informator73

Szanowni Mieszkańcy

Przyszło nam żyć w bardzo trudnym czasie epidemii COVID19. Spółdzielnie funkcjonują przy wysokiej nieobecności pracowników spowodowanej epidemią, kwarantanną, innymi chorobami nie raz wielomiesięcznymi, jak również nieobecnością z konieczności opieki nad małymi dziećmi z powodu zamkniętych przedszkoli i szkół itp.
Pomimo tych problemów Spółdzielnia stara się funkcjonować normalnie realizując terminowe zadania, z których nie została zwolniona.
Zgodnie z zaleceniami sanepidu podjęliśmy szereg działań dla bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników, wprowadziliśmy ograniczenia w celu zminimalizowania bezpośrednich kontaktów. Znalazło to zrozumienie u większości mieszkańców.

Funkcjonują kasy, w określonych dniach i godzinach przyjmujemy interesantów, opłaty można regulować przez internet, na poczcie (bez opłat), w bankach. Działania Spółdzielni przyniosły korzystny efekt w postaci spadku zadłużenia za rok ubiegły w każdej dziedzinie.
Dobre wyniki finansowe i stabilna sytuacja ekonomiczna Spółdzielni dobrze rokują na przyszłość. Potwierdził to biegły rewident badający bilans (w załączeniu) i sytuację finansową Spółdzielni – co zawarł w swoim raporcie (w załączeniu Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego).
Należy podkreślić, że Spółdzielnia poniosła w ubiegłym roku koszty związane z epidemią: środki dezynfekujące, maski, rękawiczki, lampy bakteryjne itp. na kwotę ponad 200 tys. zł.
Dodatkowo należy podkreślić, że wzrosły opłaty m.in. za ciepło i wieczyste użytkowanie gruntu. Każdego roku sukcesywnie miasto dokonuje wyceny części swoich działek, np. w roku 2020 na terenie osiedla Ruta po 20 latach podwyższono wartość gruntów o ok. 300%. W wyniku przeprowadzonych negocjacji obniżono podwyżkę o 20%. Na terenie osiedla Łęgi w wyniku odwołania spółdzielni sprawa ponownej wyceny działek trafiła do sądu.

Ponadto Zarząd zwrócił się do Zarządu Miasta o obniżenie w związku z epidemią niektórych opłat. Niestety Rada Miasta nie uwzględniła naszych wniosków.
Kolejną sprawą jest zerowe oprocentowanie depozytów bankowych.
Banki wyznaczyły nawet limity depozytów, przekroczenie których powoduje nakładanie kar finansowych. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku naszej Spółdzielni, ale dobrze zawarta umowa zmusiła bank do zwrotu naliczonej kary.
Dalekowzroczna polityka inwestycyjno-finansowa Zarządu i Rady Nadzorczej, budowa w ostatnim czasie pawilonów handlowo-usługowych (np. na Porębie i Skarpie) przynoszą Spółdzielni wymierne dochody.

W ubiegłym jak i w bieżącym roku w Spółdzielni przeprowadzono szereg kontroli, które potwierdziły iż Zarząd kierując się rachunkiem ekonomicznym działał zgodne z przepisami prawa.
W marcu b.r. przeprowadzono kontrolę z Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie:
– udzielania urlopów pracownikom i ich wykorzystanie zgodnie z kodeksem pracy,
– przestrzeganie przepisów BHP oraz stosowania zaleceń sanitarnych. Kontrolujący spotkał się z przedstawicielami Związków Zawodowych, Społecznymi Inspektorami Pracy, Inspektorem etatowym BHP, zapoznał się z opinią wymienionych organów spółdzielni. Protokół pokontrolny – bez uwag (w załączeniu pismo PIP-u).

W obecnej sytuacji chaosu prawnego i sprzecznych interpretacji przepisów podatkowych spółdzielnia zmuszona jest dostosować swoje postępowanie do różnych sytuacji. Np. podatek dla nie członków – wysłaliśmy do 1600 mieszkańców informację o konieczności wypełnienia deklaracji członkowskich spółdzielni w celu uniknięcia dodatkowego podatku.
Spółdzielnia poniosła koszty związane z wysyłką informacji, drukami deklaracji, pracą pracowników. Po czym urząd wycofał się z tego podatku!
Aktualnie trwa lustracja Spółdzielni za lata 2018,2019,2020 prowadzona przez biegłych lustratorów. O wynikach lustracji poinformujemy mieszkańców po jej zakończeniu.

Szanowni Mieszkańcy!

Pomimo skomplikowanej sytuacji gospodarczej kraju i przedsiębiorstw Spółdzielnia realizuje zaplanowane prace remontowe, dostosowując ich harmonogram do warunków poszczególnych nieruchomości.
Dla bezpieczeństwa mieszkańców sukcesywnie realizujemy przebudowę instalacji gazowej w osiedlach Łęgi i Skarpa.
Na terenie osiedla Ruta rozpoczęliśmy wymianę azbestowych ekranów balkonowych, remontujemy dachy i elewacje budynków.
Budujemy miejsca postojowe, m.in. w tym roku planujemy budowę parkingu na około 250 miejsc u zbiegu ulic Stokrotki i Ruciana (os. Ruta), co zmniejszy problem parkowania w tej części osiedla (w załączeniu szczegółowa informacja).
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za współpracę, za przesłane propozycje i uwagi – nie raz krytyczne dotyczące funkcjonowania Spółdzielni. Równocześnie przepraszamy, że nie wszystkie propozycje mogły być zrealizowane ze względu na obowiązujące przepisy czy też możliwości finansowe.
Życzymy naszym Mieszkańcom wytrwałości w tym trudnym okresie, a przede wszystkim dużo ZDROWIA.

Zarząd SM Czuby

Lublin, kwiecień 2021 r.

Data opublikowania: 15:22, 26 kwietnia 2021

Kategorie: ArchiwumInformator