informator73

Wyjaśnienie do wprowadzenia sprawozdania finansowego za 2020 r., dodatkowej informacji i objaśnienia:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jest częścią informacji dodatkowej, która jest nieodłącznym elementem sprawozdania finansowego obok tych elementów jak, np. bilans czy rachunek zysków i strat. Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o rachunkowości wprowadzenie do sprawozdania uwzględnia istotne dane i objaśnienia, niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe było sporządzone zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy o rachunkowości. Wprowadzenie do sprawozdania stanowi opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów i sporządzenia sprawozdania finansowego, w zakresie w jakim ustawa pozostawia Spółdzielni prawo wyboru.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości oraz z zasadami (polityką) rachunkowości zatwierdzoną przez Zarząd Spółdzielni.

Środki trwałe

Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia.

 1. Środki trwałe zaliczane do zasobów mieszkaniowych oraz lokale użytkowe finansowane funduszami wkładów: udziałowymi i funduszem zasobów mieszkaniowych nie są amortyzowane – umorzenie tych środków obciąża fundusze finansujące zgodnie z art.6 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
  Amortyzacja pozostałych środków trwałych obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności, przy czym;
  a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 10 000 zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania,
  b) pozostałe środki trwałe nie stanowiące zasobów mieszkaniowych amortyzowane są metodą liniową, za pomocą stawek wg przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności,
  c) wartości niematerialne i prawne – programy i licencje amortyzuje się przez okres 2 lat.
 2. W roku obrotowym nie dokonano odpisów aktualizujących środków trwałych, gdyż nie wystąpiły zdarzenia powodujące utratę ich wartości.

Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich wzrostem do wartości godziwej (rynkowej).
Nieruchomości inwestycyjne niestanowiące zasobów mieszkaniowych wycenia się wg zasad stosowanych do środków trwałych.

Aktywa obrotowe

Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:
– zapasy – materiały w cenach nabycia,
– należności, roszczenia i zobowiązania w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
– należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
– zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,
– odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.
– odsetki od należności w opłatach za lokale oraz zasądzone koszty sądowe ujmowane są w ewidencji księgowej.
– krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,
– kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.
– fundusze własne wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej i ujmuje się w księgach rachunkowych wg. zasad określonych przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, statutu Spółdzielni.
– fundusze specjalne w wartości nominalnej,
– rozliczenia międzyokresowe bierne obejmują nadwyżkę dochodów nad kosztami GZM do rozliczenia w roku następnym.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku (z późniejszymi zmianami).
W sprawozdaniu finansowym spółdzielnia wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
Wynik finansowy Spółdzielni za rok obrotowy 2020 obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:
– wynik działalności operacyjnej
– wynik na operacjach finansowych,
– obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów.

Wynik finansowy ustala się z całej działalności, z którego wyodrębnia się nadwyżkę/niedobór na eksploatacji zasobów mieszkaniowych.
Wyłączenie z Rachunku Zysku i Strat nadwyżki bądź niedoboru na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości następuje zgodnie z decyzją Zarządu Spółdzielni wg wariantu II określonego w stanowisku Krajowe Standardy Rachunkowości.

W Rachunku zysków i strat:

– nadwyżka przychodów netto roku bieżącego (+)
– nadwyżka kosztów netto roku bieżącego (-)
Spółdzielnia sporządzając Rachunek zysków i strat wyłącza „wynik lat ubiegłych „, gdyż nie dotyczy on roku obrotowego, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe.

Pozostałe zagadnienia związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:

 1. Sprawozdanie – sporządzone zostało w zł i gr z pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. do ustawy o rachunkowości i zawiera dane porównawcze.
 2. Rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej.
 3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej,

Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym.
Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.
Drugim elementem tej informacji są objaśnienia uzupełniające dotyczące pozycji zaprezentowanych w bilansie, rachunku zysków i strat,zestawieniu zmian w funduszu własnym, a także rachunku przepływów pieniężnych za okresy sprawozdawcze, które obejmuje sprawozdanie finansowe.

W ramach dodatkowych informacji i objaśnień znajdują się załączniki:
Nr 1 – Wyniki Funduszu remontowego z podziałem na nieruchomości,
Nr. 2 – Wyniki na eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz na pozostałej działalności ze stanem na dzień 31.12.2020 r. oraz inne tabele np.:
– rzeczowy majątek trwały,
– zmiany w wartości środków trwałych,
– tabela zmian i struktura funduszy podstawowych oraz inne tabele.
– propozycja podziału zysku,
– informacje wyjaśniające, które są zdefiniowane w ramach załącznika nr 1 do ustawy.

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok zostało sporządzone w strukturze logicznej Opatrzone zostało podpisem kwalifikowanym elektronicznym zgodnie z treścią art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości.

Zarząd Spółdzielni

Lublin 23.03.2021 r.

Data opublikowania: 18:19, 26 kwietnia 2021

Kategorie: ArchiwumInformator