informator71

Wykaz wniosków
zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu SM „Czuby”
odbytym w dniach 7.05.2019 r. do 4.06.2019 r.

14.05.2019 r. Łęgi

1. Dokonanie analizy kosztów zależnych od spółdzielni tj. koszty eksploatacji i utrzymanie mienia Sp-ni, koszty konserwacji i przeglądy. Wprowadzenie zmian zmniejszających te koszty od 1.01.2020 r.

Realizacja
Analiza kosztów zależnych od spółdzielni dokonywana jest każdorazowo przy tworzeniu planów rzeczowo-finansowych na kolejny rok funkcjonowania spółdzielni, jak również po jego zakończeniu. Stawki opłat kalkulowane są zgodnie faktycznymi potrzebami i kosztami poszczególnych nieruchomości. Stawki te uchwalane są przez poszczególne Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zatwierdzane przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.

2. Wnioskuję o wybudowanie parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Kaczeńcowej pomiędzy placem zabaw a przedszkolem.

Realizacja
Rada Nadzorcza SM „Czuby” uchwałą nr 25/ 56/2018 z dnia 11.09.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej,,Czuby” w Lublinie na 2019 r. przewidziała na realizację tego zadania kwotę 500 000,00 tys.
Żeby inwestycja mogła być zrealizowana Rada Miasta na wniosek Spółdzielni musiała uchwalić zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego tego terenu.
W obowiązującym Planie był to teren zielony. Spółdzielnia wystąpiła o zmianę przeznaczenia tego terenu pod zabudowę parkingową.
Uchwałę taką Rada Miasta podjęta w dniu 30.06.2019 r. Uchwała uprawomocniła się w sierpniu 2019 r.
Spółdzielnia zleciła opracowanie projektu i w lutym 2020 roku otrzymała pozwolenie na budowę. Budowa parkingu zostanie rozpoczęta w kwietniu b.r. o ile warunki atmosferyczne pozwolą na prowadzenie robót ziemnych.

15.05.2019 r. Ruta

1. Możliwość indywidualnego ujęcia wody (tj. wykonanie studni głębinowej na potrzeby mieszkańców bloku nr 5 i odłączenie od sieci miejskiej.

Realizacja:
Wniosek nierealny do realizacji z powodu niewspółmiernie wysokich kosztów w stosunku do korzyści. Przykładowe koszty to:

  1. Badania geologiczne wg Prawa geologicznego (Dz. U nr 228/2005, poz. 1947) i górniczego.
  2. Pozwolenie wodno-prawne zgodnie z ustawą Prawo wodne (Dż.U 2013, poz. 165).
  3. Projekt techniczny ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody.
  4. Kupno terenu wraz z ustanowioną strefą ochrony bezpośredniej i pośrednie ujęcia wody podziemnej.
  5. Budowa stacji uzdatniania wody.
  6. Budowa infrastruktury wodociągowej (lokalna sieć wodociągowa z hydrofornią.
  7. Obsługa, konserwacja remonty itp.

Wniosek pozostawiony bez realizacji.

2. Rozważyć możliwość i opłacalność podgrzewania wody gazem poprzez montaż pieca gazowego z uwagi na coraz większe koszty.
Realizacja:
Wniosek nieracjonalny do realizacji z powodu jego nieopłacalności. W zasobach SM „Czuby” znajdują się dwa porównywalne budynki. Jeden z nich posiada własną kotłownię gazową dostarczającą energię cieplną dla potrzeb c.o. i podgrzania wody. Drugi budynek ogrzewany jest ciepłem dostarczonym przez LPEC. Wieloletnia analiza potwierdziła,że koszt energii cieplnej w budynku z kotłownią gazową jest blisko dwukrotnie wyższy od kosztu ciepła dla potrzeb c.o. i cieplej wody dostarczanego przez LPEC.
Wniosek pozostawiony bez realizacji.

3. Upoważnienie osoby odpowiedzialnej w bloku do okresowego sprawdzania nastawy termostatów w pomieszczeniach wspólnych i suszarniach lub przez pracowników administracji.

Realizacja:
Wniosek realizowany jest na bieżąco.

  1. Każdy mieszkaniec korzystający z pralni ma prawo ustawiać temperaturę w pralni i w suszarniach odpowiednio do potrzeby suszenia bielizny. Natomiast społeczny opiekun pralnio odbierając klucze od poprzedniego użytkownika ma obowiązek sprawdzić stan pralni i urządzeń i nie musi na to mieć udzielonego upoważnienia.
  2. Pracownicy Administracji okresowo kontrolują stan techniczny, porządkowo-sanitarny pralni i suszarni łącznie z urządzeniami znajdującymi się w tych pomieszczeniach.

4. W piwnicach założyć oświetlenie z czujnikami ruchu.

Realizacja:
Wniosek realizowany na bieżąco. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta ujęła w planie gospodarczym na 2020 rok wymianę oświetlenia w piwnicach na oświetlenie ledowe z czujnikami ruchu dla poszczególnych nieruchomości osiedla – w mirę posiadanych środków.

5. Przed klatkami zamontować kamery.

Realizacja:
Wniosek został rozpatrzony przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta przy opracowywaniu planów gospodarczych dla poszczególnych nieruchomości osiedla na posiedzeniu w dniu 11.07.2019 r.
Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta zapoznała się z wnioskami z Walnego zebrania w 2019 r. i zatwierdziła plany wydatków dla poszczególnych nieruchomości w 2020 r. W planach tych nie ujęto montażu kamer przed klatkami schodowymi, gdyż Przedstawiciele Nieruchomości w os. Ruta zgodnie argumentowali, że większość mieszkańców osiedla jest przeciwna kamerom przed klatkami schodowymi naruszającymi ich prywatność.

6. Wniosek o wotum nieufności dla kierownika administracji i Pani E. Janiak.
Uzasadnienie: Działania ww. doprowadziły do powstania antagonizmów między mieszkańcami bloków przy ulicy Dziewanny, naruszania zasad użytkowania mienia spółdzielni.

Realizacja:
Wniosek niezasadny. Przedstawiciel nieruchomości i kierownik administracji mieli obowiązek realizacji prawomocnej uchwały nr 26/2018 z dnia 19.09.2018 r. podjętej przez Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta na wniosek większości właścicieli lokali w nieruchomości przy ul. Dziewanny 1 – o zamknięciu ogrodzonego parkingu przynależnego do tej nieruchomości i udostępnienie miejsc postojowych tylko dla mieszkańców i najemców lokali użytkowych w tej nieruchomości.

21.05.2019 r. Skarpa

Pani Grażyna Stadnik przedstawiła Informację dotyczącą wniosku złożonego na Walnym Zgromadzeniu w 2018 r. przez mieszkańców nieruchomości 06 w osiedlu Skarpa w brzmieniu:
Spór mieszkańców Romantyczna 10 ze Spółdzielnią powstał wokół pomieszczenia na 11 piętrze zwanym AZART.

Realizacja:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Czuby wyjaśnia, że w budynku przy ul. Romantycznej 10 znajdują się dwa pomieszczenia gospodarcze S.M. Czuby o powierzchni 16,00 m2 każde. Miejsce usytuowania tych pomieszczeń precyzuje uproszczona inwentaryzacja budowlana budynku zatwierdzona przez Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin. Pomieszczenie, w którym funkcjonował przed laty AZART – od samego początku oddania budynku do eksploatacji jest pomieszczeniem spółdzielni (projekt architektoniczny budynku do wglądu w Administracji Osiedla).
Pomieszczenia gospodarcze w budynku przy ul. Romantycznej 10, zostały ujęte w „Zestawieniu tabelarycznym powierzchni lokali mieszkalnych, pomieszczeń przynależnych i lokali użytkowych” – biorą udziału w powierzchni użytkowej nieruchomości.
Powyższe dodatkowo potwierdza akt notarialny z dnia 05 września 2019 r. Repetytorium A Nr 6743/2019, zawierający oświadczenie iż powierzchnia części wspólnych nieruchomości przy ul. Romantycznej 8, 10, 12 nie obejmuje powierzchni ww. pomieszczeń gospodarczych.

Zarząd SM „Czuby”

Data opublikowania: 09:11, 14 października 2020

Kategorie: ArchiwumInformator