Protokół NR 8/2020
z posiedzenia Rady Nadzorczej
SM „Czuby” w Lublinie odbytego
w dniu 24.08.2020 r.

Lista członków Rady Nadzorczej biorących udział w indywidualnym zbieraniu głosów:

Przewodniczył Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Jerzy Kaczmarski, Zbigniew Gontarz
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Edward Dudek, Ewa Kosiak, Grażyna Kasprzak, Elżbieta Janiak, Urszula Koszałka, Agnieszka Kulikowska, Tomasz Buda, Bogumiła Baran,Waldemar Żak, Marta Brożyna, Dariusz Jaremek, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik, Jan Morawski, Stanisław Tanikowski, Zbigniew Ławniczak, Elżbieta Szabała

Ad. 1.
W związku z nadal obowiązującymi przepisami nakazującymi radykalne ograniczenia kontaktów, Prezydium RN postanowiło aby najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Prezydium RN SM Czuby jednomyślnie podjęło decyzję o upoważnieniu Sekretarza RN Pani Danuty Przybyś – Ziemby, Przewodniczącego RN Andrzeja Turskiego oraz Przewodniczącego Komisji Kulturalno-Oświatowej Waldemara Żaka do przeprowadzenia czynności skrutacyjnych dotyczących głosowań przeprowadzonych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nad sprawami ujętymi w porządku obrad posiedzenia plenarnego rady z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Prezydium RN ustaliło datę posiedzenia plenarnego na 24 sierpnia 2020 oraz następujący porządek obrad:

 1. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie:
  a) zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2021 r.
  b) wprowadzenia składnika opłat – odpis na montaż instalacji domofonowej w budynku przy ulicy Tymiankowej 1 ( X klatka ) w nieruchomości O8 EŁ w osiedlu Łęgi,
  c) rozpatrzenie odwołania członka Spółdzielni od uchwały nr 9/2020 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok ” SM „Czuby z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia referendum wśród mieszkańców ul. Bursztynowej 37 na temat funkcjonowania placu zabaw
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 21.07.2020 r.
 3. Sprawy wniesione.

Prezydium Rady w dniu 17.08.2020 r. zapoznało się z materiałami do realizacji porządku obrad posiedzenia w dniu 24.08 2020 r. zatwierdziło wzór karty do głosowania i ustaliło, że głosowania zostaną przeprowadzono w sprawach wskazanych w porządku obrad RN w pkt 1a, 1b, 1c i 2.

Komisja Skrutacyjna w ustalonym składzie dokonała przeliczenia oddanych w dniu 24.08.2020 r. głosów i stwierdziła, że na 21 członków rady uprawnionych do głosowania przeprowadzonego w trybie indywidualnego zbierania głosów, w głosowaniu udział wzięło 21 członków.

1) W głosowaniu w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2021 r. oddano 21 głosów, w tym:

– za zatwierdzeniem 16 głosów,
– przeciw zatwierdzeniu 4 głosy
– wstrzymało się od głosowania 1 głos

2) W głosowaniu w sprawie wprowadzenia składnika opłat – odpis na montaż instalacji domofonowej w budynku przy ulicy Tymiankowej 1 (X klatka ) w nieruchomości O8 EŁ w osiedlu Łęgi oddano 21 głosów, w tym:

– za wprowadzeniem 18 głosów
– przeciw wprowadzeniu 1 głos
– wstrzymało się od głosowania 2 głosy

3) W głosowaniu w sprawie rozpatrzenie odwołania członka Spółdzielni od uchwały nr 9/2020 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok ” SM „Czuby z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia referendum wśród mieszkańców ul. Bursztynowej 17 na temat funkcjonowania placu zabaw oddano 21 głosów, w tym:

– za utrzymaniem w mocy 9 głosów
– przeciw 7 głosów
– wstrzymało się od głosowania 5 głosów

4) W głosowaniu w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 21.07.2020 r. oddano 21 głosów, w tym:

– za przyjęciem 18 głosów,
– przeciw przyjęciu 2 głosy
– wstrzymało się od głosowania 1 głos

Ad. 1
A )

Członkowie prezydium po przeanalizowaniu projektu planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2021 r. postanowili przedłożyć do uchwalenia plan gospodarczo finansowy SM „Czuby” w Lublinie na 2021 r.

Uchwała Nr ……………
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………

w sprawie: zatwierdzenia planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2021 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 i 7 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Zatwierdza się plan gospodarczo – finansowy na 2021r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Zatwierdza się strukturę organizacyjną na 2021 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust.3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia:

 1. Plan działalności eksploatacyjnej na 2021 r. Tabela Nr 1.
 2. Plan funduszu remontowego na 2021 r. ( zestawienie zbiorcze ) Tabela Nr 2
 3. Plan działalności kulturalno – oświatowej na 2021 r/. tabela Nr 3
 4. Plan utrzymania mienia na 2021 r. Tabela nr 4
 5. Plan remontów mienia spółdzielni na 2021 r.

Rada Nadzorcza większością głosów –16 za, przy 4 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się od głosowania przyjęła uchwałę Nr 12/62/2020 z dnia 24.08.2020 r. w sprawie zatwierdzenie planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie na 2021 r.

B)

Członkowie prezydium po przeanalizowaniu poniżej przedstawionej uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Łęgi:

Uchwała Nr 20/07/2020
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 22.07.2020 r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi” działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu pisma mieszkańców X klatki schodowej budynku przy ul. Tymiankowej 1 z dnia 15.07.2020 r. dotyczącego prośby o zamontowanie instalacji domofonowej Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi” postanawia o:
– wprowadzeniu od dnia 01.09.2020 r. do dnia 31.08.2021 r. odpisu na montaż instalacji domofonowej w wysokości 25,00 zł miesięcznie dla mieszkań X klatki schodowej ( od 90 do 99) budynku przy ul. ul. Tymiankowej 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

postanowili skierować do uchwalenia przez radę uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr…………………….
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia …………………………..

w sprawie: wprowadzenia składnika opłat – odpis na montaż instalacji domofonowej w budynku przy ulicy Tymiankowej 1 ( X klatka) w nieruchomości 08EŁ w osiedlu Łęgi.

Na podstawie § 87 ust.1 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, wniosku mieszkańców oraz Uchwały Nr 20/07/2020 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Łęgi z dnia 22.07.2020 roku – Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

Od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. wprowadza się nowy składnik opłat eksploatacyjnych – odpis na montaż instalacji domofonowej w wysokości 25 zł./miesięcznie za lokal dla mieszkań przy ul. Tymiankowej 1 ( od numeru 90 do numeru 99 ).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza większością głosów – 18 za, przy 1 głosie przeciwnym i 2 wstrzymujących się od głosowania przyjęła uchwałę Nr 13/772020 z dnia 24.08.2020 r w sprawie wprowadzenia składnika opłat – odpis na montaż instalacji domofonowej w budynku przy ulicy Tymiankowej 1 ( X klatka) w nieruchomości 08EŁ w osiedlu Łęgi, w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

C)

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedstawionych poniżej materiałów:

1.

Uchwała Nr 9 / 2020
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „WIDOK”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 20.07. 2020 r.

w sprawie: przeprowadzenia referendum wśród mieszkańców ul. Bursztynowej 37 na temat funkcjonowania placu zabaw.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok”, działając na podstawie § 103 b ust. 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”, Zasady i tryb przeprowadzania referendum w Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie uchwala co następuje:

§ 1

Przeprowadzić referendum dla mieszkańców Bursztynowa 37, w którym zawarte będą następujące pytania:

 1. Czy jesteś za utrzymaniem placu zabaw w dotychczasowym stanie?
 2. Czy jesteś za likwidacją części urządzeń zabawowych – huśtawki na placu zabaw?
 3. Czy jesteś za likwidacją placu zabaw w całości ?

§ 2

Termin przeprowadzenia referendum ustala się na dzień 1-15 września 2020 roku.

§ 3

Powołać Komisję zgodnie z § 5 obowiązującym w SM „CZUBY” Zasad i trybu przeprowadzania referendum w składzie:

 1. Kiełbińska Renata
 2. Głuska Ilona
 3. Żak Agata
 4. Samulnik Marek
 5. Szaniawska-Wójcik Teresa

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.
Uchwałę podjęto 13 głosami za, 7 głosami przeciw 0 głosami wstrzymującymi.

2.

Odwołania skierowanego przez przedstawiciela nieruchomości Bursztynowa 37 od uchwały Nr 9 / 2020 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Widok z dnia 20.07.2020 r.

Dotyczy:

 1. Odwołanie od Uchwały nr 9/2020 RPN SM CZUBY z dn. 20.07.2020r w sprawie przeprowadzenia referendum wśród mieszkańców ul. Bursztynowej 37 nt. funkcjonowania placu zabaw
 2. Odwołanie ws. odrzucenia wniosków na posiedzeniu RPN w dn. 20/07/2020 o I wniosek – zmniejszenie placu zabaw wraz z usunięciem huśtawki na placu zabaw przy Bursztynowa 37 i ponowne zamontowanie tablic „ZAKAZ BIEGANIA, GIER I ZABAW POZA OGRODZENIEM PLACU ZABAW’ o II wniosek – przywrócenie placu zabaw przy nieruchomości Bursztynowa 35
 3. Zasad i tryb przeprowadzania referendum w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie zatwierdzonych Uchwałą Nr 5 /2 /2013 Rady Nadzorczej SM „Czuby” z dnia 26.02.2013 r.
 4. Projektu chwały

UCHWAŁA Nr… /… /2020
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia ……………………….. 2020 r.

w sprawie: rozpatrzenie odwołania członka Spółdzielni od uchwały nr 9/2020 Rady

Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok ” SM „Czuby z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia referendum wśród mieszkańców ul. Bursztynowej 37 na temat funkcjonowania placu zabaw

Działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 33 w związku z § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Utrzymać w mocy uchwałę nr 9/2020 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok ” SM „Czuby z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia referendum wśród mieszkańców ul. Bursztynowej 37 na temat funkcjonowania placu zabaw.

§ 2

Uchwałę wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji zgodnie z § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

 

Załącznik
do uchwały Nr… /… /2020
Rady Nadzorczej
SM Czuby w Lublinie
z dnia …………… r.

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania członka Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie od uchwały nr 9/2020 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok ” SM „Czuby z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia referendum wśród mieszkańców ul. Bursztynowej 37 na temat funkcjonowania placu zabaw.

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 33 Statutu Spółdzielni nie znalazła podstaw prawnych do uchylenia zaskarżonej uchwały Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla Widok.
Rada Nadzorcza może uchylić uchwałę Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla, o ile jest ona niezgodna z przepisami prawa, Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, a także w przypadku zagrożenia interesu materialnego Spółdzielni.
Żadna z tych przesłanek nie wystąpiła.
Wobec braku wyżej wymienionych przesłanek zaskarżenie uchwały na uwzględnienie nie zasługuje.

większością głosów przy 9 głosach za, 7 przy głosach przeciwnych i 5 wstrzymujących się od głosowania przyjęła uchwałę 14/31/2020 z dnia 24.08.2020 r. w sprawie rozpatrzenia odwołania członka Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie od uchwały nr 9/2020 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Widok” SM „Czuby” z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia referendum wśród mieszkańców ul. Bursztynowej 17 na temat funkcjonowania placu zabaw w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 2
Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej SM „Czuby” w Lublinie odbytego w dniu 21.07.2020 r. został przyjęty większością głosów – 18 za, przy 2 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się od głosowania.

Ad. 3

Zgłoszone przez członków rady pytania zostały przekazane do Zarządu i prezydium w celu przygotowania odpowiedzi.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

Data opublikowania: 16:41, 4 października 2020

Kategorie: 2020