SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z działalności w 2015 roku

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu naszej Spółdzielni, Rada Nadzorcza przedstawia członkom Spółdzielni sprawozdanie ze swej działalności w roku 2015. Rada Nadzorcza w roku 2015 pracowała w dwóch składach:
– do dnia 23.06.2015 r. w składzie wybranym na kadencje 2012 – 2015

 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Andrzej Turski
 2. Zastępca przewodniczącego Rady – Jerzy Kaczmarski
 3. Zastępca przewodniczącego Rady – Tadeusz Mazurek
 4. Sekretarz Rady – Danuta Przybyś-Ziemba
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Zbigniew Gontarz
 6. Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji– Michał Kołczewski
 7. Przewodniczący Komisji Społeczno-Samorządowej – Jerzy Kutyła

Członkowie:
Wiesław Augustowski, Elżbieta Betka, Krzysztof Bara, Elmira Brzozowska, Stefania Chodkiewicz, Grażyna Henkiel, Teresa Husarek, Roman Janczarek, Ryszard Klech, Barbara Rupczewska, Janina Samborska, Dariusz Siwek, Dorota Szyszkowska, Waldemar Żak.

– od dnia 1.07.2015. r. w składzie wybranym na kadencję 2015 – 2018 r.:

 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Alicja Stadnicka
 2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Urszula Koszałka
 3. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Edward Jasiński
 4. Sekretarz Rady Nadzorczej – Grażyna Kasprzak
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Guz Joanna
 6. Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji – Dudek Edward
 7. Przewodniczący Komisji Społeczno-Samorządowej – Wojtowicz Bożena

Członkowie:
Anna Ciechan, Krzysztof Piekniak, Zbigniew Ławniczak, Grażyna Stadnik, Wiesław Augustowski, Leszek Bartoszcze, Stanisław Tanikowski, Mirosław Kalinowski, Elżbieta Janiak, Dariusz Jaremek, Barbara Rupczewska, Henryk Lewandowski, Ewa Kosiak, Barbara Sysa – do 1.11.2015 r. (utrata mandatu)

W roku 2015 Rada Nadzorcza pracowała w oparciu o plany pracy wynikające z aktualnego zakresu działania Rady oraz zajmowała się rozwiązywaniem bieżących problemów będących w kompetencji Rady Nadzorczej. W roku sprawozdawczym 2015 Rada Nadzorcza odbyła 12 protokołowanych posiedzeń plenarnych (6 w starym i 6 w nowym składzie),10 posiedzeń prezydium oraz 11 posiedzeń komisji. W trakcie posiedzeń rozpatrywała sprawy związane z funkcjonowaniem spółdzielni zgłoszone przez Zarząd, organy samorządowe oraz członków. Decyzje w poszczególnych sprawach podejmowano w oparciu o przygotowane materiały poddane analizie przez merytoryczne komisje Rady. Realizując zadania zawarte w § 87 ust. 1 Statutu, Rada Nadzorcza uchwaliła plan finansowo-gospodarczy Spółdzielni i jej strukturę organizacyjną na 2015 r. Oceniała realizację wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu przeprowadzonym w częściach w dniach od 13.05.2015 r. do 17.06.2015 r. Rada Nadzorcza na bieżąco, po zakończeniu każdego kwartału, analizowała wyniki gospodarcze Spółdzielni oraz oceniała pracę Zarządu. Działania te stanowiły podstawę do podejmowania decyzji o wysokości premii dla poszczególnych Członków Zarządu. Zgodnie z zawartymi w § 87 Statutu kompetencjami, Rada Nadzorcza w 2015 r. dokonała:

 1. Oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2014 r.
 2. Ustalenia zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części oraz podziału członków Spółdzielni na części Walnego Zgromadzenia według zasad proporcjonalności, biorąc za podstawę § 84 ust.1 Statutu.
 3. Ustalenia warunków ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali mieszkalnych użytkowanych na podstawie umowy najmu położonych na kondygnacjach technicznych.
  „Osoby, które w dniu wejścia w życie uchwały zajmują lokale mieszkalne i pomieszczenia na podstawie umowy najmu mogą wystąpić z wnioskiem o ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do dotychczas zajmowanego lokalu na warunkach określonych w umowie i według zasad określonych w uchwale.
 4. Ustalenia, że koszty związane z budową pawilonu handlowo-usługowego przy ul Agatowej zostaną sfinansowane z funduszu zasobowego Spółdzielni.
 5. Wydzielenia kosztów zarządzania obciążających realizowane inwestycje w 2015 r.

Do kosztów zarządzania obciążających nakłady poniesione na inwestycjerealizowane w 2015 r. zalicza się wynagrodzenie niżej wymienionych stanowisk pracy:
– 1/4 etatu Zastępcy Prezesa ds. Eksploatacyjnych
– 3/4 etatu Inspektora Nadzoru Robót Sanitarnych
– 1/2 etatu Starszego Inspektora ds. Finansowo-Księgowych (16.04.2015)
Rozpatrywała w formie opinii dla Walnego Zgromadzenia:

 1. Zasady podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2014.
  Po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd Spółdzielni propozycją podziału nadwyżki bilansowej za 2014 r., zawartą w projekcie uchwały dla Walnego Zgromadzenia – Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie ocenić podział nadwyżki bilansowej określony w projekcie pierwszym: Nadwyżkę bilansową za 2014 r. w wysokości 1 423 842,31 zł przeznaczyć na:
  1) kwotę 486 517,45 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno-finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych danego osiedla
  2) kwotę 479 288,27zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową, którą nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla podzielić na:
  a) zasilenie działalności Domów Kultury kwota 40 000,00zł wg. załącznika nr 2 do uchwały,
  b) pozostałą kwotę 439 288,27zł przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów mieszkaniowych
  3) kwotę 458 036,59 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami nadziałalności gospodarczej rozliczyć w roku następnym.
 2. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2014 r.
  Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie po dokonanej ocenie pracy Członków Zarządu za poszczególne kwartały roku 2014, analizie wniosków zawartych w raporcie biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2014, zapoznaniu się z wynikami kontroli przeprowadzonych przez PKO BP SA,Centrum Wierzytelności Mieszkaniowych w Lublinie dot. prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów, terminowe realizowanie przez Zarząd zadań wynikających z zapisów statutowych, skuteczne działania Zarządu mające wpływ na wyniki głosowania nad projektami zgłoszonymi przez naszych członków do budżetu obywatelskiego Miasta Lublin w 2015 – zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za działalność w 2014 roku.
 3. Zmiany do Statutu Spółdzielni i Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
  Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu proponowanych zmian Statutu Spółdzielni, związanych z:
  1) wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie członków oczekujących (§ 73 ust. 2),
  2) uszczegółowieniem zapisów dot. kwalifikowania członków do części Walnego Zgromadzenia (§ 74 ust. 1, § 74ust. 3),
  3) zmianami redakcyjnymi (§ 78 b ust. 2, § 93 pkt 8 lit. e,103 a ust. 4),
  4) zastąpieniem określenia „nadwyżka bilansowa” określeniem „zysk netto”(§ 79 pkt 5 i § 93 pkt 5),
  5) doprecyzowaniem zapisów dot. kandydatów do Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli (§ 103a ust. 1 i § 103 a1 ust. 11) ujętych w projekcie uchwał Walnego Zgromadzenia – wnosiła o przyjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu zgodnie z przedłożonym projektem.
 4. Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
  Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu proponowanych zmian w § 2 ust. 2, § 3 pkt 5,§ 4 ust. 1 i 3 § 10 ust. 2 i § 25 Regulaminu Walnego Zgromadzenia podyktowanych koniecznością dostosowanie zapisów regulaminu do zmian statutu – wnosiła o przyjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia zgodnie z przedłożonym projektem.
 5. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2014r.
  Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z:
  – Bilansu Spółdzielni za rok obrotowy 2014, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 261 772 188,26 złotych,
  – Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2014 wykazujący zysk netto w wysokości 1 423 842.31 złotych,
  – Rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 2 826 040,12 zł złotych,
  – Zestawienia zmian w kapitale /funduszu / własnym wykazującego zmniejszenie kapitału o kwotę 3 943 349,28 zł złotych.
 6. Nieodpłatnego zbycia na rzecz Gminy Lublin, względnie zbycia w formie zamiany pomiędzy SM „Czuby” w Lublinie a Gminą Lublin, nieruchomości Spółdzielni w związku z regulacją pasów drogowych. Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu zapisów ujętych w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia, w sprawie nieodpłatne zbycie na rzecz Gminy Lublin, względnie zbycie w formie zamiany pomiędzy SM „Czuby” a Gminą Lublin, nieruchomości działek: nr 40/28 i 40/29 przy ulicy Dziewanny, nr 24/2 przy ulicy Bocianiej, nr 19/5 przy ulicy Agatowej oraz w związku z regulacją pasów drogowych część działek: nr 48/3 przy ulicy Bocianiej 2A i nr 5/12 przy ulicy Bocianiej i Tymiankowej, nr 105/64 ulica Perłowa 4. nr 105/64 ulica Bursztynowa 1C,nr 80/10 przy ulicy Agatowej i Bursztynowej 1,1C, nr 31/9 przy ulicy Agatowej 12,nr 71/22 przy ulicy Agatowej 16.12. – wnosiła o przyjęcie uchwały zgodnie z przedłożonym projektem.Zbycie (zamiana) umożliwi przejęcie ulic i ich eksploatację przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, co zwolni Spółdzielnię z obowiązku ponoszenia kosztów związanych z ich naprawą i utrzymaniem.
 7. Rozpatrzenia odwołania od uchwały Nr 61/15/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie kosztów zarządzania na 2014 r.
  Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu zapisów ujętych w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia, w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały nr 61/15/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie kosztów zarządzania na 2014 r.. – wnosiła, w formie opinii dla Walnego Zgromadzenia, o utrzymanie w mocy uchwały Rady Nadzorczej. Wniosek nie zasługiwał na uwzględnienie. Zakończenie procesu inwestycyjnego nie powoduje automatycznie zmiany kosztów zarządzania nieruchomościami będącymi w zasobach Spółdzielni. Prawidłowa eksploatacja i utrzymanie terenów wspólnych wymaga posiadania odpowiedniej kadry. Wzrost planowanego wynagrodzenia pracowników zarządu na 2015 r. nie ma większego wpływu na wzrost wysokości stawki opłat eksploatacyjnych – „kosztów zarządzania”. Decyzje dotyczące zmniejszenia ilości etatów w administracjach osiedli i zarządzie, zamrożenia funduszu płac i premii na okres dwóch lat, w formie uchwał podejmują organy Spółdzielni, które uprawnienia swoje realizują na podstawie ustawy Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz wewnętrznych regulacji, jakimi są Statut Spółdzielni, regulaminy wewnętrzne, a także Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.

Dokonała zmian w:

 1. Regulaminie Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania
  Rada Nadzorcza dostosowała Regulamin Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania do zmian statutu zawartych w §103a ust.1,§ 103a ust.4, §103 a1 ust. 11,, §103 a4 ust. 2, §103b, uchwalonych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.06.2015 r.
  Nowe brzmienie w Regulaminie Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania nadano:
  – § 4 ust. 2 pkt 13 „opiniowanie nowo opracowywanych przez Radę Nadzorczą regulaminów”,
  – § 4 ust. 2 pkt 14 koordynowanie i organizowanie współpracy między nieruchomościami oraz inicjowanie przedsięwzięć wspólnych dla nieruchomości w osiedlu”.
  – § 4 ust. 3. „W celu wykonania swoich zadań Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla może przeglądać wszelkie sprawozdania i dokumenty znajdujące się w Administracji Osiedla i Domu Kultury oraz żądać stosownych wyjaśnień”.
  – § 5 ust. 1 „Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla składa się z członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w poszczególnych nieruchomościach Osiedla.oraz członków przyjętych w poczet członków na podstawie § 6 ust. 2 pkt 5 Statutu, których współmałżonkowie posiadają prawo do lokalu w danej nieruchomości”.
  – § 7 ust. 2 „Członek, któremu przysługuje więcej niż jedno prawo do lokalu, winien wskazać prawo, z którego wywodzi uprawnienie do uczestniczenia w zebraniu, o którym mowa w ust. 1. W przypadku braku wskazania takiego prawa przynależność do danego zebrania określa Zarząd Spółdzielni, zgodnie z pierwszym tytułem prawnym do lokalu mieszkalnego.
  – § 11 ust. 2 „Kandydatem może być członek Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu oraz członek przyjęty w poczet członków na podstawie § 6 ust. 2 pkt 5 Statutu, którego współmałżonek posiada prawo do lokalu w danej nieruchomości”
  – § 21 ust. 5 „Uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla wywieszane są w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia na tablicy ogłoszeń w Administracji Osiedla, przez okres 7 dni z wyjątkiem uchwał dotyczących spraw, których zakaz ujawniania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów”.
 2. Regulaminie wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
  Rada Nadzorcza w Regulaminie wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 113/4/2012 z dnia 27.12.2012 r. zmieniła zapis treść § 6, który otrzymał brzmienie:
  „Zarząd Spółdzielni może unieważnić wybór ofert bez podania przyczyn.”
 3. Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody.
  W Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody, Rada Nadzorcza zmieniła treść § 4 ust. 4 pkt 2, który otrzymał brzmienie:
  „2) Koszty zmienne określone wg rozdziału I §2 ust. 4 pkt 1 lit. b rozlicza się proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów c.o. zainstalowanych w poszczególnych mieszkaniach wg następujących zasad:
  a) 40% kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne wyposażone w podzielniki, rozliczane jest proporcjonalnie do m2 powierzchni użytkowej (opłata niezależna od zużycia, obejmująca min. ogrzewanie pomieszczeń wspólnych, przenikanie ciepła przez przegrody, piony instalacji c.o., ogrzewanie łazienek)
  b) 60% kosztów zmiennych przypadających na lokale mieszkalne wyposażone w podzielniki, rozliczane jest proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów c.o. w mieszkaniach.”
  Rada Nadzorcza nie uwzględniła w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody proponowanej zmiany zawartej we wniosku Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa z dnia 30.09.2015r. dot. przywrócenie starych zasad podziału kosztów zmiennych centralnego ogrzewania w mieszkaniach wyposażonych w podzielniki wyparkowe tj. 20% i 80%”
  Rada Nadzorcza postanowiła odroczyć termin rozpatrzenia wniosku do czasu zapoznania się z rozliczeniem kosztów za centralne ogrzewania za 2015 r.
 4. Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie.
  Rada Nadzorcza nie uwzględniła w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie zmiany zgłoszonej we wnioskach z dnia 26.01.2015 r. i 25.05.2015r. przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK -„o dokonanie zmian sposobu rozliczania niedoboru wody na poszczególne nieruchomości – przy zachowaniu wodomierzy tradycyjnych”. Sposób rozliczania wody wynika z warunków oraz rozwiązań technicznych zasilania i opomiarowania wody dostarczonej przez MPWiK, w tym wody zimnej, podgrzewanej i opomiarowanej w podstacjach ciepła dla potrzeb ciepłej wody użytkowej. Zasoby SM „Czuby”,z wyjątkiem kilku nieruchomości w osiedlu Widok zostały już opomiarowane wodomierzami z odczytem radiowym. Dzięki temu ilość wody niebilansującej się znacznie zmniejszyła się do kilku procent, co spowodowało zmniejszenie kwartalnych dopłat.
 5. Regulaminie wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie.
  Rada Nadzorcza nie uwzględniła powtórnie zgłoszonej na XV części Walnego Zgromadzenia w osiedlu Błonie, propozycji zmiany dot. wykreślenie z Regulaminu wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie w § 1 ust. 2 zdania w brzmieniu:
  „Pomieszczenia stają się przedmiotem najmu po uzyskaniu akceptacji bezwzględnej większości współwłaścicieli nieruchomości, liczonej udziałami”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pomieszczenia wspólne stanowią współwłasność wszystkich właścicieli lokali wyodrębnionych i spółdzielni, wynajem pomieszczenia wspólnego jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd, co z punktu widzenia prawa cywilnego oznacza, że zgodę na wynajem takiego pomieszczenia muszą wyrazić wszyscy współwłaściciele, do których należą udziały w tej nieruchomości.
 6. Regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo-budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowane ze środków spółdzielczych. Rada Nadzorcza w Regulaminie udzielania zamówień na roboty remontowo- budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy przeprowadzane w zasobach SM „Czuby” finansowane ze środków spółdzielczych wprowadziła zmiany w:
  – § 10,§ 20,§ 22, § 32, § 36, § 40, § 45, § 47 – zmiany redakcyjne,
  – § 13.§14. § 41 – wprowadzono zapisy umożliwiające prowadzenie negocjacji,
  – § 20 i § 26 ust. 1- doprecyzowano warunki udziału w przetargu,
  – § 30 – zmieniono termin podpisania umowy i doprecyzowano warunki zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy,
  – § 46 ust. 2 – określono, że udzielić można zamówienia z wolnej ręki na prac konserwacyjne lub prace remontowe o wartości do 20.000 zł,
  – § 49 ust.2 wprowadzono zapis – „Zamawiający może unieważnić przetarg bez podania przyczyn.”
 7. Statutu Spółdzielni.
  Nie umieściła w projekcie uchwały w sprawie zmian Statutu SM „Czuby”propozycji zgłoszonej na X V części Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:
  „Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje społecznie, więc nie pobierajądiet”.
  Realizacja wniosku wymaga dokonania zmian w statucie SM Czuby”.
  Wniosek o zmianę treści § 88a należy złożyć w trybie § 75 ust.7 Statutu Spółdzielni.

Zatwierdziła:

 1. Plan pracy Rady Nadzorczej i jej komisji na 2015 r.
 2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2014 r.
 3. Plan gospodarczo-finansowy SM „Czuby” na 2016 r.
 4. Strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej na rok 2016.
  Zatwierdziła strukturę organizacyjną Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2016 r. w wysokości 52,58 etatów.
 5. Koszty zarządzania na rok 2016.
  Zatwierdziła plan kosztów zarządzania na 2016 r. w wysokości 4.419.340 zł.
 6. Plan inwestycyjny na 2016 r.
  Zatwierdziła plan inwestycyjny na rok 2016 realizację Zespołu garażowo – usługowego przy ul. Filaretów w osiedlu Skarpa (5 lokali usługowych i 45 garaży).
 7. Korektę planu gospodarczo-finansowego uchwalonego na 2015 r.
  Uchwałą nr 23/42/ 2015 z dnia 23.06.2015 r. wprowadziła zmiany w planie gospodarczo-finansowym na 2015 r.
  – w Księgowości Inwestycyjnej i Kredytowej”, plan zatrudnienia w wysokości8 etatów zmniejszyła do 6,92 etatów,
  – w Sekcji Prawnej plan zatrudnienia w wysokości 2 etatów zwiększa się do 3 etatów. – Stanowisko ds. obrony cywilnej i archiwum. Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
  Plan zatrudnienia w wysokości 0,25 zwiększa się do 0,33 etatu.
  Uchwałą nr 51/45/2015 z dnia 24.11.2015 r. dokonała korekty kosztów działalności eksploatacyjnej (w związku ze zmianami kosztów działalności eksploatacyjnej w osiedlach) poprzez zwiększenie kwoty 27.451.948 zł na 27.632.536 zł.
 8. Zmiany opłat eksploatacyjnych:
  W osiedlu Skarpa
  – z dniem 31.05.2015 r. zlikwidowano składnik opłat eksploatacyjnych „odpis na fundusz remontowy wspólny” osiedla Skarpa w wysokości 0,70 zł/m2 powierzchni użytkowej,
  – z dniem 1 czerwca 2015 r wprowadzono zmianę wysokości opłaty eksploatacyjnej w pozycji „odpis na fundusz remontowy nieruchomości” w lokalach mieszkalnych i użytkowych w osiedlu Skarpa zgodnie z zestawieniem z dniem 1 czerwca 2015 r.
  W osiedlu Ruta
  – z dniem 1 lipca 2015 r wprowadzono zmianę wysokości stawki opłat eksploatacyjnych w pozycji „odpis na fundusz remontowy nieruchomości” w budynkach przy ul. Sasankowa 1,3, 5 w osiedlu Ruta z kwoty 0,40 zł/m2 na 1,15 zł/m2.
  Osiedle Widok
  – z dniem l kwietnia 2016 r. zmieniono wysokości stawki opłat eksploatacyjnych w pozycji: odpis na fundusz remontowy nieruchomości” w nieruchomości 25EW ul. Bursztynowa 31 w osiedlu Widok z kwoty 0,23 zł/m2 na 0,50 zł/m2.

Analizowała poniższe zagadnienia:

 1. Opinia biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego SM „Czuby” za 2014 r.
  Sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2014 r., jak też wynik finansowy Spółdzielni za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014 roku.
 2. Informacja na temat wymiany instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych SM „Czuby”.
 3. Stanowisko Urzędu Miejskiego w Lublinie w sprawie wycinki drzew.
 4. Stanowisko związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 14 listopada 2014 r. do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 5. Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym.
  Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym wprowadza do polskiego systemu prawnego nową instytucję – odwróconego kredytu hipotecznego.
  W praktyce instytucja ta kierowana jest do osób starszych. Do oferowania umów uprawnione zostały banki oraz instytucje kredytowe. Drugą stroną umowy będą osoby fizyczne, które posiadają prawo własności nieruchomości lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Obok zabezpieczenia hipotecznego bankowi będzie przysługiwało, przez ujawnienie w księdze wieczystej, roszczenie o przeniesienie na bank prawa do nieruchomości przysługującego kredytobiorcy. Wysokość udostępnionych środków pieniężnych będzie ustalana w oparciu
  o wartość rynkową nieruchomości będącej własnością kredytobiorcy.Środki pieniężne przyznane na podstawie umowy bank będzie oddawał kredytobiorcy do dyspozycji bezterminowo, ale ich wypłata będzie dokonywana przez okres ustalony w umowie. Kredytobiorca będzie mógł w każdym czasie spłacić odwrócony kredyt hipoteczny w całości bądź w części.
 6. Raport z przeprowadzonej przez Regionalny Związek rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie w dniach 20 lipca 2015 do 30 września 2015 lustracji pełnej z działalności spółdzielni za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r.
  Na podstawie ustaleń zawartych w protokole lustracji należy stwierdzić, iż działalność Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w badanymokresie, tj. w latach *2012–2014 była realizowana prawidłowo pod względem legalności, gospodarności i rzetelności i tak:.
  – przeprowadzone w latach 2012–2014 kontrole z zewnątrz nie wykazały żadnych uchybień.
  – we właściwych terminach i zakresie zgłaszała wymagane przepisami zmiany do rejestracji w KRS.
  – regulaminy wewnętrzne zostały uchwalone i zatwierdzone przez statutowo uprawnione organy.
  – Rada Nadzorcza podejmowała szereg działań przyczyniających się do sprawnego funkcjonowania Spółdzielni. Zajmowała się wszystkimi najistotniejszymi sprawami związanymi z działalnością Spółdzielni oraz wypełnianiem funkcji kontrolno-nadzorczej.
  – Zarząd Spółdzielni zajmował się wszystkimi sprawami nie zastrzeżonymi do kompetencji innych organów oraz właściwie reprezentował Spółdzielnię na zewnątrz.
  – struktura organizacyjna służb etatowych była zatwierdzona przez Radę Nadzorczą. Stan zapewniał prawidłową realizację zadań statutowych.
  – stan prawny gruntów jest uregulowany.
  – proces związany z ustanawianiem odrębnej własności lokali przebiegał prawidłowo, zgodnie z postanowieniami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – gospodarka zasobami mieszkaniowymi była zgodna z wewnętrznymi unormowaniami prawnymi
  – koszty i przychody działalności były prawidłowo ustalane w planach działalności gospodarczo-finansowych uchwalanych na poszczególne lata przez Radę Nadzorczą.
  – uchwalane wysokości opłat za lokale wynikały z planów działalności gospodarczo-finansowych
  – działania windykacyjne dostosowane do potrzeb Spółdzielni i były skuteczne.
  – pozyskiwanie obcych wykonawców robót remontowych dokonywane było z zachowaniem formy przetargowej. Przebiegi przetargów, wybór oferentów i szczegółowe udokumentowane prawidłowo, zgodnie z obowiązującym Regulaminem.
  – spółdzielnia posiada prawidłowe wewnętrzne unormowania prawne dotyczące rachunkowości, kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów.
 7. Wyniki gospodarczo-finansowe Spółdzielni:
  – na posiedzeniu w dniu 31.03..2015 r. – za 2014 r.,
  – na posiedzeniu w dniu 23.06.2015 r. – za I kwartał 2015 r.,
  – na posiedzeniu w dniu 1.09. 2015 r. – za I półrocze 2015 r.,
  – na posiedzeniu w dniu 24.11.2015 r. – za III kwartał 2015 r.
 8. Wnioski zgłoszone do budżetu obywatelskiego na terenie SM „Czuby”.
  Projekty małe:
  M-16 na terenie os. Skarpa – Remont sięgacza od ul. Romantycznej do Szkoły Podstawowej nr 28 z budową miejsc postojowych, Sięgacz ul. Romantycznej to odcinek ulicy od krzyża przy ul. Przedwiośnie, wzdłuż starej szkoły i budynku Romantyczna 17 aż do parkingu na wysokości budynku Romantyczna 15. Inwestycja przewiduje wykonanie kompleksowego remontu ulicy i chodnika oraz budowę miejsc postojowych wzdłuż ogrodzenia starej szkoły.
  M-21 na terenie os. Ruta – Budowa ciągu pieszego i rowerowego wraz z oświetleniem od ul. Różanej 16 do wąwozu w osiedlu „Ruta” w Lublinie”, który powstał z inicjatywy Rady Dzielnicy „Czuby” Północne. Realizacja tego projektu pozwoli na połączenie naszego osiedla z terenami rekreacyjnymi w wąwozie, umożliwiając spacery i jazdę rowerem. Niebagatelne znaczenie ma również ułatwienie dostępu do wąwozu seniorom oraz osobom niepełnosprawnym. Przy realizacji tej inwestycji przewidziano uporządkowanie bardzo zaniedbanego przyległego terenu. W chwili obecnej w miejscu tym gromadzą się osoby spożywające alkohol i zakłócające spokój i porządek publiczny.
  M-33 na terenie os. Błonie – Remont chodników przy ul. Hetmańskiej, Dragonów, Kawaleryjskiej o pow. 1440 m2, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do przystanku autobusowego przy ul. Rycerskiej 2 oraz budowa ok. 37 miejsc postojowych wzdłuż ul. Kawaleryjskiej, Rycerskiej. Realizacja tego projektu pozwoli uporządkowanie istniejących chodników na terenie miejskim oraz zrealizowanie tak potrzebnych miejsc postojowych w rejonie ulicy Kawaleryjskiej i Rycerskiej. Przy realizacji tej inwestycji przewidziano wymianę połamanych płytek chodnikowych na kostkę brukową pomiędzy pawilonami „Stokrotki” i wielo-usługowym przy ul. Kawaleryjskiej 20.
  M-48 na terenie os. Widok – Budowa miejsc postojowych przy ul. Szmaragdowej i sięgaczach.
  Realizacja projektu poprawi funkcję komunikacyjną osiedla i wpłynie korzystnie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.
  M-59 na terenie os. Poręba – Remont i dobudowa połączeń komunikacyjnych przy ul. Bursztynowej, Perłowej, Szafirowej, Agatowej oraz remont części ul. Bursztynowej.
  Projekt uwzględnia wnioski mieszkańców, zaś jego realizacja poprawi funkcję komunikacyjną osiedla i wpłynie korzystnie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

  Projekt duży:
  D-26 Budowa ok. 68 dodatkowych miejsc postojowych usytuowanych na wysokości budynków mieszkalnych Wiklinowa 4, 6 wraz z kapitalnym remontem nawierzchni asfaltowej ulicy Wiklinowej na terenie os. Łęgi.

 9. Rozliczenie niebilansującej się wody.
 10. Działania związane z organizacją Walnego Zgromadzenia.
 11. Zmiany zgłoszone do statutu Spółdzielni.
 12. Przebieg obrad i podjęte uchwały przez Walne Zgromadzenie odbyte w dniach od 13.05.2015 r. do 17.06.2016 r.
 13. Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej SM „Czuby”.
 14. Zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych członków spółdzielni, działaczy samorządowych oraz pracowników SM „Czuby”.
 15. Działania podejmowane w celu pozyskania środków unijnych.
  Spółdzielnia jest zainteresowana pozyskaniem środków na rewitalizację zasobów mieszkaniowych i ich otoczenia oraz termomodernizację. Do opracowania konkretnych projektów niezbędne jest uzyskanie wytycznych od Ministerstwa Infrastruktury. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oczekuje na rozporządzenia pomocnicze ministerstwa, zawierające wskaźniki, informacje o kosztach kwalifikowanych i inne. W zakresie rewitalizacji będzie 6 takich rozporządzeń. W przypadku priorytetu wspierania efektywności energetycznej, którym
  to nasza Spółdzielnia jest najbardziej zainteresowana kryteria są restrykcyjne. Preferowane będą projekty, z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty zwiększające efektywność energetyczność poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinasowania.
 16. Wyniki przeprowadzonych w SM „Czuby” kontroli przez PKO BP SACentrum Wierzytelności Mieszkaniowych w Lublinie.
  W toku kontroli ustalono, że
  – ewidencja analityczna w Spółdzielni zgodna jest z ewidencją syntetyczną w Banku
  – zapisy księgowe w analitycznej ewidencji zadłużenia w Spółdzielni są zgodne z zapisami księgowymi w Banku.
  – raty normatywne liczone są prawidłowo dokonywane wpłaty rozliczane są prawidłowo.
  – spłaty całkowite wnoszone są na właściwe konta i rozliczone prawidłowo.
  – zadłużenia w analitycznej ewidencji Spółdzielni są zgodne z zadłużeniami wykazanymi we wnioskach o umorzenia zadłużenia, wyliczenia kwot ujętych we wnioskach są prawidłowe.
  – odsetki od zadłużenia wobec Banku liczone są prawidłowo naliczone odsetki przedstawiane są do przejściowego wykupienia przez budżet państwa.
  – odsetki przejściowo wykupione przez budżet państwa rejestrowane są prawidłowo
  – oprocentowanie odsetek przejściowo wykupionych przez budżet państwa liczone jest prawidłowo,
 17. Rozliczenie zużycia ciepła.
 18. Wnioski SM „Czuby” o ujęcie w planie budżetu miasta Lublin na 2016 rok wydatków związanych z remontem i dostosowaniem do potrzeb mieszkańców infrastruktury miejskiej znajdującej się na terenach lub w sąsiedztwie naszej Spółdzielni.
 19. Informacja i wnioski z przeprowadzonej kontroli lokali użytkowych –zadłużonych.
 20. Wyniki głosowania na projekty zgłoszone przez naszych członków do budżetu obywatelskiego Miasta Lublin w 2016 r.
  Uzyskane wyniki świadczą, że dla większości mieszkańców nie są obojętne sprawy dzielnicy. Miasto zainwestuje aż 3 mln zł na terenie czterech osiedli: Łęgi, Poręba, Skarpa, Ruta. W wyniku głosowania naszych mieszkańców do realizacji zakwalifikowały się poniższe projekty.
  Projekt duży
  D-26 Remont nawierzchni ul. Wiklinowej wraz z budową miejsc parkingowych na działce 48/3 i 47/2 w osiedlu Łęgi.
  Projekty małe
  M-59 Remont i dobudowa połączeń komunikacji pieszej i rowerowej przy ulicach Bursztynowa, Perłowa, Szafirowa, Agatowa oraz remontu fragmentu ul. Bursztynowej w osiedlu Poręba
  – M-16 Remont ul. Romantycznej – sięgacz w kierunku starej Szkoły Podstawowej nr 28 w osiedlu Skarpa.
  M-21 Budowa ciągu pieszego i rowerowego wraz z oświetleniem od ul. Różanej 16 do wąwozu w osiedlu Ruta.
  Poza limitem finansowym znalazły się projekty
  M – 33 Wykonanie remontu chodników, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz 37 miejsc postojowych na terenach miejskich w obrębie os. Błonie.
  – M – 48 Budowa miejsc parkingowych przy ul. Szmaragdowej i sięgaczach w os. Widok.

Rozpatrzyła w ramach postępowania wewnątrzspółdzielczego:
Rada Nadzorcza w związku z protestem mieszkańców budynku przy ulicy Sasankowej 1 i 5 i podjętą przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta uchwałą nr 23/2015 r. z dnia 21.05.2015 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 4/2015 r. dot. zmiany stawki na rok 2015 opłat na fundusz remontowy nieruchomości Sasankowa 1,3,5 – uchyliła uchwałę Nr 8/59/2015 Rady Nadzorczej z dnia 31.03.2015 r. wprowadzającą z dniem l lipca 2015 r. zmianę wysokości stawki opłat eksploatacyjnych w pozycji „odpis na fundusz remontowy nieruchomości” w budynkach przy ul. Sasankowa l, 3, 5 w osiedlu Ruta z kwoty 0,40 zł/m2 na 1,15 zł/m2.


Rozpatrzyła wnioski:

 1. Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli:
  Osiedla Skarpa
  Z dnia 30.09.2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie poprzez przywrócenie starych zasad podziału kosztów zmiennych centralnego ogrzewania w mieszkaniach wyposażonych w podzielniki wyparkowe tj. 20% i 80%”
  Rada Nadzorcza zajmie się ponownie wnioskiem po zapoznaniu się z rozliczeniem kosztów centralnego ogrzewania za 2015 r.
  Osiedla „WIDOK
  Z dnia 26.01.2015 r. i 25.05.2015r. w sprawie zmian w Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY poprzez dokonanie zmian sposobu rozliczania niedoboru wody na poszczególne nieruchomości – przy zachowaniu wodomierzy tradycyjnych”. Rada Nadzorcza nie wprowadziła do regulaminu zaproponowanej zmiany.
 2. Zarządu Spółdzielni w sprawie:
  1) wykluczenia członków posiadających zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych – 2 wnioski,
  2) pozbawienia członkostwa przez wykreślenie ze Spółdzielni na podstawie § 69 statutu – 20 wniosków
  3) o upoważnienie Zarządu do wytoczenia powództwa do Sądu o nakazanie sprzedaży w drodze licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – 11 wniosków
  – w 4 przypadkach podjęła uchwały,
  – w 7 przypadkach postanowiła odroczyć termin rozpatrzenia wniosku, dając możliwość dłużnikom wywiązania się ze złożonego zobowiązania o spłacie zadłużenia.
 3. Zgłoszone na częściach Walnego Zgromadzenia.
  Rada Nadzorcza ustaliła sposób realizacji zgłoszonych wniosków:
  – na XIV części w osiedlu Błonie
  1. „Zobowiązuję Radę Nadzorczą do przeanalizowania ilości osób zatrudnionych w Administracji Osiedla pod kątem ich zmniejszenia a zatrudnienie niewypłacalnych członków spółdzielni do prac porządkowych np. sprzątania liści lub innych”.
  Realizacja wniosku nie leży w kompetencjach Rady Nadzorczej. Stosownie do treści § 103b ust.1 pkt 1 i 2 Statutu w niniejszej sprawie decyzję w formie uchwał podejmują Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli do zakresu działania których należy między innymi uchwalanie planów gospodarczo-finansowych, struktury organizacyjnej oraz stanu zatrudnienia administracji osiedla i domu kultury. Rada Nadzorcza, jako organ Spółdzielni, pełni przede wszystkim funkcje kontrolne i decyzje poszczególnych organów zmienia w sytuacji, gdy są one sprzeczne z interesem Spółdzielni i gdy naruszają obowiązujący porządek prawny.
  2. „Ponawiam wniosek Nr 21 z Walnego Zgromadzenia z ubiegłego roku dot. wynajmu pomieszczeń gdyż nie ma to oparcia w Statucie Spółdzielni. Po takich decyzjach Rady Nadzorczej będą pustostany lokalowe. Czy takie ma być działanie Rady Nadzorczej i Zarządu” Wniosek nie został zrealizowany gdyż pomieszczenia wspólne stanowią współwłasność wszystkich właścicieli lokali wyodrębnionych i spółdzielni. Wynajem pomieszczenia wspólnego jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd, co z punktu widzenia prawa cywilnego oznacza, że zgodę na wynajem takiego pomieszczenia muszą wyrazić wszyscy współwłaściciele, do których należą udziały w tej nieruchomości. – na XV części w osiedlu Błonie
  Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje społecznie, więc nie pobierają diet. Realizacja wniosku może nastąpić w trybie § 75 ust.7 Statutu Spółdzielni.
  na XX części w osiedlu Skarpa i Niska Skarpa
  „Wniosek o zmianę Regulaminu zamówień na roboty inwestycyjne, remontowo- budowlane w zasobach SM „Czuby” Wniosek został zrealizowany
  Rada Nadzorcza rozpatrzyła wszystkie pisma skierowane do niej przez członków Spółdzielni. W ramach specjalnie organizowanych przyjęć rozwiązywała różne problemy zgłaszane przez członków Spółdzielni. W posiedzeniach Rady Nadzorczej brali udział członkowie Spółdzielni zamieszkali w Osiedlu „Skarpa” i „Ruta”.
  Kierowane przez Radę Nadzorczą do Zarządu Spółdzielni wnioski zostały przez Zarząd przyjęte do realizacji, a większość z nich zrealizowano. Przedkładając powyższe sprawozdanie w ujęciu syntetycznym informujemy, iż członkowie Rady Nadzorczej, będący jednocześnie członkami organów samorządowych w poszczególnych osiedlach, w sposób bardziej szczegółowy i na bieżąco informowali te gremia o podejmowanych decyzjach dot. danego osiedla.
  Członkowie Spółdzielni powiadamiani byli:
  – o terminach posiedzeń Rady Nadzorczej poprzez wywieszenie najpóźniej na 7 dni przed posiedzeniem zawiadomienia na tablicach ogłoszeń w siedzibie Zarządu i Administracji Osiedla,
  – o uchwałach podjętych przez Radę Nadzorczą (uchwały zgodnie z § 89 ust. 3 Statutu wywieszane były na tablicach ogłoszeń w budynku Zarządu Spółdzielni a dotyczące osiedli doręczane były Radom Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla),
  – o przebiegu obrad posiedzeń Rady Nadzorczej, podjętych decyzjach i uchwałach na stronie internetowej Spółdzielni –. www.smczuby.pl

Rada Nadzorcza dziękuje za pomoc wszystkim, którym leży na sercu dobro członków Spółdzielni.Sekretarz
Rady Nadzorczej

Grażyna Kasprzak

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Alicja Stadnicka

Data opublikowania: 12:10, 24 kwietnia 2016

Kategorie: Archiwum