S P R A W O Z D A N I E
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z działalności w 2021 roku

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu naszej Spółdzielni, Rada Nadzorcza przedstawia członkom Spółdzielni sprawozdanie ze swej działalności w roku 2021.

Rada Nadzorcza w roku 2021 pracowała w składzie:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Andrzej Turski
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Jerzy Kaczmarski
3. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Zbigniew Gontarz
4. Sekretarz Rady Nadzorczej – Danuta Przybyś – Ziemba
5. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Ewa Kosiak
6. Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji – Edward Dudek
7. Przewodniczący Komisji Kulturalno – Oświatowej – Waldemar Żak

Członkowie:
Bogumiła Baran, Marta Brożyna, Tomasz Buda, Elżbieta Janiak, Dariusz Jaremek, Grażyna Kasprzak, Urszula Koszałka, Agnieszka Kulikowska, Zbigniew Ławniczak, Jan Morawski, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik, Elżbieta Szabała, Stanisław Tanikowski.

W roku 2021 Rada Nadzorcza pracowała w oparciu o plany pracy wynikające z aktualnego zakresu działania Rady oraz zajmowała się rozwiązywaniem bieżących problemów będących w kompetencji Rady Nadzorczej. Odbyła 11 protokołowanych posiedzeń plenarnych,16 posiedzeń prezydium oraz 5 posiedzeń Komisji.
Posiedzenia Rady Nadzorczej i jej komisji w styczniu, lutym, marcu, kwietniu i maju w związku z  obowiązującymi przepisami nakazującymi radykalne ograniczenia kontaktów odbyły się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

W czerwcu, sierpniu, wrześniu i listopadzie 2021 r. w związku z kolejnymi decyzjami w sprawie luzowania ograniczeń związanych z sytuacją epidemiczną (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – Dz.U. 2021 poz. 861 z późn. zm.)) oraz w związku z informacją Zarządu SM Czuby na temat możliwości bezpiecznej organizacji obrad Rady Nadzorczej i Komisji stałych w tradycyjny sposób. z zachowaniem reżimu sanitarnego i dystansu społecznego – zapewnienia sali do zorganizowania spotkania Komisji Rewizyjnej – 21 osób, plenum rady – 25 osób), posiedzenia odbyły się w sposób tradycyjny w siedzibie Spółdzielni przy ul. Watykańskiej 6.
Posiedzenia plenarne Rady Nadzorcze w grudniu w związku z pojawieniem się nowego wariantu i obowiązującymi przepisami nakazującymi radykalne ograniczenia kontaktów odbyło się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Rada Nadzorcza w trakcie posiedzeń rozpatrywała sprawy związane z  funkcjonowaniem spółdzielni zgłoszone przez Zarząd, organy samorządowe oraz członków.
Zgodnie z kompetencjami zawartymi w § 87 Statutu, Rada Nadzorcza w 2021 r.

Zatwierdziła

1. Korektę projektu planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2020 r.

Korektę planu gospodarczo – finansowego dokonano na podstawie uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli dot. zmiany stawek eksploatacyjnych w osiedlu Widok – energii elektrycznej, gazu , w osiedlu Skarpa i Łęgi gazu, Os. Ruta, – energii elektrycznej, stawek odpisu na fundusz remontowy w os. Skarpa, Ruta, Widok, Łęgi, podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Miasta Lublin Nr 396/XI/2019 z 21.XI.2019 r, uaktualniono również powierzchnię lokali od której jest odprowadzany podatek. Urealnienie kosztów w osiedlach spowodowało zmianę w planowanych kosztach działalności eksploatacyjnej.

2. Koszty zarządzania na 2022 r.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu zestawień kosztów zarządzania wersję I kosztów zarządzania (fundusz osobowy z narzutami na poziomie 2021- oraz wersję II z funduszem osobowym z narzutami zwiększonym o 3% wobec roku 2021., w wyniku głosowania nie zatwierdziła żadnej z wersji.
Zarząd dokonał modyfikacji rubryk z załącznika 1 a także przeprowadził dokładniejsze oszacowanie kosztów z rubryki 9 ( po korekcie to 290 850 zł), Rada Nadzorcza podjęła uchwałę Nr 19/65/2021 w sprawie zatwierdzenia planu kosztów zarządzania na 2022 r. z dnia 24.08.2021 r. w § 1 której zatwierdziła plan kosztów zarządzania na 2022 r. w wysokości 5.758.150 zł.

3. Plan finansowo-gospodarczy Spółdzielni na rok 2022. po zmianie załącznika Nr 2 dot. struktury organizacyjnej SM Czuby na 2022 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni zatwierdzenia plan gospodarczo – finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” na 2022 rok zawarty w tabelach nr 1 – 4 uchwały nr 21/66/2021 r. z dnia 16.09.2021 r. sporządzony na podstawie kosztów zarządzania na rok 2022 oraz uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli ustalających stawki opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych nieruchomości.
Nie zatwierdziła załącznika nr 2 do uchwały w sprawie struktury organizacyjnej SM Czuby na 2022 r. w przedstawionej przez Zarząd wersji.

4. Wprowadzenie do planu utrzymania mienia spółdzielni ujętego w planie gospodarczo- finansowym SM Czuby na rok 2022 remontu parkingu przy ul Biedronki w osiedlu Łęgi.

Zgodnie z wnioskiem przyjętym 26 czerwca 2021r. oraz spełnieniem warunku, że w chwili powstania oszczędności w związku z przetargiem na budowę parkingu przy ul Rucianej osiedlu Ruta, Rada Nadzorcza podjęła w dniu 28.12.2021 r. uchwałę nr 31/2//2021w sprawie wprowadza się do planu utrzymania mienia spółdzielni w planie gospodarczo-finansowym SM Czuby na rok 2022 remontu parkingu znajdującego się na działce nr 33/3 (obr.30, ark. 2) przy ul. Biedronki w osiedlu Łęgi – Wartość robót według wstępnego szacunku ok. 190 000 zł.

5. Plan zatrudnienia w Zarządu i Administracji Ogólnej na rok 2022

Rada Nadzorcza nie zatwierdziła struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2022 r. w przedstawionej w dniu 24.08.2021 r. i 16.09.2021 r przez Zarząd wersji. w związku z nie uzyskaniem satysfakcjonujących członków Rady Nadzorczej, odpowiedzi: jakie są zasady tworzenia komórek administracyjnych tj. działów, sekcji i samodzielnych stanowisk., dlaczego w jednej sekcji jest kierownik a w innej nie, czy liczba prowadzonych przez Spółdzielnię inwestycji oraz liczba mieszkań w Spółdzielni z zaciągniętym kredytem daje podstawy do zatrudniania trzech osób sekcji księgowości inwestycyjnej i kredytowej, czy zasadne jest aby w jednym dziale zatrudnione były zatrudnione osoby zajmujące się sprawami pracowniczymi, administracyjnymi i zaopatrzenia, itp.
Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę zmniejszone zatrudnienie o 2.5 etatu w przedstawionej strukturze podjęła uchwałę nr 18/64/2021 w sprawie: zatwierdzenia liczby etatów w planie zatrudnienia na 2022 r w Zarządzie i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w wysokości 50 etatów.
Sprawę zatwierdzenia struktury organizacyjnej Zarządu i Administracji Ogólnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2022 r postanowiła przesunąć na kolejne posiedzenia .

6. Plan zatrudnienia w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2022 rok.

Rada Nadzorcza nie zatwierdziła struktury organizacyjnej SM Czuby na 2022 r. w przedstawionej przez Zarząd wersji.
Przedłożona w dniu 16.09.2021 r. propozycja struktury nie uwzględniała propozycji zgłoszonych na poprzednim posiedzeniu . Nie zdefiniowano kiedy komórkę organizacyjną określamy mianem działu, kiedy sekcją, wieloosobowym stanowisk pracy, jednoosobowym stanowiskiem. którymi z powyżej wymienionymi kieruje kierownik, którymi bezpośrednio Prezes lub Zastępca Prezesa. Nie zdefiniowano, że podstawowymi komórkami organizacyjnymi są: Administracje Osiedli., działy zatrudniające co najmniej 6 osób., sekcje zatrudniające od 3 -5 osób. oraz jednoosobowe stanowiska pracy.
Rada Nadzorcza podjęła uchwałę Nr 22/67/2021 w sprawie zatwierdzenia planu zatrudnienia w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na rok 2022 w wysokości 202,25 etatów.
Po zapoznaniu się z informacją zwartą w protokole z przeprowadzonej lustracji ustawowej obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2020 r. – „Obowiązująca w Spółdzielni struktura organizacyjna wraz z określoną ilością 197,14 etatów na koniec 2020 r. zapewniała warunki właściwej realizacji zadań statutowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Czuby” – RN postanowiła uchylić uchwałę Nr 22/67/2021 z dnia 16.09.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu zatrudnienia w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na rok 2022 w wysokości 202,25 etatów, Podjęła uchwałę nr 26/26/2021 w której w § 1 zatwierdziła plan zatrudnienia w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2022 rok w wysokości 198 etatów.
Zobowiązała Zarząd SM Czuby do ustalenia planu zatrudnienia w Spółdzielni na 2022 rok zgodnie w ilości 198 etatów, oraz do przygotowania projektu struktury organizacyjnej SM Czuby na rok 2022 w wersji uwzględniającej postulaty RN zawarte w protokołach posiedzeń plenarnych oraz zgodną z liczbą etatów w wysokości 198 etatów.
Nowa struktura organizacyjna winna być przedstawiona w terminie do 31 marca 2022 r. razem z projektem uchwały w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym SM „Czuby” w Lublinie, informacją o stanie zatrudnienia w SM Czuby na dzień 31 stycznia 2020 roku oraz zmianach zatrudnienia dokonanymi w przeciągu roku 2021.

7. Wprowadzenie nowych stawek eksploatacyjnych

1) z dniem 1.05.2021 r dodatkowego odpisu na fundusz remontowy w wysokości 25,00 zł /miesiąc/lokal – dotyczącego przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ulicy Radości 1,3, Romantyczne 17,19 w nieruchomości 20 ES w osiedlu Skarpa.

2) z dniem 1.07.2021 r dodatkowego odpisu na fundusz remontowy w wysokości 25,00 zł /miesiąc/lokal – dotyczącego przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ulicy Gościnnej 1 w nieruchomości 19 ES w osiedlu Skarpa.

3) z dniem 1.03.2022 r dodatkowego odpisu na fundusz remontowy w wysokości 25,00 zł /miesiąc/lokal – dotyczącego przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ulicy Gościnnej 13 w nieruchomości 03 ES w osiedlu Skarpa .

4) od 1 września 2021 roku zmianę wysokości odpisu na fundusz remontowy z 0,83 zł / m2 na 1,40 zł/m2 w nieruchomości EW 01 przy ulicy Szmaragdowej 46 w osiedlu Widok.

8. Zasady obowiązujące przy wymianie instalacji gazowej w osiedlu Skarpa

Rada Nadzorcza w uchwale Nr 7/8/2021 z dnia 25.02.2021 r. w spranie wymiany instalacji gazowej w osiedlu Skarp w § 1 postanowiła, że:

1. W przypadku braku wystarczających środków na funduszu remontowym nieruchomości na wykonanie przebudowy instalacji gazowej Rada Nadzorcza wprowadza dodatkowy odpis na funduszu remontowym w wysokości 25 zł/lokal/miesiąc.

2. Okres spłaty zależy od kosztu przebudowy instalacji według kosztorysu powykonawczego i kończy się po
spłacie poniesionych kosztów.

3. Właściciele lokali pokrywają koszt wymiany instalacji gazowej, stanowiącej część wspólną nieruchomości w jednakowej wysokości przypadającej na lokal (niezależnie od zakresu prac wykonanych w poszczególnych mieszkaniach, tj. długości instalacji w lokalu lub rezygnacji z jej wykonania) – zgodnie z § 1 ust. 4 “Regulaminu tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego …” oraz § 6 ust. 4 “Regulaminu porządku domowego obowiązującego w osiedlach SM Czuby”.

9. Plan pracy Rady Nadzorczej i jej komisji na 2021 r.

10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2020 r.

Wyraziła zgodę na:

1. Montaż latarni fotowoltaicznej przy ul. Watykańskiej.

Rada Nadzorcza zgodnie z treścią uchwały Nr 2/17/2021 r. z dnia 28 stycznia 2021 r. wyraziła zgodę na ustawienie latarni zasilanej panelem fotowoltaicznym i prądnicą wiatrową na terenie parkingu przy ul. Watykańskiej na działce nr 52/8. Inwestycja została sfinansowana ze środków osiedlowego funduszu remontowego osiedla „Ruta” – 10.000,00 zł oraz utrzymanie mienia spółdzielni – 5.200,00 zł

2. Budowę parkingu w osiedlu Ruta.

Rada nadzorcza zgodnie z treścią uchwały NR 16/11/2021 z  dnia 28.06.2021 r. wyraziła zgodę na budowę ogólnodostępnego parkingu dla 170 samochodów osobowych wg koncepcji zagospodarowania terenu działki nr 41/4 przy ul. Stokrotki/Ruciane w osiedlu Ruta Koszt budowy pokryty zostanie ze środków na utrzymanie mienia spółdzielni. Wartość inwestycji według wstępnego szacunku wynosi ok. 1 200 000 zł.

3. Wymianę ekranów azbestowych ekranów balkonowych w os. Ruta.

Rada Nadzorcza w uchwale NR 17 /18/2021 z dnia 28.06.2021 r. w sprawie remontu i wymiany azbestowych ekranów balkonowych w osiedlu Ruta ustaliła że osoby, którym przysługuje tytuł do lokali pokrywają koszt wymiany ekranów balkonowych wraz odmalowaniem balustrad balkonowych, stanowiących część wspólną nieruchomości, w jednakowej wysokości przypadającej na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu niezależnie od zakresu prac wykonanych na poszczególnych balkonach – zgodnie z § 1 ust. 4 Regulaminu tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego oraz § 6 ust. 5 Regulaminu Porządku domowego obowiązującego w osiedlach SM CZUBY.

Dokonała zmian w regulaminach

1. Regulaminie rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalenia opłat za używanie lokali.

Rada Nadzorcza w uchwale Nr 6/9/2021 z dnia 25.02.2021r doprecyzowała zapis w § 6 ust. 2 pkt 5 nadając brzmienie:

„5) odpisy na fundusze celowe
a) jednostkę rozliczeniową, o której mowa w § 5 ust. 1 określa uchwała Rady Nadzorczej podjęta na podstawie uchwał Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
b) szczegółowe zasady tworzenia funduszu celowego określają “Zasady tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego SM Czuby” oraz “Zasady dofinansowania z funduszu celowego działań związanych z utrzymaniem stanu technicznego i porządku w osiedlach” uchwalone przez Radę Nadzorczą”.

2. Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody.

Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 9/19/2021 z dnia 30.03.2021 r. zmieniła tytuł Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody, nadając brzmienie „ Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody” Wprowadziła zmiany mają na celu uściślenie zapisów Regulaminu i doprecyzowanie funkcjonujących już zasad rozliczania kosztów dostawy ciepła w SM Czuby.
Wprowadzone zmiany wynikają z opinii Biegłego sądowego z dziedziny ciepłownictwa przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, opracowanej na zlecenie Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie. Opinia dotyczy prawidłowości rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym SM Czuby w osiedlu Błonie.
Biegły sądowy potwierdził prawidłowość rozliczeń dokonywanych przez Spółdzielnię Czuby, jednocześnie wskazał na konieczność doprecyzowania niektórych zapisów w przedmiotowym Regulaminie. I tak słowa “energia cieplna” zastąpiono słowem “ciepło”, uporządkowano zapisy dotyczące ustalania zaliczek oraz rozliczenia kosztów w §10 i §11, doprecyzowano ewentualne zmiany systemu rozliczenia w trakcie trwania okresu rozliczeniowego (§3 ust.6) oraz w przypadku np. uszkodzenia podzielnika (§4 ust.4 pkt 2 lit.d).

3. Regulaminie rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynkach Spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SM „CZUBY” w Lublinie.

Wprowadzenie uchwałą Nr 24./16/2021 r z dnia 16.11.2021 r. zmiany do Regulaminu rozliczania wody wodociągowej w lokalach i budynkach spółdzielni oraz użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę w Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby daje możliwość dokładnego rozliczenia kosztu zużycia wody w przypadku zmiany ceny. Dokonania dodatkowego odczytu w celu uwzględnienia w rozliczeniu faktycznego zużycia wody dla starej i nowej ceny w sposób korzystniejszy dla mieszkańców niż metoda interpolacji. Dodatkowy pomiar możliwy w lokalach j wyposażonych w wodomierze z odczytem radiowym.

4. Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach SM „CZUBY” w Lublinie.

W związku z decyzją aby grudniowe posiedzenie odbyło się w formie zbierania głosów przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w Regulaminie porządku domowego wprowadzono zmiany porządkowe zgłoszone przez Zarząd. Nie uwzględniono postulatów zawartych w pismach mieszkańców ulicy Husarskiej i uchwał RPNO Błonie i Widok.
Propozycji zmian wynikających z pisma mieszkańców budynku Husarska 6 oraz wniosku Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie i Widok pozostawiono do opracowania Komisji
Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Inwestycji.

W Regulaminie porządku domowego obowiązującego w osiedlach SM „CZUBY” w Lublinie doprecyzowano zapisy ciążące na Administracji osiedla (§ 4, § 6 pkt 3,4 ), obowiązki ciążące na osobach posiadających tytuł prawny do lokalu ,garażu, pomieszczenia na wózki, piwnic balkonów, loggii i tarasów ( § 7 ust. 1 pkt 1,2 ), zapisy dot. strat wynikłych z tytułu dokonanych przeróbek ( § 8 ust. 5) postanowiono, że w piwnicach nie wolno instalować żadnych dodatkowych gniazd i punktów świetlnych lub punktów poboru wody,( § 10 ), że właściciele (użytkownicy) lokali mieszkalnych, użytkowych i innych w przypadku wystąpienia awarii instalacji usytuowanych w szachtach lub przechodzących przez stropy mają obowiązek umożliwić rozbiórkę ścian szachtów, rozkucie stropów w zakresie umożliwiającym wykonanie naprawy lub wymiany instalacji, wykonać w swoich lokalach „ okienka” rewizyjne w ścianach szachtów instalacyjnych § 14 ust..6 i 7) a w § 15 pkt 4 obowiązek udostępnić lokal pracownikom Spółdzielni lub osobom upoważnionym, w celu kontroli sprawności zainstalowanych w lokalu urządzeń pomiarowych oraz odczytu wskazań tych urządzeń lub ich wymiany.

Rozpatrzenia odwołania członów Spółdzielni

1. Od uchwały nr 12/37/2021 RPNO Błonie z dnia 17.08.2021 r.

Po rozpatrzeniu w toku postępowania wewnątrz spółdzielczego odwołania z dnia 19.08.2021 r. członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały nr 12/37/2021 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie z dnia 17.08.2021 r w sprawie przeprowadzenia referendum w nieruchomości EB 09 Kawaleryjska 2, 4, 6 dot. zagospodarowania terenu zielonego pomiędzy Kawaleryjską 2 i 4 – Rada Nadzorcza postanowią uchylić uchwałę nr 12/37/2021 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie z dnia 17.08.2021 r. Rada Nadzorcza działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 36 postanowiła uchylić uchwałę Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, z uwagi na brak w treści zaskarżonej uchwały pytania referendum oraz źródła finansowania. Jest niezgodne z zapisami § 4 ust 2 pkt. 1 i 4 Zasad i trybu przeprowadzania referendum w Spółdzielni Mieszkaniowej “Czuby” w Lublinie.

2. Od uchwały nr 15/40/2021 RPNO Błonie z dnia 30.09.2021 r.

Po rozpatrzeniu w toku postępowania wewnątrz spółdzielczego odwołania z dnia 7.10.2021 r. członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” od uchwały nr 15/40/2021 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie z dnia 30.09.2021 r w sprawie zagospodarowania terenu zielonego w nieruchomości EB 09 Rada Nadzorcza działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 36 Statutu postanawia utrzymać w mocy uchwałę nr 15/40/2021 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie z dnia 30.09.2021 r.

Rada Nadzorcza może uchylić uchwałę Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, o ile jest niezgodna z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni. Rada Nadzorcza, utrzymując w mocy uchwałę nr 15/40/2021 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie z dnia 30.10.2021 r, uznała że w przypadku zaskarżonej uchwały nie zachodzi którakolwiek ze statutowych przesłanek.

W formie opinii dla Walnego Zgromadzenia zajęła stanowisko w sprawie:

1. Oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 r.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się 30.03.2021 r. ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SM Czuby za 2020 r. ( sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości, jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. nie stwierdzono w sprawozdaniu z istotnych zniekształceń) .podjęło uchwałę Nr 10/35/2021 z dnia 30.03.2021 r. w której pozytywnie oceniła roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2020 r składające się z bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020r zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 211 852 768,01 zł ,Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2020 wykazujący zysk netto w wysokości 457 579,18 zł,, Rachunku przepływów pieniężnych wykazującym wzrost środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2020 o kwotę 2 127 339,71 zł, Zestawienie zmian w funduszach własnych za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wykazujące zmniejszenie o kwotę 6 012 521,07 zł .

2. Zasady podziału zysku netto za 2020.

Po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd Spółdzielni propozycją podziału zysku netto za 2019 r., zawartą w projekcie uchwały dla Walnego Zgromadzenia – Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie ocenić podział zysku netto określony w projekcie uchwały: Zysk (netto )za 2020 r. w wysokości 457 579,18zł przeznaczyć :

1) Kwotę (+) 59 001,85 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno – finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego danego osiedla,

2) Kwotę (+) 323 755,95 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową, której nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla oraz nadwyżkę przychodów nad kosztami mienia Spółdzielni, przeznaczyć – na dofinansowanie funduszu zasobowego z przeznaczeniem finansowania inwestycji mienia Spółdzielni.

3) Kwotę (+) 74 821,38 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalności gospodarczej rozliczyć w roku następnym

Rada Nadzorcza wniosła o podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie zgodnie z § 79 pkt 5 i § 109 Statutu Spółdzielni.

3. Udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2020 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie po dokonanej analizie wniosków zawartych w sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020, po zapoznaniu się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez PKO BP IV Oddział w Lublinie dot. prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów, po dokonanej ocenie pracy Członków Zarządu za poszczególne kwartały roku 2020 a w szczególności terminowego realizowania przez Zarząd zadań wynikających z zapisów ustawowych i statutowych, podjętych przez zarząd decyzji wynikających z Ustawy z dnia 31 marca 2020 r i ustawy z dnia 13 maja 2020 r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.tj przeprowadzaniu dezynfekcji części wspólnych budynków, wprowadzenia nowej organizacji pracy spółdzielni, zawarcie umowy z Pocztę Polską o niepobieraniu opłat za opłaty eksploatacyjne, wnoszenia w kasie spółdzielni opłat przy użyciu kart płatniczych, zorganizowanie punktu przyjęcia interesantów na parterze budynku Spółdzielni, a także prowadzonych działań związanych z wymianą instalacji gazowej w osiedlu Skarpa i Łęgi, działań windykacyjnych i dbałości o oszczędne wydatkowanie środków spółdzielni – biorąc pod uwagę wynik głosowania postanowiła nie przedstawiać Walnemu Zgromadzeniu stanowiska na temat absolutorium dla członków zarządu za 2020 r.

4. Wniosków z lustracji ustawowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2020 r.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2021 r., po zapoznaniu się z wnioskami z przeprowadzonej lustracji ustawowej obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2020 r . na podstawie art. 38 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 poz. 648) oraz § 79 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie zaproponowała Walnemu Zgromadzeniu SM „Czuby” w formie opinii:
Przyjąć wnioski polustracyjne Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, opracowane na podstawie protokołu z lustracji ustawowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie obejmującej działalność Spółdzielni w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2020 r.

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” jest w dobrej i stabilnej kondycji finansowej. W celu zapobieżenia skutkom inflacji, Spółdzielnia winna podjąć określone działania mające na celu zagospodarowanie wolnych środków m.in. poprzez zakup zintegrowanego systemu komputerowego.
2. Spółdzielnia winna przygotować program działalności remontowej np. na najbliższe 3 lata z uwzględnieniem posiadanych środków finansowych przez poszczególne nieruchomości.
3. Kontynuować wymianę instalacji gazowej w poszczególnych osiedlach w zależności od jej stanu technicznego.

Walne Zgromadzenie winno zobowiązać Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowe „czuby” w Lublinie, do stałego nadzoru nad realizacją w bieżącej działalności Spółdzielni, wniosków polustracyjnych wymienionych w uchwale.

Analizowała

1. Wyjaśnienia zawarte w odpowiedzi Zarządu na wniosek Prezydium z dnia 14.12.2020 r.

W związku z tym, że do członków prezydium rady nadzorczej dotarły informacje o nieprawidłowościach
w funkcjonowaniu spółdzielni oraz nieprawdziwych danych przekazywanych radzie przez zarząd a rada nadzorcza może prawidłowo spełniać ustawową rolę jedynie w sytuacji otrzymywania pełnych i wiarygodnych informacji prezydium zwróciło się do zarządu o odniesienie się do zgłoszonych zarzutów.
Zarząd Spółdzielni odnosząc się do przytoczonych we wniosku prezydium zarzutów, wyjaśnił, że „ Zarząd i administracja ogólna funkcjonuje w strukturze zatwierdzonej uchwały Rady Nadzorczej na dany rok. Nie przekracza zatwierdzonego limitu zatrudnienia. W przypadku długotrwałej nieobecności pracownika zatrudnia na zastępstwo osobę do czasu powrotu nieobecnego pracownika.

Pracownicy wykonujący dodatkową pracę, zastępując czasowo nieobecnych otrzymują większą premię -w ramach zatwierdzonego funduszu płac.
Nie zwalniał i nie zwalnia tzw. fachowców. W miejsce odchodzących na emeryturę pracowników zatrudnia osoby posiadające wykształcenie wymagane na danym stanowisku pracy, a tam gdzie wymagane są specjalne uprawnienia, zatrudnia osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
Zasady polityki kadrowej i płacowej leżą w gestii zarządu w ramach zawartego ze związkami zawodowymi “układu zbiorowego pracy” i “Kodeksu pracy”.
Zasady wynagradzania pracowników określa “układ zbiorowy pracy” zatwierdzony przez Związki Zawodowe i Państwową inspekcję pracy. Związki zawodowe w swojej opinii /w załączeniu/ nie wniosły uwag a Państwowa Inspekcja Pracy w protokole pokontrolnym z 2019 roku nie wniosła zastrzeżeń.

Premia w SM “Czuby” ma charakter uznaniowy. Premia przyznawana jest na wniosek bezpośredniego przełożonego – w ramach limitu funduszu płac zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą, opiniowana przez prezesa pionowego. Zatwierdzona przez prezesa zarządu na odpowiednich formularzach, przy przyznawaniu premii uznaniowej pod uwagę brane są: bardzo dobre wykonywanie obowiązków, kreatywność, inicjatywa, zaangażowanie, obecności w pracy, zastępstwa nieobecnych pracowników itp.

Zgodnie z Kodeksem pracy każdy pracownik na obowiązek przy opuszczaniu miejsca pracy uzyskać zgodę przełożonego. W przypadku wyjścia służbowego wpisuje się do książki „Ewidencja wyjść w godzinach służbowych” określając cel i czas pobytu. W przypadku wyjść w celach prywatnych obowiązany jest uzyskać zgodę przełożonego i prezesa pionowego oraz wypełnić “wniosek w sprawie odpracowania czasu prywatnego wyjścia z pracy”.
W przypadku urlopu wypełnia się kartę urlopową. W Spółdzielni na początku roku opracowuje się plan urlopów zatwierdzony przez Zarząd.

2. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Komisje Doraźne RN – rozpatrzenie wniosek P. Marty Brożyna

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu informacji z prac Komisji Doraźnych RN zawartych w:pismach członków komisji Pani Marty Brożyna, Krzysztofa Piekniaka, Tomasz Buda, Grażyna Kasprzak,Wniosku Pani Marty Brożyna o powołanie ponowne komisji, pismach Zarządu Spółdzielni kierowanych do członków Rady, Informacji Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy inspektorat Pracy w Lublinie z przeprowadzonej w dniach 5, 11, 15, 16.03.21 r. kontroli postanowiła:

1. Przyjąć korespondencję prowadzoną nieoficjalnie przez Zarząd (bez sprecyzowanych adresatów) z poszczególni członkowie Rady Nadzorczej, chociaż żadne ze wskazanych w powyższym piśmie Zarządu – pismo, nie wpłynęło do Rady Nadzorczej jako organu

2. Zaproponowała, by rozpatrzenie wniosku Pani Marty Brożyna zgłoszonego w piśmie z dnia 8.03.2021 dot. powołania ponowne komisji i rzetelne przeprowadzenie kontroli oraz wcześniejsze ustalenie przez Radę Nadzorczą listy dokumentów niezbędnych do jej przeprowadzenia w formie uchwały przełożyć na czas po odwołaniu wprowadzonych ograniczeń epidemicznych. Powołanie, w obecnym czasie, nowej Komisji Doraźnej obarczone jest zbyt dużym ryzykiem.

3. Dla zakończenia wszczętych przez Komisje Doraźne prac kontrolnych i częściowego uwzględnienia wniosku Pani Marty Brożyna, zobowiązać Zarząd do przedłożenia informacji zawierającej dane według załączonego wzoru.

Stan zatrudnienia w Zarządzie SM Czuby w Lublinie na dzień 1 sierpnia 2020
(miesiąc zatwierdzenia struktury) i 1 marca 2021 (aktualny stan)

L.p.

Komórka organizacyjna

Pracownik/wymiar etatu

Wykształcenie

Stanowisko

Wymogi

Rodzaj umowy

Świadczenie
emerytalne. lub rentowe

Przyjęcie takiego rozwiązania umożliwi kontynuację (zakończenie) prac kontrolnych poprzez analizę dokumentów.

4. Nie uwzględniać prośby Zarządu zawartej w piśmie dn.12.03.2021 r. dot. przesunięcie terminu sporządzenia zestawienia o stanie zatrudnienia w Zarządzie SM Czuby.

3. Zakres przeprowadzanej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, lustracji pełnej SM Czuby za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

Lustratorzy Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie 22 marca 2021 r. w SM Czuby rozpoczęli lustrację pełną obejmującej okres działalności od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. Lustracją zostały objęte takie działy działalności SM Czuby jak: podstawy prawne i organizacja Spółdzielni, struktura organizacyjna służb etatowych Spółdzielni i zasady wynagradzania, stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni i budynków, realizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie odrębnej własności lokali, gospodarka zasobami mieszkaniowymi, gospodarka remontowa, gospodarka finansowa, rachunkowość i sprawozdania finansowe.

W związku faktem trwającej pandemii, lustratorzy na posiedzenie prezydium 17.05.2021 r. otrzymali umieszczone przez członków rady w ”sprawach wniesionych” posiedzenia w dniu 26.04.2021 r. do wyjaśnienia w trakcie kontroli uwagi, pytania, sugestie dot. między innymi:

 • zapisów Regulaminu rozliczania zużycia wody wodociągowej i ustalania opłat za wodę
 • uchwały z dnia 11.09.2018 r. w sprawie remontu nawierzchni asfaltowej na działce 52 w osiedlu Błonie ze środków mienia spółdzielni
 • nie podejmowania przez RN uchwał zatwierdzających stawek opłat eksploatacyjnych, (§87 pkt.1 ppkt 4 Statutu)
 • innego sposobu sporządzania protokołów z posiedzeń RN i RPNO
 • umieszczania na stronie internetowej spółdzielni skrótów sprawozdań Zarządu, informacji o działaniach Zarządu zamiast protokołów, braku protokołów i uchwał RPNO „Błonie”,
 • nie przedstawia RPNO i RN kalkulacji kosztów eksploatacji od niej zależnych.
 • przyjmowania na zajęcia przez Domy Kultury osób z terenu całego Lublina, nie zawierania umów z tymi osobami ,braku kalkulacji opłat na poszczególne zajęcia.
 • braku odpowiednich kwalifikacji przez pracowników zatrudnianych na stanowiskach technicznych
 • podejmowanie uchwał wykraczających poza zakres zwykłego zarządu nieruchomościami wspólnymi.
 • tworzenia wspólnych funduszy remontowych osiedli niezgodnie z art. 6 ust.3 w związku z art. 4 usm.
 • odmowy udostępnienia członkowi RN przepisów dot. wynagradzania pracowników
 • nie przeprowadzenia w 2020 r. Walnego Zgromadzenia
 • niewłaściwych działań Zarządu w sprawie budżetów obywatelskich

4. Zarzuty skierowane przez Związki Zawodowe na działania Rady Nadzorczej skierowanymi przeciwko pracownikom Spółdzielń.

W związku z zaobserwowanymi przez Związki Zawodowe działających w SM Czuby w Lublinie
„działaniami Rady Nadzorczej skierowanymi przeciwko pracownikom Spółdzielni” dot. nierównego traktowania pracowników w sprawie przeprowadzanych regulacji płac w 2019 i 2020 r., niewyrażenia zgody na zmianę wysokości wynagrodzenia dla członków zarządu., niezatwierdzenia w 2021 r. środków finansowych na zwiększenie wysokości płac dla pracowników Zarządu i Administracji Ogólnej a także zobowiązania Zarządu do zmiany proporcji w strukturze w 2021 r. liczby pracowników pobierających świadczenie emerytalne w stosunku do pozostałych pracowników,, przedstawienia w terminie do 31 stycznia 2020 r. sposobu zmiany tych proporcji w strukturze w 2021 r. i latach następnych., zobowiązania do zawierania umowy o prace na czas nieokreślony z pracownikami, którzy nabędą uprawnienia emerytalne, a wyrażą wolę dalszego zatrudnienia” – w dniu 9 sierpnia 2021 r. odbyło się spotkanie Prezydium Rady z przedstawiali Związków Zawodowych.

Przedstawiciele związków powtórzyli zarzuty, skierowane do Rady Nadzorczej, o łamaniu Kodeksu Pracy poprzez wymaganie od Zarządu, aby zawierał z pracownikami umowy o pracę na czas określony. Powtórzyli także zarzut o dyskryminacji pracowników Spółdzielni ze względu na wiek i nierówne traktowanie funduszy osobowych (a więc i płac) administracji osiedlowych i administracji ogólnej.

Członkowie Rady Nadzorczej nie zgodzili się z na tak wyartykułowane zarzuty. Rada Nadzorcza wyjaśniła, że oczekiwała od Zarządu informacji o strukturze wiekowej pracowników administracji ogólnej. W sytuacji, kiedy okazało się, że pracownicy pobierający świadczenia emerytalne stanowią połowę wszystkich zatrudnionych, członkowie rady poprosili o przedstawienie działań w celu poprawy tej sytuacji. Deklaracja Zarządu o zawieraniu umów na czas określony z pracownikami ponownie zatrudnianymi po przejściu na emeryturę, jest wyłączną decyzją Zarządu i została przedstawiona Radzie Nadzorczej w styczniu 2020 r. (Protokół RN nr 1/2020). W ramach wyjaśnień w sprawie dyskryminacji pracowników, członkowie RN zdementowali informacje o takich działaniach zarówno jeśli chodzi o formy zatrudnienia, jak i place. Podkreślili jednocześnie fakt, że o funduszu osobowym administracji ogólnej decyduje rada nadzorcza a o funduszach osiedlowych Rady Przedstawicieli Nieruchomości poszczególnych osiedli.

5. Realizację wniosku w sprawie instalacji szlabanu na parkingu przy ul. Dragonów w osiedlu Błonie.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie 27.05.2021 r. negatywnie zaopiniowała montaż szlabanu na parkingach znajdujących się na terenie mienia Spółdzielni. Uznała że decyzja o montażu szlabanów wymaga szerokiej dyskusji i konsultacji ze wszystkimi mieszkańcami oraz decyzji organów statutowych Spółdzielni w zakresie sposobu i kosztu montażu oraz kosztów utrzymania i konserwacji urządzeń

6. Działania dotyczące termomodernizacji budynków przy ul. Watykańskiej 6, 8, 10 wraz z wykonaniem napraw i wzmocnień ścian osłonowych typu SEG.

Budynki przy ul. Watykańskiej 6, 8, 10 są budynkami wykonanymi w technologii prefabrykowanej, ze ścianami kontradykcyjnymi w systemie „Żerań”.
Pierwszy budynek – numer 6 został oddany do użytku w 1991 r., dwa kolejne w 1993 r.
Od początku eksploatacji budynku na ścianach osłonowych typu SEG zaczęły się pojawić nieregularne rysy, które z powodu przecieków deszczu do mieszkań wymagały corocznego uszczelniania kitami trwale plastycznymi.
Wada ta została rozpoznana przez Instytut Techniki Budowlanej jako wada systemowa ścian osłonowych. Niestety do dnia dzisiejszego nie została uznana jako wada technologiczna kwalifikująca się do rządowego czy unijnego dofinansowania.

Z powodu ciągłego pogarszania się stanu technicznego ścian osłonowych SEG została zlecone rzeczoznawcom z Instytutu Budownictwa Politechniki Lubelskiej w 2006 r. wykonanie ekspertyzy ocena stanu technicznego ścian osłonowych typu SEG budynków przy ul. Watykańskiej 6, 8, 10. Ekspertyza potwierdziła istnienie wady ścian osłonowych, lecz wówczas zakwalifikowała ich stan jako dobry nie powodujący zagrożenia, ale z koniecznością dokonania dodatkowych badań i ocen przed przystąpieniem do docieplenia ścian zewnętrznych budynków – ze względu na dodatkowe dociążenie.

Ekspertyza Politechniki określiła szereg napraw, jakie trzeba wykonać, aby powstrzymać degradację tych budynków. W opracowaniu zalecono wykonanie niezbędnych stalowych wzmocnień ścian osłonowych budynku. Jako główną przyczynę powstania spękań, rys i szczelin na łączeniach płyt rzeczoznawcy wskazują zły stan techniczny łączników płyt systemu SEG, z których wykonane są ściany osłonowe tych budynków. Podkreślono, że połączenia te ulegają uszkodzeniu po około 15 latach (obecnie budynki mają prawie 30 lat) i powinny być sukcesywnie naprawiane w czasie eksploatacji.

Budynki przy ul. Watykańskiej 6, 8, 10 jako jedyne w osiedlu Ruta nie zostały docieplone z powodu wielokrotnych protestów mieszkańców na obciążanie ich kosztami docieplenia (m.in. rezygnacja z ogólnoosiedlowego systemu finansowania dociepleń ścian zewnętrznych, a także negatywny wynik późniejszego referendum mieszkańców). Początkowo Rada Osiedla Ruta w 2007 r. podjęła uchwałę nr 50/2007 o utworzeniu od 01.01.2008 r. funduszu celowego na docieplenia nieruchomości Watykańska 6, 8, 10 z uwagi na zły stan techniczny ścian osłonowych w tych budynkach. Rada Nadzorcza, na bazie tej uchwały, od 1 stycznia 2008 r. wprowadziła nowy składnik w opłatach eksploatacyjnych za mieszkania przy ul. Watykańskiej w wysokości 1,00 zł/1m miesięcznie na docieplenie ścian zewnętrznych.

Niestety, w lutym 2008 r. na skutek protestów mieszkańców licznie uczestniczących w posiedzeniu Rady, Rada Osiedla Ruta podjęła uchwałę nr 4/2008 o uchyleniu uchwały Rady Osiedla „Ruta” nr 50/2007 z dnia 18.10.2007 r. dotyczącą utworzenia od dnia 01.01.2008 r. funduszu na docieplenia budynków przy ul. Watykańskiej 6, 8, 10 i wycofaniu z opłat eksploatacyjnych mieszkańców wszelkich naliczeń z tego tytułu.

Obecnie, w ramach czynności przygotowawczych do termomodernizacji budynków przy ul. Watykańskiej 6, 8, 10, na podstawie uchwały nr 15/2019 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta wykonano aktualną analizę stanu technicznego budynków oraz został sporządzony projekt techniczny wzmocnień i napraw ścian osłonowych niezbędnych przed wykonaniem docieplenia.
Jedyną formą pomocy państwa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcie termomodernizacyjne jest kredyt z premią termomodernizacyjną udzielany przez BGK. Premia termomodernizacyjna w wysokości 16 % kosztów przedsięwzięcia stanowi spłatę kredytu zaciągniętego przez inwestora. Przysługuje ona jedynie podmiotom korzystającym z kredytu, zatem inwestorzy realizujący przedsięwzięcia termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków nie mogą z niej korzystać.

W celu pozyskania premii termomodernizacyjnej niezbędne jest sporządzenie audytu energetycznego, który została sporządzony dla każdego budynku oddzielnie na podstawie uchwał nr 2/2021 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta. Każdy audyt oszacował koszty przeprowadzenia termomodernizacji każdego z ww. budynków.
Podczas rozmów z bankiem kredytujący warunki finansowania termomodernizacji (bez koniecznego wzmacniania konstrukcyjnego ścian osłonowych) przedstawiają się następująco dla kredytu udzielonego na okres 20 lat ( wg obecnych stóp procentowych):

Budynek

Koszt termomodernizacji

Środki własne

Kwota kredytu

Wysokość dofinansowania

Koszty kredytu

Watykańska 6

2 511 840,00 zł

21 840,00 zł

2 206 181,96 zł

283 818,04 zł

927 556,54 zł

Watykańska 8

3 789 860,00 zł

34 860,00 zł

3 148 622,40 zł

606 377,60 zł

1 323 791,66 zł

Watykańska 10

3 789 860,00 zł

34 860,00 zł

3 148 622,40 zł

606 377,60 zł

1 323 791,66 zł

Z powyższych danych wynika, że skorzystanie z kredytu z premią termomodernizacyjną 16% zwiększa koszty termomodernizacji o 35% (bez kosztów wzmocnień konstrukcji ścian osłonowych typu SEG).
Przed wykonaniem termomodernizacji konieczne jest wykonanie napraw i wzmocnień ścian osłonowych typu SEG – zgodnie z projektami technicznymi wzmocnień konstrukcji.
Prace te są niezbędne i nie mogą być dalej odwlekane w czasie. Z każdym rokiem stan budynku się pogarsza. Zaniechanie tych działań może doprowadzić nawet do katastrofy budowlanej wskutek, której ucierpieć może wiele osób postronnych. ??????????? Gdzie jest dokument na to?
Przewidywany zakres robót:

 • usunięcie spękanych fragmentów betonu i oczyszczenie płyt prefabrykowanych
 • iniekcyjne uszczelnienie rys i pęknięć
 • zabezpieczenie odkrytych elementów zbrojenia przed korozją
 • uzupełnienie ubytków i wyrównanie ścian budynku
 • montaż wzmocnień stalowych

Koszt wykonania prac według kosztorysu wynosi dla budynku:

 • Watykańska 6 – 262.021,31 zł
 • Watykańska 8 – 342.082,01 zł
 • Watykańska 10 – 332.420,66 zł
  Ogółem = 936.523,98 zł

Miesięczna stawka opłaty na fundusz remontowy nieruchomości ul. Watykańska 4, 6, 8, 10 niezbędna do sfinansowania wykonani napraw i wzmocnień ścian osłonowych typu SEG wynosi:

– w cyklu 1 rocznym: 5,34 zł/m2
– w cyklu 2 letnim: 2,67 zł/m2
– w cyklu 3 letnim: 1,78 zł/m2

W bieżącym roku nieruchomość posiada na funduszu remontowym możliwość przeznaczenia na ten cel kwoty w wysokości 400.000 zł.
Miesięczna stawka opłaty na fundusz remontowy nieruchomości przy ul. Watykańskiej 4, 6, 8, 10 w 2021 r. wynosi 0,60 zł/powierzchni użytkowej lokali.
W związku z powyższym, mając na względzie bezpieczeństwo ludzi i mienia w nieruchomości przy ul. Watykańskiej 4, 6, 8, 10, w pierwszym etapie termomodernizacji należy wykonać naprawę i wzmocnienie ścian osłonowych typu SEG – ze sfinansowaniem tych robót w ramach środków własnych funduszu remontowego nieruchomości.
W drugim etapie należy dokonać termomodernizacji budynków z finansowaniem z kredytu bankowego z premią termomodernizacyjną.

7. Wymianę instalacji gazowej w osiedlach Skarpa i Łęgi.

Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych przypomniała, że realizując uchwałę Rady Nadzorczej z 2012 roku zobowiązującą Zarząd Spółdzielni do podjęcia działań w celu przebudowy instalacji gazowej, SM Czuby przeprowadziła szeroko zakrojoną akcję informacyjną, w wyniku której udało się wprowadzić skuteczne działania.

Osiedle Skarpa

W osiedlu Skarpa należy wykonać przebudowę instalacji gazowej w 46 budynkach. Przebudowa instalacji gazowej została wykonana w 4 budynkach (ok. 200 mieszkań), przy ulicy: Radości 5 i Gościnna 11 w roku 2017 oraz Sympatyczna 2 w roku 2019 i Gościnna 3 w roku 2021.
Aktualnie przebudowa instalacji gazowej prowadzona jest w 2 budynkach przy ulicy Sympatycznej 14 i Sympatycznej 16.
Kolejne budynki gromadzą środki na sfinansowanie przebudowy tej instalacji i sukcesywnie będą objęte wymianą instalacji po kilka każdego roku.

Osiedle Łęgi

W osiedlu Łęgi w latach 2014 – 2019 przebudowano instalację gazową w 10 budynkach (ok. 624 mieszkania): Tatarakowa 2, Tymiankowa 3, 54, 56, 58, Kaczeńcowa 2, 10, Biedronki 3, Wiklinowa 4, 6. W roku 2021 planuje się wymianę instalacji w 6 budynkach (ok. 300 mieszkań): Biedronki 5, Tatarakowa 6, 10, 12, Bociania 6, Kaczeńcowa 6.
W kolejnych 10 budynkach wymiana instalacji gazowej będzie następowała sukcesywnie, podobnie jak w osiedlu Skarpa po kilka każdego roku.

W osiedlu Łęgi rozpoczęto proces wymiany instalacji już od 2014 roku, dzięki uzyskaniu w tych budynkach zgody 100% właścicieli mieszkań, jaka była wymagana wówczas przez UM do wydania pozwolenia na budowę. Obecnie uzyskanie takiej decyzji wymaga zgody większości właścicieli lokali.

Powyższe prace każdorazowo muszą być objęte planami gospodarczymi zgodnie z podjętymi uchwałami przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli, zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą.

8. Możliwości pozyskania środków z programów rządowych lub środków unijnych na; wymiany wind, wymiany przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, ocieplenia budynków.

Zastępca prezesa ds. ekspiacyjnych poinformowała, że w dniu 25 lipca 2021 r. SM Czuby otrzymała odpowiedź na pytanie w sprawie pozyskania funduszy na wyminę wind, przyłączy i instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych oraz docieplenia budynków. Oddział Informacji o Funduszach Europejskich Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy ul. Stefczyka 3B w Lublinie poinformował, że obecnie mając na uwadze koniec perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020, oraz to że perspektywa finansowana na lata 2021 – 2027 jeszcze nie wystartowała (trwają uzgodnienia, konsultacje dokumentów), nie przewiduje się w najbliższych naborach wsparcia na wymianę wind, przyłączy i instalacji wodno – kanalizacyjnych. Niewykluczone, że takie działania będą możliwe w najbliższych latach. Niestety wciąż czekamy na start naborów z nadchodzącej perspektywy. Ewentualne bardziej szczegółowe informacje oraz harmonogramy naborów będą znane po 30.11.2021 r.

Od roku 2021 pojawiła się możliwość uzyskania pożyczki ze środków Funduszu Dostępności, udzielonej przez Polską Fundację Przedsiębiorczości w ramach umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Regulamin udzielania pożyczek określa, iż warunkiem koniecznym do uzyskania takiej pożyczki jest spełnienie wymogu standardów dostępności dla osób niepełnosprawnych. Likwidacja wszelkiego rodzaju barier komunikacyjnych winna być potwierdzona w Audycie dostępności. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,15% w skali roku. Pożyczkobiorcy przysługuje umorzenie w wysokości 10% dla budynku wielorodzinnego, oraz do 20% (kryterium społeczne) w zależności od udziału osób uprawnionych w ogólnej liczbie zamieszkałych w budynku, np. 10% gdy udział wynosi 40% – 60%.
Aktualnie Spółdzielnia dokonuje oceny możliwości technicznych dostosowania naszych budynków do wymogów określonych w ww. regulaminie.

9. Czynności podjęte w ramach realizacji decyzji RN z dnia 28 stycznia 2021 r.

Rada Nadzorcza realizując uchwałę Nr 5 / 1 /2021 z dnia 28.01.2021 r. w sprawie decyzji dotyczących pisemnego wyjaśnienia Zarządu w sprawach zawartych we wniosku prezydium z 14 grudnia 2020, w opinii związków zawodowych działających w SM CZUBY oraz we wniosku E. Szabały- postanowiła:
1. Powoła Komisje Doraźne Rady Nadzorczej określającą przedmiot ich działania i czas funkcjonowania.
2. Na wniosek członków obu komisji doraźnej zaakceptowała termin rozpoczęcia kontroli po 22 lutego, po powrocie ze zwolnienia lekarskiego kompetentnego pracownika kadr
3. Zobowiązało Zarząd SM Czuby do wystosowania, w imieniu Rady Nadzorczej do Państwowej Inspekcji Pracy wniosku o przeprowadzenie kontroli wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez pracowników Zarządu i Administracji Ogólnej SM Czuby w Lublinie w latach 2019 – 2020.
4. Skierowała do zespołu prawnego wniosek o wydanie opinii: czy powołanie komisji doraźnych w trybie ustalonym w uchwał jest zgodne z prawem i czy osoba spoza komisji rewizyjnej mogła zaproponować członków komisji .

( działanie zgodne z § 15 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej SM Czuby , a także art. 46 § 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2020, poz. 275 z późn. zm.)

10. Wyniki gospodarczo-finansowe Spółdzielni:

Rada Nadzorcza dokonała okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych na posiedzeniach:

– 20.03. 2021 r. – za 2020 r.,
– 28.06. 2021 r. – za I kwartał 2021 r.,
– 16.11. 2021 r. – za I półrocze 2021 r.,
– 28.12. 2021 r. – za III kwartał 2021 r.

11. Wyniki kontroli przeprowadzonej przez PKO BP SA Centrum Wierzytelności Mieszkaniowych w Lublinie.

W toku przeprowadzonej w dniu 15.10.2021 r. przez PKO BP SA Centrum Operacyjne Wierzytelności Mieszkaniowych w Lublinie kontroli prawidłowości prowadzenia przez Spółdzielnię w okresie od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r ewidencji analitycznej zadłużenia z tytułu kredytu i skapitalizowanych odsetek oraz z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytu i ich oprocentowania przypadającego na poszczególne lokale mieszkalne, a w szczególności :
– czy ewidencja zawiera co najmniej elementy określone w art. 4 ust. 5 ww. ustawy;
– zgodności zapisów księgowych ewidencji z zapisami księgowymi w Banku;
– wyliczenia raty normatywnej i jej rozliczenie;
– rozliczenia nadpłaty i spłaty całkowitej zadłużenia;
– naliczenia i rozliczania odsetek od zadłużenia wobec Banku;
– czy Spółdzielnia: wywiązuje się z obowiązku powiadamiania, w terminie do końca marca każdego roku, swoich członków oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, o przypadającym na poszczególne lokale stanie zadłużenia z tytułu kredytu i odsetek bieżących.
– sprawdzenie wysokości zwrotu nominalnych kwot umorzeń kredytów mieszkaniowych dokonanych przy ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy.
Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

12. Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy w Lublinie.

W dniach 5, 11, 15, 16,03.2921r . Państwowa Inspekcja Pracy w Lublinie przeprowadziła kontrolę w celu sprawdzenia przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy, w tym przepisów dot. nawiązania i rozwiązywania stosunku pracy, naliczania i wypłacania wynagrodzeń oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, legalności zatrudnienia a ponadto w ograniczonym zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności dot. badań lekarskich, szkoleń bhp oraz oceny ryzyka zawodowego. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w tym zakresie.
W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy:

Rozpatrzyła wnioski

1. Wniosek z dnia 13 stycznia 2021 r. – przedstawiciela RN z osiedla Błonie dot. pisma skierowanego do członków RN o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu spółdzielni

Rada Nadzorcza po analizie wniosku dot. zobowiązanie Komisji Rewizyjnej RN do przeprowadzenia kontroli działalności Spółdzielni w zakresie ilości faktycznie zatrudnionych w Spółdzielni osób, wymaganych kwalifikacji zawodowych zatrudnionych pracowników, posiadanego doświadczenia zawodowego, stopnia pokrewieństwa zatrudnionych w Spółdzielni pracowników, zasad i wysokości przyznawanych pracownikom premii, zasad i trybu awansowania pracowników, ewidencji książki wyjść, wykorzystanie urlopów. ilości osób wykonujących drugie zatrudnienie, ilości osób, które nabyły prawa emerytalne – podjęła uchwałę Nr 5 / 1 /2021 z dnia 28.01.2021 r. w której postanowiła

1. Przekazać wniosek w sprawie szerokiej kontroli działalności spółdzielni do komisji rewizyjnej dla określenia szczegółowego zakresu i terminu ewentualnej kontroli.

2. Powołać na czas do 28.02.2021 r. komisję doraźną RN w składzie Pani Grażyna Kasprzak i Pan Tomasz Buda do przeprowadzenia kontroli w zakresie zgodności struktury organizacyjnej SM Czuby (w tym Zarządu i Administracji Ogólnej) za lata 2019 – 2020 ze stanem zatwierdzonym przez RN (porównania stanu zatrudnienia w poszczególnych komórkach organizacyjnych)

3. Powołać na czas do 28.02.2021 r. komisję doraźną RN w składzie Pani Marta Brożyna i Pan Krzysztof Piekniak do przeprowadzenie kontroli w zakresie: liczby osób zatrudnionych w 2020 r. w SM Czuby (w tym ponownie zatrudnionych po przejściu na emeryturę), rodzaju zawartych umów, oraz zgodności kompetencji nowo zatrudnionych z wymogami określonymi dla zajmowanych stanowisk.

4. Skierować do Państwowej Inspekcji Pracy wniosek o przeprowadzenia kontroli wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez pracowników Zarządu i Administracji Ogólnej SM Czuby w Lublinie w latach 2019 – 2020.

2. Wnioski w sprawie premii dla członków Zarządu

1) za I kwartał 2021

Po dokonaniu przez Komisje Rewizyjna 22.03.2021 oceny pracy członków Zarządu w oparciu o informację o wykonaniu planu gospodarczo-finansowego za 2020 r. i bieżącej działalności , stosownie do ustaleń przedstawionych w opinii prawnej dot. procedowania RN w sprawie przyznania członkom Zarządu premii na posiedzeniach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz oceniając działania zarządu w I kwartale 2021 r. prezydium rady przygotowało projekt uchwały dotyczący przyznania premii członkom Zarządu w wysokości 10% wynagrodzenia wypłacanego kwartalnie, wniosek premiowy z procentem innym niż zero, pomimo, że większość członków komisji rewizyjnej oceniło negatywnie pracę zarządu.
Ta decyzja prezydium umożliwiła członkom rady, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, w głosowaniu wyrazić swoją wolę w sprawie premii dla członków zarządu.
W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada nadzorcza postanowiła nie przyznać członkom Zarządu premii za I kwartał 2021 r.

2) za II kwartał 2021 r.

Komisje Rewizyjna 21.06.2021 po dokonaniu oceny pracy członków Zarządu w II kwartale 2021 r. w oparciu o informację o analizie działalności gospodarczo – finansowej za I kwartał 2021 r. i bieżącej działalności nie przedstawiła Radzie Nadzorczej wniosku dot. przyznania premii.

W wyniku przeprowadzonych głosowań Rada Nadzorcza 28 czerwca 2021 r. przyznała członkom Zarządu premię za II kwartał 2021r: w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego wypłacanego kwartalnie.

3) za III kwartał 2021 r.

Komisja Rewizyjnej 19.10.2021 r. po zapoznaniu się i pozytywną oceną analizy działalności gospodarczo – finansowej za I półrocze 2021 r. w wyniku przeprowadzonych głosowań postanowili, że nie będzie zgłaszała do RN wniosku w sprawie premii dla członków Zarządu za III kwartał 2021 r.
W wyniku przeprowadzonych głosowań Rada Nadzorcza 16 listopada 2021 r. postanowiła nie przyznać członkom Zarządu premii za III kwartał 2021 r.

4) za IV kwartał 2021 r.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z Raportem PKO Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowo – Księgowego Biuro Rozliczeń Operacji Zespołu Wierzytelności Mieszkaniowych z kontroli prawidłowości prowadzenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Czuby” w Lublinie ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych przeprowadzonej w dniu 15 października 2021 r Brak uwag odnośnie do kontrolowanego okresu (01.10.2020r. – 30.09.202 r.). – oraz na podstawie zapisów zawartych w Zasadach wynagradzania Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – `Zgodnie § 5 może być przyznana miesięczna premia do wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego przyznawana i wypłacana za okresy kwartalne, przyznanie premii następuje na ostatnim posiedzeniu w kwartale po ocenie działalności gospodarczo – finansowej za poprzedni kwartał i bieżącej działalności – . W wyniku głosowania przeprowadzonego 28.12.2021 r przyznała członkom Zarządu premię za IV kwartał 2021 r: w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego wypłacanego kwartalnie.

3. Wniosek mieszkańców nieruchomości Watykańska 6, 8, 10

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ( analizie) z wnioskiem mieszkańców Nieruchomości Watykańska
6, 8, 10 z dnia 4 grudnia 2021 r. o: uchylenie uchwał Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” z dnia 19.07.2021 r.nr 31/2021 – w całości i nr 32/2021 – w części wynikającej z uchwały nr 31/2021 oraz zmianę uchwał Rady Nadzorczej S.M. „Czuby” nr 19/65/2021 z dnia 24.08.2021 r. – w części wynikającej z uchwały nr 31/2021 RPNO „Ruta” i nr 21/66/2021 z dnia 16.09.2021 r.- w części wynikającej z uchwały nr 31/2021 RPNO „Ruta”
oraz analizie poniżej wyszczególnionych pism i informacji
– odpowiedzi Zarządu na pismo Pan Dariusz Jaremek z dnia 14.09.2021
– pisma Zarządu z dnia 26.11.2021 r.
– stanowiska prezydium zawartego w protokole z 7.12.2021 r.
– Informacji Zastępcy prezesa ds. finansowych dot. stosowania postanowień zawartych w art. 4 oraz art. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
– uchwały NR 3/2014 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” z dnia 20.02. 2014 r. w sprawie:
rozliczenia zadania termomodernizacji 28 budynków mieszkalnych w osiedlu „Ruta” z załączonymi zestawieniami dot. Końcowego rozliczenia kosztów dociepleń ścian budynków w osiedlu Ruta ( Lata 2000 – 2013)
– pisma przewodniczącego RN skierowanego do Zarządu z 8 grudnia 2021 r. z prośbą o zlecenie przygotowania opinii prawnej w sprawach poruszonych w piśmie-wniosku mieszkańców nieruchomości Watykańska 6, 8, 10.
– pisma przewodniczącego RN skierowanego do mieszkańców nieruchomości przy ul. Watykańskiej 6, 8, 10 z 10 grudnia 2021 r. z informacją, że Prezydium RN zdecydowało by przed rozpatrzeniem wniosku Zarząd przedstawił opinię prawną na temat możliwych do zastosowania procedur, oraz by członkowie RN uzyskali dostęp do dokumentów technicznych, które dały podstawy do podejmowania decyzji na temat czasu i zakresu prac związanych z termomodernizacją wraz naprawą ścian osłonowych

postanowiła, że rozpatrzeniem wniosku mieszkańców nieruchomości Watykańska 6,8,10 z osiedla Ruta, zajmie się na kolejnym posiedzeniu, po przedłożeniu przez Zarząd informacji żądanych w piśmie z dnia 10 grudnia 2021 r.

4. Wniosek o odwołania Przewodniczącego i jednego z Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej, oraz powołania do pełnienia tych funkcji innych członków RN.

Rada Nadzorcza 5 lipca 2021 r. rozpatrzyła wniosek Pan Zbigniewa Ławniczaka z 24 czerwca 2021 o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej w oparciu o treść art. 35 § 41 ustawy z dnia z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r., poz. 648). Wniosek zawierał żądanie umieszczenia w porządku obrad punktów dotyczących odwołania Przewodniczącego i jednego z Zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej, oraz powołania do pełnienia tych funkcji innych członków RN.
W głosowaniu w dniu 5 lipca 2021 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM Czuby oddano 20. głosów, w tym: za odwołaniem 6 głosów,, przeciw odwołaniu 13 głosów,, wstrzymujących się od głosowania 1 głos. Przewodniczący Rady Nadzorczej nie został odwołany.
W głosowaniu w sprawie odwołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM Czuby oddano 20 głosów, w tym:: za odwołaniem 5 głosów, przeciw odwołaniu 14 głosów, wstrzymujących się od głosowania 1 głos. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. nie został odwołany.

Rada Nadzorcza rozpatrzyła wszystkie pisma skierowane do niej przez członków Spółdzielni. W ramach specjalnie organizowanych przyjęć rozwiązywała różne problemy zgłaszane przez członków Spółdzielni.

Przedkładając powyższe sprawozdanie informujemy, iż członkowie Rady Nadzorczej, będący jednocześnie członkami Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli w sposób bardziej szczegółowy i na bieżąco informowali te gremia o podejmowanych decyzjach dot. danego osiedla.

Członkowie Spółdzielni powiadamiani byli:

– o terminach posiedzeń Rady Nadzorczej poprzez wywieszenie najpóźniej na 7 dni przed posiedzeniem zawiadomienia na tablicach ogłoszeń w siedzibie Zarządu i Administracji Osiedla,
– o uchwałach podjętych przez Radę Nadzorczą – uchwały wywieszane były na tablicach ogłoszeń w budynku Zarządu Spółdzielni a dotyczące osiedli doręczane były Radom Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.,
– o przebiegu obrad posiedzeń Rady Nadzorczej, podjętych decyzjach i uchwałach na stronie internetowej Spółdzielni – www.smczuby.pl

Rada Nadzorcza dziękuje za pomoc wszystkim, którym leży na sercu dobro członków Spółdzielni.

 

Data opublikowania: 09:18, 20 czerwca 2022

Kategorie: Archiwum