informator65

Lublin, dnia 5.06.2018 r.

KOMUNIKAT

Zgodnie z § 77 ust. 6 Statutu po odbyciu wszystkich części Walnego Zgromadzenia w obecności przewodniczących części Walnego Zgromadzenia należy stwierdzić, które z uchwał wynikające z porządku obrad Walnego Zgromadzenia otrzymały wymaganą statutem ilość głosów i w związku z tym zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie oraz które z uchwał takiego warunku nie spełniły.

Zgodnie z art. 83 ust. 9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych uchwałę uważa się za podjętą , jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

Głosowanie na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzeni odbytego w dniach od 24.04.2018 r. do 29.05.2018 r. przedstawiało się następująco:

I. W głosowaniu w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 217 r. – oddano 1475 głosów, w tym:

– za przyjęciem i zatwierdzeniem – 1056 głosów,
– przeciw przyjęciu i zatwierdzeniu – 341 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 78 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło chwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 1 / 2018
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 5.06.2018 r.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1560 z późn. zm.), oraz § 79 pkt 2 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje i zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

II. W głosowaniu w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2017 r. – oddano 1432 głosy, w tym:

– za przyjęciem i zatwierdzeniem – 1039 głosów,
– przeciw przyjęciu i zatwierdzeniu – 299 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 94 głosy.

Walne Zgromadzenie podjęło chwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 2 / 2018
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 5.06 2018 r.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności w 2017 roku.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1560 z późn. zm.), oraz § 79 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje i zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. W głosowaniu w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r. – oddano 1439 głosów, w tym:

– za przyjęciem i zatwierdzeniem – 1042 głosy,
– przeciw przyjęciu i zatwierdzeniu – 296 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 101 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło chwałę następującej treści:

Uchwała Nr 3 / 2018
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 5.06.2018 r.

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie za 2017 rok.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 §1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r – Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity – Dz.U. z 2017 poz. 1560 ) oraz § 79 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, po zapoznaniu się z bilansem, rachunkiem zysków i strat, przepływem środków pieniężnych, zestawieniem zmian w kapitale /fundusz/ własny, wprowadzeniem do sprawozdania finansowego, dodatkową informacją i objaśnieniem do bilansu oraz sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego biegłego rewidenta ”Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się i zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni obejmujące:

 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 241 399 951,01 zł,
 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 wykazujący zysk netto w wysokości 824 404,07 zł,
 4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2017 o kwotę 990 918,12 zł,
 5. zestawienie zmian w kapitale /funduszu / własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący zmniejszenie kapitałów (funduszy) własnych o kwotę 6 676 206,70 zł,
 6. dodatkową informację i objaśnienia za 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IV. W głosowaniu w sprawie udzielenia absolutorium za działalność w 2017 r. Ryszardowi Burskiemu prezesowi Zarządu – oddano 1462 głosy, w tym:

– za udzieleniem absolutorium – 937 głosów,
– za nieudzieleniem absolutorium – 415 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 110 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło chwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 4 / 2018
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 5.06.2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2017 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1560 z późn. zm.), oraz § 79 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2017 roku Panu Ryszardowi Burskiemu – Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

 1. Za udzieleniem absolutorium głosowało 937 członków Spółdzielni.
 2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało 415 członków Spółdzielni.
 3. Wstrzymało się od głosowania 110 członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V. W głosowaniu w sprawie udzielenia absolutorium za działalność w 2017 r. Adamowi Ziółkowi zastępcy prezesa ds. finansowych – oddano 1449 głosów, w tym:

– za udzieleniem absolutorium – 945 głosów,
– za nieudzieleniem absolutorium – 372 głosy,
– wstrzymało się od głosowania – 132 głosy.

Walne Zgromadzenie podjęło chwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 5 / 2018
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 5.06.2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2017 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1560 z późn. zm.), oraz § 79 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2017 roku Panu Adamowi Ziółkowi – Zastępcy Prezesa ds. finansowych – Głównemu Księgowemu za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

 1. Za udzieleniem absolutorium głosowało 945 członków Spółdzielni.
 2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało 372 członków Spółdzielni.
 3. Wstrzymało się od głosowania 132 członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VI. W głosowaniu w sprawie udzielenia absolutorium za działalność w 2017 r. Bożenie Zielińskiej zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych – oddano 1437 głosów, w tym:

– za udzieleniem absolutorium – 941 głosów,
– za nieudzieleniem absolutorium – 382 głosy,
– wstrzymało się od głosowania – 114 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło chwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 6 / 2018
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 5.06.2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu SM „Czuby” w Lublinie za działalność w 2017 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze(Dz. U. z 2017 r., poz. 1560
z późn. zm.), oraz § 79 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium za działalność w 2017 roku Pani Bożenie Zielińskiej – Zastępcy Prezesa ds. eksploatacyjnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

 1. Za udzieleniem absolutorium głosowało 941 członków Spółdzielni.
 2. Za nieudzieleniem absolutorium głosowało 382 członków Spółdzielni.
 3. Wstrzymało się od głosowania 114 członków Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VII. W głosowaniu w sprawie zasad podziału zysku (netto ) za 2017 r. – oddano 1256 głosów, w tym:

– za – 1063 głosy,
– przeciw – 116 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 77 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło chwałę następującej treści:

Uchwała Nr 7 / 2018
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 5.06.2018 r.

w sprawie: podziału zysku (netto) za 2017 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie działając na podstawie art. 38 §1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982 r – Prawo Spółdzielcze /Dz. U. z 2017 poz. 1560 z póz. zm.) oraz § 79 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Zysk (netto) za 2017 r. w wysokości 824 404,07 zł przeznaczyć:

1) Kwotę (+) 270 430,28 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno-finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych danego osiedla.
Kwotę (-) 69 428,98 zł stanowiącą nadwyżkę kosztów nad przychodami na pozostałej działalności w osiedlu Skarpa rozliczyć w roku następnym – załącznik nr 1 do uchwały.

2) Kwotę (+) 355 682,18 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową, której nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla, przeznaczyć na dofinansowanie funduszu zasobowego z przeznaczeniem finansowania inwestycji mienia Spółdzielni.

3) Kwotę (+) 267 720,59 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalności gospodarczej rozliczyć w roku następnym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

 

Załącznik 1
do Uchwały Nr 7 / 2018
Walnego Zgromadzenia S M „CZUBY” w Lublinie
z dnia 5.06.2018 r.

 

Zgodnie §109 ust.3 pkt.2 Statutu Spółdzielni, kwotę (+) 270 430,28 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno – finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów mieszkaniowych w osiedlu.
Kwotę (-) 69 428,98 zł stanowiącą nadwyżkę kosztów nad przychodami w osiedlu Skarpa rozliczyć w roku następnym.

 

OSIEDLE

kwota

Niska SKARPA

(+) 4 183,29

RUTA

(+) 133 386,93

ŁĘGI

(+) 31 012,22

BŁONIE

(+) 42 539,74

WIDOK

(+) 11 928,50

PORĘBA

(+) 47 379,60

==================================================================

RAZEM

(+) 270 430,28

SKARPA

(-) 69 428,98

==================================================================

RAZEM

(+) 201 001,30

 

VIII. W głosowaniu w sprawie zmian Statutu Spółdzielni oddano 1224 głosy, w tym:

– za – 1166 głosów,
– przeciw – 2 głosy,
– wstrzymało się od głosowania – 56 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło chwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 8 / 2018
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 5.06.2018 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Statutu Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity – (Dz. U. z 2017 r., poz. 1560 z późn. zm.), oraz § 79 pkt 11 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Statutu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 8 /2018
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 5.06.2018 r.

 

W statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, zwanej dalej „UPS” (Dz. U. z 2017 r., poz. 1560 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, zwanej dalej „USM” (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222 z późn. zm.), postanowień innych ustaw i niniejszego Statutu”,

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„1. Członkiem Spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych:
1) której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
2) której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
3) której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
4) której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą własności”.
2. Członkami Spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.
3. Członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ekspektatywa własności. Osobie tej nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.
4. Przepis ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio do osób, którym przysługuje prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub garażu wolnostojącego, o których mowa w art. 1719 USM, lub do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego,
o którym mowa w art. 271 USM.
5. Członkiem Spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu. Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem Spółdzielni, przysługuje roszczenie o przyjęcie
w poczet członków Spółdzielni. Przepis art. 16 UPS stosuje się odpowiednio. Osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, zachowuje członkostwo w Spółdzielni.
6. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, (nie dłuższego niż 12 miesięcy), wyboru dokonuje Spółdzielnia. Do czasu rozstrzygnięcia przez sąd, lub wyboru dokonanego przez Spółdzielnię, osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w Spółdzielni. Termin wyznaczany przez Spółdzielnię oraz sposób wyboru ustala Zarząd Spółdzielni”,

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Członkostwo w Spółdzielni powstaje z chwilą:
1 )nabycia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
2) nabycia ekspektatywy własności,
3) zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
4) zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli członkostwo nie zostało nabyte wcześniej,
5) upływu terminu jednego roku, o którym mowa w art. 15 ust. 4 USM, w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3 USM, jeżeli przed upływem tego terminu jedna z osób, o których mowa w art. 15 ust. 2 lub 3 USM, złożyła pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem pkt 6,
6) prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd w postępowaniu nieprocesowym lub wyboru dokonanego przez Spółdzielnię, o których mowa w art. 15 ust. 4 USM w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3 USM, jeżeli pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zgłosiła więcej niż jedna osoba.

2. Warunkiem przyjęcia w poczet członków właściciela lokalu jest złożenie deklaracji.
Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Podpisana przez przystępującego do Spółdzielni deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, adres korespondencyjny na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, PESEL, nr telefonu lub e-mail, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę, KRS, NIP, adres lokalu, z tytułu którego ubiega się o przyjęcie w poczet członków.

3. Za osobę nie mającą zdolności do czynności prawnych lub o ograniczonej zdolności do takich czynności – deklaracje podpisuje jej ustawowy przedstawiciel.

4. W poczet członków Spółdzielni przyjmuje Zarząd w trybie i na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą.

5. Zarząd nie może odmówić przyjęcia w poczet członków Spółdzielni osób spełniających wymogi Statutu.

6. Decyzja o przyjęciu w poczet członków powinna być podjęta w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia deklaracji członkowskiej. O decyzji Zarząd powinien zawiadomić zainteresowaną osobę pisemnie najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji.

7. W razie decyzji odmownej w zawiadomieniu należy podać uzasadnienie decyzji oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia”,

4) § 8b otrzymuje brzmienie:

„ Członek obowiązany jest:
1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,
2) wnieść wkład mieszkaniowy lub budowlany
3) uiszczać terminowo opłaty eksploatacyjne,
4) zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej,
5) korzystać z lokalu zgodnie z przeznaczeniem,
6) zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu,
7) zawiadamiać Spółdzielnię o wynajęciu lokalu na inne cele niż określone w umowie o ustanowienie prawa do lokalu (przydziale),
8) przestrzegać regulaminu porządku domowego,
9) dbać o dobro i rozwój Spółdzielni oraz poszanowanie mienia Spółdzielni i o jej zabezpieczenie,
10) niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody,
11) udostępnić lokal w celu dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia lokalu oraz ustalenia niezbędnych prac i ich wykonania,
12) udostępnić lokal w celu wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego,
13) udostępnić lokal w celu kontroli sprawności zainstalowanych w lokalu urządzeń pomiarowych i podzielników oraz odczytu wskazań tych urządzeń,
14) zawiadomić Spółdzielnię o zmianie adresu do korespondencji (w przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu pisma Spółdzielni kierowane na dotychczas wskazany adres uznaje się za skutecznie doręczone), wykonywać inne obowiązki określone w Statucie Spółdzielni
15) wykonywać inne obowiązki określone w Statucie Spółdzielni i ustawach”,

5) Skreśla się § 12,

6) § 13 ust. 1 i 3 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Osoba ubiegająca się o ustanowienie:
1/ spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania,
2/ odrębnej własności lokalu, zobowiązana jest uczestniczyć w kosztach budowy lokali przez wnoszenie wkładu mieszkaniowego lub budowlanego zgodnie z zawartą umową.

„3. Ustalanie kosztów budowy lokalu dokonuje się w dwóch etapach:
1) wstępnie – na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej danego zadania inwestycyjnego,
2) ostatecznie – w terminie 3 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania – na podstawie kosztów rzeczywistych poniesionych przez Spółdzielnię”,

7) § 15 otrzymuje brzmienie:

„Osoba ubiegająca się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przypadającym na jego lokal a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, osoba ta jest obowiązana uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jej lokal” ,

8) § 17 ust. 1 i 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoba ubiegająca się o ustanowienie odrębnej własności lokalu wnosi wkład budowlany odpowiadający całości kosztów budowy przypadających na jej lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, osoba ta jest obowiązana do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jej lokal”,

„ 3. Osoba ubiegająca się o prawo odrębnej własności lokalu, do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przysługujące innej osobie, wnosi wkład budowlany w wysokości odpowiadającej rynkowej wartości lokalu na dzień zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności”,

9) § 18 otrzymuje brzmienie:

„Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia może:
1) ustanawiać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni,
2) ustanawiać prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażu wielostanowiskowym w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni.
3) wynajmować członkom lub innym osobom lokale mieszkalne i użytkowe, w tym garaże w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni”,

10) § 19 ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między osobą ubiegającą się o ustanowienie tego prawa a Spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej” .
„ 2. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zobowiązuje się oddać osobie, na rzecz której ustanowione jest prawo, lokal mieszkalny do używania, a osoba ta zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w Statucie Spółdzielni .Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione na rzecz członka Spółdzielni albo członka Spółdzielni i jego małżonka.”,

11) § 21 otrzymuje brzmienie:

„Z osobą ubiegającą się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:
1) zobowiązanie osoby ubiegającej się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jej lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w umowie;
2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu;
3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu;
4) oświadczenie Spółdzielni, jaki posiada tytuł prawny do gruntu;
5) określenie lokalu mieszkalnego, o który osoba się ubiega, w tym jego położenie i powierzchnię;
6) wskazanie osób, które mają zamieszkać w lokalu;
7) określenie wstępnej wysokości wkładu mieszkaniowego, termin jego wpłaty bądź harmonogram wnoszenia rat kredytu na budowę lokalu;
8) określenie terminu zakończenia realizacji inwestycji oraz okoliczności w jakich może nastąpić przesunięcie terminu ukończenia budowy;
9) określenie trybu zgłaszania ewentualnych wad i usterek oraz zasady ich usuwania;
10) termin ostatecznego rozliczenia inwestycji i ustalenia wysokości wkładu mieszkaniowego;
11) warunki wypowiedzenia i rozwiązania umowy przez obie strony”,

12) § 23 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku śmierci osoby, o której mowa w § 21 Statutu,, w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego osobom bliskim, które miały wspólnie z osobą, o której mowa w art. 10 USM, zamieszkać w tym lokalu, przysługują roszczenia o zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu.

2. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku pisemnego zapewnienia o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona na podstawie ust. 1 miała wspólnie z byłym członkiem zamieszkiwać.
Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia. Jeżeli o roszczeniu rozstrzygał sąd, osoby, które pozostawały w sporze, niezwłocznie zawiadamiają o tym Spółdzielnię. Do momentu zawiadomienia Spółdzielni o tym, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, osoby te odpowiadają solidarnie za opłaty, o których mowa w art. 4 ust. 1 USM.

3. Osoba, o której mowa w ust. 1, staje się stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, o której mowa w art. 10 USM.

4. W wypadku wygaśnięcia roszczeń lub braku uprawnionych osób, o których mowa w ust. 1, Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu ustaloną zgodnie z art. 11 ust. 21 i 22 USM.

5. W wypadku ustania członkostwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o budowę lokalu osobom, o których mowa w ust. 1, przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy”,
13) § 24 otrzymuje brzmienie:

„Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie zawiadamiają Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Do momentu zawiadomienia Spółdzielni o tym, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, małżonkowie, których małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód lub unieważnione, odpowiadają solidarnie za opłaty, o których mowa w § 61 ust. 1 Statutu”,

14) § 25 otrzymuje brzmienie:

„1. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi.
2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu”,

15) § 25a otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 USM, za okres co najmniej 6 miesięcy, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Spółdzielnia może w trybie procesu żądać orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Jeżeli podstawą żądania orzeczenia o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zaleganie z zapłatą opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 USM, nie można orzec o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, jeżeli najpóźniej przed zamknięciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji, a jeżeli wniesiono apelację – przed sądem drugiej instancji członek Spółdzielni uiści wszystkie zaległe opłaty.

2. W przypadku gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkom wspólnie, sąd może orzec o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wobec jednego z małżonków albo wobec obojga małżonków.

3. Z chwilą gdy orzeczenie sądu, o którym mowa w ust. 2 i 3, stanie się prawomocne, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa wobec jednego z małżonków albo wobec obojga małżonków.

4. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia, z zastrzeżeniem art. 15 i art. 161 USM, ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu. Podanie przetargu do publicznej wiadomości odbywa się poprzez: ogłoszenie w jednej wybranej prasie lokalnej, ogłoszenie na stronie internetowej Spółdzielni, wywieszenie informacji w siedzibie Zarządu i Administracjach Osiedli.
Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu jest wpłata wartości rynkowej lokalu.

5. Spółdzielnia nie przenosi odrębnej własności lokalu, jeżeli:
1) osoba, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a której prawo wygasło, zgłosi roszczenie o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w przypadku, o którym mowa w art. 161 USM;
2) osoba, o której mowa w art. 15 ust. 2 USM, zgłosi roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu”,

16) § 26 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie śmierci uprawnionego lub w przypadkach, o których mowa w art. 11 USM, roszczenia o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują jego osobom bliskim.

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, zawiera się na warunkach określonych w dotychczasowej umowie o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

3. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku pisemnego zapewnienia o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona na podstawie ust. 2 zamieszkiwała z byłym członkiem. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia. Jeżeli o roszczeniu rozstrzygał sąd, osoby, które pozostawały w sporze, niezwłocznie zawiadamiają o tym Spółdzielnię.
Do momentu zawiadomienia Spółdzielni o tym, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, osoby te odpowiadają solidarnie za opłaty, o których mowa w art. 4 ust. 1USM.

4. W wypadku wygaśnięcia roszczeń lub braku uprawnionych osób bliskich, Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu ustaloną zgodnie z art. 11 ust. 21 i 22 USM”,

17) § 29 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, gdy ten lokal nie podlega zbyciu w drodze przetargu na podstawie art. 11 ust. 2 USM, Spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część, zwaloryzowaną według wartości rynkowej lokalu. W rozliczeniu tym nie uwzględnia się długu obciążającego członka Spółdzielni z tytułu przypadającej na niego części zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami, o którym mowa w art. 10 ust. 2 USM.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, warunkiem zwrotu wartości wkładu mieszkaniowego albo jego części jest:
1) wniesienie wkładu mieszkaniowego przez członka Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie;
2) opróżnienie lokalu, chyba że członek Spółdzielni zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie, wyrazi pisemną zgodę na dokonanie wypłaty pomimo nieopróżnienia lokalu.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, z wkładu mieszkaniowego potrąca się kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 USM, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

4. Członek Spółdzielni zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie, wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości, o której mowa w ust. 1, oraz zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego tę osobę z tytułu przypadającej na nią części zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.

5. Umowa o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, zawarta z inną osobą przed wygaśnięciem prawa do tego lokalu, jest nieważna”,

18) § 31 otrzymuje brzmienie:

„ Nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się członkiem Spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 3 USM. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta. Nabywca zawiadamia niezwłocznie Spółdzielnię o nabyciu prawa”,

19) Skreśla się § 33,

20) § 36 ust. 2 skreśla się ostatnie zdanie,

21) § 41 otrzymuje brzmienie:

„Przepisy rozdziału o spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio do lokali użytkowych, miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych i garaży wolnostojących”,

22) Skreśla się § 42,

23) § 43 otrzymuje brzmienie:

„Z osobą ubiegającą się o ustanowienie odrębnej własności lokalu Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:
1) zobowiązanie osoby ubiegającej się o ustanowienie odrębnej własności lokalu do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jej lokal przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie;
2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu;
3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu;
4) określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych;
5) oświadczenie Spółdzielni, jaki posiada tytuł prawny do gruntu;
6) określenie wstępnej wysokości wkładu budowlanego, terminu jego wpłaty bądź harmonogramu wnoszenia rat;
7) określenie terminu zakończenia realizacji inwestycji oraz okoliczności, w jakich może nastąpić przesunięcie terminu ukończenia budowy;
8) termin ostatecznego rozliczenia inwestycji i ustalenia wysokości wkładu budowlanego;
9) określenie trybu zgłaszania ewentualnych wad i usterek oraz zasad ich usuwania;
10) warunki wypowiedzenia i rozwiązania umowy przez obie strony”,

24) § 44 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w art. 18 ust. 1, powstaje ekspektatywa własności. Ekspektatywa własności jest zbywalna wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.
2. Nabycie ekspektatywy własności obejmuje również wniesiony wkład budowlany albo jego część.
3. Umowa zbycia ekspektatywy własności powinna być zawarta w formie aktu notarialnego”,

25) § 45 ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez Spółdzielnię lub osobę, o której mowa w § 43 Statutu”.
„2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy osoba, o której mowa w § 43 Statutu, lub jej następca prawny, z przyczyn leżących po ich stronie, nie dotrzymali tych warunków umowy określonych w § 43 Statutu, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwa albo poważnie utrudniona”,

26) § 46 otrzymuje brzmienie:

„1. Spółdzielnia ustanawia na rzecz osoby, o której mowa w § 43 Statutu, albo nabywcy ekspektatywy własności odrębną własność lokalu, w terminie 2 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie – w terminie 2 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. Na żądanie członka Spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu.

2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych przez osobę, o której mowa w § 43 Statutu, które wspólnie z nią ubiegają się o ustanowienie takiego prawa”,

27) § 47 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez Spółdzielnię łącznie ze wszystkimi osobami, które ubiegają się o ustanowienie takiego prawa, wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa”,

28) § 48 otrzymuje brzmienie:

„Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków niebędącego jej członkiem właściciela lokalu podlegającego przepisom ustawy, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta, z zastrzeżeniem art. 3 USM”,

29) § 50 skreśla się ust. 2,

30) Skreśla się § 53,

31 ) Skreśla się § 54,

32 ) § 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Po śmierci członka Spółdzielni, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności lokalu określonym w ust.1 , jeżeli brak jest osób uprawnionych: małżonka, dzieci i innych osób bliskich, którym przysługuje roszczenie o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem Spółdzielni.
W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni”,

33 ) § 64 otrzymuje brzmienie:

1. Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek:
1) wystąpienia członka będącego właścicielem lokalu,
2) śmierci członka, a w odniesieniu do osoby prawnej w przypadku jej ustania,
3) zbycia lub utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali w zasobach Spółdzielni,
4) wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

2. Członkostwo w Spółdzielni ustaje z mocy prawa z chwilą:
1) wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
2) zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie,
3) zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie,
4) zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie,
5) wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
6) rozwiązania umowy o budowę lokalu, o której mowa w art. 18 USM.

3. Członkostwo w Spółdzielni ustaje także w przypadkach określonych w art. 241 ust. 1 i art. 26 USM. Do osób, które w następstwie tego utraciły członkostwo w Spółdzielni, przepisy art. 108b UPS dotyczące członków Spółdzielni stosuje się odpowiednio.

4. Jeżeli członkowi przysługuje w danej Spółdzielni więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu będący podstawą uzyskania członkostwa, utrata członkostwa następuje dopiero w przypadku utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali w ramach tej Spółdzielni. Przepis ten stosuje się odpowiednio do członka, który jest stroną umowy lub umów o budowę lokalu lub lokali”,

34 ) § 65 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Członek Spółdzielni będący właścicielem lokalu może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na piśmie”,

35 ) Skreśla się § 66,

36 ) Skreśla się § 67,

37 ) Skreśla się § 69,

38) § 72 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów przy wyborach do organów Spółdzielni i przy podejmowaniu innych uchwał przez organy Spółdzielni, o których mowa w ust. 1 pkt 2,3 i 4, uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale”,

39 ) § 74 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. W poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia biorą udział członkowie, którym przysługuje uprawnienie do lokalu w danej nieruchomości”,

40 ) § 74 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„ 4. Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu danej części Walnego Zgromadzenia.
Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika”,

41 ) § 77 ust. 4 skreśla się pierwsze zdanie,

42 ) § 78a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W skład Prezydium mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni i osoby będące pełnomocnikami członków”,

43 ) § 78d ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do zadań Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej należy:
a) sprawdzenie, czy posiedzenie części Walnego Zgromadzenia zostało zwołane zgodnie z postanowieniami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu,
b) ustalenie na podstawie list obecności liczby członków i pełnomocników obecnych na części Walnego Zgromadzenia,
c) sprawdzenie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną lub pozbawioną zdolnością do czynności prawnych,
d) sporządzanie alfabetycznych list zgłoszonych kandydatur w wyborach do organów Spółdzielni oraz na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
e) obliczanie wyników głosowania”,

44) § 79 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„ 13) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, oraz wybór przedstawicieli Spółdzielni na Zjazd przedkongresowy w celu wyboru delegatów na Kongres Spółdzielczości. Kadencja delegata na zjazd związku trwa 3 lata. Czas trwania kadencji liczy się w sposób określony w § 85 ust. 1 Statutu”;

45) § 81 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały”,

46) § 87 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1) uchwalanie planów gospodarczo-finansowych i programów działalności kulturalno-oświatowej,
2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości, nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej, oraz nieodpłatnego przekazania na majątek dostawców mediów technologicznych sieci i przyłączy do nowo wybudowanych obiektów realizowanych w ramach inwestycji spółdzielni,
4) podejmowanie uchwał w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych,
5) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
6) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
7) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
8) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu i Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
9) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
10) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
11) ustalanie zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części,
12) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
13) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
14) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
15) uchwalanie regulaminu nabycia członkostwa, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań
16) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej lokali,
17) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
18) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
19) uchwalanie regulaminu wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
20) uchwalanie regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo–budowlane, inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy,
21) uchwalanie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym,
22) uchwalanie regulaminu wynajmu lokali oraz dzierżawy terenu,
23) uchwalanie regulaminu porządku domowego,
24) uchwalanie regulaminu Zarządu,
25) uchwalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
26) uchwalanie regulaminu wyboru członków Zarządu i odwoływania członków Zarządu,
27) uchwalanie regulaminu komisji Rady Nadzorczej,
28) uchwalanie regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania,
29) uchwalanie regulaminu rozliczania wody
30) uchwalanie innych regulaminów niezastrzeżonych do kompetencji innych organów statutowych Spółdzielni,
31) wybór i odwoływanie członków Zarządu,
32) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i od decyzji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
33) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w § 75 ust. 5 Statutu,
34) podejmowanie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu do wytoczenia powództwa o nakazanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji,
35) uchylanie uchwał Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, o ile są niezgodne z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni. Uchylenie uchwał może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia.
36) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia rozliczenia kosztów inwestycji”,

47) § 93 skreśla się pkt 6 i 7,

48) § 93 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„ 8) zawieranie umów:
a) o budowę lokalu,
b) o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
c) o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
d) o przeniesienie własności domów lub lokali,
e) zawieranie umów o najem lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawę terenu”,

49) § 103a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla składa się z członków Spółdzielni posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w poszczególnych nieruchomościach Osiedla”,

50) § 103a4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kandydatem może być członek Spółdzielni posiadający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu w danej nieruchomości”,

51) § § 107 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.Sprawozdania roczne, łącznie z rachunkiem wyników, sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania wykłada się w lokalu Spółdzielni co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, na którym mają być rozpatrywane. Każdy członek Spółdzielni ma prawo je przeglądać i sporządzać odpisy”,

52) § 109 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) działalność kulturalno-oświatową”,

53 ) § 109 ust. 4 skreśla się pkt 4,

54) § 113 otrzymuje brzmienie:

„Zmiany niniejszego Statutu uchwalone zostały przez Walne Zgromadzenie w dniu 5.06.2018 r.”

IX. W głosowaniu w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia – oddano 1206 głosów, w tym:

 

Część WZ

Osiedle

Data zebrania

Za

Przeciw

Wstrzymujące

I

Poręba

24.04.2018 r.

26

0

0

II

Poręba

25.04.2018 r.

22

0

0

III

Poręba

26.04.2018 r.

14

0

0

IV

Łęgi

27.04.2018 r.

29

0

0

V

Łęgi

07.05.2018 r.

61

0

0

VI

Łęgi

08.05.2018 r.

50

0

0

VII

Ruta

09.05.2018 r.

40

0

0

VIII

Ruta

10.05.2018 r.

52

0

0

IX

Ruta

11.05.2018 r.

41

0

2

X

Ruta

14.05.2018 r.

28

0

1

XI

Widok

15.05.2018 r.

41

1

2

XII

Widok

16.05.2018 r.

36

0

4

XIII

Widok

17.05.2018 r.

80

0

6

XIV

Błonie

18.05.2018 r.

72

0

0

XV

Błonie

21.05.2018 r.

83

0

3

XVI

Błonie

22.05.2018 r.

104

0

1

XVII

Skarpa

23.05.2018 r.

102

0

3

XVIII

Skarpa

24.05.2018 r.

77

0

5

XIX

Skarpa

25.05.2018 r.

89

0

8

XX

Skarpa

28.05.2018 r.

66

1

9

XXI

Skarpa

29.05.2018 r.

47

0

0

1160

2

44

 

– za – 1160 głosów,
– przeciw – 2 głosy,
– wstrzymało się od głosowania – 44 głosy.

Walne Zgromadzenie podjęło chwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 9 / 2018
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 5.06.2018 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie § 79 pkt 15 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 9 / 2018
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 5.06.2018 r.

 

W Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, działa na podstawie przepisów art. 36 – 42 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1560 z późn. zm,) przepisu art. 83 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222), postanowień Statutu Spółdzielni i niniejszego Regulaminu”.

2) § 3 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, oraz wybór przedstawicieli Spółdzielni na Zjazd przedkongresowy w celu wyboru delegatów na Kongres Spółdzielczości. Kadencja delegata na zjazd związku trwa 3 lata. Czas trwania kadencji liczy się w sposób określony w § 85 ust. 1 Statutu”;

3) § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. W poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia biorą udział członkowie, którym przysługuje uprawnienie do lokalu w danej nieruchomości”,

4) § 4 ust.5 otrzymuje brzmienie:

„ 5. Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu danej części Walnego Zgromadzenia.
Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika” ,

5) § 7 ust.4 wykreśla się pierwsze zdanie,

6) § 8 skreśla się ust.3,

7) § 9 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. W skład Prezydium mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni i osoby będące pełnomocnikami członków” ,

8) § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do zadań Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej należy:
a) sprawdzenie, czy posiedzenie części Walnego Zgromadzenia zostało zwołane zgodnie z postanowieniami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Statutu,
b) ustalenie na podstawie list obecności liczby członków i pełnomocników obecnych na części Walnego Zgromadzenia,
c) sprawdzenie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną lub pozbawioną zdolnością do czynności prawnych,
d) sporządzanie alfabetycznych list zgłoszonych kandydatur w wyborach do organów Spółdzielni oraz na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
e) obliczanie wyników głosowania”,

9) § 24 ust.4 otrzymuje brzmienie:

„ 4. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały”,

10) § 25 otrzymuje brzmienie:
„Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie i obowiązuje od dnia 5.06.2018 r.”

X. W głosowaniu w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej oddano 1208 głosów, w tym:

– za – 1126 głosów,
– przeciw – 23 głosy,
– wstrzymało się od głosowania – 59 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło chwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 10 / 2018
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 5.06. 2018 r.

w sprawie: uchwalenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, na podstawie § 79 pkt 16 w związku z § 90 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwala się tekst jednolity obejmujący zmiany wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 10 / 2018
Walnego Zgromadzenia
SM „Czuby” w Lublinie
z dnia 5.06.2018 r.

 

W Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów art. 44-46 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1560 z późn. zm.), art. 82 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222 z późn. zm. ) oraz postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu.

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„ Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1) uchwalanie planów gospodarczo-finansowych i programów działalności kulturalno-oświatowej,
2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:
a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości, nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej , oraz nieodpłatnego przekazania na majątek dostawców mediów technologicznych sieci i przyłączy do nowo wybudowanych obiektów realizowanych w ramach inwestycji spółdzielni,
4) podejmowanie uchwał w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych,
5) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
6) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
7) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
8) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu i Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
9) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
10) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
11) ustalanie zasad podziału Walnego Zgromadzenia na poszczególne części,
12) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
13) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
14) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
15) uchwalanie regulaminu nabycia członkostwa , ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań.
16) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej lokali,
17) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
18) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
19) uchwalanie regulaminu wynajmu pomieszczeń wspólnych nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie,
20) uchwalanie regulaminu udzielania zamówień na roboty remontowo – budowlane , inwestycyjne, konserwacyjne oraz usługi i dostawy,
21) uchwalanie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych wolnych w sensie prawnym,
22) uchwalanie regulaminu wynajmu lokali oraz dzierżawy terenu,
23) uchwalanie regulaminu porządku domowego,
24) uchwalanie regulaminu Zarządu,
25) uchwalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
26) uchwalanie regulaminu wyboru członków Zarządu i odwoływania członków Zarządu,
27) uchwalanie regulaminu komisji Rady Nadzorczej,
28) uchwalanie regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania,
29) uchwalanie regulaminu rozliczania wody
30) uchwalanie innych regulaminów niezastrzeżonych do kompetencji innych organów statutowych Spółdzielni,
31) wybór i odwoływanie członków Zarządu,
32) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i od decyzji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla,
33) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w warunkach określonych w § 75 ust. 5 Statutu,
34) podejmowanie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu do wytoczenia powództwa nakazanie sprzedaży lokalu w drodze licytacji,
35) uchylanie uchwał Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, o ile są niezgodne przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni. Uchylenie uchwał może nastąpić w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty jej uchwalenia.
36) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia rozliczenia kosztów inwestycji”.

5) §29 otrzymuje brzmienie:

„Niniejszy regulamin uchwalony został przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w dniu 5.06.2018 roku”.

XI. W głosowaniu w sprawie wyboru delegata Janiny Samborskiej na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie oddano głosów 1166 w tym:

– za wyborem – 906 głosów,
– przeciw wyborowi – 138 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 122 głosy.

Walne Zgromadzenie podjęło chwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 11 / 2018
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 5.06.2018 r.

w sprawie: wyboru delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie.

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 12 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 poz. 21 ) oraz 79 pkt 13 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się na delegata na Walne Zgromadzenie Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie Panią Janinę Samborską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XII. W głosowaniu w sprawie odpłatnego zbycia nieruchomości oddano 1154 głosy, w tym:

– za – 1048 głosów,
– przeciw – 50 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 56 głosów.

UCHWAŁA NR 12 / 2018
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 5.06.2018 r.

w sprawie: odpłatnego zbycia nieruchomości

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity – (Dz. U. z 2017 r., póz. 1560 z późn. zm.), oraz § 79 pkt 6 Statutu Spółdzielni – Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia:

§ 1

Wyrazić zgodę na zbycie w drodze przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego Spółdzielni, położonego w Lublinie przy ul. Różanej 7 / 108A, o powierzchni użytkowej 44,40 m2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, upoważniając go do podejmowania wszelkich czynności prawnych w tym zakresie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Nieruchomość przeznaczona do odpłatnego zbycia została odzyskana przez Spółdzielnię w toku postępowania eksmisyjnego, prowadzonego w stosunku do zadłużonych lokatorów. Cena uzyskana przy zbyciu przedmiotowego lokalu pozwoli pokryć zadłużenie z tytułu czynszu najmu. Ewentualna różnica pomiędzy ceną netto, uzyskaną na przetargu a obciążającym lokal zadłużeniem z tytułu czynszu najmu, zasili fundusz remontowy nieruchomości.
Zgodnie z § 79 pkt 6 Statutu Spółdzielni do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości.
Wobec powyższego zasadne staje się wyrażenie zgody na zbycie przedmiotowego lokalu na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

XIII Głosowanie w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA Nr 13 / 2018
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 5.06.2018 r.

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 79 pkt 14 i § 84d ust.1 pkt 1 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia stwierdza się dokonanie wyboru następujących członków do Rady Nadzorczej na kadencję w latach 2018 – 2021:

 1. Kaczmarski Jerzy
 2. Kasprzak Grażyna
 3. Piekniak Krzysztof
 4. Przybyś-Ziemba Danuta
 5. Tanikowski Stanisław
 6. Koszałka Urszula
 7. Janiak Elżbieta
 8. Buda Tomasz
 9. Gontarz Zbigniew
 10. Jaremek Dariusz
 11. Kulikowska Agnieszka
 12. Brożyna Marta
 13. Kosiak Ewa
 14. Baran Bogumiła
 15. Szabała Elżbieta
 16. Turski Andrzej
 17. Stadnik Grażyna
 18. Dudek Edward
 19. Morawski Jan
 20. Ławniczak Zbigniew
 21. Żak Waldemar

§ 2

Integralną część niniejszej uchwały stanowią protokoły Komisji Mandatowo – Skrutacyjnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Spółdzielni

* * *

Data opublikowania: 18:25, 18 grudnia 2018

Kategorie: Archiwum