Lublin, dnia 4.04.2016 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zgodnie z §§ 75-76 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” podzielone na 21 części w terminie

od 27.04.2016 r. do 31.05. 2016 r.

…… część Walnego Zgromadzenia, w której uczestniczą członkowie uprawnieni do lokali znajdujących się w Osiedlu ———— w nieruchomościach:
———————————
———————————
zwołuje na dzień..…. 2016 r. o godz. 17.30 w Domu Akcji Katolickiej ul. Jana Pawła II 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad, wybór Prezydium.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r.
 5. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2015 r.
 6. Informacja na temat sprawozdania finansowego za 2015 r. zaopiniowanego przez biegłego rewidenta.
 7. Omówienie proponowanych zmian Statutu Spółdzielni.
 8. Omówienie proponowanych zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
 9. Informacja na temat: lustracji ustawowej w SM „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2014 r.
 10. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w dniach od 13.05.2015 r. – 17.06.2015 r.
 11. Informacja na temat rozliczenia kosztów za 2015 r.
  – eksploatacji poszczególnych nieruchomości,
  – mienia spółdzielni,
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami (zapytania i odpowiedzi).
 13. Głosowanie w sprawach:
  – przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2015 r.,
  – przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2015 r.,
  – przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.,
  – udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” za działalność w 2015 r.,
  – rozpatrzenia wniosków z lustracji ustawowej w SM „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2014 r.,
  – zasad podziału i przeznaczenia nadwyżki bilansowej,
  – zmian Statutu Spółdzielni,
  – zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia SM „Czuby” w Lublinie,
  – nieodpłatnego rozwiązania umowy z Gminą Lublin o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, nieruchomości Spółdzielni w związku z regulacją pasów drogowych,
  – wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie,
  – wyboru dwóch przedstawicieli na zjazd przedkongresowy wybierający delegatów na VI Kongres Spółdzielczości.
 14. Odczytanie wniosków zgłoszonych w toku obrad.
 15. Zamknięcie obrad.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

UWAGA:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uprzejmie informuje, że:

 1. w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6 w pokoju nr 21 i w administracjach poszczególnych osiedli w godzinach ich urzędowania można zapoznać się z:
  – porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia
  – projektami uchwał objętych porządkiem obrad,
  – sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r.,
  – sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności w 2015 r.,
  – sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2015 r.,
  – opinią biegłego rewidenta dot. sprawozdania finansowego za 2015 r.,
  – protokołem z lustracji pełnej obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2014 r.
  – rozliczeniem kosztów poszczególnych nieruchomości za 2015 r.,
  – harmonogramem zebrań części Walnego Zgromadzenia.
 2. na stronie internetowej Spółdzielni – www.smczuby.pl i w Informatorze Spółdzielni można zapoznać się z:
  – porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia
  – projektami uchwał objętych porządkiem obrad,
  – sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r.,
  – sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności w 2015 r.,
  – bilansem Spółdzielni sporządzonym na dzień 31.12.2015 r.
  – opinią biegłego rewidenta dot. sprawozdania finansowego za 2015 r.
  – ustaleniami zawartymi w protokole z lustracji obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2014 r.
  – harmonogramem zebrań części Walnego Zgromadzenia.

Ponadto Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie informuje, że zgodnie z art. 36 § 2 ustawy Prawo spółdzielcze oraz § 74 ust. 1 Statutu w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia udział biorą członkowie SM „Czuby” w Lublinie, którym przysługuje uprawnienie do lokalu w danej nieruchomości.

Informacja dodatkowa

W związku z umieszczeniem w punkcie 14 porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie oraz dwóch przedstawicieli na zjazd przedkongresowy wybierający delegatów na VI Kongres Spółdzielczości, prosimy o zgłaszanie pisemnie kandydatur w sekretariacie Spółdzielni, ul. Watykańska 6, w terminie do dnia 22 kwietnia 2016 r. do godz. 13.00.

Data opublikowania: 12:08, 24 kwietnia 2016

Kategorie: Archiwum