Protokół nr 3/2020
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
sporządzony z indywidualnego zbierania od członków rady głosów
nad sprawami ujętymi w porządku obrad posiedzenia ( bez organizowania zebrania )
w dniu 26.03.2020 r.

Lista członków Rady Nadzorczej biorących udział w indywidualnym zbieraniu głosów:

Przewodniczący Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Jerzy Kaczmarski, Zbigniew Gontarz
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Edward Dudek, Ewa Kosiak, Grażyna Kasprzak, Elżbieta Janiak, Urszula Koszałka, Agnieszka Kulikowska, Tomasz Buda, Bogumiła Baran,Waldemar Żak, Marta Brożyna, Dariusz Jaremek, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik, Jan Morawski, Stanisław Tanikowski, Zbigniew Ławniczak.

W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa Prezydium RN SM Czuby na posiedzeniu w dniu 17.03.2020 r., po zebraniu uwag od większości członków RN, podjęło decyzję o zmianie organizacji najbliższego zebrania rady. Prezydium postanowiło nie organizować zebrań komisji i zebrania plenarnego w formie tradycyjnych spotkań i odbyć je na w trybie indywidualnego zbierania głosów w dniu 26 marca 2020 r. Prezydium ustaliło w jakich sprawach przeprowadzić głosowanie w tym trybie, a następnie zatwierdziło wzór karty do głosowania i sposób zbierania głosów. Przygotowano także do przesłania członkom RN, komplet dokumentów potrzebnych do podejmowania poszczególnych decyzji a także „Kartę Głosowań” i „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji i przekazywanie oświadczeń woli dotyczących spraw SM CZUBY w Lublinie w formie elektronicznej”. Zgodnie z decyzją Prezydium RN SM Czuby, głosowania przeprowadzono w sprawach wskazanych w porządku obrad (pkt 2 a, b i c; pkt 3 a i b; pkt. 5):

 1. Sprawozdania z badania sprawozdania finansowego SM „Czuby” za 2019 r.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r,
  b) obciążenia działki nr 34/50 przy ul Kaczeńcowej w Lublinie poprzez
  ustanowienie służebności przesyłu dla nowo wybudowanych urządzeń na rzecz Spółki PGE oraz zawarcia umowy nieodpłatnego przeniesienia własności powyższych urządzeń na Spółkę PGE Dystrybucja S.A.
  c) zmiany stawki składnika opłat eksploatacyjnych os. Skarpa w nieruchomości
  ES 02
 3. Opinia dla Walnego Zgromadzenia w sprawie:
  a) podziału zysku (netto) za 2019 r.
  b) absolutorium dla członków Zarządu za działalność w 2019 r.
 4. Analiza działalności gospodarczo – finansowej SM „Czuby” za 2019 r.
 5. Wnioski w sprawie premii dla członków Zarządu za I kw. 2020 r.

Prezydium w dniu 24 marca 2020 podjęło decyzję o upoważnieniu Sekretarza RN Pani Danuty Przybyś – Ziemby, Przewodniczącego RN Andrzeja Turskiego oraz Zastępcę przewodniczącego RN Zbigniewa Gontarza do przeprowadzenia czynności skrutacyjnych dotyczących głosowań zgodnie z decyzją z dnia 17 marca 2020 r.

Komisja Skrutacyjna w ustalonym składzie dokonała otwarcia i przeliczenia oddanych przez członków rady głosów i stwierdziła, że na 21 członków rady uprawnionych do głosowania przeprowadzonego w trybie indywidualnego zbierania głosów, w głosowaniu udział wzięło 20 członków rady

1. W głosowaniu w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r.- oddano 20 głosów, w tym 2 nieważne:

– za podjęciem uchwały – 16 głosów,
– przeciw podjęciu – 2 głosy,
– wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.

2. W głosowaniu w sprawie: obciążenia działki nr 34/50 przy ul. Kaczeńcowej w Lublinie poprzez ustanowienie służebności przesyłu dla nowo wybudowanych urządzeń na rzecz Spółki PGE oraz zawarcia umowy nieodpłatnego przeniesienia własności powyższych urządzeń na Spółkę PGE Dystrybucja S.A. – oddano 20 głosów, w tym – 2 nieważne:

– za podjęciem uchwały – 18 głosów,
– przeciw podjęciu – 0 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.

3. W głosowaniu w sprawie zmiany stawki składnika opłat eksploatacyjnych os. Skarpa w nieruchomości ES 02 – oddano 20 głosów, w tym – 2 nieważne

– za podjęciem uchwały – 18 głosów,
– przeciw podjęciu – 0 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.

4. W głosowaniu w sprawie Opinia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie dla Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku ( netto) za 2019 r. – oddano 20 głosów, w tym – 1 nieważny:

– za przedstawieniem opinii w zaproponowanym brzmieniu – 16 głosów,
– przeciw przedstawieniu – 3 głosy,
– wstrzymało się od głosowania – 0 głosów.

5. W głosowaniu w sprawie – Stanowisko Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie dla Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla członków zarządu za 2019 r.- oddano 20 głosów, w tym- 2 nieważne

– za przedstawieniem stanowiska w zaproponowanym brzmieniu – 14 głosów,
– przeciw przedstawieniu – 3 głosy,
– wstrzymało się od głosowania – 1 głos.

6. W głosowaniu w sprawie przyznaniem premii za I kwartał 2020 r. w wysokości 15% kwartalnego wynagrodzenia

1) prezesowi Zarządu Ryszardowi Burskiemu – oddano 20 głosów, w tym 2 nieważne:
– za przyznaniem – 3 głosy,
– przeciw – 13 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 2 głosy.

2) zastępcy prezesa ds. eksploatacji Bożenie Zielińskiej – oddano 20 głosów, w tym 2 nieważne:
– za przyznaniem – 3 głosy,
– przeciw – 12 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 3 głosy.

3) zastępcy prezesa ds. finansowych Adamowi Ziółkowi oddano 20 głosów, w tym 2 nieważne:
– za przyznaniem – 3 głosy,
– przeciw – 13 głosów,
– wstrzymało się od głosowania – 2 głosy.

Ad. 1
Członkowie rady zapoznali się z poniżej przedstawioną informacją.

BIURO AUDYTORSKIE Wojciech Sadowski
BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, DORADZTWO PODATKOWO – PRAWNE
ul. Chopina 24/17, 20-023 Lublin
Tel./fax 81/469-17-98, Tel.81/743 71 43, 743 71 40
e-mail: [email protected]
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę podmiotów uprawnionych pod numerem ewidencyjnym 1723

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” z siedzibą w Lublinie
za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Lublin, marzec 2020 r.

– ODPIS –

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
Dla Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” z siedzibą w Lublinie

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” z siedzibą w Lublinie („Spółdzielnia”),na które składa się:

 • bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 216 970 377,72 zł
 • rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 639 767,51 zł
 • zestawienie zmian w kapitale własnym
 • rachunek przepływów pieniężnych

oraz informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia („sprawozdanie finansowe”).

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

 • przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy zdn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze zmianami) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
 • jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa oraz statutem Spółdzielni;
 • zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2017 r., poz. 1089). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.

Jesteśmy niezależni od Spółdzielni zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC”) przyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółdzielni zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Odpowiedzialność Zarządu za sprawozdanie finansowe
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” z siedziba w Lublinie jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółdzielni zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółdzielnię przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółdzielni jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółdzielni do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółdzielni, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.
Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółdzielni ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółdzielni obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także
– identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;

– uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółdzielni;

– oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółdzielni;

– wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółdzielni zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółdzielni do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółdzielnia zaprzestanie kontynuacji działalności;

– oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółdzielni za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. („Sprawozdanie z działalności”)

Odpowiedzialność Zarządu
Zarząd Spółdzielni jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa.
Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Spółdzielni spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności. W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółdzielni:
– zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości;
– jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółdzielni i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.
Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Wojciech Sadowski.
Działający w imieniu Wojciech Sadowski Biuro Audytorskie z siedzibą Lublin, ul. Chopina 24/17 wpisanego na listę firm audytorskich pod numerem 1723 w imieniu którego kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe

Wojciech Sadowski kluczowy biegły rewident nr ewid. 3527

Lublin 5 marca 2020 r.

Ad. 2
a)

Członkowie rady po zapoznaniu się z poniżej przedstawionym projektem uchwały:

Uchwała Nr ………. / 2020
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia ………..2020 r.

w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając na podstawie § 87 ust. 1 pkt 2 lit a / i pkt 9 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd SM „CZUBY” sprawozdaniem finansowym, rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz zestawieniem zmian w funduszu własnym za 2019r., uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie ocenia roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni składające się z:
1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2) Dodatkowej informacji i objaśnień do bilansu za 2019 r.,
3) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 216 970 377,72 zł.
4) Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2019 wykazujący zysk netto w wysokości 639 767,51 zł.,
5) Rachunku przepływów pieniężnych wykazującym wzrost środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2019 o kwotę 2 255 967,49 zł.,
6) Zestawienie zmian w funduszach własnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie o kwotę 7 022 454,64 zł.

§ 2

Niniejszą uchwałę Rada Nadzorcza postanowiła przedłożyć zgodnie z § 87 ust.1 pkt 9 Statutu – Walnemu Zgromadzeniu SM „Czuby” w Lublinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni.

postanowili większością głosów – 16 za, przy 2 głosach przeciwnych podjąć uchwałę Nr 1/34/2020 z dnia 26.03.2020 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 r. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

b)
Członkowie rady po zapoznaniu się z poniżej przedstawionym projektem uchwały:

Uchwała Nr ………. / 2020
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia ………..2020 r.

w sprawie: obciążenia działki nr 34/50 przy ul. Kaczeńcowej w Lublinie poprzez ustanowienie służebności przesyłu dla nowo wybudowanych urządzeń na rzecz Spółki PGE oraz zawarcia runowy nieodpłatnego przeniesienia własności powyższych urządzeń na Spółkę PGE Dystrybucja S.A..

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółdzielni, postanawia:

§ 1

Wyrazić zgodę na obciążenie działki nr 34/50 położonej przy ul. Kaczeńcowej w Lublinie dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą oznaczoną nr LU11/00120490/6, poprzez ustanowienie na czas nieokreślony, nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Spółki PGE Dystrybucja S.A.. Służebność polegać będzie na prawie korzystania z pasa gruntu o szerokości 0,5 m na trasie przebiegu sieci elektroenergetycznej, a w przypadku infrastruktury elektroenergetycznej na prawie do dostępy wraz z niezbędnym sprzętem w celach m. in. modernizacji, przebudowy, rozbudowy, remontów, usuwania awarii oraz kontroli i przeglądów.

§ 2

Wyrazić zgodę nieodpłatnego przeniesienia własności na Spółkę PGE Dystrybucja S.A. części sieci elektroenergetycznych, które uległy przeniesieniu, odtworzeniu oraz nowo wybudowanych w ramach usuwania kolizji z zagospodarowaniem powyższej działki pod zabudowę parkingową.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

postanowili jednomyślnie – 18 za, podjąć uchwałę Nr 2/16 / 2020 z dnia 26.03.2020 r. w sprawie obciążenia działki nr 34/50 przy ul. Kaczeńcowej w Lublinie poprzez ustanowienie służebności przesyłu dla nowo wybudowanych urządzeń na rzecz Spółki PGE oraz zawarcia runowy nieodpłatnego przeniesienia własności powyższych urządzeń na Spółkę PGE Dystrybucja S.A. w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

c) Członkowie rady po zapoznaniu się z poniżej przedstawionym projektem uchwały:

Uchwała Nr ………. / 2020
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia ………..2020 r.

w sprawie: zmiany stawki składnika opłat eksploatacyjnych os. Skarpa w nieruchomości ES 02

Na podstawie § 87 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie oraz Uchwały Nr 8/2020 Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Skarpa z dnia 26.02.2020 r. – Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się wysokość stawki eksploatacyjnej – funduszu remontowego dotyczącego wymiany wodomierzy w nieruchomości ES 02- Sympatyczna 1 – 13,20 zł miesięcznie za lokal od 01.07.2020 roku do 30.06.2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r. i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

postanowili jednomyślnie – 18 za, podjąć uchwałę Nr 3/ 74/ 2020 z dnia 26.03.2020 r. w sprawie zmiany stawki składnika opłat eksploatacyjnych os. Skarpa w nieruchomości ES 02 w wersji przedstawionej powyżej w protokole.

Ad. 3
A) Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z poniżej przedstawionym projektem uchwały dla Walnego Zgromadzenia

Projekt

Uchwała Nr ………. / 2020
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia ………..2020 r.

w sprawie :podziału zysku ( netto) za 2019 r.

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie działając na podstawie art.38 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo Spółdzielcze /Dz. U. z 2018r. poz. 1285/ oraz § 79 pkt 5 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni z działalności za 2019 r., bilansem, rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych, zestawieniem zmian w funduszu własnym oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej ( uchwała Nr …./2020 z dnia…….) uchwala co następuje:

§ 1

Zysk (netto )za 2019 r. w wysokości 639 767,51 zł przeznaczyć:

1) Kwotę (+) 133 318,51 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno – finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych danego osiedla.
– załącznik nr 1 do uchwały.

2) Kwotę (+) 245 627,35 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową, której nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla, przeznaczyć:
– na dofinansowanie funduszu zasobowego z przeznaczeniem finansowania inwestycji mienia Spółdzielni.

3) Kwotę (+) 260 821,65 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalności gospodarczej rozliczyć w roku następnym.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

 

Załącznik 1
do Nr ………. / 2020
Walnego Zgromadzenia S M
„CZUBY” w Lubliniez dnia ……..

Zgodnie § 109 ust.3 pkt.2 Statutu Spółdzielni, kwotę (+) 133 318,51 zł stanowiącą nadwyżkę przychodów nad kosztami na pozostałej działalności operacyjno – finansowej wypracowanej bezpośrednio w osiedlach Spółdzielni przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów mieszkaniowych w osiedlu.

OSIEDLE

kwota

 
     

SKARPA

(+) 4 356,42

 

Niska SKARPA

(+) 1 189,89

 

RUTA

(+) 6 869,80

 

ŁĘGI

(+) 44 435,94

 

BŁONIE

(+) 3 858,99

 

WIDOK

(+) 5 492,62

 

PORĘBA

(+) 67 114,85

 

==================================================================

 

RAZEM – Nadwyżka przychodów nad kosztami

(+) 133 318,51zł

 

postanowiła większością głosów – 16 za, przy 3 głosach przeciwnych zająć następujące stanowisko:

Lublin, dnia 26.03.2020 r.

Stanowisko
Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto
za 2019 r.

Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu przedstawionej przez Zarząd Spółdzielni propozycji podziału zysku netto za 2019 r., zawartego w projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia – postanawia pozytywnie zaopiniować zaproponowany podział zysku i wnosi o podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie zgodnie z § 79 pkt 5 i § 109 Statutu Spółdzielni.

B) Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z poniżej przedstawionym projektem stanowiska dla Walnego Zgromadzenia w sprawie absolutorium dla członków Zarządu za 2019 r.

Lublin, dniu 26.03.2020 r.

STANOWISKO
RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ABSOLUTORIUM
DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU ZA 2019 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie po dokonanej analizie wniosków zawartych w sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019, po zapoznaniu się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez PKO BP IV Oddział w Lublinie dot. prawidłowości prowadzenia ewidencji analitycznej zadłużeń z tytułu kredytów, zapoznaniu się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy, po dokonanej ocenie pracy Członków Zarządu za poszczególne kwartały roku 2019 a w szczególności terminowe realizowanie przez Zarząd zadań wynikających z zapisów ustawowych i statutowych wynikających z § 77 ust. 6 ,7 i 8 statutu, terminowego zakończenia i rozliczenia nakładów na budowę pawilon handlowo – usługowego Radości 2A w osiedlu Skarpa, prowadzonych działań związanych z wymianą instalacji gazowej w osiedlu Skarpa i Łęgi, przygotowaniem i przebiegiem wyborów przedstawicieli do Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli na nową kadencję, prowadzonych działań windykacyjnych i dbałości o oszczędne wydatkowanie środków spółdzielni – zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za działalność w 2019 roku.

postanowiła większością głosów – 14 za, przy 3 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym się, przyjąć stanowisko w sprawie udzielenia przez Walne Zgromadzenie absolutorium dla Członków Zarządu, w wersji przedstawionej powyżej.

Ad. 4
Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z poniżej przedstawioną analizą działalności gospodarczo – finansowej za 2019 r.

W tym miejscu w protokole umieszczono zestawienia:
– Działalność eksploatacyjna za 2019 r.
– Zestawienie kosztów i przychodów za 2019 r.
– Fundusz remontowy za 2019 r. (zestawienie zbiorcze) SM CZUBY
– Działalność kulturalno – oświatowa za 2019 r. SM Czuby
– Wykonanie utrzymania mienia spółdzielni za rok 2019 r.
– W ramach remontów, konserwacji i utrzymania mienia Spółdzielni wg stanu na dzień 31.12.2019 r. wykonano niżej podane roboty:

Ad. 5
Wnioski w sprawie premii dla członków Zarządu za I kw. 2020 r.

Rada Nadzorcza, wyniku przeprowadzonego głosowania, postanowiła nie przyznać członkom Zarządu premii za I kwartał 2020 r.

Informacja

Zarząd SM Czuby informuje, że odbył się przetarg na wykonanie robót remontowych nawierzchni asfaltowych w osiedlu Skarpa.
Najkorzystniejsza oferta przekroczyła wartość robót ujętych w planie utrzymania mienia Spółdzielni o kwotę 9.537 zł (planowane koszty: 62.700,00 zł).
W związku z koniecznością wykonania robót remontowych w celu utrzymania prawidłowego stanu technicznego nawierzchni i uniknięcia wypłaty ewentualnych odszkodowań za uszkodzenia pojazdów, Zarząd podpisze umowę na wykonanie powyższych prac w zwiększonym zakresie finansowym, co zostanie ujęte w korekcie planu utrzymania mienia spółdzielni na rok 2020.

Prezydiom rady informuje, że 16 członków RN złożyło oświadczenia o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji i przekazywanie oświadczeń woli dotyczących spraw SM CZUBY w Lublinie w formie elektronicznej, pozostali (4) członkowie, którzy nie mają dostępu do poczty elektronicznej – materiały otrzymywali będą w wersji papierowej.

Na tym protokół zakończono.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

Data opublikowania: 11:44, 26 czerwca 2020

Kategorie: 2020