Protokół Nr 4/2023
z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 11.04.2023 r.

 

Przewodniczył Radzie – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Zbigniew Gontarz, Jerzy Kaczmarski,
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba
Członkowie: Ewa Kosiak, Grażyna Kasprzak, Edward Dudek, Elżbieta Janiak, Agnieszka Kulikowska, Zbigniew Ławniczak, Marta Brożyna, Stanisław Tanikowski, Jan Morawski, Dariusz Jaremek, Krzysztof Piekniak, Waldemar Żak, Grażyna Stadnik, Tomasz Buda, Elżbieta Szabała,

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
– Prezes Zarządu – Ryszard Burski
– Zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych – Bożena Zielińska
– Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
– St. specjalista. ds. samorządowych – Anna Korzonek
– Specjalista ds. analiz ekonomicznych – Elżbieta Jedlińska

 

Przewodniczący RN przypomniał, że podczas posiedzenia Prezydium RN w dniu 13 marca 2023 roku, przyjęto i umieszczono w protokole materiały, dostępne na dzień obrad prezydium, dotyczące spraw ujętych w porządkach obrad plenarnych RN w dniu 21 marca i 11 kwietnia 2023 roku. Materiały uzupełniające zawierają dodatkowe informacje dotyczące bilansu, sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego SM Czuby za rok 2022 oraz pisma, które wpłynęły do RN po dniu 13 marca 2023 roku.
Dla przypomnienia porządek obrad posiedzenia plenarnego zwołanego na dzień 11 kwietnia 2023 roku (godz. 1800), po przesunięciach spraw w trakcie posiedzenia w dniu 23 marca wygląda następująco:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Analiza działalności gospodarczo – finansowej SM „Czuby” za 2022 r.
 3. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego SM „Czuby” za 2022 r.
 4. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r.
 5. Opinia dla Walnego Zgromadzenia w sprawie:
  a) podziału zysku (netto) za 2022 r,
  b) absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2022 r.
 6. Informacja Zarządu dotycząca:
  a) nowych przepisów w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na remonty i termomodernizacje. Omówienie możliwości udzielania wewnętrznych pożyczek,
  b) wyznaczenia pracownika, który zajmie się poszukiwaniem możliwości pozyskiwania dotacji zewnętrznych lub rządowych na cele termomodernizacji budynków w będących w zasobach SM Czuby,
  c) prezentacji treści informacji co do remontu i docieplenia budynków Watykańskiej 6.8.10 przeznaczonej dla wszystkich członków SM Czuby,
  d) celu, w jakim przesłano wszystkim mieszkańcom SM Czuby – a nie ustawodawcy- bezprzedmiotowy list protestacyjny podpisany przez wszystkich członków Zarządu, oraz kosztów wydruku tego listu a także sposobu jego dystrybucji.
 7. Przyjęcie protokołu posiedzenia odbytego 21 i 23.03.2023 r.
 8. Ocena pracy członków Zarządu – wnioski w sprawie premii za I kwartał 2023 r.
 9. Rozpatrzenie pism skierowanych do RN.
 10. Sprawy wniesione.

Edward Dudek zaproponował by zdjąć z porządku obrad posiedzenia pkt 6 Informacja Zarządu dotycząca:
a) nowych przepisów w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na remonty i termomodernizacje. Omówienie możliwości udzielania wewnętrznych pożyczek,
b) wyznaczenia pracownika, który zajmie się poszukiwaniem możliwości pozyskiwania dotacji zewnętrznych lub rządowych na cele termomodernizacji budynków w będących w zasobach SM Czuby,

Z przedstawionych RN materiałów wynika, że nie ma możliwości pozyskania dotacji zewnętrznych na cele termomodernizacji budynków  będących w zasobach SM Czuby oraz możliwości wyznaczenia pracownika do zajmowania się tym tematem

Za zdjęciem z porządku obrad pkt 6a i 6 b głosowało 10 członków Rady Nadzorczej, 4 przeciw , 4 wstrzymało się od głosu.

Zgłoszono także wniosek by zdjąć z porządku obrad pkt 6 c i 6d.
Informacje Zarządu dot. spraw zawartych w tych punktach zostały dostarczono wszystkim członkom Rady Nadzorczej na piśmie. Jeśli członkowie RN chcieliby uzyskać dodatkowych informacji można będzie to zrobić w pkt 9 porządku obrad

Za przyjęciem przodku obrad z zaproponowanymi zmianami głosowało 14 członków, przeciw 3 członków, wstrzymało się od głosu 4 członków,.

Ad. 2
Analiza działalności gospodarczo – finansowej SM „Czuby” za 2022 r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu komisji z poniżej przedstawionymi zestawieniami:
– Zastawieniem kosztów przychodów za 2022 r
– Działalności eksploatacyjnej za 2022 r
– Funduszu remontowego za 2022 r.
– Działalności kulturalno – oświatowej za 2022 r
– Wykonania utrzymania mienia spółdzielni

postanowili nie przedkładać Radzie Nadzorczej wniosku w sprawie przyjęcia analizy z działalności gospodarczo finansowej spółdzielni za 2022 r.

Przewodniczący RN otworzył dyskusją nad przedstawionymi materiałami.
W trakcie dyskusji podnoszono sprawę braku wyartykułowanych argumentów, które zaważyły na negatywnym stanowisku Komisji Rewizyjnej.
W odpowiedzi, członek Komisji Rewizyjnej przytoczyła jeden z argumentów dotyczący wykonania utrzymania mienia spółdzielni.
Zdaniem dyskutantki, w tabeli przedstawiającej koszty utrzymania mienia spółdzielni nie uwzględniono kwot przeznaczonych, przez poszczególne osiedla, na utrzymanie mienia. W rezultacie przyjęcia takiego sposobu rozliczenia członkowie nie są rzetelnie informowani o wydatkach ponoszonych na ten cel. Z jednej strony członkowie ponoszą koszty utrzymania mienia w postaci odpisów w na ten cel (składnik „utrzymanie mienia SM”) a z drugiej ponoszą koszty utrzymania mienia umieszczone w eksploatacji osiedla (składnik „eksploatacja”).

Zarząd, zabierając głos w tej sprawie, wyjaśnił, że odpis 0,12 zł na utrzymania mienia jest zdecydowanie niewystarczający i dlatego pozostała suma pochodzi z działalności gospodarczej prowadzonej na mieniu i od mieszkańców osiedli na których mienie się znajduje.

Na koniec dyskusji Zarząd podkreślił, że wyniki finansowe spółdzielni za rok 2022 są korzystne i działanie spółdzielni jest prawidłowe.

Za przyjęciem analizy z działalności gospodarczo – finansowej za 2022 r. głosowało 7 członków RN , przeciw przyjęciu 10 członków.

Ad.3 i 4
Sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego SM „Czuby” za 2022 r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się na posiedzeniu poniżej przedstawionym dla Walnego Zgromadzenia

1) SPRAWOZDANIEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANI FINANSOWEGO SM CZUBY ZA 2022 R.

Przeprowadziłem badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej CZUBY z siedzibą w Lublinie ul. Watykańska 6 na które składają się:
bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 207.666.595,44 zł ;
rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022 wykazujący zysk netto
1.775.971,80 zł;
zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek funduszu własnego o 3.975.397,23 zł;
rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o 6.009.529,24 zł:
oraz informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia.

Odpowiedzialność Zarządu Spółdzielni i osób sprawujących nadzór za sprawozdanie finansowe.

Zarząd Spółdzielni jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dziennik Ustaw z 2021 r. poz.2106 ) , wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa a także statutem jednostki. Zarząd Spółdzielni jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Moim zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółdzielni zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętą polityką rachunkowości.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziłem stosownie do postanowień:
a.i.1. ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2021 roku poz. 2106 ) ,
a.i.2. Krajowych Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. późniejszymi zmianami.
a.i.3. Ustawy Prawo Spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.

Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez jednostkę sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki.

Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętej polityki rachunkowości, racjonalności ustalonych przez Zarząd Spółdzielni wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw jednostki przez kierownika jednostki obecnie lub w przyszłości.

Wyrażam przekonanie, że uzyskane przeze mnie dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przeze mnie opinii z badania.

Opinia
Moim zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:
– przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31.12.2022 r., oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022 zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętą polityką rachunkowości,
– zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych,
– jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i statutem Spółdzielni.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Opinia na temat sprawozdania z działalności.

Moja opinia o sprawozdaniu finansowym nie obejmuje sprawozdania z działalności.
Zarząd Spółdzielni jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa.

Moim obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach było wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa oraz, że jest ono zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Moim obowiązkiem było także złożenie oświadczenia, czy w świetle mojej wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego stwierdziłem w sprawozdaniu z działalności istotne zniekształcenia oraz wskazanie, na czym polega każde takie istotne zniekształcenie.

Moim zdaniem sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, oświadczam, iż w świetle wiedzy o Spółdzielni i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego, nie stwierdziłem w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu
Baster Audytor Jan Jacek Oster nr 313
Lublin, dnia 17 marca 2023 r.

 

2) Bilansem sporządzonym na 31.12.2023 r.
3) Rachunkiem zysku i strat sporządzonym za okres od 1.01.2022 r do 31.12.2022 r.

znaleźli w przedłożonym sprawozdaniu finansowym za 2022 r. błędne kwoty a niektóre pozycje w tabelach są niezrozumiałe. Wobec takiego faktu Komisja Rewizyjna podjęła decyzję o zaniechaniu dalszych prac i zaleceniu, aby Zarząd na posiedzenie plenarne RN, przygotował wersje sprawozdania bez ukazanych uchybień.

Zarząd na posiedzeniu Rady Nadzorczej przedstawił poprawki dotyczące kwot umieszczonych w tabelach i potwierdził, że wyjaśnienie jak wyliczane są poszczególne wartości w tabelach wymagało kontaktu z osobami bezpośrednio sporządzającymi sprawozdanie.

W dalszej części dyskusji podkreślono fakt, że w roku 2022 wystąpiła „nadwyżka zaliczek na media nad kosztami zakupu mediów”. Kwota powstałej nadwyżki wyniosła 3 678 654,34 zł i została opodatkowana podatkiem dochodowym w wysokości 38 4351,679 zł. Rada Nadzorcza uznała, że takie nieprecyzyjne szacowanie (zawyżanie) kosztu zakupu mediów jest wbrew interesowi mieszkańców.

Zarząd zaznaczył, że pobrany podatek zostanie skorygowany w roku przyszłym i wróci do spółdzielni.

Przewodniczący zapytał czy ktoś z członków chce zabrać głos w sprawie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r. . Wobec przeprowadzonej dyskusji nad sprawozdanie finansowym za 2022 rok w punkcie 3 i braku uwag, co do treści uchwały, członkowie Rady Nadzorczej zdecydowali o przeprowadzeniu glosowania nad uchwałą bez dodatkowej dyskusji.

Uchwała Nr / 2023
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia ………….. r.

w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 2 lit a i pkt 9 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd SM „CZUBY” sprawozdaniem finansowym, rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz zestawieniem zmian w funduszu własnym za 2022r., uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie ocenia roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z:

1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2) Dodatkowej informacji i objaśnień do bilansu za 2022r. ,
3) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022r zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 207 666 595,44 zł ,.
4) Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2022 wykazujący zysk netto w wysokości 1 775 971,80 zł,
5) Rachunku przepływów pieniężnych wykazującym zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2022 o kwotę 6 009 529,24 zł,
6) Zestawienie zmian w funduszach własnych za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujące zmniejszenie o kwotę 3 975 397,23 zł .

§ 2

Niniejszą uchwałę Rada Nadzorcza postanowiła przedłożyć zgodnie z § 87 ust.1 pkt 9 Statutu – Walnemu Zgromadzeniu SM „Czuby” w Lublinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

Za podjęciem uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r. głosowało 6 członków RN, przeciw podjęciu 10 członków.

Rada Nadzorcza postanowiła (za 6, przeciw 10, 1 wstrzymujący się od głosu) nie rekomendować Walnemu Zgromadzeniu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni.

Uchwała Nr…/2023
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie za 2022 r.

Na podstawie art. 38 §1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982r –Prawo Spółdzielcze ( Dz.U. 2021.
648 z późn zm oraz § 79 pkt 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności za 2022 rok , bilansem, rachunkiem zysków i strat, przepływem środków pieniężnych , zestawieniem zmian w funduszu własnym,  sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego przez firmę audytorską „ Baster Audytor” z siedzibą w Lublinie reprezentowaną przez właściciela firmy biegłego rewidenta Jana Jacka Ostera , oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej( Uchwala Nr. /2023 z ,,,,,,,,,,,dnia ) Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej CZUBY w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni, na które składają się:
1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2022 rok,
2) Dodatkową informację i objaśnienia ,
3) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 207 666 595,44 zł.,
4) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022 wykazujący zysk netto w wysokości 1 775 971,80 zł. ,
5) Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2022 o kwotę 6 009 529,24 zł ,
6) Zestawienie zmian w funduszach własnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zmniejszenie o kwotę 3 975 397,23 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ad. 5.
Opinia dla Walnego Zgromadzenia w sprawie:


1.a) podziału zysku (netto) za 2022 r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się z projektem uchwały:

Projekt
Uchwała Nr /2023
Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” Lublinie
z dnia ………..2023 r.

w sprawie: podziału zysku (netto) za 2022 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie działając na podstawie art.38 §1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo Spółdzielcze (Dz. U. 2021. 648 z póżn, zm.) oraz § 79 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności za 2022. ,bilansem, rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych, zestawieniem zmian w funduszu własnym oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej ( uchwała Nr …./2023 z dnia ) uchwala co następuje:

§1

Zysk (netto) za 2022r. w wysokości 1 775 971,80 zł przeznaczyć:
1) Kwotę (+) 152 914,37 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno – finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego danego osiedla.
-załącznik nr.1 do uchwały.
2) Kwotę (+) 893 595,02 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową, której nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla , przeznaczyć:
– na dofinansowanie funduszu zasobowego z przeznaczeniem finansowania inwestycji mienia Spółdzielni.
3) Kwotę (+) 729 462 ,41 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalności gospodarczej rozliczyć w roku następnym.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Przewodniczący
części Walnego Zgromadzenia

Załącznik 1
do Uchwały Nr /2023
Walnego Zgromadzenia S M „CZUBY” w Lublinie
z dnia ……..

Zgodnie § 109 ust.3 pkt.2 Statutu Spółdzielni, kwotę (+) 152 914,37 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno – finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów mieszkaniowych w poszczególnych osiedlach.

OSIEDLE                                      kwota

==================================================================
SKARPA                                           (+) 46 104,99

Niska  SKARPA                              (+) 0,36

RUTA                                               (+) 45 155,89

ŁĘGI                                                 (+) 20 482,83

BŁONIE                                          (+) 9 120,04

WIDOK                                           (+) 21 072,08

PORĘBA                                        (+) 10 978,18
==================================================================
RAZEM – Nadwyżka przychodów nad kosztami (+) 152 914,37

po dyskusji i po przeanalizowaniu przedstawionej przez Zarząd Spółdzielni propozycji podziału zysku netto za 2022 r., zawartego w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia – postanawiali zgłosić do Rady Nadzorczej wniosek by pozytywnie zaopiniowała zaproponowany podział zysku za 2022 r. i wniosła o podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie zgodnie z § 79 pkt 5 i § 109 Statutu Spółdzielni.

Rada Nadzorcza po dyskusji większością głosów – 8 za przy 3 głosach przeciwnych i 7 wstrzymujących się od głosowania postanowiła zgłosić by Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o podziale zysku (netto) zgodną z propozycją zawartą w projekcie uchwały.

B)
Absolutorium dla Członków Zarządu za działalność w 2022 r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po zapoznaniu się z projektem stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za 2022 r.

Lublin, dnia 11.04.2023 r.

STANOWISKA
RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ABSOLUTORIUM
DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA 2022 r.

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie po dokonanej analizie wniosków zawartych w sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022,, po dokonanej ocenie pracy Członków Zarządu, wprowadzanych działań mających na celu udostepnienie indywidualnych kont z opłatami czynszowymi, wprowadzeniem korespondencji i wysyłki faktur drogą mailową, bieżącą obsługę prowadzonych przez spółdzielnię postępowań sadowych między innymi z mieszkańcami nieruchomości Watykańska 6,8,10,właściwy nadzór nad wyborami do Rad Przedstawicieli Nieruchomości na kolejną kadencję, działań związane z projektami zgłaszanymi do budżetu obywatelskiego, terminowe realizowania zadań wynikających z zapisów ustawowych i statutowych, działań związanych z wymianą instalacji gazowej w osiedlu Skarpa i Łęgi, działań windykacyjne oraz dbałości o oszczędne wydatkowanie środków spółdzielni – zgłosi wniosek o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za działalność w 2022 roku.

po dyskusji, postanowili nie zgłaszać wniosku o zajęcie stanowiska przez Radę Nadzorczą dla Walnego Zgromadzenia w przedstawionym powyżej brzmieniu.

Rada Nadzorcza po dyskusji (przy 8 głosach za przedstawieniem, 9 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się od głosu), postanowiła nie rekomendować Walnemu Zgromadzeniu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2022 r.


Ad. 6
Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego 21 i 23 ,03. 2023 r. został przyjęty większością głosów – 17 za przy 1 wstrzymującym się od głosu.

Ad 7
Ocena pracy członków Zarządu – wnioski w sprawie premii za I kwartał 2023 r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że członkowie komisji której przewodniczy po dokonaniu oceny działań Zarządu w I kwartale 2023 r, na podstawie:  wyników zawartych w analizie działalności gospodarczo – finansowej za 2022r., realizację planowanych i koniecznych do wykonania robót remontowych, nadzór nad prawidłowość organizacji przebiegiem i terminowością realizacji przetargów na wykonanie robót inwestycyjnych i remontowych, nadzór i uczestnictwo nad prowadzeniem spraw sądowych dot. Watykańskiej 6, 8, 10 , wykonywanie wszystkich prac związanych z prawidłowym funkcjonowanie spółdzielni , w tym powadzenie korespondencji z członkami, urzędami, sądami , dostawcami mediów, zwołanie i opracowanie materiałów na Walne Zgromadzenie w dniach od 26.04. – 14.06.2023 r.
– w wyniku przeprowadzonych głosowań postanowili nie przedstawiać Radzie Nadzorczej wniosku w sprawie premii dla członków Zarządu za I kwartał 2023 r.

Przewodniczący, otworzył dyskusję w sprawie oceny pracy Zarządu i premii dla jego członków za I kwartał 2023 roku. Rada Nadzorcza, wobec braku wniosków i zgłoszeń do dyskusji podczas posiedzenia plenarnego, oraz braku wniosku premiowego z Komisji Rewizyjnej postanowiła nie podejmować decyzji w sprawie przyznania premii I kwartał 2023 roku dla członków Zarządu.

Ad. 8
Rozpatrzenie pism skierowanych do RN.

Rada Nadzorcza zapoznała się z poniżej przedstawionymi pismami:

I. Skierowanymi do Zarządu SM Czuby i wiadomości RN:

 1. Członka zam. przy ul. Watykańska z dnia 4 kwietnia 2023 r. odpowiedzią na pismo Zarządu spółdzielni z dnia 10 marca 2023 r. dot. korekty naliczeń na fundusz remontowy
 2. Członka zam. przy ul. Watykańska z dnia 4 kwietnia 2023 r.- odpowiedzią na pismo Zarządu spółdzielni z dnia 13 marca 2023 r. dot. korekty naliczeń na fundusz remontowy
 3. Członka zam. przy ul. Watykańska z dnia 4 kwietnia 2023 r. .- odpowiedzią na pismo Zarządu spółdzielni z dnia 17 marca 2023 r. dot. korekty naliczeń na fundusz remontowy
 4. Członka zam. przy ul. Radości z dnia 20.03.2023 r. dot., braku zgody na dofinansowanie termomodernizacji budynków przy ulicy Watykańskiej 6,8,10 z moich środków.

 

II. Skierowanymi do Rady Nadzorczej

 1. RN zapoznała się z korespondencją Zarządu i Administracji Osiedla Widok z mieszkańcami budynku Szmaragdowa 4( pismem z dnia 17.03.2023 r. 27.03,203 r 3.04.2023 r.. 7.04.2023 r.)
  Wysłuchała sprawozdania ze spotkania mieszkańców z udziałem Zarządu i członka RN i uzgodniła treść odpowiedzi dla Przedstawicielki tej Nieruchomości.„Rada Nadzorcza informuje, że na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2023 przeprowadziła dyskusję na temat problemu przeciekających balkonów w budynku Szmaragdowa 4. W trakcie dyskusji odniesiono się do dotychczasowych działań a także do prowadzonych rozmów z udziałem przedstawiciela Rady Nadzorczej w sprawie ich kontynuacji. Zgodnie z ustaleniami, Rada Nadzorcza wysłuchała tezy zawarte w piśmie, złożonym przez Panią bezpośrednio przed posiedzeniem. Członkowie Rady Nadzorczej, po wysłuchaniu aktualnych informacji Zarządu, poparli inicjatywę dalszego dialogu i wyrazili oczekiwanie, że doprowadzi to do decyzji zgodnych z oczekiwaniem mieszkańców”. 
 2. Członka zam. przy ul. Bursztynowej w osiedlu Widok z dnia 17.03.2023 r. dot. Regulaminu rozliczania dostawy ciepła do budynków z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody SM Czuby w Lublinie ( uchwała nr 39/20/2022 z dnia 28.12.2022 r).
  Oraz Notatką ze spotkania mieszkańców ul. Bursztynowej 37 w dniu 13 lutego 2023 r.Rada Nadzorcza większością głosów przy 1 wytrzymującym od głosu postanowiła rozpatrzenie tematu zawartego w piśmie przekazać do rozpatrzenia, po przeprowadzonych wyborach Radzie Nadzorczej w nowym składzie . 
 3. Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Błonie z dnia 16 stycznia 2023 r, ( data wpływu 21.03,2023 r. dot. rozpatrzenia skargi członków Spółdzielni z budynku Husarska 6 z dnia 25 października 2022 r.
  Rada Nadzorcza większością głosów przy 2 wytrzymującym od głosu postanowiła rozpatrzenie tematu zawartego w piśmie przekazać do rozpatrzenia, po przeprowadzonych wyborach Radzie Nadzorczej w nowym składzie.
 4. Członka RN Elżbiety Szabała z dnia 11 kwietnia 2023 r. dot. przegłosowania przez RN załączonego przez w/w pisma i zobowiązania Zarządu do przekazania go wszystkim mieszkańcom poprzez wrzucenie go do skrzynek pocztowych,
  Nie może Rada godzić się na wciąganie ją w konflikt z mieszańcami budynków ul. Watykańskiej , jak i akceptować nieprawdziwe informacje.Rada Nadzorcza większością głosów – 5 za, przy 9 głosach przeciwnych i 4 wstrzymujących się od głosu nie przyjęła wniosku zgłoszonego przez p. Elżbietę Szabały do realizacji . 

Ad 10
Sprawy wniesione.

Informacje Zarządu umieszczone w pkt 6 porządku obrad – zdjętego z porządku obrad w pkt 1 posiedzenia.

Informacja Zarządu dot.
A) nowych przepisów w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na remonty i termomodernizacje. Omówienie możliwości udzielania wewnętrznych pożyczek,

Rada Nadzorcza w dniu 1.03.2011 roku, podjęła uchwałę nr 8/1/2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Regulamin Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie

§ 13

 1.  Fundusz zasobowy tworzy się z :
  1) Wpłat wpisowego przez członków w wysokości określonej statutem Spółdzielni,
  2) Nadwyżek bilansowych Spółdzielni określonych uchwałami Walnego Zgromadzenia ,
  3) Spłat kredytów lokali usługowych stanowiących mienie Spółdzielni,
  4) Wolnych środków uzyskanych w wyniku przekształcenia prawa do lokalu,
  5) Akcji, udziałów w innych podmiotach gospodarczych.
 2.  Fundusz zasobowy pomniejsza się o :
  1) Pokrycie straty bilansowej Spółdzielni zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia ,
  2) Finansowanie budowy lokali stanowiących mienie Spółdzielni,
  3) Zasilenie funduszu remontowego.

B) wyznaczenia pracownika, który zajmie się poszukiwaniem możliwości pozyskiwania dotacji zewnętrznych lub rządowych na cele termodernizacji budynków w będących w zasobach SM Czuby,

Informacja dot. wskazania osoby zajmującej się możliwością pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie remontów w Spółdzielni.
65
W związku z redukcją zatrudnienia dokonaną na wniosek Rady Nadzorczej nie ma w chwili obecnej osoby, która w naszej spółdzielni zajmowałaby się sprawą możliwości pozyskiwania dotacji zewnętrznych (unijnych lub rządowych) na cele modernizacji budynków. Pracownicy są nadmiernie obciążeni obowiązkami również z powodu przejęcia czynności wykonywanych przez zwolnione osoby. Staramy się jednak śledzić sytuację i na bieżąco pozyskiwać informacje dotyczące możliwości wsparcia finansowego a jeśli tylko pojawią się takie możliwości poinformujemy o tym Radę Nadzorczą.

Jednocześnie przypominamy, że w SM Czuby nie udziela się pożyczek wewnętrznych.

Lublin, dn. 2023-03-09 Zarząd SM Czuby

C) prezentacji treści informacji co do remontu i docieplenia budynków Watykańskiej 6, 8, 10 przeznaczonej dla wszystkich członków SM Czuby,

Lublin, dn. 2023-03-07

Szanowni Mieszkańcy
SM Czuby w Lublinie

Realizując wniosek Rady Nadzorczej z dnia 28.02.2023 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie przekazuje Państwu informację dotyczącą sporu pomiędzy mieszkańcami ul. Watykańskiej 6, 8, 10 a Spółdzielnią.

Dla szybkiego zobrazowania problemu proponujemy odpowiedzieć sobie na dwa pytania:

1. Z czyich środków docieplono budynki w zasobach SM Czuby?

Odpowiedź:
Wszystkie budynki w zasobach naszej spółdzielni docieplone zostały tylko i wyłącznie ze środków poszczególnych budynków – gromadzonych w okresie kilku a nawet kilkunastu lat z wpłat mieszkańców, którzy wyrazili na to zgodę. W ten sposób docieplono ponad 90% budynków. Mieszkańcy ul. Watykańskiej 6,8,10 nigdy takiej zgody nie wyrazili, wręcz sprzeciwiali się podejmowanym przez Radę Nadzorczą i Radę Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta uchwałom dotyczącym gromadzenia środków na docieplenie tych budynków. Mieszkańcy oczekują i są przekonani, że to spółdzielnia, a więc wszyscy mieszkańcy powinni pokryć koszt naprawy ich budynków.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami środki zgromadzone na funduszu remontowym nieruchomości mogą być wydatkowane tylko na potrzeby tej nieruchomości (zgodnie z uchwałami Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla i Rady Nadzorczej).

2. Czy zgadzacie się Państwo na dofinansowanie termomodernizacji budynków przy ul. Watykańskiej 6,8,10 z Państwa środków? (Np. w wysokości ok. 1000 zł od każdego lokalu/mieszkania lub inny odpis miesięczny w ciągu roku?)

Koszt remontu i docieplenia elewacji budynków przy ul. Watykańskiej 6, 8, 10 wg poziomu cen ubiegłego roku to ok. 10 mln zł. Uzbieranie tej kwoty przez wszystkich mieszkańców spółdzielni jest możliwe w ciągu roku, np. poprzez wprowadzenie odpisu w wysokości 2 zł/m2 powierzchni użytkowej od każdego lokalu w zasobach spółdzielni.

Według naszej wiedzy nie ma zgody mieszkańców na powyższe obciążenie. Nie chcą Oni finansować remontu czyjejś nieruchomości, ponieważ to Oni sami ponoszą wysokie koszty remontów swoich budynków. Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli podjęły uchwały o braku zgody na współfinansowanie remontu budynków przy ul. Watykańskiej.

Budynki w podobnej technologii jak te przy ul. Watykańskiej wybudowane na terenie naszej spółdzielni np. przy ul. Różanej, Dziewanny, Szaserów, Rycerskiej, Dragonów, Kawaleryjskiej zostały dawno docieplone ze środków mieszkańców i dziś nie ma problemu z ich stanem technicznym i estetycznym.
Sprawa remontu budynków przy ul. Watykańskiej toczy się od ponad 20 lat. Kolejne Rady Nadzorcze, Rady Osiedla obecnie Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Ruta a także kolejne Zarządy Spółdzielni starały się bezskutecznie zachęcić mieszkańców do gromadzenia środków na remont swoich budynków. Mieszkańcy jednak nigdy nie wyrazili zgody na obciążanie ich kosztami remontu i docieplenia swojej nieruchomości.

W ostatnim czasie jeden z mieszkańców powołał Stowarzyszenie “Ruch Obrony Praw Mieszkańców”, które robiąc szum medialny i propagując populistyczne hasła próbuje wywrzeć presję na Zarządzie Spółdzielni oraz Radzie Nadzorczej by spowodowała bezprawne działania – dofinansowanie remontu tej nieruchomości ze środków spółdzielni – a więc środków należących do wszystkich jej członków.
Podkreślić należy iż stowarzyszenie nie działa społecznie a prawdopodobnie niektórzy członkowie zarządu tego stowarzyszenia pobierają wynagrodzenie z wpłat i darowizn na rozpowszechnione konto. Trudno doszukać się korzyści dla mieszkańców w podjętych działaniach, gdyż prowadzą one do destrukcji a nie do zgromadzenia czy pozyskania środków na remont nieruchomości.

Od 2007 roku spółdzielnia stara się pozyskać środki unijne lub rządowe na modernizację zasobów mieszkaniowych, jednak spółdzielnie są pomijane w różnych programach operacyjnych. Do dnia dzisiejszego pomimo kilku prób nie przyznano spółdzielni żadnych środków zewnętrznych na modernizację budynków – dlatego też wszystkie dotychczasowe remonty odbywały się ze środków mieszkańców poszczególnych budynków/nieruchomości.

Jak dotąd jedyna dostępna forma wsparcia to kredyt na preferencyjnych warunkach – co oznacza konieczność jego spłaty w ratach na poziomie nawet 6 do 7 zł/m2 pow. użytkowej mieszkania. Bez zgody mieszkańców i zgromadzenia przez nich środków na remont elewacji budynków – nie będzie możliwe przeprowadzenie ich naprawy.
Lublin, 2023-03-10

D) celu, w jakim przesłano wszystkim mieszkańcom SM Czuby – a nie ustawodawcy- bezprzedmiotowy list protestacyjny podpisany przez wszystkich członków Zarządu, oraz kosztów wydruku tego listu a także sposobu jego dystrybucji.

Informacja dot. Listu protestacyjnego z dnia 31.01.2023 r.
Spółdzielnia Mieszkaniowa Czuby przyłączyła się do protestu spółdzielni mieszkaniowych w Lublinie. Spółdzielnie podpisały się pod wspólnie przygotowanym listem protestacyjnym. Uzgodniono iż Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie prześle listy do wskazanych na piśmie instytucji.

W dniu 08.03.2023r. do Spółdzielni wpłynęła odpowiedź z Ministerstwa Klimatu i Środowiska informująca min. o zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 8 lutego 2023r. (Dz. U 2023 z dnia 14.02.2023r. poz. 295) do ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U z 2022r. poz1967).

Nowelizacja ustawy wprowadza pewne ograniczenia w zakresie wzrostu cen ale jak one wpłyną na zmiany cen w naszym regionie oraz koszty ciepła w zasobach naszej Spółdzielni przekonamy się po otrzymaniu faktur LPEC.

Dla przykładu: koszt ciepła w SM Czuby w grudniu 2022 r. wg faktur LPEC to 6.046.118,94 zł (brutto z Vat 5%) po uwzględnieniu rekompensaty w kwocie 91.389,64 zł. Udzielona bonifikata obniżyła koszt ciepła o kwotę na poziomie 1,49%.

Od stycznia 2023 r. ponownie wzrosła cena ciepła (zł/GJ) o kolejne 5% zaś za zamówioną moc cieplną o 14,72%. Od stycznia 2023 roku obowiązuje Vat 23 % – co stanowi wzrost w stosunku do grudnia o kolejne 18%. Nowelizacja ww. ustawy dotyczy cen GJ, nie dotyczy wzrostu podatku Vat.

Działania rządu w zakresie zahamowania wzrostu cen za ciepło wydają się niewystarczające, a cała ta sytuacja ma odbicie w rosnących opłatach za lokale, odbija się negatywnie na naszych mieszkańcach. Są to podwyżki niezależne od Spółdzielni, dlatego też Kierownicy administracji wspólnie z Zarządem zdecydowali iż warto poinformować mieszkańców o złożonym sprzeciwie Spółdzielni. Jednocześnie należy podkreślić, że obowiązkiem Zarządu jest informowanie członków Spółdzielni o podejmowanych inicjatywach. Tym bardziej, iż jest to protest spółdzielni mieszkaniowych Lublina. Prawdopodobnie ogólne naciski i głośne protesty min. społeczności spółdzielczej przyczyniły się do wprowadzenia przez ustawodawcę zmian do ustawy z 15 września 2022 r.

Koszt wydruków Listu protestacyjnego: 1800 zł. Korespondencja została rozniesiona przez pracowników w ramach wykonywania obowiązków służbowych.

W załączeniu odpowiedź z Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 01.03.2023r.

Lublin, dn. 2023-03-09. Zarząd SM Czuby

Na tym posiedzenie zakończono

Sekretarz
Rady Nadzorczej
Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej
Andrzej Turski

Data opublikowania: 15:30, 18 maja 2023

Kategorie: 2023