Protokół nr 9 /2019
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
odbytego w dniu 20.08.2019 r.

Obecni:
Przewodniczył Rady – Andrzej Turski
Zastępcy przewodniczącego – Jerzy Kaczmarski , Zbigniew Gontarz
Sekretarz – Danuta Przybyś – Ziemba

Członkowie:
Edward Dudek, Ewa Kosiak, Grażyna Kasprzak, Elżbieta Janiak, Urszula Koszałka, Agnieszka Kulikowska, Tomasz Buda, , Bogumiła Baran, Waldemar Żak, Zbigniew Ławniczak, Marta Brożyna, Krzysztof Piekniak, Grażyna Stadnik, Jan Morawski, Stanisław Tanikowski, Elżbieta Szabała.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Prezes Zarządu – Ryszard Burski
Zastępca prezesa ds. finansowych – Adam Ziółek
Zastępca prezesa ds. eksploatacji – Bożena Zielińska
Specjalista ds. samorządowych – Anna Korzonek
Insp. ds. analiz ekonomicznych – Elżbieta Jedlińska

Ad. 1
Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia przedstawia się następująco:

  1. Zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie planu kosztów zarządzania na 2020 r.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 16.07.2019 r.
  4. Sprawy wniesione.
  5. Rozpatrzenie pism i wniosków skierowanych do Rady Nadzorczej.

Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Został przyjęty do realizacji jednomyślnie – 20 za.

Ad. 2

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przypomniała, że komisja na posiedzeniu w dniu 15.07.2019 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie planu kosztów zarządzania na 2020 r. w wysokości 5.718.300 zł

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 16.07.2019 r. po uzyskaniu odpowiedzi na zgłoszone pytania tj. ilu pracowników w 2020 r. nabędzie uprawnienia emerytalne w Zarządzie, a ilu w administracjach , ilu ekwiwalent za niewykorzystane urlopy, ilu nagrody jubileuszowe, w jakiej wysokości przyjęci tych kosztów powiększą stawkę za m2 p.u lokali, w jakiej wysokości pracownicy na poszczególnych stanowiskach otrzymują wynagrodzenie:
postanowiła zobowiązała Zarząd Spółdzielni do przygotować na dzisiejsze posiedzenie propozycję „kosztów zarządzania na 2020 r.” w II wersjach:

I – w której następuje zwiększenie tych kosztów o 1.5% z tytułu PPK,
II – uwzględniającą wzrost funduszu płac o 5%.

Członkowie komisji po zapoznaniu się na posiedzeniu w dniu 19.08.2019 r. z poniżej przedstawionymi projektami uchwały.

W tym miejscu w protokole umieszczono projekt uchwały ( wzrost funduszu w wysokości 1.5% o PPK )- plan kosztów zarządzania na 2020 r. w wysokości 5 418 700 zł

W tym miejscu w protokole umieszczono projekt uchwały ( wzrost funduszu w wysokości 5% + 1.5% ) – plan kosztów zarządzania na 2020 r. w wysokości 5 632 100 zł.

po wysłuchaniu dodatkowych informacji i wyjaśnień przedstawionych przez członków Zarząd oraz po dyskusji na temat: wzrostu ceny żywności, wzrostu ceny usług przeciętnie o 2,9 %, ustalenie przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli wysokości środków w planach na 2020 r., wzrostu kosztów organów samorządowych, planowanego wzrostu minimalnego wynagrodzenia o 8%, wzrostu średniej krajowej – wzrostu odpisów na PEFRON i ZFŚS, ustawowego odpisu na PPK i należnego podatku (powodującego obniżenie płacy realnej), utrzymania płacy realnej w 2020 r. przy rosnącej inflacji, wzrostu opłat wynikającego z planowanego wzrostu kosztów zarządzania na 2020 r. w wysokości: 1,5%, 5 + 1.5% , 7%, oraz możliwości finansowych naszych mieszkańców, zgłosili poniższe wnioski:

I – uchwalić w planach kosztów zarządzania na 2020 r. – wzrost funduszu płac o 3%
II – uchwalić w planach kosztów zarządzania na 2020 r. – wzrost funduszu płac o 3%+ 1.5% na PPK

Zgłoszone wnioski dot. wysokości wzrostu funduszu płac zawartych w przedłożonych projektach uchwał poddano pod głosowanie.

I – uchwalić w planach kosztów zarządzania na 2020 r. – wzrost funduszu płac o 5% ( za przyjęciem nie głosował żaden członek komisji).

II – uchwalić w planach kosztów zarządzania na 2020 r. – wzrost funduszu płac o 3% + 1.5 % PPK ( za przyjęciem głosowało 9 członków komisji)

III – uchwalić w planach kosztów zarządzania na 2020 r. – wzrost funduszu płac o 3% ( za przyjęciem głosowało 2 członków komisji)

IV – uchwalić w planach kosztów zarządzania na 2020 r. – wzrost funduszu o 1.5% o PPK ( za przyjęciem głosowało 5 członków komisji)

i postanowiono, że Komisja Rewizyjna zgłosi do Rady Nadzorczej wniosek by uchwaliła plan koszty zarządzania na 2020 r . ze wzrostem funduszu płac o 3% + 1.5 % PPK tj. w wysokości 5 547 600 zł.

Na wniosek członka Rady – przedstawiciela z osiedla Widok –„ członkowie spółdzielni przysłuchujący się obradom powinni poznać argumenty przemawiające za umieszczeniem w planach kosztów zarządzania na 2020 r. wzrostu funduszu płac”, przewodniczący Rady udzielił głosu członkom zarządu by uzasadnili przedstawione na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 19.08.2019 r. propozycje wzrostu w przedłożonych projektach uchwał.

Członkowie Zarządu poinformowali ,że czynniki wzięte pod uwagę to: wzrost ceny żywności, wzrost ceny usług przeciętnie o 2,9 %, ustalenie przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli wysokości środków w planach na 2020 r., wzrost kosztów organów samorządowych, wzrost minimalnego wynagrodzenia o 8%, wzrost średniej krajowej, wzrost odpisów na PEFRON i ZFŚS, odpis na PPK i należny podatek powodujący obniżenie płacy realnej, utrzymanie płacy realnej w 2020 r. przy rosnącej inflacji, wzrost od 1.01.2020 r. opłat z tytułu planowanego wzrostu funduszu płac, możliwości finansowych naszych mieszkańców.

Po dyskusji dot. wzrostu wysokości opłat eksploatacyjnych od 1.01.2020 r. z tytułu wzrostu płac, odpisu na PPK i składników opłat zaproponowanymi przez Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli oraz możliwości finansowych członków spółdzielni, w której głos zabrali: Marta Brożyna, Elżbietą Szabała, Tomasz Buda, Zbigniew Ławniczak, Edward Dudek, Waldemar Żaka i Andrzej Turski, przewodniczący Rady poddał pod głosowanie poniższe wnioski:

I – Zakończyć dyskusję na temat planu kosztów zarządzania na 2020 r.

Za przyjęciem wniosku głosowało 13 członków, przeciw 5, wstrzymało się od głosowania 2 członków Rady.

II – Przeprowadzić tajne głosowania w sprawie zatwierdzenia planu kosztów zarządzania na 2020 r.

Za przyjęciem wniosku głosowało 4 członków, przeciw 9, wstrzymało się od głosowania 7 członków Rady.

III – uchwalić w planach kosztów zarządzania na 2020 r. – wzrost funduszu płac o 5%

Za przyjęciem wniosku nie głosował żaden członek Rady.

IV – uchwalić w planach kosztów zarządzania na 2020 r. – wzrost funduszu płac o 3% + 1.5 % PPK

Za przyjęciem wniosku głosowało 13 członków Rady.

V – uchwalić w planach kosztów zarządzania na 2020 r. – wzrost funduszu płac o 3%

Za przyjęciem wniosku nie głosował żaden członek Rady.

VI – uchwalić w planach kosztów zarządzania na 2020 r. – wzrost funduszu o 1.5% o PPK

Za przyjęciem wniosku głosowało 7 członków Rady.

Rada Nadzorcza większością głosów – 13 za, przy 7 głosach przeciwnych podjęła uchwałę następującej treści:


Uchwała Nr 12/58/2019
Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 20.08.2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu kosztów zarządzania na 2020 r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, działając w oparciu o § 87 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółdzielni uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan kosztów zarządzania na 2020 r. w wysokości 5.547.600 zł. (słownie: pięć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset złotych) wg załączników do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

W tym miejscu w protokole umieszczono załączniki:

– Załącznik nr 1 Plan kosztów zarządzania na 2020 rok
– Załącznik Nr 2 Wysokość stawek /m2 ( lokale mieszkalne, lokale użytkowe, dzierżawa terenu, garaże, mienie spółdzielni, lokale w najmie )

Ad. 3
Protokół z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej odbytego w dniu 16.07.2019 r. został przyjęty bez uwag, większością głosów – 13 za, przy 1 głosie przeciwnym i 5 wstrzymujących się od głosowania

Przewodniczący Rady Nadzorczej poinformował, że Pani Elżbieta Szabała w dniu 16 sierpnia 2019 r. złożyła w sekretariacie spółdzielni oświadczenie do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej odbytego w dniu 11 czerwca 2019 r., które stanowi załącznik do dzisiejszego protokołu.

W tym miejscu w protokole umieszczono oświadczenie w/w.

Ad. 4
Członek Rady – przedstawiciel osiedla Poręba,  zaproponował by zlikwidować wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.
Członkowie tych organów nie powinni pobierać wynagrodzenia.

Ad. 5
Członkowie Rady Nadzorczej po zapoznaniu się z pismem członka zam. ul. Romantyczna w osiedlu Skarpa ( w tym miejscu umieszczono dane osobowe) w brzmieniu:

W tym miejscu w protokole umieszczono pismo członka spółdzielni.

Po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez zastępcę prezesa ds. eksploatacji oraz po dyskusji postanowili jednomyślnie – 20 za, wystosować do w/w odpowiedz następującej treści:

„ W odpowiedzi na pismo z dnia 22 lipca 2019 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby w Lublinie uprzejmie wyjaśnia:

– zalanie Pani mieszkania nastąpiło na skutek pęknięcia zaworu termostatycznego przy grzejniku w dużym pokoju,

– zakres prac objęty umową Nr 998 z dnia 01 stycznia 2001 roku o świadczenie usług konserwacyjnych przez LPEC w Lublinie przewiduje m.in. usuwanie wszelkich zgłoszonych przecieków na instalacji c.o., wymianę pojedynczych uszkodzonych elementów grzejnika z materiałów powierzonych oraz wymianę zaworów termostatycznych z materiałów powierzonych,

– zgodnie z Regulaminem porządku domowego § 7 ust 1 pkt 1 obowiązującym w Spółdzielni Mieszkaniowej Czuby odpowiedzialność za naprawę i wymianę zaworów termostatycznych w mieszkaniu ponosi właściciel mieszkania.

W związku z powyższym Pani wniosek w sprawie wypłaty odszkodowania za zalanie mieszkania nie może być rozpatrzony pozytywnie”.

Na tym protokół zakończono.

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

Data opublikowania: 10:51, 3 września 2019

Kategorie: 2019