Lublin, dnia 7.06.2016 r.

KOMUNIKAT

Zgodnie z § 77 ust. 6 Statutu po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia w obecności przewodniczących części Walnego Zgromadzenia należy stwierdzić, które z uchwał wynikające z porządku obrad Walnego Zgromadzenia otrzymały wymaganą statutem ilość głosów i w związku z tym zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie oraz które z uchwał takiego warunku nie spełniły.

Zgodnie z art. 83 ust. 9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

Głosowanie na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia przedstawiało się następująco:

I. W głosowaniu w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2015 r. – oddano 350 głosów, w tym:
– za przyjęciem i zatwierdzeniem – 321 głosów,
– przeciw przyjęciu i zatwierdzeniu – 16 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 13 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 1 / 2016
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 7.06.2016 r.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21) oraz § 79 pkt 2 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje i zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

II. W głosowaniu w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2015 r. – oddano 351 głosów, w tym:
– za przyjęciem i zatwierdzeniem – 323 głosy,
– przeciw przyjęciu i zatwierdzeniu – 13 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 15 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło chwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 2 / 2016
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 7.06.2016 r.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2015 roku.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r., poz. 21) oraz § 79 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje i zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. W głosowaniu w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r. – oddano 351 głosów, w tym:
– za przyjęciem i zatwierdzeniem – 323 głosy,
– przeciw przyjęciu i zatwierdzeniu – 14 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 14 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło chwałę następującej treści:

Uchwała Nr 3 / 2016
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 7.06.2016 r.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie za 2015 rok.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 §1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz.U. z 2016r, poz.21) oraz § 79 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności w 2015 r., bilansem, rachunkiem zysków i strat, przepływem środków pieniężnych, zestawieniem zmian w kapitale / funduszy / własnych, wprowadzeniem do sprawozdania finansowego, dodatkową informacją z objaśnieniami i opinią biegłego rewidenta firma audytorska BASTER AUDYTOR Jan Jacek Oster Lublin, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się i zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni obejmujące:

 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 254 901 466,24 zł
  (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia cztery grosze).
 3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 wykazujący zysk netto w wysokości 429 507,81 zł
  (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset siedem złotych i osiemdziesiąt jeden groszy).
 4. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2015 o kwotę 299 252,89 zł
  (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt dziewięć groszy).
 5. Zestawienie zmian w kapitale /funduszu / własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zmniejszenie kapitałów (funduszy) własnych o kwotę 5 538 706,98 zł
  (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy).
 6. Dodatkowa informacja i objaśnienia za 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IV. W głosowaniu w sprawie udzielenia absolutorium za działalność w 2015 r. Ryszardowi Burskiemu prezesowi Zarządu – oddano 355 głosów, w tym:
– za udzieleniem absolutorium – 323 głosy,
– za nie udzieleniem absolutorium – 15 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 17 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło chwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 4 / 2016
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 7.06.2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2015 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r., poz. 21) oraz § 79 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2015 roku Panu Ryszardowi Burskiemu – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

 1. Za udzieleniem absolutorium głosowało 323 członków Spółdzielni.
 2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało 15 członków Spółdzielni.
 3. Wstrzymało się od głosowania 17 członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V. W głosowaniu w sprawie udzielenia absolutorium za działalność w 2015 r. Adamowi Ziółkowi zastępcy prezesa ds. finansowych – oddano 353 głosy, w tym:
– za udzieleniem absolutorium – 321 głosów,
– za nie udzieleniem absolutorium – 15 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 17 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło chwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 5 / 2016
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 7.06.2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2015 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz U. z 2016 r., poz. 21) oraz § 79 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2015 roku Panu Adamowi Ziółkowi – Zastępcy Prezesa ds. finansowych – Głównemu Księgowemu za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

 1. Za udzieleniem absolutorium głosowało 321 członków Spółdzielni.
 2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało 15 członków Spółdzielni.
 3. Wstrzymało się od głosowania 17 członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VI. W głosowaniu w sprawie udzielenia absolutorium za działalność w 2015 r. Bożenie Zielińskiej zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych – oddano 354 głosy, w tym:
– za udzieleniem absolutorium – 319 głosów,
– za nie udzieleniem absolutorium – 15 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 20 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło chwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 6 / 2016
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 7.06.2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2015 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz U. z 2016 r., poz. 21) oraz § 79 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2015 roku Pani Bożenie Zielińskiej – Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

 1. Za udzieleniem absolutorium głosowało 319 członków Spółdzielni.
 2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało 15 członków Spółdzielni.
 3. Wstrzymało się od głosowania 20 członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VII. W głosowaniu w sprawie rozpatrzenia wniosków z lustracji ustawowej w SM „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2014 r., oddano 353 głosy, w tym:
– za przyjęciem – 316 głosów,
– przeciw przyjęciu – 17 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 20 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło chwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 7 / 2016
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 7.06.2016 r.

w sprawie: rozpatrzenia wniosków z lustracji ustawowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2014 r.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 poz. 21) oraz § 79 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wnioski polustracyjne Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, opracowane na podstawie protokołu z lustracji ustawowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2014 r.

§ 2

Realizację przyjętych wniosków powierza się odpowiednim organom statutowym Spółdzielni

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VIII. W głosowaniu w sprawie zasad podziału zysku (netto) za 2015 r. – oddano 360 głosów, w tym:
– za – 327 głosów,
– przeciw – 24 głosy,
– wstrzymujących się od głosowania – 9 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło chwałę następującej treści:

Uchwała Nr 8 / 2016
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 7.06.2016 r.

w sprawie: podziału zysku (netto) za 2015 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie art.38 §1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz U. z 2016 r., poz.21) oraz § 79 pkt. 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Zysk (netto) za 2015 r. w wysokości 429 507,81 zł przeznaczyć na:

 1. Kwotę (+) 204 705,03 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno-finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych danego osiedla – załącznik nr 1 do uchwały.
 2. Kwotę (+) 481 891,68 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową, którą nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla, podzielić na:
  a) sfinansowanie organizacji festynów;
  Skarpa 10 000,-
  Ruta 10 000,-
  Błonie 10 000,-
  b) pozostałą kwotę 451 891,68 zł na dofinansowanie funduszu zasobowego z przeznaczeniem finansowania inwestycji mienia Spółdzielni.
 3. Kwotę (–) 257 088,90 zł stanowiącą nadwyżkę kosztów nad przychodami na działalności gospodarczej rozliczyć w roku następnym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Załącznik 1
do Uchwały Nr 8 /2016

Walnego Zgromadzenia
S M „CZUBY” w Lublinie
z dnia 7.06.2016 r.

Zgodnie § 109 ust.3 pkt 2 Statutu Spółdzielni, kwotę 204 705,03 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno – finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów mieszkaniowych w osiedlu:

 

OSIEDLE

kwota

SKARPA

22 839,95

Niska SKARPA

2 561,64

ŁĘGI

48 968,56

BŁONIE

54 750,00

WIDOK

42 672,53

PORĘBA

32 912,35

RAZEM

204 705,03 zł

IX. W głosowaniu w sprawie zmian Statutu Spółdzielni oddano 353 głosy, w tym:
– za – 320 głosów,
– przeciw – 13 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 20 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło chwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 9 / 2016
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 7.06.2016 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity – Dz.U. z 2016 r., poz. 21) oraz § 79 pkt 11 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Statutu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 9 /2016

Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 7.06. 2016 r.

W statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„Osoba prawna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, o ile spełnia jedno z następujących wymagań:
1) nabyła w całości lub w ułamkowej części spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności;
2) nabyła ekspektatywę odrębnej własności lokalu;
3) oczekuje na ustanowienie odrębnej własności lokalu w związku z wygraniem przetargu.”

2) § 78b ust.2 otrzymuje brzmienie:
„Żadna z części Walnego Zgromadzenia nie może skreślić z porządku obrad żadnej ze spraw, nie może też odłożyć ich do następnego posiedzenia, ani odroczyć obrad.”

3) § 78c ust.1 otrzymuje brzmienie:
„Każda z części Walnego Zgromadzenia wybiera następujące komisje:
a) mandatowo-skrutacyjną,
b) wnioskową,
c) inne komisje w miarę potrzeby.”

4) § 93 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) sporządzanie projektów planów gospodarczo-finansowych Spółdzieni i programów działalności kulturalno-oświatowej”,

5) § 103b pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) uchwalenie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i pozostałej działalności gospodarczej w osiedlach”

6) § 103b pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) dysponowanie środkami funduszu remontowego i działalności kulturalno- -oświatowej w ramach planu gospodarczo-finansowego nieruchomości i osiedla,”

7) § 113 otrzymuje brzmienie:
„Zmiany niniejszego Statutu uchwalone zostały przez Walne Zgromadzenie w dniu 7.06.2016 r.”

X. W głosowaniu w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia – oddano 349 głosów, w tym:
– za – 318 głosów,
– przeciw – 9 głosów,
– wstrzymujących się od głosowania – 22 głosy.

Walne Zgromadzenie podjęło chwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 10 /2016
Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni Mieszkaniowej
„Czuby” w Lublinie
z dnia 7.06.2016 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie § 79 pkt 15 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 10 /2016
Walnego Zgromadzenia

SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 7.06.2016 r.

W Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Żadna z części Walnego Zgromadzenia nie może skreślić z porządku obrad żadnej ze spraw, nie może też odłożyć ich do następnego posiedzenia, ani odroczyć obrad.”

2) § 25 otrzymuje brzmienie
„Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i obowiązuje od dnia 7.06.2016 r.

XI. W głosowaniu w sprawie zbycia poprzez nieodpłatne rozwiązanie umowy z Gminą Lublin o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, nieruchomości Spółdzielni w związku z regulacją pasów drogowych – oddano 347 głosów, w tym:
– za – 333 głosy,
– przeciw – 4 głosy,
– wstrzymujących się od głosowania – 10 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło chwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 11 / 2016
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 7.06.2016 r.

w sprawie: zbycia poprzez nieodpłatne rozwiązanie umowy z Gminą Lublin o oddanie gruntu użytkowanie wieczyste, nieruchomości Spółdzielni w związku z regulacją pasów drogowych

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r., poz. 21) oraz §79 pkt 6 Statutu Spółdzielni – Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia:

§ 1

Wyrazić zgodę na zbycie poprzez nieodpłatne rozwiązanie umowy z Gminą Lublin o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, nieruchomości wskazanych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała nr 10/2015 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie z dnia 24 czerwca 2015 r. w części dotyczącej działek wskazanych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Nieruchomości przeznaczone do zbycia poprzez nieodpłatne rozwiązanie umowy z Gminą Lublin o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, zlokalizowane są w pasach drogowych.

Rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania umożliwi przejęcie ulic i ich eksploatację przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, co zwolni Spółdzielnię z obowiązku ponoszenia kosztów związanych z ich naprawą i utrzymaniem.

Załącznik
do Uchwały Nr 11/ 2016
Walnego Zgromadzenia

SM Czuby z dnia 7.06.2016 r.


Wykaz nieruchomości SM Czuby przeznaczonych do zbycia poprzez nieodpłatne rozwiązanie umowy z Gminą Lublin o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, w ramach regulacji pasów drogowych i granic:

osiedle

numer działki

obręb

arkusz

pow. działki m2

położenie

właściciel/użytkownik wieczysty

RUTA

40/28

30

3

85

przy ulicy Dziewanny

użytkownik wieczysty SM Czuby

40/29

30

3

49

przy ulicy Dziewanny

użytkownik wieczysty SM Czuby

Razem Ruta

134

ŁĘGI

22/4

30

11

1377

przy ulicy Bocianej

użytkownik wieczysty SM Czuby

Razem Łęgi

1377

OGÓŁEM

1511

XII. W głosowaniu w sprawie wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie oddano 306 głosów, w tym:
– za wyborem Zbigniewa Gontarza – 116 głosów
– za wyborem Andrzeja Turskiego – 190 głosów

Walne Zgromadzenie podjęło chwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 12 / 2016
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 7.06.2016 r.

w sprawie: wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 12 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 poz. 21) oraz 79 pkt 13 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się na delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie Pana Andrzeja Turskiego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XIII. W głosowaniu w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli na zjazd przedkongresowy wybierający delegatów na VI Kongres Spółdzielczości oddano:
– za wyborem Zbigniewa Gontarza – 308 głosów
– za wyborem Andrzeja Turskiego – 300 głosów

Walne Zgromadzenie podjęło chwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 13 /2016
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 7.06.2016 r.

w sprawie: wyboru przedstawicieli spółdzielni na Zjazd przedkongresowy w celu wyboru delegatów na VI Kongres Spółdzielczości.

Na podstawie art. 258 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21) oraz § 79 pkt 13 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się na przedstawicieli Spółdzielni na Zjazd przedkongresowy w celu wyboru delegatów na VI Kongres Spółdzielczości Pana Zbigniewa Gontarza i Andrzeja Turskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XIV. W głosowaniu w wyborach uzupełniających do Rady Nadzorczej z XV część Walnego Zgromadzenia z osiedla Błonie kandydaci otrzymali;
– Szarek Ewa – 11 głosów,
– Szczygieł Tadeusz – 23 głosy,
– Żarczyńska Danuta – 1 głos,

 

Zarząd Spółdzielni

 

Data opublikowania: 08:43, 23 grudnia 2016

Kategorie: Archiwum