SZANOWNI MIESZKAŃCY

W bieżącym numerze Informatora zamieszczamy materiały na podstawie, których Walne Zgromadzenie dokona oceny działalności naszej spółdzielni za rok 2015. Oceni działalność finansową i sytuację ekonomiczną Spółdzielni oraz zgodność podejmowanych działań z obowiązującymi przepisami tj. ustawą Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy o rachunkowości i innymi uregulowaniami prawnymi.

W dniach od 20 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r. została przeprowadzona w SM Czuby przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie lustracja pełna obejmująca całokształt prowadzonej działalności przez Spółdzielnię za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2014 roku. Lustratorzy dobrze ocenili działalność Spółdzielni stwierdzając, że „działalność Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w badanym okresie, tj. w latach 2012 – 2014 była realizowana prawidłowo pod względem legalności, gospodarności i rzetelności”.

Zostało również zbadane sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2015 r. W opinii biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za 2015 r. zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości. Potwierdza ono sytuację majątkową i finansową oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych.

Dodatkowo działalność Spółdzielni i prawidłowość funkcjonowania jej organów statutowych oceniana była przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. W wyniku postępowania prowadzonego w trybie art. 93a ustawy – Prawo spółdzielcze nie stwierdzono nieprawidłowości w jej działalności i przestrzeganiu Prawa Spółdzielczego.

Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami i pozostałymi materiałami zamieszczonymi w Informatorze.
Zarząd pragnie podziękować za współpracę w roku 2015 wszystkim członkom organów samorządowych, a także mieszkańcom zgłaszającym różne propozycje i uwagi, nieraz krytyczne a umożliwiające zarządowi podejmowanie właściwych decyzji.

Aktywna postawa mieszkańców daje efekty w postaci pozyskiwania środków finansowych z Budżetu Obywatelskiego w postaci wielu milionów złotych na realizację inwestycji, z których korzystają i będą korzystać mieszkańcy naszej spółdzielni.

Zapraszamy członków do udziału w Walnym Zgromadzaniu Spółdzielni.

 

Zarząd Spółdzielni
mgr Ryszard Burski
mgr inż. Bożena Zielińska
mgr Adam Ziółek

Data opublikowania: 21:14, 5 maja 2016

Kategorie: Archiwum