informator73
Projekt

Uchwała Nr….. /2021
Walnego Zgromadzenia
SM „CZUBY” w Lublinie z dnia ……..2021 r.
w sprawie: podziału zysku (netto) za 2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie działając na podstawie art.38 §1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze /Dz. U. z 2018 r. poz. 1285/ oraz § 79 pkt. 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności za 2020 r., bilansem, rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych, zestawieniem zmian w funduszu własnym oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej (uchwała Nr …./2021 z dnia…….) uchwala co następuje:

§ 1

Zysk (netto)za 2020r. w wysokości 457 579,18 zł przeznaczyć:

1) Kwotę (+) 59 001,85 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno-finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego danego osiedla.
– załącznik nr.1 do uchwały.

2) Kwotę (+) 323 755,95 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową, której nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla oraz nadwyżkę przychodów nad kosztami mienia Spółdzielni, przeznaczyć:
– na dofinansowanie funduszu zasobowego z przeznaczeniem finansowania inwestycji mienia Spółdzielni.

3) Kwotę (+) 74 821,38 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalności gospodarczej rozliczyć w roku następnym.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Załącznik 1
do Uchwały Nr ……/2021
Walnego Zgromadzenia
SM „CZUBY” w Lublinie
z dnia ……..

Zgodnie § 109 ust.3 pkt.2 Statutu Spółdzielni, kwotę (+) 65 957,28 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno – finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów mieszkaniowych w poszczególnych osiedlach. Nadwyżkę kosztów nad przychodami w kwocie (-) 6 955,43zł rozliczyć w roku następnym.

OSIEDLE

kwota

SKARPA

(+) 23 784,31

Niska SKARPA

(+) 7,99

RUTA

(+) 1 151,75

BŁONIE

(+) 6 778,77

WIDOK

(+) 1 640,72

PORĘBA

(+) 32 593,74

==================================================================

RAZEM – Nadwyżka przychodów nad kosztami

(+) 65 957,28 zł

…………………………………………………………………………………

ŁĘGI

(-) 6 955,43

==================================================================

RAZEM – Nadwyżka kosztów nad przychodami

(-) 6 955,42 zł

Ogółem nadwyżka przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno-finansowej w osiedlach za 2020 r. wynosi 59 001,85 zł.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

 

Stanowisko
Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za 2020 r.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedstawionej przez Zarząd Spółdzielni propozycji podziału zysku netto za 2020 r., zawartego w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia – postanawia pozytywnie zaopiniować zaproponowany podział zysku i wnosi o podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie zgodnie z § 79 pkt 5 i § 109 Statutu Spółdzielni.

Data opublikowania: 18:21, 26 kwietnia 2021

Kategorie: ArchiwumInformator