy Kaczeńcowej.
 2. Remont drogi dojazdowej do garaży przy Tatarakowej 5.
 3. Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych ulic Kaczeńcowa, Tatarakowa, Tymiankowa, Bociania oraz przy garażach Bociania 1.
 4. Przebudowa wiatrołapów w budynkach Tymiankowa 54, 56, 58.
 5. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej budynku Tymiankowa 58.
 6. Wykonanie i montaż bramy garażowej przy Bocianiej 1.
 7. Remont balkonów w budynkach Tatarakowa 2; Kaczeńcowa 1, 3, 5, 10; Tatarakowa 14; Wiklinowa 4; Biedronki 9; Bociania 6; Biedronki 3 wraz z dokumentacją projektową.
 8. Montaż drzwi aluminiowych w 11 lokalach użytkowych w osiedlu.
 9. Remont pokrycia dachów wiatrołapów przy budynkach Kaczeńcowa 8, 10; Biedronki 5, 7.
 10. Remont elewacji zespołów garażowych przy Biedronki 2a i 2bc.
 11. Remont placów zabaw w osiedlu.
 12. Remont koszy podokiennych w budynkach przy Biedronki 7, 11.
 13. Remont elewacji polegający na uzupełnianiu docieplenia, uszczelnianiu dylatacji, wykonaniu koszy rynnowych według potrzeb w budynkach osiedla.
 14. Prześwietlenie koron drzew na terenie osiedla.
 15. Przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych w osiedlu.

5. Osiedle Błonie
Zasoby:
– powierzchnia terenu – 144.885 m2
– liczba budynków mieszkalnych – 29 szt.
– liczba mieszkań – 1.585 szt.
– powierzchnia użytkowa mieszkań – 88.178,18 m2
– liczba lokali użytkowych – 12 szt.
– powierzchnia lokali użytkowych – 427,11 m2

W 2015 roku wykonano w osiedlu prace remontowe, konserwacyjne i przeglądy:

 1. Remont pokrycia dachowego w budynkach Kawaleryjska 4, 6, 8; Rycerska 4, 5, 6; Hetmańska 16; Ułanów 22.
 2. Remont wewnętrzny wiatrołapów w budynkach Rycerska 2, 4, 5, 6, 8; Kawaleryjska 8.
 3. Remont chodników przy ulicach Hetmańska 12; Rycerska 4, 5, 8; Kawaleryjska 2, 4, 8;
 4. Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych i piwnicach budynków Dragonów 3, 14.
 5. Wymiana opraw oświetleniowych na klatkach schodowych w budynkach Hetmańska 6, 8, 10; Szaserów 1, 9, 11; Dragonów 3, 14 i korytarze boczne.
 6. Remont kominów w budynku Hetmańska 12.
 7. Naprawa wentylacji poprzez montaż turbowentów w lokalach mieszkalnych budynków Ulanów 14, 16, 22; Hetmańska 14; Rycerska 5, 6, 8; Kawaleryjska 2, 4, 6, 8.
 8. Montaż osłon wiatrowych wejść do klatek schodowych w budynkach Szaserów 1, 9, 11; Kawaleryjska 14, 16, 18;
 9. Remont zejść do piwnic w budynkach Hetmańska 6, 8, 10.
 10. Konserwacja zieleni w osiedlu, czterokrotne koszenie trawników.
 11. Przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej w lokalach mieszkalnych osiedla.
 12. Pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych i użytkowych osiedla.


6. Osiedle Widok

Zasoby:
– powierzchnia terenu – 135.652 m2
– liczba budynków mieszkalnych – 21 szt.
– liczba mieszkań – 1.516 szt.
– powierzchnia użytkowa mieszkań – 84.930,25 m2
– liczba lokali użytkowych – 41 szt.
– powierzchnia lokali użytkowych – 3.656,5 m2
– liczba garaży – 190 szt.
– powierzchnia garaży – 3.098,5 m2

W 2015 roku wykonano w osiedlu prace remontowe, konserwacyjne i przeglądy:

 1. Roboty malarskie:
  – malowanie klatek schodowych w budynku Bursztynowa 23, 25;
  – malowanie ogrodzenia nieruchomości Topazowa 4, 6;
  – malowanie ogrodzenia placów zabaw w dziedzińcach przy budynkach Bursztynowa 19, 25;
  – malowanie bram w zespołach garażowych Bursztynowa 29, 31;
  – malowanie balustrady okalającej dach nad garażami przy ul. Bursztynowa 31;
  – malowanie korytarzy piwnicznych budynków mieszkalnych Bursztynowa 24, 32, 34, 35, 37 i 41;
  – remont drzwi oraz malowanie altan śmietnikowych w osiedlu.
 2. Roboty brukarskie:
  – remont cieków wodnych przy Bursztynowa 29, 31;
  – wymiana nawierzchni ciągu pieszo – jezdnego z trylinki na kostkę betonową przy budynkach Bursztynowa 32; Szmaragdowa 4;
  – wymiana nawierzchni ciągu pieszego z płytek betonowych na kostkę betonową przy budynkach Bursztynowa 35; Szmaragdowa 4, 16, 36;
  – remont schodów wejściowych do budynku Szmaragdowa 4(wiatrołapy, kl. I – IX) oraz przy budynku Szmaragdowa 36 (wiatrołapy, kl. I – XIII);
  – remont schodów terenowych do prześwitu, (kl. IV-V i kl. X-XI) budynku Szmaragdowej 16;
  – remonty miejscowe nawierzchni parkingów przy budynkach Bursztynowa 29; Topazowej 6;
  – budowa chodnika wzdłuż sięgacza między nieruchomościami Szmaragdowa 4 i 16.
 3. Roboty dekarskie:
  – remont daszków nad wejściami do klatek schodowych w budynku Topazowa 6;
  – remont dachu hydroforni przy budynku Szmaragdowa 34;
  – wymiana pasa nadrynnowego budynku Bursztynowa 24;
  – montaż elementów odwodnienia daszków wiatrołapów budynku Bursztynowa 37.
 4. Roboty ogólnobudowlane:
  – miejscowe naprawy elewacji budynków Bursztynowa 19, 23, 25i 34;
  – remont ścian szczytowych budynku Szmaragdowa 16;
  – remont tarasu nad garażami Bursztynowa 37;
  – remont schodów na galerię od strony wschodniej Bursztynowa 17;
  – remont elewacji hydroforni Szmaragdowa 34;
  – wykonanie okładzin posadzek oraz cokolików z płytek gres korytarzy I-XI p. w budynku Bursztynowa 30;
  – wymiany ślusarki stalowej (drzwi między klatką schodową, a korytarzem na parterze) w budynku mieszkalnym Bursztynowa 41 i Szmaragdowa 30, 34;
  – wymiany stolarki okiennej w piwnicach budynków mieszkalnych Szmaragdowa 36, 46.
 5. Roboty instalacyjne:
  – wymiana wodomierzy z odczytem radiowym w lokalach w budynkach Bursztynowa 17, 19, 24, 35; Topazowa 4 i 6;
  – wymiana wodomierzy z odczytem tradycyjnym w lokalach w budynku Bursztynowa 24, 29, 30, 31, 32, 35, 37 i 41 oraz Szmaragdowa 4, 16, 30, 34, 36 i 46;
  – wymiana ciepłomierzy z odczytem radiowym w lokalach użytkowych w budynku Bursztynowa 17;
  – wymiana ciepłomierzy z odczytem tradycyjnym w lokalach mieszkalnych w budynku Bursztynowa 19, 21;
  – montaż nasad z turbowentami na kominach wentylacyjnych budynku Bursztynowa 32, 37;
  – montaż opraw energooszczędnych z czujnikiem ruchu na klatkach schodowych w budynku Szmaragdowa 4;
  – Wymiana domofonów na cyfrowe w budynku Bursztynowa 35;
 6. Pozostałe roboty:
  – remont kabin dźwigów w budynkach Bursztynowa 30 (towarowy)oraz Szmaragdowa 30, 34 (towarowe i osobowe);
  – przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej w zasobach osiedla;
  – przegląd instalacji elektrycznej (mieszkania, lokale, garaże,hydrofornie) w budynkach Bursztynowa 30, 35, 36 i 37 i Szmaragdowa 34;

7. Osiedle Poręba
Zasoby:
– powierzchnia terenu – 101.402 m2
– liczba budynków mieszkalnych – 18 szt.
– liczba mieszkań – 1.346 szt.
– powierzchnia użytkowa mieszkań – 73.577,31 m2
– liczba lokali użytkowych – 26 szt.
– powierzchnia lokali użytkowych – 1.346,03 m2
– liczba garaży – 59 szt.
– powierzchnia garaży – 1.045,98 m2
W 2015 roku wykonano w osiedlu prace remontowe, konserwacyjne i przeglądy:

 1. Malowanie klatek schodowych w budynkach Bursztynowa 1, 8, 12;Szafirowa 3; Perłowa 8; Turkusowa 3.
 2. Remont i malowanie elewacji i wiatrołapów budynku Agatowa 12.
 3. Wykonanie orynnowania balkonów budynku Agatowa 12.
 4. Remont brukowych opasek odwadniających budynków Agatowa12, 14, 16.
 5. Remont – wykonanie nowej warstwy tynków na cokołach ścian piwnicznych i wjazdach do garaży w budynkach Agatowa 12, 14, 16.
 6. Pomalowanie ścian i drzwi wszystkich altan śmietnikowych na terenie osiedla.
 7. Częściowy remont opaski odwadniającej budynku Agatowa 18.
 8. Wykonanie poręczy przy wszystkich schodach terenowych w osiedlu.
 9. Remont instalacji ciepłej wody użytkowej budynków Agatowa 16; Perłowa 8.
 10. Budowa nowych parkingów przy ulicach Bursztynowa 1 – 1C; Perłowa 4 – 8.
 11. Remont nawierzchni asfaltowej części jezdni przy budynku Turkusowa 1.
 12. Przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej we wszystkich budynkach osiedla.


8. Mienie Spółdzielni

Zasoby (nieruchomości niemieszkaniowe):
– liczba lokali użytkowych – 46 szt.
– powierzchnia lokali użytkowych – 4.953,14 m2
– powierzchnia dzierżawy terenu – 24.790,33 m2

W 2015 roku w budynkach i na terenie stanowiących mienie Spółdzielni wykonano poniższe prace remontowe, konserwacyjne i przeglądy o wartości 1.243.443,15 zł takie jak:

 1. Remont nawierzchni ulic, placów, ciągów pieszych w osiedlach SKARPA, RUTA, ŁĘGI WIDOK, PORĘBA (z projektem i nadzorem chodnika osiedle ŁĘGI) – 627 281
 2. Oświetlenie rzeźby MAKI w osiedlu SKARPA wraz z przygotowaniem otoczenia (mur przy boisku) 7 497
 3. Roboty w lokalach użytkowych:
  – wymiana stolarki w lokalach osiedla SKARPA, RUTA, ŁĘGI – 84 051
  – remont dachu, elewacji, podesty, kosze i opaski przy budynkach (ul. Watykańska 4, Dziewanny 3, Jutrzenki 5, Szmaragdowa 4, Bursztynowa 17) – 271 143
  – drobne roboty remontowe: zawory grzejnikowe, usunięcie przecieku, tablice informacyjne itp. (ul. Dziewanny 3, Różana 8) – 10 932
 4. Roboty w budynkach Administracyjnych i DK
  – remont dachu, elewacji, wymiana stolarki, opaski przy budynkach, wymiana wykładziny, wyposażenie, montaż alarmu, (ul.Przytulna 4, Różana 1, Watykańska 6, Dragonów 2, Bursztynowa36) – 87 117
  – drobne roboty: schody przenośne, naprawa komputera, tablice informacyjne itp. – 3 374
 5. Urządzenie placu zabaw os. Błonie (nawierzchnia, ogrodzenie, wyposażenie) – 101 674
 6. Całoroczne utrzymanie ciągów pieszych, pieszo-jezdnych, placów,terenów zielonych w osiedlach – 13 798
 7. Konserwacja, przeglądy, usługi w lokalach własnych SM (instalacji c.o., przeglądy techniczne instalacji gazowej i wentylacyjnej, elektrycznej, odczyty wodomierzy i inne) – 12 831
 8. Amortyzacja środków trwałych w osiedlach (urządzenia placów zabaw, ciągniki itp.) – 23 744

OGÓŁEM SM CZUBY – 1 243 443
INWESTYCJE I REALIZACJA
W trakcie realizacji inwestycji jest budowa zespołu garażowo-usługowego przy ul. Filaretów 52. Zakończenie zadania inwestycyjnego i przekazanie do użytkowania zostało przesunięte na 2016 rok z uwagi na przedłużające się terminy uzgodnienia dokumentacji projektowej, uzyskania pozwolenia na budowę oraz procedury przetargowe obowiązujące przy zlecaniu robót budowlano-montażowych.
Drugim zadaniem inwestycyjnym było zakończenie budowy pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Agatowej 7.
Po uzyskaniu ostatecznej prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie, obiekt został przekazany w najem do użytkowania w październiku 2015 r.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA
Miejscami kształtowania i rozwijania aspiracji oraz potrzeb kulturalnych mieszkańców Spółdzielni są Domy Kultury usytuowane w osiedlach Skarpa, Ruta, Łęgi i Błonie.
Głównymi założeniami Domów Kultury jest cykliczne prowadzenie merytorycznej działalności kulturalno – oświatowej, sportowej, edukacyjnej poprzez koła zainteresowań dla różnych grup
wiekowych.Najmłodsza grupa wiekowa, to dzieci w wieku 3 – 6 lat, uczestniczą w zajęciach rytmiczno-tanecznych, balecie, plastyce czy przebywają w ognisku przedszkolnym.
Dużym zainteresowaniem dzieci starszych i młodzieży cieszą się zajęcia wokalne zespołowe, taneczne (taniec klasyczny, współczesny, improwizowany), plastyczne, nauka gry na instrumentach (gitara, pianino, skrzypce), nauka języków obcych, karate, teatr lalek, zajęcia cyrkowe, tenis stołowy.Dorośli i seniorzy również mogą realizować swoje pasje uczestnicząc w warsztatach pisania ikon, witrażu, gimnastyce ogólnorozwojowej, aero stepie, pilates, aerobic, taniec brzucha dla pań, zajęcia teatralne. Dużym powodzeniem cieszą się Kluby Seniora czy Kobiet.
Zakres działalności Domów Kultury jest bardzo szeroki. Poza stałą działalnością merytoryczną, Domy Kultury organizowały mieszkańcom wiele innych atrakcji nie tylko w ramach swojej placówki, również biorąc czynny udział w koncertach, wystawach (malarstwo, grafika), konkursach (plastyczny), wernisażach, festiwalach tanecznych, turniejach i mistrzostwach czy naszych wewnętrznych uroczystościach okolicznościowych.Domy Kultury organizują również półkolonie dla dzieci w czasie wakacji i ferii zimowych.Informacje o działaniach Domów Kultury umieszczane są na plakatach, które wywieszane są na tablicach informacyjnych, jak również zamieszczane są na stronach internetowych podanych poniżej.Fundusze na działalność kulturalno-oświatową pozyskiwane są z wpływów z lokali, z kół zainteresowań, wynajmu pomieszczeń czy pozyskanych sponsorów. Z Urzędu Miasta w 2015 r. Spółdzielniaotrzymała niewielką dotację celową „Akcja Lato – Zima” w wysokości 14.634 zł (netto). Większą część imprez zrealizowana została z dofinansowania Urzędu Miasta Lublin, poprzez stowarzyszenieKultura Czubów.Działalność kulturalno-oświatowa poszczególnych Domów Kultury przedstawiona jest w materiałach wyłożonych na Walne Zgromadzenie w Zarządzie i Administracjach Spółdzielni.


EKONOMIA I FINANSE SPÓŁDZIELNI SKRÓCONA
INFORMACJA FINANSOWA ZA 2015 ROK

Bilans za 2015 rok sporządzony na dzień 31.12.2015 roku po stronie aktywów i pasywów zamknął się kwotą 254.901.466,24 złotych.

 1. Aktywa trwałe na dzień 31.12.2015 roku stanowią kwotę: 212.893.107,12 zł z tego:
  – środki trwałe 197.308.146,07 zł
  – wartości niematerialne i prawne 176.103,06 zł
  – środki trwałe w budowie 143.679,62 zł
  – należności długoterminowe 15.147.908,37 zł
  – inwestycje długoterminowe 117.270,00 zł w tym: INWESTPROJEKT (akcje) 117.270,00 zł
  – Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 2. Aktywa obrotowe na koniec 2015 roku stanowią kwotę 42.008.359,12 zł z tego:
  – zapasy (materiały nie wbudowane) 10.260,41 zł
  – należności i roszczenia (rozrach. krótkoterminowe) 8.054.162,68 zł
  – środki pieniężne w kasie 75.101,54 zł
  – środki pieniężne w bankach 33.860.746,37 zł
  – papiery wartościowe –
  – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8.088,12 zł
 3. Kapitały (fundusze) własne ogółem 197.505.788,74 zł
  – fundusz podstawowy 147.038.374,48 zł
  – fundusz rezerwowy z akt. wyceny 232.462,98 zł
  – fundusz zapasowy 49.805.433,47 zł
  – zysk netto 429.507,81 zł
  Fundusze specjalne: 12.171.550,20 zł
  – fundusz remontowy 11.194.114,61 zł
  – fundusz świadczeń socjalnych 13.278,91 zł
  – fundusz mienia spółdzielni 964.156,68 zł
 4. Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2015 r. 31.776.608,37 zł
  – kredyt długoterminowy 30.988.962,11 zł
  – inne zobowiązania 787.646,26 zł
 5. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek 10.278.355,81 zł w tym:
  – z tyt. dostaw, robót, usług 4.783.392,76 zł
  – z tyt. inwestycji (zatrzymane kaucje) 113.254,94 zł
  – wobec budżetu 257.469,31 zł
  – z tyt. wkładów i kredytów 229.564,39 zł
  – wobec ZUS 123.978,35 zł
  – wobec członków (kaucje lok.uż; rozl.co, cw, zw) 4.649.982,99 zł
  – pozostałe zobowiązania 120.713,07 zł
 6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 3.169.163,12 zł
 7. Przychody: ze sprzedaży, operacyjne i finansowe za 2015 r.64.493.694,32 zł
 8. Koszty na działalności eksploatacyjnej, operacyjnej, finansowej za 2015 r. 63.972.327,51 zł
 9. Zysk brutto 521.366,81 zł
 10. Podatek dochodowy od osób prawnych za 2015 r. 91.859,00 zł
 11. Zysk netto za 2015 r. 429.507,81 zł
  Zysk netto podlega zgodnie z Ustawą Prawo spółdzielcze art. 38 §1 pkt 4 decyzji Walnego Zgromadzenia.
  Dokładny podział zysku netto za 2015 r. przedstawia załączony w materiałach projekt uchwały.
  Zarząd Spółdzielni zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości przedstawia sprawozdanie finansowe za 2015 rok (załączone do wyłożonych materiałów w Zarządzie i Administracjach Spółdzielni na Walne Zgromadzenie), które obejmuje:
  – wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  – bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015,
  – rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015,
  – rachunek przepływów pieniężnych,
  – zestawienie zmian w kapitale /funduszu/ własnym,
  – informacja dodatkowa i objaśnienie.
  Analiza gospodarczo-finansowa Spółdzielni, osiedli, nieruchomości, mienia za 2015 rok (tabele) przedstawiona jest w materiałach wyłożonych na Walne Zgromadzenie w Zarządzie i Administracjach Spółdzielni.


CZYNSZE I WINDYKACJE

Zarząd Spółdzielni w roku sprawozdawczym, w oparciu o przedłożone wnioski mające na celu zmniejszenie zadłużenia mieszkańców wobec spółdzielni, podjął następujące działania:
– skierował 225 spraw do sądu o zapłatę należności z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i garaże;
– skierował 22 sprawy do sądu przeciwko użytkownikom lokali usługowych i dzierżawy terenu o należności czynszowe i eksmisję;
– skierował do komornika 108 wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego;
– rozwiązanie w trybie natychmiastowym 20 umów najmu z powodu występowania zadłużenia w opłatach czynszowych;
– w 218 przypadkach wyraził zgodę na spłatę zadłużenia w miesięcznych ratach, w tym:
• 23 osoby podpisało ugodę z Zarządem Spółdzielni.

W 2015 roku wysłano do dłużników wezwania o zapłatę należności:
– lokale mieszkalne – 2.264
– garaże – 98
– lokale użytkowe i dzierżawa terenu – 68
– wezwania przed egzekucyjne – 86
Na konto spółdzielni wpłynęły środki z tytułu:
– należności zasądzonych wyrokami – 1.645.611,83 zł
– naliczonych odsetek za zwłokę – 331.427,27 zł

Zadłużenie z tytułu bieżących opłat eksploatacyjnych według stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosiło 3.628.172 zł (w 2014 r. – 3.950.003 zł). Zarząd Spółdzielni, jak co roku czynił wszelkie starania mające na celu odzyskiwanie należności. Zgodnie z przyjętą zasadą, w stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie wewnątrz spółdzielcze, a następnie prawo egzekucyjne. W pierwszej kolejności wysyłane są wezwania do zapłaty zadłużenia, umieszczenie informacji na klatkach schodowych o ogólnym zadłużeniu mieszkań, przeprowadzanie rozmów z dłużnikami, którym umożliwia się spłatę zadłużenia poprzez rozłożenie na raty. Gdy po wielu rozmowach i deklaracjach nie następuje spłata zadłużenia, sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego. Ostatecznie w stosunku do osób posiadających największe zaległości oraz tych dłużników, gdzie egzekucja komornicza jest bezskuteczna, sprawę kieruje się do Rady Nadzorczej o wykluczenie, następnie występuje się z pozwem do Sądu o eksmisję z lokalu w przypadku mieszkań lokatorskich, a w przypadku mieszkań własnościowych o nakazanie sprzedaży prawa rzeczowego w drodze licytacji.
Efektem prowadzenia takich działań windykacyjnych jest zmniejszenie się zadłużenia w stosunku do roku ubiegłego o 321.831 zł tj. o 8,14%.
Ponadto na rzecz Spółdzielni zasądzonych jest z tytułu zaległości w opłatach eksploatacyjnych nakazem zapłaty 3.634.907 zł. Kształtowanie się zadłużenia na osiedlach przedstawione są w materiałach
wyłożonych na Walne Zgromadzenie w Zarządzie i Administracjach Spółdzielni.

ZADŁUŻENIE KREDYTOWE – MIESZKANIOWE
Całkowite zadłużenie Spółdzielni z tytułu kredytu i odsetek wobec
Banku na lokalach mieszkalnych:
– na dzień 31.12.2015 r. wynosiło 30.988.962,11 zł
– na dzień 31.12.2014 r. wynosiło 32.675.979,32 zł
co stanowi o 5,16 % zmniejszenia zadłużenia w stosunku do roku poprzedniego.
W podanej kwocie kredyt stanowi 4,99% ogólnego zadłużenia.
Spadek zadłużenia wynika z realizowanych przez Spółdzielnię zobowiązań zawartych w ugodzie z PKO BP w postaci systematycznych i terminowych spłat obciążeń finansowych.
Całkowite zadłużenie lokali użytkowych spłacone zostało przez Spółdzielnię w 2013 roku zgadnie z zawartą ugodą z PKO BP w 100 %. Dane dotyczące zadłużeń w stosunku do Banku oraz zadłużeń
bieżących rat normatywu z podziałem na osiedla przedłożone są w materiałach wyłożonych na Walne Zgromadzenie w Zarządzie i Administracjach Spółdzielni.

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA DO REALIZACJI W 2016 ROKU
I. Nieruchomości osiedli

 1. Remont balkonów.
 2. Remont dachów budynków.
 3. Malowanie klatek schodowych w budynkach.
 4. Remont nawierzchni asfaltowych w osiedlach.
 5. Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych i w piwnicach.
 6. Remont ciągów pieszych w osiedlach.
 7. Remont opasek wokół budynków.
 8. Remonty elewacji: wymiana tynków, uszczelnianie, malowanie.
 9. Bieżące remonty dźwigów w budynkach.
 10. Montaż opraw energooszczędnych z czujnikiem ruchu na klatkach schodowych i przed wejściami do budynków.
 11. Docieplenie ścian szczytowych budynków.
 12. Docieplenie stropodachów budynków.
 13. Remont posadzek na ostatnich kondygnacjach budynków.
 14. Wymiana instalacji gazowej wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej.
 15. Przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej w zasobach spółdzielni.
 16. Przegląd instalacji elektrycznej w lokalach osiedli
 17. Wymiana nawierzchni chodników asfaltowej i z płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki brukowej.
 18. Wykonanie nowych miejsc postojowych.
 19. Bieżące utrzymanie terenów zielonych w osiedlach spółdzielni.
 20. Windykacja należności opłat eksploatacyjnych i inne działania w celu zmniejszenia zadłużenia mieszkańców.

II. Mienie spółdzielni – plan remontów na 2016 r. wynosi 779.999 zł.

 1. Remont nawierzchni.
 2. Uzupełnienie urządzeń zabawowych na placach zabaw.
 3. Projekt i wykonanie miejsc postojowych.
 4. Projekt i budowa parkingów.
 5. Remont opasek przy budynkach.
 6. Wymiana stolarki w hydroforniach.
 7. Remont koszy piwnicznych, likwidacja okien, wymiana podestu, wykonanie nawierzchni z kostki.
 8. Bieżące remonty po zgłoszeniu potrzeb.
 9. Amortyzacja urządzeń.
 10. Całoroczne utrzymanie terenów (koszenie, odśnieżanie, konserwacja zieleni).

Zarząd Spółdzielni
Lublin, dnia 10.03.2016 r.

Data opublikowania: 12:11, 24 kwietnia 2016

Kategorie: Archiwum