Protokół NR 12/2020
z posiedzenia Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 21.12.2020 r.

 

Lista członków Rady Nadzorczej biorących udział w indywidualnym zbieraniu głosów:

Przewodniczył Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Jerzy Kaczmarski, Zbigniew Gontarz
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Edward Dudek, Ewa Kosiak, Grażyna Kasprzak, Elżbieta Janiak, Urszula Koszałka, Agnieszka Kulikowska, Tomasz Buda, Bogumiła Baran, Waldemar Żak, Marta Brożyna, Dariusz Jaremek, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik, Jan Morawski, Stanisław Tanikowski, Zbigniew Ławniczak, Elżbieta Szabała.

W związku z nadal obowiązującymi przepisami nakazującymi radykalne ograniczenia kontaktów, Prezydium RN postanowiło, że najbliższe posiedzenie Komisji Rewizyjnej  i posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W związku z końcem kwartału rada nadzorcza potrzebuje się zająć analizą wyników gospodarczo – finansowych SM Czuby za III kwartał 2020 r. oraz oceną pracy członków zarządu za IV kwartał 2020 r. Prezydium RN po dyskusji i wysłuchaniu informacji o przygotowywanych dokumentach ustaliło datę posiedzenia komisji rewizyjnej na 14 grudnia 2020 r. a posiedzenia plenarnego rady na 21 grudnia 2020 r. Aby zachować, wypracowaną we wrześniu, procedurę oceny wyników gospodarczo-finansowych oraz wniosku premiowego dla członków zarządu ustalono porządki obrad obu gremiów.

Komisji Rewizyjnej SM Czuby:

  1. Analiza wyników gospodarczo – finansowych SM Czuby za III kwartał 2020 r.
  2. Ocena pracy członków zarządu za IV kwartał 2020 r.
  3. Sprawy wniesione.

Posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Czuby

  1. Analiza wyników gospodarczo – finansowych za III kwartał 2020 r.
  2. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku prezydium w sprawie przyznania członkom Zarządu premii za IV kwartał 2020 r.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 30.11.2020 r.
  4. Sprawy wniesione.

Prezydium RN upoważniło Sekretarza RN Pani Danuty Przybyś – Ziemby, Przewodniczącego RN Andrzeja Turskiego oraz Przewodniczącego Komisji Kulturalno- Oświatowej Waldemara Żaka do przeprowadzenia czynności skrutacyjnych dotyczących głosowań przeprowadzonych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nad sprawami ujętymi w porządku obrad posiedzenia obu posiedzeń to jest posiedzenia komisji rewizyjnej w dniu 14 grudnia 2020 r. a posiedzenia plenarnego rady w dniu 21 grudnia 2020 r.

Członkowie prezydium zadecydowali aby przygotowywane materiały i karty do głosowania na oba posiedzenia kolejno akceptować w ramach bieżących konsultacji aby przyjąć je w statutowym terminie (siedem dni przed posiedzeniem).

Prezydium rady ( 30.11.2020 r. ) zatwierdziło materiały do realizacji porządku obrad komisji rewizyjnej oraz wzór kartę do głosowania w dniu 14.12.2020 r.
Prezydium RN, po zapoznaniu się z wynikami głosowania KR oraz po analizie treści komentarzy umieszczonych na kartach głosowania przytoczonych w protokole komisji skrutacyjnej, ustaliło decyzje w sprawach: przedstawionej analizy gospodarczo – finansowej za trzy kwartały 2020 r. oraz premii dla członków zarządu za IV kwartał 2020 r.

Wobec jednoznacznie pozytywnego głosowania KR, prezydium jednomyślnie postanowiło rekomendować RN przyjęcie analizy gospodarczo – finansowej za trzy kwartały 2020.
Analiza niejednoznacznego wyniku głosowania KR w sprawie oceny pracy członków zarządu doprowadziła do dyskusji i głosowań wniosków premiowych z określeniem wielkości procentowej. Członkowie prezydium w głosowaniu zadecydowali, aby poddać Radzie Nadzorczej pod głosowanie wnioski w sprawie premii za IV kwartał 2020 dla członków zarządu w brzmieniu:
1) w sprawie przyznania Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego premii za IV kwartał 2020 r w wysokości 5 %
2) w sprawie przyznania Zastępcy prezesa ds. finansowych Adama Ziółka premii za IV kwartał 2020 r, w wysokości 5 %
3) w sprawie przyznania Zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych Bożeny Zielińskiej premii za IV kwartał 2020 r,  w wysokości 5 %

Prezydium Rady w dniu 14.12.2020 r. zapoznało się z materiałami do realizacji porządku obrad posiedzenia w dniu 21.12 2020 r. zatwierdziło materiały do realizacji porządku obrad, wzór karty do głosowania i ustaliło, że głosowania zostaną przeprowadzono w sprawach wskazanych w porządku obrad RN w pkt 1, 2 i 3

Komisja Skrutacyjna w ustalonym składzie dokonała przeliczenia oddanych w dniu 21.12.2020 r. głosów i stwierdziła, że na 21 członków rady uprawnionych do głosowania przeprowadzonego w trybie indywidualnego zbierania głosów, w głosowaniu udział wzięło 21 członków.

1) W głosowaniu w sprawie przyjęcia przedłożonej analizy gospodarczo – finansowej SM Czuby za III kwartały 2020 r.- oddano 21 głosów w tym :
– za przyjęciem analizy – 15 głosów,
– przeciw przyjęciu – 3 głosy
– wstrzymało się od głosowania – 3 głosy

2) W głosowaniu w sprawie przyznanie premii za IV kwartał 2020 r prezesowi Zarządu Ryszardowi Burskiemu w wysokości 5% wynagrodzenia wypłacanego kwartalnie – oddano 21 głosów w tym:
– za przyznaniem premii – 7 głosów
– przeciw przyznaniu – 9 głosów
– wstrzymuję się od głosu – 5 głosów

3) W głosowaniu w sprawie przyznanie premii za IV kwartał 2020 r. zastępcy prezesa ds. eksploatacji Bożenie Zielińskiej w wysokości 5 % wynagrodzenia wypłacanego kwartalnie – oddano 21 głosów w tym:
– za przyznaniem premii – 7 głosów
– przeciw przyznaniu – 9 głosów
– wstrzymuję się od głosu – 5 głosów

4) W głosowaniu w sprawie przyznanie premii za IV kwartał 2020r. zastępcy prezesa ds. finansowych Adamowi Ziółkowi w wysokości 5 % wynagrodzenia wypłacanego kwartalnie – oddano 21 głosów w tym:
– za przyznaniem premii – 7 głosów
– przeciw przyznaniu – 9 głosów
– wstrzymuję się od głosu – 5 głosów

5) W głosowaniu w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 30.11.2020 r. – oddano 21 głosów w tym:
– za przyjęciem – 19 głosów
– przeciw przyjęciu – 1 głos
– wstrzymuję się od głosu – 1 głos

Ad. 1
Analiza działalności gospodarczo – finansowej za III kwartały 2020 r.

Członkowie Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z analizą działalności gospodarczo – finansowych za III kwartały 2020 r. zawierająca zestawienia:

– Zestawienie kosztów i przychodów za III kwartały 2020 r.
– Działalność eksploatacyjna za III kwartały 2020 r.
– Eksploatacja za III kwartały 2020 r. SM Czuby z kosztami zarządzania
– Fundusz remontowy za III kwartały 2020 r. ( zestawienie zbiorcze )
– Działalność kulturalni – oświatowa za III kwartały 2020 r.
– Wykonanie utrzymania mienia za III kwartały 2020 r.
– Wykaz remontów i konserwacji wykonanych na mieniu spółdzielni na dzień 30.09.2020 r.

postanowili większością głosów – 15 za, przy 3 głosach przeciwnych i 3 wstrzymujących się od głosowania przyjąć analizę działalności gospodarczo – finansowej za III kwartały 2020 r.

Ad. 2
Premia dla członków zarządu za IV kwartał 2020 r.

Komisja rewizyjna na posiedzeniu w dniu 14.12.2020 r. dokonała oceny pracy członków Zarządu w oparciu o przedstawioną przez Zarząd informację o wykonaniu planu gospodarczo-finansowego za III kwartały i bieżącej działalności biorąc pod uwagę między innymi:
– uzyskane wyniki i utrzymanie dobrej kondycji finansowej spółdzielni – poparte Analizą działalności finansowej za III kwartały 2020 roku,
– terminową realizacja zadań, sporządzanie i wysyłanie sprawozdań i deklaracji, realizacja płatności,
– realizację działań podjętych w związku z pandemią i zagrożeniem koronawirusem,
– pozytywne wyniki kontroli prawidłowości prowadzenia przez SM Czuby ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów mieszkaniowych przeprowadzonej przez PKO BP SA.
– właściwy nadzór nad realizacją planowanych prac remontowych i konserwacyjnych, prac porządkowych jesiennych oraz przygotowawczych do zimy,
– prowadzenie prawidłowej polityki windykacyjnej – zmniejszenie zadłużenia,

Swoją ocenę przedstawiła pisemnie na dostarczonych kartach do głosowania.
Stosownie do ustaleń przedstawionych w opinii prawnej dot. procedowania RN w sprawie przyznania członkom Zarządu premii na posiedzeniach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz oceniając działania zarządu w IV kwartale 2020 r. prezydium rady przygotowało projekt uchwały dotyczący przyznania premii członkom Zarządu i jej wysokości.

Prezydium postanowiło poddać pod głosowanie wniosek w sprawie przyznania członkom zarządu premii za IV kwartał 2020 r w wysokości 5% wynagrodzenia wypłacanego kwartalnie,
wniosek premiowy z procentem innym niż zero, pomimo że większość członków komisji rewizyjnej oceniło negatywnie pracę zarządu.
Ta decyzja prezydium umożliwiła członkom rady, zgodnie z posiadanymi kompetencjami, w głosowaniu wyrazić swoją wolę w sprawie premii dla członków zarządu.
Przeprowadzanie głosować nad wnioskiem: „głosuję za przyznaniem 0% premii, „głosuje przeciw przyznaniu 0% premii ”, „wstrzymuję się od głosu” – wynik takiego głosowania oznaczałoby nie przyznanie premii.

Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny pracy członków zarządu podjęła decyzję w sprawie przyznania premii dla członków zarządu za IV kwartał 2020 r. Dla:

I . Prezesa Zarządu Ryszarda Burskiego nie przyznać premii za IV kwartał 2020 r. – większością głosów 9 za, przy 7 głosach przeciwnych i 5 wstrzymujących się od głosowania .

II. Zastępcy prezesa ds. finansowych Adama Ziółka nie przyznać premii za IV kwartał 2020 r. – większością głosów – 9 za, przy 7 głosach przeciwnych i 5 wstrzymujących się od głosowania) .

III. Zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych Bożeny Zielińskiej nie przyznać premii za IV kwartał 2020 r. -większością głosów – 8 za, przy 7 głosach przeciwnych i 5 wstrzymujących się od głosowania. .

Ad. 3
Przyjęcie protokołu

Protokół z posiedzenia rady nadzorczej z dnia 30.11.2020 r. został przyjęty większością głosów- 19 za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 wstrzymującym się od głosowania.

Ad. 4
Sprawy wniesione

Prezydium rady postanowiło:
1) Skierować do zarządu wniosek w brzmieniu

W ostatnich dniach do członków prezydium rady nadzorczej dotarły informacje o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu spółdzielni oraz nieprawdziwych danych przekazywanych radzie przez zarząd.
W związku z tym, że rada nadzorcza może prawidłowo spełniać ustawową rolę jedynie w sytuacji otrzymywania pełnych i wiarygodnych informacji prezydium zwraca się do zarządu o odniesienie się do zgłoszonych zarzutów:

* zarząd funkcjonuje w innej strukturze niż ta, którą corocznie przedstawia do uchwalenia przez radę nadzorczą,
* pieniądze „zaoszczędzone” na nieobsadzonych stanowiskach uwzględnionych w zatwierdzanej strukturze są wykorzystywane dla nieformalnego zwiększania wynagrodzeń wybranych pracowników,
* zarząd, w miejsce zwalnianych fachowców, zatrudnia nowe osoby bez wymaganych kwalifikacji. Stosuje przy tym niejasne, także „rodzinne” kryteria.
* nowo zatrudnione osoby, mimo braku bądź niewystarczających kwalifikacji, są szybko awansowane na wyższe stanowiska, często kosztem nieuzasadnionej degradacji dotychczasowych pracowników,
* zarząd stosuje niejasne i niesprawiedliwe zasady przy podwyżkach płac i premiowaniu. Wybrane osoby dostają podwyżki płac kilka razy w roku, inne przez lata, pomimo dużego zaangażowania i staranności w wykonywaniu obowiązków otrzymują wynagrodzenie w najniższych wysokościach. W przypadku przyznawania premii stosowane równie niezrozumiałe kryteria.
* zarząd dzieli pracowników na dwie grupy. Jedni pracownicy mają obowiązek przestrzegać godzin pracy inni nie. W rezultacie mamy niektórych pracowników przychodzących i wychodzących z pracy w dowolnych godzinach, bez konieczności ewidencji czasu pracy.

2. Odniesienia do zagadnień poruszonych w sprawach wniesionych na kartach do głosowania komisji rewizyjnej (spisanych w protokole komisji skrutacyjnej z 14 grudnia 2020 r.) oraz na kartach do głosowania (spisanych w protokole komisji skrutacyjnej z 21 grudnia 2020 r) znajdą się w materiałach na najbliższe posiedzenia rady.

Na tym protokół zakończono.

 

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

 

Data opublikowania: 10:14, 8 lutego 2021

Kategorie: 2020